HOTĂRÂRE nr. 211 din 25 martie 1999privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 577/1997 pentru aprobarea programului privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apa a satelor, conectarea satelor la reţeaua de electrificare şi la reţelele telefonice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 31 martie 1999    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Hotărârea Guvernului nr. 577 din 25 septembrie 1997 pentru aprobarea programului privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apa a satelor, conectarea satelor la reţeaua de electrificare şi la reţelele telefonice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 256 din 29 septembrie 1997, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului coordonează realizarea programului aprobat potrivit art. 1 şi fundamentează, împreună cu consiliile judeţene, necesarul anual de fonduri de la bugetul de stat, în conformitate cu priorităţile prevăzute în program, care se nominalizeaza distinct în bugetul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului. (2) După intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat, Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului repartizează pe judeţe suma prevăzută pentru realizarea programului, pe care o comunică consiliilor judeţene, defalcata pe cele doua subprograme - pietruirea drumurilor comunale şi alimentarea cu apa a satelor. (3) După consultarea primarilor, a consiliilor locale şi cu avizul acestora, consiliile judeţene stabilesc şi transmit Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului listele cuprinzând obiectivele încadrate în prevederile programului şi în nivelurile valorice stabilite conform alin. (2). (4) Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului analizează şi avizează listele primite de la consiliile judeţene, după care virează acestora lunar, prin ordin de plată, sumele necesare pentru realizarea lucrărilor, în limita plafoanelor stabilite conform alin. (2). (5) Consiliile judeţene virează lunar consiliilor locale sumele primite pentru obiectivele nominalizate în listele avizate de Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului."2. Alineatul (1) al articolului 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Lucrările de pietruire reprezintă viabilizari ale unor trasee de drumuri comunale de pământ clasate şi se realizează pe bază de proiecte tehnice aprobate de consiliul local şi avizate de consiliul judeţean, după caz. Încredinţarea elaborării proiectelor tehnice şi a execuţiei lucrărilor se va face prin licitaţie organizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 12/1993 privind achiziţiile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."3. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - Sursele de finanţare pentru pietruirea drumurilor comunale şi pentru alimentarea cu apa a satelor se constituie, după caz, din:- sume de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului;- alocaţii din bugetul local şi alte surse atrase (contribuţia populaţiei, sponsorizări etc.)."4. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - Telefonizarea satelor şi conectarea la reţeaua telefonica naţionala se realizează de către Societatea Naţionala de Telecomunicaţii "Romtelecom" - S.A., conform reglementărilor legale în vigoare şi în concordanta cu obligaţiile stabilite în licenta de operare acordată de către Agenţia Naţionala pentru Comunicaţii şi Informatica."5. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Conectarea la reţeaua de electrificare a aşezărilor umane de pe teritoriul României se realizează de către Ministerul Industriei şi Comerţului, prin Compania Naţionala de Electricitate - S.A., în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 243/1990 privind acţiunea de electrificare a tuturor localităţilor tarii. Iluminatul intravilan se realizează conform reglementărilor în vigoare, pe bază de convenţii încheiate între consiliile locale şi Compania Naţionala de Electricitate - S.A., în limita fondurilor disponibile la nivelul fiecărei comune."6. Articolul 9 se abroga.  +  Articolul 2Hotărârea Guvernului nr. 577/1997, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul lucrărilor publiceşi amenajării teritoriului,Nicolae NoicaMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remesp. Ministrul industriei şicomerţului,Nicolae Staiculescu,secretar de statSecretar de stat,şeful Departamentuluipentru AdministraţiePublică Locală,Vlad Rosca-----------