REGULAMENT-CADRU din 5 octombrie 2011 (*actualizat*)privind organizarea şi funcţionarea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar(actualizat la data de 1 aprilie 2015*)
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
  • ----------  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, denumit în continuare consiliu de administraţie, îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu reglementările Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011.  +  Articolul 2Consiliul de administraţie funcţionează în baza unui regulament propriu, elaborat şi aprobat de acesta, conform prezentului regulamentul-cadru.  +  Capitolul II Componenţa  +  Articolul 3 (1) Consiliul de administraţie are un număr impar de membri: 9-13, din care fac parte: a) inspectorul şcolar general - preşedinte; b) inspectorul şcolar general adjunct/inspectorii şcolari generali adjuncţi; c) directorul casei corpului didactic; d) contabilul-şef; e) consilierul juridic; f) un inspector şcolar pentru managementul resurselor umane; g) inspectori şcolari.(1^1) Minorităţile naţionale au dreptul la reprezentare proporţională cu numărul de clase în organele de conducere ale inspectoratelor şcolare, cu respectarea criteriilor de competenţă profesională, potrivit legii.----------Alin. (1^1) al art. 3 a fost introdus de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 3.400 din 18 martie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 1 aprilie 2015. (2) Inspectorul şcolar general desemnează un preşedinte dintre membrii consiliului de administraţie doar pentru şedinţele de lucru la care nu poate fi prezent. (3) Consiliul de administraţie desemnează din rândul salariaţilor un secretar, fără drept de vot, care asigură convocarea la şedinţe a membrilor acestuia şi întocmirea proceselor-verbale şi care aduce la cunoştinţa personalului hotărârile adoptate. (4) La şedinţele consiliului de administraţie participă, cu statut de observator, câte un reprezentant desemnat de federaţiile reprezentative la nivel de ramură învăţământ care au organizaţii sindicale în judeţul/municipiul Bucureşti. Inspectoratul şcolar invită, în scris, observatorii să asiste la desfăşurarea şedinţei consiliului de administraţie, cu cel puţin 48 de ore înainte de data începerii desfăşurării acesteia. Neprezentarea observatorilor, deşi au fost invitaţi în termen, nu afectează legalitatea desfăşurării şedinţei.  +  Articolul 4Consiliul de administraţie se numeşte prin decizie a inspectorului şcolar general. Modificarea componenţei va fi reglementată de regulamentul propriu, elaborat şi aprobat de consiliul de administraţie, conform prezentului regulament-cadru.  +  Capitolul III Organizare şi funcţionare  +  Articolul 5 (1) Activitatea consiliului de administraţie se desfăşoară pe baza unui plan elaborat anual la începutul anului şcolar. (2) Consiliul de administraţie se întruneşte, de regulă, lunar sau ori de câte ori este necesar, la cererea inspectorului şcolar general sau a două treimi din numărul membrilor acestuia. (3) Prezenţa membrilor la şedinţele consiliului de administraţie este obligatorie. Şedinţele sunt statutare dacă sunt prezenţi cel puţin două treimi din numărul membrilor.  +  Articolul 6La şedinţele consiliului de administraţie pot participa, când este cazul, ca invitaţi fără drept de vot salariaţi ai instituţiei a căror participare este necesară în funcţie de natura problemelor aflate pe ordinea de zi a şedinţei.  +  Articolul 7Consiliul de administraţie adoptă hotărâri prin vot deschis, cu jumătate plus unu din totalul voturilor exprimate. Inspectorul şcolar general emite decizii în conformitate cu hotărârile consiliului de administraţie.  +  Articolul 8Dezbaterile, punctele de vedere ale participanţilor şi hotărârile consiliului de administraţie se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului de administraţie, care este înseriat şi numerotat de către secretarul acestuia. În funcţie de votul exprimat, membrii consiliului de administraţie îşi asumă întreaga responsabilitate, în faţa legii, pentru hotărârile luate.  +  Articolul 9Hotărârile consiliului de administraţie sunt obligatorii pentru tot personalul instituţiei, inclusiv pentru conducerea acesteia. În cazul în care hotărârile consiliului de administraţie încalcă prevederile legale, preşedintele are obligaţia să suspende aplicarea acestor hotărâri şi să anunţe Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.  +  Capitolul IV Atribuţii  +  Articolul 10 (1) Consiliul de administraţie asigură respectarea prevederilor care decurg din legi, regulamente şi alte acte normative şi stabileşte măsuri privind aplicarea acestora. (2) Hotărârile consiliului de administraţie privind un domeniu de activitate aflat în responsabilitatea unui inspector şcolar se adoptă după consultarea prealabilă a inspectorului şcolar în a cărui responsabilitate se află domeniul respectiv.  +  Articolul 11Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii: a) defalcă numărul total de posturi pe categorii de personal şi pe funcţii, conform machetei din anexa la ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice privind structura inspectoratelor şcolare, situaţie care se transmite spre avizare Direcţiei generale management şi reţea şcolară; stabileşte, în funcţie de structura organizatorică aprobată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, componenţa nominală a domeniilor de la nivelul inspectoratului şcolar;----------Lit. a) a art. 11 a fost modificată de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 3.400 din 18 martie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 1 aprilie 2015. b) alege prin vot secret membrii comisiei de etică şi îi reconfirmă anual; c) alege prin vot secret membrii consiliului consultativ; d) evaluează activitatea personalului