ORDIN nr. 25 din 20 ianuarie 2016pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 9 februarie 2016  În temeiul prevederilor art. 17 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 230/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin:  +  Articolul IReglementările privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 275 şi 275 bis din 18 aprilie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La secţiunea 1 capitolul I punctul 2, subpunctele 2.2 şi 2.3 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"2.2. vehicule agricole sau forestiere, astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 167/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 februarie 2013 privind omologarea şi supravegherea pieţei pentru vehiculele agricole şi forestiere, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 167/2013;2.3. vehicule cu două sau trei roţi şi cvadricicluri, astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 ianuarie 2013 privind omologarea şi supravegherea pieţei pentru vehiculele cu două sau trei roţi şi pentru cvadricicluri, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 168/2013."2. La secţiunea 1 capitolul II, partea introductivă a punctului 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"4. În sensul prezentelor reglementări se aplică termenii definiţi în Ordonanţa Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 230/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Ordonanţa Guvernului nr. 80/2000 privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă şi de comercializare a acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 671/2002, cu modificările şi completările ulterioare, iar termenii de mai jos au următorul înţeles:".3. La secţiunea 1 capitolul II punctul 4, literele c), d), h), i), o), q), r), z), ac), ad) şi ak) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"c) certificat de conformitate - documentul eliberat de producător şi care certifică faptul că un vehicul fabricat este conform cu tipul de vehicul omologat; d) certificat de omologare CE de tip - certificatul prevăzut în actul de reglementare CEE/CE/UE aplicabil, comunicarea de omologare indicată în anexa relevantă la Regulamentul CEE-ONU relevant fiind considerată echivalentul său;.................................................................................................. h) directivă CEE/CE individuală (de bază, specifică) sau regulament (CE)/(UE) individual - o directivă sau un regulament aplicabilă/aplicabil pentru omologarea de tip în conformitate cu legislaţia în vigoare; i) document informativ (fişă de informaţii, listă cu informaţii) - documentul prezentat într-un act de reglementare, în care sunt indicate informaţiile pe care trebuie să le prezinte solicitantul omologării de tip, documentul informativ putând fi transmis şi în format electronic;.................................................................................................. o) omologare CE de tip - procedura prin care Registrul Auto Român sau autoritatea de omologare a unui alt stat membru certifică faptul că un tip de vehicul, sistem, componentă sau unitate tehnică separată respectă dispoziţiile administrative şi cerinţele tehnice din legislaţia UE;.................................................................................................. q) omologarea de tip a întregului vehicul - omologare acordată unui vehicul în ansamblul său de Registrul Auto Român sau de autoritatea de omologare a unui alt stat membru, pe baza omologărilor de tip existente ale vehiculului în ceea ce priveşte produsele utilizate la acesta, în conformitate cu prevederile actului de reglementare aplicabil; r) omologare de tip în mai multe etape (omologare de tip multietapă) - procedura prin care Registrul Auto Român sau autoritatea de omologare a unuia sau mai multor state membre certifică faptul că, în funcţie de stadiul de finalizare, un tip de vehicul incomplet, complet sau completat respectă dispoziţiile administrative şi cerinţele tehnice aplicabile;.................................................................................................. z) producător - persoana fizică sau juridică responsabilă în faţa autorităţilor de omologare pentru toate aspectele procesului de omologare de tip sau de certificare a produselor (de autorizare a produselor), pentru asigurarea conformităţii producţiei, şi care este, de asemenea, responsabilă cu problemele de supraveghere a pieţei pentru vehiculele, sistemele, componentele şi unităţile tehnice separate pe care le produce. Această persoană nu trebuie neapărat să ia parte la toate etapele producţiei vehiculului sau a produsului care face obiectul procesului de omologare;.................................................................................................. ac) reprezentantul producătorului - persoana fizică sau juridică stabilită în Uniunea Europeană care este desemnată în mod corespunzător de producător pentru a-l reprezenta în faţa autorităţii de omologare sau de supraveghere şi pentru a acţiona în numele acestuia în domeniile reglementate de prezentele reglementări, iar în cazul în care se face referire la termenul «producător», acesta este înţeles ca indicând fie producătorul, fie pe reprezentantul său. În sensul prezentelor reglementări, un producător stabilit în afara Uniunii Europene desemnează un reprezentant stabilit în Uniunea Europeană pentru a-l reprezenta în faţa autorităţii de omologare; ad) serviciu tehnic - organizaţia sau organismul desemnat de Registrul Auto Român sau de autoritatea de omologare a unui alt stat membru ori a unei alte părţi contractante la Acordul de la Geneva din 1958 drept laborator de încercări, în vederea efectuării de încercări, sau drept organism de evaluare a conformităţii, în vederea efectuării evaluării iniţiale şi a altor încercări sau inspecţii, în numele autorităţii de omologare. Registrul Auto Român, ca autoritate de omologare, poate îndeplini el însuşi aceste funcţii;.................................................................................................. ak) vehicul sfârşit de serie - vehicul care face parte dintr-un stoc şi care nu poate fi înmatriculat, înregistrat sau comercializat, din cauza intrării în vigoare a unor noi cerinţe tehnice în conformitate cu care nu a fost omologat, decât prin aplicarea unei proceduri specifice, în conformitate cu prezentele reglementări."4. La secţiunea 1 capitolul II punctul 4, litera g) se abrogă.5. La secţiunea 1 capitolul II, după punctul 4^1 se introduce un nou punct, punctul 4^2, cu următorul cuprins:"4^2. În sensul prezentelor reglementări, definiţiile prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 167/2013 şi Regulamentul (UE) nr. 168/2013 se aplică în cazul prevederilor aplicabile vehiculelor ce fac obiectul regulamentelor respective."6. La secţiunea 1 capitolul II, punctele 9 şi 10 se abrogă.7. La secţiunea 1 capitolul II punctul 13, abrevierea "CoC - certificat de conformitate CE" se modifică şi se înlocuieşte cu abrevierea "CoC - certificat de conformitate", iar abrevierea "MTI - Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii" se modifică şi se înlocuieşte cu abrevierea "MT - Ministerul Transporturilor".8. La secţiunea 1 capitolul III, punctele 14 şi 15 şi subpunctele 22.2 şi 22.3 ale punctului 22 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"14. RAR eliberează CIV în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării unui vehicul, numai dacă acesta deţine omologare de tip a întregului vehicul valabilă şi a primit număr naţional de registru, în conformitate cu prevederile prezentelor reglementări.15. RAR permite introducerea pe piaţă, comercializarea şi punerea în exploatare a unui produs utilizat la vehicule, numai dacă acesta deţine omologare CE de tip sau omologare CEE-ONU de tip, în conformitate cu prevederile prezentelor reglementări...................................................................................................22.2. În cazul constatării unor neconcordanţe majore între caracteristicile tehnice ale vehiculului şi datele indicate de producător, RAR poate proceda la verificarea acestor date pe bază de documente, rapoarte de încercare sau testare, după caz.În cazul testării, se vor aplica prevederile actelor de reglementare relevante.22.3. Pentru autovehiculele care fac obiectul Regulamentului (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte emisiile provenind de la vehiculele uşoare pentru pasageri şi de la vehiculele uşoare comerciale (Euro 5 şi Euro 6) şi privind accesul la informaţiile referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor, cilindreea motorului (capacitatea cilindrică a motorului) este cea definită prin Regulamentul (CE) nr. 692/2008 al Comisiei din 18 iulie 2008 de punere în aplicare şi modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte emisiile provenind de la vehiculele uşoare pentru pasageri şi de la vehiculele uşoare comerciale (Euro 5 şi Euro 6) şi privind accesul la informaţiile referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor, cu modificările ulterioare."9. La secţiunea 1 capitolul III, punctele 20 şi 21 se abrogă.10. La secţiunea 1 capitolul III, punctul 21^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"21^1. RAR acordă producătorilor români WMI, precum şi, pentru producătorii care fabrică mai puţin de 500 de vehicule pe an, al treilea, al patrulea şi al cincilea caracter din VIS, în conformitate cu prescripţiile ISO 3780:2009. Procedura de acordare se finalizează numai după verificarea îndeplinirii condiţiilor stipulate la pct. 1 din anexa X la Directiva 2007/46/CE, punctul 3 din anexa IV la Regulamentul delegat (UE) nr. 1.322/2014 al Comisiei din 19 septembrie 2014 de completare şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 167/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte construcţia vehiculelor şi cerinţele generale pentru omologarea de tip a vehiculelor agricole şi forestiere sau punctul 1 din anexa IV la Regulamentul delegat (UE) nr. 44/2014 al Comisiei din 21 noiembrie 2013 de completare a Regulamentului (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte construcţia vehiculelor şi cerinţele generale pentru omologarea de tip a vehiculelor cu două sau trei roţi şi a cvadriciclurilor, în funcţie de categoria vehiculului. RAR păstrează toate înregistrările privind WMI şi VIS acordate producătorilor români."11. La secţiunea 2, după capitolul II se introduce un nou capitol, capitolul II^1, cu următorul cuprins:"CAPITOLUL II^1Omologarea CEE-ONU de tip a produselor utilizate la autovehicule şi remorci şi care sunt incluse în Regulamentul (CE) nr. 661/2009, dar care nu sunt incluse în tabelele 1 şi 2 din anexa nr. 2 la secţiunea 2La omologarea de tip, introducerea pe piaţă, comercializarea sau punerea în exploatare a produselor menţionate în tabelul următor şi utilizate la autovehiculele şi remorcile prevăzute la capitolele I şi II, trebuie respectate prevederile Regulamentelor CEE-ONU din tabelul următor: ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐ │ Obiectul omologării │Regulament│ │ │ CEE-ONU │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │Faruri care emit o lumină de întâlnire asimetrică şi/sau o lumină│ 1 │ │de drum şi sunt echipate cu lămpi cu incandescenţă din │ │ │categoriile R2 şi/sau HS1 │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │Faruri pentru autovehicule (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, │ │ │HIR1, HIR2 şi/sau H11) │ 8 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │Faruri care emit o lumină de întâlnire asimetrică sau o lumină de│ │ │drum sau ambele şi sunt echipate cu lămpi cu incandescenţă cu │ │ │halogen (lămpi H4) │ 20 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │Dispozitive de fixare pentru copiii pasageri ai autovehiculelor │ │ │(«sistem de fixare pentru copii») │ 44 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │Seturi de garnituri de frână de schimb şi garnituri de frână cu │ │ │tambur de schimb pentru autovehicule şi pentru remorcile acestora│ 90 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │Marcaje retroreflectorizante (vehicule grele şi lungi) │ 104 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │Lămpi de viraj │ 119 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │Surse de lumină cu diode electroluminiscente (LED) │ 128 │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘ a) Regulamentele CCE-ONU nr. 1, 8 şi 20 nu sunt aplicabile în cazul omologării CE de tip a vehiculelor noi. b) Regulamentele CEE-ONU menţionate în tabel se aplică în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 661/2009."12. La secţiunea 2 capitolul III, poziţiile "Marcaje reflectorizante", "Faruri de viraj" şi "Surse de lumină cu diode electroluminiscente (LED)" se abrogă.13. La secţiunea 2 anexa nr. 2, în tabelul de la nota explicativă "#", în coloana "Categorie vehicul" aferentă sistemului "ESC" din tabel se abrogă semnul "<", cu excepţia celei de a patra poziţii "M(3) < 16 tone (transmisie pneumatică)".14. Titlul secţiunii 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"SECŢIUNEA 3Omologarea de tip şi supravegherea pieţei pentru vehiculele agricole sau forestiere, precum şi pentru produsele utilizate la acestea"15. La secţiunea 3, capitolul I se modifică şi va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL IOmologarea de tip şi supravegherea pieţei pentru vehiculele agricole sau forestiere, precum şi pentru sistemele, componentele şi unităţile tehnice separate utilizate la acestea1. Prezentul capitol se aplică vehiculelor agricole sau forestiere noi, concepute şi fabricate într-una sau mai multe etape, precum şi sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate noi, concepute şi fabricate pentru astfel de vehicule.2. Prin vehicule agricole sau forestiere, în sensul prezentului capitol, se înţelege: a) tractoarele agricole sau forestiere (categoriile T şi C); b) remorcile agricole sau forestiere (categoria R); c) echipamentele remorcate interschimbabile agricole sau forestiere (categoria S), astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 167/2013.3. Prevederile prezentului capitol nu se aplică vehiculelor prevăzute la art. (2) alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013.4. Cerinţele tehnice şi administrative cadru aplicabile pentru omologarea UE de tip a vehiculelor agricole sau forestiere noi, a sistemelor, a componentelor şi a unităţilor tehnice separate noi utilizate la acestea, precum şi cerinţele pentru supravegherea pieţei pentru vehiculele, sistemele, componentele şi unităţile tehnice separate respective sunt cele prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 167/2013.5. Cerinţele tehnice şi administrative specifice aplicabile pentru omologarea UE de tip a vehiculelor agricole sau forestiere noi, a sistemelor, a componentelor şi a unităţilor tehnice separate noi utilizate la acestea sunt cele prevăzute în: a) Regulamentul delegat (UE) nr. 1.322/2014 al Comisiei din 19 septembrie 2014; b) Regulamentul delegat (UE) 2015/68 al Comisiei din 15 octombrie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 167/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele referitoare la sistemul de frânare al vehiculelor pentru omologarea vehiculelor agricole şi forestiere; c) Regulamentul delegat (UE) 2015/96 al Comisiei din 1 octombrie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 167/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele de performanţă de mediu şi de performanţă a unităţii de propulsie ale vehiculelor agricole şi forestiere; d) Regulamentul delegat (UE) 2015/208 al Comisiei din 8 decembrie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 167/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele de siguranţă în funcţionare a vehiculului pentru vehiculele agricole şi forestiere; e) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/504 al Comisiei din 11 martie 2015 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 167/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind cerinţele administrative pentru omologarea şi supravegherea pieţei pentru vehicule agricole şi forestiere.6. Pentru remorcile agricole sau forestiere (categoria R), producătorul poate să opteze pentru omologare UE de tip în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 167/2013 sau pentru omologare naţională de tip în conformitate cu anexa nr. 5 la prezenta secţiune.7. Acordarea omologării naţionale de tip pentru serii mici pentru tractoarele agricole sau forestiere (categoriile T şi C) se realizează în conformitate cu prevederile art. 37 din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, cerinţele tehnice aplicabile fiind cele prevăzute în anexa nr. 6 la prezenta secţiune."16. La secţiunea 3, capitolul II se abrogă.17. La secţiunea 3, capitolul III se modifică şi va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL IIIOmologarea CEE-ONU de tip a produselor utilizate la vehiculele agricole sau forestiere şi care nu sunt reglementate de regulamente (UE)La omologarea de tip, introducerea pe piaţă, comercializarea sau punerea în exploatare a produselor menţionate în tabelul următor şi utilizate la vehiculele agricole sau forestiere prevăzute la cap. I, trebuie respectate prevederile regulamentelor CEE-ONU din tabelul următor: ┌─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐ │ Obiectul omologării │ Regulament │ │ │ CEE-ONU │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ │ Plăci de identificare spate vehicule lente │ 69 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ │ Anvelope │ 106 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ │ Faruri cu fascicul de întâlnire simetric │ 113" │ └─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘18. La secţiunea 3, anexele nr. 1 - 4 se abrogă.19. La secţiunea 3, după anexa nr. 5 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 6, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.20. Secţiunea 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"SECŢIUNEA 4Omologarea de tip şi supravegherea pieţei pentru vehiculele cu două sau trei roţi şi pentru cvadricicluri, precum şi pentru produsele utilizate la acesteaCAPITOLUL I - Omologarea de tip şi supravegherea pieţei pentru vehiculele cu două sau trei roţi şi cvadricicluri, precum şi pentru sistemele, componentele şi unităţile tehnice separate utilizate la acestea1. Prezentul capitol se aplică vehiculelor cu două sau trei roţi şi cvadriciclurilor noi concepute şi fabricate într-una sau mai multe etape, precum şi sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate noi, concepute şi fabricate pentru astfel de vehicule.2. Prin vehicule cu două sau trei roţi şi cvadricicluri, în sensul prezentului capitol, se înţelege: a) mopede cu două roţi (categoria L1e); b) mopede cu trei roţi (categoria L2e); c) motociclete cu două roţi (categoria L3e); d) motociclete cu două roţi cu ataş (categoria L4e); e) mototricicluri (categoria L5e); f) cvadricicluri uşoare (categoria L6e); g) cvadricicluri grele (categoria L7e), astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 168/2013.3. Prevederile prezentului capitol nu se aplică vehiculelor prevăzute la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013.4. Cerinţele tehnice şi administrative cadru pentru omologarea UE de tip a vehiculelor cu două sau trei roţi şi a cvadriciclurilor noi, a sistemelor, a componentelor şi a unităţilor tehnice separate noi utilizate la acestea, precum şi cerinţele pentru supravegherea pieţei pentru vehiculele, sistemele, componentele şi unităţile tehnice separate respective sunt cele prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 168/2013.5. Cerinţele tehnice şi administrative specifice aplicabile pentru omologarea UE de tip a vehiculelor cu două sau trei roţi şi a cvadriciclurilor noi, a sistemelor, a componentelor şi a unităţilor tehnice separate noi utilizate la acestea sunt cele prevăzute în: a) Regulamentul delegat (UE) nr. 3/2014 al Comisiei din 24 octombrie 2013 de completare a Regulamentului (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele de siguranţă în funcţionare a vehiculului pentru omologarea vehiculelor cu două sau trei roţi şi a cvadriciclurilor; b) Regulamentul delegat (UE) nr. 44/2014 al Comisiei din 21 noiembrie 2013 de completare a Regulamentului (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte construcţia vehiculelor şi cerinţele generale pentru omologarea de tip a vehiculelor cu două sau trei roţi şi a cvadriciclurilor; c) Regulamentul delegat (UE) nr. 134/2014 al Comisiei din 16 decembrie 2013 de completare a Regulamentului (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind cerinţele referitoare la performanţele de mediu şi ale sistemului de propulsie şi de modificare a anexei V la acesta; d) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 901/2014 al Comisiei din 18 iulie 2014 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind cerinţele administrative pentru omologarea şi supravegherea pieţei pentru vehiculele cu două sau trei roţi şi pentru cvadricicluri.CAPITOLUL II - Omologarea CEE-ONU de tip a produselor utilizate la vehiculele cu două sau trei roţi şi la cvadricicluri şi care nu sunt reglementate de regulamente (UE)La omologarea de tip, introducerea pe piaţă, comercializarea sau punerea în exploatare a produselor menţionate în tabelul următor şi utilizate la vehiculele cu două sau trei roţi şi la cvadriciclurile prevăzute la cap. I, trebuie respectate prevederile regulamentelor CEE-ONU din tabelul următor: ┌─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐ │ Obiectul omologării │ Regulament │ │ │ CEE-ONU │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ │Căşti de protecţie pentru conducătorii şi pasagerii │ 22 │ │motocicletelor şi mopedelor │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ │Garnituri de frână de înlocuire │ 90 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ │Faruri cu fascicul de întâlnire simetric │ 113" │ └─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘21. La secţiunea 5 punctul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) RAR va aplica folia de securizare pe CIV emise, în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării, numai pentru vehiculele care sunt însoţite, în funcţie de categoria vehiculului şi tipul omologării, de unul dintre următoarele documente valabile: a) certificatul de conformitate CE/UE prevăzut la secţiunea 2 cap. I pct. 18 alin. (1), art. 33 din Regulamentul (UE) nr. 167/2013 sau art. 38 din Regulamentul (UE) nr. 168/2013, după caz; b) certificatul de conformitate naţional pentru serii mici prevăzut la secţiunea 2 cap. II pct. 12 alin. (1); ori c) copia de pe certificatul de omologare naţională de tip pentru serii nelimitate în cazul vehiculelor care fac obiectul secţiunii 2, pentru care se aplică procedura de sfârşit de serie în conformitate cu prevederile pct. 6 alin. (5)."22. La secţiunea 5, punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"4. Înmatricularea, înregistrarea sau comercializarea vehiculelorFără a aduce atingere dispoziţiilor din secţiunea 2 din Regulamentul (UE) nr. 167/2013 şi din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 referitoare la clauza de salvgardare pentru vehiculele conforme şi la măsurile aplicabile pentru vehiculele neconforme cu tipul omologat, vehiculele pot fi înmatriculate, înregistrate sau comercializate numai dacă sunt însoţite de o CIV valabilă, emisă potrivit pct. 3."23. La secţiunea 5, punctul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"5. Înmatricularea, înregistrarea şi comercializarea vehiculelor produse în serie micăÎn ceea ce priveşte vehiculele care sunt produse în serii mici, numărul vehiculelor cărora li se eliberează CIV/pentru care se aplică folia de securizare pe CIV existente în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării în cursul unui singur an nu trebuie să depăşească, în funcţie de categoria vehiculului şi tipul omologării: a) numărul de unităţi prevăzut în partea A din anexa XII la Directiva 2007/46/CE, pentru vehiculele care fac obiectul secţiunii 2; b) numărul de unităţi prevăzut în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 167/2013, pentru vehiculele care fac obiectul secţiunii 3; sau c) numărul de unităţi prevăzut în anexa III la Regulamentul (UE) nr. 168/2013, pentru vehiculele care fac obiectul secţiunii 4."24. La secţiunea 5 punctul 6, alineatul (1) şi litera c) a alineatului (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(1) Sub rezerva limitelor fixate, în funcţie de categoria vehiculului şi tipul omologării, în: a) partea B din anexa XII la Directiva 2007/46/CE, pentru vehiculele care fac obiectul secţiunii 2; b) art. 39 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, pentru vehiculele care fac obiectul secţiunii 3; sau c) art. 44 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013, pentru vehiculele care fac obiectul secţiunii 4, şi doar pentru o perioadă limitată de timp, RAR poate elibera CIV şi/sau aplica folia de securizare pe CIV existente emise în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării pentru vehiculele conforme unui tip de vehicul a cărui omologare de tip nu mai este valabilă....................................................................................... c) pentru vehiculele care fac obiectul secţiunii 4, pentru o perioadă de 24 de luni de la data expirării valabilităţii omologării de tip, în cazul vehiculelor complete, şi pentru o perioadă de 30 de luni de la data respectivă, în cazul vehiculelor completate."25. La secţiunea 5 punctul 6, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:"(7) Procedura de sfârşit de serie se aplică numai în cazul expirării valabilităţii omologării de tip din cauza intrării în vigoare la înmatriculare, înregistrare şi comercializare a unor