DECIZIE nr. 236 din 19 octombrie 2015privind înfiinţarea Comitetului Interministerial pentru Achiziţii Publice
EMITENT
 • GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 19 octombrie 2015  În temeiul art. 18 alin. (1) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  Articolul 1 (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii se înfiinţează Comitetul Interministerial pentru Achiziţii Publice, denumit în continuare Comitetul. (2) Comitetul are următoarele atribuţii: a) monitorizează stadiul implementării măsurilor stabilite prin Strategia naţională în domeniul achiziţiilor publice, cu încadrarea în indicatori; b) sprijină Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice în vederea implementării măsurilor stabilite prin Strategia naţională în domeniul achiziţiilor publice şi în promovarea politicilor în domeniul achiziţiilor publice; c) asigură coordonarea şi coerenţa procesului de implementare a Strategiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice, în special în domeniile gestionate de ministerele, organele de specialitate şi instituţiile administraţiei publice centrale care fac parte din Comitet, în acord cu angajamentele internaţionale asumate de către Guvern, în special în relaţia cu Comisia Europeană; d) asigură îndrumare strategică pentru dezvoltarea funcţiilor şi politicilor în sistemul de achiziţii publice în legătură directă cu piaţa, în baza unor consultări periodice cu partenerii externi şi cu societatea civilă.  +  Articolul 2 (1) Conducerea Comitetului este asigurată de către ministrul finanţelor publice, care poate delega această atribuţie preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice. (2) Şedinţele Comitetului au loc în prezenţa majorităţii membrilor. Comitetul adoptă hotărâri prin consens. (3) În cazul în care nu se obţine consensul privind măsurile propuse, Comitetul va transmite o informare prim-ministrului, care va decide în condiţiile legii. (4) Hotărârile Comitetului sunt obligatorii pentru ministerele, organele de specialitate şi instituţiile administraţiei publice centrale care fac parte din Comitet. (5) Concluziile şi hotărârile reuniunilor Comitetului se consemnează în procese-verbale, care vor fi semnate de persoana care asigură conducerea Comitetului. (6) Comitetul prezintă, la solicitarea prim-ministrului, rapoarte de progres cu privire la stadiul implementării măsurilor stabilite prin Strategia naţională în domeniul achiziţiilor publice, precum şi informări periodice.  +  Articolul 3 (1) Ministerele, organele de specialitate şi instituţiile administraţiei publice centrale care fac parte din Comitet sunt prevăzute în anexa nr. 1. (2) Ministerele vor fi reprezentate la şedinţele Comitetului la nivel de ministru, iar organele de specialitate şi instituţiile administraţiei publice centrale, de către conducătorii acestora. (3) Miniştrii pot fi reprezentaţi în şedinţele Comitetului la nivel de secretari de stat, desemnaţi în acest sens. (4) La lucrările Comitetului pot participa, în calitate de invitaţi, şi reprezentanţi ai altor entităţi publice. Instituţiile publice prevăzute în anexa nr. 2 au calitatea de invitaţi permanenţi la lucrările Comitetului.  +  Articolul 4 (1) În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale, Comitetul stabileşte acţiunile prioritare. Comitetul analizează periodic evoluţia gradului de îndeplinire a acestor acţiuni prioritare şi decide asupra măsurilor corective. (2) Comitetul analizează periodic evoluţia gradului de îndeplinire a obiectivelor asumate prin Strategia naţională în domeniul achiziţiilor publice, precum şi motivele/cauzele eventualelor decalaje. (3) Comitetul va funcţiona ca un instrument de garantare a echilibrului instituţional ("checks and balances"), care va asigura evaluarea independentă a politicii în domeniu şi viziunea strategică.  +  Articolul 5 (1) În cadrul Comitetului îşi desfăşoară activitatea grupul de lucru la nivel tehnic, format din experţi ai ministerelor, organelor de specialitate şi instituţiilor administraţiei publice centrale, care fac parte din Comitet, şi ai instituţiilor ai căror reprezentanţi au calitatea de invitaţi. În acest sens, instituţiile prevăzute la art. 3 desemnează câte o persoană responsabilă, care să poată furniza expertiza şi sprijinul necesare în domeniu. (2) Persoanele desemnate în grupul de lucru au obligaţia de a comunica concluziile reuniunilor tehnice conducătorilor entităţilor pe care le reprezintă. (3) Grupul de lucru prevăzut la alin. (1) asigură suport tehnic necesar Comitetului în vederea îndeplinirii atribuţiilor sale prevăzute la art. 1 alin. (2).  +  Articolul 6 (1) Comitetul îşi desfăşoară activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, pe care îl aprobă în prima reuniune. (2) Comitetul se întruneşte trimestrial şi ori de câte ori este necesar. (3) Secretariatul tehnic al Comitetului este asigurat de către Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice.  +  Articolul 7La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia prim-ministrului nr. 218/2014 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru realizarea reformei cadrului legislativ şi instituţional în domeniul achiziţiilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 453 din 20 iunie 2014.  +  Articolul 8Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta decizie.

  PRIM-MINISTRU

  VICTOR-VIOREL PONTA

  Contrasemnează:

  ---------------

  Secretarul general al Guvernului,

  Ion Moraru
  Bucureşti, 19 octombrie 2015.Nr. 236.  +  Anexa 1COMPONENŢAComitetului Interministerial pentru Achiziţii Publice1. Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice (ANAP)2. Agenţia pentru Agenda Digitală a României (AADR)3. Cancelaria Primului-Ministru (CPM)4. Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC)5. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP)6. Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului (MECT)7. Ministerul Finanţelor Publice (MFP)8. Ministerul Fondurilor Europene (MFE)9. Ministerul Justiţiei (MJ)10. Secretariatul General al Guvernului (SGG)  +  Anexa 2LISTAinstituţiilor cu caracter de invitaţi permanenţi lalucrările Comitetului Interministerial pentru Achiziţii Publice1. Curtea de Conturi a României (CCR)2. Autoritatea de Audit (AA)3. Consiliul Concurenţei (CC)4. Agenţia Naţională de Integritate (ANI)5. Consiliul Superior al Magistraturii (CSM)-----