HOTĂRÂRE nr. 95 din 18 februarie 2016pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 23 februarie 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 15 ianuarie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 6, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale se pot organiza, în cadrul direcţiilor generale, direcţiilor şi serviciilor prevăzute în anexa nr. 1, birouri şi compartimente, în condiţiile legii."2. La articolul 12, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 3 secretari de stat."3. La articolul 14, alineatul (5) va avea următorul cuprins:"(5) Secretarul general este ajutat de doi secretari generali adjuncţi, numiţi în condiţiile legii."4. Articolul 15^1 se abrogă.5. Anexa nr. 1 se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIÎn tot cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 1.185/2014, cu modificările şi completările ulterioare, orice referire la "Direcţia generală pescuit - Autoritate de management pentru POP" se consideră a fi făcută la "Direcţia generală pescuit - Autoritate de management pentru POPAM".  +  Articolul IIIÎncadrarea în numărul maxim de posturi şi în noua structură organizatorică se face în termenele şi cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal, prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

  Achim Irimescu

  Viceprim-ministru, ministrul economiei,

  comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

  Costin Grigore Borc

  p. Ministrul finanţelor publice,

  Daniela Pescaru,

  secretar de stat

  Ministrul muncii, familiei, protecţiei

  sociale şi persoanelor vârstnice,

  Claudia-Ana Costea

  Ministrul fondurilor europene,

  Carmen Aura Răducu
  Bucureşti, 18 februarie 2016.Nr. 95.  +  Anexă(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014)STRUCTURA ORGANIZATORICĂ*)a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale------