HOTĂRÂRE nr. 1.596 din 4 decembrie 2008 (*actualizată*)privind relocarea refugiaţilor în România(actualizată până la data de 7 aprilie 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 3 alin. (5) din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Prezenta hotărâre reglementează numărul şi condiţiile de preluare de către România a unor persoane aflate pe teritoriul altor state, care au fost recunoscute ca refugiaţi potrivit Convenţiei privind statutul refugiaţilor, încheiată la Geneva la 28 iulie 1951, denumită în continuare Convenţia de la Geneva, şi Protocolului privind statutul refugiaţilor, încheiat la New York la 31 ianuarie 1967, denumit în continuare Protocol, la care România a aderat prin Legea nr. 46/1991.  +  Articolul 2În înţelesul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) cotă de relocare - numărul maxim de refugiaţi stabilit de autorităţile române pentru a fi relocat în România într-o perioadă determinată; b) criterii de selecţie - ansamblul de indicatori stabiliţi de autorităţile române în vederea selectării refugiaţilor aflaţi pe teritoriul altor state, care au fost recunoscuţi potrivit Convenţiei de la Geneva, precum şi a candidaţilor propuşi pentru relocare în România de Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi, denumit în continuare UNHCR; c) operaţiune de relocare - ansamblul de activităţi desfăşurate de Oficiul Român pentru Imigrări, denumit în continuare ORI, în cooperare cu alte autorităţi, precum şi cu organizaţii internaţionale şi organizaţii neguvernamentale, în vederea selectării şi transferării în România a refugiaţilor în nevoie de relocare; d) procedură de selecţie - ansamblul de activităţi prin care autorităţile române determină în mod individual refugiaţii în nevoie de relocare ce urmează să fie transferaţi în România; e) procedură de transfer - ansamblul de activităţi prin care refugiaţii în nevoie de relocare selectaţi sunt transferaţi în România; f) refugiat în nevoie de relocare - străinul aflat pe teritoriul altui stat, care a fost recunoscut ca refugiat potrivit Convenţiei de la Geneva, sau străinul recunoscut ca refugiat de UNHCR în conformitate cu art. 1 lit. A din Convenţia de la Geneva şi cu art. 1 pct. 2 din Protocol, care nu beneficiază de protecţie efectivă, nu are posibilitatea integrării pe teritoriul statului de azil şi nu are posibilitatea de repatriere voluntară în condiţii de siguranţă şi demnitate;----------Lit. f) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 810 din 31 iulie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 571 din 10 august 2012. g) relocare - procedura de selecţie şi transferare a unor refugiaţi aflaţi în nevoie de relocare în România; h) selecţie pe bază de dosare - metoda de selecţie individuală a refugiaţilor în nevoie de relocare pe baza informaţiilor transmise de UNHCR, fără intervievarea candidaţilor; i) selecţie pe bază de interviu - metoda de selecţie a refugiaţilor în nevoie de relocare pe baza intervievării directe şi individuale în statul de azil de către autorităţile române competente; j) stat de azil - statul pe teritoriul căruia se află refugiaţii în nevoie de relocare.  +  Articolul 3România acceptă în perioada 2008 - 2010 un număr de 120 de refugiaţi în nevoie de relocare, repartizaţi în tranşe anuale de câte 40 de persoane.  +  Articolul 3^1 (1) România acceptă, în perioada 2012-2013, un număr de 40 de refugiaţi în nevoie de relocare, repartizaţi în tranşe anuale de câte 20 de persoane.(1^1) România acceptă, în perioada 2014-2015, un număr de 40 de refugiaţi în nevoie de relocare, repartizaţi în tranşe anuale de câte 20 de persoane.----------Alin. (1^1) al art. 3^1 a fost introdus de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 530 din 26 iunie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 3 iulie 2014.(1^2) România acceptă, în perioada 2016-2017, un număr de 80 de refugiaţi în nevoie de relocare.----------Alin. (1^2) al art. 3^1 a fost introdus de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 239 din 6 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 7 aprilie 2016. (2) Procedurile de selecţie şi transfer a refugiaţilor din cota aferentă unui an pot fi realizate şi în anul următor.----------Art. 3^1 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 810 din 31 iulie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 571 din 10 august 2012.  +  Articolul 4 (1) Poate fi selectat pentru transferul în România refugiatul în nevoie de relocare care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) este recunoscut ca refugiat în conformitate cu art. 1 lit. A din Convenţia de la Geneva şi cu art. 1 pct. 2 din Protocol de către un stat sau de către UNHCR, conform mandatului său; b) nu se bucură de protecţie efectivă pe teritoriul statului de azil; c) nu are perspective de integrare în statul de azil; d) nu are perspective de repatriere voluntară în statul de origine, în condiţii de siguranţă şi demnitate; e) nu reprezintă un pericol pentru ordinea publică sau securitatea naţională, sănătatea ori morala publică; f) îşi manifestă expres acceptul de a fi relocat în România. (2) Operaţiunile de relocare se stabilesc avându-se în vedere următoarele criterii: a) necesităţile internaţionale de relocare a refugiaţilor stabilite de UNHCR; b) politica externă a României; c) necesităţile de relocare stabilite la nivelul Uniunii Europene.----------Art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 810 din 31 iulie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 571 din 10 august 2012.  +  Articolul 5 (1) În scopul stabilirii statelor în care urmează să fie desfăşurate operaţiuni de relocare, a numărului de refugiaţi în nevoie de relocare şi a statelor de origine a acestora se constituie Comitetul pentru relocarea refugiaţilor în România, organism cu caracter consultativ, fără personalitate juridică, denumit în continuare Comitet, compus din reprezentanţi ai Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi ai Ministerului Afacerilor Externe. (2) Conducerea Comitetului este asigurată de directorul general al ORI, care este şi preşedintele acestuia. (3) Comitetul este alcătuit din 9 membri, inclusiv preşedintele. În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, fiecare minister reprezentat desemnează câte 4 membri. (4) Comitetul se reuneşte în şedinţe bianuale sau, ori de câte ori este necesar, în şedinţe extraordinare, la solicitarea preşedintelui. (5) La reuniunile Comitetului pot fi invitaţi reprezentanţi ai altor autorităţi publice, instituţii din ţară şi organizaţii naţionale şi internaţionale. Invitaţii nu au drept de vot şi nu pot participa la adoptarea deciziilor.----------Alin. (5) al art. 5 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 810 din 31 iulie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 571 din 10 august 2012. (6) Secretariatul Comitetului se asigură de către ORI. (7) Comitetul îşi desfăşoară activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare, care se aprobă în prima şedinţa de lucru. (8) Reuniunile Comitetului sunt legal constituite dacă se desfăşoară în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul total al membrilor. Prezenţa preşedintelui este obligatorie. (9) Deciziile Comitetului se adoptă cu unanimitatea membrilor prezenţi şi trebuie să stabilească statul/statele în care urmează să fie desfăşurate operaţiuni de relocare, numărul de refugiaţi în nevoie de relocare care urmează să fie acceptaţi şi statele de origine a acestora. În situaţia în care nu se ajunge la unanimitate în luarea unei decizii, se propun soluţii alternative, decizia finală urmând a fi adoptată în cadrul unei reuniuni a Comitetului, convocată în termen de 10 zile. (10) Deciziile prevăzute la alin. (9) se supun aprobării ministrului internelor şi reformei administrative şi ministrului afacerilor externe şi se aplică de către ORI numai după obţinerea acestor aprobări.  +  Articolul 6 (1) După îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 5 alin. (9), ORI poate informa, după caz, autorităţile statului de azil sau UNHCR, Biroul din România, cu privire la decizia adoptată şi solicită propuneri privind posibili candidaţi. Informarea trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente: a) condiţiile de selecţie prevăzute la art. 4 alin. (1); b) statul/statele din care urmează să fie selectaţi refugiaţii în nevoie de relocare; c) statul/statele de origine a refugiaţilor în nevoie de relocare; d) numărul persoanelor care urmează să facă obiectul procedurilor de transfer. (2) Pentru iniţierea procedurii de relocare, ORI solicită autorităţilor statului de azil sau UNHCR întocmirea, pentru fiecare dintre posibilii candidaţi, a unui dosar care trebuie să cuprindă: a) datele de identificare ale refugiatului în nevoie de relocare; b) cererea de relocare în România, semnată de refugiatul în nevoie de relocare; c) descrierea situaţiei refugiatului în nevoie de relocare şi a membrilor familiei sale, care trebuie să cuprindă datele de identificare ale tuturor membrilor familiei, motivele pentru care au fost recunoscuţi ca refugiaţi, situaţia din statul de azil, existenţa unor rude care locuiesc în România sau în alte state europene, precum şi orice alte informaţii relevante; d) raport medical.(2^1) Ministerul Sănătăţii transmite, în termen de 20 de zile de la solicitarea ORI, cerinţele minime din punct de vedere medical pe care trebuie să le îndeplinească refugiaţii în nevoie de relocare pentru a fi selectaţi, ţinând cont de situaţia din ţara de azil sau din ţara de origine, după caz, prin implicarea UNHCR în furnizarea acestor informaţii medicale.