ORDIN nr. 5.558 din 27 octombrie 2015privind aprobarea programelor pentru susţinerea examenului naţional de definitivare în învăţământ
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 noiembrie 2015  În baza prevederilor art. 241 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de prevederile art. 4 alin. (2) şi art. 19 alin. (1) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă programele pentru susţinerea examenului naţional de definitivare în învăţământ, începând cu sesiunea 2016, prevăzute în anexa nr. 1*), care face parte integrantă din prezentul ordin. Notă

  ──────────

  *) Anexa nr. 1 se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 846 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

  ──────────
   +  Articolul 2Disciplinele de examen pentru care sunt aprobate programele din anexa nr. 1 sunt cuprinse în anexa nr. 2*), care face parte integrantă din prezentul ordin. Notă

  ──────────

  *) Anexa nr. 2 se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 846 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

  ──────────
   +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin, programele pentru examenul de definitivare în învăţământ, aprobate anterior prin ordine de ministru, îşi pierd valabilitatea.  +  Articolul 4Direcţia generală management şi reţea şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi inspectoratele şcolare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

  Gigel Paraschiv,

  secretar de stat
  Bucureşti, 27 octombrie 2015.Nr. 5.558.------