NORME METODOLOGICE din 18 decembrie 2015de aplicare a prevederilor art. X alin. (3) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 953 din 23 decembrie 2015     +  Articolul 1 (1) Dobânda acumulată la sumele de prefinanţare primite de la Comisia Europeană, aferentă programelor operaţionale finanţate în cadrul obiectivului convergenţă al Politicii de coeziune 2007-2013, se face venit la bugetul de stat, în contul 20.A.31.09.00 "Venituri din dobânzi aferente sumelor aferente programelor operaţionale finanţate în cadrul obiectivului convergenţă al Politicii de coeziune 2007-2013, precum şi programelor de cooperare transfrontalieră", codificat cu codul de identificare fiscală al fiecărui ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management, cu excepţia ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management pentru POS Transport. (2) Dobânda acumulată la sumele de prefinanţare primite de la Comisia Europeană, aferentă Programului operaţional sectorial Transport, se face venit la bugetul de stat, în contul 20.A.31.09.00 "Venituri din dobânzi aferente sumelor aferente programelor operaţionale finanţate în cadrul obiectivului convergenţă al Politicii de coeziune 2007-2013, precum şi programelor de cooperare transfrontalieră", astfel: a) pe codul de identificare fiscală al ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management pentru POS Transport, pentru cofinanţarea proiectelor finanţate din axa prioritară de asistenţă tehnică; b) pe codul de identificare fiscală al Ministerului Transporturilor, pentru cofinanţarea proiectelor ai căror beneficiari sunt cei prevăzuţi la art. 5 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare; c) pe codul de identificare fiscală 8609468 al Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, pentru cofinanţarea proiectelor altor categorii de beneficiari decât cei prevăzuţi la lit. b).  +  Articolul 2Ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management, precum şi ordonatorii principali de credite prevăzuţi la art. 1 alin. (2) lit. b) şi c) solicită Ministerului Finanţelor Publice introducerea modificărilor în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat, precum şi în volumul şi structura bugetelor ordonatorilor principali de credite, în baza copiei extrasului contului de venituri bugetare deschis la Trezoreria Statului în care sunt reflectate sumele virate la bugetul de stat.  +  Articolul 3 (1) Ministerul Finanţelor Publice, pe baza solicitărilor ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management şi a ordonatorilor principali de credite prevăzuţi la art. 1 alin. (2) lit. b) şi c), însoţite de copia extrasului de cont prevăzut la art. 2, introduce modificările corespunzătoare în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat, precum şi în volumul şi structura bugetelor acestora. (2) Sumele introduse în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat vor fi prevăzute distinct atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli, după cum urmează: a) la partea de venituri ale bugetului de stat vor fi prevăzute la capitolul 31.01 "Venituri din dobânzi", la o poziţie distinctă, respectiv subcapitolul 31.01.09 "Venituri din dobânzi aferente sumelor aferente programelor operaţionale finanţate în cadrul obiectivului convergenţă al Politicii de coeziune 2007-2013, precum şi programelor de cooperare transfrontalieră"; b) la partea de cheltuieli, în bugetul ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management care utilizează mecanismul plăţii indirecte şi în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, vor fi prevăzute la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", la articolul 56.45 "Transferuri din sume din dobânzi destinate cofinanţării programelor operaţionale finanţate în cadrul obiectivului convergenţă al Politicii de coeziune 2007-2013, precum şi programelor de cooperare transfrontalieră"; c) la ordonatorul principal de credite cu rol de autoritate de management pentru POS Transport, precum şi la Ministerul Transporturilor, la partea de cheltuieli se vor reflecta la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", la poziţia de clasificaţie 56.XX.06, unde XX reprezintă articolul bugetar conform clasificaţiei bugetare, la care se adaugă alineatul 06 "Cheltuieli din sume din dobânzi destinate cofinanţării programelor operaţionale finanţate în cadrul obiectivului convergenţă al Politicii de coeziune 2007-2013".  +  Articolul 4Ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management, precum şi ordonatorii principali de credite prevăzuţi la art. 1 alin. (2) lit. b) şi c) pot deschide şi utiliza creditele bugetare suplimentate conform art. 3 numai pentru destinaţiile aprobate conform art. X alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative.  +  Articolul 5 (1) Ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management, precum şi ordonatorii principali de credite prevăzuţi la art. 1 alin. (2) lit. b) şi c), până la data de 23 decembrie a fiecărui an, pot solicita Ministerului Finanţelor Publice deschiderea creditelor bugetare aprobate la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", la articolul prevăzut la art. 3 alin. (2) lit. b), respectiv alineatul prevăzut la art. 3 alin. (2) lit. c). (2) Ministerul Finanţelor Publice aprobă solicitarea menţionată la alin. (1), formulată de ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management, precum şi de ordonatorii principali de credite prevăzuţi la art. 1 alin. (2) lit. b) şi c), în termen de maximum 2 zile lucrătoare. (3) Până la data de 24 decembrie a fiecărui an, ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management, precum şi ordonatorii principali de credite prevăzuţi la art. 1 alin. (2) lit. b) şi c) virează în contul de disponibil 50.01.51 "Disponibil din sume primite în conformitate cu prevederile art. X din O.G. nr. 17/2015", deschis pe numele acestora, codificat cu codul de identificare fiscală al ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management, Ministerul Transporturilor şi Ministerul Finanţelor Publice (8609468), după caz, sumele reprezentând dobânda acumulată la sumele de prefinanţare primite de la Comisia Europeană, aferentă programelor operaţionale finanţate în cadrul obiectivului convergenţă al Politicii de coeziune 2007-2013, care nu mai pot fi utilizate până la finele anului bugetar, determinate ca diferenţă între veniturile bugetare încasate în contul de venituri bugetare prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a) şi totalul plăţilor care au fost dispuse de la subdiviziunile de cheltuieli bugetare prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. b) şi c). (4) Până la data de 24 decembrie a fiecărui an, ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management, precum şi ordonatorii principali de credite prevăzuţi la art. 1 alin. (2) lit. b) şi c) vor efectua retragerea creditelor bugetare deschise şi neutilizate de la subdiviziunile de cheltuieli bugetare prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. b) şi c). Până la aceeaşi dată, aceştia vor solicita Ministerului Finanţelor Publice introducerea modificărilor corespunzătoare în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat, precum şi în volumul şi structura bugetelor acestora, constând în diminuarea bugetelor respective cu sumele transferate în contul de disponibil potrivit prevederilor alin. (3). (5) Sumele existente la finele anului în contul de disponibil 50.01.51 "Disponibil din sume primite în conformitate cu prevederile art. X din O.G. nr. 17/2015" se transferă în primele 5 zile lucrătoare ale anului următor de către ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management, precum şi de ordonatorii principali de credite prevăzuţi la art. 1 alin. (2) lit. b) şi c), în contul de venituri ale bugetului de stat prevăzut la art. 3 alin. (2) lit. a). Utilizarea cu aceeaşi destinaţie a sumelor astfel transferate se efectuează numai după majorarea cu sumele respective a veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat, precum şi a bugetelor ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management şi, respectiv, bugetelor ordonatorilor principali de credite prevăzuţi la art. 1 alin. (2) lit. b) şi c), după caz, prin introducerea modificărilor corespunzătoare în aceste bugete conform procedurii prevăzute la art. 2 şi 3.-------