NORMĂ nr. 38 din 23 decembrie 2015privind rezervele tehnice constituite pentru activitatea de asigurare, modul de calcul al acestora în scopul întocmirii situaţiilor financiare anuale şi registrul special de evidenţă a activelor care le acoperă
EMITENT
 • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 981 din 30 decembrie 2015  În urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din cadrul şedinţei din data de 23 decembrie 2015,în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. i), j) şi t) şi ale art. 179 alin. (4) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare,Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.  +  Articolul 1Obiectul şi domeniul de aplicare (1) Prezenta normă reglementează tipurile de rezerve tehnice constituite pentru activitatea de asigurări generale, respectiv de asigurări de viaţă, precum şi modul de calcul al acestora în scopul înregistrării în evidenţele contabile şi întocmirii situaţiilor financiare anuale. (2) Prezenta normă se aplică: a) societăţilor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, denumite în continuare societăţi; b) sucursalelor stabilite pe teritoriul României de către societăţi din state terţe, în condiţiile prevăzute în partea I titlul I cap. X din Legea nr. 237/2015; c) sucursalelor stabilite pe teritoriul României de către societăţi autorizate în alte state membre, conform prevederilor art. 111 şi 112 din Legea nr. 237/2015. (3) În cuprinsul prezentei norme, referirile la societăţi se citesc ca referiri la toate entităţile prevăzute la alin. (2), cu excepţia cazului în care se prevede altfel.  +  Articolul 2Prevederi generale (1) Valoarea rezervelor tehnice constituite, menţinute şi înregistrate în evidenţele contabile de către societăţi nu poate fi mai mică decât valoarea obţinută prin calculul acestor rezerve potrivit prevederilor prezentei norme. (2) Rezervele tehnice vor fi evidenţiate în contabilitate distinct, pe fiecare categorie de asigurări practicată, respectiv asigurări generale şi de viaţă, şi potrivit tipurilor de rezerve prevăzute de prezenta normă; evidenţele tehnico-operative ale societăţii permit totodată identificarea tipurilor de rezerve tehnice aferente fiecărei clase de asigurări din cadrul celor două categorii de asigurări menţionate, pentru care societatea este autorizată să le subscrie. (3) În cazurile în care contractul de asigurare prevede încasarea primelor şi plata despăgubirilor în valută, rezervele tehnice aferente sunt constituite şi menţinute în valută; calculul rezervei de prime se efectuează în valuta în care s-a încheiat contractul de asigurare, iar calculul rezervei de daună se efectuează în valuta în care urmează să se plătească despăgubirea. (4) În scopul aplicării prevederilor prezentei norme, primele brute subscrise aferente unui contract de asigurare se stabilesc astfel: a) pentru contractele cu durata mai mică sau egală cu un an, prima brută subscrisă reprezintă valoarea primelor brute încasate şi de încasat aferente contractului; b) pentru contractele cu durata mai mare de un an, prima brută subscrisă se va stabili astfel:(i) pentru contractul la care se încasează primă unică, prima brută subscrisă reprezintă valoarea primei brute unice aferentă contractului;(ii) pentru contractul la care prima de asigurare datorată de contractant se încasează în rate, prima brută subscrisă reprezintă valoarea primelor brute încasate şi de încasat aferente unui an calendaristic din cadrul contractului;(iii) în cazul asigurărilor de viaţă şi anuităţilor legate de fonduri de investiţii, prima brută subscrisă reprezintă prima brută scadentă. (5) Sumele transferate rezervelor tehnice reprezintă obligaţii ale societăţilor şi se deduc din veniturile acestora pentru determinarea profitului.  +  Articolul 3Tipuri de rezerve (1) Societăţile constituie, menţin şi înregistrează în contabilitate următoarele tipuri de rezerve tehnice aferente obligaţiilor asumate prin contractele de asigurări generale, respectiv de asigurări de viaţă încheiate: a) rezerva de prime; b) rezerva de daune avizate; c) rezerva de daune neavizate; d) rezerva pentru riscuri neexpirate; e) rezerva pentru participare la beneficii şi risturnuri. (2) Suplimentar rezervelor tehnice prevăzute la alin. (1), societăţile constituie următoarele rezerve tehnice: a) pentru activitatea de asigurări generale - rezerva de catastrofă; b) pentru activitatea de asigurări de viaţă - rezervele prevăzute în art. 10-12.  +  Articolul 4Rezerva de prime (1) Rezerva tehnică prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. a) se calculează lunar prin însumarea cotelor-părţi din primele brute subscrise, aferente perioadelor neexpirate ale contractelor de asigurare, astfel încât diferenţa dintre volumul primelor brute subscrise şi această rezervă să reflecte primele brute alocate părţii din riscurile expirate la data calculării. (2) Rezerva de prime se calculează separat pentru fiecare contract de asigurare, iar rezerva totală de prime constituită va fi obţinută prin însumarea valorilor calculate pentru fiecare contract. (3) Determinarea rezervei de prime aferente unui contract de asigurare se face prin metode actuariale. (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), pentru contractele de asigurări generale în cazul cărora riscul asigurat este distribuit uniform şi liniar pe durata derulării lor, rezerva de prime aferentă contractului se determină astfel:Rp = (X: Y) x Pbs,în care:X - numărul de zile corespunzător perioadei neexpirate, aferentă primei brute subscrise;Y - numărul de zile corespunzător perioadei aferente primei brute subscrise;Pbs - valoarea primei brute subscrise. (5) Valoarea totală a rezervei de prime Rpt, aferentă tuturor contractelor de asigurări, se determină astfel:                n         Rpt = Σ Rpi               i=1în care:n - numărul de contracte în vigoare;Rpi - rezerva de prime aferentă contractului i.  +  Articolul 5Rezerva de daune avizate (1) Rezerva tehnică prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. b) se constituie şi se actualizează lunar, în baza estimărilor pentru avizările de daune primite de societate, astfel încât fondul creat să fie suficient pentru acoperirea plăţii acestor daune. (2) Rezerva de daune avizate se constituie pentru daunele avizate şi în curs de lichidare pentru fiecare contract de asigurare la care s-a notificat producerea evenimentului asigurat, pornindu-se de la cheltuielile previzibile care vor fi efectuate în viitor pentru lichidarea acestor daune. (3) Dacă despăgubirea/indemnizaţia de asigurare se va plăti sub formă de anuităţi, rezerva de daune avizate va fi calculată prin metode actuariale. (4) Valoarea totală a rezervei de daune avizate care trebuie constituită se determină prin însumarea valorilor rezervei calculate pentru fiecare contract de asigurare. (5) În calculul rezervei de daune avizate se includ valoarea estimată a despăgubirii cuvenite pentru dauna avizată, precum şi cheltuielile cu constatarea şi evaluarea pagubei, respectiv costurile de lichidare a daunei, aferente serviciilor prestate de terţe persoane, cum ar fi: cheltuielile cu expertizele tehnice, cheltuielile de judecată şi altele de acest tip. (6) În cazul pretenţiilor de despăgubiri care fac obiectul unei acţiuni în instanţă, rezerva de daune avizate se constituie şi se menţine la nivelul pretenţiilor solicitate în instanţă, în limita sumei asigurate, la care se adaugă şi valoarea estimată a cheltuielilor totale de judecată. (7) Prin excepţie de la prevederile alin. (6), în cazul pretenţiilor de despăgubiri pentru daune morale ca urmare a vătămărilor corporale sau decesului, rezerva de daune avizate se constituie pe baza jurisprudenţei şi a practicii societăţii, conform procedurilor interne de calcul al acestui tip de rezervă pentru asemenea situaţii. (8) Procedurile interne de calcul al rezervei de daune avizate pentru cazurile de daune morale ca urmare a vătămării corporale sau decesului, prevăzute la alin. (7), sunt aprobate de conducerea societăţii şi notificate A.S.F. cu 30 de zile calendaristice înainte de aplicarea lor. (9) Societăţile întocmesc şi menţin evidenţe distincte a daunelor avizate, care să permită A.S.F. să controleze în orice moment cuantumul şi modalitatea de constituire a rezervei de daune.  +  Articolul 6Rezerva de daune neavizateRezerva tehnică prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. c) se creează şi se ajustează cel puţin la încheierea exerciţiului financiar, dacă reglementările interne ale societăţii nu prevăd altfel. Calculul rezervei de daune neavizate se face în baza estimărilor societăţii ale cuantumului daunelor pentru evenimente întâmplate, dar încă neavizate sau insuficient avizate. În calcul se vor folosi metode actuariale şi date statistice pentru o perioadă reprezentativă astfel încât rezerva de daune neavizate să fie suficientă pentru acoperirea daunelor întâmplate ce vor fi notificate în exerciţiile financiare următoare. În determinarea rezervei de daune neavizate nu vor fi luate în considerare recuperările prin drepturi de subrogare şi nici factori de actualizare a fluxurilor de numerar viitoare.  +  Articolul 7Rezerva pentru riscuri neexpirate (1) Rezerva pentru riscuri neexpirate se calculează pe baza estimării daunelor ce vor apărea după închiderea exerciţiului financiar, în cazul în care se constată că cheltuielile aferente daunelor estimate în viitor depăşesc rezervele de prime constituite minus cheltuielile de achiziţie amânate şi, drept urmare, în perioadele viitoare valoarea rezervei de prime calculată în conformitate cu art. 4 minus cheltuielile de achiziţie amânate nu va fi suficientă pentru acoperirea daunelor ce vor apărea în exerciţiile financiare următoare. Prin cheltuieli aferente daunelor se înţelege valoarea estimată a despăgubirii cuvenite, precum şi cheltuielile cu constatarea şi evaluarea pagubei, respectiv costurile de lichidare a daunei, aferente serviciilor prestate de terţe persoane, cum ar fi: cheltuielile cu expertizele tehnice, cheltuielile de judecată şi altele de acest tip. (2) Pentru contractele de asigurări generale, valoarea rezervei pentru riscuri neexpirate Rn se determină astfel:Rn = Dest - Rpt,în care:Dest - valoarea daunelor estimate care vor apărea în perioadele viitoare;Rpt - valoarea totală a rezervei de prime minus cheltuielile de achiziţie amânate. (3) Rezerva pentru riscuri neexpirate se determină la nivel de clasă de asigurare.  +  Articolul 8Rezerva pentru participare la beneficii şi risturnuri (1) Rezerva tehnică prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. e) se constituie pentru contractele de asigurări la care se prevăd reduceri de primă, în cazul reînnoirii acestora, şi/sau restituiri de primă, în cazul participării contractanţilor la profitul societăţilor. (2) Rezerva pentru participare la beneficii şi risturnuri se constituie, de asemenea, şi pentru contractele de asigurări de viaţă la care se prevede dreptul beneficiarului contractului de a participa la beneficiile obţinute din fructificarea rezervei matematice, conform obligaţiilor asumate.  +  Articolul 9Rezerva de catastrofă (1) Rezerva tehnică prevăzută la art. 3 alin. (2) lit. a) se creează de către societăţile care au în derulare contracte de asigurare care acoperă riscurile de catastrofe naturale prin aplicarea lunară a unui procent de minimum 5% asupra volumului de prime brute subscrise, aferente acestor contracte, până când fondul de rezervă atinge cel puţin nivelul reţinerii proprii, sau 10% din acumularea răspunderilor asumate prin contractele de asigurare care acoperă riscurile de catastrofe naturale. (2) Pentru urmărirea modului de calcul al acestei rezerve, societăţile ţin o evidenţă separată a contractelor care acoperă riscuri de catastrofe naturale.  +  Articolul 10Rezerve tehnice specifice asigurărilor de viaţăPentru activitatea de asigurări de viaţă, societăţile constituie şi următoarele rezerve tehnice specifice, suplimentar celor prevăzute la art. 3 alin. (1): a) rezerva matematică, care se determină la valoarea netă sau prin metoda Zillmer; orice rezervă matematică negativă va fi raportată şi evidenţiată ca fiind egală cu zero; b) o rezervă tehnică suplimentară se calculează în cazul în care randamentul prezent sau previzibil al activelor societăţii corespunzătoare activităţii de asigurări de viaţă este insuficient pentru îndeplinirea angajamentelor asumate faţă de contractanţi în ceea ce priveşte rata dobânzii; c) rezerve suplimentare pentru riscuri generale care nu sunt individualizate; d) rezerva pentru prime nealocate, constituită pentru asigurările de viaţă şi anuităţile legate de fonduri de investiţii, care se constituie la nivelul primelor brute subscrise, dar nealocate contului contractantului.  +  Articolul 11Principii pentru determinarea valorii rezervelor tehnice constituite pentru asigurările de viaţăValoarea rezervelor tehnice constituite pentru activitatea de asigurări de viaţă, conform prevederilor art. 3 alin. (1), art. 10 şi 12, se determină în conformitate cu următoarele principii: a) valoarea rezervelor tehnice pentru asigurarea de viaţă se calculează printr-o evaluare actuarială prospectivă suficient de prudentă, luând în considerare toate obligaţiile viitoare determinate de condiţiile de asigurare pentru fiecare contract de asigurare existent, incluzând:(i) toate beneficiile garantate, inclusiv valorile de răscumpărare garantate;(ii) bonusurile la care asiguraţii, contractanţii sau beneficiarii sunt deja îndreptăţiţi fie colectiv, fie individual, indiferent de tipul bonusurilor în cauză dobândite, declarate sau alocate;(iii) toate opţiunile disponibile pentru asiguraţi, contractanţi sau beneficiari pe baza termenilor contractului;(iv) cheltuieli, inclusiv comisioane, şi din care se deduce valoarea primelor viitoare datorate; b) se permite utilizarea unei metode retrospective, dacă se poate demonstra că rezervele tehnice astfel rezultate nu sunt mai mici decât cele care ar fi rezultat pe baza unui calcul prospectiv suficient de prudent sau dacă nu se poate utiliza o metodă prospectivă pentru tipul de contract în cauză; c) o evaluare prudentă nu este o evaluare "conform celei mai bune estimări", dar include o marjă adecvată pentru variaţia adversă a factorilor cu influenţă relevantă; d) metoda de evaluare pentru rezervele tehnice trebuie să fie nu doar prudentă în sine, ci şi să aibă în vedere metoda de evaluare pentru activele care acoperă rezervele tehnice în cauză; e) rezervele tehnice se calculează separat pentru fiecare contract; se permite totuşi utilizarea de generalizări sau aproximări adecvate, dacă acestea produc aproximativ acelaşi rezultat ca şi calculele individuale; principiul calculării separate nu împiedică în niciun fel constituirea rezervelor suplimentare prevăzute la art. 10 lit. c); f) când valoarea de răscumpărare a unui contract de asigurare este garantată, valoarea rezervelor matematice pentru acel contract de asigurare va fi menţinută permanent cel puţin la nivelul valorii garantate; g) rata dobânzii utilizată se alege cu prudenţă, în funcţie de moneda în care societăţile îşi asumă obligaţiile de plată în cadrul contractului de asigurare, şi nu poate depăşi randamentul previzionat al activelor corespunzătoare deţinute de societate în acel moment, avându-se în vedere şi o deducere adecvată; când activele societăţii sunt evaluate la valoarea lor justă, societatea se poate raporta la randamentul anticipat al activelor deţinute în acel moment, precum şi al viitoarelor active; h) elementele statistice de evaluare şi de alocare a cheltuielilor vor fi selectate cu prudenţă, avându-se în vedere obligaţiile asumate, tipul de contract şi costurile administrative şi comisioanele care se estimează că vor fi plătite; i) în cazul contractelor de asigurare cu participare la rezultatul investiţional, metoda de calcul al rezervelor tehnice poate lua în considerare, fie implicit, fie explicit, toate