NORMĂ nr. 29 din 23 decembrie 2015privind Registrul asigurătorilor-reasigurătorilor şi Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare
EMITENT
  • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 974 din 29 decembrie 2015    În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 lit. q) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 8 alin. (13) şi ale art. 173 alin. (1) lit. t) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare,în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din cadrul şedinţei din data de 23 decembrie 2015,Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.  +  Articolul 1 (1) Societăţile de asigurare şi reasigurare, cu sediul pe teritoriul României, denumite în continuare asigurători, respectiv reasigurători, se înmatriculează în Registrul asigurătorilor-reasigurătorilor. (2) Brokerii de asigurare şi/sau de reasigurare care au fost autorizaţi să funcţioneze pe teritoriul României în conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, se înmatriculează în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.  +  Articolul 2Registrele prevăzute la art. 1 se menţin şi se actualizează de Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., în sistem computerizat, datele înscrise în acestea fiind permanent accesibile publicului pe site-ul A.S.F.  +  Articolul 3 (1) Registrele prevăzute la art. 1 cuprind următoarele rubrici: a) numărul şi data înmatriculării în Registrul asigurătorilor-reasigurătorilor, respectiv în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare; b) denumirea asigurătorilor, reasigurătorilor şi brokerilor de asigurare, însoţită de forma juridică; c) adresa sediului social; d) codul unic de înregistrare, atribuit de Ministerul Finanţelor Publice; e) codul privind identificatorul persoanei juridice - codul LEI; f) numărul de ordine în registrul comerţului; g) data şi numărul autorizaţiei de funcţionare emise de către A.S.F./Comisia de Supraveghere a Asigurărilor; h) clasele de asigurare autorizate, în cazul asigurătorilor şi reasigurătorilor; i) extinderea activităţii pe teritoriul statelor membre, în baza dreptului de stabilire şi libertăţii de a presta servicii; j) data radierii din secţiunea A; k) observaţii. (2) La rubrica "observaţii" prevăzută la alin. (1) lit. k) se menţionează, pentru asigurători, situaţiile de interzicere temporară sau definitivă, totală sau parţială, a exercitării activităţii de asigurare şi/sau de reasigurare, pentru una sau mai multe clase de asigurare, iar pentru brokerii de asigurare şi/sau de reasigurare, interzicerea temporară sau definitivă a activităţii; de asemenea se menţionează situaţiile de retragere, totală sau pentru una sau mai multe clase de asigurare, a autorizaţiei de funcţionare, de redresare financiară, lichidare, faliment, fuziune, divizare, precum şi alte situaţii similare.  +  Articolul 4 (1) Înmatricularea asigurătorilor, reasigurătorilor şi brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare în registrele special constituite se face în ordinea cronologică a autorizării acestora de către A.S.F./Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. (2) Editarea Registrului asigurătorilor-reasigurătorilor şi Registrului brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare este efectuată în două secţiuni: a) secţiunea A; b) secţiunea B. (3) Secţiunea A a Registrului asigurătorilor-reasigurătorilor cuprinde asigurătorii şi reasigurătorii care deţin, în condiţiile legii, o autorizaţie de funcţionare emisă de A.S.F., iar secţiunea B cuprinde, în ordine cronologică, asigurătorii şi reasigurătorii a căror înregistrare a fost radiată ca urmare a retragerii autorizaţiei de funcţionare; asigurătorii supravegheaţi conform părţii a II-a din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare sunt înscrişi în rubrici distincte ale celor două secţiuni. (4) Secţiunea A a Registrului brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare cuprinde brokerii de asigurare şi/sau de reasigurare care deţin, în condiţiile legii, o autorizaţie de funcţionare emisă de A.S.F./Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, iar secţiunea B cuprinde, în ordine cronologică, brokerii de asigurare şi/sau de reasigurare a căror înregistrare a fost radiată ca urmare a retragerii autorizaţiei de funcţionare.  +  Articolul 5Numărul de înmatriculare al asigurătorilor şi reasigurătorilor are următoarea structură alfanumerică: RA-000.  +  Articolul 6Numărul de înmatriculare al brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare are următoarea structură alfanumerică: RBK-000.  +  Articolul 7 (1) A.S.F. comunică fiecărui asigurător, reasigurător şi broker de asigurare şi/sau de reasigurare numărul şi data înmatriculării în registrele prevăzute la art. 1. (2) Comunicarea se face în termen de 10 zile de la data autorizării funcţionării acestora pentru asigurătorii, reasigurătorii şi brokerii nou-autorizaţi.  +  Articolul 8Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 1 ianuarie 2016.  +  Articolul 9La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.101/2003 pentru punerea în aplicare a Normelor privind registrul asigurătorilor şi brokerilor de asigurare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97 din 17 februarie 2003.

    Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

    Mişu Negriţoiu
    Bucureşti, 23 decembrie 2015.Nr. 29.--------