ORDIN nr. 314 din 5 aprilie 1999pentru aprobarea Precizărilor privind reflectarea în contabilitate a unor operaţiuni
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 8 aprilie 1999  Ministrul finanţelor,în baza Hotărârii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 704/1993 pentru aprobarea unor măsuri de executare a Legii contabilităţii nr. 82/1991,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Precizările privind reflectarea în contabilitate a unor operaţiuni, prezentate în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţia generală legislaţie contabila va lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României.Ministrul finanţelor,Decebal Traian Remes  +  Anexa 1 PRECIZĂRIprivind reflectarea în contabilitate a unor operaţiuni1. În aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 2/1999 privind modificarea şi completarea Decretului nr. 389/1972 cu privire la contribuţia pentru asigurările sociale de stat, modificat şi completat prin Legea nr. 49/1992 pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale:1.1. Înregistrarea în contabilitate a obligaţiei de plată a contribuţiei de asigurări sociale de stat, în cotele prevăzute la art. 1 din Decretul nr. 389/1972, astfel cum a fost modificat prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 2/1999:
    645 "Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială"431"Asigurări sociale"cu sumele datorate, calculate potrivit legii
      1.2. Înregistrarea în contabilitate a plăţii contribuţiei de asigurări sociale de stat la termenul scadent, legal stabilit:
    431 "Asigurări sociale"5121 "Conturi la bănci în lei"cu sumele efectiv plătite în contul asigurărilor sociale de stat
      1.3. Înregistrarea în contabilitate a reducerilor de care beneficiază agenţii economici care virează sumele la termenele scadente prevăzute la art. 3 din Decretul nr. 389/1972, astfel cum a fost modificat prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 2/1999:
    431 "Asigurări sociale"758 "Alte venituri din exploatare"cu suma reprezentând reducerea
      1.4. Înregistrarea în contabilitate a majorărilor de întârziere calculate pentru neplata contribuţiilor datorate la termenele scadente:
    671 "Cheltuieli excepţionale privind operaţiunile de gestiune"447 "Fonduri speciale taxe şi vărsăminte asimilate" - cu valoarea majorărilor de întârziere calculate
  Aceasta înregistrare contabila se face şi în cazul în care agentul economic a obţinut eşalonarea la plata a unor penalizări sau majorări de întârziere calculate.2. În aplicarea prevederilor art. 1 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, republicată, astfel cum a fost modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 40/1998, aprobată şi modificată prin Legea nr. 249/1998, în vigoare de la 1 ianuarie 1999:2.1. În cursul exerciţiului financiar, înregistrarea în contabilitatea agenţilor economici a încasărilor, respectiv a plăţilor în valută, prin intermediul conturilor 5124 "Conturi la bănci în devize" sau 5314 "Casa în devize", se face la cursul zilei (pct. 90 alin. 1 din Regulamentul de aplicare a Legii contabilităţii nr. 82/1991).2.2. La închiderea exerciţiului financiar, disponibilităţile în devize existente în soldul conturilor menţionate la pct. 2.1 se evalueaza la cursul de schimb în vigoare la acea data, iar diferenţele de curs rezultate se înregistrează în contabilitate ca venituri sau cheltuieli financiare, după caz (pct. 90 alin. 2 din Regulamentul de aplicare a Legii contabilităţii nr. 82/1991). Excepţii de la aceasta regula fac diferenţele de curs valutar aferente capitalului social în devize, al căror regim este stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 252/1996, cu modificările ulterioare, a căror reflectare în contabilitate este prevăzută în precizările aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.670/1997, în vigoare.2.3. Normele referitoare la înscrierea în Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat a cheltuielilor, respectiv a veniturilor financiare rezultate în urma evaluării menţionate la pct. 2.2, vor fi elaborate în trimestrul IV 1999.3. În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 964/1998 privind aprobarea clasificaţiei şi a duratelor normale de funcţionare a mijloacelor fixe:3.1. Începând cu data de 1 ianuarie 1999 conturile sintetice 212 "Mijloace fixe" şi 281 "Amortizari privind imobilizarile corporale", prevăzute în Planul de conturi general, se dezvolta în conturi sintetice de gradul II, astfel:     a) Contul 212 "Mijloace fixe"
