REGULAMENT din 4 noiembrie 2015 (*actualizat*)de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică(actualizată până la data de 8 februarie 2016*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1În sensul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) activitate economică - orice activitate care constă în furnizarea de bunuri şi servicii pe o piaţă, cu respectarea prevederilor legale privind ajutorul de stat; b) consum propriu al administratorului fondului forestier proprietate publică a statului - volumul de masă lemnoasă necesar pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în contractele colective de muncă încheiate la nivelul administratorilor fondului forestier proprietate publică a statului, volum care nu face obiectul comercializării; c) consum propriu al administratorului fondului forestier proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale - volumul de masă lemnoasă necesar pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în contractele colective de muncă încheiate la nivel local, volum care nu face obiectul comercializării;c^1) gradul de accesibilitate - distanţa determinată pe baza măsurătorilor din teren, pe traseul instalaţiei de scos-apropiat, dintre centrul de greutate al suprafeţei parchetului şi cea mai apropiată cale cu caracter permanent pentru transportul de mărfuri, rutier sau feroviar sau punctul naval de încărcare;----------Lit. c^1) a art. 1 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 43 din 3 februarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 8 februarie 2016. d) grupajul de partizi - două sau mai multe partizi grupate în funcţie de: bazinet, instalaţii de scos-apropiat, drumul auto forestier care le deserveşte şi care se exploatează de acelaşi operator economic; în cadrul grupajului ordinea de autorizare la exploatare a partizilor este: accidentale, igienă, secundare, conservare şi principale; e) grup de operatori economici - orice operator economic asupra căruia o altă persoană fizică sau juridică poate exercita, direct sau indirect, o influenţă dominantă sau care poate exercita o influenţă dominantă asupra altui subiect de drept sau care, ca urmare a asocierii cu un subiect de drept, se află sub influenţa dominantă a unui alt subiect de drept; f) întreprindere - orice entitate care desfăşoară o activitate economică pe piaţă, indiferent de forma juridică, de modul de finanţare sau de existenţa unui scop lucrativ al acesteia, în sensul reglementărilor europene privind ajutorul de stat; g) operator economic - orice întreprindere, atestată, în condiţiile legii, pentru lucrări de exploatare forestieră, în cazul cumpărării masei lemnoase pe picior, precum şi orice persoană juridică sau fizică în cazul cumpărării de masă lemnoasă fasonată; administratorii de fond forestier proprietate publică ce desfăşoară activitate economică sunt consideraţi operatori economici în sensul prezentei definiţii; h) organizatorul licitaţiei/negocierii - administratorii fondului forestier proprietate publică a statului şi structurile acestora şi proprietarul/administratorul pentru fondul forestier proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale; i) partidă - actul de evaluare a volumului de lemn destinat comercializării; j) postaţă - porţiune de arboret delimitată în procesul de inventariere integrală a arboretelor, în scopul unei mai bune organizări a muncii; k) preţul de pornire la licitaţie/negociere - preţul aprobat, în condiţiile legii, de organizatorul licitaţiei/negocierii şi exprimat în lei/mc, volum brut, fără TVA; l) preţurile de referinţă pentru fiecare an de producţie - preţurile masei lemnoase pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică, determinate anual, în condiţii de piaţă, în funcţie de specie sau grupa de specii, de gradul de accesibilitate, de sortiment şi de tehnologia de exploatare; preţurile de referinţă pentru fiecare an de producţie pot fi revizuite o singură dată în cursul unui an, în baza unei note justificative;----------Lit. l) a art. 1 a fost modificată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 43 din 3 februarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 8 februarie 2016. m) sortiment industrial de masă lemnoasă - sortimentele industriale obţinute din volumul lemnului de lucru aferent partizilor autorizate şi exploatate, reglementate de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură prin sistemul informaţional SUMAL, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, cu modificările şi completările ulterioare; n) valorificarea masei lemnoase - acţiunea de punere pe piaţă a masei lemnoase care se recoltează anual din fondul forestier proprietate publică a statului şi din fondul forestier proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, de către deţinători/administratori legali, prin vânzare ca masă lemnoasă pe picior sau masă lemnoasă fasonată, prin donaţii, sponsorizări, după caz, sau prin utilizarea acesteia pentru consumul propriu al deţinătorului/administratorului respectiv; o) vânzător - deţinătorul/administratorul legal al fondului forestier proprietate publică, care realizează operaţiunea de vânzare a masei lemnoase care se recoltează/recoltată din acest fond, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; p) volum brut - volumul masei lemnoase pe picior sau volumul masei lemnoase fasonate, inclusiv coaja acestora.  +  Articolul 2 (1) Volumul de masă lemnoasă stabilit, potrivit Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, a se recolta anual din fondul forestier proprietate publică se vinde de către organizatori, prin licitaţie, prin negociere sau în mod direct, în condiţii specifice economiei de piaţă şi în conformitate cu prevederile prezentului regulament. (2) Volumul de masă lemnoasă care face obiectul vânzării prin modalităţile prevăzute la alin. (1) este cel cuprins în actul de punere în valoare ca produse principale, produse din lucrări de conservare, produse secundare, produse accidentale, produse de igienă, rezultate prin efectuarea lucrărilor de regenerare, de conservare, de îngrijire şi de conducere a arboretelor. (3) Volumul de masă lemnoasă prevăzut la alin. (2) se valorifică, în condiţiile prezentului regulament, de către organizator ca "masă lemnoasă pe picior" sau "masă lemnoasă fasonată". (4) Încredinţarea prestărilor de servicii pentru recoltarea masei lemnoase se face prin procedurile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 3Modul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a statului, ca "masă lemnoasă pe picior" sau "masă lemnoasă fasonată", se hotărăşte în condiţiile art. 5 alin. (2) şi (3) din prezentul regulament, astfel: a) de către consiliul de administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, în baza fundamentărilor ocoalelor silvice avizate de comitetele directoare ale unităţilor Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, pentru fondul forestier proprietate publică a statului administrat de aceasta; b) de către comitetul de direcţie al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea", la propunerea subunităţii de la care se recoltează masa lemnoasă, pentru fondul forestier proprietate publică a statului administrat de acesta; c) de către Consiliul de administraţie al Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", la propunerea Sucursalei Agrosilvice şi de Agrement Scroviştea şi a ocolului silvic înfiinţat de Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru fondul forestier proprietate publică a statului administrat de acesta.  +  Articolul 4Modul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, ca "masă lemnoasă pe picior" sau "masă lemnoasă fasonată", se hotărăşte în condiţiile art. 6 alin. (2), astfel: a) de către consiliul de administraţie al ocolului silvic care funcţionează ca regie autonomă de interes local şi asigură administrarea fondului forestier; b) de către consiliul local, în situaţia în care pentru fondul forestier este încheiat un contract de administrare/servicii silvice cu un ocol silvic autorizat.  +  Articolul 5 (1) Volumul de masă lemnoasă care se recoltează anual din fondul forestier proprietate publică a statului se stabileşte de către entităţile prevăzute la art. 3, în baza prevederilor amenajamentelor silvice şi în condiţiile reglementate de art. 19 şi 59 din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare. (2) Face obiectul vânzării, prin licitaţie sau negociere, volumul de masă lemnoasă prevăzut la alin. (1), rămas disponibil după asigurarea consumului propriu al instituţiilor publice şi unităţilor de interes local finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat sau bugetul local - care nu desfăşoară activitate economică în sensul reglementărilor europene în domeniul ajutorului de stat - şi al persoanelor fizice, precum şi a necesarului pentru consumul propriu al administratorilor fondului forestier proprietate publică a statului. (3) Masa lemnoasă recoltată din fondul forestier proprietate publică a statului care se asigură pentru producătorii din industria mobilei, sub formă de masă lemnoasă fasonată, pe baza necesarului anual estimat, pe specii, se vinde prin licitaţie cu respectarea prevederilor art. 60 alin. (5) lit. g) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 6 (1) Volumul de masă lemnoasă care se recoltează anual din fondul forestier proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale se stabileşte, în condiţiile legii, de ocolul silvic care administrează/asigură serviciile silvice şi se aprobă prin hotărâre a consiliului local, în baza prevederilor amenajamentelor silvice şi în condiţiile reglementate de art. 19 şi 59 din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare. (2) Face obiectul vânzării, prin licitaţie sau negociere, volumul de masă lemnoasă prevăzut la alin. (1), rămas disponibil după asigurarea necesarului pentru consumul propriu al unităţilor de interes local finanţate, integral sau parţial, de la bugetul de stat sau bugetul local, care nu desfăşoară activitate economică în sensul reglementărilor comunitare în domeniul ajutorului de stat, al persoanelor fizice, precum şi a necesarului pentru consumul propriu al administratorului fondului forestier proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale respective.  +  Articolul 7 (1) Un operator economic/grup de operatori economici poate cumpăra la licitaţie/negociere material lemnos fasonat la drum auto provenit din fondul forestier proprietate publică, din produse principale sau produse accidentale I, dacă dovedeşte în cadrul procedurii de licitaţie/negociere că poate asigura îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 60 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare. (2) Un operator economic/grup de operatori economici care a cumpărat în condiţiile alin. (1) material lemnos este obligat ca, până la data de 15 ianuarie a anului următor achiziţiei, să transmită la structura competentă teritorial din subordinea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură în raport cu sediul social al acestuia, situaţia volumului de lemn cumpărat şi a celui procesat din această categorie în capacităţile proprii; raportările se fac începând cu data de 1 ianuarie 2016. (3) Informaţiile prevăzute la alin. (2) cu privire la operatorii economici/grupurile de operatori economici care nu respectă procentul prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare, se publică pe site-ul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicare.  +  Articolul 8 (1) Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură are obligaţia de a afişa pe site-ul acesteia, anual, până la data de 15 ianuarie, volumele sortimentelor industriale de masă lemnoasă din fiecare specie, stabilite ca medie a ultimilor 3 ani, în baza datelor din sistemul informaţional SUMAL pentru partizile autorizate la exploatare şi exploatate la nivel naţional, rezultate prin aplicarea procentului prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare. (2) Operatorii economici/Grupurile de operatori economici sunt obligaţi/obligate ca, până la data de 15 ianuarie, să transmită la structura de specialitate competentă teritorial din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură în raport cu sediul social al acestuia un raport care cuprinde situaţia volumului de lemn achiziţionat/procesat din sortimentele prevăzute la alin. (1), în anul precedent; raportările se fac începând cu data de 1 ianuarie 2016. (3) Informaţiile cu privire la operatorii economici/grupurile de operatori economici care au depăşit procentul prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare, se publică pe site-ul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicare.  +  Articolul 9 (1) În vederea asigurării transparenţei comercializării masei lemnoase prevăzute la art. 60 alin. (5) lit. e) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare, administratorii fondului forestier proprietate publică a statului au obligaţia de a asigura publicitatea licitaţiilor/negocierilor de masă lemnoasă provenită din acest fond forestier, pe site-ul www.rosilva.ro administrat de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de desfăşurarea licitaţiei principale şi cu minimum 10 zile calendaristice înainte de desfăşurarea licitaţiilor intermediare/negocierilor de masă lemnoasă, precum şi într-un cotidian cu acoperire naţională. (2) În vederea asigurării transparenţei comercializării masei lemnoase, astfel cum este prevăzută la art. 60 alin. (5) lit. e) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare, cu minimum 10 zile înainte de desfăşurarea licitaţiilor/negocierilor de masă lemnoasă: a) administratorii fondului forestier proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale au obligaţia de a asigura publicitatea licitaţiilor/negocierilor de masă lemnoasă provenită din acest fond forestier, pe site-ul www.ocoalederegim.ro, administrat de Asociaţia Administratorilor de Păduri din România, precum şi într-un cotidian cu acoperire naţională; b) unităţile administrativ-teritoriale, în cazul fondului forestier proprietate publică a acestora pentru care se asigură serviciile silvice prin ocoale silvice autorizate, au obligaţia asigurării publicităţii licitaţiilor/negocierilor de masă lemnoasă provenită din acest fond, pe site-ul www.ocoalederegim.ro precum şi într-un cotidian cu acoperire naţională.  +  Capitolul II Valorificarea masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a statului  +  Secţiunea 1 Organizarea licitaţiilor şi preselecţia solicitanţilor  +  Articolul 10 (1) În perioada 1 august-31 octombrie, comitetele directoare ale unităţilor din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, comitetul de direcţie al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea", respectiv Consiliul de administraţie al Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" aprobă lista partizilor ce urmează a fi exploatate în anul calendaristic următor. (2) Lista partizilor de masă lemnoasă prevăzută la alin. (1) poate fi modificată în cazuri justificate de: a) precomptările de masă lemnoasă, efectuate potrivit legii; b) casarea unor partizi sau constituirea pe parcursul anului a unor partizi de produse de igienă şi accidentale; c) imposibilitatea recoltării/transportării masei lemnoase cauzată de forţa majoră, constatată în condiţiile legii, prin: distrugerea podurilor ori a platformelor drumurilor auto de viituri şi alunecări de teren, de inundaţii; avalanşe; cutremure; incendii; avarii la construcţii hidrotehnice din zona de acces; căderi masive de zăpadă care nu permit deszăpezirea; d) stocurile de masă lemnoasă pe picior, rămase nerecoltate din partizile aferente anului calendaristic anterior; e) revizuirea amenajamentelor silvice; f) modificarea regimului juridic al fondului forestier proprietate publică a statului.  +  Articolul 11Din lista aprobată prevăzută la art. 10 alin. (1), din partizile de produse principale, astfel cum sunt definite la art. 58 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare, care urmează a fi exploatate în anul calendaristic următor, entităţile prevăzute la art. 10 alin. (1) stabilesc partizile al căror volum însumează 20% din volumul total al acestora şi care constituie rezerva pentru precomptarea produselor accidentale şi încadrarea în prevederile art. 59 alin. (6)-(8) şi (11) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 12Vânzarea masei lemnoase pe picior şi a masei lemnoase fasonate se realizează de către organizatori prin licitaţie publică, cu preselecţie, de tipul: a) licitaţie cu strigare; b) licitaţie în plic închis; c) licitaţie mixtă; d) licitaţie electronică.  +  Articolul 13Pentru fiecare licitaţie organizată, tipul de licitaţie se stabileşte, motivat, de entităţile prevăzute la art. 10 alin. (1) din cadrul organizatorului licitaţiei, cu prilejul aprobării preţurilor de pornire la licitaţie, şi se face cunoscut prin intermediul anunţului de licitaţie.  +  Articolul 14 (1) Prima licitaţie pentru vânzarea masei lemnoase pe picior prevăzute a se recolta într-un an calendaristic, denumită în continuare licitaţia principală, se organizează şi are loc în perioada 1 septembrie-31 decembrie a anului anterior recoltării. (2) La licitaţia principală, prevăzută la alin. (1), se oferă spre vânzare pe picior minimum 50% şi maximum 70% din volumul de masă lemnoasă disponibil, stabilit potrivit prevederilor art. 5. (3) Licitaţia principală nu este urmată de negocierea partizilor rămase neadjudecate. (4) La stabilirea volumului de masă lemnoasă, care se oferă spre vânzare pe picior la licitaţia principală, se are în vedere situaţia raportului cerere-ofertă de pe piaţa lemnului, situaţie în care sunt consultate şi structurile teritoriale ale patronatelor din domeniul exploatărilor forestiere şi ale celor din domeniul industriei lemnului.  +  Articolul 15 (1) Licitaţiile ulterioare licitaţiei principale sunt licitaţii intermediare şi se desfăşoară în cursul anului calendaristic în care s-a prevăzut recoltarea masei lemnoase. (2) Licitaţiile intermediare se organizează pentru volumul de masă lemnoasă din partizile neoferite la licitaţia principală, pentru volumul din partizile neadjudecate în urma desfăşurării licitaţiei principale, pentru volumul din partizile constituite ulterior licitaţiei principale, precum şi pentru partizile ale căror contracte de vânzare-cumpărare au fost reziliate.  +  Articolul 16În perioada 1 august-30 septembrie a anului în curs se organizează licitaţiile intermediare pentru vânzarea masei lemnoase din rezerva constituită în condiţiile art. 11 şi neutilizată până la acea dată.  +  Articolul 17Lista operatorilor economici/grupurilor de operatori economici atestaţi pentru activitatea de exploatare forestieră se publică pe site-ul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi se actualizează lunar prin grija comisiei de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră; pe acelaşi site se publică şi lista operatorilor economici/grupurilor de operatori economici atestaţi pentru activitatea de exploatare forestieră cărora li s-a retras certificatul de atestare.  +  Articolul 18 (1) Masa lemnoasă fasonată provenită din exploatarea în regie proprie de către administratorii de fond forestier proprietate publică a statului şi din prestări de servicii de exploatare cu operatori economici/grupuri de operatori economici atestaţi se vinde din depozit, de la drumul auto forestier, de la punctul naval sau de la altă cale de transport permanentă, precum şi din faza fasonat la cioată, în condiţiile art. 60 alin. (5) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare. (2) Masa lemnoasă fasonată se vinde pe loturi distincte constituite din sortimente industriale de lemn de lucru, precum şi din sortimentul lemn de foc. (3) Masa lemnoasă fasonată, în cazul sortimentelor de furnir din speciile: nuc, cireş şi sorb, se vinde pe piese personalizate. (4) Vânzarea pe piese personalizate se face şi pentru alte specii forestiere şi sortimente industriale decât cele prevăzute la alin. (2), corelat cu cerinţele pieţei şi cu necesarul estimat, în baza hotărârii entităţilor prevăzute la art. 10 alin. (1). (5) Loturile prevăzute la alin. (2) vor avea o singură componentă, formată dintr-un singur sortiment de lemn rotund şi o singură specie, cu excepţia cazului în care sortimentul este "lemn de foc", care poate avea mai multe componente din specii diferite, dar încadrate pe grupele: diverse specii tari, diverse specii moi şi răşinoase.  +  Articolul 19 (1) Pregătirea licitaţiei de vânzare a masei lemnoase se face de către organizatorul acesteia şi presupune în mod obligatoriu următoarele etape: a) stabilirea partizilor/loturilor/pieselor care se licitează; b) aprobarea preţului de pornire la licitaţie; c) elaborarea şi publicarea anunţului pentru licitaţie; d) întocmirea/actualizarea listei operatorilor economici care au datorii restante la administratorii fondului forestier proprietate publică a statului; e) elaborarea caietului de sarcini, care cuprinde cel puţin informaţii privind: organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor, lista partizilor şi loturilor/pieselor de masă lemnoasă fasonată, proiectul contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, actele normative aplicabile. (2) În cazul masei lemnoase pe picior, contractul de vânzare-cumpărare va cuprinde următoarele clauze minimale cu privire la: a) faptul că predarea masei lemnoase spre exploatare se va face, pe postaţe, numai după efectuarea plăţii contravalorii acesteia; în cazul în care este constituită o garanţie de bună execuţie în cuantum egal cu contravaloarea masei lemnoase din postaţă, predarea masei lemnoase spre exploatare se face şi după garantarea prin instrumente de plată bancare cu scadenţă la maximum 30 de zile calendaristice; b) valabilitatea contractelor de vânzare-cumpărare, cu posibilitatea prelungirii în situaţii de forţă majoră, de calamităţi naturale sau fenomene climatice care împiedică desfăşurarea normală a procesului de exploatare forestieră constatate în condiţiile reglementărilor legale în vigoare; c) cazurile de forţă majoră, de calamităţi naturale şi fenomene climatice care împiedică desfăşurarea normală a procesului de exploatare forestieră, înregistrate în SUMAL potrivit reglementărilor legale, care exonerează părţile, în condiţiile legii, de obligaţiile contractuale pe durata de acţiune a acestora; d) regulile ce trebuie respectate conform exigenţelor impuse de certificarea managementului forestier şi de regulile de protecţia mediului în cazul pădurilor certificate; e) condiţii de reziliere; f) reglementările şi instrucţiunile tehnice în baza cărora se derulează contractul; g) asigurarea condiţiilor de acces la masa lemnoasă contractată, cu respectarea prevederilor art. 67 alin. (2) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 20 (1) Anunţul privind organizarea licitaţiei de vânzare de masă lemnoasă pe picior şi/sau masă lemnoasă fasonată se publică înainte de data desfăşurării acesteia cu cel puţin 30 de zile calendaristice pentru licitaţia principală şi cu cel puţin 10 zile calendaristice pentru licitaţiile intermediare; modelul anunţului privind organizarea licitaţiei de vânzare de masă lemnoasă pe picior şi/sau masă lemnoasă fasonată este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament. (2) Anunţul prevăzut la alin. (1) se publică obligatoriu pe site-ul www.rosilva.ro, într-un cotidian cu acoperire naţională şi se afişează la sediul organizatorului. (3) Anunţul afişat la sediul organizatorului şi cel publicat pe site-ul www.rosilva.ro, pe lângă datele din anunţul publicat în presă, vor mai cuprinde: a) lista partizilor/loturilor/pieselor care se licitează; b) preţul de pornire la licitaţie şi pasul de licitare pentru fiecare partidă/lot/piesă, exprimate în lei/mc volum brut, fără TVA. (4) Preţul de pornire la licitaţie pentru fiecare partidă se stabileşte pornind de la preţul de referinţă aferent acesteia. Preţul de referinţă aferent fiecărei partizi se calculează în funcţie de preţul de referinţă pentru fiecare an de producţie. Preţurile de referinţă pentru fiecare an de producţie pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier proprietate publică a statului se aprobă înainte de licitaţia principală, prin decizie a conducătorului administratorului fondului forestier proprietate publică a statului, şi pot fi stabilite la nivel naţional, judeţean sau local, după caz.----------Alin. (4) al art. 20 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 43 din 3 februarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 8 februarie 2016. (5) Preţul de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior poate fi stabilit sub preţul de referinţă al partizii, cu cel mult 10%, în mod excepţional, o singură dată pe an, în baza unei note justificative semnate de şeful ocolului silvic/şeful bazei experimentale în care a fost constituită partida şi aprobată de entităţile prevăzute la art. 10 alin. (1), după caz.----------Alin. (5) al art. 20 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 43 din 3 februarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 8 februarie 2016. (6) În cazul masei lemnoase fasonate, preţul de pornire la licitaţie se fundamentează şi pe principiile eficienţei economice şi economiei de piaţă, corelat cu condiţia de livrare. (7) Preţurile prevăzute la alin. (4) şi (6) se aprobă de entităţile prevăzute la art. 10 alin. (1) şi se exprimă în lei/metru cub, volum brut.  +  Articolul 21 (1) Pentru admiterea la licitaţie a operatorilor economici/grupurilor de operatori economici, preselecţia acestora se organizează cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de data desfăşurării licitaţiei principale şi cu minimum 3 zile lucrătoare înainte de data desfăşurării licitaţiilor intermediare. (2) Comisia de preselecţie este formată din 3 sau 5 membri aleşi din cadrul structurii organizatoare a licitaţiei şi se numeşte prin decizie a conducătorului entităţii care organizează licitaţia, cu respectarea prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Pentru participare la licitaţie, solicitantul trebuie să depună, anterior datei preselecţiei, o cerere de înscriere la licitaţie, care se înregistrează în registrul de corespondenţă al organizatorului licitaţiei şi la care trebuie să anexeze următoarele documente, în copie, certificate pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal al operatorului economic: a) actul constitutiv al operatorului economic/grupului de operatori economici; b) documentul de înregistrare a operatorului economic/grupului de operatori economici la oficiul registrului comerţului sau, după caz, documentul echivalent de înregistrare, în cazul operatorilor economici/grupurilor de operatori economici străini; c) certificatul constatator privind operatorul economic/grupul de operatori economici, eliberat de oficiul registrul comerţului, prin serviciul online Info Cert, cu cel mult 15 zile calendaristice înainte de data preselecţiei; d) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic/grupului de operatori economici că nu are datorii restante faţă de administratorii fondului forestier proprietate publică a statului; e) certificatul de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră al operatorului economic/grupului de operatori economici, valabil şi cu anexa acestuia completată la zi, sau documentul similar recunoscut/echivalat de autoritatea de resort din România, în cazul operatorilor economici/grupurilor de operatori economici străini; f) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic privind apartenenţa/neapartenenţa la un grup de operatori economici, aşa cum este definit la art. 1 lit. e); g) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic/grupului de operatori economici privind capacitatea proprie de procesare pentru operatorii economici care cumpără masă lemnoasă în condiţiile art. 7; h) atestarea capacităţii de industrializare a lemnului fasonat pentru producătorii din industria mobilei conform art. 71 alin. (2). (4) Documentele prevăzute la alin. (3) se depun la registratura organizatorului licitaţiei sau se pot trimite prin poştă, fax sau prin poşta electronică în format pdf, conform prevederilor din anunţul de licitaţie. (5) Operatorii economici/grupurile de operatori economici care nu au sediul în România depun documentele de înscriere la licitaţie atât în limba oficială a ţării de origine, cât şi traduceri oficiale ale acestora în limba română. (6) La licitaţiile/negocierile organizate pentru vânzarea de masă lemnoasă şi/sau masă lemnoasă fasonată de fondul forestier proprietate publică a statului pot participa operatori economici/grupuri de operatori economici străini, înregistraţi într-un stat membru al UE, în baza certificatului de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră valabil deţinut de aceştia sau a altui document similar, emis de autoritatea competentă din acel stat şi recunoscut/echivalat de autoritatea de resort din România.  +  Articolul 22 (1) Comisia analizează documentele depuse de către solicitanţi şi hotărăşte admiterea/respingerea participării acestora la licitaţie, cu respectarea prevederilor Legii nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Comisia respinge participarea la licitaţie a solicitantului care se află cel puţin în una dintre următoarele situaţii: a) nu a depus toate documentele prevăzute la art. 21 alin. (3) sau documentele depuse sunt incomplete ori nu sunt certificate pentru conformitate cu originalul; b) are datorii restante faţă de administratorii fondului forestier proprietate publică a statului; c) nu are capacitate de exploatare disponibilă conform certificatului de atestare şi anexei la acesta; d) se află în una dintre procedurile prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, conform certificatului constatator eliberat de oficiul registrul comerţului prin serviciul online Info Cert; e) nu s-a încadrat în procentul prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare; constatarea depăşirii procentului prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare, se face prin act administrativ emis de conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură competentă teritorial, ce se postează pe site-ul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură; f) a depăşit procentul prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 46/2008, cu modificările ulterioare, republicată; constatarea depăşirii procentului prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare, se face prin act administrativ emis de conducătorul direcţiei/direcţiei generale care coordonează activitatea de control din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, ce se postează pe site-ul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură; g) nu are atestatul referitor la capacitatea de industrializare a lemnului fasonat conform art. 71 alin. (2), în cazul producătorilor din industria mobilei. (3) Operatorii economici/Grupurile de operatori economici nu participă la şedinţa comisiei de preselecţie.  +  Articolul 23 (1) La sfârşitul şedinţei de preselecţie comisia încheie un proces-verbal în care se consemnează: data şi locul desfăşurării preselecţiei, membrii comisiei de preselecţie prezenţi, solicitanţii care s-au înscris în vederea participării la licitaţie, solicitanţii admişi să participe la licitaţie, solicitanţii respinşi să participe la licitaţie şi motivul respingerii lor, observaţii cu privire la organizarea şi desfăşurarea preselecţiei. (2) Procesul-verbal al comisiei de preselecţie se afişează la sediul organizatorului licitaţiei şi se comunică, la cerere, celor interesaţi. (3) Procesul-verbal de preselecţie se înregistrează în registrul de corespondenţă al organizatorului licitaţiei.  +  Articolul 24 (1) Operatorilor economici/Grupurilor de operatori economici admişi/admise să participe la licitaţie, care solicită informaţii privitoare la volumul şi calitatea masei lemnoase ce urmează a fi licitată, li se pune la dispoziţie documentaţia tehnică necesară, de către ocolul silvic la care se află aceasta. (2) În situaţia în care operatorii economici/Grupurile de operatori economici admişi/admise să participe la licitaţie solicită să vizioneze masa lemnoasă care este supusă vânzării, organizatorul licitaţiei asigură condiţiile pentru vizionare şi desemnează un specialist în acest sens.  +  Articolul 25 (1) Operatorul economic/Grupul de operatori economici participant/participanţi la licitaţie trebuie să achite, anterior începerii şedinţei de licitaţie, în contul organizatorului, prin instrumente bancare legale decontabile până la începerea licitaţiei sau în numerar la casieria organizatorului, o garanţie de contractare în cuantum între minimum 5% şi maximum 10% din valoarea de pornire la licitaţie, pentru volumul de masă lemnoasă pe care intenţionează să îl cumpere, precum şi un tarif de participare la licitaţie stabilit, în condiţiile legii, de organizatorul licitaţiei. (2) Documentul privind constituirea garanţiei de contractare prevăzute la alin. (1) se depune la secretariatul comisiei de licitaţie anterior începerii şedinţei de licitaţie. (3) Neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) determină interzicerea participării la licitaţie a operatorului economic/grupului de operatori economici. (4) Garanţia de contractare se restituie obligatoriu, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare, operatorului economic/grupului de operatori economici care nu a adjudecat masa lemnoasă pentru care a constituit garanţia respectivă. (5) Garanţia de contractare prevăzută la alin. (4), nerestituită, nu poate constitui garanţie pentru participarea la o licitaţie/negociere ulterioară, organizată în condiţiile prezentului regulament. (6) Garanţia de contractare nu se restituie operatorului economic/grupului de operatori economici în următoarele situaţii: a) a fost încheiat în termen contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, iar valoarea garanţiei, cu acordul părţilor, se va utiliza pentru constituirea cauţiunii prevăzute de art. 66 alin. (1) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare, de minimum 5% din valoarea contractului, sau a garanţiei de bună execuţie şi/sau pentru plata contravalorii masei lemnoase contractate; b) nu s-a încheiat contractul de vânzare-cumpărare, în condiţiile legii, din vina exclusivă a operatorului economic/grupului de operatori economici. (7) Garanţia de contractare nerestituită în situaţia prevăzută la alin. (6) lit. b) se face venit al organizatorului licitaţiei. (8) Tariful de participare la licitaţie este stabilit de organizatorul licitaţiei, fundamentat, în condiţiile legii, pe baza cheltuielilor aferente organizării şi desfăşurării licitaţiei/negocierii, respectiv: consumul de materiale de birotică, serviciile informatice, publicitate, închirierea spaţiului pentru organizarea licitaţiei/negocierii şi protocol.  +  Secţiunea a 2-a Licitaţia publică cu strigare, licitaţia publică în plic închis şi licitaţia publică mixtă  +  Articolul 26 (1) Toate licitaţiile se desfăşoară la locul, data şi ora comunicate prin anunţ. (2) Licitaţiile se desfăşoară cu participarea comisiei de licitaţie/negociere şi a reprezentanţilor oficiali ai ofertanţilor în aceeaşi sală.  +  Articolul 27 (1) Comisia de licitaţie/negociere este alcătuită din 3 sau 5 membri, numiţi prin decizie a conducătorului organizatorului licitaţiei; comisia de licitaţie/negociere nu poate avea aceeaşi componenţă cu cea de preselecţie şi îşi desfăşoară activitatea cu respectarea prevederilor Legii nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Şedinţa de licitaţie este deschisă de către preşedintele comisiei, care prezintă componenţa acesteia, membrii prezenţi, tipul de licitaţie, modul de desfăşurare a licitaţiei, numărul minim de cvorum şi toate informaţiile necesare desfăşurării licitaţiei. (3) Hotărârile comisiei de licitaţie/negociere se iau cu votul a două treimi din numărul membrilor prezenţi. (4) Conducătorul administratorului fondului forestier proprietate publică a statului şi conducătorul organizatorului licitaţiei nu pot face parte din comisia de preselecţie sau din comisia de licitaţie/negociere.  +  Articolul 28 (1) Pasul de licitare se aplică numai la licitaţia publică cu strigare şi la etapa a doua a licitaţiei publice mixte şi se stabileşte de organizatorul licitaţiei în lei/mc volum brut, fără TVA, la nivelul valorii de 5% din preţul de pornire la licitaţie, rotunjit la lei. (2) Ofertele se pot face numai în sume reprezentând paşi întregi, cu respectarea prevederilor alin. (1). (3) Este interzisă pornirea licitaţiei de la alt nivel decât cel al preţului de pornire aprobat şi comunicat de organizatorul licitaţiei.  +  Articolul 29 (1) În cazul licitaţiei publice cu strigare, licitarea masei lemnoase începe şi se desfăşoară în ordinea prevăzută în listele de partizi/loturi/piese din anunţul de licitaţie. (2) Preşedintele comisiei anunţă preţul de pornire şi pasul de licitare, pentru partida/lotul/piesa în cauză. (3) Pentru fiecare partidă/lot/piesă participanţii pot face opţiuni şi supralicitări faţă de preţul de pornire la licitaţie, care se înregistrează în fişele de desfăşurare a licitaţiei. (4) Este declarat adjudecatar licitantul care a oferit preţul cel mai mare după 3 strigări succesive ale preşedintelui comisiei de licitaţie. (5) Dacă la licitaţie se prezintă un singur ofertant, partida/lotul/piesa nu se supune licitării şi nu se poate adjudeca prin respectiva licitaţie. (6) Partizile/Loturile/Piesele rămase neadjudecate după două licitaţii se supun negocierii, organizată în aceeaşi zi, imediat după încheierea licitaţiei, dacă aceasta este prevăzută prin anunţul de licitaţie şi în condiţiile prevăzute la art. 43 alin. (2).  +  Articolul 30 (1) În cazul licitaţiei publice în plic închis se procedează astfel: a) după parcurgerea etapelor prevăzute la art. 27 alin. (2), ofertanţii depun plicurile închise şi personalizate cu denumirea şi adresa ofertantului, în care se află ofertele pentru fiecare partidă/lot/piesă de masă lemnoasă, în urna amplasată în sala de desfăşurare a licitaţiei, în faţa comisiei de licitaţie; b) comisia de licitaţie trece la deschiderea plicurilor depuse de ofertanţi, în prezenţa participanţilor, făcând publice ofertele şi înregistrându-le în fişele de desfăşurare a licitaţiei, fişe care vor constitui anexe la procesul-verbal de licitaţie; c) este declarat adjudecatar, pentru fiecare partidă/lot/piesă, operatorul economic sau grupul de operatori economici, după caz, care a oferit preţul cel mai mare faţă de preţul de pornire la licitaţie; d) dacă la licitaţie se prezintă un singur ofertant, partida/lotul/piesa licitării nu se poate adjudeca prin respectiva licitaţie. (2) În cazul în care sunt cel puţin două oferte egale care îndeplinesc condiţiile de adjudecare, licitaţia în plic închis, pentru partida/lotul/piesa în cauză, se transformă în licitaţie publică deschisă cu strigare, urmându-se procedura prevăzută la art. 29, pornind de la preţurile deja oferite, numai cu participarea operatorilor economici/grupurilor de operatori economici care au făcut ofertele egale; în acest caz, pentru departajare, nu este obligatoriu ca operatorii economici să facă ofertele în cuantum egal cu valoarea unui pas de licitare. (3) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul în care ofertele sunt sub preţul de pornire la licitaţie, caz în care se reia licitaţia. (4) În cazul în care adjudecatarul depăşeşte volumul de masă lemnoasă disponibil pentru exploatare conform Certificatului de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră şi/sau depăşeşte cuantumul garanţiei de contractare depuse pentru licitaţia în cauză, ofertele se vor considera invalide în ordinea inversă celei din oferta scrisă a acestuia, depusă şi înregistrată în fişa de desfăşurare a licitaţiei. (5) Partizile/Loturile/Piesele rămase neadjudecate după două licitaţii se supun negocierii, organizată în aceeaşi zi, imediat după încheierea licitaţiei sau în ziua următoare, dacă aceasta este prevăzută prin anunţul de licitaţie.  +  Articolul 31 (1) Licitaţia publică mixtă se organizează şi se desfăşoară astfel: a) etapa I: prezentarea ofertelor scrise în plic închis: comisia de licitaţie deschide plicurile depuse de ofertanţi, în prezenţa participanţilor, face publice ofertele, înregistrează în fişa de desfăşurare a licitaţiei preţurile oferite pentru fiecare partidă/lot/piesă şi întocmeşte lista partizilor/loturilor/pieselor ofertate care se supun licitaţiei cu strigare; partizile/loturile/piesele pentru care nu s-a făcut nicio ofertă şi cele pentru care s-a făcut o singură ofertă nu pot face obiectul etapei a II-a şi nu pot fi adjudecate la respectiva licitaţie; b) etapa a II-a: licitaţia cu strigare, pentru fiecare partidă/lot/piesă, pornindu-se de la preţul cel mai mare oferit în plic închis, acesta neputând fi mai mic decât preţul de pornire aprobat în condiţiile prezentului regulament; procedura prevăzută la art. 29 se aplică în mod corespunzător. (2) Partizile/Loturile/Piesele rămase neadjudecate după etapa a II-a se supun negocierii, organizată în aceeaşi zi, imediat după încheierea licitaţiei, sau în ziua următoare, numai dacă aceasta este prevăzută prin anunţul de licitaţie şi numai pentru operatorii economici ofertanţi la respectiva licitaţie.  +  Articolul 32 (1) După fiecare licitaţie se întocmeşte procesul-verbal privind desfăşurarea şi rezultatul licitaţiei, în care se consemnează, în mod obligatoriu, următoarele: data şi locul desfăşurării licitaţiei, modul de anunţare a licitaţiei, membrii comisiei de licitaţie prezenţi, tipul licitaţiei, obiectul licitaţiei, solicitanţii care nu au îndeplinit condiţiile de participare la licitaţie, ofertanţii pentru fiecare partidă/lot/piesă, reprezentanţii oficiali ai acestora, preţul de pornire a licitaţiei, ultima ofertă făcută, câştigătorul licitaţiei pentru fiecare partidă/lot/piesă, termenul de încheiere a contractelor de vânzare-cumpărare, observaţii cu privire la organizarea şi desfăşurarea licitaţiei. (2) Fişele de desfăşurare a licitaţiei, prevăzute la art. 29-31, semnate de operatorii economici/grupurile de operatori economici ofertanţi prezenţi, devin anexă la procesul-verbal al licitaţiei. (3) Procesul-verbal al şedinţei de licitaţie se semnează de către toţi membrii comisiei de licitaţie prezenţi.  +  Articolul 33 (1) În cazul în care între momentul adjudecării şi cel al contractării efective operatorul economic/grupul de operatori economici adjudecatar constată că masa lemnoasă nu corespunde ca volum sau/şi calitate prevederilor actului de punere în valoare, îl va înştiinţa despre aceasta, în scris, în termen de 5 zile, pe organizatorul licitaţiei. (2) Contestarea prevederilor actului de punere în valoare, în situaţia prevăzută la alin. (1), îl obligă pe organizatorul licitaţiei la efectuarea unei verificări în teren, în conformitate cu normele tehnice silvice în vigoare, în prezenţa contestatarului. (3) În cazurile prevăzute la alin. (2), termenul de 10 zile de la adjudecare până la încheierea contractelor de vânzare-cumpărare a masei lemnoase se prelungeşte cu perioada dintre data depunerii contestaţiei şi data primirii răspunsului de către contestatar; termenul primirii răspunsului este de 10 zile de la data depunerii contestaţiei. (4) În situaţia în care conducătorul organizatorului licitaţiei concluzionează că se confirmă aspectele contestate va proceda la anularea adjudecării, restituirea garanţiei de contractare şi oferirea masei lemnoase la o nouă licitaţie sau, după caz, la remedierea în condiţiile legii a deficienţelor semnalate.  +  Secţiunea a 3-a Licitaţia electronică  +  Articolul 34 (1) Organizatorul licitaţiei electronice de vânzare a masei lemnoase prin modalităţile prevăzute la art. 2 alin. (3), ca "masă lemnoasă pe picior" sau "masă lemnoasă fasonată", are obligaţia de a anunţa decizia de utilizare a licitaţiei electronice, în condiţiile art. 13, concomitent cu anunţarea preselecţiei pentru acest tip de licitaţie, pe site-urile prevăzute la art. 9, după caz. (2) Preselecţia pentru licitaţia electronică se organizează cu 5 zile lucrătoare înainte de data licitaţiei electronice, iar anunţul privitor la organizarea licitaţiei va cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele elemente: a) lista partizilor/loturilor/pieselor care se licitează, preţurile de pornire la licitaţie şi garanţia de contractare; b) tariful de participare la licitaţie; c) caietul de sarcini, care va cuprinde, după caz, informaţii privind: organizarea şi desfăşurarea licitaţiei, masa lemnoasă oferită la vânzare, proiectul contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase şi principalele reglementări care trebuie respectate; d) banca şi contul organizatorului unde se depune garanţia de contractare şi tariful de participare la licitaţie; e) data şi ora de start al licitaţiei electronice; f) informaţiile relevante referitoare la echipamentul electronic folosit, condiţiile tehnice şi modalităţile concrete de realizare a conectării; g) adresa de e-mail unde se vor depune, în format pdf, documentele prevăzute la art. 21 alin. (3); h) criteriul de atribuire: preţul cel mai ridicat sau preţul cel mai ridicat în condiţiile utilizării şi tehnologiei de scos-apropiat ecologică, respectiv cu funiculare în cazul masei lemnoase pe picior; i) modalitatea de finalizare a licitaţiei electronice: data şi ora de închidere a licitaţiei electronice/numărul de runde de licitare şi calendarul precis de desfăşurare al rundelor/termenul-limită care va fi lăsat să curgă de la primirea ultimei oferte, după caz.  +  Articolul 35Pentru participarea la licitaţia electronică, solicitantul trebuie să depună până la data organizării preselecţiei o cerere de înscriere la licitaţia electronică, cu indicarea identităţii sale, precum şi documentele prevăzute la art. 21 alin. (3), în format pdf, la adresa prevăzută la art. 34 alin. (2) lit. g).  +  Articolul 36În cadrul şedinţei de preselecţie la licitaţia electronică, comisia de preselecţie urmează procedura prevăzută la art. 22.  +  Articolul 37 (1) La sfârşitul şedinţei de preselecţie, comisia încheie un proces-verbal în care se consemnează: data şi locul desfăşurării preselecţiei, membrii comisiei de preselecţie prezenţi, solicitanţii care s-au înscris în vederea participării la licitaţie, solicitanţii admişi să participe la licitaţie, solicitanţii respinşi să participe la licitaţie şi motivul respingerii lor, eventuale observaţii cu privire la organizarea şi desfăşurarea preselecţiei. (2) Procesul-verbal al comisiei de preselecţie se înregistrează în registrul de corespondenţă al organizatorului licitaţiei. (3) Fiecare solicitant primeşte la adresa sa de e-mail, comunicată cu ocazia indicării identităţii sale electronice prevăzute la art. 35, rezoluţia comisiei de preselecţie sub forma textului: "Admis la licitaţia electronică din data şi momentul de start .........." sau, după caz, "Respins la licitaţia electronică din data şi momentul de start ............. Motivele respingeri: ........... Termen de depunere a contestaţiei ....................".  +  Articolul 38Contestaţia se trimite la organizator, în format pdf, la adresa de e-mail prevăzută la art. 34 alin. (2) lit. g), în termen de 24 de ore de la comunicarea rezultatului preselecţiei, iar organizatorul are obligaţia de a o soluţiona şi de a transmite modul de soluţionare pe adresa de e-mail indicată de operatorul economic/grupul de operatori economici, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 39Operatorilor economici/Grupurilor de operatori economici admişi/admise să participe la licitaţia electronică, care solicită informaţii privitoare la volumul şi calitatea masei lemnoase care urmează a fi licitată, li se pune la dispoziţie, de către ocolul silvic la care se află aceasta, documentaţia tehnică necesară, în format pdf.  +  Articolul 40 (1) Operatorul economic/Grupul de operatori economici admis să participe la licitaţia electronică trebuie să achite, anterior începerii şedinţei de licitaţie, în contul organizatorului, prin instrumente bancare legale decontabile până la începerea licitaţiei sau în numerar la casieria organizatorului, o garanţie de contractare în cuantum de minimum 5% din preţul de pornire la licitaţie pentru volumul de masă lemnoasă pe care intenţionează să îl cumpere, precum şi un tarif de participare la licitaţie stabilit de organizator. (2) Documentul privind constituirea garanţiei de contractare prevăzută la alin. (1), precum şi dovada achitării tarifului de participare la licitaţia electronică se trimit, în format pdf, la secretariatul comisiei de licitaţie anterior începerii şedinţei de licitaţie, la adresa de e-mail prevăzută la art. 34 alin. (2) lit. g). (3) Neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (2) determină excluderea de la licitaţia electronică a operatorului economic/grupului de operatori economici în cauză.  +  Articolul 41 (1) Licitaţia electronică se desfăşoară în una sau mai multe runde succesive, după caz. (2) Pe parcursul efectuării rundelor de licitare vânzătorul nu are dreptul de a dezvălui identitatea ofertanţilor. (3) În cursul fiecărei runde a licitaţiei electronice, vânzătorul are obligaţia de a comunica, instantaneu, tuturor ofertanţilor preţul maxim ofertat.  +  Articolul 42Partizile/Loturile/Piesele rămase neadjudecate după două licitaţii se supun negocierii, organizată în a doua zi lucrătoare după finalizarea licitaţiei electronice, numai dacă aceasta este prevăzută prin anunţul de licitaţie şi numai pentru operatorii economici ofertanţi la respectiva licitaţie electronică.  +  Secţiunea a 4-a Vânzarea masei lemnoase prin negociere  +  Articolul 43 (1) Partizile/Loturile/Piesele care nu au fost adjudecate prin două licitaţii pot face obiectul negocierii, cu respectarea principiului transparenţei şi concurenţei, organizate în aceeaşi zi, imediat după încheierea licitaţiei, prin oricare dintre metode, sau în ziua următoare, dacă se află în situaţiile prevăzute la art. 29 alin. (6), art. 30 alin. (5) şi art. 31 alin. (2) şi, respectiv, organizate în a doua zi lucrătoare după încheierea licitaţiei dacă se află în situaţia prevăzută la art. 42. (2) Comisia de licitaţie/negociere admite participarea la negociere a operatorilor economici/grupurilor de operatori economici care au fost înscrişi şi au participat la licitaţie şi numai pentru volumul de masă lemnoasă pentru care au capacitate disponibilă de exploatare în conformitate cu Certificatul de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră şi/sau numai în limita sumei băneşti rămase neutilizată din garanţia de contractare depusă pentru participarea la licitaţie, după caz. (3) Nu este admis la negociere operatorul economic/grupul de operatori economici participant la licitaţia la care a fost oferită partida/lotul/piesa şi pentru care a depus o ofertă sub preţul de pornire la licitaţie. (4) În cazul în care pentru partida/lotul/piesa care s-a supus adjudecării prin negociere sunt cel puţin doi ofertanţi, negocierea se transformă în licitaţie deschisă cu strigare. (5) Preţul de pornire la negociere nu poate fi mai mic decât preţul de pornire la licitaţie stabilit pentru partida/lotul/piesa în cauză, iar negocierea se face în sens progresiv. (6) În urma desfăşurării şedinţei de negociere, comisia va întocmi un proces-verbal similar procesului-verbal de licitaţie, prevăzut la art. 32.  +  Articolul 44 (1) Produsele accidentale, apărute în cursul anului în suprafaţa de pădure unde este constituită o partidă contractată cu un operator economic/grup de operatori economici şi a căror recoltare este necesară în regim de urgenţă, se pun în valoare cu prioritate, conform legii. (2) În cazul în care partida scoasă iniţial la licitaţie este contractată pe picior, vânzarea produselor accidentale al căror volum nu este mai mare decât volumul partizii iniţiale se negociază cu titularul de contract al partizii în a cărei suprafaţă au apărut acestea, fără a fi supuse vreunei licitaţii. (3) În situaţia în care volumul produselor accidentale este mai mare decât volumul partizii iniţiale, acest volum se scoate la licitaţie, titularul partizii iniţiale având drept de preempţiune la aceeaşi ofertă de preţ şi în condiţii egale de vânzare. (4) Preţul masei lemnoase prevăzute la alin. (2) se stabileşte prin negociere, dar nu va fi mai mic decât preţul pe specii şi pe sortimente rezultat din preţul de contractare al partizii pe suprafaţa căreia au apărut produsele accidentale respective. (5) Dacă titularul contractului de vânzare-cumpărare al partizii în a cărei suprafaţă au apărut produsele accidentale refuză contractarea noii partizi constituite ca urmare a apariţiei acestora, partida în cauză poate fi oferită, spre vânzare, altor operatori economici, în condiţiile prezentului regulament. (6) Partizilor de produse accidentale constituite conform prevederilor legale pentru realizarea căilor de scos-apropiat - drumuri de tractor şi culoare de funicular, pentru parchetele autorizate la exploatare şi care fac obiectul contractelor de vânzare-cumpărare a masei lemnoase pe picior, le sunt aplicabile dispoziţiile alin. (1)-(5).  +  Secţiunea a 5-a Vânzarea directă a masei lemnoase fasonate  +  Articolul 45 (1) Pentru consumul propriu al instituţiilor publice şi unităţilor de interes local finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat sau bugetul local, care nu desfăşoară activitate economică în sensul reglementărilor comunitare în domeniul ajutorului de stat, precum şi persoanelor fizice, administratorii fondului forestier proprietate publică a statului pot să vândă în mod direct, fără licitaţie şi fără negociere, lemnul de foc, precum şi lemnul de lucru fasonat cu diametrul la capătul gros mai mic de 24 cm, numai dacă a făcut obiectul a cel puţin două licitaţii, la preţul aprobat de entităţile prevăzute la art. 10 alin. (1). (2) Preţurile de vânzare directă a lemnului de foc, precum şi a lemnului de lucru fasonat cu diametrul la capătul gros mai mic de 24 cm se fundamentează pe principiile eficienţei economice şi economiei de piaţă şi nu pot fi mai mici decât preţurile de pornire la licitaţie fundamentate pentru aceeaşi specie, sortiment şi condiţie de livrare, în cazul în care respectivul lemn fasonat s-ar vinde la licitaţie. (3) Lemnul fasonat prevăzut la alin. (1) se poate vinde şi livra numai din depozite, de la drum auto şi de la alte căi de transport permanente sau din punctul naval; lemnul provenit din lucrări de îngrijire a arboretelor tinere-curăţiri se poate vinde şi livra şi de la alte căi de transport sau de la căile de scos-apropiat. (4) Pentru extragerea arborilor de răşinoase doborâţi/rupţi de vânt sau zăpadă, cu sau fără infestări produse de gândacii de scoarţă, dar dispersaţi, a celor infestaţi pe picior, de asemenea dispersaţi, precum şi a arborilor - cursă şi de control se aplică măsurile prevăzute de Normele tehnice silvice privitoare la protecţia pădurilor, în scopul prevenirii şi combaterii atacurilor acestor dăunători. În cazul arborilor de răşinoase aflaţi în această situaţie se admite şi modul de valorificare a masei lemnoase "fasonat la cioată", asigurându-se respectarea măsurilor de tehnica securităţii muncii şi a celor de prevenire şi stingere a incendiilor.  +  Articolul 46Administratorii fondului forestier proprietate publică a statului pot oferi spre vânzare masă lemnoasă fasonată cu prilejul procedurilor de achiziţie organizate de autorităţile contractante în sistemul electronic de achiziţii publice - SEAP - sau la achiziţiile directe practicate de autorităţile publice contractante.  +  Capitolul III Vânzarea masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale  +  Secţiunea 1 Organizarea licitaţiilor şi preselecţia solicitanţilor  +  Articolul 47În condiţiile art. 59 alin. (6)-(8) şi (11) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare, un procent de 20% din volumul total al produselor principale, astfel cum sunt definite la art. 58 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare, care urmează a se recolta anual, se constituie ca rezervă pentru precomptarea produselor accidentale şi pentru încadrarea în posibilitatea anuală.  +  Articolul 48Vânzarea masei lemnoase pe picior şi a masei lemnoase fasonate din fondul forestier proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale se realizează de către organizatori prin licitaţie publică, cu preselecţie, de tipul: a) licitaţie cu strigare; b) licitaţie în plic închis; c) licitaţie mixtă; d) licitaţie electronică.  +  Articolul 49Pentru fiecare licitaţie organizată şi pentru fiecare partidă/lot/piesă, tipul de licitaţie se stabileşte de entităţile prevăzute la art. 4 din cadrul unităţii organizatoare, cu prilejul aprobării preţurilor de pornire la licitaţie, şi se face cunoscut prin intermediul anunţului de licitaţie.  +  Articolul 50 (1) Licitaţiile pentru vânzarea masei lemnoase pe picior prevăzută a se recolta într-un an calendaristic se pot organiza în perioada 1 octombrie-31 decembrie a anului anterior recoltării sau în anul în care se realizează recoltarea pentru licitaţiile intermediare. (2) În perioada 1 august-30 septembrie a anului în curs se pot organiza licitaţiile pentru vânzarea masei lemnoase din rezerva pentru precomptarea produselor accidentale şi pentru încadrarea în posibilitatea anuală constituită potrivit prevederilor art. 47 şi neutilizată până la acea dată.  +  Articolul 51 (1) Masa lemnoasă fasonată provenită din exploatarea în regie proprie de către administratorii de fond forestier proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale şi din prestări servicii de exploatare cu operatori economici/grupuri de operatori economici atestaţi se vinde din depozit, în condiţiile art. 48, de la drumul auto, de la punctul naval sau de la altă cale de transport, precum şi din faza fasonat la cioată, în condiţiile prezentului regulament. (2) Masa lemnoasă fasonată se vinde pe loturi distincte constituite din sortimente industriale de lemn de lucru, precum şi din sortimentul lemn de foc. (3) Masa lemnoasă fasonată, în cazul sortimentelor de furnir din speciile: nuc, cireş şi sorb, se vinde pe piese personalizate. (4) Vânzarea pe piese personalizate se poate face şi pentru alte specii forestiere şi sortimente industriale decât cele prevăzute la alin. (2), în baza hotărârii entităţilor prevăzute la art. 10 alin. (1). (5) Loturile prevăzute la alin. (2) vor avea o singură componentă, formată dintr-un singur sortiment de lemn rotund şi o singură specie, cu excepţia cazului în care sortimentul este "lemn de foc", care poate avea mai multe componente din specii diferite, dar încadrate pe grupele: diverse specii tari, diverse specii moi şi răşinoase.  +  Articolul 52 (1) Pregătirea licitaţiei de vânzare a masei lemnoase se face de către organizatorul acesteia şi presupune în mod obligatoriu următoarele etape: a) stabilirea partizilor/loturilor/pieselor care se licitează; b) aprobarea preţului de pornire la licitaţie; c) elaborarea anunţului pentru licitaţie; d) întocmirea/actualizarea listei operatorilor economici/grupurilor de operatori economici care au datorii restante la administratorul fondului forestier proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale şi/sau faţă de proprietar; e) elaborarea caietului de sarcini, care cuprinde cel puţin informaţii privind: organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor, actele de punere în valoare, fişele loturilor/pieselor de masă lemnoasă fasonată, modelul contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, reglementările care trebuie respectate. (2) În cazul masei lemnoase pe picior, contractul de vânzare-cumpărare va cuprinde următoarele clauze minimale: a) faptul că predarea masei lemnoase spre exploatare se face, pe postaţe, numai după efectuarea plăţii contravalorii acesteia; în cazul în care este constituită o garanţie de bună execuţie în cuantum egal cu contravaloarea masei lemnoase din postaţă, predarea masei lemnoase spre exploatare se poate face şi după garantarea prin instrumente de plată, cu scadenţă la maximum 30 de zile calendaristice; b) valabilitatea contractelor de vânzare-cumpărare, cu posibilitatea prelungirii în situaţii de forţă majoră, de calamităţi naturale şi fenomene climatice care împiedică desfăşurarea normală a procesului de exploatare forestieră, constatate în condiţiile reglementărilor în vigoare; contractele sunt valabile şi produc efecte juridice până la stingerea tuturor obligaţiilor părţilor; c) cazurile de forţă majoră, de calamităţi naturale şi fenomene climatice care împiedică desfăşurarea normală a procesului de exploatare forestieră, înregistrate în SUMAL, potrivit reglementărilor legale, exonerează părţile de obligaţiile contractuale pe durata de acţiune a acestora; d) regulile ce trebuie respectate conform exigenţelor impuse de certificare şi regulile de protecţia mediului în cazul pădurilor certificate; e) condiţii de reziliere; f) reglementările şi instrucţiunile tehnice în baza cărora se derulează contractul; g) asigurarea condiţiilor de acces la masa lemnoasă contractată, cu respectarea prevederilor art. 67 alin. (2) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare; în cazul în care nu se poate asigura accesul în condiţiile art. 67 alin. (2) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare, contractul se reziliază de drept.  +  Articolul 53 (1) În aplicarea principiului privind valorificarea superioară a masei lemnoase prevăzut de art. 60 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare, înainte de efectuarea licitaţiilor, se stabilesc următoarele: a) preţurile de referinţă pentru fiecare an de producţie al masei lemnoase pe picior, astfel cum sunt definite la art. 1 lit. l), care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care se aprobă de către ocolul silvic ce asigură administrarea sau serviciile silvice, înainte de prima licitaţie organizată pentru un an de producţie; preţul de referinţă pentru fiecare an de producţie se determină în baza unei metodologii de calcul propuse de ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice şi aprobată, în condiţiile legii, de către consiliul local al acesteia; b) preţul de referinţă aferent fiecărei partizi, care se calculează în funcţie de preţul de referinţă pentru fiecare an de producţie, astfel cum este definit la art. 1 lit. l); c) preţul de pornire la licitaţie pentru fiecare partidă/lot/piesă se stabileşte de către autoritatea publică locală competentă sau consiliul de administraţie, după caz, în baza preţului de referinţă prevăzut la lit. b) şi ţinându-se seama de raportul cerere-ofertă în condiţiile pieţei, pe specii şi sortimente. (2) Preţul de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior poate fi stabilit sub preţul de referinţă al partizii cu cel mult 10%, în mod excepţional, o singură dată pe an, în baza unei note justificative semnate de şeful ocolului silvic în care a fost constituită partida. (3) În cazul masei lemnoase fasonate, preţul de pornire la licitaţie se fundamentează şi pe principiile eficienţei economice şi ale economiei de piaţă, corelat cu condiţia de livrare.