DECIZIE nr. 880 din 15 decembrie 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1^2) lit. b) pct. (ii) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2011 privind interzicerea achiziţionării de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora
EMITENT
 • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 14 martie 2016      Augustin Zegrean - preşedinte    Valer Dorneanu - judecător    Petre Lăzăroiu - judecător    Mircea Ştefan Minea - judecător    Daniel Marius Morar - judecător    Mona-Maria Pivniceru - judecător    Puskas Valentin Zoltan - judecător    Simona-Maya Teodoroiu - judecător    Tudorel Toader - judecător    Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistentCu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Ştefania Sofronea.1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor "art. 3 alin. (1^2) lit. b) pct. (ii) din Legea nr. 38/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2011 privind interzicerea achiziţionării de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora utilizate în activitatea feroviară", excepţie ridicată de "MetalGusty" - S.R.L. cu sediul în Chişcani, judeţul Brăila, în Dosarul nr. 23.117/196/2014 al Judecătoriei Brăila - Secţia civilă. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 978D/2015.2. La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.3. Preşedintele dispune să se facă apelul şi în Dosarul Curţii Constituţionale nr. 1.536D/2015, având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a aceloraşi prevederi de lege, excepţie ridicată de aceeaşi autoare în Dosarul nr. 3.421/196/2015 al Judecătoriei Brăila - Secţia civilă.4. La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.5. Curtea, având în vedere identitatea de obiect a excepţiilor de neconstituţionalitate ridicate în dosarele nr. 978D/2015 şi nr. 1.536D/2015, pune în discuţie, din oficiu, problema conexării cauzelor.6. Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor.7. Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, dispune conexarea Dosarului nr. 1.536D/2015 la Dosarul nr. 978D/2015, care este primul înregistrat.8. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate. În acest sens, menţionează că accesul liber la o activitate economică nu este un drept absolut al persoanei, ci este condiţionat de respectarea limitelor stabilite de lege.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:9. Prin Încheierea din 15 mai 2015, pronunţată în Dosarul nr. 23.117/196/2014, şi Încheierea din 5 octombrie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 3.421/196/2015, Judecătoria Brăila - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor "art. 3 alin. (1^2) lit. b) pct. (ii) din Legea nr. 38/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2011 privind interzicerea achiziţionării de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora utilizate în activitatea feroviară". Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de "MetalGusty" - S.R.L. cu sediul în Chişcani, judeţul Brăila, în cauze având ca obiect anularea unor procese-verbale de contravenţie.10. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autoarea acesteia susţine că "operatorii economici care desfăşoară activităţi de gestionare a deşeurilor metalice sunt supuşi aceluiaşi tratament juridic aplicat operatorilor de date desemnaţi pe teritoriul României, care desfăşoară activităţi de colectare ori prelucrare a datelor cu caracter personal". Aceasta arată că "este obligată, sub sancţiunea unei amenzi în cuantum de la 10.000 până la 30.000 lei, să desfăşoare o altă activitate decât cea aleasă liber, respectiv prelucrarea datelor cu caracter personal", deşi "nicio persoană nu poate fi constrânsă să desfăşoare activităţi pe care nu doreşte să le desfăşoare" aducându-se astfel atingere libertăţii economice.11. Judecătoria Brăila - Secţia civilă opinează în sensul caracterului neîntemeiat al excepţiei de neconstituţionalitate. Instanţa de judecată apreciază, astfel, că accesul persoanei la o activitate economică nu este un drept absolut, iar instituirea anumitor condiţii în care acesta să fie exercitat nu poate fi considerată neconstituţională, atâta vreme cât însuşi art. 45 din Constituţie permite stabilirea, prin legislaţia infraconstituţională, a condiţiilor de exercitare a accesului la o activitate economică. Arată, de asemenea, că Legea fundamentală precizează expres că acest drept se realizează "în condiţiile legii", aşa încât introducerea anumitor obligaţii legale corelative dreptului de acces liber al persoanei la o activitate economică este firească atâta timp cât acestea nu anihilează dreptul menţionat.12. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.13. În punctul de vedere exprimat în Dosarul Curţii Constituţionale nr. 1.536D/2015, Guvernul învederează faptul că accesul liber al persoanelor la o activitate economică şi libera iniţiativă sunt garantate, "în condiţiile legii", iar actul normativ criticat este o lege care enumeră în concret condiţiile şi obligaţiile pe care o persoană juridică trebuie să le îndeplinească pentru a desfăşura în mod legal activităţi în domeniul colectării/valorificării deşeurilor. Arată, totodată, că libertatea economică nu poate fi asigurată decât prin impunerea unui climat de disciplină economică la care agenţii economici trebuie să se conformeze, aşa încât legiuitorul are competenţa de a stabili şi sancţiuni pentru nerespectarea regulilor stabilite. Aşa fiind, consideră că prevederile de lege criticate nu contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 45 şi, în consecinţă, excepţia de neconstituţionalitate invocată este neîntemeiată.14. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând încheierile de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:15. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.16. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum a fost reţinut prin dispozitivul încheierilor de sesizare, îl constituie prevederile "art. 3 alin. (1^2) lit. b) pct. (ii) din Legea nr. 38/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2011 privind interzicerea achiziţionării de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora utilizate în activitatea feroviară".17. Având în vedere cadrul legislativ incident şi prevederile art. 62 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, potrivit cărora "Dispoziţiile de modificare şi de completare se încorporează, de la data intrării lor în vigoare, în actul de bază, identificându-se cu acesta", Curtea constată că, în concret, obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl reprezintă prevederile art. 1 alin. (1^2) lit. b) pct. (ii) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2011 privind interzicerea achiziţionării de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 217 din 30 martie 2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 17/2013, ordonanţă de urgenţă modificată şi completată prin Legea nr. 38/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 262 din 10 aprilie 2014. Aceste prevederi au următorul conţinut: "Operatorii economici autorizaţi din punctul de vedere al protecţiei mediului pentru colectarea/valorificarea deşeurilor prevăzute la alin. (1^1) au următoarele obligaţii: [...] b) să completeze, cu respectarea legislaţiei în materia protecţiei persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, un borderou de achiziţie de deşeuri metalice feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora, conform anexei care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă, care va cuprinde: [...](ii) datele de identificare ale persoanei fizice: numele, prenumele, seria şi numărul actului de identitate, codul numeric personal şi domiciliul;".18. În opinia autoarei excepţiei de neconstituţionalitate, aceste prevederi contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 16 privind egalitatea în drepturi şi celor ale art. 45 care consacră libertatea economică.19. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că reglementarea de către legiuitor a unor măsuri mai restrictive cu privire la condiţiile de achiziţionare, de la persoane fizice, a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora utilizate în activitatea feroviară a fost determinată, aşa cum reiese, de altfel, din chiar preambulul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2011, de o serie de aspecte concrete, şi anume numărul mare al cazurilor de furturi de materiale şi componente ale infrastructurii feroviare şi degradările aduse instalaţiilor ca urmare a furturilor, cu consecinţa periclitării siguranţei circulaţiei trenurilor şi, implicit, a amplificării premiselor producerii unor evenimente cu consecinţe deosebit de grave, existând riscul de a nu se putea asigura condiţiile de siguranţă a circulaţiei trenurilor din cauza furtului echipamentelor speciale şi crescând, în aceeaşi măsură, şi valoarea pagubelor. Neadoptarea acestor măsuri putea afecta grav siguranţa circulaţiei prin crearea de perturbaţii majore în circulaţia şi manevra trenurilor.20. Aşa fiind, scopul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2011 a fost acela de a interzice achiziţionarea, de la persoane fizice, a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora utilizate în activitatea feroviară, rutieră, aeriană, maritimă şi fluvială, de transport cu metroul, de transport public şi electric de suprafaţă, de irigaţii şi desecări, în infrastructura pentru furnizarea utilităţilor de energie electrică, apă-canal, gaze şi termoficare, în infrastructura aferentă operaţiunilor de extracţie, prelucrare, distribuţie, transport şi comercializare a gazelor naturale, a petrolului şi a produselor petroliere, precum şi în semnalizarea şi dirijarea circulaţiei pe drumurile publice, de tipul şinelor, pieselor aparatelor de cale, materialului mărunt de cale, contraşinelor, ecliselor, părţilor componente ale instalaţiilor de siguranţa circulaţiei, cablurilor de semnalizare şi telecomunicaţii, componentelor