    2121"Construcţii"
    2122"Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru)"
    2123"Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare"
    2124"Mijloace de transport"
    2125"Animale şi plantaţii"
    2126"Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale"
      b) Contul 281 "Amortizari privind imobilizarile corporale"
    2811"Amortizarea construcţiilor"
    2812"Amortizarea echipamentelor tehnologice"
    2813"Amortizarea aparatelor şi instalaţiilor de măsurare, control şi reglare"
    2814"Amortizarea mijloacelor de transport"
    2815"Amortizarea animalelor şi plantaţiilor"
    2816"Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentului de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active corporale"
  c) Dezvoltarea în analitic a conturilor sintetice prevăzute la lit. a) şi b) va fi adaptată şi completată de fiecare unitate patrimonială, în funcţie de specificul activităţii şi de necesităţile proprii (pct. 12 alin. 2 din Regulamentul de aplicare a Legii contabilităţii nr. 82/1991).3.2. Soldurile conturilor sintetice de gradul II din balanţa de verificare la 31 decembrie 1998 vor fi preluate în conturile noi, menţionate la pct. 3.1, prin efectuarea transferurilor din conturile vechi în conturile noi, după formula contabila:
    2121 "Construcţii" (cont nou)2122 "Construcţii speciale" (cont vechi)
    ................................................................................
    ................................................................................etc.
  3.3. După efectuarea operaţiunilor menţionate la pct. 3.2 se fac corectiile respective şi în registrele de contabilitate.4. Acoperirea pierderii contabile:4.1. Pierderea contabila înregistrată de societăţile comerciale în exerciţiile precedente, evidenţiată în contul 107 "Rezultatul reportat", poate fi acoperită din profitul net contabil realizat în exerciţiul curent, cu aprobarea adunării generale a acţionarilor, efectuandu-se articolul contabil:
    129 "Repartizarea profitului"107 "Rezultatul reportat"cu valoarea pierderii contabile acoperite din profitul net realizat în exerciţiul curent
  4.2. Acoperirea pierderii contabile înregistrate în exerciţiile precedente de agenţii economici infiintati în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, evidenţiată în contul 107 "Rezultatul reportat", se poate face, în condiţiile nerealizarii de profit net în exerciţiul curent, prin diminuarea rezervelor constituite.În contabilitate, aceasta operaţiune se reflecta astfel:
    106 "Rezerve"107 "Rezultatul reportat"cu valoarea pierderii contabile acoperite din rezerve
      4.3. Acoperirea pierderii contabile înregistrate de agenţii economici în exerciţiile precedente, evidenţiată în contul 107 "Rezultatul reportat", din alte fonduri constituite potrivit legii:
    118 "Alte fonduri"107 "Rezultatul reportat"cu valoarea pierderii contabile acoperite din alte fonduri
      4.4. Acoperirea pierderii contabile înregistrate de agenţii economici în exerciţiile precedente, evidenţiată în contul 107 "Rezultatul reportat", din diferenţele din reevaluare, înregistrate potrivit prevederilor legale:
    105 "Diferenţe din reevaluare"107 "Rezultatul reportat"cu valoarea pierderii contabile acoperite din diferenţe din reevaluare
      4.5. Acoperirea pierderii contabile înregistrate de agenţii economici în exerciţiile precedente, evidenţiată în contul 107 "Rezultatul reportat", se poate face şi prin reducerea capitalului social, în condiţiile prevăzute la art. 113 lit. f) din Legea nr. 31/1990, republicată, efectuandu-se articolul contabil:
    101 "Capital social"107 "Rezultatul reportat"cu valoarea pierderii contabile acoperite prin reducerea capitalului social
