PROCEDURILE ŞI CONDIŢIILE din 9 octombrie 2015de autorizare a participării şi organizării de către federaţiile sportive naţionale a competiţiilor sportive internaţionale
EMITENT
  • MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 21 octombrie 2015     +  A. Emiterea aprobării prealabile, de către Ministerul Tineretului şi Sportului, a candidaturii federaţiilor sportive naţionale pentru organizarea în România a unor competiţii sportive oficiale - campionate mondiale, europene şi regionaleDocumentaţia privind obţinerea aprobării prealabile va fi depusă la registratura Ministerului Tineretului şi Sportului de către federaţia sportivă naţională şi va cuprinde:1. solicitarea pentru aprobarea angajării de negocieri cu organismul sportiv internaţional sub autoritatea căruia se va desfăşura competiţia pentru a cărei organizare se candidează. Devizul estimativ de cheltuieli şi precizarea surselor din care vor fi acoperite acestea;2. caietul/manualul stabilit de Federaţia Sportivă Internaţională;3. angajamentul scris al deţinătorului bazei sportive în cadrul căreia urmează să se desfăşoare competiţia care să confirme asigurarea tuturor condiţiilor necesare, în conformitate cu caietul/manualul care să conţină cerinţele Federaţiei Sportive Internaţionale;4. programul de măsuri privind organizarea şi desfăşurarea competiţiei;5. termenul de depunere a documentaţiei:● documentaţia se va depune în anul anterior organizării competiţiei sau, după caz, potrivit deciziilor organismelor internaţionale;● perioada-limită de depunere este de 90 de zile calendaristice înaintea datei-limită fixate de organismul sportiv internaţional pentru depunerea candidaturilor.Începând cu anul 2016, organizarea competiţiei internaţionale se va desfăşura în anul următor aprobării candidaturii, iar devizul estimativ va fi cuprins în cererea de finanţare privind activitatea de excelenţă, cerere ce va fi depusă la elaborarea bugetului pentru anul bugetar următor.  +  B. Acordarea autorizaţiei de organizare, desfăşurare pe teritoriul României a campionatelor mondiale, europene şi regionale şi participarea reprezentativelor naţionale la acesteaB1. Documentaţia privind obţinerea autorizaţiei va fi depusă la registratura Ministerului Tineretului şi Sportului de către federaţia sportivă naţională şi va cuprinde:1. aprobarea prealabilă a Ministerului Tineretului şi Sportului pentru depunerea candidaturii la organismele sportive internaţionale, în scopul obţinerii organizării în România a competiţiei oficiale, copie conformă cu originalul;2. documentul care atestă acceptul organismului internaţional de organizare pe teritoriul României a competiţiei oficiale, copie tradusă, conformă cu originalul;3. caietul/manualul (caietul de sarcini), stabilit de Federaţia Sportivă Internaţională privind competiţia, care să cuprindă date privind drepturile şi obligaţiile părţilor, copie tradusă, conformă cu originalul;4. hotărârea organului de conducere şi administrare al federaţiei pentru aprobarea acţiunii, copie conformă cu originalul, din care să rezulte, în mod obligatoriu:- competiţia care va fi organizată, cu precizarea categoriei/nivelului de vârstă şi sex al participanţilor;- locul de organizare;- perioada de desfăşurare;- criterii care stau la baza stabilirii loturilor naţionale, respectiv probele de concurs şi sistemele de calificare.Începând cu anul 2016, organizarea competiţiei internaţionale se va desfăşura în anul următor aprobării candidaturii, iar devizul estimativ va fi cuprins în cererea de finanţare privind activitatea de excelenţă, cerere ce va fi depusă la elaborarea bugetului pentru anul bugetar următor.B2. Documentaţia privind obţinerea finanţării activităţii de excelenţă se va depune ulterior îndeplinirii condiţiilor pct. B1. Aceasta va cuprinde documentele depuse conform pct. B1, precum şi următoarele:1. contractul de excelenţă, care va cuprinde categorii de cheltuieli estimate a fi finanţate de Ministerul Tineretului şi Sportului, pe baza calendarului competiţional pentru activitatea de excelenţă;2. anexa la contractul de excelenţă va cuprinde categoriile de cheltuieli propuse în devizul estimativ care a stat la baza emiterii aprobării prealabile;3. în contractul de excelenţă sunt cuprinse şi categoriile, respectiv valoarea cheltuielilor efectuate din veniturile proprii ale federaţiei, sponsorizări, alte surse de finanţare.  +  C. Acordarea autorizaţiei de organizare, desfăşurare şi participare pe teritoriul României a campionatelor mondiale, europene şi regionale şi participarea reprezentativelor naţionale la acestea, cu respectarea condiţiilor de la pct. A şi B.Documentaţia privind obţinerea autorizaţiei va fi depusă la registratura ministerului de către federaţia sportivă naţională şi va cuprinde:1. componenţa delegaţiei României, astfel:- numele şi prenumele;- calitatea în cadrul delegaţiei;- precizări cu privire la componenţa loturilor naţionale (inclusiv rezerve) care vor participa la competiţie, potrivit probelor de concurs, categoriei/nivelului de vârstă şi sex;- obiectivele de performanţă propuse;2. programul de măsuri privind asigurarea condiţiilor necesare organizării şi desfăşurării competiţiei, avize din partea instituţiilor abilitate (Ministerul Afacerilor Interne, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, deţinătorul bazelor sportive);3. la finalizarea competiţiei se va depune raportul de imagine care să cuprindă promovarea imaginii României şi îndeplinirea obiectivelor de performanţă propuse;4. termenul de depunere a documentaţiei este de minimum 60 de zile calendaristice înaintea datei de desfăşurare a competiţiei.  +  D. Acordarea autorizaţiei de participare a reprezentativelor naţionale la competiţiile mondiale, europene şi regionale oficiale organizate în străinătateDocumentaţia privind obţinerea autorizaţiei va fi depusă la registratura ministerului de către federaţia sportivă naţională şi va cuprinde:1. hotărârea organului de conducere şi administrare al federaţiei pentru aprobarea acţiunii, copie conformă cu originalul, din care să rezulte, în mod obligatoriu:- competiţia la care se va participa, cu precizarea categoriei/nivelului de vârstă şi a sexului;- ţara, oraşul în care se organizează;- perioada de desfăşurare;- componenţa numerică şi nominală a delegaţiei şi calitatea oficială a fiecărui membru;- criterii care stau la baza stabilirii loturilor participante, respectiv probele de concurs şi sistemele de calificare;- categoriile şi valoarea cheltuielilor finanţate din sumele prevăzute în contractul de finanţare care se încheie între federaţie şi Ministerul Tineretului şi Sportului;- categoriile, respectiv valoarea cheltuielilor efectuate din veniturile proprii ale federaţiei, sponsorizări, alte surse de finanţare;2. componenţa delegaţiei României, astfel:- numele şi prenumele;- calitatea în cadrul delegaţiei;- precizări cu privire la componenţa loturilor naţionale (inclusiv rezerve) care vor participa la competiţie, potrivit probelor de concurs, categoriei/nivelului de vârstă şi sex;- obiectivele de performanţă propuse;3. invitaţia de participare din partea organizatorilor;4. regulamentul competiţiei;5. termenul de depunere a documentaţiei:● documentaţia se va depune ulterior stabilirii lotului reprezentativ;● perioada-limită de depunere este de 15 zile calendaristice înaintea datei stabilite pentru deplasarea delegaţiei la competiţia internaţională oficială.-----