tipurile de bonusuri viitoare, în concordanţă atât cu proiecţiile viitoare, cât şi cu metoda actuală de distribuire a bonusurilor; j) evaluarea cheltuielilor viitoare se poate face implicit, de exemplu utilizând valoarea viitoare a primelor nete de taxe de gestionare; totuşi, evaluarea generală, implicită sau explicită, trebuie să fie mai mare sau egală cu o estimare prudenţială a viitoarelor cheltuieli relevante; k) metoda de calcul al rezervelor tehnice nu va suferi modificări de la un an la altul ca urmare a unor modificări arbitrare aduse metodei sau bazelor de calcul şi va fi de natură să permită recunoaşterea repartizării beneficiilor în mod adecvat; de asemenea se va folosi aceeaşi metodă pe parcursul unui exerciţiu financiar.  +  Articolul 12Asigurări de viaţă şi anuităţi care sunt legate de fonduri de investiţii (1) Când beneficiile oferite de un contract de asigurare sunt direct legate de valoarea unităţilor într-un organism de plasament colectiv în valori mobiliare sau de valoarea activelor conţinute într-un fond intern deţinut de societate, de regulă divizat în unităţi, rezervele tehnice referitoare la beneficiile în cauză trebuie reprezentate cât mai exact posibil de aceste unităţi sau, în cazul în care nu sunt înfiinţate unităţi, de activele în cauză. (2) Când beneficiile oferite de un contract de asigurare sunt direct legate de un indice al acţiunilor sau de altă valoare de referinţă, altele decât cele menţionate la alin. (1), rezervele tehnice referitoare la beneficiile în cauză trebuie reprezentate cât mai exact posibil de unităţile care trebuie să reprezinte valoarea de referinţă sau, în cazul în care nu sunt înfiinţate unităţi, de activele care prezintă garanţia şi tranzacţionabilitatea adecvate şi care corespund cât mai exact posibil celor pe care se bazează valoarea de referinţă specifică. (3) Când beneficiile menţionate la alin. (1) şi (2) includ o garantare a randamentului investiţiilor sau alte beneficii garantate, rezervele tehnice suplimentare corespunzătoare se află sub incidenţa prevederilor art. 2-8 şi ale art. 10 şi 11.  +  Articolul 13Registrul special de evidenţă a activelor care acoperă rezervele tehnice brute (1) Societăţile întocmesc, păstrează la sediile lor centrale şi actualizează permanent un registru special de evidenţă a activelor care acoperă rezervele tehnice brute, denumit în continuare Registru, cu respectarea prevederilor prezentului articol. (2) Societăţile care desfăşoară atât activitate de asigurări generale, cât şi de asigurări de viaţă întocmesc, păstrează şi actualizează permanent câte un registru pentru fiecare dintre cele două categorii de asigurări practicate. (3) Registrele se întocmesc în formatele prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta normă, se organizează pe secţiuni, în funcţie de tipul activelor care acoperă rezervele tehnice brute, şi se păstrează pe suport electronic. (4) În Registrul special de evidenţă a activelor care acoperă rezervele tehnice brute constituite pentru asigurările de viaţă, conform anexei nr. 2, se evidenţiază distinct activele deţinute în ţară şi cele din străinătate, atât pentru asigurările de viaţă fără componentă de acumulare (tradiţionale), cât şi pentru cele de viaţă şi anuităţi legate de fonduri de investiţii (unit-linked). (5) Valoarea totală a activelor înscrise în Registru, evaluate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, trebuie să fie, în orice moment, cel puţin egală cu valoarea rezervelor tehnice brute determinată în conformitate cu prevederile prezentei norme. (6) Informaţiile aferente activelor care acoperă rezervele tehnice din Registru sunt completate cu soldurile de deschidere ale exerciţiului financiar 2016 sau, în cazul societăţilor autorizate de către A.S.F. după această dată, cu soldurile existente la data autorizării. (7) Terenurile şi construcţiile sunt evidenţiate pe fiecare teren sau imobil. (8) Titlurile de stat, obligaţiunile municipale şi depozitele bancare sunt