HOTĂRÎRE nr. 318 din 27 aprilie 1991de modificare şi completare a unor dispoziţii din Hotărîrea Guvernului nr. 1295 din 13 decembrie 1990 privind taxele de timbru pentru acţiunile şi cererile introduse la instanţele judecătoreşti, precum şi asupra actelor de notariat şi a serviciilor pr estate de acestea
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 14 mai 1991    Guvernul României hotărăşte: Hotărîrea Guvernului nr. 1295/1990 se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 4 literele t,) şi x) vor avea următorul cuprins:"t,) alte cereri şi acţiuni neevaluabile în bani, cu excepţia celor care, potrivit legii, sînt scutite de plată taxei de timbru.............150 lei;""x) înscrierea drepturilor de ipoteca...........1,5% la cuantumul din creanta garantat de valoarea bunului ipotecat, dar nu mai mult de 10.000 lei."2. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - Taxa de timbru pentru cererea de divorţ este de 4.000 lei pînă la 10.000 lei. Taxa se stabileşte de preşedintele instanţei în raport cu venitul mediu net lunar al reclamantului, realizat în ultimele 12 luni.În cazul în care reclamantul nu realizează venituri sau acestea sînt inferioare sumei de 4.000 lei lunar, taxa de timbru pentru cererea de divorţ este de 4.000 lei.Taxa de timbru va fi de 500 lei în cazurile în care divorţul este cerut pentru motivul ca: a) soţul pîrît suferă de alienatie mintală cronica sau de debilitate mintală cronica, este declarat dispărut prin hotărîre judecătorească definitivă ori şi-a părăsit soţul, stabilindu-se în străinătate; b) soţul pîrît a fost condamnat pentru tentativa sau complicitate la tentativa de omor împotriva soţului reclamant, instigare la omor împotriva acestuia, vătămarea corporală grava a soţului reclamant, nedenunţarea acestor fapte ori favorizarea acelora care le-au savirsit sau a fost condamnat pentru săvîrşirea unei infracţiuni privitoare la viaţa sexuală; c) soţul pîrît a fost condamnat, pentru una sau mai multe infracţiuni săvîrşite cu intenţie, altele decît cele prevăzute la lit. b), să execute o pedeapsă privativă de libertate de cel puţin 3 ani şi cererea de divorţ a fost introdusă în timpul executării pedepsei. Dacă, prin hotărîre judecătorească definitivă, soţul reclamant a fost condamnat ca participant la comiterea vreuneia dintre infracţiunile săvîrşite de soţul pîrît sau a fost obligat sa răspundă pentru foloasele ce a tras de pe urma vreuneia dintre aceste infracţiuni, taxa de timbru pentru cererea de divorţ va fi cea stabilită potrivit alin. 1 sau alin. 2; d) datorită stării sănătăţii oricăruia dintre soţi continuarea căsătoriei a devenit imposibila." PRIM-MINISTRUPETRE ROMAN------------