-----------Alin. (2^1) al art. 6 a fost introdus de pct. 5 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 810 din 31 iulie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 571 din 10 august 2012. (3) ORI poate solicita autorităţilor statului de azil sau UNHCR orice alte informaţii suplimentare relevante. (4) Pe baza dosarelor primite, având în vedere condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) şi după consultarea instituţiilor cu atribuţii în domeniul ordinii publice şi securităţii naţionale, ORI realizează o preselecţie a refugiaţilor în nevoie de relocare. (5) Forma şi conţinutul documentelor care compun dosarul prevăzut la alin. (2) se stabilesc de ORI.  +  Articolul 7 (1) Refugiaţii în nevoie de relocare preselectaţi potrivit art. 6 alin. (4) sunt intervievaţi în statele de azil de către ofiţerii ORI. (2) Interviul prevăzut la alin. (1) are ca scop evaluarea situaţiei refugiaţilor în nevoie de relocare în funcţie de condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1). Rezultatul evaluării se consemnează într-un raport individual.-----------Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 810 din 31 iulie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 571 din 10 august 2012. (3) Procedura de selecţie se finalizează prin emiterea de către ORI a deciziei de acceptare a refugiaţilor în nevoie de relocare care îndeplinesc criteriile de selecţie. Decizia se poate comunica, după caz, statului de azil sau UNHCR. (4) În vederea informării refugiaţilor privind activităţile de integrare în România şi pregătirea programelor de integrare, organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară proiecte privind integrarea refugiaţilor în România, finanţate prin Fondul European pentru Refugiaţi, pot participa la misiunile de selecţie realizate de ORI.-----------Alin. (4) al art. 7 a fost introdus de pct. 7 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 810 din 31 iulie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 571 din 10 august 2012.  +  Articolul 8 (1) În cazul în care nu se pot organiza misiuni de selecţie în statul de azil, prin decizie motivată a directorului general ORI, se poate stabili derularea procedurii de selecţie numai pe baza dosarelor remise de UNHCR şi, după caz, a informaţiilor suplimentare transmise de UNHCR. (2) Dispoziţiile art. 7 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 9 (1) Pentru intrarea pe teritoriul României, refugiaţii în nevoie de relocare menţionaţi în decizia ORI prevăzută la art. 7 alin. (3) sunt exceptaţi de la regimul obligativităţii vizelor. (2) Persoanelor care fac obiectul prezentei hotărâri li se permite intrarea pe teritoriul României în baza deciziei ORI prevăzute la art. 7 alin. (3) şi a documentelor de călătorie acceptate de statul român.(2^1) Copiii refugiaţilor acceptaţi pentru relocare în România, născuţi în ţara de azil după emiterea deciziei de acceptare prevăzută la art. 7 alin. (3), sunt consideraţi refugiaţi acceptaţi pentru relocare în România şi transferaţi împreună cu părinţii lor.-----------Alin. (2^1) al art. 9 a fost introdus de pct. 8 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 810 din 31 iulie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 571 din 10 august 2012. (3) În aplicarea art. 10 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, persoanelor prevăzute la alin. (1) li se poate permite intrarea pe teritoriul României şi pe baza următoarelor documente de călătorie: a) certificatul de refugiat emis de UNHCR; b) documentul de călătorie emis de Comitetul Internaţional al Crucii Roşii; c) documentul de călătorie eliberat de ORI, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 7 lit. d) la Hotărârea Guvernului nr. 898/2011privind stabilirea formei şi conţinutului permiselor de şedere, ale documentelor de călătorie, precum şi ale altor documente care se eliberează străinilor.-----------Lit. c) a alin. (3) al art. 9 a fost modificată de pct. 1 al art. 8 din HOTĂRÂREA nr. 898 din 7 septembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 29 septembrie 2011. (4) Documentul de călătorie prevăzut la alin. (3) lit. c) se emite de ORI în baza deciziei ORI prevăzute la art. 7 alin. (3), exclusiv în scopul realizării transferului. (5) După stabilirea detaliilor procedurii de transfer, dar nu mai puţin de 24 de ore până la momentul transferului, ORI comunică Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră următoarele: a) data şi ora previzionate pentru sosirea în România a refugiaţilor în nevoie de relocare; b) mijlocul de transport şi punctul de frontieră prin care se intenţionează intrarea în România; c) datele de identitate ale refugiaţilor în nevoie de relocare ce urmează a fi transferaţi în România; d) decizia ORI prevăzută la art. 7 alin. (3).  +  Articolul 10 (1) În vederea pregătirii transferului, ORI poate organiza sau contracta pentru refugiaţii în nevoie de relocare selectaţi servicii de orientare culturală şi consiliere în statele de azil, în condiţiile prevăzute de lege. (2) Activitatea de transfer se realizează de către ORI în parteneriat cu o organizaţie specializată pe acest segment.-----------Art. 10 a fost modificat de pct. 9 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 810 din 31 iulie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 571 din 10 august 2012.  +  Articolul 11 (1) Pentru realizarea activităţilor de selecţie şi transfer, Ministerul Afacerilor Externe, prin reprezentanţele diplomatice şi oficiile consulare, oferă spijin reprezentanţilor ORI aflaţi în statele de azil. (2) În situaţia în care statul român nu are misiune diplomatică în statul de azil în care urmează să se deruleze o operaţiune de relocare, Ministerul Afacerilor Externe, la solicitarea ORI, desemnează un reprezentant care să se deplaseze în statul de azil împreună cu ofiţerii ORI.  +  Articolul 12 (1) După intrarea pe teritoriul României, ORI emite, în termen de maximum 30 de zile, hotărâri prin care persoanelor transferate li se recunoaşte statutul de refugiat în România şi le eliberează acestora documente, potrivit legii. (2) Refugiaţii transferaţi în România prin procedura de relocare parcurg etapele de înregistrare şi eliberare de documente în aceleaşi condiţii ca şi refugiaţii recunoscuţi în România.----------Art. 12 a fost modificat de pct. 10 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 810 din 31 iulie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 571 din 10 august 2012.  +  Articolul 13Cheltuielile necesare pentru aplicarea dispoziţiilor prezentei hotărâri se suportă din bugetul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative - Oficiul Român pentru Imigrări, în limita fondurilor bugetare aprobate cu această destinaţie, din fondurile alocate României de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Refugiaţi, precum şi din alte surse, în condiţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 14 (1) Prin excepţie de la art. 5, în baza principiului împărţirii responsabilităţii cu statele membre ale Uniunii Europene aflate în dificultate, la propunerea Ministerului Administraţiei şi Internelor, după consultarea Ministerului Afacerilor Externe, primul-ministru poate aproba relocarea în România a străinilor aflaţi pe teritoriul altor state membre ale Uniunii Europene. (2) Străinii prevăzuţi la alin. (1) nu se includ în cota de relocare prevăzută la art. 3. (3) Criteriile care trebuie îndeplinite cumulativ de străinii prevăzuţi la alin. (1) sunt următoarele: a) au obţinut statutul de refugiat într-un stat membru al Uniunii Europene, în conformitate cu art. 1 lit. A din Convenţia de la Geneva şi cu art. 1 pct. 2 din Protocol; b) nu reprezintă un pericol pentru ordinea publică sau securitatea naţională, sănătatea ori morala publică; c) îşi manifestă expres acceptul de a fi relocaţi în România. (4) ORI adaptează procedurile de selecţie şi transfer în România a străinilor prevăzuţi la alin. (1) la condiţiile din statele membre de unde vor fi preluate aceste persoane, cu respectarea criteriilor prevăzute la alin. (3). (5) Art. 12 se aplică în mod corespunzător străinilor prevăzuţi la alin. (1).-----------Art. 14 a fost introdus de pct. 11 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 810 din 31 iulie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 571 din 10 august 2012.  +  Articolul 15 (1) În vederea facilitării integrării refugiaţilor relocaţi în societatea românească, organizaţiile beneficiare ale finanţărilor acordate prin Fondul European pentru Refugiaţi în acest scop implementează proiecte adaptate nevoilor refugiaţilor relocaţi. (2) Proiectele prevăzute la alin. (1) sunt derulate complementar activităţilor de integrare desfăşurate de autorităţi conform legii şi includ, în principal, măsuri de asigurare de locuinţe, acces la serviciile de îngrijire a sănătăţii, educaţie şi ocupare a unui loc de muncă pentru refugiaţii transferaţi în România.-----------Art. 15 a fost introdus de pct. 11 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 810 din 31 iulie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 571 din 10 august 2012.

  PRIM-MINISTRU

  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

  Contrasemnează:

  --------------

  p. Ministrul internelor şi reformei administrative,

  Paul Victor Dobre,

  secretar de stat

  p. Ministrul afacerilor externe,

  Anton Niculescu,

  secretar de stat

  Ministrul economiei şi finanţelor,

  Varujan Vosganian
  Bucureşti, 4 decembrie 2008.Nr. 1.596.  +  AnexăAbrogată.----------Anexa a fost abrogată de pct. 2 al art. 8 din HOTĂRÂREA nr. 898 din 7 septembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 29 septembrie 2011.-------