LEGE nr. 6 din 18 ianuarie 2016pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 19 ianuarie 2016  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICLegea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 12, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:"(1^1) Educaţia persoanelor cu tulburări de învăţare (dislexia, disgrafia, discalculia) este asigurată prin metode psihopedagogice consacrate şi prin abordare adecvată, potrivit legii.(1^2) Persoanele cu tulburări de învăţare sunt integrate în învăţământul de masă."2. La titlul II capitolul II, după secţiunea a 12-a se introduce o nouă secţiune, secţiunea a 12^1 -a, cuprinzând articolele 47^1-47^7, cu următorul cuprins:"SECŢIUNEA a 12^1-aÎnvăţământ pentru persoanele cu tulburări de învăţareArt. 47^1. - Pentru persoanele cu tulburări de învăţare se aplică în toate ciclurile de învăţământ preuniversitar curriculumul naţional.Art. 47^2. - În învăţământul primar, cu precădere pentru clasa pregătitoare şi pentru clasa I, se vor efectua, în mod obligatoriu, teste de evaluare a capacităţii de învăţare în vederea depistării precoce a tulburărilor de învăţare, stabilirii eventualelor metode specifice de educaţie şi a asigurării terapiilor specifice. Pe parcursul ciclului de învăţământ primar se efectuează evaluări anuale.Art. 47^3. - Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice elaborează, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, metodologia pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu tulburări de învăţare.Art. 47^4. - Metodologia va cuprinde procedurile de evaluare pentru depistarea tulburărilor de învăţare, precum şi cadrul general de asigurare a cadrelor didactice cu pregătire adecvată şi a terapiilor specifice.Art. 47^5. - Cu acordul prealabil al consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ şi la recomandarea specialistului, pentru fiecare caz în parte, elevii cu deficienţe de învăţare pot folosi materiale sau instrumente compensatorii, inclusiv tehnologie informatică, şi vor beneficia de evaluare adaptată pe parcursul semestrelor.Art. 47^6. - La nivelul centrelor judeţene de resurse şi de asistenţă educaţională/Centrului Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională se organizează compartimente de consiliere parentală pentru părinţii care au copii cu tulburări de învăţare, pentru a se asigura comunicarea şi colaborarea între şcoală, familie şi specialişti pentru diagnosticarea şi reabilitarea pe tot parcursul şcolarizării elevilor.Art. 47^7. - În cadrul programelor de formare continuă a personalului didactic se vor introduce sesiuni de informare/cursuri de perfecţionare asupra problemelor legate de tulburările de învăţare, în vederea dobândirii de competenţe în identificarea acestora şi a capacităţii de aplicare a unor strategii didactice potrivite."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

  VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

  PREŞEDINTELE SENATULUI

  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU TĂRICEANU
  Bucureşti, 18 ianuarie 2016.Nr. 6.-----