NORME din 11 noiembrie 2015 privind examinarea în vederea atestării profesionale a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere (Anexa nr. 8)**)
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 903 bis din 4 decembrie 2015    Notă
    Aprobate prin ORDINUL nr. 1.214 din 11 noiembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 903 din 4 decembrie 2015.
     +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezentele norme stabilesc condițiile de organizare și desfășurare a examinării în vederea atestării profesionale a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere.  +  Articolul 2În sensul prezentelor norme, expresiile și termenii de mai jos au următoarea semnificație:a) candidați - cetățeni români, cetățeni străini cu domiciliul sau reședința în România, precum și cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European cu reședința obișnuită în România ori aflați la studii în România pentru o perioadă de cel puțin 6 luni, care solicită susținerea examinării pentru obținerea unui atestat/certificat de pregătire profesională prevăzut de legislația în vigoare pentru personalul de specialitate din domeniul transporturilor rutiere;b) centru autorizat - centru de pregătire și perfecționare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, autorizat de Ministerul Transporturilor în condițiile stabilite de reglementările specifice în vigoare, în care candidații în finalizat pregătirea teoretică/practică;c) evaluare - verificare a cunoștințelor managerilor de transport care dețin certificate de competență profesională și au urmat cursuri pentru pregătirea profesională periodică, potrivit reglementărilor în vigoare;d) examinare - verificare a cunoștințelor și competențelor candidaților pentru obținerea atestatelor/certificatelor de pregătire profesională prevăzute de reglementările în vigoare pentru personalul de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, care constă într-o probă teoretică și/sau într-o probă practică, după caz, susținute în limba română;e) probă teoretică - probă care presupune rezolvarea on line a unui chestionar tip grilă, generat prin intermediul aplicației sistemului informatic și, după caz, redactarea în scris a răspunsurilor la întrebări/studii de caz, corespunzător tipului de atestat/certificat de pregătire profesională aferent categoriei de personal de specialitate din domeniul transporturilor rutiere pentru care candidatul a solicitat examinarea;f) probă practică - probă care presupune efectuarea unor operațiuni de verificare a competențelor practice ale candidatului, corespunzător tipului de atestat/certificat de pregătire profesională, aferent personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, pentru care candidatul a solicitat examinarea;g) sistem informatic - aplicația informatică administrată de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. care permite centrului de pregătire și perfecționare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, autorizat de Ministerul Transporturilor, înscrierea candidaților pentru efectuarea pregătirii în vederea obținerii atestatelor/certificatelor de pregătire profesională prevăzute de legislația în vigoare, accesul securizat al candidaților pentru susținerea examinării, precum și accesul securizat al comisiei de examinare pentru desfășurarea examinării la proba teoretică;h) specialist în domeniul transportului rutier - înseamnă o persoană care cunoaște temeinic domeniul transportului rutier, cu experiență de cel puțin 3 ani în acest domeniu și care deține diplomă de studii superioare tehnice, juridice sau economice.  +  Articolul 3Examinarea în vederea atestării profesionale a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere se organizează și se desfășoară numai pentru candidații care au efectuat pregătirea teoretică sau, după caz, pregătirea teoretică și practică într-un centru de pregătire și perfecționare profesională autorizat de Ministerul Transporturilor, în conformitate cu reglementările în vigoare, cu excepția cazurilor prevăzute în mod expres de legislația în domeniu pentru care nu este obligatorie pregătirea teoretică și/sau pregătirea practică.  +  Capitolul II Organizarea și desfășurarea examinării pentru proba teoretică  +  Articolul 4(1) Comisia de examinare pentru proba teoretică este aprobată de secretarul de stat din Ministerul Transporturilor în a cărui coordonare se află domeniul transportului rutier și este formată din 3 membri, după cum urmează:a) doi specialiști în domeniul transportului rutier, desemnați din cadrul Autorității Rutiere Române - A.R.R., care sunt posesori au unor certificate care atestă deținerea de competențe de "evaluator de competențe profesionale " - cod 242405 sau de "evaluator de evaluatori" - cod 242409, conform Clasificării ocupațiilor din România șib) un specialist în domeniul transportului rutier, desemnat din cadrul Direcției Transport Rutier din Ministerul Transporturilor, denumită în continuare Direcția Transport Rutier, care este posesor al unui certificat care atestă deținerea de competențe de "evaluator de competențe profesionale" - cod 242405 sau de "evaluator de evaluatori" - cod 242409, conform Clasificării ocupațiilor din România,c) în cazul în care candidații susțin examen și pentru transportul de materiale radioactive, comisia de examinare se completează cu un membru desemnat din cadrul Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare.(2) În caz de indisponibilitate a unui membru al comisiei de examinare se desemnează un înlocuitor al acestuia, conform prevederilor alin. (1).(3) Examinarea candidaților pentru proba teoretică se desfășoară în baza Programului anual de examinare teoretică întocmit de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., cu respectarea prevederilor legale, care se afișează pe pagina de internet a Autorității Rutiere Române - A.R.R. cu 30 de zile înainte de prima programare și care se comunică Direcției Transport Rutier.(4) Programul anual de examinare prevăzut la alin. (4) poate fi modificat/completat din motive obiective, de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., cu respectarea prevederilor legale. Programul anual de examinare astfel modificat se afișează pe pagina de internet a Autorității Rutiere Române - A.R.R. și se comunică Direcției Transport Rutier.(5) În vederea examinări pentru proba teoretică, începând din data de 1 iunie 2016 Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. pune la dispoziție săli dotate corespunzător, inclusiv pentru monitorizarea video a examenelor. Sălile nu pot aparține unor centre de pregătire și perfecționare.(6) Până la 1 iunie 2016, examinarea teoretică se va desfășura la centrele de pregătire și perfecționare autorizate.(7) Programarea candidaților pentru susținerea examenelor în sălile prevăzute la alin. (5) se face de către comisia de examinare în funcție de specialitățile pentru care aceștia susțin examenele și, în secundar, în ordinea alfabetică a numelor candidaților. Programarea se comunică centrelor de pregătire interesate de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., cu cel puțin 48 de ore înainte de susținerea examenelor.(8) Programarea susținerii examenelor desfășurate la centrele de pregătire și perfecționare conform prevederilor alin. (6) se face de către comisia de examinare și este comunicată de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. centrelor de pregătire unde se desfășoară examinarea, cu cel puțin 48 de ore înaintea începerii examenului.  +  Articolul 5(1) Examinarea pentru proba teoretică se desfășoară numai pentru candidații înscriși în sistemul informatic de către centrele autorizate.(2) Poate susține examinarea pentru proba teoretică doar candidatul care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:a) are cursul de pregătire finalizat de către centrul autorizat care l-a înscris în vederea susținerii examinării, finalizare care atestă faptul că, în ceea ce privește respectivul candidat, sunt respectate prevederile reglementărilor specifice în vigoare referitoare la condițiile de înscriere, perioada în care candidatul a efectuat pregătirea teoretică și/sau practică, precum și condițiile pentru susținerea examinării; candidații pot participa la examinarea pentru proba teoretică numai în județul/municipiul București în care își are sediul centrul autorizat la care a efectuat pregătirea teoretică și/sau practică; reexaminarea pentru proba teoretică poate fi susținută în orice județ sau în Municipiul București;b) prezintă documentele necesare, în original, în vederea identificării și constatării dreptului de susținere a examenului, respectiv actul de identitate și, după caz, permisul de conducere auto sau dovada înlocuitoare cu drept de circulație ori adeverința valabilă care atestă că permisul de conducere este depus pentru preschimbare, precum și atestatul/certificatul