LEGE nr. 54 din 30 martie 2016pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei şi consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic şi tratament şi abordarea nevoilor grupurilor de populaţie cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2018, implementat de Fundaţia Romanian Angel Appeal
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 5 aprilie 2016  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă plata de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumei de 3.049 mii lei, necesară acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate din ţară sau importate, care fac obiectul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei şi consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic şi tratament şi abordarea nevoilor grupurilor de populaţie cu risc, cu finanţare nerambursabilă de la Fondul global de combatere a HIV/SIDA, tuberculozei şi malariei - ROU-T-RAA. (2) Suma prevăzută la alin. (1) este aferentă derulării programului în perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2018 şi este plătibilă astfel: a) 2.620 mii lei, din bugetul aprobat pe anul 2016; b) 414 mii lei, din bugetul aprobat pe anul 2017; c) 15 mii lei, din bugetul aprobat pe anul 2018. (3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică pentru Programul "Reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei şi consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic şi tratament şi abordarea nevoilor grupurilor de populaţie cu risc", finanţat prin Acordul-cadru ROU-T-RAA semnat la data de 1 aprilie 2015 între Fundaţia Romanian Angel Appeal, în calitate de primitor principal, şi Fondul global de combatere a HIV/SIDA, tuberculozei şi malariei. (4) Programul prevăzut la alin. (3) este implementat de Fundaţia Romanian Angel Appeal şi de autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, unităţi subordonate, în coordonarea acestora, organisme neguvernamentale nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică sau organisme neguvernamentale nonprofit, cu personalitate juridică.  +  Articolul 2 (1) Documentele justificative pentru TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate din ţară sau importate în nume propriu sau de autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, unităţi subordonate, în coordonarea acestora, organisme neguvernamentale nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică sau organisme neguvernamentale nonprofit, cu personalitate juridică, se depun trimestrial la Ministerul Sănătăţii de către Fundaţia Romanian Angel Appeal. (2) Decontarea sumelor către Fundaţia Romanian Angel Appeal se face de Ministerul Sănătăţii pe baza documentaţiei depuse, în termen de 30 de zile de la finele fiecărui trimestru, potrivit prevederilor Metodologiei de rambursare de către Ministerul Sănătăţii a sumelor aferente TVA pentru bunurile şi serviciile achiziţionate în cadrul programelor privind combaterea HIV/SIDA şi tuberculozei în România, finanţate din fonduri nerambursabile, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 2.008/2008. (3) Documentele justificative pentru TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate până la intrarea în vigoare a prezentei legi se depun până la finele lunii decembrie 2015 şi se decontează din bugetul anului 2016.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

  VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

  PREŞEDINTELE SENATULUI

  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 30 martie 2016.Nr. 54.------