NORME din 11 noiembrie 2015 privind pregătirea și atestarea profesională a anumitor categorii de conducători auto (Anexa nr. 2)**)
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 903 bis din 4 decembrie 2015  Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 1.214 din 11 noiembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 903 din 4 decembrie 2015.
   +  Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Pentru a-și putea exercita ocupația, conducătorii auto titulari ai permiselor de conducere corespunzătoare pentru cel puțin una dintre categoriile C1, C1E, C și CE, respectiv D1, D1E, D și DE, trebuie să dețină un nivel minim de cunoștințe necesare desfășurării profesiei, cunoștințe ce trebuie actualizate periodic.(2) Prezentele norme nu se aplică conducătorilor auto care conduc:a) vehicule cu o viteză maximă autorizată care nu depășește 45 km/h;b) vehicule utilizate de sau aflate sub controlul forțelor armate, apărării civile, Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și al forțelor care răspund de menținerea ordinii publice;c) vehicule care efectuează teste rutiere în vederea unor dezvoltări tehnice, reparații sau pentru întreținere, și vehicule noi sau reconstruite care nu au fost încă puse în funcțiune;d) vehicule utilizate în situații de urgență sau desemnate pentru misiuni de recuperare;e) vehicule utilizate în cursul pregătirii /examinării în vederea obținerii permisului de conducere sau a unui certificat /atestat profesional.(3) Certificatul de calificare profesională inițială, denumit în continuare CPI, și Certificatul de calificare profesională continuă, denumit în continuare CPC, reprezintă dovada calificării profesionale inițiale, respectiv dovada pregătirii profesionale periodice a conducătorului auto, și pot fi obținute conform prevederilor prezentelor norme.(4) CPI și CPC sunt valabile pentru tipul de transport rutier efectuat de către conducătorul auto, respectiv transport rutier de mărfuri sau transport rutier de persoane.(5) Modelul și conținutul certificatului de calificare profesională sunt prevăzute în Anexa nr. 2b) la prezentele norme.(6) Pot obține în România CPI doar conducătorii auto care îndeplinesc una dintre următoarele condiții:a) sunt cetățeni sau resortisanți ai unui stat membru al Uniunii Europene care își au reședința în România, așa cum este aceasta definită în art. 14 din Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985 privind echipamentul de înregistrare în transportul rutier, cu modificările și completările ulterioare;b) sunt cetățeni sau resortisanți ai unor state nemembre ale Uniunii Europene care sunt angajați de o întreprindere stabilită în România sau au dobândit dreptul de a munci în România.(7) Pot obține în România CPC doar conducătorii auto care îndeplinesc una dintre următoarele condiții:a) își au reședința în România, așa cum este aceasta definită în art. 14 din Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985, cu modificările și completările ulterioare;b) sunt angajați de o întreprindere stabilită în România(8) Sunt recunoscute ca valabile pe teritoriul României CPI și CPC eliberate în condițiile Directivei 2003/59/CE de alte state membre ale Uniunii Europene, cu modificările ulterioare  +  Calificare profesională inițială  +  Articolul 2(1) CPI poate fi obținut prin susținerea unui examen de cunoștințe teoretice și practice, conform prevederilor art. 4. Examenul va urmări însușirea nivelului minim de cunoștințe, conform tematicilor prevăzute în Anexa nr. 2a).(2) CPI sunt eliberate conducătorilor auto de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., în termen de maximum 30 de zile de la promovarea examenului prevăzut la alin. (1).(3) Conducătorii auto care efectuează transport de marfă și care își dezvoltă sau își schimbă activitatea pentru a efectua transport de persoane ori invers și care dețin un CPI nu trebuie să mai parcurgă părțile comune ale celor două tipuri de calificare inițială, ci doar părțile specifice noii calificări, urmate de promovarea unui examen teoretic. Acești conducători vor susține în mod obligatoriu examenul practic în totalitate.(4) Sunt exceptați de la obligativitatea calificării inițiale conducătorii auto care sunt:a) titularii unui permis de conducere pentru cel puțin una dintre categoriile D1, D1E, D și DE, eliberat până la data de 9 septembrie 2008;b) titularii unui permis de conducere pentru cel puțin una dintre categoriile C1, C1E, C și CE, eliberat până la data de 9 septembrie 2009.