ORDIN nr. 963 din 1 octombrie 2015privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015
EMITENT
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 772 din 16 octombrie 2015  Văzând Referatul de aprobare nr. DG nr. 1.656 din 1 octombrie 2015 al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,având în vedere art. 51 alin. (1) lit. b) şi alin. (5) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, precum şi Hotărârea Guvernului nr. 206/2015 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, precum şi art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:  +  Articolul INormele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 şi 219 bis din 1 aprilie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La capitolul I articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Pentru anul 2016 includerea unităţilor de specialitate în programele naţionale de sănătate se realizează pe baza unor criterii elaborate la propunerea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi a unei metodologii de selecţie care se aprobă prin normele tehnice, până la data de 31 decembrie 2015."2. La capitolul I articolul 3 alineatul (3), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) furnizori privaţi de servicii medicale pentru serviciile medicale care excedează capacităţii furnizorilor publici de servicii medicale; selecţia furnizorilor privaţi de servicii medicale se realizează conform prevederilor alin. (2^1);".3. La capitolul I articolul 3, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(11) Pentru persoanele cu tulburări psihice prevăzute de Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002, republicată, care au desemnat reprezentant legal de către autorităţile competente potrivit legislaţiei în vigoare, acordarea de către furnizori a serviciilor medicale se face prin utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate al reprezentantului legal sau cartea de identitate/buletinul de identitate/paşaportul, dacă reprezentantul legal nu poate prezenta cardul. Reprezentantul legal al persoanei cu tulburări psihice, care însoţeşte persoana cu tulburări psihice la furnizorii de servicii medicale, prezintă obligatoriu documentul prin care a fost desemnat reprezentant legal, în vederea înregistrării de către furnizori a acestui document în evidenţele proprii."4. La capitolul I articolul 8, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Includerea unităţilor de specialitate private care derulează programele naţionale de sănătate curative se face potrivit art. 3 alin. (3) lit. c)."5. La capitolul II articolul 21 alineatul (4), literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"b) ca urmare a actualizării Catalogului naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România (Canamed) prin completarea/modificarea Listei de medicamente - denumiri comerciale; Lista se elaborează în termen de 15 zile de la actualizarea Canamed şi intră în vigoare la data de 1 a lunii următoare celei în care a fost elaborată; c) în situaţia în care, în intervalul dintre două actualizări ale Canamed, un medicament cu autorizaţie de punere pe piaţă a obţinut avizul Ministerului Sănătăţii pentru un preţ de vânzare cu amănuntul/preţ cu ridicata pe unitatea terapeutică mai mic sau egal cu preţul de decontare, cu excepţia medicamentelor a căror DCI este prevăzută în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate şi care nu are niciun medicament - denumire comercială în Lista prevăzută la alin. (2). Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă a medicamentului, prin reprezentantul său legal, declară pe propria răspundere că asigură medicamentul pe piaţă în cantităţi suficiente pentru asigurarea nevoilor de consum ale pacienţilor şi are capacitatea de a-l distribui furnizorilor care derulează programe naţionale de sănătate, cu excepţia diminuărilor de preţ pentru medicamentele existente în Lista prevăzută la alin. (2) şi a medicamentelor autorizate pentru nevoi speciale."6. La capitolul III articolul 24, alineatele (3)-(6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(3) În situaţia în care, ca urmare a verificării de către casa de asigurări de sănătate, se constată unele erori materiale în centralizatoarele de raportare/declaraţiile de servicii, acestea pot fi corectate de furnizor în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data comunicării de către casa de asigurări de sănătate a respectivelor erori constatate; comunicarea se face de către casa de asigurări de sănătate în format electronic. (4) În vederea decontării contravalorii medicamentelor/materialelor sanitare specifice acordate în cadrul programelor pentru tratamentul ambulatoriu, eliberate prin farmaciile cu circuit închis, unităţile de specialitate depun/transmit caselor de asigurări de sănătate facturi şi borderouri centralizatoare distincte pe fiecare program naţional de sănătate curativ, respectiv pentru medicamentele corespunzătoare DCI-urilor aprobate de către comisiile de experţi ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi pentru medicamentele corespunzătoare DCI-urilor pentru care au fost încheiate contracte cost-volum componenta prescriere şi componenta eliberare pentru prescripţiile off-line, precum şi pentru prescripţiile medicale cu regim special pentru preparate psihotrope şi stupefiante şi păstrează în evidenţa proprie prescripţiile medicale (componenta prescriere/filele de condică), acestea urmând a fi prezentate casei de asigurări de sănătate la solicitarea acesteia. (5) Pentru Programul naţional de diabet zaharat, farmaciile cu circuit deschis depun/transmit caselor de asigurări de sănătate borderouri centralizatoare în care vor fi evidenţiate distinct medicamentele specifice insulină, insulină şi ADO, ADO, după caz, precum şi testele de automonitorizare. (6) În vederea decontării contravalorii medicamentelor acordate în cadrul programelor pentru tratamentul ambulatoriu, eliberate prin farmaciile cu circuit deschis, inclusiv pentru medicamentele care fac obiectul contractelor cost-volum, farmaciile depun/transmit caselor de asigurări de sănătate facturi şi borderouri centralizatoare, în format electronic, cu semnătura electronică extinsă, cu evidenţe distincte pe fiecare program naţional de sănătate curativ, respectiv borderouri pentru medicamentele corespunzătoare DCI-urilor aprobate de către comisiile de experţi ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru care medicul utilizează formulare de prescripţii distincte şi pentru fiecare medicament pentru care au fost încheiate contracte cost-volum pentru care medicul utilizează formulare de prescripţii distincte.Pentru prescripţiile medicale electronice on-line, componenta prescriere şi componenta eliberare se păstrează în evidenţa proprie a farmaciei, urmând a fi prezentate casei de asigurări de sănătate la solicitarea acesteia.Pentru prescripţiile medicale electronice off-line şi prescripţiile medicale cu regim special utilizate pentru prescrierea preparatelor stupefiante şi psihotrope, componenta prescriere şi componenta eliberare vor fi depuse la casele de asigurări de sănătate în vederea decontării."7. La capitolul III articolul 26, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 26. - (1) Unităţile sanitare prin care se derulează programe în baza contractelor încheiate cu casele de asigurări de sănătate, pentru alte servicii medicale decât cele prevăzute la alin. (2), prezintă acestora, în primele 15 zile ale lunii următoare, indicatorii specifici programelor realizaţi în luna anterioară şi documente justificative cu privire la sumele achitate, conform documentului emis de trezorerie care face dovada achitării în ordine cronologică a contravalorii facturii pentru medicamente şi/sau materiale sanitare specifice aprovizionate, factura şi cererea justificativă, însoţită de copia de pe factura emisă de furnizor pentru medicamentele şi/sau materialele sanitare specifice aprovizionate pentru luna precedentă."8. La capitolul III articolul 27, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Pentru serviciile prin tratament Gamma Knife, serviciile de diagnosticare a leucemiilor acute, dozarea hemoglobinei glicozilate şi investigaţiile PET-CT, furnizorii vor depune până la termenul prevăzut în contractul încheiat pentru derularea programului/subprogramului naţional curativ facturile şi documentele necesare în vederea decontării pentru luna respectivă. Casele de asigurări de sănătate vor analiza şi vor valida, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la primire, situaţiile prezentate de unităţile de specialitate şi gradul de utilizare a fondurilor puse la dispoziţie anterior şi vor deconta lunar, în limita sumei prevăzute în contract şi a fondurilor disponibile cu această destinaţie, în ordine cronologică, până la 60 de zile calendaristice de la data depunerii/transmiterii facturilor în vederea decontării serviciilor efectuate şi acordării vizei de «bun de plată». (3) Pentru serviciile de dializă şi serviciile de radioterapie, furnizorii vor depune până la termenul prevăzut în contractul încheiat pentru derularea programului/subprogramului naţional curativ facturile şi documentele necesare în vederea decontării pentru luna respectivă. Casele de asigurări de sănătate vor analiza şi vor valida, în termen de 5 zile lucrătoare de la primire, situaţiile prezentate de unităţile de specialitate şi gradul de utilizare a fondurilor puse la dispoziţie anterior şi vor deconta lunar, în limita sumei prevăzute în contract şi a fondurilor disponibile cu această destinaţie, în ordine cronologică, până la 30 de zile calendaristice de la data depunerii/transmiterii facturilor în vederea decontării serviciilor efectuate şi acordării vizei de «bun de plată»."9. La capitolul IV articolul 30, alineatele (5)-(7), (9) şi (14) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(5) Farmacia la care se prezintă asiguratul sau persoana care ridică medicamentele în numele asiguratului listează un exemplar al prescripţiei electronice on-line (componenta eliberare) - ce conţine confirmarea semnăturii electronice a farmacistului. În situaţia în care medicamentele se ridică de la farmacie de către beneficiarul prescripţiei eliberarea se face utilizând cardul naţional de asigurări de sănătate propriu şi nu este necesară semnarea componentei eliberare. În situaţia în care medicamentele se ridică de la farmacie de către beneficiarul prescripţiei pe baza adeverinţei de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul naţional din motive religioase sau de conştiinţă/adeverinţei înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite card naţional de asigurări sociale de sănătate duplicat/documentelor prevăzute la art. 223 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul, precum şi de către copii cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani beneficiari ai prescripţiei medicale, eliberarea prescripţiei se face în baza BI/CI/paşaport şi este necesară semnarea componentei eliberare. (6) În cazul prescrierii electronice on-line, în situaţia în care medicul prescriptor nu are semnătură electronică extinsă, acesta listează obligatoriu două exemplare pe suport hârtie (componenta prescriere), pe care le semnează, parafează şi ştampilează, din care un exemplar rămâne la medicul prescriptor pentru evidenţa proprie şi un exemplar îl înmânează asiguratului pentru a se depune de către acesta la farmacie. Farmacia listează pe suport hârtie prescripţia medicală electronică (componenta eliberare), cu confirmarea semnăturii electronice a farmacistului. Exemplarul listat de farmacie (componenta eliberare) va fi semnat de către persoana care ridică medicamentele în numele acestuia, dacă nu poate prezenta cardul naţional de asigurări sociale de sănătate propriu. În situaţia în care medicamentele se ridică de la farmacie de către beneficiarul prescripţiei/persoana care ridică medicamentele în numele acestuia, eliberarea se face utilizând cardul naţional de asigurări sociale de sănătate propriu şi nu este necesară semnarea componentei eliberare. În situaţia în care medicamentele se ridică de la farmacie de către beneficiarul prescripţiei pe baza adeverinţei de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul naţional din motive religioase sau de conştiinţă/adeverinţei înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite card naţional de asigurări sociale de sănătate duplicat/documentelor prevăzute la art. 223 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul, precum şi de către copii cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani beneficiari ai prescripţiei medicale, eliberarea prescripţiei se face în baza BI/CI/paşaport şi este necesară semnarea componentei eliberare. (7) În cazul prescrierii electronice off-line medicul prescriptor listează obligatoriu pe suport hârtie 3 exemplare ale prescripţiei medicale electronice (componenta prescriere), pe care le semnează, parafează şi ştampilează, dintre care un exemplar îl păstrează pentru evidenţa proprie şi două exemplare le înmânează asiguratului pentru a le depune la farmacie. Farmacia listează pe suport hârtie componenta eliberare cu confirmarea semnăturii electronice a farmacistului. Exemplarul listat de farmacie (componenta eliberare) va fi semnat de către persoana care ridică medicamentele în numele acestuia dacă aceasta nu poate prezenta cardul naţional de asigurări de sănătate propriu. În situaţia în care medicamentele se ridică de la farmacie de către beneficiarul prescripţiei, eliberarea se face utilizând cardul naţional de asigurări sociale de sănătate propriu şi nu este necesară semnarea componentei eliberare.În situaţia în care medicamentele se ridică de la farmacie de către beneficiarul prescripţiei pe baza adeverinţei de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul naţional din motive religioase sau de conştiinţă/adeverinţei înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite card naţional de asigurări sociale de sănătate duplicat/documentelor prevăzute la art. 223 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul, precum şi de către copii cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani beneficiari ai prescripţiei medicale, eliberarea prescripţiei se face în baza BI/CI/paşaport şi este necesară semnarea componentei eliberare................................................................................ (9) Prescrierea medicamentelor în ambulatoriu se face utilizându-se denumirea comună internaţională (DCI), iar în cazuri justificate medical în fişa medicală a pacientului, în cazul produselor biologice, precum şi în cazul medicamentelor care fac obiectul contractelor cost-volum, prescrierea se face pe denumirea comercială, cu precizarea pe prescripţie şi a denumirii comune internaţionale corespunzătoare. În cazul prescrierii medicamentelor pe denumirea comercială, cu excepţia produselor biologice, justificarea medicală va avea în vedere reacţii adverse raportate prin sistemul naţional de farmacovigilenţă, ineficacitatea altor medicamente din cadrul aceleiaşi DCI sau particularizarea schemei terapeutice inclusiv pentru DCI - Combinaţii. Prescrierea medicamentelor cu aprobarea comisiilor de experţi de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate se realizează în baza deciziilor de aprobare............................................................................... (14) Medicamentele specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor cu scleroză multiplă, hemofilie, talasemie, unele boli rare, boli endocrine, cu excepţia medicamentelor corespunzătoare DCI-ului Teriparatidum, precum şi pentru tratamentul substitutiv cu metadonă cuprinşi în programele naţionale de sănătate curative se eliberează prin farmaciile cu circuit închis aparţinând unităţilor sanitare prin care se derulează aceste programe, pe bază de prescripţie medicală electronică on-line sau off-line sau prescripţie medicală cu regim special utilizată pentru preparate stupefiante şi psihotrope, după caz."10. La capitolul IV articolul 31, litera j) se modifică şi va avea următorul cuprins:"j) Perioadele pentru care pot fi prescrise medicamentele, respectiv materialele sanitare sunt de până la 30, respectiv 31 de zile, după caz, cu excepţia medicamentelor specifice tratamentului bolnavilor cu diabet zaharat, cu afecţiuni oncologice, cu scleroză multiplă, osteoporoză (numai medicamentele care se eliberează prin farmaciile cu circuit închis), hipertensiune arterială pulmonară, epidermoliză buloasă, scleroză tuberoasă, hiperfenilalaninemie la bolnavii diagnosticaţi cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină şi pentru stări posttransplant, respectiv a materialelor consumabile pentru pompele de insulină şi a materialelor sanitare specifice tratamentului bolnavilor cu epidermoliză buloasă cuprinşi în programele naţionale de sănătate curative, pentru care perioada poate fi de până la 90/91/92 de zile, după caz. Pentru bolnavii cu afecţiuni oncologice şi bolnavii cu scleroză multiplă, la stabilirea perioadei de prescriere se vor avea în vedere starea bolnavului la momentul prescrierii şi prognosticul bolii. În cadrul Programului naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor cu hemofilie, respectiv prevenţia (substituţie profilactică) şi tratamentul accidentelor