HOTĂRÂRE nr. 1.006 din 23 decembrie 2015pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.312/1996 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor- INCDFM Bucureşti
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 6 ianuarie 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 1.312/1996 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 330 din 9 decembrie 1996, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1^1, cu următorul cuprins:"Art. 1^1. - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM Bucureşti, aflat în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 637/2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare, precum şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare prevăzut în anexa nr. 3."2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM Bucureşti are sediul în oraşul Măgurele, Str. Atomiştilor nr. 405A, judeţul Ilfov."3. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:"Art. 3^1. - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM Bucureşti are în cadrul structurii sale o subunitate cu personalitate juridică, Centrul Internaţional pentru Pregătire Avansată şi Cercetare în Fizică, centru de categoria a 2-a sub auspiciile UNESCO, cu sediul în oraşul Măgurele, Str. Atomiştilor nr. 407, judeţul Ilfov, înfiinţat în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 847/2013 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO) privind înfiinţarea la Măgurele, Bucureşti - România, a unui Centru Internaţional pentru Pregătire Avansată şi Cercetare în Fizică, centru de categoria a 2-a sub auspiciile UNESCO, semnat la Paris la 21 noiembrie 2012."4. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 5^1, cu următorul cuprins:"Art. 5^1. - (1) Patrimoniul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM Bucureşti, reactualizat, stabilit pe baza situaţiilor financiare anuale la 31 decembrie 2014 este de 61.983 mii lei, din care imobilizări corporale şi necorporale 23.120 mii lei şi active circulante 38.863 mii lei. (2) Bunurile proprietate privată a statului aflate în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM Bucureşti sunt prevăzute în anexa nr. 4."5. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Finanţarea activităţii desfăşurate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM Bucureşti se realizează, potrivit legislaţiei în vigoare, din venituri proprii, fonduri provenite din programe şi/sau cooperări europene şi internaţionale şi din alte surse atrase, potrivit legii. (2) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM Bucureşti este sprijinit financiar de la bugetul de stat pentru realizarea unor investiţii, dotări cu aparatură, echipamente, instalaţii şi altele asemenea, respectându-se prevederile legale în vigoare."6. După articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 8^1, cu următorul cuprins:"Art. 8^1. - Anexele nr. 3 şi 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre."  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 1.312/1996 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 330 din 9 decembrie 1996, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.  +  Articolul IIILa data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1.400/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.051 din 25 noiembrie 2005, se abrogă.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  --------------