(5) Conducătorii auto care efectuează transport rutier de mărfuri și dețin un CPI pentru una dintre categoriile de vehicule C1, C1E, C și CE sunt exceptați de la obținerea unui CPI pentru oricare alta dintre acestea, iar conducătorii auto care efectuează transport rutier de persoane și dețin un CPI pentru una dintre categoriile de vehicule D1, D1E, D și DE sunt exceptați de la obținerea unui CPI pentru oricare alta dintre acestea.  +  Pregătirea profesională periodică  +  Articolul 3(1) Pregătirea profesională periodică constă în cursuri specifice, prin care conducătorii auto își actualizează cunoștințele necesare în activitate, cu precădere în ceea ce privește siguranța rutieră și raționalizarea consumului de combustibil.(2) Cursurile prevăzute la alin. (1) sunt organizate de către centre de pregătire și perfecționare profesională autorizate de Ministerul Transporturilor și se desfășoară conform programelor prevăzute în Anexa nr. 2a) la prezentele norme. Suporturile de curs utilizate vor fi întocmite în scopul însușirii de către candidați a cunoștințelor menționate Anexa 2a) la prezentele norme, cu respectarea necesităților de învățare ale acestora.(3) Cursurile se încheie prin susținerea unui examen teoretic conform, prevederilor art. 5. La promovarea examenului, conducătorul auto obține un CPC cu o valabilitate de 5 ani.(4) CPC sunt eliberate conducătorilor auto de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., în termen de maximum 30 de zile de la promovarea examenelor prevăzute la alin. 3.(5) Pentru a continua exercitarea profesiei, conducătorii auto care sunt titulari ai unui CPI trebuie să urmeze cursurile de pregătire profesională periodică în ultimul an de valabilitate al certificatului și să promoveze examenul prevăzut la art. 5. în acest caz, valabilitatea noului certificat începe din ziua următoare zilei în care certificatul anterior expiră.(6) Conducătorii auto exceptați de la obligația deținerii CPI conform prevederilor art. 2 alin. (4) trebuie să participe la cursurile de pregătire profesională periodică și să obțină CPC pentru a-și putea exercita profesia conform prevederilor art. 1 alin. (1).(7) Conducătorii auto care efectuează transport rutier de mărfuri și dețin un CPC pentru una dintre categoriile de vehicule C1, C1E, C și CE sunt exceptați de la obținerea unui CPC pentru oricare alta dintre acestea, iar conducătorii auto care efectuează transport rutier de persoane și dețin un CPC pentru una dintre categoriile de vehicule D1, D1E, D și DE sunt exceptați de la obținerea unui CPC pentru oricare alta dintre acestea.(8) Pentru a continua exercitarea profesiei, conducătorii auto care sunt titulari ai unui CPC urmează cursurile prevăzute la art. 3 alin. (1) în ultimul an de valabilitate al certificatului și să promoveze examenul prevăzut la art. 5. În acest caz, valabilitatea noului certificat începe din ziua următoare zilei în care certificatul anterior expiră.(9) În cazul în care conducătorii auto titulari ai unui CPI sau ai unui CPC au încetat exercitarea profesiei iar certificatul de calificare deținut a expirat, aceștia au obligația de a urma un curs de pregătire profesională periodică înainte de reluarea activității.(10) În vederea participării la cursurile pentru obținerea CPC, candidații se înscriu la un centru de pregătire și perfecționare profesională autorizat de Ministerul Transporturilor, completând în acest scop o cerere și depunând în acest sens un dosar cu următoarele documente:a) cerere,b) actul de identitate, în copie,c) permisul de conducere, în copie,d) actul care demonstrează îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 1 alin. (7), în copie.(11) Copiile documentelor prevăzute la literele b) - d) se certifică de către solicitant pentru conformitate cu originalul prin înscrisul "Subsemnatul ..........., declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii penale privind falsul în declarații, ca prezentul act este conform cu originalul" și semnare.(12) Candidații care doresc să obțină CPC atât pentru categoriile de vehicule C1, C1E, C și CE cât și pentru categoriile de vehicule D1, D1E, D și DE pot să urmeze părțile comune ale cursurilor specifice o singură dată.  +  Examinarea pentru obținerea CPI  +  Articolul 4(1) Examenele pentru obținerea CPI au în vedere verificarea deținerii de către conducătorii auto a nivelului minim de cunoștințe prevăzut în Anexa nr. 2a) la prezentele norme.