de pregătire profesională valabil obținut anterior, după caz; în absența oricăruia dintre aceste documente accesul în sala de examen nu este permis;c) deține documente eliberate în alt stat membru al Uniunii Europene sau Spațiului Economic European și:i. dacă dorește obținerea certificatului de competență profesională pentru managerul de transport va declara în scris, pe propria răspundere că se află în una din situațiile prevăzute la art. 8 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier privind tahografele în transportul rutier,ii. dacă dorește obținerea certificatului de calificare profesională inițială a conducătorilor auto -, CPI, va declara în scris, pe propria răspundere că se află în una din situațiile prevăzute la art. 1 alin. (6) din Normele privind pregătirea și atestarea profesională a anumitor categorii de conducători auto, prevăzute în Anexa nr. 2 la prezentul ordin,iii. dacă dorește obținerea certificatului de calificare profesională continuă a conducătorilor auto - CPC, va declara în scris, pe propria răspundere că se află în una din situațiile prevăzute la art. 1 alin. (7) din Normele privind pregătirea și atestarea profesională a anumitor categorii de conducători auto, prevăzute în Anexa nr. 2 la prezentul ordin;d) completează tabelul conținând numele și prenumele, codul numeric personal și semnătura candidaților care susțin examinarea, pus la dispoziție de către comisia de examinare;e) nu folosește în sala de examinare înscrisuri ajutătoare, echipamente tehnice de comunicare sau înregistrare audio/video sau orice fel de obiecte/echipamente care ar putea fi folosite la fraudarea examenului;f) nu poartă discuții cu alți candidați, nu se manifestă zgomotos sau într-un mod care poate perturba examinarea celorlalți candidați și are o ținută decentă,g) nu se prezintă la examen sub influența băuturilor alcoolice sau substanțelor psihotrope.  +  Articolul 6(1) Membrii comisiei de examinare au următoarele atribuții/obligații în legătură cu organizarea și desfășurarea examinării pentru proba teoretică:a) deschid sesiunea de examinare în sistemul informatic;b) informează candidații, înainte de începerea examinării, cu privire la condițiile de desfășurare a examinării și de promovare a probei teoretice, precum și la posibilitatea susținerii reexaminării la proba teoretică pentru candidații declarați respinși;c) verifică documentele fiecărui candidat, prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. b) și înscriu pe documentele de plată mențiunile prevăzute la art. 16 alin. (2);d) nu permit accesul în sala de examinare decât pentru candidații care îndeplinesc condițiile pentru susținerea examinării, prevăzute de prezentele norme și de reglementările specifice în vigoare;e) interzic accesul în sala de examinare candidaților aflați sub influența băuturilor alcoolice sau substanțelor psihotrope, precum și oricărei persoane care nu este candidat, cu excepția cazurilor în care personalul tehnic intervine pentru remedierea unei defecțiuni a echipamentului electronic. În cazul în care examenul se susține la sediul centrului autorizat, un reprezentant împuternicit al centrului autorizat poate asista, cu rol strict de observator, la desfășurarea examinării;f) alocă fiecărui candidat care îndeplinește condițiile de susținere a examinării prin intermediul sistemului informatic, un cod numeric care permite acestuia accesul la chestionarul tip grilă generat de aplicația sistemului informatic;g) păstrează confidențialitatea datelor cu care lucrează pe durata desfășurării examinării, precum și a răspunsurilor la întrebările/studiile de caz aferente probelor scrise;h) desfășoară activitățile de examinare în mod unitar, obiectiv și imperial;i) întrerup examinarea candidaților care nu respectă interdicțiile prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. e) - g) din prezentele norme;j) înmânează candidaților care au obligația susținerii uneia sau mai multor probe scrise foile/formularele de examen, semnate de către unul dintre membri, și întrebările/studiile de caz;k) generează prin sistemul informatic tabelul centralizat al candidaților care au susținut examinarea pentru proba teoretică;l) evaluează/corectează lucrările scrise ale candidaților, anulează spațiile necompletate pe foile/formularele de examen, notează pe lucrări rezultatul obținut de aceștia atât în cifre cât și în litere, și înscriu rezultatele obținute de către aceștia