instalaţiilor de electrificare, componentelor materialului rulant, instalaţiilor de semnalizare şi dirijare a circulaţiei, semnelor de circulaţie, semafoarelor, capacelor căminelor de vizitare sau părţilor componente şi altele asemenea, parazăpezilor sau părţilor componente ale unor construcţii metalice destinate pentru protecţia împotriva viscolului, avalanşelor, inundaţiilor sau altor calamităţi, a căror lipsă produce ori poate produce evenimente sau accidente cu victime omeneşti.21. Referitor la criticile formulate, Curtea constată că, potrivit art. 1 alin. (1^1) şi (1^2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2011, metalele feroase şi neferoase şi aliajele acestora pot face obiectul operaţiunilor de comerţ numai în anumite condiţii.22. În cauzele prezente, Curtea reţine că nemulţumirea autoarei excepţiei de neconstituţionalitate este determinată de obligaţia de a insera în borderoul de achiziţie de deşeuri metalice feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora, datele de identificare ale persoanei fizice de la care achiziţionează asemenea deşeuri, astfel cum prevăd dispoziţiile criticate din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2011.23. Potrivit jurisprudenţei Curţii Constituţionale (exemplu fiind Decizia nr. 768 din 18 decembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 4 martie 2015), principiul libertăţii economice constituie, împreună cu libera iniţiativă, fundamentul economiei de piaţă, având un conţinut normativ complex, care priveşte atât începerea unei activităţi economice, cât şi desfăşurarea acesteia într-un mediu concurenţial nedistorsionat de bariere legale discriminatorii şi practici anticoncurenţiale, abuzive sau neloiale. În considerarea specificului economiei de piaţă, rolul statului este limitat la crearea cadrului general, economic, social şi politic, necesar pentru derularea activităţii operatorilor economici, ceea ce implică adoptarea unor reglementări restrictive, dar în limitele impuse de asigurarea respectării drepturilor şi intereselor legitime ale tuturor, reglementări care nu pot afecta substanţa drepturilor. Accesul liber la o activitate economică nu exclude, ci, dimpotrivă, implică stabilirea unor limite de exercitare a libertăţii economice, prin interzicerea faptelor ilicite, prejudiciabile pentru societate sau pentru alte persoane (în acest sens sunt, de exemplu, Decizia nr. 15 din 22 ianuarie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 10 februarie 2004, Decizia nr. 119 din 16 februarie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 264 din 23 martie 2006, şi Decizia nr. 498 din 10 mai 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 28 iunie 2012). Totodată, stabilirea unei fapte ce constituie contravenţie (infracţiune) şi a sancţiunii aplicate acesteia reprezintă o opţiune legitimă a legiuitorului, care dă expresie preocupării statului pentru a asigura libertatea comerţului şi protecţia concurenţei loiale.24. În consecinţă, libertatea economică nu este absolută, ci comportă anumite limite. Astfel, potrivit dispoziţiilor art. 45 din Constituţie, atât accesul liber al persoanei la o activitate economică, cât şi exercitarea acesteia se desfăşoară "în condiţiile legii", aşa cum a reţinut Curtea prin Decizia nr. 929 din 18 octombrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 801 din 23 noiembrie 2007, sau Decizia nr. 31 din 14 ianuarie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 150 din 8 martie 2010. Ca atare, libertatea economică nu apare ca un drept absolut al persoanei, ci este condiţionată de respectarea limitelor stabilite de lege, limite ce urmăresc asigurarea unei anumite discipline economice ori protejarea unor interese generale. Altfel spus, libertatea economică nu se poate manifesta decât în limitele impuse de asigurarea respectării drepturilor şi intereselor legitime ale tuturor.25. Prin urmare, pentru considerentele mai sus expuse, Curtea constată că prevederile legale criticate nu contravin normelor constituţionale invocate de autoarea excepţiei de neconstituţionalitate.26. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

  CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

  În numele legii

  DECIDE:
  Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de "MetalGusty" - S.R.L. cu sediul în Chişcani, judeţul Brăila, în dosarele nr. 23.117/196/2014 şi nr. 3.421/196/2015 ale Judecătoriei Brăila - Secţia civilă şi constată că prevederile art. 1 alin. (1^2) lit. b) pct. (ii) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2011 privind interzicerea achiziţionării de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.Definitivă şi general obligatorie.Decizia se comunică Judecătoriei Brăila - Secţia civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Pronunţată în şedinţa din data de 15 decembrie 2015.

  PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

  AUGUSTIN ZEGREAN

  Magistrat-asistent,

  Ingrid Alina Tudora
  ------