nedidactic şi ia măsuri pentru eficientizarea acesteia;----------Lit. d) a art. 11 a fost modificată de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 3.400 din 18 martie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 1 aprilie 2015. e) aprobă regulamentul intern al instituţiei şi regulamentul intern propriu, precum şi regulamentele interne ale consiliului consultativ şi colegiului de disciplină; f) definitivează şi aprobă tematica şi graficul şedinţelor sale, propuse de preşedinte; g) stabileşte responsabilităţile membrilor săi; h) aprobă anual documentele manageriale ale inspectoratului şcolar, precum şi raportul asupra stării învăţământului la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti; i) aprobă proiectul de buget anual; j) aprobă statul de funcţii al inspectoratului şcolar; k) stabileşte membrii comisiei paritare şi ai colegiului de disciplină; l) organizează concursul pentru ocuparea funcţiilor de îndrumare şi de control din inspectoratul şcolar, conform prevederilor legale în vigoare; m) aprobă fişele de post pentru personalul inspectoratului şcolar sau eventualele modificări la fişele existente; n) validează calificativele anuale ale personalului inspectoratului şcolar;n^1) rezolvă contestaţiile privind evaluarea inspectorilor şcolari şi a directorilor unităţilor de învăţământ, în conformitate cu dispoziţiile legale;----------Lit. n^1) a art. 11 a fost introdusă de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 3.400 din 18 martie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 1 aprilie 2015. o) dezbate şi aprobă proiectul planului anual de şcolarizare şi al reţelei şcolare;o^1) aprobă funcţionarea formaţiunilor de preşcolari din grupa mare sau de elevi sub efectivul minim sau peste efectivul maxim, în situaţii excepţionale, pe baza unei justificări corespunzătoare, ţinând seama de încadrarea în costul standard per elev şi în numărul maxim de posturi aprobat pentru învăţământul preuniversitar la nivelul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti.----------Lit. o^1) a art. 11 a fost introdusă de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 3.400 din 18 martie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 1 aprilie 2015. p) numeşte reprezentantul inspectoratului şcolar care va face parte din comisiile de concurs pentru ocuparea funcţiei de director/director adjunct al unităţilor de învăţământ; q) propune auditarea directorului unei unităţi de învăţământ de stat, la cererea consiliului de administraţie al acesteia; r) planifică auditarea periodică a resursei umane din învăţământul preuniversitar; s) aprobă la începutul fiecărui an şcolar calendarul concursurilor şcolare recunoscute la nivel judeţean; ş) aprobă componenţa comisiei de mobilitate a personalului din învăţământ; t) validează proiectele de încadrare la nivelul unităţilor de învăţământ; ţ) avizează oferta de posturi didactice/catedre vacante/rezervate la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti;ţ^1) validează concursul pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice;----------Lit. ţ^1) a art. 11 a fost introdusă de pct. 20 al art. I din ORDINUL nr. 3.400 din 18 martie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 1 aprilie 2015.ţ^2) validează rezultatele concursului de ocupare a funcţiilor de director/director adjunct şi soluţionează eventualele contestaţii;----------Lit. ţ^2) a art. 11 a fost introdusă de pct. 20 al art. I din ORDINUL nr. 3.400 din 18 martie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 1 aprilie 2015.ţ^3) elaborează propunerea motivată în baza căreia poate fi eliberat din funcţie directorul/directorul adjunct al unităţii de învăţământ de stat;----------Lit. ţ^3) a art. 11 a fost introdusă de pct. 20 al art. I din ORDINUL nr. 3.400 din 18 martie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 1 aprilie 2015.ţ^4) eliberează avizul în vederea numirii directorului şi directorului adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar, prin detaşare în interesul învăţământului, în cazul vacantării funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârşitul anului şcolar; numirea se realizează prin decizie a inspectorului şcolar general şi cu acordul scris al persoanelor solicitate.----------Lit. ţ^4) a art. 11 a fost introdusă de pct. 20 al art. I din ORDINUL nr. 3.400 din 18 martie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 1 aprilie 2015. u) analizează calitativ şi cantitativ nivelul de şcolarizare şi stabileşte măsurile de reglare la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti; v) numeşte câte un reprezentant al inspectoratului şcolar pentru fiecare comisie de concurs în vederea ocupării posturilor/catedrelor didactice; w) aprobă lista cadrelor didactice care fac parte din corpul profesorilor mentori, corpul profesorilor metodişti şi din consiliile consultative pe discipline la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti; x) aprobă lista cadrelor didactice propuse pentru premii şi distincţii; y) stabileşte cadrul de organizare a examenelor şi evaluărilor naţionale, a admiterii în liceu, a examenelor de certificare a competenţelor profesionale şi a concursurilor şi olimpiadelor şcolare, conform metodologiilor emise de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului; z) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ordine şi metodologii ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.----------Lit. z) a art. 11 a fost modificată de pct. 21 al art. I din ORDINUL nr. 3.400 din 18 martie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 1 aprilie 2015.  +  Capitolul V Dispoziţii finale  +  Articolul 12Pe baza prezentului regulament-cadru, consiliul de administraţie elaborează în regulamentul intern al inspectoratului şcolar prevederi specifice activităţii sale.------