NORME din 28 decembrie 2015privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată și de eliberare a garanției pentru importurile de bunuri
EMITENT
  • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 976 din 29 decembrie 2015    Notă
    *) Aprobate prin ORDINUL nr. 4.121 din 28 decembrie 2012, publicat în Monitorul Oficial nr. 976 din 29 decembrie 2015.
     +  Articolul 1(1) Potrivit art. 326 alin. (4) din Codul fiscal, prin exceptare de la prevederile alin. (3) al aceluiași articol, nu se face plata efectivă la organele vamale de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, care au obținut certificat de amânare de la plată.(2) Certificatul de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată prevăzut la alin. (1) se eliberează în condițiile prevăzute de prezentele norme.  +  Articolul 2(1) Certificatul de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată se eliberează la solicitarea următoarelor persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal:a) persoanele care în anul calendaristic precedent sau în ultimele 12 luni anterioare lunii în care se solicită eliberarea certificatului au realizat importuri din teritorii și state terțe, astfel cum sunt definite la art. 267 din Codul fiscal, a căror valoare cumulată este de cel puțin 100 milioane lei și care îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute la alin. (2). În această valoare nu se cuprind importurile de produse supuse accizelor armonizate;b) operatorii economici autorizați care sunt înregistrați în scopuri de TVA în România conform art. 316 din Codul fiscal și care au obținut certificat de operator economic autorizat, conform art. 14a din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările și completările ulterioare;c) persoanele impozabile care sunt înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 316 din Codul fiscal și care au obținut autorizație pentru procedura de vămuire la domiciliu, conform art. 253 alin. (4) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările și completările ulterioare.(2) Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească cumulativ persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a) sunt următoarele:a) nu au obligații bugetare restante reprezentând impozite, taxe, contribuții, inclusiv contribuțiile individuale ale salariaților și orice alte venituri bugetare, cu excepția celor eșalonate și/sau reeșalonate la plată, precum și a celor suspendate în condițiile legii;b) nu înregistrează debite față de autoritatea vamală;c) să fie înregistrate în scopuri de TVA cu cel puțin un an calendaristic înaintea depunerii cererii pentru eliberarea certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată;d) să nu fie în stare de insolvență, în procedură de reorganizare sau lichidare judiciară.(3) Condițiile prevăzute la alin. (2) nu se aplică în cazul persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. b) și c).  +  Articolul 3(1) În vederea obținerii certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată, persoanele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) depun la Direcția Generală a Vămilor următoarele documente:a) o cerere-tip conform modelului din anexa nr. 1;b) copie de pe documentul care atestă calitatea de persoană înregistrată în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal;c) certificat de atestare fiscală, în original, din care să rezulte că este îndeplinită condiția prevăzută la art. 2 alin. (2) lit. a);d) declarație pe propria răspundere privind valoarea cumulată a importurilor din teritorii și state terțe realizate în anul calendaristic precedent sau în ultimele 12 luni anterioare lunii în care se solicită eliberarea certificatului;e) declarație pe propria răspundere că nu sunt în stare de insolvență și nu se află în procedura de reorganizare sau lichidare judiciară.(2) În vederea obținerii certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată, persoanele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) și c) depun la Direcția Generală a Vămilor următoarele documente:a) cererea-tip conform modelului din anexa nr. 1;b) copie de pe certificatul de operator economic autorizat sau de pe autorizația pentru procedura de vămuire la domiciliu, după caz;c) copie de pe documentul care atestă calitatea de persoană înregistrată în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal.  +  Articolul 4(1) În situația în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 2 alin. (2), Direcția Generală a Vămilor eliberează persoanelor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) certificatul de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată în termen de 15 zile de la depunerea cererii și a documentației complete prevăzute la art. 3 alin. (1) de către solicitant. În cazul persoanelor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) și c), Direcția Generală a Vămilor eliberează certificatul de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată în termen de 15 zile de la depunerea cererii și a documentației complete prevăzute la art. 3 alin. (2) de către solicitant, în situația în care certificatul de operator economic autorizat, respectiv autorizația pentru procedura de vămuire la domiciliu este valabil/valabilă. Modelul certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată este prevăzut în anexa nr. 2.(2) Certificatul de amânare de la plată se eliberează pe perioada indicată de solicitant.(3) Respingerea cererii pentru eliberarea certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată se comunică în scris solicitantului împreună cu motivele care au condus la această decizie.(4) În cazul respingerii cererii pentru eliberarea certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată, persoana care a depus cererea poate contesta această decizie conform prevederilor legislației în vigoare.  +  Articolul 5(1) Certificatul de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată se revocă:a) în cazul persoanelor impozabile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a), în situația în care una dintre condițiile care au stat la baza eliberării certificatului, prevăzute la art. 2 alin. (2), nu mai este îndeplinită sau în cazul anulării codului de înregistrare în scopuri de TVA atribuit conform art. 316 din Codul fiscal;b) în cazul operatorilor economici autorizați prevăzuți la art. 2 alin. (1) lit. b), în situația în care statutul de operator economic autorizat a fost suspendat sau retras ori în cazul anulării codului de înregistrare în scopuri de TVA atribuit conform art. 316 din Codul fiscal;c) în cazul persoanelor impozabile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c), în situația în care autorizația pentru procedura de vămuire la domiciliu a fost suspendată sau revocată ori în cazul anulării codului de înregistrare în scopuri de TVA atribuit conform art. 316 din Codul fiscal.(2) Decizia de revocare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată se comunică în scris, împreună cu motivele care au condus la această măsură.  +  Articolul 6(1) Persoanele prevăzute la art. 1 înscriu în declarația vamală suma taxei pe valoarea adăugată datorată pentru mărfurile importate și atașează la declarația vamală certificatul de amânare obținut în condițiile prevăzute de prezentele norme.(2) Biroul vamal acordă liberul de vamă pentru mărfurile importate fără a solicita plata efectivă a taxei pe valoarea adăugată și reține la declarația vamală o copie a certificatului verificată și vizată pe baza exemplarului original prezentat de importator.(3) Amânarea de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată se acordă pentru valoarea taxei calculată la baza de impozitare stabilită conform prevederilor art. 289 din Codul fiscal.  +  Articolul 7(1) Garanția prevăzută la art. 326 alin. (7) din Codul fiscal, pentru importul în România de bunuri scutit de taxă în condițiile prevăzute la art. 293 alin. (1) lit. m) din Codul fiscal, se constituie la biroul vamal la care s-a depus declarația vamală de punere în liberă circulație. Cuantumul garanției trebuie să acopere taxa pe valoarea adăugată care ar fi datorată la punerea în liberă circulație a bunurilor.(2) În cazul operatorilor economici autorizați care sunt înregistrați în România în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal nu se aplică prevederile alin. (1).(3) Garanția se eliberează de către biroul vamal prevăzut la alin. (1), la cererea importatorului, prin decizie a șefului biroului vamal, pe baza documentelor care justifică scutirea de taxa pe valoarea adăugată pentru livrarea intracomunitară a bunurilor importate, conform Instrucțiunilor de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operațiunile prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. a)-i), art. 294 alin. (2) și art. 296 din Codul fiscal, aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice.(4) Termenul maxim pentru prezentarea documentelor justificative este de 30 de zile de la data declarației vamale de punere în liberă circulație. În cazuri temeinic justificate, la cererea persoanei interesate, depusă în cadrul termenului inițial, biroul vamal poate prelungi, o singură dată, acest termen de 30 de zile.(5) În cazul neprezentării în termen a justificării scutirii de taxa pe valoarea adăugată conform alin. (1), garanția constituită se utilizează pentru acoperirea taxei pe valoarea adăugată datorate în vamă.(6) În cazul în care îndeplinirea formalităților de vămuire se face printr-un reprezentant desemnat conform art. 5 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 de instituire a Codului vamal comunitar, garanția prevăzută la alin. (1) se poate constitui de către acesta.  +  Articolul 8Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentele norme.  +  Anexa nr. 1la normeCEREREpentru eliberarea certificatului de amânare de la plata în vamă a taxeipe valoarea adăugată, în baza prevederilor art. 326 alin. (4) din Legea nr. 227/2015privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare1. Denumirea solicitantului .........................................................................2. Adresa ...........................................................................................3. Codul de înregistrare în scopuri de TVA ..........................................................4. Organul fiscal la care este înregistrat în scopuri de TVA ........................................5. Perioada de valabilitate a certificatului solicitată .............................................6. Documente anexate ................................................................................7. Nume și prenume ..................................................................................8. Funcția ..........................................................................................9. Data .............................................................................................10. Semnătura și ștampila  +  Anexa nr. 2la normeCERTIFICATde amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată în bazaprevederilor art. 326 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,cu modificările și completările ulterioareNr. ............. data ..............Se acordă prezentul certificat ....... /(denumirea persoanei impozabile, înregistrată în scopuri de TVA)/ ..........., adresa ..........., codul de înregistrare în scopuri de TVA în conformitate cu prevederile art. 316 din Codul fiscal ...................... .Prezentul certificat este valabil pentru operațiunile de import cu punere în liberă circulație de bunuri pe teritoriul României până la data de ................. inclusiv.                               .............................                             (conducătorul unității emitente)