noi cerinţe aplicabile vehiculului omologat, iar omologarea de tip nu poate fi actualizată în consecinţă."26. Secţiunea 5 "Omologarea CEE-ONU de tip a vehiculelor, precum şi a echipamentelor, pieselor şi a componentelor utilizate la acestea" se renumerotează ca secţiunea 6.27. La secţiunea 6, punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"3. La cererea solicitantului omologării de tip, RAR acordă omologarea CEE-ONU de tip pentru vehiculele, echipamentele, piesele şi componentele utilizate la acestea, noi, în conformitate cu prevederile regulamentelor CEE-ONU aplicabile."28. În cuprinsul reglementărilor, sintagmele "directivă individuală CEE/CE", "directivă CE/CEE", "directivă CE/CEE individuală" şi "directivă individuală CE/CEE" se înlocuiesc cu sintagma "directivă CEE/CE individuală".29. În cuprinsul reglementărilor, sintagmele "regulament (CE)", "regulament (CE) individual", "regulament CE individual", "regulament individual (CE)", "regulament (CE)/(UE)" şi "regulament individual (CE)/(UE)" se înlocuiesc cu sintagma "regulament (CE)/(UE) individual".30. În cuprinsul reglementărilor, sintagmele "omologare CE/CEE de tip" şi "omologare comunitară (CEE) de tip" se înlocuiesc cu sintagma "omologare CE de tip".31. În cuprinsul reglementărilor, abrevierea "MTI" se înlocuieşte cu abrevierea "MT".  +  Articolul IIRegia Autonomă "Registrul Auto Român" va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul transporturilor,

  Alexandru Răzvan Cuc,

  secretar de stat
  Bucureşti, 20 ianuarie 2016.Nr. 25.  +  Anexă(Anexa nr. 6 la secţiunea 3)Omologarea naţională de tip a tractoareloragricole şi forestiere fabricate în serii mici*Font 8* ┌───┬────────────────────┬────────────────────┬────┬────┬──────────────────────────────────┐ │Nr.│ Obiectul omologării│ Act de reglementare│ Av │ Iv │ Categorii de vehicule │ │ │ │ │ │ ├────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┤ │ │ │ │ │ │ T1 │ T2 │ T3 │T4.1│T4.2│T4.3│ C │ ├───┼────────────────────┼────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 1 │Integritatea │R (UE) 2015/208 │ │ a │ C │ C │ C │ C │ C │ C │ I │ │ │structurii │ │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │vehiculului │ │ │ b │ C │ C │ C │ C │ C │ C │ I │ ├───┼────────────────────┼────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 2 │Viteza maximă │R (UE) 2015/208 │ │ a │ A │ A │ A │ A │ A │ A │ I │ │ │constructivă, │R CEE-ONU 89 │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │regulatorul de │ │ │ b │ A │ A │ A │ A │ A │ A │ I │ │ │turaţie şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │dispozitivele de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │limitare a vitezei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────┼────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 3 │Dispozitivele de │R (UE) 2015/68 │ │ a │ A │ A │ A │ A │ A │ A │ A │ │ │frânare şi cuplarea │R CEE-ONU 13 │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │frânei remorcii │ │ │ b │ A │ A │ A │ A │ A │ A │ A │ ├───┼────────────────────┼────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 4 │Direcţia pentru │R (UE) 2015/208 │ Y │ a │ NA │ NA │ NA │ NA │ NA │ NA │NA │ │ │tractoarele rapide │R CEE-ONU 79 │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │ │ │ │ b │ C │ C │ C │ C │ C │ C │ I │ ├───┼────────────────────┼────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 5 │Direcţia │R (UE) 2015/208 │ Y │ a │ C │ C │ C │ C │ C │ C │ I │ │ │ │ │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │ │ │ │ b │ NA │ NA │ NA │ NA │ NA │ NA │NA │ ├───┼────────────────────┼────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 6 │Vitezometrul │R (UE) 2015/208 │ │ a │ B │ B │ B │ B │ B │ B │ B │ │ │ │ │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │ │ │ │ b │ B │ B │ B │ B │ B │ B │ B │ ├───┼────────────────────┼────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 7 │Câmpul vizual şi │R (UE) 2015/208 │ Y │ a │ A │ A │ A │ A │ A │ A │ I │ │ │ştergătoare │ │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │ │ │ │ b │ A │ A │ A │ A │ A │ A │ I │ ├───┼────────────────────┼────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 8 │Geamuri │R (UE) 2015/208 │ │ a │X(2)│X(2)│X(2)│X(2)│X(2)│X(2)│ I │ │ │ │R CEE-ONU 43 │ │ │B(4)│B(4)│B(4)│B(4)│B(4)│B(4)│ │ │ │ │ │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │ │ │ │ b │X(2)│X(2)│X(2)│X(2)│X(2)│X(2)│ I │ │ │ │ │ │ │B(4)│B(4)│B(4)│B(4)│B(4)│B(4)│ │ ├───┼────────────────────┼────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 9 │Oglinzi retrovizoare│R (UE) 2015/208 │ Y │ a │X(2)│X(2)│NA │X(2)│X(2)│X(2)│ I │ │ │ │R CEE-ONU 46 │ │ │B(4)│B(4)│ │B(4)│B(4)│B(4)│ │ │ │ │R CEE-ONU 81 │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │ │(Aplicabil pentru T │ │ b │X(2)│X(2)│X(2)│X(2)│X(2)│X(2)│ I │ │ │ │şi C cu scaun de │ │ │B(4)│B(4)│B(4)│B(4)│B(4)│B(4)│ │ │ │ │tip şa şi ghidon) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────┼────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │10 │Sisteme de informare│R (UE) 2015/208 │ Y │ a │ C │ C │ C │ C │ C │ C │ I │ │ │a conducătorului │ │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │auto │ │ │ b │ C │ C │ C │ C │ C │ C │ I │ ├───┼────────────────────┼────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │11 │Dispozitive de │R (UE) 2015/208 │ Y │ a │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │iluminare şi │R CEE-ONU 3 │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │semnalizare │R CEE-ONU 4 │ │ b │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │luminoasă şi sursele│R CEE-ONU 5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │lor de lumină │R CEE-ONU 6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │R CEE-ONU 7 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │R CEE-ONU 19 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │R CEE-ONU 23 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │R CEE-ONU 31 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │R CEE-ONU 37 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │R CEE-ONU 38 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │R CEE-ONU 69 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │R CEE-ONU 77 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │R CEE-ONU 87 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │R CEE-ONU 91 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │R CEE-ONU 98 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │R CEE-ONU 99 