hemoragice (substituţie «on demande») prescrierea şi eliberarea medicamentelor pot fi de până la 90/91/92 de zile, după caz, cu obligativitatea din partea bolnavului ca la fiecare prescriere să prezinte medicului prescriptor ambalajele medicamentelor utilizate şi să respecte condiţiile de depozitare prevăzute pe ambalaj. Perioada pentru care pot fi prescrise medicamentele ce fac obiectul contractelor cost-volum este de până la 30-31 zile."11. La capitolul V, articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 32. - Pentru derularea programelor naţionale de sănătate curative în cadrul cărora se asigură medicamente, materiale sanitare specifice, dispozitive medicale şi altele asemenea, servicii prin tratament Gamma Knife, servicii de diagnosticare a leucemiilor acute, servicii medicale paraclinice, casele de asigurări de sănătate încheie contracte pentru derularea programelor naţionale de sănătate curative cu unităţile de specialitate prevăzute la art. 3 alin. (3), care sunt şi în relaţie contractuală pentru furnizare de servicii medicale spitaliceşti, furnizare de medicamente, respectiv pentru furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile paraclinice, după caz. Medicamentele în tratamentul ambulatoriu, eliberate în cadrul programelor naţionale de sănătate curative, care fac obiectul contractelor cost-volum, se eliberează de către farmacii în baza actelor adiţionale încheiate în acest sens."12. La capitolul V articolul 35, partea introductivă a alineatului (2) şi literele b), f), i) şi j) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) În relaţiile contractuale cu furnizorii, casele de asigurări de sănătate au şi următoarele obligaţii:.................................................... b) să deconteze furnizorilor, la termenele prevăzute în contract, pe baza facturii însoţite de documente justificative transmise pe suport hârtie/în format electronic, după caz, în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, contravaloarea serviciilor medicale contractate, efectuate, raportate şi validate de casele de asigurări de sănătate potrivit reglementărilor legale în vigoare, inclusiv din punct de vedere financiar, în limita valorii de contract; pentru furnizorii care au semnătură electronică extinsă, raportarea în vederea decontării se face în sistem electronic;.................................................... f) să înmâneze furnizorilor, la data finalizării controlului, procesele-verbale de constatare sau, după caz, să le comunice acestora notele de constatare întocmite în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării controlului; în cazul în care controlul este efectuat de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate sau cu participarea acesteia, notificarea privind măsurile dispuse se transmite furnizorului de către casele de asigurări de sănătate în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii raportului de control de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate la casa de asigurări de sănătate;.................................................... i) să ţină evidenţa distinctă pentru serviciile medicale, medicamentele, materialele sanitare specifice, dispozitivele medicale şi altele asemenea acordate şi decontate din bugetul Fondului pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate, respectiv beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în temeiul prevederilor Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, după caz, precum şi din alte state cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, care beneficiază de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale acordate pe teritoriul României; j) să deconteze contravaloarea serviciilor medicale, medicamentelor, materialelor sanitare specifice, dispozitivelor medicale şi altor asemenea acordate, după caz, posesorilor de card european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, în perioada de valabilitate a cardului, respectiv beneficiarilor de formulare/documente emise în temeiul prevederilor Regulamentului (CE) nr. 883/2004, în perioada de valabilitate a acestora, precum şi pacienţilor din alte state cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale, urmând să întocmească ulterior formularele specifice şi să le transmită spre decontare, prin intermediul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, instituţiilor competente din statele ai căror asiguraţi sunt."13. La capitolul VIII, titlul "Programul naţional de boli cardiovasculare", subtitlul "Criterii de eligibilitate", litera c^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"c^1 pentru tratamentul prin proceduri de ablaţie al pacienţilor cu fibrilaţie atrială, tahicardie atrială focală, flutter atrial atipic, extrasistole atriale şi ventriculare, tahicardii ventriculare sau alte aritmii la care metodele de ablaţie convenţionale nu au fost eficace ori sunt considerate riscante. Ablaţia este indicată la aceşti pacienţi când tratamentul medicamentos sau prin alte mijloace nu a fost eficace, nu este tolerat ori nu este acceptabil de prima intenţie conform ghidurilor actuale."14. La capitolul VIII, la titlul "Programul naţional de boli cardiovasculare", subtitlul "Unităţi care derulează programul", punctul 3^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"3^1) proceduri de ablaţie: a) Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti; b) Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti; c) Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca; d) Spitalul Clinic Colentina Bucureşti; e) Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara; f) Institutul de Boli Cardiovasculare «Prof. Dr. George I. M. Georgescu» Iaşi; g) Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş; h) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş; i) Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare «Prof. Dr. C.C. Iliescu» Bucureşti."15. La capitolul VIII, titlul "Programul naţional de tratament pentru boli rare", subtitlul "Unităţi care derulează programul", la punctul 11), după litera t) se introduce o nouă literă, litera ţ), cu următorul cuprins:"ţ) Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Sf. Maria» Iaşi;".16. La anexa nr. 1 articolul 4 alineatul (1), literele b), f), i) şi j) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"b) să deconteze furnizorilor, la termenele prevăzute în contract, pe baza facturii însoţite de documente justificative prezentate atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic, în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, contravaloarea medicamentelor, inclusiv pentru medicamentele ce fac obiectul contractelor cost-volum/materialelor sanitare/ serviciilor prin tratament Gamma Knife, serviciilor de diagnosticare a leucemiilor acute, conform normelor tehnice, efectuate, raportate şi validate de casele de asigurări de sănătate potrivit reglementărilor legale în vigoare, inclusiv din punct de vedere financiar, în limita valorii de contract; pentru furnizorii care au semnătură electronică extinsă, raportarea în vederea decontării se face în sistem electronic;..................................................... f) să înmâneze furnizorilor, la momentul finalizării controlului, procesele-verbale de constatare sau, după caz, să le comunice acestora notele de constatare întocmite în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării controlului; în cazul în care controlul este efectuat de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate sau cu participarea acesteia, notificarea privind măsurile dispuse se transmite furnizorului de către casele de asigurări de sănătate în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii raportului de control de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate la casa de asigurări de sănătate;..................................................... i) să ţină evidenţa distinctă pentru medicamente în cadrul programelor naţionale curative de oncologie, diabet zaharat şi hemofilie pentru pacienţii titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, în perioada de valabilitate a cardului, în aceleaşi condiţii ca şi pentru persoanele asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România; j) să deconteze contravaloarea serviciilor medicale, medicamentelor, materialelor sanitare specifice, dispozitivelor medicale şi altor asemenea, acordate, după caz, posesorilor de card european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, în perioada de valabilitate a cardului, respectiv beneficiarilor de formulare/documente emise în temeiul prevederilor Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului, în perioada de valabilitate a acestora, precum şi pacienţilor din alte state cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale, urmând să întocmească ulterior formularele specifice şi să le transmită spre decontare, prin intermediul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, instituţiilor competente din statele ai căror asiguraţi sunt."17. La anexa nr. 1 articolul 4 alineatul (1), după litera i) se introduce o nouă literă, litera i^1), cu următorul cuprins:"i^1) să ţină evidenţa distinctă pentru servicii medicale, medicamente, materiale sanitare specifice, dispozitive medicale şi altele asemenea pentru pacienţii beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului, în perioada de valabilitate a acestora, în aceleaşi condiţii ca pentru persoanele asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, precum şi pacienţilor din alte state cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale;".18. La anexa nr. 1 articolul 5, literele g), i)-l), p), r), ad), ae) şi af) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"g) să monitorizeze consumul total de medicamente eliberate prin farmaciile cu circuit închis în cadrul programelor/subprogramelor naţionale de sănătate, cu evidenţe distincte, inclusiv pentru DCI-urile aprobate prin comisiile de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi de la nivelul caselor de asigurări de sănătate, precum şi pentru DCI-urile (denumiri comerciale internaţionale) care fac obiectul contractelor cost-volum;................................................ i) să transmită casei de asigurări de sănătate în primele 15 zile ale lunii următoare încheierii perioadei pentru care se face raportarea: raportări lunare, trimestriale, cumulat de la începutul anului, şi anuale privind sumele utilizate pe fiecare program/subprogram, indicatorii realizaţi, precum şi evidenţa nominală în baza CNP/CID/număr card european/număr formular /număr paşaport/număr act identitate, după caz, pentru bolnavii trataţi în cadrul programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative; j) să transmită lunar la casa de asigurări de sănătate, în vederea validării şi decontării contravalorii facturii/facturilor, documentele justificative atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic, în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, în limita sumei prevăzute în contract şi a sumelor disponibile cu această destinaţie; pentru furnizorii care au semnătura electronica extinsă, factura şi documentele justificative se transmit numai în format electronic; k) să transmită caselor de asigurări de sănătate prescripţiile medicale electronice prescrise off-line/copii ale foilor de condică în baza cărora s-au eliberat medicamentele/materialele sanitare specifice, dispozitivele medicale şi altele asemenea, pentru tratamentul în ambulatoriu, însoţite de borderourile centralizatoare cu evidenţe distincte pentru fiecare program/ subprogram naţional de sănătate; l) să organizeze evidenţa electronică a bolnavilor care beneficiază de medicamentele şi/sau materialele sanitare specifice, servicii prin tratament Gamma Knife, servicii de diagnosticare a leucemiilor acute, după caz, în cadrul programelor/subprogramelor, pe baza setului minim de date al bolnavului: CNP/CID/număr card european/număr formular/ număr paşaport/număr act identitate, diagnostic specific concordant cu programul, medicul curant (cod parafă), medicamentele/materiale sanitare specifice eliberate, serviciile efectuate, cantitatea şi valoarea de decontat, potrivit schemei terapeutice prescrise, cu respectarea protocoalelor;...................................................... p) să anunţe casa de asigurări de sănătate despre modificarea oricăreia dintre condiţiile care au stat la baza încheierii contractului de furnizare de servicii medicale, în maximum 5 zile lucrătoare de la data producerii modificării, şi să îndeplinească în permanenţă aceste condiţii pe durata derulării contractelor;...................................................... r) să asigure utilizarea formularului de prescripţie medicală electronică on-line şi numai pentru situaţii justificate prescripţia electronică off-line, pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi să îl elibereze, ca o consecinţă a actului medical propriu, numai pentru medicamentele şi materialele sanitare specifice care fac obiectul programelor naţionale de sănătate curative; asumarea prescripţiei electronice de către medicii prescriptori se face prin semnătură electronică, extinsă potrivit dispoziţiilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, iar în situaţia în care medicii prescriptori nu deţin semnătură electronică, prescripţia medicală se va lista pe suport hârtie şi va fi completată şi semnată de medicul prescriptor; să asigure utilizarea formularului de prescripţie medicală, care este formular cu regim special unic pe ţară, pentru prescrierea substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope; să asigure utilizarea formularului electronic de prescripţie medicală pentru prescrierea substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope de la data la care acesta se implementează; să furnizeze tratamentul, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, şi să prescrie medicamentele şi materialele sanitare specifice care se acordă în cadrul programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative, informând în prealabil asiguratul despre tipurile şi efectele terapeutice ale medicamentelor pe care urmează să i le prescrie. În condiţiile recomandării unor medicamente care nu se regăsesc în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, să informeze asiguraţii prin medicii curanţi/medicii prescriptori că acestea nu se decontează din Fond, putând face dovada prin semnătura asiguratului că a fost informat în acest sens;.................................................... ad) să asigure medicamente în cadrul programelor naţionale curative de oncologie, diabet zaharat şi hemofilie pentru pacienţii titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, în perioada de valabilitate a cardului, în aceleaşi condiţii ca şi pentru persoanele asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România; ae) să întocmească evidenţe distincte pentru servicii medicale, medicamente, materiale sanitare specifice, dispozitive medicale şi altele asemenea asigurate potrivit lit. ad) şi ad^1) şi decontate din bugetul Fondului. af) să raporteze distinct, în vederea decontării, caselor de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală serviciile prevăzute la lit. ad) şi ad^1), însoţite de copii ale documentelor care au deschis dreptul la servicii medicale, medicamente, materiale sanitare specifice, dispozitive medicale şi altele asemenea, după caz, de documentele justificative/ documentele însoţitoare;".19. La anexa nr. 1 articolul 5, după litera ad) se introduce o nouă literă, litera ad^1), cu următorul cuprins:"ad^1) să asigure servicii medicale, medicamente, materiale sanitare specifice, dispozitive medicale şi altele asemenea pentru pacienţii beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului, în perioada de valabilitate a acestora, în aceleaşi condiţii ca pentru persoanele asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, precum şi pacienţilor din alte state cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale;".20. La anexa nr. 1, articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 6. - 1. Sumele se angajează anual în limita sumelor aprobate prin Legea bugetului de stat.2. Pentru anul 2015, valoarea contractului (Se detaliază fiecare program/subprogram.) este:1. ..................... lei;2. ..................... lei;3. ..................... lei.Suma contractată pe an se defalchează pe trimestre.3. Lunar, până la data de .... a lunii următoare celei pentru care se face plata, CAS decontează contravaloarea serviciilor medicale, medicamentelor, materialelor sanitare specifice, dispozitivelor medicale pe baza facturii şi a documentelor justificative depuse/transmise la CAS până la data de ......, cu încadrarea în sumele contractate."21. La anexa nr. 1 articolul 11, alineatele (1)-(3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) Nerespectarea oricăreia dintre obligaţiile prevăzute la art. 5 lit. a)-q), s)-t), u), x)-z), ab-af) atrage aplicarea unor sancţiuni de către CNAS/casele de asigurări de sănătate, după caz, pentru luna în care s-au înregistrat aceste situaţii, după cum urmează: a) la prima constatare, reţinerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 1% din valoarea medicamentelor/ materialelor sanitare specifice/serviciilor medicale eliberate/ efectuate în luna în care s-au înregistrat aceste situaţii pentru programul/subprogramul respectiv; b) la a doua constatare, reţinerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 3% din valoarea medicamentelor/ materialelor sanitare specifice/serviciilor medicale eliberate/ efectuate în luna în care s-au înregistrat aceste situaţii pentru programul/subprogramul respectiv; c) la a treia constatare şi la următoarele constatări după aceasta, reţinerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 9% la valoarea medicamentelor/materialelor sanitare specifice/serviciilor medicale eliberate/efectuate în luna în care s-au înregistrat aceste situaţii pentru programul/subprogramul respectiv. (2) Nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 5 lit. v) atrage reţinerea unei sume calculate după încheierea fiecărei luni, prin aplicarea unui procent de 3%, pentru fiecare lună neraportată în cadrul fiecărui trimestru, la valoarea medicamentelor eliberate în luna în care s-au înregistrat aceste situaţii pentru programul naţional/subprogramul respectiv. (3) Nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 5 lit. v) atrage reţinerea unei sume calculate după încheierea fiecărui trimestru, prin aplicarea unui procent suplimentar de 5% faţă de procentul prevăzut la alin. (2), pentru fiecare lună neraportată în cadrul trimestrului respectiv, la valoarea medicamentelor eliberate în luna în care s-au înregistrat aceste situaţii pentru programul naţional/subprogramul respectiv."22. La anexa nr. 2 articolul 6 alineatul (1), literele b), i) şi j) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"b) să deconteze furnizorilor la termenele prevăzute în contract, pe baza facturii însoţite de documente justificative transmise pe suport hârtie/în format electronic, după caz, în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, contravaloarea medicamentelor, inclusiv pentru medicamentele ce fac obiectul contractelor cost-volum şi materialelor sanitare specifice raportate contractate, efectuate, raportate şi validate de casele de asigurări de sănătate potrivit reglementărilor legale în vigoare, inclusiv din punct de vedere financiar, în limita valorii de contract; pentru furnizorii care au semnătură electronică extinsă, raportarea în vederea decontării se face în sistem electronic;.................................................... i) să ţină evidenţa distinctă pentru medicamente în cadrul programelor naţionale curative de oncologie, diabet zaharat pentru pacienţii titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, în perioada de valabilitate a cardului, în aceleaşi condiţii ca şi pentru persoanele asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România; j) să deconteze contravaloarea medicamentelor, materialelor sanitare specifice, dispozitivelor medicale şi altor asemenea acordate, după caz, posesorilor de card european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, în perioada de valabilitate a cardului, respectiv beneficiarilor de formulare/documente emise în temeiul prevederilor Regulamentului (CE) nr. 883/2004, în perioada de valabilitate a acestora, precum şi pacienţilor din alte state cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale, urmând să întocmească ulterior formularele specifice şi să le transmită spre decontare, prin intermediul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, instituţiilor competente din statele ai căror asiguraţi sunt."23. La anexa nr. 2 articolul 6 alineatul (1), după litera i) se introduce o noua literă, litera i^1) cu următorul cuprins:"i^1) să ţină evidenţa distinctă pentru medicamente, materiale sanitare specifice, dispozitive medicale şi altele asemenea pentru pacienţii beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului, în perioada de valabilitate a acestora, în aceleaşi condiţii ca pentru persoanele asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, precum şi pacienţilor din alte state cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale;".24. La anexa nr. 2 articolul 7, literele g), r), ţ), x), aa), ad), ae) şi af) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"g) să întocmească şi să transmită caselor de asigurări de sănătate, în condiţiile stabilite în normele tehnice, documentele necesare în vederea decontării medicamentelor şi materialelor sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe/subprograme naţionale de sănătate curative: factură şi alte documente justificative prevăzute în normele tehnice; sumele prevăzute în factură şi medicamentele şi materialele sanitare specifice din documentele justificative însoţitoare, prezentate caselor de asigurări de sănătate de furnizorii de medicamente în vederea decontării acestora, trebuie să corespundă cu datele raportate în Sistemul informatic unic integrat şi cu datele raportate potrivit prevederilor lit. u);.............................................. r) să depună, în luna următoare celei pentru care s-au eliberat medicamentele şi materialele sanitare specifice ce se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sănătate curative, inclusiv pentru medicamentele ce fac obiectul contractelor cost-volum, documentele necesare în vederea decontării pentru luna respectivă, până la termenul prevăzut în contract; pentru medicamentele eliberate decontarea se face cu încadrarea în bugetul aprobat la nivelul casei de asigurări de sănătate şi afişat de aceasta pe site;............................................... ţ) să anunţe casa de asigurări de sănătate despre modificarea oricăreia dintre condiţiile care au stat la baza încheierii contractului de furnizare de medicamente în tratamentul ambulatoriu, precum şi de materiale sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sănătate curative, în maximum 5 zile lucrătoare de la data producerii modificării, şi să îndeplinească în permanenţă aceste condiţii pe durata derulării contractelor;............................................... x) să nu elibereze medicamente şi/sau materiale sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sănătate curative prin farmaciile/oficinele locale de distribuţie excluse din contractele încheiate între societăţile farmaceutice şi casa de asigurări de sănătate, după data excluderii acestora din contract, sau prin alte puncte de desfacere de medicamente, farmacii/oficine locale de distribuţie decât cele prevăzute în contract;................................................. aa) să solicite începând cu data implementării cardului naţional de asigurări sociale de sănătate acest document/adeverinţa de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul naţional din motive religioase sau de conştiinţă/adeverinţa înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite card naţional duplicat ori, după caz, documentele prevăzute la art. 223 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul şi să le utilizeze în vederea eliberării medicamentelor şi/sau materialelor sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sănătate curative, dacă acestea se ridică din farmacie de către beneficiarul prescripţiei; în situaţia în care ridicarea medicamentelor şi/sau materialelor sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sănătate curative de la farmacie se face de către un împuternicit, se solicită cardul naţional de asigurări sociale de sănătate al împuternicitului sau cartea de identitate/buletinul de identitate/paşaportul, dacă împuternicitul nu poate prezenta cardul naţional de asigurări sociale de sănătate. Medicamentele şi/sau materialele sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sănătate curative acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate;................................................. ad) să elibereze medicamentele şi/sau materialele sanitare specifice din prescripţiile medicale eliberate de medicii aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate pentru:(i) titularii cardului european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/ Confederaţia Elveţiană, în perioada de valabilitate a cardului, pentru programele naţionale curative de oncologie şi diabet zaharat în aceleaşi condiţii ca şi pentru persoanele asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România;(ii) beneficiarii formularelor/documentelor europene emise în temeiul prevederilor Regulamentului (CE) nr. 883/2004, în perioada de valabilitate a acestora, în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România;(iii) pacienţii din alte state cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale; ae) să întocmească evidenţe distincte pentru medicamentele şi/sau materialele sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe/subprograme naţionale de sănătate curative acordate şi decontate din bugetul Fondului pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/ Confederaţia Elveţiană, titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate, respectiv beneficiari ai formularelor/ documentelor europene emise în temeiul prevederilor Regulamentului (CE) nr. 883/2004, şi să raporteze lunar caselor de asigurări de sănătate cu care se află în relaţii contractuale consumul de medicamente şi/sau materiale sanitare specifice, însoţit de copii ale documentelor care au deschis dreptul la medicamente şi/sau materiale sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe/subprograme naţionale de sănătate curative şi, după caz, de documentele justificative/documentele însoţitoare, la preţurile de decontare stabilite pentru cetăţenii români asiguraţi, fără a încasa contribuţie personală pentru acest preţ; af) să întocmească evidenţe distincte pentru medicamentele şi/sau materialele sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe/subprograme naţionale de sănătate curative acordate şi decontate din bugetul Fondului pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, care au dreptul şi beneficiază de medicamente şi/sau materiale sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe/subprograme naţionale de sănătate curative sanitare acordate pe teritoriul României, şi să raporteze lunar în vederea decontării caselor de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală consumul de medicamente şi/sau materiale sanitare specifice, însoţite de copii ale documentelor care au deschis dreptul la medicamente şi/sau materiale sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe/subprograme naţionale de sănătate curative şi, după caz, de documentele justificative/documente însoţitoare, la preţurile de decontare stabilite pentru cetăţenii români asiguraţi, fără a încasa contribuţie personală pentru acest preţ."25. La anexa nr. 2 articolul 10, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) În cazul în care se constată nerespectarea de către o farmacie/oficină locală de distribuţie, în mod nejustificat, a programului de lucru comunicat casei de asigurări de sănătate şi prevăzut în contract de către furnizorii de medicamente, respectiv farmaciile cu circuit deschis, aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizarea de medicamente şi a unor materiale sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sănătate curative, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, se aplică următoarele măsuri: a) la prima constatare, diminuarea cu 5% a sumei cuvenite pentru luna în care s-au înregistrat aceste situaţii; b) la a doua constatare, diminuarea cu 10% a sumei cuvenite pentru luna în care s-au înregistrat aceste situaţii; c) la a treia constatare, diminuarea cu 16% a sumei cuvenite pentru luna în care s-au înregistrat aceste situaţii."26. La anexa nr. 2 articolul 16, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Pentru societăţile farmaceutice în cadrul cărora funcţionează mai multe farmacii/oficine locale de distribuţie, condiţiile de reziliere a contractelor prevăzute la alin. (1) lit. f), g), h) şi j) - pentru nerespectarea prevederilor art. 7 lit. f), g), r), ţ), u) şi x) se aplică la nivel de societate; restul condiţiilor de reziliere prevăzute la alin. (1) se aplică corespunzător pentru fiecare dintre farmaciile/oficinele locale de distribuţie la care se înregistrează aceste situaţii, prin excluderea lor din contract şi modificarea contractului în mod corespunzător."27. La anexa nr. 2, articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 19. - (1) Prevederile art. 17 şi 18 referitoare la situaţiile de încetare şi suspendare a contractului se aplică societăţii farmaceutice sau farmaciilor, respectiv oficinelor locale de distribuţie, după caz. (2) În situaţia în care prin farmaciile excluse din contractele încheiate între societăţile farmaceutice şi casa de asigurări de sănătate continuă să se elibereze medicamente şi/sau materiale sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sănătate curative în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate, casa de asigurări de sănătate va rezilia contractele încheiate cu societăţile comerciale respective pentru toate farmaciile/oficinele locale de distribuţie cuprinse în aceste contracte."28. La anexa nr. 3 articolul 6 alineatul (1), literele b), i) şi j) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"b) să deconteze furnizorului, la termenele prevăzute în contract, pe baza facturii însoţite de documente justificative transmise pe suport hârtie/în format electronic, după caz, în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, contravaloarea serviciilor medicale paraclinice contractate, efectuate, raportate şi validate de casele de asigurări de sănătate potrivit reglementărilor legale în vigoare, inclusiv din punct de vedere financiar, în limita valorii de contract; pentru furnizorii care au semnătură electronică extinsă, raportarea în vederea decontării se face în sistem electronic;............................................... i) să ţină evidenţa distinctă pentru serviciile medicale paraclinice, acordate şi decontate din bugetul Fondului pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în temeiul prevederilor Regulamentului (CE) nr. 883/2004, după caz, precum şi din alte state cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, care beneficiază de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale acordate pe teritoriul României; j) să deconteze contravaloarea investigaţiilor paraclinice, după caz, beneficiarilor de formulare/documente emise în temeiul prevederilor Regulamentului (CE) nr. 883/2004, în perioada de valabilitate a acestora, precum şi pacienţilor din alte state cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale, urmând să întocmească ulterior formularele specifice şi să le transmită spre decontare, prin intermediul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, instituţiilor competente din statele ai căror asiguraţi sunt."29. La anexa nr. 3 articolul 7, literele d), j), aj), am) şi ao) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"d) să factureze lunar, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate, activitatea realizată potrivit contractului de furnizare de servicii medicale paraclinice în cadrul unor programe/subprograme naţionale de sănătate curative; factura este însoţită de documentele justificative privind activităţile realizate, atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic, în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate; pentru furnizorii care au semnătura electronică extinsă factura şi documentele justificative se transmit numai în format electronic;................................................... j) să anunţe casa de asigurări de sănătate despre modificarea oricăreia dintre condiţiile care au stat la baza încheierii contractului de furnizare de servicii medicale în maximum 5 zile lucrătoare de la data producerii modificării şi să îndeplinească în permanenţă aceste condiţii pe durata derulării contractului;................................................... aj) să asigure acordarea de servicii medicale paraclinice beneficiarilor formularelor/documentelor europene emise în temeiul prevederilor Regulamentului (CE) nr. 883/2004, în perioada de valabilitate a acestora, în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, respectiv pacienţilor din alte state cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale;................................................... am) să organizeze evidenţa electronică a bolnavilor care beneficiază de servicii medicale paraclinice, în cadrul programelor/subprogramelor naţionale de sănătate, pe baza setului minim de date: CNP/CID/număr card european/număr formular/număr paşaport/număr act de identitate, diagnostic specific concordant cu programul, medicul curant (cod parafă);................................................... ao) să raporteze distinct, în vederea decontării caselor de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală, serviciile medicale paraclinice prevăzute la lit. an), însoţite de copii ale documentelor care au deschis dreptul la serviciile medicale paraclinice şi, după caz, de documentele justificative/documentele însoţitoare."30. La anexa nr. 4 punctul 5.1, literele ab), ad), ai) şi aj) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"ab) să organizeze evidenţa electronică a bolnavilor care beneficiază de servicii medicale de dializă în cadrul programului, pe baza setului minim de date: CNP/CID/număr card european/număr