HOTĂRÂRE nr. 885 din 27 octombrie 2015pentru modificarea şi completarea unor acte normative referitoare la activitatea Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 4 noiembrie 2015  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 598/2014 privind înfiinţarea pe lângă Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.380/2009 privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 24 iulie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:"HOTĂRÂREprivind înfiinţarea pe lângă Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale şi pe lângă fiecare unitate teritorială a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii"2. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Se aprobă înfiinţarea de activităţi finanţate integral din venituri proprii pentru intervenţii operative şi reîntregirea stocurilor diminuate, denumită în continuare Activitate, pe lângă aparatul propriu şi pe lângă fiecare unitate teritorială subordonată Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, denumită în continuare Administraţia Naţională."3. La articolul 1 alineatul (3), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:"d) dobânzile aferente contractelor pentru împrumuturile acordate potrivit art. 5 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."4. La articolul 1, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:"(4) Încasările din veniturile prevăzute la alin. (3) lit. a)-c) constituie venituri proprii ale unităţilor teritoriale subordonate şi servesc la finanţarea cheltuielilor curente şi de capital prevăzute la art. 1 alin. (2). (5) Încasările din veniturile prevăzute la alin. (3) lit. d) constituie venituri proprii ale Administraţiei Naţionale - aparatul propriu şi servesc la finanţarea cheltuielilor prevăzute la art. 1 alin. (2)."5. La articolul 2, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) şi (2^2), cu următorul cuprins:"(2^1) Administraţia Naţională - aparat propriu şi unităţile teritoriale subordonate întocmesc bugete separate pentru activitatea finanţată integral din venituri proprii pe care o derulează.(2^2) Fundamentarea, elaborarea, aprobarea şi executarea indicatorilor din aceste bugete se fac cu respectarea reglementărilor legale în vigoare."6. La articolul 2, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(6) Activitatea se încadrează la acelaşi capitol bugetar în care sunt încadraţi şi ordonatorii de credite."7. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 2^1, cu următorul cuprins:"Art. 2^1. - Sumele necesare activităţilor înfiinţate pe lângă Administraţia Naţională - aparat propriu şi unităţile teritoriale subordonate se repartizează în condiţiile legii de ordonatorul secundar de credite potrivit bugetelor prevăzute la art. 2 alin. (2)."8. Articolul 3 se abrogă.  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 1.380/2009 privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 815 din 27 noiembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 3 litera A, punctul 6^1 se abrogă.2. La articolul 3 litera A, punctul 30 va avea următorul cuprins:"30. atribuie, în calitate de unitate de achiziţii centralizată, în numele şi pentru unităţile teritoriale subordonate, acorduri-cadru/contracte de achiziţii publice pentru produsele rezervă de stat prevăzute în programele anuale."3. La articolul 11 alineatul (2), punctele 1^1, 2 şi 3 vor avea următorul cuprins:"1^1. pentru domeniul activităţii finanţate integral din venituri proprii, contractele se încheie de unităţile teritoriale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;2. urmăresc şi răspund, în condiţiile legii, de derularea contractelor încheiate, scop în care întreprind următoarele operaţiuni: emit şi primesc facturi, încasează şi plătesc sumele din facturi, predau şi recepţionează produse şi servicii, primesc garanţia constituită în cuantumul şi forma stabilite prin documentele primite de la Administraţia Naţională şi o execută sau o restituie la termen, după caz;3. controlează şi răspund, în condiţiile legii, de activitatea de recepţie la primirea produselor, lucrărilor şi serviciilor, precum şi de livrarea produselor;"4. La articolul 11 alineatul (2), punctul 22^1 se abrogă.  +  Articolul IIIHotărârea Guvernului nr. 1.380/2009 privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 815 din 27 noiembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.  +  Articolul IVPrezenta hotărâre intră în vigoare la 1 ianuarie 2016.

  PRIM-MINISTRU

  VICTOR-VIOREL PONTA

  Contrasemnează:

  -----------------

  Viceprim-ministru,

  ministrul afacerilor interne,

  Gabriel Oprea

  Preşedintele Administraţiei Naţionale

  a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale,

  Dan-Cornel Baranga

  Ministrul finanţelor publice,

  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 27 octombrie 2015.Nr. 885.----