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │R CEE-ONU 112 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │R CEE-ONU 113 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │R CEE-ONU 119 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │R CEE-ONU 128 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────┼────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │12 │Instalaţii de │R (UE) 2015/208 │ │ a │ B │ B │ B │ B │ B │ B │ I │ │ │iluminat │R CEE-ONU 7 │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │ │R CEE-ONU 48 │ │ b │ B │ B │ B │ B │ B │ B │ I │ │ │ │R CEE-ONU 69 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │R CEE-ONU 77 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │R CEE-ONU 104 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │R CEE-ONU 123 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────┼────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │13 │Sisteme de protecţie│R (UE) 2015/208 │ │ a │ B │ B │ B │ B │ B │ B │ I │ │ │a ocupanţilor │R CEE-ONU 21 │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │vehiculului, │R CEE-ONU 25 │ │ b │ B │ B │ B │ B │ B │ B │ I │ │ │inclusiv amenajări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │interioare, tetiere,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │centuri de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │siguranţă, portiere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────┼────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │14 │Exteriorul │R (UE) 2015/208 │ │ a │ A │ A │ A │ A │ A │ A │ A │ │ │vehiculului şi │ │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │accesoriile │ │ │ b │ A │ A │ A │ A │ A │ A │ A │ ├───┼────────────────────┼────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │15 │Compatibilitate │R (UE) 2015/208 │ Y │ a │A(1)│A(1)│A(1)│A(1)│A(1)│A(1)│ I │ │ │electromagnetică │R CEE-ONU 10 │ │ │C(3)│C(3)│C(3)│C(3)│C(3)│C(3)│ │ │ │ │ │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │ │ │ │ b │A(1)│A(1)│A(1)│A(1)│A(1)│A(1)│ I │ │ │ │ │ │ │C(3)│C(3)│C(3)│C(3)│C(3)│C(3)│ │ ├───┼────────────────────┼────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │16 │Dispozitive de │R (UE) 2015/208 │ Y │ a │ B │ B │ B │ B │ B │ B │ I │ │ │avertizare acustică │R CEE-ONU 28 │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │ │ │ │ b │ B │ B │ B │ B │ B │ B │ I │ ├───┼────────────────────┼────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │17 │Sisteme de încălzire│R (UE) 2015/208 │ Y │ a │A(2)│A(2)│A(2)│A(2)│A(2)│A(2)│ I │ │ │ │R CEE-ONU 122 │ │ │C(4)│C(4)│C(4)│C(4)│C(4)│C(4)│ │ │ │ │ │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │ │ │ │ b │A(2)│A(2)│A(2)│A(2)│A(2)│A(2)│ I │ │ │ │ │ │ │C(4)│C(4)│C(4)│C(4)│C(4)│C(4)│ │ ├───┼────────────────────┼────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │18 │Dispozitive de │R (UE) 2015/208 │ Y │ a │ A │ A │ A │ A │ A │ A │ I │ │ │prevenire a │R CEE-ONU 62 │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │utilizării │R CEE-ONU 18 │ │ b │ A │ A │ A │ A │ A │ A │ I │ │ │neautorizate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────┼────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │19 │Placă de │R (UE) 2015/208 │ │ a │ B │ B │ B │ B │ B │ B │ I │ │ │înmatriculare │ │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │ │ │ │ b │ B │ B │ B │ B │ B │ B │ I │ ├───┼────────────────────┼────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │20 │Placa regulamentară │R (UE) 2015/208 │ │ a │ B │ B │ B │ B │ B │ B │ I │ │ │şi marcarea │ │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │ │ │ │ b │ B │ B │ B │ B │ B │ B │ I │ ├───┼────────────────────┼────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │21 │Dimensiunile şi masa│R (UE) 2015/208 │ │ a │ A │ A │ A │ A │ A │ A │ I │ │ │remorcii │ │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │ │ │ │ b │ A │ A │ A │ A │ A │ A │ I │ ├───┼────────────────────┼────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │22 │Masa maximă cu │R (UE) 2015/208 │ │ a │ A │ A │ A │ A │ A │ A │ A │ │ │încărcătură │ │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │ │ │ │ b │ A │ A │ A │ A │ A │ A │ A │ ├───┼────────────────────┼────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │23 │Mase de balast │R (UE) 2015/208 │ │ a │ A │ A │ NA │ A │ A │ A │ I │ │ │ │ │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │ │ │ │ b │ A │ A │ NA │ A │ A │ A │ I │ ├───┼────────────────────┼────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │24 │Siguranţa sistemelor│R (UE) 2015/208 │ │ a │ B │ B │ B │ B │ B │ B │ B │ │ │electrice │ │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │ │ │ │ b │ B │ B │ B │ B │ B │ B │ B │ ├───┼────────────────────┼────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │25 │Rezervor de │R (UE) 2015/208 │ │ a │ B │ B │ B │ B │ B │ B │ B │ │ │combustibil │ │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │ │ │ │ b │ B │ B │ B │ B │ B │ B │ B │ ├───┼────────────────────┼────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │26 │Dispozitive de │R (UE) 2015/208 │ │ a │ NA │ NA │ NA │ NA │ NA │ NA │NA │ │ │protecţie spate │ │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │ │ │ │ b │ NA │ NA │ NA │ NA │ NA │ NA │NA │ ├───┼────────────────────┼────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │27 │Protecţie laterală │R (UE) 2015/208 │ │ a │ NA │ NA │ NA │ NA │ NA │ NA │NA │ │ │ │ │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │ │ │ │ b │ NA │ NA │ NA │ NA │ NA │ NA │NA │ ├───┼────────────────────┼────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │28 │Platforme de │R (UE) 2015/208 │ │ a │ A │ A │ A │ A │ A │ A │ I │ │ │încărcare │ │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │ │ │ │ b │ A │ A │ A │ A │ A │ A │ I │ ├───┼────────────────────┼────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │29 │Dispozitive de │R (UE) 2015/208 │ │ a │ C │ C │ C │ C │ C │ C │ I │ │ │remorcare │ │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │ │ │ │ b │ C │ C │ C │ C │ C │ C │ I │ ├───┼────────────────────┼────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │30 │Pneuri │R (UE) 2015/208 │ Y │ a │X(2)│X(2)│X(2)│X(2)│X(2)│X(2)│NA │ │ │ │R CEE-ONU 30 │ │ │B(4)│B(4)│B(4)│B(4)│B(4)│B(4)│ │ │ │ │R CEE-ONU 54 │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │ │R CEE-ONU 75 │ │ b │X(2)│X(2)│X(2)│X(2)│X(2)│X(2)│NA │ │ │ │R CEE-ONU 106 │ │ │B(4)│B(4)│B(4)│B(4)│B(4)│B(4)│ │ │ │ │R CEE-ONU 117 