evidenţiate pe fiecare activ. (9) Disponibilităţile băneşti existente în conturile curente şi în casierie, în lei şi în valută, sunt evidenţiate la valoarea soldului final al perioadei pentru care se face raportarea, care se justifică cu datele înscrise în balanţa disponibilităţilor în conturi curente pe bănci şi casierie, pe valute, pe baza extraselor de cont şi a registrelor de casă. (10) Valorile mobiliare tranzacţionate sunt evidenţiate pe fiecare componentă a portofoliului. (11) Creanţele aferente primelor brute subscrise sunt evidenţiate la valoarea soldului final al perioadei pentru care se face raportarea, care va trebui justificat cu fişa analitică a conturilor 401 "Decontări privind primele de asigurare" şi 405 "Decontări privind operaţiunile de coasigurare" sau prin alte evidenţe operative privind primele brute subscrise şi neîncasate. (12) Societăţile notifică A.S.F., de îndată, cu privire la crearea de sarcini asupra unui activ înscris în Registru şi au obligaţia de a urmări ca activele existente să acopere rezervele tehnice brute; notificarea este însoţită de documente justificative, precum extras de carte funciară, raport de evaluare, contract de garanţie etc. (13) În situaţia în care un activ înscris în Registru este grevat de sarcini în favoarea unui creditor sau a unui terţ, cu consecinţa indisponibilizării unei părţi din valoarea acestui activ pentru acoperirea rezervelor tehnice brute, această situaţie se înscrie în Registru, iar suma indisponibilă nu este inclusă în valoarea totală menţionată la alin. (5). (14) Dacă un activ admis să acopere rezervele tehnice este grevat de sarcini în favoarea unui terţ sau a unui creditor fără a îndeplini condiţiile prevăzute la alin. (13) ori dacă un creditor are un drept de a cere compensarea creanţei sale cu creanţa societăţii, în caz de insolvenţă şi faliment ale acesteia, această situaţie se înscrie în Registru, iar acelor active li se aplică prevederile legale în vigoare. (15) Componenţa activelor înscrise în Registru conform prevederilor prezentului articol, în momentul deschiderii procedurii falimentului, nu trebuie să se modifice şi nu se poate opera vreo schimbare în Registru, cu excepţia corectării erorilor pur materiale, decât cu avizul A.S.F. şi cu aprobarea judecătorului-sindic. (16) Sub rezerva prevederilor alin. (15), lichidatorii trebuie să adauge la valoarea activelor respective toate veniturile obţinute din fructificarea lor, precum şi valoarea primelor încasate în activitatea în cauză între momentul deschiderii procedurii falimentului şi cel al plăţii daunelor aferente activităţii de asigurare sau, după caz, cel al transferului de portofoliu. (17) Dacă produsul realizării unor active este mai mic decât valoarea lor estimată în registre, lichidatorii sunt obligaţi să furnizeze o justificare privind acest lucru A.S.F., precum şi judecătorului-sindic. (18) Societăţile transmit trimestrial A.S.F. registrele în format electronic, în aplicaţia ASF-EWS, până în ultima zi calendaristică a lunii următoare încheierii trimestrului pentru care se face raportarea; A.S.F. poate solicita, în orice moment, transmiterea Registrului pe suport hârtie, actualizat cu soldurile existente la data solicitării şi semnat de către conducerea societăţii.  +  Articolul 14SancţiuniNerespectarea dispoziţiilor prezentei norme se sancţionează de către A.S.F. conform prevederilor art. 163 din Legea nr. 237/2015.  +  Articolul 15Intrarea în vigoare (1) Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 1 ianuarie 2016. (2) La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă: a) Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.109/2003 pentru punerea în aplicare a Normelor privind metodologia de calcul şi evidenţă a rezervelor tehnice minimale pentru activitatea de asigurări generale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 770 din 3 noiembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare; b) Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.106/2005 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul special de evidenţă a activelor care acoperă rezervele tehnice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531 din 22 iunie 2005; c) art. 1, art. 2, art. 10, art. 11 şi art. 13-15 din Normele privind rezervele tehnice pentru asigurările de viaţă, activele admise să le acopere şi dispersia activelor admise să acopere rezervele tehnice brute, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 8/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 325 din 11 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare.Preşedintele Autorităţiide Supraveghere Financiară,Mişu NegriţoiuBucureşti, 23 decembrie 2015.Nr. 38.  +  Anexa 1Registrul special de evidenţă a activelor care acoperărezervele tehnice brute constituite pentruasigurările generale*Font 7*┌────┬─────────┬─────────────────────┬────────────────────┬──────────┬──────────┬─────────────┬──────────┐│Nr. │Denumirea│ Valoarea activului │Data înregistrării │ Valoarea │ Valoarea │ Veniturile │Observaţii││crt.│activului│ la 31.12.2015 │ operaţiunii în │contabilă │ conform │ totale │cu privire││ │ │ │evidenţele contabile│ netă la │ normelor │ obţinute │la activul││ │ ├──────────┬──────────┼───────────┬────────┤ data │A.S.F.*1) │ din │grevat de ││ │ │Valoarea │ Valoarea │ Intrări │ Ieşiri │raportării│ la data │fructificarea│ sarcini ││ │ │contabilă │ conform │ │ │ │raportării│ activelor │ ││ │ │ netă │ normelor │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ A.S.F.*1)│ │ │ │ │ │ ││ │ ├──────────┼──────────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤ ││ │ │- mii lei-│- mii lei-│ │ │- mii lei-│- mii lei-│ - mii lei - │ │├────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────────┴────────┴──────────┴──────────┴─────────────┴──────────┘ Notă

  ──────────

  *1) Coloana se completează numai de către asigurătorii autorizaţi conform părţii a II-a din Legea nr. 237/2015 cu valorile determinate potrivit normei A.S.F. privind funcţionarea asigurătorilor supravegheaţi conform regimului naţional.

  ──────────
   +  Anexa 2Registrul special de evidenţă a activelor care acoperărezervele tehnice brute constituite pentruasigurările de viaţă*Font 7*┌────┬─────────┬────────────────────┬──────────────┬───────────────────────────────────────┬───────────────────┬─────────────┬──────────┐│Nr. │Denumirea│ Valoarea activului │ Data │ Valoarea contabilă netă la data │ Valoarea conform │ Veniturile │Observaţii││crt.│activului│ la 31.12.2015 │ înregistrării│ raportării │ normelor │ totale │cu privire││ │ │ │operaţiunii în│ │ A.S.F.*1) la data │ obţinute │la activul││ │ │ │ evidenţele │ │ raportării │ din │grevat de ││ │ │ │ contabile │ │ │fructificarea│ sarcini ││ │ ├──────────┬─────────┼───────┬──────┼───────────────────┬───────────────────┤ │ activelor │ ││ │ │Valoarea │Valoarea │Intrări│Ieşiri│ În ţară │ În străinătate, │ │ │ ││ │ │contabilă │conform │ │ │ │ cu │ │ │ ││ │ │ netă │normelor │ │ │ │ specificarea │ │ │ ││ │ │ │A.S.F.*1)│ │ │ │ ţării │ │ │ ││ │ │ │ │ │ ├─────────┬─────────┼─────────┬─────────┼─────────┬─────────┼─────────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │Asigurări│Asigurări│Asigurări│Asigurări│Asigurări│Asigurări│ - mii lei - │ ││ │ │ │ │ │ │tradiţio-│unit- │tradiţio-│unit- │tradiţio-│unit- │ │ ││ │ │ │ │ │ │nale │linked │nale │linked │nale │linked │ │ ││ │ ├──────────┼─────────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤│ │ │- mii lei-│-mii lei-│ │ │-mii lei-│-mii lei-│-mii lei-│-mii lei-│ │ │ │ │├────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴─────────┴──────────┴─────────┴───────┴──────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────────┴──────────┘ Notă

  ──────────

  *1) Coloana se completează numai de către asigurătorii autorizaţi conform părţii a II-a din Legea nr. 237/2015 cu valorile determinate potrivit normei A.S.F. privind funcţionarea asigurătorilor supravegheaţi conform regimului naţional.

  ──────────
  -----