(2) În vederea susținerii examenului pentru obținerea CPI, candidații se vor înscrie la un centru de pregătire și perfecționare profesională autorizat de Ministerul Transporturilor, completând în acest sens o cerere și depunând în acest sens un dosar cu următoarele documente:a) cerere,b) actul de identitate, în copie,c) permisul de conducere, în copie,d) actul care demonstrează îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 1 alin. (6), în copie(3) Copiile documentelor prevăzute la literele b) - d) se certifică de către solicitant pentru conformitate cu originalul prin înscrisul "Subsemnatul ..............., declar pe propria răspundere, sub sancțiunea, legii penale privind falsul în declarații, ca prezentul act este conform cu originalul" și semnare.(4) În vederea susținerii examenului și a obținerii CPI, candidații trebuie să dețină permis de conducere valabil eliberat sau recunoscut de autoritatea competentă.(5) Examenul pentru obținerea CPI este compus dintr-un examen teoretic și unul practic.(6) Examenul teoretic este format din două probe:a) o probă cu durata de 2 ore care constă dintr-un set de 100 întrebări cu 4 variante de răspuns din care una corectă, testul având cel puțin o întrebare pentru fiecare obiectiv dintre obiectivele generale și cele specifice tipului de transport, respectiv transport de mărfuri sau persoane, prevăzut în Anexa nr. 2a);b) o probă cu durata de 2 ore care constă din 6 studii de caz, câte două pentru fiecare dintre cele 3 capitole ale Anexei nr. 2a).(7) Candidatul este considerat admis dacă a răspuns corect la cel puțin 70% din întrebări și a obținut minimum 70% din punctajul maxim cumulat al studiilor de caz.(8) Candidații declarați admiși la examenul teoretic vor putea susține examenul practic, care este format din următoarele probe:a) o probă de conducere destinată evaluării pregătirii cu privire la conducerea rațională bazată pe reguli de siguranță. Această probă are loc, pe cât posibil, pe drumuri situate în afara zonelor construite, pe drumuri expres sau pe autostrăzi (sau alte drumuri similare), precum și pe toate tipurile de drumuri publice urbane, acestea trebuind să prezinte diferite tipuri de dificultăți pe care un conducător auto le poate întâlni. Este preferabil ca această probă să se desfășoare în diverse condiții de intensitate a traficului. Timpul de conducere pe drum trebuie să fie folosit în mod optim pentru a evalua candidatul în toate zonele de circulație!pe care le-ar putea întâlni. Durata minimă a acestei probe este de 60 de minute. Candidații admiși la această probă vor putea susține examenul practic prevăzut la b);b) o probă care vizează cel puțin pct. 1.4, 1.5, 1.6, 3.2, 3.3 și 3.5 din Anexa nr. 2a). Durata minimă a acestei probe este de 30 de minute;(9) Pentru a fi admiși la examenul de obținere a CPI, candidații trebuie să fie declarați admiși atât la examenul teoretic, cât și la toate probele parțiale ale examenului practic.(10) În cazul nepromovării examenului practic, calificativul "Admis" obținut de candidați la examenul teoretic își păstrează valabilitatea cel mult 6 luni de la data obținerii lui, dar nu mai mult de două reexaminări practice.(11) Vehiculele utilizate în timpul examenelor practice trebuie să corespundă din punct de vedere constructiv cerințelor impuse vehiculelor utilizate la examinarea în vederea obținerii permisului de conducere.(12) Pentru conducătorii menționați la art. 2 alin. (3) examenul teoretic cuprinde un chestionar cu 20 de întrebări și se limitează la materiile prevăzute în Anexa nr. 2a), corespunzătoare tipului de transport, de mărfuri sau de persoane, pentru care se solicită noua calificare inițială. Acești conducători vor susține obligatoriu examenul practic în totalitate.(13) Examinarea prevăzută la alin. (6), (7), (8) și (12) se face conform Normelor prevăzute în Anexa nr. 8 la ordin.  +  Examinarea pentru obținerea CPC  +  Articolul 5(1) Examinarea pentru obținerea CPC se face conform Normelor prevăzute în Anexa nr. 8 la ordin.(2) Pot participa la examenul pentru obținerea CPC doar candidații care au urmat în totalitate cursurile de pregătire profesională periodică.(3) Examenul este format dintr-un set de 30 de întrebări tip grilă din tematica prevăzută în Anexa nr. 2a), care trebuie rezolvate în 30 de minute.(4) Candidatul este considerat admis dacă a răspuns corect la cel puțin 70% din întrebări.  +  Eliberarea certificatului de calificare profesională  +  Articolul 6Certificatul de calificare profesională se eliberează de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. persoanelor care au promovat examenele prevăzute la art. 4 sau, după caz, examenul prevăzut la art. 5.  +  Articolul 7(1) În vederea eliberării certificatului de calificare profesională, solicitantul depune la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R următoarele documente:a) cerere,b) copie după actul de identitate,c) copie după permisul de conducere aflat în perioada de valabilitate,d) actele care demonstrează îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 1 alin. (6) pentru eliberarea CPI, după caz, în copie,e) actele care demonstrează îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 1 alin. (7) pentru eliberarea CPC, după caz, în copie,f) o fotografie color,g) dovada achitării tarifului de eliberare.(2) Copiile documentelor prevăzute la alin. (1) literele b) - e) se certifică de către solicitant pentru conformitate cu originalul prin înscrisul "Subsemnatul ............, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii penale privind falsul în declarații, ca prezentul act este conform cu originalul" și semnare.(3) Certificatul de calificare profesională se eliberează în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.(4) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., respinge solicitările de eliberare ale certificatului de calificare profesională pentru persoanele care nu au dosarul complet, în situația în care copiile documentelor nu sunt lizibile, al căror permis de conducere nu este în perioada de valabilitate sau a căror fotografie nu este corespunzătoare confecționării certificatului.(5) Cu ocazia depunerii documentelor prevăzute la alin. (1), Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. eliberează deponentului o dovadă înlocuitoare a certificatului de calificare profesională, valabilă doar pe teritoriul României, cu valabilitate de 30 de zile calendaristice de la data depunerii și pe care apare mențiunea "Valid only in România".  +  Obligații  +  Articolul 8Centrele de pregătire și perfecționare profesională autorizate de Ministerul Transporturilor care înscriu candidați în vederea susținerii examenului pentru obținerea CPI sau care desfășoară cursuri de pregătire profesională periodică au următoarele obligații:a) să înscrie în vederea susținerii examenului pentru obținerea CPI numai persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute de reglementările legale pentru susținerea examenului și obținerea CPI, verificând în acest sens documentele și valabilitatea acestora,b) să înscrie la cursuri și să efectueze pregătirea numai pentru persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute de reglementările legale pentru admiterea la cursuri, verificând/certificând în acest sens documentele și valabilitatea acestora,c) să păstreze la sediul unde s-au desfășurat cursurile, pentru o perioadă de minimum 5 ani, dosarele prevăzute la art. 3 alin. (10) și la art. 4 alin. (2),d) să utilizeze la pregătire lectori atestați în acest sens conform reglementărilor în vigoare,e) să efectueze pregătirea profesională periodică a candidaților în conformitate cu programele prevăzute în Anexa nr. 2a),f) să efectueze pregătirea conducătorilor auto astfel încât să respecte prevederile Hotărârii Guvernului nr. 38/2008 privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectuează activități mobile de transport rutier. În acest sens, perioadele de timp alocate pregătirii profesionale se asimilează timpului de muncă, așa cum este definit în reglementarea menționată.  +  Articolul 9(1) Deținătorii CPI și CPC au obligația de a solicita Autorității Rutiere Române - A.R.R. preschimbarea certificatelor menționate atunci când intervine modificarea a cel puțin uneia dintre datele menționate pe acestea.(2) Când se constată, cu ocazia controlului în trafic, că datele menționate pe un CPI sau CPC nu corespund în totalitate cu cele menționate pe alte acte, certificatul se reține și se transmite la Autoritatea Rutieră Română - A.R R. în vederea preschimbării.(3) Deținătorii CPI și CPC au obligația de a solicita Autorității Rutiere Române - A.R.R. înlocuirea certificatelor în cazul pierderii, furtului sau deteriorării acestora. În acest caz certificatele se eliberează, după achitarea tarifului de eliberare, cu valabilitatea de la data emiterii până la data de expirare a certificatul inițial.  +  Dispoziții finale  +  Articolul 10Pe certificatele CPI și CPC se marchează codul comunitar "95", corespunzător calificării de conducător auto.  +  Articolul 11(1) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R eliberează și ține evidența certificatelor de calificare profesională ale conducătorilor auto și a documentelor privitoare la susținerea probelor examenelor.(2) Certificatele CPI și CPC emise de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. devin nule dacă pentru obținerea lor au fost prezentate documente conținând informații false sau eronate, ori au fost eludate orice prevederi legale aplicabile.(3) În situațiile prevăzute la alin. (2), măsura de anulare a certificatelor se aplică de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.  +  Articolul 12Anexele nr. 2a) și 2b) fac parte integrantă din prezentele norme.  +  Articolul 13Prezentele norme transpun prevederile Directivei Parlamentului European și a Consiliului 59/2003/CE din 15 iulie 2003 privind calificarea inițială și formarea periodică a conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri sau de pasageri, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3820/85 al Consiliului și a Directivei 91/439/CEE a Consiliului și de abrogare a Directivei 76/914/CEE a Consiliului, amendată prin Anexa A, punctul 4 al Directivei 2013/22/UE de adaptare a anumitor directive în domeniul politicii privind transporturile, având în vedere aderarea Republicii Croația.  +  Anexa nr. 2a)Program de pregătire profesională periodică în vederea obțineriiCPC pentru categoriile de vehicule C1, C1E, C și CENotă: Subiectele comune la care fac referire art. 3 alin. (13) din Norme sunt marcate cu "(*)"
  Obiectiv Tematici Total 5 zile a câte 7 ore,din care:
  nr. ore
  1.1. Obiectiv: cunoașterea caracteristicilor sistemului de transmisie în scopul utilizăriioptime (*) componentele motorului și transmisiei și rolul acestora, curbele de cuplu, de putere și de consum specific ale unui motor, zona de utilizare optimă a turației motorului, diagrame privind rapoartele transmisiei 3
  1.2. Obiectiv: cunoașterea caracteristicilor tehnice și funcționarea dispozitivelor de siguranță pentru a controla vehiculul, pentrua minimiza uzura și pentru a preveni disfuncționalitățile specifice (*) circuitul de frânare oleopneumatic servoasistat, limitele de utilizare a frânelor și a frânei de încetinire, utilizarea combinată a frânelor și a frâneide încetinire, utilizarea optimă a vitezei și rapoartelor transmisiei, utilizarea inerției vehiculului, utilizarea mijloacelor de încetinire și de frânare în cursul coborârilor, comportament în caz de 3
  1.3. Obiectiv: capacitatea de optimizare a consumului de carburant (*) optimizarea consumului de carburant prin aplicarea competențelor prezentate la pct. 1 1 și 1.2 1
  1.4. Obiectiv: capacitatea de a asigura încărcarea unui vehicul respectând regulile de siguranță și utilizare corectă a vehiculului forțele care se aplică vehiculului în mișcare, utilizarea rapoartelor transmisieiîn funcție de sarcina vehiculului și de profilul drumului, calculată sarcinii totale a unui vehicul sau a unui ansamblu de vehicule, calcularea volumului total, repartizarea încărcăturii, consecințele supraîncărcării pe axă, stabilitatea vehiculului și centrul de greutate, tipurile de ambalaje și suporturile de sarcină 3
  principalele categorii de mărfuri ce necesită arimarea, tehnici de calare și de arimare a încărcăturii, utilizarea chingilor de arimare, verificarea dispozitivelor de arimare, utilizarea de mijloace de manevrare, acoperirea cu prelată și scoaterea prelatei 3
  2.1. Obiectiv: cunoașterea mediului social altransportului rutier și regulile care îl guvernează (*) cunoașterea mediului social al transportului rutier: drepturile și obligațiile conducătorului auto în ceea ce privește calificarea inițială și pregătireaprofesională periodică, contractul de angajare al conducătorului auto, clauze contractuale și plăți interzise, responsabilitățile conducătorului auto 1
  (*) duratele maxime de lucru specifice transporturilor rutiere; principiile, aplicarea și consecințele prevăzute în legislația în domeniu; sancțiunile în caz de neutilizare, de utilizare necorespunzătoare sau de manipulare a tahografului în scopul fraudei 3
  2.2. Obiectiv: cunoașterea reglementărilor privind transportul rutier de mărfuri licența de transport, certificatul de transport în cont propriu, obligațiile ce rezultă din contractul-tip de transport de mărfuri, redactarea documentelor privind contractul de transport, 1