  5. În aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 32/1999 privind instituirea sistemului de cupoane pentru agricultori în anul 1999 şi ale Hotărârii Guvernului nr. 102/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de acordare, distribuire, utilizare şi decontare a cupoanelor pentru agricultori în anul 1999:5.1. Înregistrarea în contabilitatea agenţilor economici, persoane juridice (societăţi comerciale pe acţiuni, asociaţii agricole, arendasi etc.), a cupoanelor pentru agricultori (bonuri valorice cu regim special), în condiţiile prevăzute la art. 2 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 32/1999 a) Ridicarea cupoanelor pentru agricultori:
    532 "Alte valori"455 "Asociaţi conturi curente"/analitic distinctcu valoarea cupoanelor ridicate în contul titularilor de drept, persoane fizice, [art. 2 alin. (1) din ordonanţă] şi a drepturilor cuvenite acestora potrivit contractelor de arendare sau de locaţiune încheiate
      b) Primirea şi achitarea facturilor de la furnizori pentru materiale achiziţionate sau pentru prestări de servicii:
      %401"Furnizori"-cu valoarea totală a facturii privind materialele achiziţionate sau serviciile prestate, după caz, inclusiv T.V.A. deductibilă, aferentă
    301"Materiale consumabile"        
    628"Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi"        
    4426 "T.V.A. deductibilă"        
    401"Furnizori"=   %cu valoarea facturii achitate pe baza cupoanelor valorice sau din disponibilităţile în cont la bancă
          532"Alte valori"  
          5121 "Conturi la bănci în lei"
      c) Achitarea drepturilor cuvenite producătorilor agricoli (persoane fizice), beneficiari ai cupoanelor:
    455 "Asociaţi conturi curente"  %cu valoarea, în bani sau în natură, a drepturilor cuvenite producătorilor agricoli, potrivit prevederilor contractuale
          531 "Casa"  
          sau    
          345"Produse finite"
      5.2. Înregistrarea în contabilitatea furnizorilor de bunuri sau servicii a facturilor emise şi decontate pe bază de cupoane (bonuri valorice cu regim special, conform art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 32/1999)    a) Înregistrarea facturii:
    411 "Clienţi"% - cu valoarea totală a facturii emise de furnizor
          701"Venituri din vânzarea produselor finite" -cu valoarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate cu plata pe bază de cupoane
          (704"Venituri din lucrări executate şi servicii prestate"    
          707"Venituri din vânzarea mărfurilor")    
          4427 "T.V.A. colectată" -cu T.V.A. aferentă
      b) Înregistrarea decontării facturii:
    5113 "Efecte de încasat"/analitic distinct411 "Clienţi"cu valoarea bunurilor livrate şi a serviciilor prestate, decontate pe bază de cupoane
      c) Înregistrarea sumelor apărute în extrasul de cont ca urmare a decontării cupoanelor:
    5121 "Conturi la bănci în lei"5113 "Efecte de încasat"/ analitic distinctcu sumele încasate, decontate de bancă în funcţie de valoarea cupoanelor depuse
  6. Reflectarea în contabilitate a operaţiunilor care decurg din aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 35/1997 privind măsurile de stimulare a persoanelor fizice şi juridice pentru încadrarea în munca a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, aprobată şi modificată prin Legea nr. 162/1997: a) Înregistrarea salariului cuvenit absolvenţilor instituţiilor de învăţământ pentru munca prestată:
    641 "Cheltuieli cu remuneraţiile personalului"421 "Personal - remuneraţii datorate" - cu drepturile salariale integrale cuvenite absolvenţilor
      b) Înregistrarea sumelor reţinute din contribuţia la Fondul pentru plata ajutorului de şomaj:
    437 "Ajutor de şomaj"741 "Venituri din subvenţii de exploatare"/analitic distinct - cu sumele deduse din contribuţia pe care angajatorul este obligat să o vireze Fondului pentru plata ajutorului de şomaj
      c) Înregistrarea sumelor de recuperat, în cazul în care suma necesară pentru acoperirea plăţii salariilor absolvenţilor este mai mare decât contribuţia la Fondul pentru plata ajutorului de şomaj:
    445 "Subvenţii"/analitic distinct741 "Venituri din subvenţii de exploatare"/analitic distinct - pentru diferenţele care se vor recupera prin intermediul direcţiilor generale de muncă şi protecţie socială
                            *                       * * Prezentele precizări nu au scopul de a reglementa, ci de a asigura aplicarea corecta şi unitară a reglementărilor legale în vigoare. -------