în sistemul informatic în vederea stabilirii calificativului final "Admis"/"Respins";m) generează prin sistemul informatic, centralizatoarele conținând rezultatele finale ale examinării și le semnează; centralizatoarele se generează pentru fiecare probă teoretică susținută, separat pentru fiecare centru de pregătire și perfecționare autorizat, în două exemplare originale, unul pentru centru și unul pentru comisia de examinare;n) rețin toate foile/formularele de examen predate de candidații care au susținut proba scrisă, completează și semnează un proces-verbal care conține numărul de foi/formulare de examen predate de candidații care au susținut proba scrisă, separat pentru fiecare probă scrisă; foile/formularele de examen și procesele-verbale aferente se arhivează la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.;o) închid sesiunea de examinare în sistemul informatic la finalul examinării;p) închid sesiunea de examinare în cazul în care pe timpul desfășurării acesteia nu mai sunt îndeplinite condițiile prevăzute în prezentele norme;q) încheie un proces-verbal privind activitatea de examinare.(2) Tabelul conținând numele și prenumele, codul numeric personal și semnătura candidaților care susțin examinarea și un exemplar al centralizatoarelor conținând rezultatele finale ale examinării se predau la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. în vederea arhivării.(3) Centrului autorizat i se transmite câte un exemplar original al centralizatoarelor conținând rezultatele finale ale examinării candidaților proprii, pentru fiecare tip de probă teoretică susținută, semnat de către membrii comisiei de examinare.  +  Articolul 7Centrul autorizat are următoarele obligații în vederea organizării și desfășurării examinării pentru proba teoretică:a) să înscrie în sistemul informatic numai candidații care îndeplinesc condițiile minime prevăzute de reglementările în vigoare pentru participarea la cursuri sau la examene, în cazurile în care nu este reglementată participarea la un anumit tip de curs;b) să finalizeze, în sistemul informatic, cursul pentru care candidatul solicită examinarea, pentru candidații care au urmat cursurile de pregătire sau perfecționare profesională, care îndeplinesc condițiile prevăzute de reglementările în vigoare pentru susținerea examenului și pentru care au fost verificate documentele și valabilitatea acestora.  +  Articolul 8(1) Examinarea pentru proba teoretică se desfășoară prin utilizarea sistemului informatic și prin susținerea unei probe scrise, în cazurile prevăzute de reglementările în vigoare.(2) Întrebările pe baza cărora candidații susțin examinarea pentru proba teoretică prin utilizarea sistemului informatic se elaborează de către Direcția Transport Rutier și Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., se introduc în sistemul informatic, care generează în mod aleatoriu chestionare pentru fiecare candidat la data susținerii examinării.(3) Întrebările/studiile de caz pentru probele scrise se elaborează de către Direcția Transport Rutier și Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. și se introduc în sistemul informatic care generează chestionare/studii de caz în mod aleatoriu la data examinării, pentru fiecare probă scrisă.(4) Grila de corectare pentru întrebările/studiile de caz pentru probele scrise, prevăzute la alin. (3), susținute la examinare se accesează de către comisia de examinare, numai după finalizarea probelor scrise de către candidați.(5) Baza de întrebări pentru probele prevăzute la alin. (2) și (3) se publică pe pagina de internet a Autorității Rutiere Române - A.R.R. și se actualizează ori de câte ori se impune.(6) Orice persoană fizică sau juridică poate formula propuneri sau comentarii privind întrebările/studiile de caz prevăzute la alin. (2) și (3). Acestea se analizează de către Direcția Transport Rutier și Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. și se preiau, se reformulează sau resping, după caz.(7) Durata totală cumulată a timpului petrecut de un candidat pentru susținerea unuia sau mai multor examene, în aceeași zi, nu poate depăși 4 ore.  +  Articolul 9(1) Sesiunea de examinare pentru proba teoretică se deschide și se închide de către comisia de examinare prin introducerea unui cod generat de sistemul informatic.(2) Candidații pot susține examinarea în sistemul informatic numai după introducerea unui cod numeric generat de sistemul informatic și alocat de către comisia de examinare pentru fiecare dintre aceștia.  +  Articolul 10(1) Punctajele obținute de către candidați la întrebările tip grilă cuprinse în chestionarele generate de sistemul informatic sunt afișate automat, la terminarea probei, pe ecranul terminalului/unității PC utilizat de fiecare candidat, inclusiv prin înscrierea calificativului Admis/Respins la proba respectivă.(2) Fiecare candidat care susține proba scrisă trebuie să completeze pe foile/formularele de examen datele necesare conform formularului respectiv, în vederea identificării candidatului, a tipului de atestat/certificat de pregătire profesională pentru care susține proba scrisă și a numărului subiectului înmânat de către comisia de examinare. Datele de identificare a candidatului se înscriu pe foile/formularele de examen în colțul din dreapta sus a primei pagini, care se va sigila și semna de către unul dintre membrii comisiei de examinare, urmând a fi desigilat după corectarea lucrării.  +  Capitolul III Organizarea și desfășurarea examinării pentru proba practică  +  Articolul 11(1) Examinarea pentru proba practică în vederea atestării profesionale a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere se organizează de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. pentru candidații care au fost declarați admiși la proba teoretică.(2) Candidații susțin examinarea pentru proba practică în fața unui specialist în domeniul transportului rutier desemnat din cadrul Autorității Rutiere Române - A.R.R conform procedurii interne stabilite în acest sens, care deține permis de conducere corespunzător categoriei de vehicule pentru care candidatul este examinat și care este posesor al unui certificat care atestă deținerea de competențe de "evaluator de competențe profesionale" - cod 242405 sau de "evaluator de evaluatori" - cod 242409, conform Clasificării ocupațiilor din România.  +  Articolul 12(1) Examinarea candidaților pentru proba practică se desfășoară în baza Programului anual de examinare practică întocmit de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. și care se afișează pe pagina de internet a acesteia.(2) Procedura de examinare și modalitatea de evaluare a candidaților la proba practică se stabilește de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. și se publică pe pagina de internet a instituției.(3) Candidații pot susține proba practică a examenului și în alte județe/Municipiul București față de cel în care au susținut proba teoretică, numai în baza unei solicitări transmise în acest sens la Autoritatea Rutieră Română ARR, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de data examinării. Reexaminarea pentru proba practică poate fi susținută în orice județ/Municipiul București.(4) Desfășurarea probei practice va fi întreruptă în cazul restricționării circulației pe drumurile publice de către autoritățile competente pentru condiții meteo rutiere nefavorabile, ori în cazul apariției unor defecțiuni tehnice, urmând a fi reluată de îndată ce condițiile de circulație au revenit la normal.  +  Articolul 13(1) Vehiculele/ansamblurile de vehicule rutiere utilizate la examinarea pentru proba practică trebuie să fie corespunzătoare din punct de vedere tehnic, conform legislației aplicabile.(2) Centrul de pregătire și perfecționare care a pregătit/înscris candidatul care susține proba practică are obligația de a pune la dispoziție vehiculele/ansamblurile de vehicule prevăzute la alin. (1).(3) Examinarea pentru proba teoretică și examinarea pentru proba practică se susțin în zile diferite.  +  Articolul 14În cadrul probei practice examinatorul are următoarele atribuții:a) să nu modifice locul de plecare la proba practică, comunicat candidaților;b) să verifice identitatea candidaților, documentele acestora și prezența conform programatorului de examen;c) să nu permită accesul în vehicul al altor persoane cu excepția candidaților, a reprezentantului centrului de pregătire sau, dacă este cazul, a persoanelor delegate de către conducerea Autorității Rutiere Române - A.R.R., în limita numărului de locuri pe scaune disponibil. Persoanele care asistă la examenul practic nu pot interveni în procesul de examinare; în caz contrar examenul practic este întrerupt de către examinator;d) să nu permită transmiterea de indicații și sfaturi candidatului în timpul examinării;e) să urmărească și să evalueze cu atenție obiectivele și competențele din fișa de evaluare, să întrerupă examinarea în situații deosebite când din cauza unor manevre periculoase se pot produce accidente de circulație;f) să nu angajeze cu candidații discuții de altă natură decât cele legate de executarea probelor respective;g) să nu indice candidaților efectuarea unor manevre care ar încălca regulile de circulație sau semnalizarea rutieră;h) să manifeste obiectivitate în aprecierea cunoștințelor și în acordarea calificativelor, având o comportare civilizată față de candidați;i) să consemneze în fișa de evaluare calificativele obținute de candidat și să semneze fișa de evaluare.  +  Capitolul IV Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 15În cazul managerilor de transport care dețin certificate de competență profesională și urmează cursuri pentru pregătirea profesională periodică, evaluarea acestora privind actualizarea cunoștințelor se realizează de către comisia prevăzută la art. 4 alin. (1), cu respectarea cerințelor prevăzute de reglementările în vigoare.  +  Articolul 16(1) Pentru susținerea examinării/evaluării teoretice, candidatul achită în contul Autorității Rutiere Române - A.R.R. tariful în cuantum de 67 lei pentru fiecare probă de examen teoretic susținut, tarif care se actualizează în funcție de indicele de inflație și de alte elemente de cost.(2) Susținerea examenului, examenelor sau evaluării teoretice de către candidat este condiționată de prezentarea documentului de plată, în original, comisiei de examinare. Comisia de examinare notează pe documentul de plată original data și numărul de probe pentru care candidatul a fost examinat/evaluat.(3) Pentru prestarea activității de examinare, membrii comisiei de examinare sunt remunerați de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. din cuantumul prevăzut la alin. (1).  +  Articolul 17(1) Candidații declarați respinși la examinarea pentru proba teoretică și/sau proba practică pot depune contestație la sediul central al Autorității Rutiere Române - A.R.R., în termen de 2 zile lucrătoare de la data susținerii examenului, cu indicarea în mod obligatoriu a adresei la care urmează să primească răspunsul la contestație.(2) Contestația prevăzută la alin. (1) se soluționează în termen de 10 zile de la data primirii acesteia de către o comisie alcătuită din 3 membri, după cum urmează:a) un membru numit din cadrul Direcției Transport Rutier;b) doi membri numiți din cadrul Autorității Rutiere Române - A.R.R.(3) Rezultatul contestației se transmite în scris candidatului în termen de 2 zile lucrătoare de la data soluționării acesteia.(4) Membrii comisiei de soluționare a contestațiilor îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 4 alin. (1) și nu pot fi membrii comisiei de examinare care a declarat respins candidatul care a depus contestația.  +  Articolul 18(1) În vederea constituirii comisiilor de examinare, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. și Direcția Transport Rutier desemnează specialiștii care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit a) respectiv b) și care alcătuiesc corpul propriu de examinatori.(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) și reprezentanții Autorității Rutiere Române - A.R.R. prevăzuți la art. 11 alin. (2) au obligația de a-și actualiza în permanență cunoștințele necesare desfășurării acestei activități.  +  Articolul 19Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. va întreprinde toate măsurile necesare pentru asigurarea respectării prevederilor legale în vigoare privind protecția datelor și a fluxurilor informaționale aferente sistemului informatic.  +  Articolul 20Sunt incompatibile cu calitatea de membru al comisiilor de examinare și de soluționare a contestațiilor pentru proba teoretică, în conformitate au prevederile art. 4 alin. (1) și (2) din prezentele norme, precum și cu calitatea de examinator desemnat să desfășoare examinarea pentru proba practică în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2) din prezentele norme, persoanele care desfășoară o altă activitate decât cea de examinare pe baza de relații contractuale încheiate cu un centru autorizat, dețin părți sociale/acțiuni și/sau sunt în relație de rudenie sau de afinitate până la gradul IV cu persoane care dețin părți sociale/acțiuni, administrează sau care are relații contractuale cu un centru autorizat.  +  Articolul 21Prevederile art. 6 alin. (3) și art. 8 alin. (3) și (4) se aplică de la data de 1 iunie 2016.-----