formular/număr paşaport/număr act de identitate al bolnavului, diagnostic specific concordant cu programul, medicul curant (cod parafă), servicii medicale de dializă efectuate;................................................. ad) să transmită lunar caselor de asigurări de sănătate, atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic, în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, cu respectarea confidenţialităţii datelor, declaraţia de servicii lunară, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea; pentru furnizorii care au semnătura electronică extinsă, factura şi documentele justificative se transmit numai în format electronic;................................................. ai) să întocmească evidenţe distincte pentru serviciile medicale acordate şi decontate din bugetul Fondului pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate, respectiv beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în temeiul prevederilor Regulamentului (CE) nr. 883/2004, pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, care au dreptul şi beneficiază de servicii medicale acordate pe teritoriul României; aj) să raporteze distinct caselor de asigurări de sănătate cu care se află în relaţii contractuale serviciile de dializă prevăzute la lit. ai) însoţite de copii ale documentelor care au deschis dreptul la servicii medicale şi, după caz, de documentele justificative/documente însoţitoare;".31. La anexa nr. 4 punctul 5.3, literele b), i) şi j) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"b) să deconteze furnizorilor, la termenele prevăzute în contract, pe baza facturii însoţite de documente justificative transmise pe suport hârtie/în format electronic, după caz, în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, contravaloarea serviciilor de dializă contractate, efectuate, raportate şi validate de casele de asigurări de sănătate potrivit reglementărilor legale în vigoare, inclusiv din punct de vedere financiar, în limita valorii de contract; pentru furnizorii care au semnătură electronică extinsă, raportarea în vederea decontării se face în sistem electronic;.............................................. i) să ţină evidenţa distinctă pentru serviciile de dializă acordate şi decontate din bugetul Fondului pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate, respectiv beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în temeiul prevederilor Regulamentului (CE) nr. 883/2004, după caz, precum şi din alte state cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, care beneficiază de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale acordate pe teritoriul României; j) să deconteze contravaloarea serviciilor de dializă acordate, după caz, posesorilor de card european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, în perioada de valabilitate a cardului, respectiv beneficiarilor de formulare/documente emise în temeiul prevederilor Regulamentului (CE) nr. 883/2004, în perioada de valabilitate a acestora, precum şi pacienţilor din alte state cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale, urmând să întocmească ulterior formularele specifice şi să le transmită spre decontare, prin intermediul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, instituţiilor competente din statele ai căror asiguraţi sunt."32. La anexa nr. 4, punctele 5.4.1, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.6 şi 5.4.9 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"5.4.1. În cazul în care se constată nerespectarea de către Furnizor a obligaţiilor prevăzute la pct. 5.1. lit. c), d), g), h), j), l), p), r) şi ad) se va diminua contravaloarea serviciilor de dializă după cum urmează: a) la prima constatare, reţinerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 1% din contravaloarea serviciilor de dializă aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii; b) la a doua constatare, reţinerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 3% din contravaloarea serviciilor de dializă aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii; c) la a treia constatare şi la următoarele constatări după aceasta, reţinerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 9% din contravaloarea serviciilor de dializă aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii..............................................5.4.3. Nerespectarea obligaţiei prevăzute la pct. 5.1 lit. ş) atrage reţinerea unei sume calculate după încheierea fiecărei luni, prin aplicarea unui procent de 3%, pentru fiecare lună neraportată în cadrul fiecărui trimestru, din contravaloarea serviciilor de dializă aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii.5.4.4. Nerespectarea obligaţiei prevăzute la pct. 5.1 lit. ş) atrage reţinerea unei sume calculate după încheierea fiecărui trimestru, prin aplicarea unui procent suplimentar de 5% faţă de procentul prevăzut la clauza 5.4.3, pentru fiecare lună neraportată în cadrul trimestrului respectiv, din contravaloarea serviciilor de dializă aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii..............................................5.4.6. Nerespectarea obligaţiei prevăzute la pct. 5.1 lit. af) atrage reţinerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 1% la contravaloarea serviciilor de dializă aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii..............................................5.4.9. În cazul în care, în urma controlului efectuat de către serviciile specializate ale caselor de asigurări de sănătate, se constată că serviciile raportate potrivit contractului în vederea decontării acestora nu au fost efectuate, se recuperează contravaloarea acestor servicii şi se diminuează cu 10% contravaloarea serviciilor de dializă aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii."33. La anexa nr. 4, punctul 6.2.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"6.2.2. Furnizorul are obligaţia ca în termen de 5 zile lucrătoare ale lunii următoare să depună declaraţia de servicii privind serviciile furnizate în timpul lunii anterioare la casa de asigurări de sănătate. Casa de asigurări de sănătate va notifica în scris observaţiile sale în 5 zile lucrătoare de la primirea în original şi după validarea declaraţiei de servicii lunare. Furnizorul va emite şi va depune, în termen de ..... zile lucrătoare, o factură în lei, pentru suma prevăzută în notificarea transmisă de casa de asigurări de sănătate. În termen de 30 de zile de la data primirii facturii şi acordării vizei de «bun de plată», casa de asigurări de sănătate va efectua plata în contul deschis de Furnizor la Trezoreria Statului, potrivit indicaţiilor de pe factura emisă de acesta."34. La anexa nr. 5 articolul 6 alineatul (1), literele b), f), i) şi j) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"b) să deconteze furnizorilor, la termenele prevăzute în contract, pe baza facturii însoţite de documente justificative transmise pe suport hârtie/în format electronic, după caz, în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, contravaloarea serviciilor de radioterapie realizate în regim de spitalizare de zi contractate, efectuate, raportate şi validate de casele de asigurări de sănătate potrivit reglementărilor legale în vigoare, inclusiv din punct de vedere financiar, în limita valorii de contract; pentru furnizorii care au semnătură electronică extinsă, raportarea în vederea decontării se face în sistem electronic;.............................................. f) să înmâneze Furnizorului, la data finalizării controlului, procesele-verbale de constatare sau, după caz, să comunice acestuia notele de constatare întocmite în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării controlului; în cazul în care controlul este efectuat de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate sau cu participarea acesteia, notificarea privind măsurile dispuse se transmite furnizorului de către casele de asigurări de sănătate în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii raportului de control de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate la casa de asigurări de sănătate;.............................................. i) să ţină evidenţa distinctă pentru serviciile de radioterapie realizate în regim de spitalizare de zi acordate şi decontate din bugetul Fondului pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate, respectiv beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în temeiul prevederilor Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, după caz, precum şi din alte state cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, care beneficiază de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale acordate pe teritoriul României; j) să deconteze contravaloarea serviciilor de radioterapie realizate în regim de spitalizare de zi posesorilor de card european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, în perioada de valabilitate a cardului, respectiv beneficiarilor de formulare/documente emise în temeiul prevederilor Regulamentului (CE) nr. 883/2004, în perioada de valabilitate a acestora, precum şi pacienţilor din alte state cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale, urmând să întocmească ulterior formularele specifice şi să le transmită spre decontare, prin intermediul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, instituţiilor competente din statele ai căror asiguraţi sunt."35. La anexa nr. 5 articolul 7, literele c), ab), ac), af), ag) şi ah) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"c) să furnizeze serviciile de radioterapie în regim de spitalizare de zi pacienţilor titulari ai cardului european de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, în perioada de valabilitate a cardului, respectiv beneficiarilor formularelor/documentelor europene emise în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 883/2004, în perioada de valabilitate a acestora, în aceleaşi condiţii ca pentru persoanele asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, precum şi pacienţilor din alte state cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale;.................................................. ab) să organizeze evidenţa electronică a bolnavilor care beneficiază de servicii de radioterapie în cadrul programului, pe baza setului minim de date: CNP/CID/număr card european/număr formular/număr paşaport/număr act de identitate al bolnavului, diagnostic specific concordant cu programul, medicul curant (cod parafă), servicii de radioterapie efectuate (inclusiv doza totală administrată); ac) să nu încaseze sume de la asiguraţi pentru serviciile de radioterapie, precum şi pentru niciun act administrativ emis ca urmare a furnizării acestor servicii în cadrul subprogramului, cu excepţia celei de-a doua opinii medicale, la cererea expresă a asiguratului şi numai în situaţia în care aceasta a fost acordată de o altă echipă medicală decât cea care a aprobat planul de tratament iniţial;................................................ af) să întocmească evidenţe distincte pentru serviciile de radioterapie realizate în regim de spitalizare de zi, asigurate potrivit lit. c) şi decontate din bugetul Fondului; ag) să raporteze distinct caselor de asigurări de sănătate cu care se află în relaţii contractuale serviciile prevăzute la lit. af) însoţite de copii ale documentelor care au deschis dreptul la servicii medicale şi, după caz, de documentele justificative/documente însoţitoare; ah) să transmită lunar caselor de asigurări de sănătate, atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic, în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, cu respectarea confidenţialităţii datelor, declaraţia de servicii lunară, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea; pentru furnizorii care au semnătură electronică extinsă, raportarea în vederea decontării se face în sistem electronic."36. La anexa nr. 5 articolul 14, alineatele (1)-(3) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) În cazul în care se constată nerespectarea de către Furnizor a obligaţiilor prevăzute la art. 7 lit. c), d), g), h), j), l), p), r), ah) şi ai) se va diminua contravaloarea serviciilor de radioterapie realizate în regim de spitalizare de zi, după cum urmează: a) la prima constatare, reţinerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 1% la contravaloarea serviciilor de radioterapie aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii; b) la a doua constatare, reţinerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 3% la contravaloarea serviciilor de radioterapie aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii; c) la a treia constatare şi la următoarele constatări după aceasta, reţinerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 9% la contravaloarea serviciilor de radioterapie aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii. (2) Nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 7 lit. ş) atrage reţinerea unei sume calculate după încheierea fiecărei luni, prin aplicarea unui procent de 3%, pentru fiecare lună neraportată în cadrul fiecărui trimestru, la contravaloarea serviciilor de radioterapie realizate în regim de spitalizare de zi aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii. (3) Nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 7 lit. ş) atrage reţinerea unei sume calculate după încheierea fiecărui trimestru, prin aplicarea unui procent suplimentar de 5% faţă de procentul prevăzut la alin. (2), pentru fiecare lună neraportată în cadrul trimestrului respectiv, la contravaloarea serviciilor de radioterapie realizate în regim de spitalizare de zi aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii................................................... (7) În cazul în care, în urma controlului efectuat de către serviciile specializate ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate sau ale caselor de asigurări de sănătate, se constată că serviciile raportate potrivit contractului în vederea decontării acestora nu au fost efectuate, se recuperează contravaloarea acestor servicii şi se diminuează cu 10% contravaloarea serviciilor de radioterapie realizate în regim de spitalizare de zi aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii."37. La anexa nr. 5 articolul 15 alineatul (1), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:"g) în cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute la art. 7 lit. a), b), h), p), ţ) şi ac)."38. La anexa nr. 5, după articolul 24, teza finală se modifică şi va avea următorul cuprins:"Prezentul contract de furnizare a serviciilor de radioterapie realizate în regim de spitalizare de zi în cadrul unor programe naţionale de sănătate finanţate a fost încheiat astăzi, ......, în două exemplare a câte .... pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.    Casa de Asigurări de Sănătate Furnizor de servicii de    Preşedinte-director general, radioterapie realizate în regim de       ................... spitalizare de zi        Director executiv Reprezentant legal,        Direcţia economic, .................          ..............        Director executiv    Direcţia relaţii contractuale,       .....................              Medic-şef,           ................       Vizat juridic, contencios           ................."39. În tot cuprinsul ordinului, sintagma "servicii de radioterapie" se înlocuieşte cu sintagma "servicii de radioterapie realizate în regim de spitalizare de zi", iar sintagma "Subprogramul de radiotarapie a bolnavilor cu afecţiuni oncologice" se înlocuieşte cu sintagma "Subprogramul de radiotarapie a bolnavilor cu afecţiuni oncologice realizate în regim de spitalizare de zi".40. Anexa nr. 6 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1.41. Anexa nr. 6.1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2.42. După anexa nr. 6.1 se introduc 4 noi anexe, anexele nr. 6.1.1-6.1.4, prevăzute în anexele nr. 3-6.43. Anexa nr. 6.2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 7.44. După anexa nr. 6.2 se introduc 3 noi anexe, anexele nr. 6.2.1-6.2.3, prevăzute în anexele nr. 8-10.45. Anexa nr. 6.3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 11.46. După anexa nr. 6.3 se introduc 3 noi anexe, anexele nr. 6.3.1-6.3.3, prevăzute în anexele nr. 12-14.47. Anexa nr. 7 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 15.48. Anexa nr. 7.1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 16.49. După anexa nr. 7.1 se introduc două noi anexe, anexele nr. 7.1.1 şi 7.1.2, prevăzute în anexele nr. 17 şi 18.50. Anexa nr. 8 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 19.51. Anexa nr. 8.1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 20.52. După anexa nr. 8.1 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 8.1.1, prevăzută în anexa nr. 21.53. Anexa nr. 8.2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 22.54. După anexa nr. 8.2 se introduc 3 noi anexe, anexele nr. 8.2.1-8.2.3, prevăzute în anexele nr. 23-25.  +  Articolul IIDirecţiile de specialitate din Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate şi unităţile de specialitate prin care se derulează programe naţionale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIAnexele nr. 1-25 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică începând cu luna octombrie 2015.

  Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

  Vasile Ciurchea
  Bucureşti, 1 octombrie 2015.Nr. 963.  +  Anexa 1(Anexa nr. 6 la normele tehnice)Societatea farmaceutică ...................Nr. contract ......... încheiat cu CAS .........Nr. ............ data ................Borderou centralizator PNS-uri medicamente/materialesanitare în tratamentul ambulatoriu pentru luna .......anul care însoţeşte Factura seria .... nr. ..../data .......*Font 7*                                                                                                            lei ┌─────┬──────────┬───────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┬────────┬─────────┬───────────┬─────────┐ │Nr. │Bon fiscal│ Serie │Cod │CNP/CID │ Nr. │*) Nr. │Tip │**) Tip │***) Ţară│ Total │Total │ │crt. ├────┬─────┤ şi nr. │parafă│asigurat│ card │paşaport│formular/│document│ │ valoare │valoare │ │ │Nr. │Data │prescripţie│medic │ │european│ │document │ │ │prescripţie│la preţ │ │ │ord.│ │ │ │ │ │ │european │ │ │ │ de │ │ ├────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │decontare│ │ │2.1.│ 2.2.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────┴─────┼───────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ ├─────┼────┬─────┼───────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────┼─────┼───────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────┼─────┼───────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │.... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────┼─────┼───────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ n │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────┼─────┼───────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │TOTAL│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ └─────┴────┴─────┴───────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────────┴─────────┘ Notă

  ──────────

  *) Se completează numai în situaţia completării coloanei (8) sau (9).

  **) Se completează tipul de document care a deschis dreptul la medicamente pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii.

  ***) Se completează numai în situaţia completării coloanei (6), (8) sau (9).

  ──────────
  Coloana (1) - se înscrie nr. crt. care trebuie să fie acelaşi cu nr. de ordine pe care îl poartă prescripţia medicală îndosariată la furnizorul de medicamente, după caz.Borderoul centralizator se întocmeşte în 2 exemplare, din care un exemplar se depune/se transmite în format electronic la CAS până la data prevăzută în contract, pentru medicamentele eliberate pe PNS ............ în luna anterioară.Răspundem de exactitatea şi corectitudinea datelor.SemnăturaReprezentant legal ..................
   +  Anexa 2(Anexa nr. 6.1 la normele tehnice)Societatea farmaceutică .....................Nr. contract ............ încheiat cu CAS ......Nr. .......... data .......Extras borderou centralizator PNS ......... medicamente întratamentul ambulatoriu pentru luna ....... anul .......*Font 7*                                                                                                          lei ┌─────┬──────────┬───────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┬────────┬─────────┬───────────┬─────────┐ │Nr. │Bon fiscal│ Serie │Cod │CNP/CID │ Nr. │*) Nr. │Tip │**) Tip │***) Ţară│ Total │Total │ │crt. ├────┬─────┤ şi nr. │parafă│asigurat│ card │paşaport│formular/│document│ │ valoare │valoare │ │ │Nr. │Data │prescripţie│medic │ │european│ │document │ │ │prescripţie│la preţ │ │ │ord.│ │ │ │ │ │ │european │ │ │ │ de │ │ ├────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │decontare│ │ │2.1.│ 2.2.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────┴─────┼───────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ ├─────┼────┬─────┼───────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────┼─────┼───────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────┼─────┼───────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │.... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────┼─────┼───────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ n │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────┼─────┼───────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │TOTAL│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ └─────┴────┴─────┴───────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────────┴─────────┘ Notă

  ──────────

  *) Se completează numai în situaţia completării coloanei (8) sau (9).

  **) Se completează tipul de document care a deschis dreptul la medicamente pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii.

  ***) Se completează numai în situaţia completării coloanei (6), (8) sau (9).

  ──────────
  Coloana (1) - se înscrie nr. crt. care trebuie să fie acelaşi cu nr. de ordine pe care îl poartă prescripţia medicală îndosariată la furnizorul de medicamente, după caz.Extrasul de borderou centralizator se întocmeşte în 2 exemplare, din care un exemplar se depune/transmite în format electronic la CAS până la data prevăzută în contract, pentru medicamentele eliberate pe PNS ............ în luna anterioară.Se completează câte un extras de borderou centralizator pentru fiecare PNS, cu excepţia Programului naţional de diabet, unde se va completa câte un extras centralizator pentru: insulină, insulină + ADO, respectiv pentru ADO, după caz.Răspundem de exactitatea şi corectitudinea datelor.SemnăturaReprezentant legal ....................
   +  Anexa 3(Anexa nr. 6.1.1 la normele tehnice)Societatea farmaceutică ...........................Nr. contract ......... încheiat cu CAS .............Nr. ....... data .....Extras borderou centralizator PNS ......... medicamente eliberatepentru titularii de card european în tratamentul ambulatoriupentru luna ..................... anul ..........                                                                         lei ┌─────┬──────────┬───────────┬──────┬────────┬────────┬───────────┬─────────┐ │Nr. │Bon fiscal│ Serie │Cod │Nr. card│ Ţară │ Total │Total │ │crt. ├────┬─────┤ şi nr. │parafă│european│ │ valoare │valoare │ │ │Nr. │Data │prescripţie│medic │ │ │prescripţie│la preţ │ │ │ord.│ │ │ │ │ │ │ de │ │ ├────┼─────┤ │ │ │ │ │decontare│ │ │2.1.│ 2.2.│ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────┴─────┼───────────┼──────┼────────┼────────┼───────────┼─────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ ├─────┼────┬─────┼───────────┼──────┼────────┼────────┼───────────┼─────────┤ │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────┼─────┼───────────┼──────┼────────┼────────┼───────────┼─────────┤ │ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────┼─────┼───────────┼──────┼────────┼────────┼───────────┼─────────┤ │.... │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────┼─────┼───────────┼──────┼────────┼────────┼───────────┼─────────┤ │ n │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────┼─────┼───────────┼──────┼────────┼────────┼───────────┼─────────┤ │TOTAL│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ └─────┴────┴─────┴───────────┴──────┴────────┴────────┴───────────┴─────────┘Coloana (1) - se înscrie nr. crt. care trebuie să fie acelaşi cu nr. de ordine pe care îl poartă prescripţia medicală îndosariată la furnizorul de medicamente, după caz.Total coloana (8) este cuprins în total coloana (12) din anexa nr. 6 la normele tehnice.Extrasul de borderou centralizator se întocmeşte în 2 exemplare, din care un exemplar se depune/se transmite în format electronic la CAS până la data prevăzută în contract, pentru medicamentele eliberate pe PNS ......... în luna anterioară.Se completează câte un extras de borderou centralizator pentru fiecare PNS, după caz.Răspundem de exactitatea şi corectitudinea datelor.SemnăturaReprezentant legal ..................  +  Anexa 4(Anexa nr. 6.1.2 la normele tehnice)Societatea farmaceutică ........................Nr. contract ......... încheiat cu CAS .........Nr. ....... data ......Extras borderou centralizator PNS ......... medicamente eliberateîn tratamentul ambulatoriu pentru pacienţii din statele cu careRomânia a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoaleinternaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii pentruluna ..................... anul ..........                                                                           lei ┌─────┬──────────┬───────────┬──────┬────────┬────────┬────┬────────┬─────────┐ │Nr. │Bon fiscal│ Serie │Cod │ Nr. │ *) Tip │Ţară│Total │Total │ │crt. ├────┬─────┤ şi nr. │parafă│paşaport│document│ │valoare │valoare │ │ │Nr. │Data │prescripţie│medic │ │ │ │pres- │la preţ │ │ │ord.│ │ │ │ │ │ │cripţie │de │ │ ├────┼─────┤ │ │ │ │ │ │decontare│ │ │2.1.│ 2.2.│ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────┴─────┼───────────┼──────┼────────┼────────┼────┼────────┼─────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ ├─────┼────┬─────┼───────────┼──────┼────────┼────────┼────┼────────┼─────────┤ │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────┼─────┼───────────┼──────┼────────┼────────┼────┼────────┼─────────┤ │ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────┼─────┼───────────┼──────┼────────┼────────┼────┼────────┼─────────┤ │.....│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────┼─────┼───────────┼──────┼────────┼────────┼────┼────────┼─────────┤ │ n │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────┼─────┼───────────┼──────┼────────┼────────┼────┼────────┼─────────┤ │TOTAL│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ └─────┴────┴─────┴───────────┴──────┴────────┴────────┴────┴────────┴─────────┘ Notă

  ──────────

  *) Se completează tipul de document care a deschis dreptul la medicamente pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii.

