REGULAMENT-CADRU din 5 octombrie 2011 (*actualizat*)privind organizarea şi funcţionarea consiliului consultativ al inspectoratului şcolar(actualizat la data de 1 aprilie 2015*)
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
  • ----------  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Consiliul consultativ al inspectoratului şcolar, denumit în continuare consiliu consultativ, îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011.  +  Articolul 2Consiliul consultativ funcţionează în baza unui regulament propriu, elaborat şi aprobat de consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, conform prezentului regulament-cadru.  +  Capitolul II Componenţa  +  Articolul 3 (1) Consiliul consultativ este alcătuit dintr-un număr impar de membri, maximum 31, din care fac parte: a) inspectorul şcolar general; b) inspectori şcolari generali adjuncţi; c) inspectori şcolari; d) directori/directori adjuncţi de unităţi de învăţământ; e) cadre didactice de prestigiu, propuse de către consiliile consultative de specialitate de la nivelul inspectoratului şcolar; f) reprezentanţi ai părinţilor, propuşi de către asociaţiile de părinţi; g) reprezentanţi ai autorităţilor locale/judeţene; h) reprezentanţi ai comunităţilor religioase; i) reprezentanţi ai operatorilor economici; j) un reprezentant al comitetului local de dezvoltare a parteneriatului social; k) preşedintele consiliului judeţean/al municipiului Bucureşti al elevilor; l) alţi parteneri sociali. (2) Dintre persoanele propuse, consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar alege, prin vot secret, pentru o perioadă de 4 ani, membrii consiliului consultativ. (3) Consiliul consultativ este numit, în baza rezultatelor votului consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, prin decizie de către inspectorul şcolar general. Modificarea componenţei va fi reglementată de regulamentul propriu, elaborat şi aprobat de consiliul de administraţie, conform prezentului regulament-cadru.  +  Articolul 4După constituire, consiliul consultativ, prin vot secret, stabileşte dintre membrii acestuia, pentru o perioadă de 4 ani:(i) preşedintele;(ii) secretarul, care asigură convocarea la şedinţe a membrilor acestuia şi întocmirea proceselor-verbale.  +  Capitolul III Organizare şi funcţionare  +  Articolul 5 (1) Activitatea consiliului consultativ se desfăşoară pe baza unui plan elaborat anual la începutul anului şcolar. (2) Consiliul consultativ se întruneşte, de regulă, semestrial sau ori de câte ori este necesar, la cererea preşedintelui, a inspectorului şcolar general sau a două treimi din numărul membrilor acestuia. (3) Prezenţa membrilor la şedinţele consiliului consultativ este obligatorie. Şedinţele sunt statutare dacă sunt prezenţi cel puţin două treimi din numărul membrilor.  +  Articolul 6Dezbaterile, punctele de vedere ale participanţilor şi hotărârile consiliului consultativ se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului consultativ, care este înseriat şi numerotat de către secretarul acestuia. În funcţie de votul exprimat, membrii consiliului consultativ îşi asumă întreaga responsabilitate, în faţa legii, pentru hotărârile luate.  +  Capitolul IV Atribuţii  +  Articolul 7Consiliul consultativ este un organism care funcţionează pe lângă inspectoratul şcolar şi care este consultat asupra următoarelor aspecte: a) stabilirea şi punerea în aplicare a politicilor educaţionale la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti; b) eficientizarea activităţii inspectoratului şcolar şi a unităţilor din subordine; c) constituirea comisiei de etică a judeţului/municipiului Bucureşti. Reprezentanţii cadrelor didactice în comisia de etică a judeţului/municipiului Bucureşti sunt numiţi în baza rezultatelor votului consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, la propunerea consiliului consultativ; d) organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ, perfecţionarea şi modernizarea acestuia; e) stabilirea planului de şcolarizare şi a reţelei şcolare; f) asigurarea şi dezvoltarea bazei didactico-materiale; g) relaţiile cu diverşi factori abilitaţi în domeniul educaţiei; h) acordarea de distincţii unităţilor de învăţământ şi cadrelor didactice; i) orice alte domenii care decurg din regulamente sau dispoziţii ale ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.  +  Capitolul V Dispoziţii finale  +  Articolul 8Calitatea de membru în consiliul consultativ nu presupune atribuirea unei indemnizaţii de şedinţă.  +  Articolul 9Pe baza prezentului regulament, consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar aprobă regulamentul intern al consiliului consultativ.--------