HOTĂRÂRE nr. 1.048 din 13 octombrie 2015pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului sau examenului pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 320/2006
EMITENT
 • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 19 noiembrie 2015  Având în vedere dispoziţiile art. 48-51 şi ale art. 106 lit. g) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:  +  Articolul IRegulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului sau examenului pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 320/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 384 din 4 mai 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 8 alineatul (2), după ultimul marcator se introduce un marcator, cu următorul cuprins:"● responsabili de sală şi supraveghetori, precum şi alte persoane care desfăşoară activitate pentru buna organizare a concursului sau examenului. Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1), aceste persoane sunt numite prin hotărâre a preşedintelui comisiei de organizare a concursului sau examenului, de regulă, din aceleaşi categorii de personal ca şi membrii comisiei."2. La articolul 11, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Preşedintele comisiei de organizare a concursului sau examenului ia toate măsurile necesare îndeplinirii atribuţiilor prevăzute la alin. (1). În acest scop, preşedintele comisiei de organizare a concursului sau examenului stabileşte fişa de atribuţii pentru vicepreşedinţi şi membrii comisiei, precum şi instrucţiunile pentru responsabilii de sală şi supraveghetori."  +  Articolul IIPrezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Vicepreşedintele

  Consiliului Superior al Magistraturii,

  procuror Bogdan Gabor
  Bucureşti, 13 octombrie 2015.Nr. 1.048.-------