  Ministrul educaţiei naţionale şi

  cercetării ştiinţifice,

  Adrian Curaj

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu

  Ministrul apărării naţionale,

  Mihnea Ioan Motoc

  Ministrul muncii, familiei, protecţiei

  sociale şi persoanelor vârstnice,

  Claudia-Ana Costea

  Ministrul comunicaţiilor şi

  pentru societatea informaţională,

  Marius-Raul Bostan
  Bucureşti, 23 decembrie 2015.Nr. 1.006.  +  Anexa 1REGULAMENT 23/12/2015  +  Anexa 2(Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.312/1996)LISTAbunurilor proprietate privată a statului aflate înadministrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltarepentru Fizica Materialelor - INCDFM Bucureşti*Font 7*┌────┬──────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬────────────┬───────────────┬─────────────┬────────┐│Nr. │ │ Date de identificare │ Anul │ Valoarea │ │ Situaţia │ Tip ││crt.│ Denumire ├─────────────────┬──────────────────┬────────────────┤ dobân- │de inventar │ Baza legală │ juridică │ bun ││ │ │ Descrierea │ Vecinătăţi │ Adresă │ dirii/ │ (lei) │ │ │ ││ │ │ tehnică │ (după caz, │ │ (dării │ │ │ │ ││ │ │ (pe scurt) │ pe scurt) │ │ în │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ folo- │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ sinţă │ │ │ │ │├────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼─────────────┼────────┤│ 1.│Bloc M │Suprafaţa │E - Clădire CETAL │Str. Atomiştilor│01.06.1997│ 219.952,00│Hotărârea │În │Imobil ││ │(Conacul │construită: │V - Institutul de │nr. 409, │ │ │Guvernului │administrare │Con- ││ │Oteteleşanu) │674,72 mp │Ştiinţe Spaţiale │Măgurele, Ilfov │ │ │nr. 1.312/1996 │ │strucţie││ │ │Suprafaţa │S - Parc IFIN-HH │ │ │ │Primit de la │ │ ││ │ │desfăşurată: │N - Curtea │ │ │ │IFIN-HH pe bază│ │ ││ │ │2.648 mp │interioară │ │ │ │de protocol de │ │ ││ │ │Regimul de │ansamblul Grup 2 │ │ │ │predare-primire│ │ ││ │ │înălţime: P+2 │IFIN-HH │ │ │ │ │ │ ││ │ │Cartea funciară │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │nr. 7832 │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Număr cadastral: │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │3199/3 │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼─────────────┼────────┤│ 2.│Pavilion │Suprafaţa │E - Str. │Str. Atomiştilor│01.06.1997│ 462.585,00│Hotărârea │În │Imobil ││ │Corp Solid │construită: │Alunişului │nr. 409, │ │ │Guvernului │administrare │Con- ││ │ │255 mp │V - Pavilion │Măgurele, Ilfov │ │ │nr. 1.312/1996 │ │strucţie││ │ │Suprafaţa │Fizică Teoretică │ │ │ │Primit de la │ │ ││ │ │desfăşurată: │- IFIN-HH │ │ │ │IFIN-HH pe bază│ │ ││ │ │766 mp │S - Pavilion │ │ │ │de protocol de │ │ ││ │ │Regimul de │Agârbiceanu - │ │ │ │predare-primire│ │ ││ │ │înălţime: P + 2 │INCDFLPR │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │N - Str. │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Atomiştilor │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │(Piaţa │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Agroalimentară │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Măgurele) │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼─────────────┼────────┤│ 3.│Pavilion │Suprafaţa │E - Aleea Aluniş │Str. Atomiştilor│01.06.1997│2.780.830,00│Hotărârea │În │Imobil ││ │Bl.1 + C1 + C2│construită: │(Banc Post S.A.- │nr. 105bis, │ │ │Guvernului │administrare │Con- ││ │(Sediu INCDFM)│1.929 mp │Măgurele) │Măgurele, Ilfov │ │ │nr. 1.312/1996 │ │strucţie││ │ │Suprafaţa │V - Bloc Turn - │ │ │ │Primit de la │ │ ││ │ │desfăşurată: │Institutul de │ │ │ │IFIN-HH pe bază│ │ ││ │ │5.352 mp │Fizică Atomică │ │ │ │de protocol de │ │ ││ │ │Regimul de │S - Str. │ │ │ │predare-primire│ │ ││ │ │înălţime: │Atomiştilor │ │ │ │Ordinul │ │ ││ │ │Cartea funciară │N - Universitatea │ │ │ │ministrului │ │ ││ │ │nr. 7918 │Bucureşti - │ │ │ │educaţiei, │ │ ││ │ │Număr cadastral: │Facultatea de │ │ │ │cercetării şi │ │ ││ │ │4408 │Fizică │ │ │ │tineretului │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │nr. 6.013/2008 │ │ │├────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼─────────────┼────────┤│ 4.