NORME din 18 februarie 2011(*actualizate*)privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale din ariile naturale protejate(actualizate la data de 1 ianuarie 2016*)
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
  • MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
  • ----------  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, denumită în continuare RBDD, pescuitul comercial se practică în complexele lacustre, Dunăre şi braţele sale, complexul lagunar Razim-Sinoie şi zona costieră a Mării Negre până la izobata de 20 m. (2) Pe teritoriul ariilor naturale protejate care cuprind sectoare din Dunăre, Prut, Marea Neagră, precum şi lacuri de acumulare în care nu se practică acvacultura, pescuitul comercial se practică în zonele în care este permisă această activitate conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale planurilor de management şi/sau regulamentelor ariilor naturale protejate aprobate.  +  Articolul 2Pescuitul comercial în habitatele piscicole naturale din ariile naturale protejate, prevăzute la art. 1, se desfăşoară în perioadele stabilite prin regulamente comunitare în domeniul pescuitului, prin ordinul anual privind prohibiţia pescuitului şi prin planurile de management şi/sau regulamentele ariilor naturale protejate, aprobate conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 3 (1) Atribuirea dreptului de pescuit se face în baza licenţelor, permiselor şi a autorizaţiilor emise de autorităţile competente stabilite prin legislaţia naţională în vigoare. (2) Accesul la resursele acvatice vii în vederea practicării pescuitului comercial pe teritoriul ariilor naturale protejate se acordă categoriilor de utilizatori stabilite prin legislaţia în vigoare.  +  Articolul 4Autorităţile responsabile cu emiterea şi eliberarea documentelor prevăzute la art. 3 au obligaţia să asigure tipărirea şi gestionarea acestora.  +  Articolul 5În sensul prezentului ordin, Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură, denumită în continuare ANPA, şi Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, denumită în continuare ARBDD, au atribuţia de a administra resursele acvatice vii din habitatele piscicole naturale ale României, conform art. 4 alin. (3) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul II Practicarea pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale din ariile naturale protejate  +  Articolul 6Pentru a putea practica pescuitul comercial cu ambarcaţiuni în habitatele piscicole naturale din ariile naturale protejate, pescarii profesionişti trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să deţină licenţă de pescuit pentru navă/ambarcaţiune; b) să deţină permis de pescuit comercial; c) să deţină autorizaţie pentru recoltare/capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare de specii de floră şi faună sălbatice; d) să deţină autorizaţie de pescuit comercial; e) pentru zona RBDD să deţină autorizaţie de funcţionare eliberată de Consiliul Judeţean Tulcea sau Constanţa, după caz.  +  Articolul 6^1În timpul desfăşurării activităţii de pescuit comercial în zona RBDD, pescarii profesionişti deţin asupra lor licenţa de pescuit pentru navă/ambarcaţiune şi permisul de pescuit comercial prevăzut în anexa nr. 3.----------Art. 6^1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.889 din 27 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 16 decembrie 2015.  +  Articolul 7 (1) Stabilirea numărului ambarcaţiunilor de pescuit se face de către administratorul resursei acvatice vii cu respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 2.371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea şi exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului, cu modificările ulterioare, şi studiile ştiinţifice anuale privind captura totală admisibilă (TAC) şi efortul de pescuit. (2) Navele/Ambarcaţiunile folosite la pescuit trebuie să fie înscrise în fişierul navelor/ambarcaţiunilor de pescuit şi să deţină licenţă de pescuit. (3) Ambarcaţiunile posesoare de licenţă de pescuit care nu activează în perioada înscrierii în autorizaţia de pescuit comercial sunt declarate inactive. (4) ARBDD are obligaţia să transmită către ANPA, până la data de 31 decembrie a fiecărui an, lista ambarcaţiunilor active posesoare de licenţă de pescuit.  +  Articolul 8Pentru asigurarea exploatării durabile a resursei acvatice vii prin măsuri de limitare a efortului de pescuit, la atribuirea dreptului de pescuit comercial se va ţine seama de următoarele criterii: a) captura realizată de pescar în anul anterior; b) pescarii dovedesc apartenenţa la comunităţile locale cu tradiţie în activitatea de pescuit comercial; c) pescarii nu au abateri de la respectarea legislaţiei în domeniul pescuitului şi acvaculturii.  +  Articolul 9 (1) Licenţa de pescuit este un document netransmisibil, emis pentru o perioadă nedeterminată, care dă dreptul unei nave/ambarcaţiuni să desfăşoare activitatea de pescuit comercial în habitatele piscicole naturale din ariile naturale protejate şi care se vizează anual. (2) Licenţa de pescuit se emite de către ANPA şi se eliberează prin filialele regionale ale ANPA, în baza procedurilor aprobate prin decizie a preşedintelui ANPA. (3) Numărul şi tipul uneltelor de pescuit admise pentru o navă/ambarcaţiune sunt limitate în funcţie de TAC şi vor fi înscrise în licenţa de pescuit (4) Modelul licenţei de pescuit în ape continentale este prezentat în anexa nr. 1. (5) Modelul licenţei de pescuit în ape maritime este prezentat în anexa nr. 2.  +  Articolul 10 (1) Licenţa de pescuit se eliberează la solicitarea proprietarului navei/ambarcaţiunii de pescuit. (2) Pentru obţinerea licenţei de pescuit, solicitantul va depune la filialele regionale ale ANPA următoarele documente: a) cerere, în care se va menţiona zona de pescuit, numele operatorilor, tipul şi numărul uneltelor de pescuit; b) dovada plăţii taxei de licenţiere, conform prevederilor legale în vigoare; c) copie de pe documentul de înmatriculare al navei/ambarcaţiunii de pescuit emis de Autoritatea Navală Română, denumită în continuare ANR, şi prezentarea originalului pentru conformitate. (3) Licenţa de pescuit poate fi suspendată ori retrasă prin decizie a preşedintelui ANPA, în baza constatărilor personalului cu drept de inspecţie şi control din cadrul ANPA, sau când nu mai sunt îndeplinite condiţiile care au stat la baza eliberării acesteia.  +  Articolul 11 (1) Pentru desfăşurarea activităţii de pescuit comercial în habitatele piscicole naturale din ariile naturale protejate, cu excepţia RBDD, permisul de pescuit comercial se emite de către ANPA şi se eliberează prin filialele regionale ale ANPA, în baza procedurilor aprobate prin decizie a preşedintelui ANPA, iar autorizaţia de pescuit comercial se emite şi se eliberează de ANPA prin serviciul de specialitate. (2) Pentru desfăşurarea activităţii de pescuit comercial pe teritoriul RBDD, permisul de pescuit comercial şi autorizaţia de pescuit comercial/mediu se emit şi se eliberează de ARBDD, în baza procedurilor aprobate prin decizie a guvernatorului ARBDD.  +  Articolul 12 (1) Permisul de pescuit comercial este un document individual, netransmisibil, emis pentru o perioadă nedeterminată şi care se vizează anual. (2) Modelul permisului de pescuit comercial pentru desfăşurarea activităţii de pescuit comercial pe teritoriul RBDD este prezentat în anexa nr. 3. (3) Modelul permisului de pescuit comercial pentru desfăşurarea activităţii de pescuit comercial în habitatele piscicole naturale din ariile naturale protejate, cu excepţia RBDD, este stabilit prin normele în vigoare privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.  +  Articolul 13Pentru eliberarea permisului de pescuit comercial, solicitanţii trebuie să depună, după caz, la sediul ARBDD sau la filialele regionale ale ANPA următoarele documente: a) cerere; b) două poze tip paşaport; c) copie de pe buletin/carte de identitate; d) dovada plăţii taxei de eliberare a permisului; e) copie de pe diploma/certificatul de formare profesională pentru profesia de pescar profesionist; f) declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă că solicitantul nu a fost condamnat sau sancţionat penal pentru infracţiuni la legea pescuitului.  +  Articolul 14Nu se eliberează şi nu se vizează permisul de pescuit comercial persoanelor care sunt în perioada de suspendare a actelor de reglementare pentru infracţiuni la legea pescuitului.----------Art. 14 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.889 din 27 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 16 decembrie 2015.  +  Articolul 15 (1) Pe baza studiilor de evaluare a resurselor acvatice vii, elaborate de instituţiile de cercetare acreditate conform legii, administratorul resursei acvatice vii stabileşte, în limita capturilor totale admisibile aprobate anual prin ordin comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului şi pădurilor, cotele ce vor fi trecute în autorizaţia de pescuit comercial. (2) Studiile de evaluare a resurselor acvatice vii menţionate la alin. (1) se realizează prin grija administratorului resurselor acvatice vii şi se avizează de către comisia de specialitate a Academiei Române.  +  Articolul 16 (1) Autorizaţia de pescuit comercial în habitatele piscicole naturale din ariile naturale protejate are caracter temporar, se eliberează anual de ARBDD sau ANPA, după caz, şi conţine date referitoare la identificarea navei/ambarcaţiunii de pescuit, la perioada de valabilitate, la zona/tronsonul de pescuit, cota alocată pe specii, punctele de debarcare/acostare, centrele de primă vânzare, datele de identificare a pescarilor profesionişti pe ambarcaţiuni de pescuit. (2) Modelul autorizaţiei de pescuit comercial pentru desfăşurarea activităţii de pescuit comercial pe teritoriul RBDD este prezentat în anexa nr. 4. (3) Modelul autorizaţiei de pescuit comercial pentru desfăşurarea activităţii de pescuit comercial în habitatele piscicole naturale din ariile naturale protejate, cu excepţia RBDD, este cel stabilit prin normele în vigoare privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.  +  Articolul 17 (1) Pentru eliberarea de către ARBDD a autorizaţiei de pescuit comercial, solicitanţii trebuie să depună următoarele documente: a) cerere, în care se vor menţiona zona/tronsonul de pescuit, porturile/punctele de debarcare şi centrele de primă vânzare aflate în administrare proprie sau contracte de prestări servicii cu alţi deţinători de porturi/puncte de debarcare şi centre de primă vânzare; b) dovada plăţii taxei de autorizare, conform prevederilor legale în vigoare; c) copie de pe permisul de pescuit şi licenţa de pescuit vizate; d) tabel cu numărul şi tipul uneltelor de pescuit; e) copie de pe certificatul de înmatriculare emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului pentru persoanele juridice/fizice care au ca obiect de activitate pescuitul comercial sau de pe contractul de muncă, după caz; f) lista cu mijloacele de transport specializate pentru peşte şi produse din peşte autorizate sanitar-veterinar, după caz. (2) Pentru eliberarea autorizaţiei de pescuit comercial de către ANPA, solicitanţii