  ──────────
  Coloana (1) - se înscrie nr. crt. care trebuie să fie acelaşi cu nr. de ordine pe care îl poartă prescripţia medicală îndosariată la furnizorul de medicamente, după caz.Total coloana (9) este inclus în total coloana (12) din anexa nr. 6 la normele tehnice.Extrasul se întocmeşte în 2 exemplare, din care un exemplar se depune/se transmite în format electronic la CAS până la data prevăzută în contract, pentru medicamentele eliberate în luna anterioară.Se completează câte un extras borderou centralizator pentru fiecare PNS, după caz.Răspundem de exactitatea şi corectitudinea datelor.SemnăturaReprezentant legal ..............
   +  Anexa 5(Anexa nr. 6.1.3 la normele tehnice)Societatea farmaceutică ......................Nr. contract ......... încheiat cu CAS ...........Nr. .......... data ............Extras borderou centralizator PNS .......... medicamente eliberateîn tratamentul ambulatoriu pentru titularii de formulare europenepentru luna .................. anul ............                                                                           lei ┌─────┬──────────┬───────────┬──────┬────────┬────────┬────┬────────┬─────────┐ │Nr. │Bon fiscal│ Serie │Cod │ Nr. │ *) Tip │Ţară│Total │Total │ │crt. ├────┬─────┤ şi nr. │parafă│paşaport│formular│ │valoare │valoare │ │ │Nr. │Data │prescripţie│medic │ │ / │ │pres- │la preţ │ │ │ord.│ │ │ │ │document│ │cripţie │de │ │ ├────┼─────┤ │ │ │european│ │ │decontare│ │ │2.1.│ 2.2.│ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────┴─────┼───────────┼──────┼────────┼────────┼────┼────────┼─────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ ├─────┼────┬─────┼───────────┼──────┼────────┼────────┼────┼────────┼─────────┤ │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────┼─────┼───────────┼──────┼────────┼────────┼────┼────────┼─────────┤ │ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────┼─────┼───────────┼──────┼────────┼────────┼────┼────────┼─────────┤ │.....│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────┼─────┼───────────┼──────┼────────┼────────┼────┼────────┼─────────┤ │ n │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────┼─────┼───────────┼──────┼────────┼────────┼────┼────────┼─────────┤ │TOTAL│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ └─────┴────┴─────┴───────────┴──────┴────────┴────────┴────┴────────┴─────────┘Coloana (1) - se înscrie nr. crt. care trebuie să fie acelaşi cu nr. de ordine pe care îl poartă prescripţia medicală îndosariată la furnizorul de medicamente, după caz.Total coloana (9) este inclus în total coloana (12) din anexa nr. 6 la normele tehnice.Extrasul se întocmeşte în 2 exemplare, din care un exemplar se depune/se transmite în format electronic la CAS până la data prevăzută în contract, pentru medicamentele eliberate în luna anterioară.Se completează câte un extras de borderou centralizator pentru fiecare PNS, după caz.Răspundem de exactitatea şi corectitudinea datelor.SemnăturaReprezentant legal ............  +  Anexa 6(Anexa nr. 6.1.4 la normele tehnice)Societatea farmaceutică ..........................Nr. contract ......... încheiat cu CAS .........Nr. ....... data .....Extras borderou centralizator pentru PNS ........ DCI-uri cu aprobareacomisiilor de experţi CNAS eliberate în tratamentul ambulatoriu pentruluna ............ anul ..............*Font 7*                                                                                                          lei ┌─────┬──────────┬───────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┬────────┬─────────┬───────────┬─────────┐ │Nr. │Bon fiscal│ Serie │Cod │CNP/CID │ Nr. │*) Nr. │Tip │**) Tip │***) Ţară│ Total │Total │ │crt. ├────┬─────┤ şi nr. │parafă│asigurat│ card │şi serie│formular/│document│ │ valoare │valoare │ │ │Nr. │Data │prescripţie│medic │ │european│paşaport│document │ │ │prescripţie│la preţ │ │ │ord.│ │ │ │ │ │ │european │ │ │ │ de │ │ ├────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │decontare│ │ │2.1.│ 2.2.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────┴─────┼───────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ ├─────┼────┬─────┼───────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────┼─────┼───────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────┼─────┼───────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │.... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────┼─────┼───────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ n │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────┼─────┼───────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │TOTAL│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ └─────┴────┴─────┴───────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────────┴─────────┘ Notă

  ──────────

  *) Se completează numai în situaţia completării coloanei (8) sau (9).

  **) Se completează tipul de document care a deschis dreptul la medicamente pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii.

  ***) Se completează numai în situaţia completării coloanei (6), (8) sau (9).

  ──────────
  Coloana (1) - se înscrie nr. crt. care trebuie să fie acelaşi cu nr. de ordine pe care îl poartă prescripţia medicală îndosariată la furnizorul de medicamente, după caz.Total coloana (12) este inclus în total coloana (12) din anexa nr. 6 la normele tehnice.Se completează câte un extras de borderou centralizator pentru fiecare PNS, cu excepţia Programului naţional de diabet, unde se va completa câte un borderou centralizator pentru: insulină, insulină + ADO, respectiv pentru ADO, după caz.Extrasul de borderou centralizator se întocmeşte în 2 exemplare, din care un exemplar se depune/se transmite în format electronic la CAS până la data prevăzută în contract, pentru medicamentele eliberate în luna anterioară.Răspundem de exactitatea şi corectitudinea datelor.SemnăturaReprezentant legal ...............
   +  Anexa 7(Anexa nr. 6.2 la normele tehnice)Societatea farmaceutică ...................Nr. contract .........încheiat cu CAS .............Nr. ....... data ............Extras borderou centralizator PNS ......... teste deautomonitorizare în tratamentul ambulatoriu pentruluna ............anul .............*Font 7*                                                                                                                             lei ┌─────┬──────────┬───────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┬────────┬─────┬─────┬────┬─────────┬─────────┬─────────┐ │Nr. │Bon fiscal│ Serie │Cod │CNP/CID │ Nr. │*) Nr. │Tip │**) Tip │***) │Nr. │Nr. │Total │Total │Total │ │crt. ├────┬─────┤ şi nr. │parafă│asigurat│ card │paşaport│formular/│document│Ţară │teste│luni│valoare │valoare │valoare │ │ │Nr. │Data │prescripţie│medic │ │european│ │document │ │ │ │ │teste │teste │teste │ │ │ord.│ │ │ │ │ │ │european │ │ │ │ │la preţ │la preţ │la preţ │ │ ├────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de decon-│de decon-│de decon-│ │ │2.1.│ 2.2.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tare │tare │tare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │din care:│copii │adulţi │ ├─────┼────┴─────┼───────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────┼─────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ ├─────┼────┬─────┼───────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────┼─────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────┼─────┼───────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────┼─────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────┼─────┼───────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────┼─────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │.... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────┼─────┼───────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────┼─────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ n │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────┼─────┼───────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────┼─────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │TOTAL│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ └─────┴────┴─────┴───────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴────────┴─────┴─────┴────┴─────────┴─────────┴─────────┘ Notă

  ──────────

  *) Se completează numai în situaţia completării coloanei (8) sau (9).

  **) Se completează tipul de document care a deschis dreptul la medicamente pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii.

  ***) Se completează numai în situaţia completării coloanei (6), (8) sau (9).

  ──────────
  Coloana (1) - se înscrie nr. crt. care trebuie să fie acelaşi cu nr. de ordine pe care îl poartă prescripţia medicală îndosariată la furnizorul de medicamente, după caz.Coloana (13) = coloana (14) + coloana (15).Total coloana (13) este inclus în total coloana (12) din anexa nr. 6 la normele tehnice.Extrasul de borderou centralizator se întocmeşte în 2 exemplare, din care un exemplar se depune/se transmite în format electronic la CAS până la data prevăzută în contract, pentru testele de automonitorizare eliberate pe PNS ............ în luna anterioară.Răspundem de exactitatea şi corectitudinea datelor.SemnăturaReprezentant legal .....................
   +  Anexa 8(Anexa nr. 6.2.1 la normele tehnice)Societatea farmaceutică ..............Nr. contract ......... încheiat cu CAS .........Nr. ....... data .........Extras borderou centralizator PNS ....... teste deautomonitorizare eliberate în tratamentul ambulatoriupentru titularii de card european pentru luna ...... anul .......                                                                    lei ┌─────┬───────────────┬───────────┬──────────┬────────┬────────┬─────────┐ │Nr. │ Bon fiscal │ Serie │Cod parafă│Nr. card│ Ţară │ Total │ │crt. ├────────┬──────┤ şi nr. │ medic │european│ │ valoare │ │ │Nr. ord.│ Data │prescripţie│ │ │ │ teste la│ │ │ │ │ │ │ │ │preţ de │ │ ├────────┼──────┤ │ │ │ │decontare│ │ │ 2.1. │ 2.2. │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────┴──────┼───────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ ├─────┼────────┬──────┼───────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────┼──────┼───────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────┼──────┼───────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┤ │.....│ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────┼──────┼───────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ n │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────┼──────┼───────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┤ │TOTAL│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ └─────┴────────┴──────┴───────────┴──────────┴────────┴────────┴─────────┘Coloana (1) - se înscrie nr. crt. care trebuie să fie acelaşi cu nr. de ordine pe care îl poartă prescripţia medicală îndosariată la furnizorul de medicamente, după caz.Total coloana (7) este cuprins în total coloana (12) din anexa 6 la normele tehnice.Extrasul se întocmeşte în 2 exemplare, din care un exemplar se depune/se transmite în format electronic la CAS până la data prevăzută în contract, pentru testele de automonitorizare eliberate în luna anterioară.Răspundem de exactitatea şi corectitudinea datelor.SemnăturaReprezentant legal ........  +  Anexa 9(Anexa nr. 6.2.2 la normele tehnice)Societatea farmaceutică ...............Nr. contract ....... încheiat cu CAS .......Nr. ....... data .....Extras borderou centralizator PNS ......... teste deautomonitorizare eliberate în tratamentul ambulatoriupentru pacienţii din statele cu care România a încheiatacorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionalecu prevederi în domeniul sănătăţii pentruluna .......anul .......*Font 9*                                                                            lei┌─────┬───────────────┬───────────┬──────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐│Nr. │ Bon fiscal │ Serie │Cod parafă│ Nr. │*) Tip │ Ţară │ Total ││crt. ├────────┬──────┤ şi nr. │ medic │paşaport│document│ │ valoare ││ │Nr. ord.│ Data │prescripţie│ │ │ │ │teste la ││ │ │ │ │ │ │ │ │ preţ de ││ ├────────┼──────┤ │ │ │ │ │decontare││ │ 2.1. │ 2.2. │ │ │ │ │ │ │├─────┼────────┴──────┼───────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │├─────┼────────┬──────┼───────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼────────┼──────┼───────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼────────┼──────┼───────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│ ... │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼────────┼──────┼───────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│ n │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼────────┼──────┼───────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│TOTAL│ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ │└─────┴────────┴──────┴───────────┴──────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘ Notă

  ──────────

  *) Se completează tipul de document care a deschis dreptul la medicamente pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii.