│Pavilion │Suprafaţa │E - Nuclear │Str. Atomiştilor│01.06.1997│ 42.023,00│Hotărârea │În │Imobil ││ │Radiochimie │construită: 18 mp│Vacuum S.A. │nr. 409, │ │ │Guvernului │administrare │Con- ││ │ │Suprafaţa │V - INOE 2000 │Măgurele, Ilfov │ │ │nr. 1.312/1996 │ │strucţie││ │ │desfăşurată: │S - Blocul M │ │ │ │Primit de la │ │ ││ │ │61 mp │N - Bibioteca │ │ │ │IFIN-HH pe bază│ │ ││ │ │Regimul de │Naţională de │ │ │ │de protocol de │ │ ││ │ │înălţime: P + 2 │Fizică │ │ │ │predare-primire│ │ │├────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼─────────────┼────────┤│ 5.│Teren aferent │Suprafaţa │E - Aleea Aluniş │Str. Atomiştilor│24.11.2008│ 698.724,00│Ordinul │În │Imobil ││ │Pavilion │teren: 6.439 mp │(BancPost S.A. - │nr. 105bis, │ │ │ministrului │administrare │Teren ││ │Bl.1 + C1 + C2│Cartea funciară │Măgurele) │Măgurele, Ilfov │ │ │educaţiei, │ │ ││ │(Clădire │nr. 7918 │V - Bloc Turn - │ │ │ │cercetării şi │ │ ││ │INCDFM) │Număr cadastral: │Institutul de │ │ │ │tineretului │ │ ││ │ │4408 │Fizică Atomică │ │ │ │nr. 6.013/2008 │ │ ││ │ │Suprafaţa teren: │S - Str. │ │ │ │ │ │ ││ │ │656,64 mp - │Atomiştilor │ │ │ │ │ │ ││ │ │suprafaţă │N - Universitatea │ │ │ │ │ │ ││ │ │neintabulată │Bucureşti - │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Facultatea de │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Fizică │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼─────────────┼────────┤│ 6.│Teren aferent │Suprafaţa │E - Clădire CETAL │Str. Atomiştilor│19.03.2008│ 118.060,00│Ordinul │În │Imobil ││ │Bloc M │teren 797 mp │V - Institutul de │nr. 409, │07.03.2012│ │ministrului │administrare │Teren ││ │(Conacul │Cartea funciară │Ştiinţe Spaţiale │Măgurele, Ilfov │ │ │educaţiei, │ │ ││ │Oteteleşanu) │nr. 7832 │S - Parc IFIN-HH │ │ │ │cercetării şi │ │ ││ │ │Număr cadastral: │N - Curtea │ │ │ │tineretului │ │ ││ │ │3199/3 │interioară │ │ │ │nr. 3.513/2008 │ │ ││ │ │ │ansamblul Grup 2 │ │ │ │Ordinul │ │ ││ │ │ │IFIN-HH │ │ │ │ministrului │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │educaţiei, │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │cercetării, │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │tineretului │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │şi sportului │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │nr. 3.472/2012 │ │ │├────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼─────────────┼────────┤│ 7.│Teren │Suprafaţa │E - Str. Aluniş │Str. Atomiştilor│19.03.2008│ 21.175,00│Ordinul │În │Imobil ││ │Grupul II │teren 257 mp │V - Pavilion │nr. 409, │07.03.2012│ │ministrului │administrare │Teren ││ │ │Cartea funciară │Corp Solid │Măgurele, Ilfov │ │ │educaţiei, │ │ ││ │ │nr. 61076 │S - Nuclear │ │ │ │cercetării şi │ │ ││ │ │Număr cadastral: │Vacuum S.A. │ │ │ │tineretului │ │ ││ │ │61076 │N - Str. │ │ │ │nr. 3.513/2008 │ │ ││ │ │ │Atomiştilor │ │ │ │Ordinul │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ministrului │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │educaţiei, │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │cercetării, │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │tineretului │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │şi sportului │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │nr. 3.472/2012 │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │Ordinul │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ministrului │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │educaţiei │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │naţionale şi │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │cercetării │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ştiinţifice │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │nr. 5.854/2015 │ │ │└────┴──────────────┴─────────────────┴──────────────────┴────────────────┴──────────┴────────────┴───────────────┴─────────────┴────────┘------