----------Art. 53 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 43 din 3 februarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 8 februarie 2016.  +  Articolul 54 (1) Anunţul privind organizarea licitaţiei de masă lemnoasă, având conţinutul şi modelul prevăzute în anexă, se publică cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de data desfăşurării licitaţiei. (2) Anunţul prevăzut la alin. (1) se publică obligatoriu pe site-ul www.ocoalederegim.ro, într-un cotidian cu acoperire naţională, şi se afişează la sediul organizatorului. (3) Anunţul afişat la sediul organizatorului şi cel publicat pe site-ul organizatorului licitaţiei, pe lângă datele din anunţul publicat în presă, vor mai cuprinde: a) lista partizilor/loturilor/pieselor care se licitează; b) preţul de pornire a licitaţiei şi pasul de licitare pentru fiecare partidă/lot/piesă, exprimate în lei/mc volum brut, fără TVA.  +  Articolul 55 (1) Pentru admiterea la licitaţie a operatorilor economici/grupurilor de operatori economici, preselecţia acestora se organizează cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de data desfăşurării licitaţiei. (2) Comisia de preselecţie este formată din 3 sau 5 membri aleşi din cadrul organizatorului licitaţiei şi se numeşte prin decizie a conducătorului organizatorului acesteia, cu respectarea prevederilor Legii nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Pentru participarea la licitaţie, solicitantul trebuie să depună, anterior datei preselecţiei, o cerere de înscriere la licitaţie, care se înregistrează în registrul de corespondenţă al organizatorului licitaţiei şi la care trebuie să anexeze următoarele documente, în copie, certificate pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal al operatorului economic/grupului de operatori economici: a) actul constitutiv al operatorului economic/grupului de operatori economici; b) documentul de înregistrare a operatorului economic/grupului de operatori economici la oficiul registrului comerţului sau, după caz, documentul echivalent de înregistrare, în cazul operatorilor economici/grupurilor de operatori economici străini; c) certificatul constatator privind operatorul economic/grupul de operatori economici, eliberat de oficiul registrului comerţului prin serviciul online Info Cert, cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data preselecţiei; d) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic/grupului de operatori economici că nu are datorii restante faţă de administratorul fondului forestier proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale şi/sau faţă de proprietar; e) certificatul de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră al operatorului economic/grupului de operatori economici valabil şi cu anexa acestuia completată la zi sau documentul similar recunoscut/echivalat de autoritatea de resort din România, în cazul operatorilor economici/grupurilor de operatori economici străini; f) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic privind apartenenţa/neapartenenţa la un grup de operatori economici, aşa cum este definit la art. 1 lit. e); g) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic/grupului de operatori economici privind capacitatea proprie de procesare pentru operatorii economici/grupurile de operatori economici care cumpără masă lemnoasă în condiţiile art. 7; h) abrogată.----------Lit. h) a alin. (3) al art. 55 a fost abrogată de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 43 din 3 februarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 8 februarie 2016. (4) Documentele menţionate la alin. (3) se depun direct la registratura organizatorului licitaţiei sau se pot trimite prin poştă, fax sau prin poşta electronică, în format pdf, conform prevederilor din anunţul de licitaţie. (5) Operatorii economici/Grupurile de operatori economici care nu au sediul în România vor depune documentele de înscriere la licitaţie atât în limba oficială a ţării de origine, cât şi traduceri oficiale ale acestora în limba română. (6) La licitaţiile/negocierile organizate pentru vânzarea de masă lemnoasă şi/sau masă lemnoasă fasonată din fondul forestier proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale pot participa operatori economici/grupuri de operatori economici străini, înregistraţi într-un stat membru al Uniunii Europene, în baza certificatului de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră valabil deţinut de aceştia sau a altui document similar, emis de autoritatea competentă din acel stat şi recunoscut/echivalat de autoritatea de resort din România.  +  Articolul 56 (1) Comisia de preselecţie analizează documentele depuse de către solicitanţi şi hotărăşte admiterea/respingerea participării acestora la licitaţie, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (2) Operatorii economici/Grupurile de operatori economici nu participă la şedinţa comisiei de preselecţie. (3) Comisia de preselecţie respinge participarea la licitaţie dacă solicitantul se află, cel puţin, în una din următoarele situaţii: a) nu a depus în termen documentele prevăzute la art. 55 alin. (3); b) nu a depus toate documentele prevăzute la art. 55 alin. (3); c) are datorii restante faţă de administratorul fondului forestier proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale sau faţă de proprietar; d) nu are capacitate de exploatare disponibilă, conform certificatului de atestare şi anexei la acesta; e) se află într-una din procedurile prevăzute de Legea nr. 85/2014, conform certificatului constatator eliberat de oficiul registrul comerţului prin serviciul online Info Cert; f) nu s-a încadrat în procentul prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare; constatarea depăşirii procentului prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare, se face prin act administrativ emis de conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură competente teritorial, care se postează pe site-ul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură; g) a depăşit procentul prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare; constatarea depăşirii procentului prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare, se face prin act administrativ emis de conducătorul direcţiei/direcţiei generale care coordonează activitatea de control din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, care se postează pe site-ul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură; h) abrogată.----------Lit. h) a alin. (3) al art. 56 a fost abrogată de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 43 din 3 februarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 8 februarie 2016.  +  Articolul 57După finalizarea preselecţiei se aplică procedurile prevăzute la art. 23-25.  +  Secţiunea a 2-a Licitaţia publică cu strigare, licitaţia publică în plic închis, licitaţia publică mixtă, licitaţia electronică şi vânzarea masei lemnoase prin negociere  +  Articolul 58Licitaţiile publice cu strigare, licitaţiile publice în plic închis şi licitaţiile publice mixte se desfăşoară conform metodologiei prevăzute la art. 26-33.  +  Articolul 59Licitaţia electronică se desfăşoară conform metodologiei prevăzute la art. 34-42.  +  Articolul 60Vânzarea masei lemnoase prin negociere se realizează conform metodologiei prevăzute la art. 43 şi 44, cu precizarea că preţul masei lemnoase prevăzute la art. 44 alin. (3) se stabileşte prin negociere în funcţie de specie, de structura dimensională şi de calitatea lemnului, dar nu va fi mai mic decât nivelul preţului de pornire la licitaţie prevăzut la art. 53 lit. b).  +  Secţiunea a 3-a Vânzarea directă a masei lemnoase  +  Articolul 61 (1) Administratorii fondului forestier proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale pot vinde în mod direct, fără licitaţie şi fără negociere, lemnul de foc şi lemnul de lucru fasonat, la preţul aprobat de consiliul local, ţinând cont de preţul de referinţă prevăzut la art. 53 lit. a), fundamentat pentru aceeaşi specie şi sortiment, pentru consumul propriu al instituţiilor publice şi unităţilor de interes local finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat sau bugetul local, care nu desfăşoară activitate economică în sensul reglementărilor comunitare în domeniul ajutorului de stat, precum şi persoanelor fizice. (2) Pentru extragerea arborilor de răşinoase doborâţi/rupţi de vânt sau zăpadă, cu sau fără infestări produse de gândacii de scoarţă, dar dispersaţi, a celor infestaţi pe picior, de asemenea dispersaţi, precum şi a arborilor-cursă şi de control, se vor aplica măsurile prevăzute de Normele tehnice silvice privitoare la protecţia pădurilor, în scopul combaterii şi prevenirii atacurilor acestor dăunători. În cazul arborilor de răşinoase aflaţi în această situaţie se admite şi modul de valorificare a masei lemnoase "fasonat la cioată", asigurându-se respectarea măsurilor de tehnica securităţii muncii şi a celor de prevenire şi stingere a incendiilor.  +  Articolul 62Administratorul fondului forestier proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale poate oferi masă lemnoasă fasonată cu prilejul procedurilor de achiziţie organizate de autorităţile contractante în sistemul electronic de achiziţii publice (SEAP) sau la achiziţiile directe practicate de autorităţile contractante.  +  Capitolul IV Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 63La licitaţiile şi negocierile de vânzare a masei lemnoase pe picior se pot oferi atât partizi, cât şi grupaje de partizi amplasate în acelaşi bazinet, constituite pe principiul teritorialităţii sau al accesibilităţii.  +  Articolul 64 (1) Grupajul de partizi se constituie atât din produse principale, produse din lucrări de conservare, cât şi din produse secundare, de igienă şi accidentale, potrivit prevederilor art. 1 lit. d), se aprobă de organizatorul licitaţiei/negocierii şi este evidenţiat în anunţul de licitaţie/negociere. (2) Preţul de pornire la licitaţie/negociere se stabileşte pe grupaj, ca medie ponderată a preţurilor de pornire şi volumelor partizilor componente; preţul de adjudecare a grupajului se defalcă pe partizi corespunzător creşterii obţinute prin licitaţie/negociere.  +  Articolul 65 (1) Loturile de masă lemnoasă fasonată care nu au fost adjudecate în urma oferirii acestora la cel puţin două licitaţii şi o negociere se pot modifica în loturi mai mici, cu aceleaşi sortimente, în baza unei note de justificare aprobate, în condiţiile legii, de conducătorul organizatorului licitaţiei/negocierii. (2) În condiţiile alin. (1), loturile de masă lemnoasă fasonată pot face obiectul vânzării directe prevăzute la art. 45 şi 61.  +  Articolul 66 (1) Încheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase adjudecate prin licitaţie, negociere sau vânzare directă are loc în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data licitaţiei, respectiv a negocierii. (2) Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase adjudecate în termenul maxim de 10 zile lucrătoare, stabilit prin caietul de sarcini, din culpa exclusivă a operatorului economic/grupului de operatori economici adjudecatar, atrage anularea adjudecării pentru masa lemnoasă respectivă şi pierderea garanţiei de contractare aferente, cu condiţia aducerii la cunoştinţa participanţilor la procedurile de licitaţie/negociere, după caz, prin anunţul privind organizarea licitaţiei, a acestei sancţiuni. (3) În condiţiile prevăzute prin anunţul privind licitaţiile de vânzare, rezilierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase adjudecate din culpa exclusivă a operatorului economic/grupului de operatori economici adjudecatar atrage pierderea garanţiei de contractare aferente, precum şi a dreptului de participare la licitaţie/negociere pentru partida al cărei contract de vânzare-cumpărare a făcut obiectul rezilierii. (4) Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase în termenul stabilit prin caietul de sarcini din culpa exclusivă a organizatorului atrage aplicarea măsurilor legale referitoare la repararea prejudiciului, organizatorul fiind obligat şi la restituirea garanţiei de contractare depuse. (5) Adjudecatarii masei lemnoase nu au dreptul de a cesiona contractele de vânzare-cumpărare încheiate în urma licitaţiilor/negocierilor desfăşurate conform prezentului regulament, dacă aceasta este stipulată în contractele de vânzare-cumpărare.  +  Articolul 67Caietele de sarcini şi contractele de vânzare-cumpărare a masei lemnoase trebuie să respecte prevederile prezentului regulament, precum şi prevederile legislaţiei specifice în vigoare.  +  Articolul 68Partizile de masă lemnoasă pe picior şi loturile/piesele de lemn fasonat care au făcut obiectul contractelor reziliate se supun unei noi proceduri de licitaţie, conform prezentului regulament.  +  Articolul 69La licitaţiile/negocierile de vânzare a masei lemnoase organizate potrivit prezentului regulament pot asista, la cerere, reprezentanţi ai organizaţiilor patronale din domeniile silviculturii, exploatării, prelucrării primare şi industrializării lemnului, precum şi reprezentanţi ai mass-media.  +  Articolul 70Prevederile prezentului regulament se pot aplica şi pentru vânzarea masei lemnoase care se recoltează din fondul forestier al deţinătorilor pentru care structurile administratorilor fondului forestier proprietate publică au contracte de administrare sau de prestări de servicii silvice, cu acordul scris al acestora.  +  Articolul 71 (1) Necesarul anual estimat de masă lemnoasă, pe specii, sub formă de lemn fasonat, conform art. 60 alin. (5) lit. g) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare, se stabileşte de către Garda Naţională de Mediu, până la data de 1 august a anului anterior anului pentru care se estimează necesarul anual. (2) Necesarul anual estimat de masă lemnoasă prevăzut la alin. (1) se stabileşte prin cumularea volumelor aferente capacităţii de industrializare a lemnului fasonat atestate de către Garda Naţională de Mediu, pentru fiecare producător din industria mobilei, în baza metodologiei aprobate prin ordin al conducătorului acesteia, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.  +  Articolul 72Deţinătorii/Proprietarii masei lemnoase care au calitatea de vânzători potrivit prezentului regulament pot valorifica masa lemnoasă care face obiectul vânzării şi prin intermediul platformelor electronice sau pieţelor de tranzacţionare administrate de bursele de mărfuri care funcţionează în condiţiile legii, numai dacă aceştia hotărăsc astfel, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 73Începând cu producţia aferentă anului 2017, masa lemnoasă pe picior şi masa lemnoasă fasonată din proprietatea publică, care se vinde prin licitaţii, va fi supusă vânzării numai prin licitaţie electronică, cu respectarea prevederilor art. 34-42.  +  Articolul 74În cadrul valorificării masei lemnoase care se recoltează anual din fondul forestier proprietate publică, în condiţiile art. 60 alin. (5) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare, pentru administratorii de fond forestier proprietate publică, cu rol atât în administrarea fondului forestier, cât şi de operator economic, având calitatea de întreprindere, potrivit definiţiei prevăzute la art. 1 lit. g), se impune separarea, din punct de vedere juridic şi contabil, a celor două activităţi, pentru asigurarea imparţialităţii în îndeplinirea sarcinilor care le revin. Administratorul de fond forestier proprietate publică implicat în elaborarea documentaţiei de atribuire a masei lemnoase şi în selecţia participanţilor la procedura de vânzare poate participa la această procedură în calitate de ofertant doar cu respectarea prevederilor legale privind conflictul de interese.  +  Articolul 75În aplicarea art. 74, actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea administratorilor fondului forestier proprietate publică vor fi armonizate cu prevederile prezentului regulament, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Anexa la regulamentAnunţul privind organizarea licitaţiei de vânzare demasă lemnoasă pe picior şi/sau masă lemnoasă fasonată- Model - a) privind organizarea licitaţiei (principală/intermediară) pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior; b) privind organizarea licitaţiei pentru vânzarea de masă lemnoasă fasonată; c) privind organizarea licitaţiei intermediare pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior şi de masă lemnoasă fasonată.Organizatorul licitaţiei: ...............(denumire, adresă, număr de telefon, fax, e-mail)..............Data şi ora desfăşurării licitaţiei: ...................................................................Locul desfăşurării licitaţiei: ..........................(adresa completă)..............................Tipul licitaţiei: .......(licitaţie publică cu strigare; licitaţie publică cu prezentarea ofertelor scrise în plic închis şi sigilat; licitaţie publică mixtă; licitaţie electronică)........Licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 924/2015Data şi ora organizării preselecţiei: ..................................................................Data şi ora-limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie: ...............................................................Lista (partizilor/loturilor/pieselor) care se licitează, preţul de pornire a licitaţiei şi pasul de licitare pentru fiecare (partidă/lot/piesă) sunt afişate la sediul organizatorului şi pe site-ul www.rosilva.ro./site-ul www.ocoalederegim.ro, după caz.Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitaţie .............. mc,din care pe natură de produse:- produse principale: ............................. (mc);- produse secundare: .............................. (mc);- produse de igienă: .............................. (mc);- produse accidentale: ............................ (mc);şi, respectiv, pe specii şi grupe de specii:- răşinoase: ...................................... (mc);- fag: ............................................ (mc);- stejari: ........................................ (mc);- diverse tari: ................................... (mc);- diverse moi: .................................... (mc).Volumul total de masă lemnoasă fasonată oferit la licitaţie ........... mc,din care pe sortimente:- lemn pentru furnire estetice: ................... (mc);- lemn pentru furnire tehnice: .................... (mc);- lemn pentru cherestea: .......................... (mc);- lemn rotund şi despicat pentru industria celulozei şi hârtiei: ...... (mc);- lemn pentru mină: ............................... (mc);- lemn pentru PAL şi PFL: ......................... (mc);- lemn rotund de foioase şi răşinoase pentru construcţii: ............. (mc);- lemn de foc: .................................... (mc);şi, respectiv, pe specii şi grupe de specii:- răşinoase: ...................................... (mc);- fag: ............................................ (mc);- stejar, gorun: .................................. (mc);- cer, gârniţă: ................................... (mc);- salcâm: ......................................... (mc);- cireş: .......................................... (mc);- paltin: ......................................... (mc);- frasin: ......................................... (mc);- tei: ............................................ (mc);- plop: ........................................... (mc);- diverse tari: ................................... (mc);- diverse moi: .................................... (mc).Masa lemnoasă pe picior/fasonată oferită spre vânzare (provine/nu provine) din fondul forestier proprietate publică certificat (se va menţiona sistemul de certificare).Masa lemnoasă pe picior şi/sau masa lemnoasă fasonată rămasă neadjudecată după încheierea licitaţiei se poate/nu se poate adjudeca prin negociere, în aceeaşi zi, în condiţiile prevăzute de prezentul regulament şi de alte reglementări în vigoare.Masa lemnoasă rămasă neadjudecată după încheierea licitaţiei se va putea adjudeca/nu se va putea adjudeca, prin negociere, în aceeaşi zi/în ziua următoare, în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare.Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu data de: ................Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei:..............................................................................................................................................Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei: (persoane de contact, numere de telefon, e-mail, fax).Organizator,......................................---------