  autorizațiile de transport internațional, obligații ce rezultă din convenția privind contractul de transport internațional rutier de mărfuri, întocmirea documentelor pentru transportul internațional, trecerea frontierelor, comisionarii de transport, documente speciale de însoțire a mărfii, cabotaj 3
  3.1. Obiectiv: creșterea percepției privind riscurile rutiere și accidentele de muncă tipologia accidentelor de muncă din sectorul transporturilor, statisticile accidentelor de circulație, implicarea autovehiculelor grele, consecințele umane, materiale și financiare. 1
  principii și modalități de corectare a atitudinilor și comportamentelor care generează riscuri de accident rutier sau accident de muncă. 1
  3.2. Obiectiv: capacitatea de a preveni criminalitatea și traficul de imigranți ilegali informații generale, implicații pentru conducătorii auto, măsurile de prevenire, lista verificărilor ce trebuie efectuate deconducătorul auto, legislația cu privire laresponsabilitatea conducătorului auto și întreprinderilor de transport. 1
  3.3. Obiectiv: capacitatea de a preveni riscurile fizice: principiile ergonomice (*) gesturile și pozițiile care implică riscuri, condiția fizică, exercițiile de manipulare, protecția personală. 1
  3.4. Obiectiv: conștientizarea importanței stării fizice și mentale (*) principiile unei alimentații sănătoase și echilibrate, efectele alcoolului, medicamentelor sau ale oricărei substanțe susceptibile de a modifica comportamentul, simptomele, cauzele și efectele oboselii șistresului, rolul fundamental al ciclului elementar muncă-odihnă. 1
  3.5. Obiectiv: capacitatea de a evalua corectși de a acționa în situații de urgență (*) comportamentul în caz de urgență: evaluarea situației, evitarea supraaccidentelor, solicitarea de ajutor, asistența răniților și acordarea primului ajutor, acțiuni în caz de incendiu, evacuarea ocupanților din autovehicul, asigurarea siguranței tuturor călătorilor, acțiuni în caz de agresiune; principiile debază ale întocmirii unui proces-verbal de constatare a accidentului. 2
  tehnici de control dinamic al vehiculului în situațiile derapajului, ale frânării de urgență și ale evitării de urgență a unui obstacol - exerciții practice sau vizualizare de materiale video 3
  3.6. Obiectiv: abilități de comportament caresă contribuie la îmbunătățirea imaginii unei întreprinderi: relația dintre comportamentul conducătorului auto și imaginea întreprinderii importanța pentru întreprindere a calitățiiprestației conducătorului auto, diferitele roluri ale conducătorului auto, diferiții interlocutori potențiali ai conducătorului auto, întreținerea autovehiculului, organizarea muncii, consecințele pe plan comercial și financiar ale unei dispute 2
  3.7. Obiectiv: cunoașterea mediului economic al transportului rutier de mărfuri și organizarea pieței transportul rutier în raport cu alte tipuride transport (concurență, expeditori), diferitele activități din domeniul transportului rutier (transportul public, în folos propriu, activități conexe transportului), organizarea principalelor tipuri de întreprinderi de transport sau activități conexe transportului, diferitelespecializări din domeniul transportului (cisternă, temperatură controlată etc.), evoluția sectorului (diversificarea serviciilor oferite, relația transport rutier-transport feroviar, subcontractarea etc.). 2
  Program de pregătire profesională periodică în vederea obținerii CPCpentru categoriile de vehicule D1, D1E, D și DENotă: Subiectele comune la care fac referire art. 3 alin. (13) din Norme sunt marcate cu "(*) "
  Obiectiv Tematici Total 5 zile a câte 7 ore,din care:
  nr. ore
  1.1. Obiectiv: cunoașterea caracteristicilor sistemului de transmisie în scopul utilizăriioptime (*) componentele motorului și transmisiei și rolul acestora, curbele de cuplu, de putere și de consum specific ale unui motorzona de utilizare optimă a turației motorului, diagrame privind rapoartele transmisiei 3
  1.2. Obiectiv: cunoașterea caracteristicilor tehnice și funcționarea dispozitivelor de siguranță pentru a controla vehiculul, pentrua minimiza uzura și pentru a preveni disfuncționalitățile specifice (*) circuitul de frânare oleopneumatic servoasistat, limitele de utilizare a frânelor și a frânei de încetinire, utilizarea combinată a frânelor și a frâneide încetinire, utilizarea optimă a vitezei și rapoartelor transmisiei, utilizarea inerției vehiculului, utilizarea mijloacelor de încetinire și de frânare în cursul coborârilor, comportament în caz de defecțiune 3