  ──────────
  Coloana (1) - se înscrie nr. crt. care trebuie să fie acelaşi cu nr. de ordine pe care îl poartă prescripţia medicală îndosariată la furnizorul de medicamente, după caz.Total coloana (8) este inclus în total coloana (12) din anexa nr. 6 la normele tehnice.Extrasul se întocmeşte în 2 exemplare, din care un exemplar se depune/se transmite în format electronic la CAS până la data prevăzută în contract, pentru testele de automonitorizare eliberate în luna anterioară.Răspundem de exactitatea şi corectitudinea datelor.SemnăturaReprezentant legal .........
   +  Anexa 10(Anexa nr. 6.2.3 la normele tehnice)Societatea farmaceutică ...........................Nr. contract ......... încheiat cu CAS .........Nr. ....... data .........Extras borderou centralizator PNS ........ teste deautomonitorizare eliberate în tratamentul ambulatoriupentru titularii de formulare europene pentruluna ........anul .........*Font 9*                                                                              lei┌─────┬───────────────┬───────────┬──────────┬────────┬─────────┬────────┬─────────┐│Nr. │ Bon fiscal │ Serie │Cod parafă│ Nr. │ Tip │ Ţară │ Total ││crt. ├────────┬──────┤ şi nr. │ medic │paşaport│formular/│ │ valoare ││ │Nr. ord.│ Data │prescripţie│ │ │document │ │ la preţ ││ │ │ │ │ │ │european │ │ de ││ ├────────┼──────┤ │ │ │ │ │decontare││ │ 2.1. │ 2.2. │ │ │ │ │ │ │├─────┼────────┴──────┼───────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │├─────┼────────┬──────┼───────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼────────┼──────┼───────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤│ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼────────┼──────┼───────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤│ ... │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼────────┼──────┼───────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤│ n │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼────────┼──────┼───────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤│TOTAL│ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ │└─────┴────────┴──────┴───────────┴──────────┴────────┴─────────┴────────┴─────────┘Coloana (1) - se înscrie nr. crt. care trebuie să fie acelaşi cu nr. de ordine pe care îl poartă prescripţia medicală îndosariată la furnizorul de medicamente, după caz.Total coloana (8) este inclus în total coloana (12) din anexa nr. 6 la normele tehnice.Extrasul se întocmeşte în 2 exemplare, din care un exemplar se depune/se transmite în format electronic la CAS până la data prevăzută în contract, pentru testele de automonitorizare eliberate în luna anterioară.Răspundem de exactitatea şi corectitudinea datelor.SemnăturaReprezentant legal .............  +  Anexa 11(Anexa nr. 6.3 la normele tehnice)Societatea farmaceutică .....Nr. contract ....... încheiat cu CAS .......Nr. ....... data .....Borderou centralizator pentru medicamentele (denumiricomerciale) din cadrul PNS-urilor de care beneficiazăasiguraţii în tratamentul ambulatoriu şi care facobiectul contractelor cost-volum pentru luna .....anul ...... care însoţeşte Factura seria .... nr .../data .....*Font 7*                                                                                                            lei┌─────┬──────────┬───────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┬────────┬─────────┬───────────┬─────────┐│Nr. │Bon Fiscal│ Serie │ Cod │CNP/CID │ Nr. │*) Nr. │ Tip │**) Tip │***) Ţară│ Total │ Total ││crt. ├────┬─────┤ şi nr. │parafă│asigurat│ card │paşaport│formular/│document│ │ valoare │ valoare ││ │Nr. │Data │prescripţie│medic │ │european│ │document │ │ │prescripţie│ la preţ ││ │ord.│ │ │ │ │ │ │european │ │ │ │ de ││ ├────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │decontare││ │2.1.│ 2.2.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼────┴─────┼───────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │├─────┼────┬─────┼───────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────┤│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼────┼─────┼───────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────┤│ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼────┼─────┼───────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────┤│.... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼────┼─────┼───────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────┤│ n │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼────┼─────┼───────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────┤│TOTAL│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │└─────┴────┴─────┴───────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────────┴─────────┘ Notă

  ──────────

  *) Se completează numai în situaţia completării coloanei (8) sau (9).

  **) Se completează tipul de document care a deschis dreptul la medicamente pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii.

  ***) Se completează numai în situaţia completării coloanei (6), (8) sau (9).

  ──────────
  Coloana (1) - se înscrie nr. crt. care trebuie să fie acelaşi cu nr. de ordine pe care îl poartă prescripţia medicală îndosariată la furnizorul de medicamente, după caz.Borderoul centralizator se întocmeşte în 2 exemplare, din care un exemplar se depune/se transmite în format electronic la CAS până la data prevăzută în contract, pentru medicamentele eliberate pe PNS ....... în luna anterioară.Se întocmeşte câte un borderou centralizator pentru fiecare PNS şi, respectiv, medicament (denumire comercială) care face obiectul contractelor cost-volum.Răspundem de exactitatea şi corectitudinea datelor.SemnăturaReprezentant legal ..............
   +  Anexa 12(Anexa nr. 6.3.1 la normele tehnice)Societatea farmaceutică ...............Nr. contract ....... încheiat cu CAS .......Nr. ....... data .....Extras borderou centralizator medicamentele (denumiricomerciale) care fac obiectul contractelor cost-volumdin cadrul PNS ........ eliberate în tratamentulambulatoriu pentru titularii de card european pentruluna ..... anul*Font 9*                                                                               lei┌─────┬───────────────┬───────────┬──────────┬────────┬─────────┬───────────┬─────────┐│Nr. │ Bon fiscal │ Serie │Cod parafă│ Nr. │ Ţară │ Total │ Total ││crt. ├────────┬──────┤ şi nr. │ medic │ card │ │ valoare │ valoare ││ │Nr. ord.│ Data │prescripţie│ │european│ │prescripţie│ la preţ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ de ││ ├────────┼──────┤ │ │ │ │ │decontare││ │ 2.1. │ 2.2. │ │ │ │ │ │ │├─────┼────────┴──────┼───────────┼──────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │├─────┼────────┬──────┼───────────┼──────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────┤│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼────────┼──────┼───────────┼──────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────┤│ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼────────┼──────┼───────────┼──────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────┤│ ... │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼────────┼──────┼───────────┼──────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────┤│ n │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼────────┼──────┼───────────┼──────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────┤│TOTAL│ x │ x │ x │ x │ x │ x │ │ │└─────┴────────┴──────┴───────────┴──────────┴────────┴─────────┴───────────┴─────────┘Coloana (1) - se înscrie nr. crt. care trebuie să fie acelaşi cu nr. de ordine pe care îl poartă prescripţia medicală îndosariată la furnizorul de medicamente, după caz.Total coloana (8) este cuprins în total coloana (12) din anexa nr. 6.3 la normele tehnice.Extrasul de borderou centralizator se întocmeşte în 2 exemplare, din care un exemplar se depune/se transmite în format electronic la CAS până la data prevăzută în contract, pentru medicamentele eliberate pe PNS ......... în luna anterioară.Se întocmeşte câte un borderou centralizator pentru fiecare PNS şi, respectiv, medicament (denumire comercială) care face obiectul contractelor cost-volum.Răspundem de exactitatea şi corectitudinea datelor.SemnăturaReprezentant legal .............  +  Anexa 13(Anexa nr. 6.3.2 la normele tehnice)Societatea farmaceutică ...........................Nr. contract ......... încheiat cu CAS .........Nr. ....... data .....Extras borderou centralizator medicamente (denumiricomerciale) care fac obiectul contractelor cost-volumdin cadrul PNS ........... eliberate în tratamentulambulatoriu pentru pacienţii din statele cu careRomânia a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţiisau protocoale internaţionale cu prevederi îndomeniul sănătăţii pentru luna ...... anul ......*Font 8*                                                                                         lei┌─────┬───────────────┬───────────┬──────────┬────────┬────────┬───────┬───────────┬─────────┐│Nr. │ Bon fiscal │ Serie │Cod parafă│ Nr. │*) Tip │ Ţară │ Total │ Total ││crt. ├────────┬──────┤ şi nr. │ medic │paşaport│document│ │ valoare │ valoare ││ │Nr. ord.│ Data │prescripţie│ │ │ │ │prescripţie│ la preţ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ de ││ ├────────┼──────┤ │ │ │ │ │ │decontare││ │ 2.1. │ 2.2. │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼────────┴──────┼───────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────────┼─────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │├─────┼────────┬──────┼───────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────────┼─────────┤│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼────────┼──────┼───────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────────┼─────────┤│ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼────────┼──────┼───────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────────┼─────────┤│ ... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼────────┼──────┼───────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────────┼─────────┤│ n │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼────────┼──────┼───────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────────┼─────────┤│TOTAL│ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ │ │└─────┴────────┴──────┴───────────┴──────────┴────────┴────────┴───────┴───────────┴─────────┘ Notă

  ──────────

  *) Se completează tipul de document care a deschis dreptul la medicamente pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii.

  ──────────
  Coloana (1) - se înscrie nr. crt. care trebuie să fie acelaşi cu nr. de ordine pe care îl poartă prescripţia medicală îndosariată la furnizorul de medicamente, după caz.Total coloana (9) este inclus în total coloana (12) din anexa nr. 6.3 la normele tehnice.Extrasul se întocmeşte în 2 exemplare, din care un exemplar se depune/se transmite în format electronic la CAS până la data prevăzută în contract, pentru medicamentele eliberate în luna anterioară.Se întocmeşte câte un extras de borderou centralizator pentru fiecare PNS şi, respectiv, medicament (denumire comercială) care face obiectul contractelor cost-volum.Răspundem de exactitatea şi corectitudinea datelor.SemnăturaReprezentant legal .............
   +  Anexa 14(Anexa nr. 6.3.3 la normele tehnice)Societatea farmaceutică ...........................Nr. contract ......... încheiat cu CAS .........Nr. ....... data .....Extras borderou centralizator medicamente (denumiricomerciale) care fac obiectul contractelor cost-volumdin cadrul PNS ....... eliberate în tratamentulambulatoriu pacienţilor titulari de formulareeuropene pentru luna ....... anul ......*Font 8*                                                                                          lei┌─────┬───────────────┬───────────┬──────────┬────────┬─────────┬───────┬───────────┬─────────┐│Nr. │ Bon fiscal │ Serie │Cod parafă│ Nr. │ Tip │ Ţară │ Total │ Total ││crt. ├────────┬──────┤ şi nr. │ medic │paşaport│formular/│ │ valoare │ valoare ││ │Nr. ord.│ Data │prescripţie│ │ │ document│ │prescripţie│ la preţ ││ │ │ │ │ │ │european │ │ │ de ││ ├────────┼──────┤ │ │ │ │ │ │decontare││ │ 2.1. │ 2.2. │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼────────┴──────┼───────────┼──────────┼────────┼─────────┼───────┼───────────┼─────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │├─────┼────────┬──────┼───────────┼──────────┼────────┼─────────┼───────┼───────────┼─────────┤│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼────────┼──────┼───────────┼──────────┼────────┼─────────┼───────┼───────────┼─────────┤│ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼────────┼──────┼───────────┼──────────┼────────┼─────────┼───────┼───────────┼─────────┤│ ... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼────────┼──────┼───────────┼──────────┼────────┼─────────┼───────┼───────────┼─────────┤│ n │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼────────┼──────┼───────────┼──────────┼────────┼─────────┼───────┼───────────┼─────────┤│TOTAL│ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ │ │└─────┴────────┴──────┴───────────┴──────────┴────────┴─────────┴───────┴───────────┴─────────┘Coloana (1) - se înscrie nr. crt. care trebuie să fie acelaşi cu nr. de ordine pe care îl poartă prescripţia medicală îndosariată la furnizorul de medicamente, după caz.Total coloana (9) este inclus în total coloana (12) din anexa nr. 6.3 la normele tehnice.Extrasul se întocmeşte în 2 exemplare, din care un exemplar se depune/se transmite în format electronic la CAS până la data prevăzută în contract, pentru medicamentele eliberate în luna anterioară.Se întocmeşte câte un extras de borderou centralizator pentru fiecare PNS şi, respectiv, medicament (denumire comercială) care face obiectul contractelor cost-volum.Răspundem de exactitatea şi corectitudinea datelor.SemnăturaReprezentant legal ....................  +  Anexa 15(Anexa nr. 7 la normele tehnice)Unitatea Sanitară .................Nr. contract ......... încheiat cu CAS .........Nr. ..... data ............Borderou centralizator PNS-uri medicamente eliberateîn tratamentul ambulatoriu pentru luna .... anul ....*Font 7*                                                                                                       lei┌─────┬────────────┬──────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬──────────┐│Nr. │Serie şi nr.│Cod parafă│ CNP/CID│Nr. card│*) Nr. │ Tip │**) Tip │***)Ţară│ Total │ Total ││crt. │prescripţie │ medic │asigurat│european│paşaport│formular/│document│ │ valoare │valoare la││ │ │ │ │ │ │document │ │ │prescripţie│ preţ de ││ │ │ │ │ │ │european │ │ │ │decontare │├─────┼────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼──────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │├─────┼────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼──────────┤│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼──────────┤│ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼──────────┤│ ... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼──────────┤│ n │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼──────────┤│TOTAL│ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ │ │└─────┴────────────┴──────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴──────────┘ Notă

  ──────────

  *) Se completează numai în situaţia completării coloanei (7) sau (8).

  **) Se completează tipul de document care a deschis dreptul la medicamente pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii.

