HOTĂRÂRE nr. 880 din 20 octombrie 2015pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind scheme de ajutor de stat care se acordă în agricultură
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 26 octombrie 2015  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 965 din 30 decembrie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Rata accizei reduse pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură în sectoarele vegetal, zootehnic şi îmbunătăţiri funciare este de 99,498 lei/1.000 litri. (3) În anul 2015, diferenţa dintre rata accizei standard prevăzută în anexa nr. 1 la titlul VII "Accize şi alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi rata accizei reduse prevăzută la alin. (2) se acordă ca ajutor de stat sub formă de rambursare."2. La articolul 2, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (3^1) şi (3^2), cu următorul cuprins:"(3^1) În anul 2016, diferenţa dintre rata accizei standard prevăzută în coloana 3 din anexa nr. 1 la titlul VIII "Accize şi alte taxe speciale" din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu completările ulterioare, şi rata accizei reduse prevăzută la alin. (2) se acordă ca ajutor de stat sub formă de rambursare.(3^2) În perioada 2017-2020, diferenţa dintre rata accizei standard, calculată prin actualizarea nivelului prevăzut în coloana 4 din anexa nr. 1 la titlul VIII "Accize şi alte taxe speciale" din Legea nr. 227/2015, cu completările ulterioare, potrivit art. 342 alin. (2)-(4) din acelaşi act normativ, şi rata accizei reduse prevăzută la alin. (2) se acordă ca ajutor de stat sub formă de rambursare."3. La articolul 6, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (2^1)-(2^3), cu următorul cuprins:"(2^1) Cererea va fi însoţită de originalul sau copia adeverinţei prevăzute de Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare, emise de primărie conform înscrisurilor din Registrul agricol, sau va cuprinde informaţii privind suprafeţele şi culturile prevăzute în cererea de plată unică pe suprafaţă depusă la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi pe care solicitantul le exploatează până la sfârşitul fiecărui an calendaristic aferent solicitării, în cadrul schemelor de plăţi pe suprafaţă, în cursul anului de cerere.(2^2) În situaţia în care solicitantul a depus adeverinţa emisă de primărie odată cu cererea de plată unică pe suprafaţă şi aceasta cuprinde datele prevăzute la alin. (2^1), adeverinţa îşi păstrează valabilitatea.(2^3) În situaţia exploatării în cursul anului de cerere şi a altor suprafeţe şi culturi, altele decât cele prevăzute la alin. (2^1), solicitantul are obligaţia să depună o adeverinţă emisă de primărie, în original sau în copie, conform înscrisurilor din Registrul agricol, care cuprinde informaţii privind suprafeţele şi culturile în cauză."4. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Plata ajutorului de stat se solicită pe baza unor cereri de plată adresate de beneficiarii pentru care a fost emis acordul prealabil de finanţare Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, prin centrele judeţene/locale, după caz, care se depun până la finele lunii următoare perioadei pentru care se solicită rambursarea, însoţite de o situaţie centralizatoare a cantităţilor de motorină utilizate în perioada respectivă, precum şi de copii ale documentelor fiscale de vânzare a motorinei, emise de furnizori pe numele beneficiarilor."5. La articolul 9, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură sau al municipiului Bucureşti analizează solicitările beneficiarilor şi documentele justificative anexate, în limita cantităţilor totale anuale aprobate prin acordul prealabil pentru finanţare prin rambursare, determină cantităţile de motorină pentru care se acordă ajutorul de stat, precum şi valoarea acestuia şi întocmesc situaţii centralizatoare pe care le transmit Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. (2) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură întocmeşte şi transmite trimestrial la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale situaţia centralizatoare cu beneficiarii şi sumele aferente cantităţilor de motorină determinate la plată."6. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Valoarea totală maximă a schemei de ajutor de stat pentru perioada 2015-2020 este de 3.334.037,25 mii lei şi se acordă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. (2) Suma alocată pentru plata ajutorului de stat în anul 2015 este de 270.697,250 mii lei şi se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2015."  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 1.179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 967 din 30 decembrie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 18 va avea următorul cuprins:"Art. 18. - Valoarea totală maximă a schemei de ajutor de stat pentru perioada 2015-2020 este de 759.250 mii lei, din care 238.202,85 mii lei pentru speciile taurine, bubaline, porcine şi ecvine, respectiv 521.047,15 mii lei pentru speciile ovine şi caprine."2. La articolul 19, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Suma alocată pentru plata ajutoarelor de stat în anul 2015 este de maximum 25.000 mii lei, din care 15.702,85 mii lei pentru speciile taurine, bubaline, porcine şi ecvine, respectiv 9.297,15 mii lei pentru speciile ovine şi caprine, şi se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2015."

  PRIM-MINISTRU

  VICTOR-VIOREL PONTA

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

  Daniel Constantin

  Ministrul finanţelor publice,

  Eugen Orlando Teodorovici

  p. Ministrul afacerilor externe,

  Radu Podgorean,

  secretar de stat
  Bucureşti, 20 octombrie 2015.Nr. 880.-------