  1.3. Obiectiv: capacitatea de optimizare a consumului de carburant (*) optimizarea consumului de carburant prin aplicarea competențelor prezentate la pct. 1.1 și 1.2 1
  1.5. Obiectiv: capacitatea de a asigura siguranța și confortul pasagerilor echilibrul mișcărilor longitudinale și laterale, utilizarea drumurilor împreună cualți utilizatori, poziția pe șosea, frânarea treptată/lină, folosirea consolelor, utilizarea de infrastructuri specifice (spații publice, benzi de circulație rezervate), realizarea unei armonii între conducerea în siguranță și celelalte funcții ale conducătorului auto, interacțiunea cu pasagerii, caracteristicile specifice ale transportului anumitor categorii de călători (persoane cu dizabilități, copii). 3
  1.6. Obiectiv: capacitatea de a asigura încărcarea unui vehicul respectând regulile de siguranță și utilizare corectă a vehiculului forțele care se aplică vehiculelor în mișcare, utilizarea rapoartelor transmisieiîn funcție de sarcina vehiculului și de profilul drumului, calcularea sarcinii totale a unui vehicul sau a unui ansamblu de vehicule, repartizarea încărcăturii, consecințele supraîncărcării pe axă, stabilitatea vehiculului și centrul de greutate. 3
  2.1. Obiectiv: cunoașterea mediului social altransportului rutier și regulile care îl guvernează (*) cunoașterea mediului social al transportului rutier: drepturile și obligațiile conducătorului auto în ceea ce privește calificarea inițială și pregătireaprofesională periodică, contractul de angajare al conducătorului auto, clauze contractuale și plăți interzise, responsabilitățile conducătorului auto 1
  (*) duratele maxime de lucru specifice transporturilor rutiere; principiile, aplicarea și consecințele prevăzute în legislația în domeniu; sancțiunile în caz de neutilizare, de utilizare necorespunzătoare sau de manipulare a tahografului în scopul fraudei 3
  2.2. Obiectiv: cunoașterea reglementărilor privind transportul rutier de persoane categorii și tipuri de transport rutier de persoane, licența de transport, certificatul de transport în cont propriu, licența de traseu, documentul de control șitransportul de grupuri specifice, autorizațiile de transport internațional, întocmirea documentelor pentru transportul internațional, trecerea frontierelor, cabotaj 3
  echipamente de siguranță la bordul autobuzelor, centurile de siguranță, încărcarea vehiculului. 1
  3.1. Obiectiv: creșterea percepției privind riscurile rutiere și accidentele de muncă tipologia accidentelor de muncă din sectorul transporturilor, statisticile accidentelor de circulație, implicarea autobuzelor, consecințele umane, materiale și financiare. 1
  principii și modalități de corectare a atitudinilor și comportamentelor care generează riscuri de accident rutier sau accident de muncă. 1
  3.2. Obiectiv: capacitatea de a preveni criminalitatea și traficul de imigranți ilegali informații generale, implicații pentru conducătorii auto, măsurile de prevenire, lista verificărilor ce trebuie efectuate deconducătorul auto, legislația cu privire laresponsabilitatea conducătorului auto și întreprinderilor de transport. 1
  3.3. Obiectiv: capacitatea de a preveni riscurile fizice: principiile ergonomice (*) gesturile și pozițiile care implică riscuri, condiția fizică, exercițiile de manipulare, protecția personală. 1
  3.4. Obiectiv: conștientizarea importanței stării fizice și mentale (*) principiile unei alimentații sănătoase și echilibrate, efectele alcoolului, medicamentelor sau ale oricăror substanțe susceptibile de a modifica comportamentul, simptomele, cauzele și efectele oboselii șistresului, rolul fundamental al ciclului elementar muncă-odihnă. 1
  3.5. Obiectiv: capacitatea de a evalua corectși de a acționa în situații de urgență (*) comportamentul în caz de urgență: evaluarea situației, evitarea supraaccidentelor, solicitarea de ajutor, asistența răniților și acordarea primului ajutor, acțiuni în caz de incendiu, evacuarea ocupanților din autovehicul, asigurarea siguranței tuturor călătorilor, acțiuni în caz de agresiune; principiile de bază ale întocmirii unui proces-verbal de constatare a accidentului. 2
  tehnici de control dinamic al vehiculului în situațiile derapajului, ale frânării de urgență și ale evitării de urgență a unui obstacol - exerciții practice sau vizualizare de materiale video 3