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────┼────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │31 │Dispozitive │R (UE) 2015/208 │ Y │ a │ NA │ NA │ NA │ NA │ NA │ NA │NA │ │ │antiîmproşcare │ │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │ │ │ │ b │ A │ A │ A │ A │ A │ A │NA │ ├───┼────────────────────┼────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │32 │Mers înapoi │R (UE) 2015/208 │ │ a │ C │ C │ C │ C │ C │ C │ C │ │ │ │ │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │ │ │ │ b │ C │ C │ C │ C │ C │ C │ C │ ├───┼────────────────────┼────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │33 │Şenile │R (UE) 2015/208 │ │ a │ NA │ NA │ NA │ NA │ NA │ NA │ A │ │ │ │ │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │ │ │ │ b │ NA │ NA │ NA │ NA │ NA │ NA │ A │ ├───┼────────────────────┼────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │34 │Cuplaje mecanice │R (UE) 2015/208 │ │ a │X(2)│X(2)│X(2)│X(2)│X(2)│X(2)│ I │ │ │ │R CEE-ONU 55 │ │ │A(4)│A(4)│A(4)│A(4)│A(4)│A(4)│ │ │ │ │ │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │ │ │ │ b │X(2)│X(2)│X(2)│X(2)│X(2)│X(2)│ I │ │ │ │ │ │ │A(4)│A(4)│A(4)│A(4)│A(4)│A(4)│ │ ├───┼────────────────────┼────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │35 │Dispozitive de │R (UE) 1322/2014 │ │ a │ A │ NA │ NA │ NA │ A │ A │NA │ │ │protecţie în caz de │OCDE 3 │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │răsturnare │ │ │ b │ A │ NA │ NA │ NA │ A │ A │NA │ │ │(încercări dinamice)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────┼────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │36 │Dispozitive de │R (UE) 1322/2014 │ │ a │ NA │ NA │ NA │ NA │ NA │ NA │ A │ │ │protecţie în caz de │OCDE 8 │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │răsturnare │(Aplicabil pentru │ │ b │ NA │ NA │ NA │ NA │ NA │ NA │ A │ │ │(tractoare cu │C1, C2, C4.2 şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │şenile) │C4.3) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────┼────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │37 │Dispozitive de │R (UE) 1322/2014 │ │ a │ A │ NA │ NA │ NA │ A │ A │ A │ │ │protecţie în caz de │OCDE 4 │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │răsturnare │(Aplicabil pentru │ │ b │ A │ NA │ NA │ NA │ A │ A │ A │ │ │(încercări statice) │T1/C1, T4.2/C4.2 şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │T4.3/C4.3) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────┼────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │38 │Dispozitive de │R (UE) 1322/2014 │ │ a │ NA │ A │ A │ NA │ NA │ A │NA │ │ │protecţie în caz de │OCDE 6 │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │răsturnare montate │ │ │ b │ NA │ A │ A │ NA │ NA │ A │NA │ │ │în faţă (tractoare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cu ecartament │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │îngust) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────┼────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │39 │Dispozitive de │R (UE) 1322/2014 │ │ a │ NA │ A │ A │ NA │ NA │ A │NA │ │ │protecţie în caz de │OCDE 7 │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │răsturnare montate │ │ │ b │ NA │ A │ A │ NA │ NA │ A │NA │ │ │în spate (tractoare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cu ecartament │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │îngust) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────┼────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │40 │Dispozitive de │R (UE) 1322/2014 │ │ a │ A │ A │ A │ A │ A │ A │ I │ │ │protecţie contra │OCDE 10 │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │căderii obiectelor │ │ │ b │ A │ A │ A │ A │ A │ A │ I │ ├───┼────────────────────┼────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │41 │Scaune pentru │R (UE) 1322/2014 │ │ a │ B │ B │ B │ B │ B │ B │ I │ │ │pasageri │ │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │ │ │ │ b │ B │ B │ B │ B │ B │ B │ I │ ├───┼────────────────────┼────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │42 │Nivelul zgomotului │R (UE) 1322/2014 │ │ a │ A │ A │ A │ A │ A │ A │ A │ │ │la care este expus │OCDE 5 │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │conducătorul auto │ │ │ b │ A │ A │ A │ A │ A │ A │ A │ ├───┼────────────────────┼────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │43 │Scaunul şi poziţia │R (UE) 1322/2014 │ │ a │ A │ A │ A │ A │ A │ A │ A │ │ │conducătorului │ │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │ │ │ │ b │ A │ A │ A │ A │ A │ A │ A │ ├───┼────────────────────┼────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │44 │Spaţiul de manevră │R (UE) 1322/2014 │ │ a │B(3)│B(3)│B(3)│B(3)│B(3)│B(3)│B(3)│ │ │şi de acces la │R CEE-ONU 43 │ │ │X(2)│X(2)│X(2)│X(2)│X(2)│X(2)│X(2)│ │ │postul de conducere │ │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │ │ │ │ b │B(3)│B(3)│B(3)│B(3)│B(3)│B(3)│B(3)│ │ │ │ │ │ │X(2)│X(2)│X(2)│X(2)│X(2)│X(2)│X(2)│ ├───┼────────────────────┼────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │45 │Prizele de putere │R (UE) 1322/2014 │ │ a │ B │ B │ B │ B │ B │ B │ B │ │ │ │ │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │ │ │ │ b │ B │ B │ B │ B │ B │ B │ B │ ├───┼────────────────────┼────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │46 │Protecţia │R (UE) 1322/2014 │ │ a │ B │ B │ B │ B │ B │ B │ B │ │ │elementelor de │ │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │acţionare │ │ │ b │ B │ B │ B │ B │ B │ B │ B │ ├───┼────────────────────┼────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │47 │Ancorajele │R (UE) 1322/2014 │ │ a │ A │ A │ A │ A │ A │ A │ I │ │ │centurilor de │R CEE-ONU 14 │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │siguranţă │R CEE-ONU 16 │ │ b │ A │ A │ A │ A │ A │ A │ I │ │ │ │OCDE 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────┼────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │48 │Centuri de siguranţă│R (UE) 1322/2014 │ │ a │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ I │ │ │ │R CEE-ONU 16 │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │ │ │ │ b │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ I │ ├───┼────────────────────┼────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │49 │OPS, Protecţia │R (UE) 1322/2014 │ │ a │B(3)│B(3)│B(3)│B(3)│B(3)│B(3)│ I │ │ │contra penetrării │R CEE-ONU 43 │ │ │X(2)│X(2)│X(2)│X(2)│X(2)│X(2)│ │ │ │obiectelor │ │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │ │ │ │ b │B(3)│B(3)│B(3)│B(3)│B(3)│B(3)│ I │ │ │ │ │ │ │X(2)│X(2)│X(2)│X(2)│X(2)│X(2)│ │ ├───┼────────────────────┼────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │50 │Sistemul de evacuare│R (UE) 1322/2014 │ │ a │ B │ B │ B │ B │ B │ B │ B │ │ │ │ │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │ │ │ │ b │ B │ B │ B │ B │ B │ B │ B │ ├───┼────────────────────┼────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │51 │Manualul de │R (UE) 1322/2014 │ │ a │ C │ C │ C │ C │ C │ C │ C │ │ │utilizare │ │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │ │ │ │ b │ C │ C │ C │ C │ C │ C │ C │ ├───┼────────────────────┼────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │52 │Sistemele de │R (UE) 1322/2014 │ │ a │ A │ A │ A │ A │ A │ A │ I │ │ │control, inclusiv în│R CEE-ONU 79 │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │special │ │ │ b │ A │ A │ A │ A │ A │ A │ I │ │ │dispozitivele de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │oprire de urgenţă şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cele automate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────┼────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │53 │Protecţia împotriva │R (UE) 1322/2014 │ │ a │ A │ A │ A │ A │ A │ A │ I │ │ │riscurilor mecanice,│ │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │altele decât cele │ │ │ b │ A │ A │ A │ A │ A │ A │ I │ │ │menţionate la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │articolul 18 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │alineatul (2) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │literele (a), (b), │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(g), (k) din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Regulamentul (UE) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 1.322/2014, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │inclusiv protecţia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │împotriva spargerii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │conductelor care │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │transportă lichide, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │precum şi a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │deplasării │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │necontrolate a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │vehiculului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────┼────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │54 │Apărătoare şi │R (UE) 1322/2014 │ │ a │ B │ B │ B │ B │ B │ B │ I │ │ │dispozitive de │ │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │protecţie │ │ │ b │ B │ B │ B │ B │ B │ B │ I │ ├───┼────────────────────┼────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │55 │Informaţii, │R (UE) 1322/2014 │ │ a │ B │ B │ B │ B │ B │ B │ I │ │ │avertizări şi │R CEE-ONU 60 │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │marcaje │ │ │ b │ B │ B │ B │ B │ B │ B │ I │ ├───┼────────────────────┼────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │56 │Materiale şi produse│R (UE) 1322/2014 │ Y │ a │ B │ B │ B │ B │ B │ B │ I │ │ │ │ │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │ │ │ │ b │ B │ B │ B │ B │ B │ B │ I │ ├───┼────────────────────┼────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │57 │Baterii │R (UE) 1322/2014 │ Y │ a │ C │ C │ C │ C │ C │ C │ I │ │ │ │ │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │ │ │ │ b │ C │ C │ C │ C │ C │ C │ I │ ├───┼────────────────────┼────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │58 │Ieşirea de urgenţă │R (UE) 1322/2014 │ │ a │ B │ B │ B │ B │ B │ B │ I │ │ │ │R CEE-ONU 43 │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │ │ │ │ b │ B │ B │ B │ B │ B │ B │ I │ ├───┼────────────────────┼────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │59 │Sistemul de │R (UE) 1322/2014 │ │ a │ C │ C │ C │ C │ C │ C │ I │ │ │ventilaţie şi │ │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │filtrare din cabină │ │ │ b │ C │ C │ C │ C │ C │ C │ I │ ├───┼────────────────────┼────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │60 │Viteza de ardere a │R (UE) 1322/2014 │ │ a │ B │ B │ B │ B │ B │ B │ I │ │ │materialului cabinei│ │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │ │ │ │ b │ B │ B │ B │ B │ B │ B │ I │ ├───┼────────────────────┼────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │61 │Emisii poluante │R (UE) 2015/96 │ │ a │ A │ A │ A │ A │ A │ A │ A │ │ │ │(etapele de emisii │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │ │din directivele │ │ b │ A │ A │ A │ A │ A │ A │ A │ │ │ │2000/25/CE şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │97/68/CE) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────┼────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │62 │Nivelul sonor │R (UE) 2015/96 │ Y │ a │ A │ A │ A │ A │ A │ A │ I │ │ │(extern) │(valorile-limită din│ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │ │Directiva │ │ b │ A │ A │ A │ A │ A │ A │ I │ │ │ │2009/63/CE) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───┴────────────────────┴────────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘Note explicative: (1) - subansamblu; (2) - componentă; (3) - vehicul; (4) - cerinţe de instalare;a - pentru tractoarele pe roţi cu o viteză maximă constructivă mai mică sau egală cu 40 km/h;b - pentru tractoarele pe roţi cu o viteză maximă constructivă de peste 40 km/h;Av - autovehicule;Iv - indice viteză;A: Nu sunt permise alte excepţii în afara celor menţionate în actul de reglementare. Certificatul de omologare de tip şi marca de omologare de tip nu sunt necesare. Rapoartele asupra încercărilor trebuie întocmite de un serviciu tehnic notificat;B: Trebuie îndeplinite cerinţele tehnice ale actului de reglementare. Încercările prevăzute de actul de reglementare trebuie efectuate în totalitate; sub rezerva acordului autorităţii de omologare, acestea pot fi întreprinse chiar de producător; acestuia i se poate permite să emită raportul tehnic; nu este nevoie de emiterea unui certificat de omologare de tip şi nu este necesară o omologare de tip;C: Producătorul trebuie să demonstreze autorităţii de omologare că cerinţele esenţiale ale actului de reglementare sunt îndeplinite;X - aplicabil;I - acelaşi ca pentru T conform categoriei;Y - actele relevante pentru autovehicule sunt acceptate ca echivalente, după cum se specifică în actul delegat;NA - nu se aplică.-----