trebuie să depună la filialele regionale ale ANPA următoarele documente: a) cerere, în care se vor menţiona zona/tronsonul de pescuit, porturile/punctele de debarcare şi centrele de primă vânzare aflate în administrare proprie sau contracte de prestări servicii cu alţi deţinători de porturi/puncte de debarcare şi centre de primă vânzare; b) dovada plăţii taxei de autorizare, conform prevederilor legale în vigoare; c) copie de pe permisul de pescuit şi licenţa de pescuit vizate; d) tabel cu numărul şi tipul uneltelor de pescuit; e) copie de pe certificatul de înmatriculare emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului pentru persoanele juridice/fizice care au ca obiect de activitate pescuitul comercial sau de pe contractul de muncă, după caz; f) avizul custodelui/administratorului ariei naturale protejate sau punctul de vedere al autorităţilor publice pentru protecţia mediului, responsabile conform legislaţiei în vigoare, în cazul ariilor naturale protejate care nu sunt atribuite în custodie/administrare, după caz; g) lista cu mijloacele de transport specializate pentru peşte şi produse din peşte autorizate sanitar-veterinar, după caz.  +  Articolul 18 (1) Uneltele folosite pentru activitatea de pescuit comercial în ariile naturale protejate vor fi echipate cu mărci pentru identificarea acestora în zonele de pescuit. (2) Modul de marcare a uneltelor utilizate în activitatea de pescuit comercial se stabileşte prin decizie a preşedintelui ANPA sau a guvernatorului ARBDD, după caz. (3) ANPA şi ARBDD asigură confecţionarea, gestionarea şi evidenţa mărcilor. (4) Beneficiarii dreptului de pescuit comercial au obligaţia să achite contravaloarea mărcilor, să le monteze pe uneltele de pescuit şi să asigure prezenţa acestora pe unelte în toată perioada desfăşurării activităţii. (5) Uneltele identificate de personalul cu drept de inspecţie şi control ca neavând montate mărci sunt retrase de la pescuit, aplicându-se prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 19 (1) Autorizaţia de pescuit comercial şi permisul de pescuit comercial eliberate de ARBDD pot fi suspendate sau retrase, prin decizie a guvernatorului ARBDD, în baza constatărilor personalului cu drept de inspecţie şi control prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau atunci când nu mai sunt îndeplinite condiţiile care au stat la baza eliberării lor. (2) Autorizaţia de pescuit comercial şi permisul de pescuit comercial eliberate de ANPA pot fi suspendate sau retrase prin decizie a preşedintelui ANPA, la propunerea personalului propriu cu drept de inspecţie şi control şi a instituţiilor sau persoanelor abilitate cu drept de control, în condiţiile art. 59 şi 60 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Orice modificare privind autorizaţia de pescuit comercial şi permisul de pescuit comercial eliberate de către ARBDD se va face cu retragerea vechilor documente, prin emiterea şi eliberarea altora noi, cu respectarea condiţiilor prevăzute în prezentul ordin.  +  Capitolul III Comercializarea peştelui  +  Articolul 20 (1) Peştele capturat în urma pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale din ariile naturale protejate se înscrie în jurnalul de pescuit, în jurnalul de pescuit la Marea Neagră sau în jurnalul de pescuit costier, după caz, conform normelor în vigoare privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. (2) Modelul jurnalului de pescuit în cazul desfăşurării activităţii de pescuit comercial pe teritoriul RBDD este prezentat în anexa nr. 5. (3) Modelul jurnalului de pescuit în cazul desfăşurării activităţii de pescuit comercial pe teritoriul ariilor naturale protejate, cu excepţia RBDD, este cel stabilit prin normele în vigoare privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.  +  Articolul 21Prima vânzare a peştelui şi a produselor obţinute din pescuit se face numai în locuri special amenajate, autorizate de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în baza nominalizării făcute de către administratorul resurselor acvatice vii.  +  Articolul 22 (1) Peştele capturat în urma pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale din ariile naturale protejate este descărcat în punctele de debarcare/acostare sau în centrele de primă vânzare autorizate, unde se completează "Declaraţia de descărcare". (2) Modelul declaraţiei de descărcare a cantităţilor capturate în urma desfăşurării activităţii de pescuit comercial pe teritoriul ariilor naturale protejate, cu excepţia RBDD, este cel stabilit prin normele în vigoare privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. (3) Modelul declaraţiei de descărcare a cantităţilor capturate în urma desfăşurării activităţii de pescuit comercial pe teritoriul RBDD este prezentat în anexa nr. 6. (4) Declaraţia de descărcare prevăzută la alin. (2)-(3) se completează de către proprietarul/operatorul ambarcaţiunii de pescuit în 3 exemplare, care sunt distribuite astfel: a) originalul - la punctul de debarcare sau centrul de primă vânzare; b) exemplarul al doilea - la ARBDD sau la filiala regională a ANPA, după caz; c) exemplarul al treilea - rămâne la cotor, la ambarcaţiunea de pescuit. (5) ARBDD transmite lunar ANPA centralizatorul declaraţiilor de descărcare în scopul elaborării şi implementării Programului de colectare şi gestionare a datelor la nivel naţional şi comunitar.  +  Articolul 23 (1) În vederea nominalizării şi funcţionării, punctele de debarcare trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să fie prevăzute cu dotări care să permită acostarea navelor/ambarcaţiunilor de pescuit şi descărcarea capturilor; b) să fie inscripţionate şi autorizate sanitar-veterinar; c) să deţină dispozitive de cântărire şi să afişeze programul de funcţionare. (2) În vederea nominalizării şi funcţionării, punctele de debarcare la Marea Neagră trebuie să respecte prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 847/96, (CE) nr. 2.371/2002, (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 768/2005, (CE) nr. 2.115/2005, (CE) nr. 2.166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007, (CE) nr. 676/2007, (CE) nr. 1.098/2007, (CE) nr. 1.300/2008, (CE) nr. 1.342/2008 şi de abrogare a regulamentelor (CEE) nr. 2.847/93, (CE) nr. 1.627/94 şi (CE) nr. 1.966/2006.  +  Articolul 24În vederea nominalizării şi funcţionării, centrele de primă vânzare trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să deţină spaţiu de refrigerare (+2 grade C - - 4 grade C) pentru primirea, depozitarea şi vânzarea peştelui şi a produselor din peşte, primite de la porturile/punctele de debarcare; b) să deţină spaţiu frigorific pentru depozitarea cantităţilor de peşte şi a produselor din peşte nevândute în ziua primirii peştelui de la punctele de debarcare; c) să deţină dotări cu apă curentă, maşină pentru fulgi de gheaţă, dispozitive de cântărire, ambalaje; d) să afişeze un program pentru primirea peştelui de la punctele de debarcare şi programul de funcţionare; e) să fie autorizate sanitar-veterinar.  +  Articolul 25Lista punctelor de debarcare şi centrelor de primă vânzare nominalizate şi aprobate prin decizie a guvernatorului ARBDD se va transmite către ANPA până la data de 1 februarie a fiecărui an.  +  Articolul 26 (1) Transportul peştelui şi/sau al produselor din peşte de la punctele de debarcare la centrul de primă vânzare situate pe teritoriul RBDD va fi însoţit de nota de transport peşte, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 7. (2) Modelul notei de transport al cantităţilor de peşte capturate în urma desfăşurării activităţii de pescuit comercial pe teritoriul ariilor naturale protejate, cu excepţia RBDD, este cel stabilit prin normele în vigoare privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.  +  Articolul 27 (1) În centrele de primă vânzare, nominalizate şi autorizate, pescarii profesionişti, persoane fizice autorizate, pot să comercializeze peşte numai către persoane fizice/juridice autorizate. (2) Administratorul centrului de primă vânzare are obligaţiei întocmirii notei de vânzare/notei de transport la fiecare livrare şi transmiterii acesteia la ARBDD sau la filiala regională a ANPA, după caz, până la data de 5 a fiecărei luni pentru luna anterioară. (3) Modelul notei de vânzare întocmite în centrele de primă vânzare aprobate pe teritoriul RBDD este prezentat în anexa nr. 8. (4) Modelul notei de vânzare întocmite în centrele de primă vânzare aprobate pe teritoriul ariilor naturale protejate, cu excepţia RBDD, este cel stabilit prin normele în vigoare privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. (5) Nota de vânzare se va întocmi în 3 exemplare, care vor fi distribuite astfel: a) originalul - la cumpărător; b) exemplarul al doilea - la ARBDD sau la filiala regională a ANPA, după caz; c) exemplarul al treilea - rămâne la cotor, la centrul de primă vânzare. (6) ARBDD va transmite lunar ANPA centralizatorul notelor de vânzare în scopul elaborării şi implementării Programului de colectare şi gestionare a datelor la nivel naţional şi comunitar.  +  Articolul 28 (1) Punctele de acostare sunt locurile din care ambarcaţiunile care deţin licenţă de pescuit pleacă la pescuit şi revin de la pescuit. Locaţia punctelor de acostare va fi comunicată la eliberarea autorizaţiei de pescuit comercial şi în scris administratorului resurselor acvatice vii ori de câte ori apar modificări ale acesteia. (2) Colectarea peştelui capturat în urma pescuitului comercial, în zone/tronsoane unde nu sunt condiţii pentru amplasarea punctelor de debarcare şi/sau centrelor de primă vânzare, se face în punctele de acostare, iar transportul către centrele de primă vânzare se face cu mijloace de transport specializate pentru peşte, avizate/autorizate sanitar-veterinar. (3) La eliberarea autorizaţiei de pescuit comercial în habitatele piscicole naturale din ariile naturale protejate, solicitanţii punctelor de acostare trebuie să depună lista cu mijloacele de transport specializate pentru peşte înregistrate sanitar-veterinar, în vederea obţinerii avizului administratorului resursei acvatice vii.  +  Articolul 29 (1) Activitatea de inspecţie şi control privind pescuitul comercial în perimetrul RBDD se va desfăşura de către personalul ANPA în comun cu personalul ARBDD în baza "Protocolului de colaborare" încheiat între cei 2 administratori, cu acordul ministerelor tutelare. (2) Personalul cu drept de inspecţie şi control monitorizează activitatea din punctele de debarcare/centrele de primă vânzare şi controlează documentele pe traseele de circulaţie şi colectare a peştelui până la unităţile de comercializare. (3) Constatarea contravenţiilor, infracţiunilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul prevăzut la art. 67 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 30Autorizaţiile de pescuit comercial, licenţele de pescuit şi permisele de pescuit comercial emise anterior intrării în vigoare a prezentelor norme îşi păstrează valabilitatea până la înlocuirea conform modelelor prevăzute în anexe.  +  Articolul 31Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentele norme.  +  Anexa 1 la norme- faţă -┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ (STEMA ROMÂNIEI) ││ ││ MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE ││ AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PESCUIT ŞI ACVACULTURĂ ││ ││ LICENŢĂ DE PESCUIT ÎN APE CONTINENTALE ││ Nr. ..... din ........... ││ ││ Numărul de identificare din Fişierul navelor şi ambarcaţiunilor de ││ pescuit (CFR): ........................ ││ ││ DATE DE IDENTIFICARE ││ ││ 1. Numele navei/ambarcaţiunii şi numărul Autorităţii Navale Române: ..../... ││ 2. Tipul navei/ambarcaţiunii: .............................................. ││ 3. Portul de bază/Punctul de debarcare: .................................... ││ 4. Marcajul exterior: ...................................................... ││ 5. Indicativul radio: ...................................................... ││ 6. Numele proprietarului: .................................................. ││ 7. Adresa proprietarului: .................................................. ││ 8. Operatori: .............................................................. ││ ││ CARACTERISTICI TEHNICE ŞI ECHIPAMENTE ││ ││ 1. Puterea motorului principal: ........ kW ││ 2. Lungimea maximă: .................... m ││ 3. Lungimea între perpendiculare: ...... m ││ 4. Tonajul brut: ................ TRB ││ 5. Unelte de pescuit - tip/număr: ││ ............................................................................ ││ ............................................................................ ││ ............................................................................ ││ Marca: ..................................................................... ││ ............................................................................ ││ ............................................................................ ││ 6. Zone de pescuit: ││ ............................................................................ ││ ............................................................................ ││ ││ Preşedinte, ││ ................ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘- verso -                             Valabilitate┌───────────────────────┬────────────┬───────────────────────┬────────────┐│ 2011 │ │ 2012 │ │├───────────────────────┤ ├───────────────────────┤ ││De la ............... │ │De la ............... │ ││ │ │ │ ││Până la ............. │ Viza │Până la ............. │ Viza ││ │ │ │ ││Inspector ........... │ │Inspector ........... │ │└───────────────────────┴────────────┴───────────────────────┴────────────┘┌───────────────────────┬────────────┬───────────────────────┬────────────┐│ 2013 │ │ 2014 │ │├───────────────────────┤ ├───────────────────────┤ ││De la ............... │ │De la ............... │ ││ │ │ │ ││Până la ............. │ Viza │Până la ............. │ Viza ││ │ │ │ ││Inspector ........... │ │Inspector ........... │ │└───────────────────────┴────────────┴───────────────────────┴────────────┘                                Menţiuni*)┌────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐│ Modificări efectuate │ Viza │├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ │└────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘----------*) Se vor înscrie modificările privind numele şi prenumele operatorilor, tipul, numărul şi mărcile uneltelor de pescuit ce au suferit modificări faţă de cele declarate iniţial, precum şi data şi motivul suspendării licenţei de pescuit.  +  Anexa 2 la norme- faţă -┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ (STEMA ROMÂNIEI) ││ ││ MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE ││ AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PESCUIT ŞI ACVACULTURĂ ││ ││ LICENŢĂ DE PESCUIT ÎN APE MARINE ││ Nr. ..... din ........... ││ ││ ││ Numărul de identificare din Fişierul navelor şi ambarcaţiunilor de ││ pescuit (CFR): ........................ ││ ││ DATE DE IDENTIFICARE ││ ││ 1. Numele navei/ambarcaţiunii şi numărul Autorităţii Navale Române: ..../... ││ 2. Tipul navei/ambarcaţiunii: .............................................. ││ 3. Portul de bază/Punctul de debarcare: .................................... ││ 4. Marcajul exterior: ...................................................... ││ 5. Indicativul radio: ...................................................... ││ 6. Numele proprietarului: .................................................. ││ 7. Adresa proprietarului: .................................................. ││ 8. Operatori: .............................................................. ││ ││ CARACTERISTICI TEHNICE ŞI ECHIPAMENTE ││ ││ 1. Puterea motorului principal: ........ kW ││ 2. Lungimea maximă: .................... m ││ 3. Lungimea între perpendiculare: ...... m ││ 4. Tonajul brut: ................ TRB ││ 5. Unelte de pescuit - tip/număr: ││ ............................................................................ ││ ............................................................................ ││ ............................................................................ ││ Marca: ..................................................................... ││ ............................................................................ ││ ............................................................................ ││ 6. Zone de pescuit: ││ ............................................................................ ││ ............................................................................ ││ ││ Preşedinte, ││ ................ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘- verso -                             Valabilitate┌───────────────────────┬────────────┬───────────────────────┬────────────┐│ 2011 │ │ 2012 │ │├───────────────────────┤ ├───────────────────────┤ ││De la ............... │ │De la ............... │ ││ │ │ │ ││Până la ............. │ Viza │Până la ............. │ Viza ││ │ │ │ ││Inspector ........... │ │Inspector ........... │ │└───────────────────────┴────────────┴───────────────────────┴────────────┘┌───────────────────────┬────────────┬───────────────────────┬────────────┐│ 2013 │ │ 2014 │ │├───────────────────────┤ ├───────────────────────┤ ││De la ............... │ │De la ............... │ ││ │ │ │ ││Până la ............. │ Viza │Până la ............. │ Viza ││ │ │ │ ││Inspector ........... │ │Inspector ........... │ │└───────────────────────┴────────────┴───────────────────────┴────────────┘                                Menţiuni*)┌────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐│ Modificări efectuate │ Viza │├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ │└────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘-------*) Se vor înscrie modificările privind numele şi prenumele operatorilor, tipul, numărul şi mărcile uneltelor de pescuit ce au suferit modificări faţă de cele declarate iniţial, precum şi data şi motivul suspendării licenţei de pescuit.  +  Anexa 3 la norme    - faţă -    MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR    ADMINISTRAŢIA REZERVAŢIEI BIOSFEREI "DELTA DUNĂRII"                          PERMIS DE PESCUIT COMERCIAL    Seria 0001    nr. ............ din ................    ┌──────────┐    │ │    │ FOTO │ Sigla ARBDD    │ │ (timbru sec)    │ L.S. │    │ │    └──────────┘    Numele ..........................................................    Prenumele .......................................................    Data naşterii (an/lună/zi): ............/............/...........    CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    BI/CI seria ................. nr. ..................    Domiciliul stabil: ..............................................    .................................................................    Acest permis vă conferă dreptul să desfăşuraţi o activitate tradiţională:    pescuitul.    Protejaţi resursa piscicolă pentru ca aceasta să dureze.                                  Guvernator,                               ..................                                                               - verso -                                  Valabilitate ┌─────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┐ │ Viza 2016 │ Viza 2017 │ Viza 2018 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ De la ................ │ De la ................ │ De la ................ │ │ Până la .............. │ Până la .............. │ Până la .............. │ │ ...................... │ ...................... │ ...................... │ └─────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┘  Autorizaţie de pescuit Autorizaţie de pescuit Autorizaţie de pescuit  comercial .../.... 2015 comercial .../.... 2016 comercial .../.... 2017  Autorizaţie capturare/ Autorizaţie capturare/ Autorizaţie capturare/  achiziţie/comercializare achiziţie/comercializare achiziţie/comercializare  nr. ...../...... 2015 nr. ...../...... 2016 nr. ...../...... 2017  Zona ................/ Zona ................/ Zona ................/  ..................... ..................... .....................  PD/CPV ............../ PD/CPV ............../ PD/CPV ............../  ..................... ..................... ..................... ┌─────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┐ │ Viza 2019 │ Viza 2020 │ Viza 2021 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ De la ................ │ De la ................ │ De la ................ │ │ Până la .............. │ Până la .............. │ Până la .............. │ │ ...................... │ ...................... │ ...................... │ └─────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┘  Autorizaţie de pescuit Autorizaţie de pescuit Autorizaţie de pescuit  comercial .../.... 2018 comercial .../.... 2019 comercial .../.... 2020  Autorizaţie capturare/ Autorizaţie capturare/ Autorizaţie capturare/  achiziţie/comercializare achiziţie/comercializare achiziţie/comercializare  nr. ...../...... 2018 nr. ...../...... 2019 nr. ...../...... 2020  Zona ................/ Zona ................/ Zona ................/  ..................... ..................... .....................  PD/CPV ............../ PD/CPV ............../ PD/CPV ............../  ..................... ..................... .....................    Unelte de pescuit: tip ....................... nr. ....................,    seria de la ............. până la .............................    .......................................................................----------Anexa 3 la norme a fost înlocuită cu anexa din ORDINUL nr. 1.889 din 27 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 16 decembrie 2015, potrivit pct. 3 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 4 la norme- faţă -┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ (STEMA ROMÂNIEI) ││ ┌──────────────┐││ │01 ARBDD 00001│││ └──────────────┘││ ││ MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR ││ ADMINISTRAŢIA BIOSFEREI DELTA DUNĂRII ││ ││ AUTORIZAŢIE DE PESCUIT COMERCIAL ││ ││ Nr. ....... din ...... ││ Valabilă de la ......... până la .......... ││ ││ Utilizator........................, adresa ................., înregistrarea││fiscală ..............., poate practica pescuitul comercial în zonele ││...................... cu un număr de ambarcaţiuni de pescuit ............ şi ││un număr de pescari .............. Peştele capturat şi descărcat în punctele ││de debarcare menţionate pe verso se vinde prin centrul de primă vânzare. ││ ......................................................................... ││ ......................................................................... ││ Adresa centrului de primă vânzare ....................................... ││ ││ Guvernator, ││ ........... │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘- verso -┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ PUNCTE DE DEBARCARE ││┌────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐│││ 1. │ 3. │││├────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤│││ 2. │ 4. │││└────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘││ ││ UNELTE DE PESCUIT ││ COTE ││ - tone - ││┌───────────┬──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────┐│││ Specia │Zona: │Zona: │Zona: │ TOTAL││││ ├──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ ││││ │ Cota alocată │ Cota alocată │ Cota alocată │ │││├───────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────┤││├───────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────┤││├───────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────┤││├───────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────┤││├───────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────┤││├───────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────┤││├───────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────┤│││ Total: │ │ │ │ │││└───────────┴──────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────┘││ Emitent, ││ ........ ││ L.S. ││ ( ) │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 5 la norme                               JURNAL DE PESCUIT    Persoana juridică ......................./Semnătura ........................    Nr. autorizaţie de mediu .................    Luna/anul ................................ Zona/Tronsonul de pescuit .......┌──────────────┬──────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐│ Data │Captura totală│Specia│Specia│Specia│Specia│Specia│Specia│Specia││ │ (kg) │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 01 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 02 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 03 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 04 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 05 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 06 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 07 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 08 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 09 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 10 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 11 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 12 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 13 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 14 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 15 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 16 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 17 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 18 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 19 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 20 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 21 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 22 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 23 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 24 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 25 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 26 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 27 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 28 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 29 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 30 │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 31 │ │ │ │ │ │ │ │ │└──────────────┴──────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘  +  Anexa 6 la norme                            DECLARAŢIE DE DESCĂRCARE                 a cantităţilor capturate în urma desfăşurării                 activităţii de pescuit comercial pe teritoriul                      Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării    Numele şi prenumele Nr. permisului şi Nr. licenţei/ Ambarcaţiunea     ................ data eliberării Nr. fişierului .............                           ............... ..............                                ARBDD Nr. 000001    Declaraţia de descărcare    Data ................    S-au descărcat la punctul de debarcare ...................... următoarelecantităţi de peşte capturate:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Modul de prezentare Cantitateacrt. Zona de pescuit Specia (kg)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           Am predat, Am primit,      Numele şi prenumele Numele şi prenumele      ................... .................          Semnătura Semnătura       .................. ................             L.S. L.S.  +  Anexa 7 la norme Administraţia Rezervaţiei┌─────────────────────────────┐ Biosferei Delta Dunării │ Nota de transport │Seria ..... Nr. ....┌─────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┐│ Originea produsului │ Ziua _____ Luna ____ An ___ │ Destinaţia │├─────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┤│Nume navei/ambarcaţiunii │Auto Nr. ......... │Centrul pentru prima ││________________________ │ │vânzare ││ │Proprietar ................ │ ││________________________ │ │......................││ │Licenţa de transport nr. ....│Administrator.........││Nr. Fişier _______ │/eliberată de ........... │ ││ │ │Adresa ...............│├───┬────────┬──────────┬─┴─────────┬───────────────────┴┬─────────────────────┤│Nr.│ Specia │ Modul de │Cantitatea │ Calitate*) │ Cantitatea totală ││crt│ │prezentare│per ambalaj│ │ în kg ││ │ │ │ ├─────┬───┬───┬──────┼─────────────────────┤│ │ │ │ │Extra│ A │ B │Retras│ │├───┼────────┼──────────┼───────────┼─────┼───┼───┼──────┼─────────────────────┤├───┼────────┼──────────┼───────────┼─────┼───┼───┼──────┼─────────────────────┤├───┼────────┼──────────┼───────────┼─────┼───┼───┼──────┼─────────────────────┤├───┼────────┼──────────┼───────────┼─────┼───┼───┼──────┼─────────────────────┤├───┼────────┼──────────┼───────────┼─────┼───┼───┼──────┼─────────────────────┤├───┴────────┼──────────┼───────────┼─────┼───┼───┼──────┼─────────────────────┤│ TOTAL │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │└────────────┴──────────┴───────────┴─────┴───┴───┴──────┴─────────────────────┘ ┌────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────┐ │Căpitanul navei/reprezentant│ │ Conducător auto, │ │ Numele şi prenumele │ │Numele şi prenumele ........ │ │ ...................... │ │B.I./CI seria ..... Nr. .... │ ├────────────────────────────┤Ştampila │Eliberat de ...... la data .. │ │ │ ├──────────────────────────────┤ │Semnătura .............. │ │Semnătura .............. │ └────────────────────────────┘ └──────────────────────────────┘---------    *) Se va marca cu X  +  Anexa 8 la norme                                  ┌────────────────────┐                                  │ NOTĂ DE VÂNZARE │                                  │ peşte şi alte │                                  │vieţuitoare acvatice│Seria ... Nr. ...┌─────────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────┐│ │Ziua ..... luna ....│ ││ VÂNZĂTOR │an ....... │ CUMPĂRĂTOR │├──────────┬─────────┬────────────┼────────────────────┼────────────────┬─────┤│Numele │Indicativ│Nr. │ CENTRUL DE │Numele şi │ ││navei / │radio │fişier │ ORGANIZARE A │prenumele │ ││ambarcaţi-│ │ │ VÂNZĂRII │reprezentantului│ ││unii │ │ │ │ │ │├──────────┼─────────┼────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────┤│ │ │ │ │Societatea │ ││ │ │ │ │comercială │ ││ │ │ │ ├────────────────┼─────┤│ │ │ │ │Cod fiscal │ │├──────────┼─────────┴────────────┤ ├──────────┬─────┴─────┤│Locul │ ├──────┬─────────────┤Adresa │Localitate ││debarcării│ │ │Localitate │Societăţii│.......... │├──────────┼──────────────────────┤ADRESA│............ │ │strada ││Data │zi .... lună ...... │ │strada │ │.......... ││debarcării│an ....... │ │............ │ │nr. ...... │├──────────┼──────────────────────┤ │nr. ...... │ │sector/ ││Numele │ │ │sector/ │ │judeţ .....││prenumele │ │ │judeţ │ │.......... ││reprezen- │ │ │............ │ │ ││tantului │ │ │ │ │Tel. ..... │├──────────┼──────────────────────┤ │Tel ....... │ │Fax .......││Societatea│ │ │ ├──────────┼───────────┤│comercială│ │ │Fax ........ │Adresa │Localitate │├──────────┼──────────────────────┤ │ │Depozita- │.......... ││Codul │ │ │ │rului │strada ││fiscal │ ├──────┼─────────────┤ │.......... │├──────────┼──────────────────────┤Numele│ │ │nr. ...... ││Adresa │Localitate ......... │şi │ │ │sector/ ││societăţii│strada .... nr. .... │prenu-│ │ │judeţ .... ││ │sector/judeţ ...... │mele │ │ │.......... ││ │ │admi- │ │ │ ││ │Tel. ............ │nistra│ │ │Tel ...... ││ │Fax .............. │toru- │ │ │Fax ...... ││ │ │lui │ │ │ ...... │├────┬─────┴┬────┬──────┬─────────┴──────┼─────────────┼────┬─────┴───┬───────┤│Nr. │ │Mo- │ │ │Categoria de │Lei/│Cantitate│Valoare││crt.│Specia│dul │Canti-│ Calitate*) │calibraj*) │kg │ kg │ lei ││ │ │ de │tatea ├─────┬─┬─┬──────┼─┬──┬──┬──┬──┤fără│ │ ││ │ │pre-│per │Extra│A│B│Retras│1│ 2│ 3│ 4│ 5│TVA │ │ ││ │ │zen-│amba- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │tare│laj │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────┼────┼──────┼─────┼─┼─┼──────┼─┼──┼──┼──┼──┼────┼─────────┼───────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │6│7│ 8 │9│10│11│12│13│ 14 │ 15 │14 x 15│├────┼──────┼────┼──────┼─────┼─┼─┼──────┼─┼──┼──┼──┼──┼────┼─────────┼───────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────┼────┼──────┼─────┼─┼─┼──────┼─┼──┼──┼──┼──┼────┼─────────┼───────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────┼────┼──────┼─────┼─┼─┼──────┼─┼──┼──┼──┼──┼────┼─────────┼───────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────┼────┼──────┼─────┼─┼─┼──────┼─┼──┼──┼──┼──┼────┼─────────┼───────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────┼────┼──────┼─────┼─┼─┼──────┼─┼──┼──┼──┼──┼────┼─────────┼───────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────┼────┼──────┼─────┼─┼─┼──────┼─┼──┼──┼──┼──┼────┼─────────┼───────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────┼────┼──────┼─────┼─┼─┼──────┼─┼──┼──┼──┼──┼────┼─────────┼───────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────┼────┼──────┼─────┼─┼─┼──────┼─┼──┼──┼──┼──┼────┼─────────┼───────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┴──────┼────┼──────┼─────┼─┼─┼──────┼─┼──┼──┼──┼──┼────┼─────────┼───────┤│TOTAL │ X │ X │ X │X│X│ X │X│X │X │X │X │ X │ │ │└───────────┴────┴──────┴─────┴─┴─┴──────┴─┴──┴──┴──┴──┴────┴─────────┴───────┘--------    *) Se va nota cu X.      Vânzător Administrator Cumpărător                             centru de vânzare      Semnătura ....... Semnătura ....... Semnătura .......--------