  3.6. Obiectiv: abilități de comportament caresă contribuie la îmbunătățirea imaginii unei întreprinderi: relația dintre comportamentul conducătorului auto și imaginea întreprinderii importanța pentru întreprindere a calitățiiprestației conducătorului auto, diferitele roluri ale conducătorului auto, diferiții interlocutori potențiali ai conducătorului auto, întreținerea autovehiculului, organizarea muncii, consecințele pe plan comercial și financiar ale unei dispute 3
  3.8. Obiectiv: cunoașterea mediului economic al transportului rutier de călători și organizarea pieței transporturilor rutiere de călători în raport cu alte tipuri de transport de călători (transport feroviar, automobile), diferitele activități ce implică transportul rutier de călători, trecerea frontierelor (transportul internațional), organizarea principalelor tipuri de întreprinderi de transport rutier de călători. 1
   +  Anexa nr. 2b)MODELUL CERTIFICATULUI DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ1. Numele titularului2. Prenumele titularului3. Data și locul nașterii4a. Data eliberări4b. Data expirării certificatului4c. Eliberat de5a. Numărul permisului5b. Seria10. Codul comunitarNotă privind modelul certificatului de pregătire profesională1. Caracteristicile fizice ale certificatului sunt conforme normelor ISO 7810 și ISO 7816-1.Metodele de verificare a caracteristicilor fizice ale certificatelor destinate să asigure conformitatea lor cu normele internaționale sunt conforme cu norma ISO 10373.2. Certificatul are două fețe.Fața 1 conține:a) titlul «Certificat de calificare profesională a conducătorului auto» imprimat cu caractere îngroșate;b) numele Statului membru care a eliberat certificatul (mențiune facultativă);c) semnul distinctiv al Statului membru care a eliberat certificatul, imprimat pe negativ într-un dreptunghi albastru și înconjurat de douăsprezece stele galbene; semnul distinctiv este următorul:RO: Româniad) informațiile specifice certificatului, numerotate după cum urmează:1. numele titularului;2. prenumele titularului;3. data și locul nașterii titularului;4a. data eliberării;4b. data expirării;4c. numele autorității care eliberează certificatul (poate fi tipărită pe fața 2);5a. numărul permisului de conducere;5b. numărul de serie;6. fotografia titularului;7. semnătura titularului;8. domiciliul sau adresa poștală a titularului (mențiune facultativă);9. Categoriile de vehicule pentru care conducătorul răspunde obligațiilor de calificare inițială și/sau de calificare continuă;e) mențiunea «model al Comunităților europene« în limba sau limbile Statului Membru care eliberează certificatul și titlul «certificat de calificare de conducător auto» în celelalte limbi ale Comunității, tipărite în albastru pentru a constitui fondul certificatului:tarjeta de cualificacion del conductorOsvedceni profesni zpusobilosti ridicechaufforuddannelsesbevisFahrerqualifizierungsnachweisjuhi ametipâdevuse kaartdriver qualification cardcarte de qualification de conducteurcarta cailiochta tiomanakvalifikacijska kartica vozacacarta di qualificazione del conducentevaditaja kvalifikacijas apliecibavairuotojo kvalifikacine kortelegepjarmuvezetoi kepesitesi igazolvanykarta ta' kwalifikazzjoni tas-sewwieqkwalificatiekaart bestuurderkarta kwalifikacji kierowcycarta de qualificașao do motoristapreukaz o kvalifikacii vodicakartica o usposobljenosti voznikakuljettajan ammattipatevyyskorttiyrkeskompetensbevis for forare.f) culorile de referință:– albastru: Pantone reflex blue,– galben: Pantone yellow.Fața 2 conține:a) 9. Categoriile de vehicule pentru care conducătorul auto răspunde obligațiilor de calificare inițială și continuă;10. codul comunitar armonizat stabilit în Anexa I și Anexa Ia ale Directivei 91/439/CEE: "95." urmat de data limită de valabilitate pentru categoria respectivă. Ex.: "95.zz.ll.aaaa";11. Se vor înscrie mențiunile corespunzătoare: "CPI" și/sau "CPC".b) O explicație a rubricilor numerotate care apar pe fețele 1 și 2 ale certificatului (cel puțin rubricile 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 5a, 5b și 10).3. Securitatea, inclusiv protecția datelorDiferitele elemente constitutive ale certificatului au drept scop eliminarea oricărei falsificări sau manipulări și detectarea oricărei tentative de acest gen. Nivelul de securitate al certificatului va fi cel puțin la fel de ridicat ca nivelul de securitate a permisului de conducere.-------