  ***) Se completează numai în situaţia completării coloanei (5), (7) sau (8).

  ──────────
  Coloana (1) - se înscrie nr. crt. care trebuie să fie acelaşi cu nr. de ordine pe care îl poartă prescripţia medicală îndosariată la furnizorul de medicamente, după caz.Borderoul centralizator se întocmeşte în 2 exemplare, din care un exemplar se depune/se transmite în format electronic la CAS până la data prevăzută în contract, pentru medicamentele eliberate pe PNS ..... în luna anterioară.Se întocmeşte câte un borderou centralizator pentru fiecare PNS, după caz.Răspundem de exactitatea şi corectitudinea datelor.SemnăturaReprezentant legal ................
   +  Anexa 16(Anexa nr. 7.1 la normele tehnice)Unitatea Sanitară ................................Nr. contract ......... încheiat cu CAS ...........Nr. ....... data .................................Extras borderou centralizator PNS ......... medicamenteeliberate pentru titularii de card european în tratamentulambulatoriu pentru luna ..................... anul ..........                                                                     lei┌──────┬───────────┬─────────┬──────────┬────────┬────────────┬───────────┐│ Nr. │ Serie │ Cod │ Nr. │ Ţară │ Total │ Total ││ crt. │ şi nr. │ parafă │ card │ │ valoare │ valoare ││ │prescripţie│ medic │ european │ │prescripţie │la preţ de ││ │ │ │ │ │ │ decontare │├──────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────────┼───────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │├──────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────────┼───────────┤│ 1 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────────┼───────────┤│ 2 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────────┼───────────┤│ .... │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────────┼───────────┤│ n │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────────┼───────────┤│TOTAL │ x │ x │ x │ x │ │ │└──────┴───────────┴─────────┴──────────┴────────┴────────────┴───────────┘Coloana (1) - se înscrie nr. crt. care trebuie să fie acelaşi cu nr. de ordine pe care îl poartă prescripţia medicală îndosariată la furnizorul de medicamente, după caz.Total coloana (7) este cuprins în total coloana (11) din anexa nr. 7 la normele tehnice.Extrasul de borderou centralizator se întocmeşte în 2 exemplare, din care un exemplar se depune/se transmite în format electronic la CAS până la data prevăzută în contract, pentru medicamentele eliberate pe PNS ......... în luna anterioară.Se completează câte un extras borderou centralizator pentru fiecare PNS, după caz.Răspundem de exactitatea şi corectitudinea datelor.SemnăturaReprezentant legal ........................  +  Anexa 17(Anexa nr. 7.1.1 la normele tehnice)Unitatea Sanitară ................................Nr. contract ......... încheiat cu CAS ...........Nr. ....... data .................................Extras borderou centralizator PNS ......... medicamenteeliberate în tratamentul ambulatoriu pentru pacienţii dinstatele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri,convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi îndomeniul sănătăţii pentru luna ................. anul ......                                                                        lei┌──────┬───────────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬──────────┐│ Nr. │ Serie │ Cod │ Nr. │ *) Tip │ Ţară │ Total │ Total ││ crt. │ şi nr. │ parafă │paşaport │document│ │ valoare │ valoare ││ │prescripţie│ medic │ │ │ │prescripţie│la preţ de││ │ │ │ │ │ │ │ decontare│├──────┼───────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼──────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │├──────┼───────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼──────────┤│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼──────────┤│ 2 │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼──────────┤│ .... │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼──────────┤│ n │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼──────────┤│TOTAL │ x │ x │ x │ x │ x │ │ │└──────┴───────────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴──────────┘ Notă

  ──────────

  *) Se completează tipul de document care a deschis dreptul la medicamente pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii.

  ──────────
  Coloana (1) - se înscrie nr. crt. care trebuie să fie acelaşi cu nr. de ordine pe care îl poartă prescripţia medicală îndosariată la furnizorul de medicamente, după caz.Total coloana (8) este inclus în total coloana (11) din anexa nr. 7 la normele tehnice.Extrasul se întocmeşte în 2 exemplare, din care un exemplar se depune/se transmite în format electronic la CAS până la data prevăzută în contract, pentru medicamentele eliberate în luna anterioară.Se completează câte un extras de borderou centralizator pentru fiecare PNS, după caz.Răspundem de exactitatea şi corectitudinea datelor.SemnăturaReprezentant legal .................
   +  Anexa 18(Anexa nr. 7.1.2 la normele tehnice)Unitatea Sanitară ................................Nr. contract ......... încheiat cu CAS ...........Nr. ....... data .................................Extras borderou centralizator PNS ..........medicamente eliberate în tratamentul ambulatoriu pentru titularii deformulare europene pentru luna ................... anul ............                                                                        lei┌──────┬───────────┬────────┬────────┬─────────┬────────┬───────────┬──────────┐│ Nr. │ Serie │ Cod │ Nr. │ Tip │ Ţară │ Total │ Total ││ crt. │ şi nr. │ parafă │paşaport│formular/│ │ valoare │ valoare ││ │prescripţie│ medic │ │document │ │prescripţie│la preţ de││ │ │ │ │european │ │ │ decontare│├──────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │├──────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┤│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┤│ 2 │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┤│ .... │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┤│ n │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┤│TOTAL │ x │ x │ x │ x │ x │ │ │└──────┴───────────┴────────┴────────┴─────────┴────────┴───────────┴──────────┘Coloana (1) - se înscrie nr. crt. care trebuie să fie acelaşi cu nr. de ordine pe care îl poartă prescripţia medicală îndosariată la furnizorul de medicamente, după caz.Total coloana (8) este inclus în total coloana (11) din anexa nr. 7 la normele tehnice.Extrasul se întocmeşte în 2 exemplare, din care un exemplar se depune/se transmite în format electronic la CAS până la data prevăzută în contract, pentru medicamentele eliberate în luna anterioară.Se completează câte un extras de borderou centralizator pentru fiecare PNS, după caz.Răspundem de exactitatea şi corectitudinea datelor.SemnăturaReprezentant legal ................  +  Anexa 19(Anexa nr. 8 la normele tehnice)Unitatea Sanitară ................................Nr. contract ......... încheiat cu CAS ...........Nr. ....... data .................................Borderou centralizator PNS ......... materiale sanitare(epidermoliza buloasă) în tratamentul ambulatoriupentru luna ............ anul .....*Font 9*                                                                                   lei┌─────┬──────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬─────────┐│Nr. │Nr. foaie │ Cod │CNP/CID │ Nr. │ *) Nr. │ Tip │**) Tip │ ***) │ Total ││crt. │de condică│parafă│asigurat│ card │paşaport│formular/│document│ Ţară │ valoare ││ │ │medic │ │european│ │document │ │ │materiale││ │ │ │ │ │ │European │ │ │sanitare │├─────┼──────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │├─────┼──────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────┤│ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼──────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────┤│.... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼──────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────┤│ n │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼──────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────┤│TOTAL│ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ │└─────┴──────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴─────────┘ Notă

  ──────────

  *) Se completează numai în situaţia completării coloanei (7) sau (8).

  **) Se completează tipul de document care a deschis dreptul la medicamente pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii.

  ***) Se completează numai în situaţia completării coloanei (5), (7) sau (8).

  ──────────
  Extrasul de borderou centralizator se întocmeşte în 2 exemplare, din care un exemplar se depune/se transmite în format electronic la CAS până la data prevăzută în contract, pentru materialele sanitare eliberate pe PNS ............ în luna anterioară.Răspundem de exactitatea şi corectitudinea datelor.SemnăturaReprezentant legal ................
   +  Anexa 20(Anexa nr. 8.1 la normele tehnice)Unitatea Sanitară .............Nr. contract ......... încheiat cu CAS .........Nr. ....... data .....Extras borderou centralizator PNS ......... materiale sanitare(epidermoliza buloasă) eliberate în tratamentul ambulatoriupentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri,înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi îndomeniul sănătăţii pentru luna ................ anul ..........                                                                 lei┌─────┬──────────┬───────┬────────┬────────┬────────┬───────┬─────────┐│Nr. │Nr. foaie │ Cod │ CNP/ │ Nr. │*) Tip │ Ţară │ Total ││crt. │de condică│ parafă│ CID │şi serie│document│ │ valoare ││ │ │ medic │ │paşaport│ │ │materiale││ │ │ │ │ │ │ │sanitare │├─────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │├─────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┤│ 2 │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┤│.... │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┤│ n │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┤│TOTAL│ x │ x │ x │ x │ x │ x │ │└─────┴──────────┴───────┴────────┴────────┴────────┴───────┴─────────┘ Notă

  ──────────

  *) Se completează tipul de document care a deschis dreptul la medicamente pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii.

  ──────────
  Coloana (1) - se înscrie nr. crt. care trebuie să fie acelaşi cu nr. de ordine pe care îl poartă prescripţia medicală îndosariată la furnizorul de medicamente, după caz.Total coloana (8) este inclus în total coloana (10) din anexa nr. 8 la normele tehnice.Extrasul de borderou centralizator se întocmeşte în 2 exemplare, din care un exemplar se depune/se transmite în format electronic la CAS până la data prevăzută în contract, pentru materialele sanitare eliberate pe PNS ...... în luna anterioară.Răspundem de exactitatea şi corectitudinea datelor.SemnăturaReprezentant legal ....................
   +  Anexa 21(Anexa nr. 8.1.1 la normele tehnice)Unitatea Sanitară .............Nr. contract ......... încheiat cu CAS .........Nr. ....... data .....Extras borderou centralizator PNS ..........materiale sanitare (epidermoliza buloasă)eliberate în tratamentul ambulatoriu pentru titularii deformulare europene pentru luna .................. anul ............                                                                  lei┌─────┬──────────┬───────┬─────────┬────────┬─────────┬───────┬─────────┐│Nr. │Nr. foaie │ Cod │ CNP/CID │ Nr. │ Tip │ Ţară │ Total ││crt. │de condică│ parafă│ asigurat│şi serie│formular/│ │ valoare ││ │ │ medic │ │paşaport│document │ │materiale││ │ │ │ │ │european │ │sanitare │├─────┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │├─────┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┤│ 2 │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┤│.... │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┤│ n │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┤│TOTAL│ x │ x │ x │ x │ x │ x │ │└─────┴──────────┴───────┴─────────┴────────┴─────────┴───────┴─────────┘Coloana (1) - se înscrie nr. crt. care trebuie să fie acelaşi cu nr. de ordine pe care îl poartă prescripţia medicală îndosariată la furnizorul de medicamente, după caz.Total coloana (8) este inclus în total coloana (10) din anexa nr. 8 la normele tehnice.Extrasul se întocmeşte în 2 exemplare, din care un exemplar se depune/se transmite în format electronic la CAS până la data prevăzută în contract, pentru materiale sanitare eliberate pe PNS ..... în luna anterioară.Răspundem de exactitatea şi corectitudinea datelor.SemnăturaReprezentant legal ...................  +  Anexa 22(Anexa nr. 8.2 la normele tehnice)Unitatea Sanitară .............Nr. contract ......... încheiat cu CAS .........Nr. ....... data .....Borderou centralizator pentru medicamentele (denumiricomerciale) din cadrul PNS-urilor de carebeneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu şi care facobiectul contractelor cost-volum pentru luna ............anul ....*Font 8*                                                                                                lei┌─────┬───────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬───────────┬──────────┐│Nr. │ Serie │ Cod │CNP/CID │ Nr. │ *) Nr. │ Tip │**) Tip │ ***) │ Total │ Total ││crt. │ şi nr. │parafă│asigurat│ card │paşaport│formular/│document│ Ţară │ valoare │ valoare ││ │prescripţie│medic │ │european│ │document │ │ │prescripţie│la preţ de││ │ │ │ │ │ │European │ │ │ │decontare │├─────┼───────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │├─────┼───────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┤│ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼───────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┤│.... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼───────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┤│ n │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼───────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┤│TOTAL│ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ │ │└─────┴───────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴───────────┴──────────┘ Notă

  ──────────

  *) Se completează numai în situaţia completării coloanei (7) sau (8).

  **) Se completează tipul de document care a deschis dreptul la medicamente pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii.

  ***) Se completează numai în situaţia completării coloanei (5), (7) sau (8).

  ──────────
  Coloana (1) - se înscrie nr. crt. care trebuie să fie acelaşi cu nr. de ordine pe care îl poartă prescripţia medicală îndosariată la furnizorul de medicamente, după caz.Borderoul centralizator se întocmeşte în 2 exemplare, din care un exemplar se depune/se transmite în format electronic la CAS până la data prevăzută în contract, pentru medicamentele eliberate pe PNS ............ în luna anterioară.Se întocmeşte câte un borderou centralizator pentru fiecare PNS şi, respectiv, medicament (denumire comercială) care face obiectul contractelor cost-volum.Răspundem de exactitatea şi corectitudinea datelorSemnătura ......Reprezentant legal .....................
   +  Anexa 23(Anexa nr. 8.2.1 la normele tehnice)Unitatea Sanitară .............Nr. contract ......... încheiat cu CAS .........Nr. ....... data .....Extras borderou centralizator medicamentele (denumiricomerciale) care fac obiectul contractelorcost-volum din cadrul PNS ................ eliberate în tratamentulambulatoriu pentru titularii de cardeuropean pentru luna ............ anul ......                                                                     lei┌──────┬───────────┬─────────┬──────────┬────────┬────────────┬───────────┐│ Nr. │ Serie │ Cod │ Nr. │ Ţară │ Total │ Total ││ crt. │ şi nr. │ parafă │ card │ │ valoare │ valoare ││ │prescripţie│ medic │ european │ │prescripţie │la preţ de ││ │ │ │ │ │ │ decontare │├──────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────────┼───────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │├──────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────────┼───────────┤│ 1 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────────┼───────────┤│ 2 │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────────┼───────────┤│ .... │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────────┼───────────┤│ n │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────────┼───────────┤│TOTAL │ x │ x │ x │ x │ │ │└──────┴───────────┴─────────┴──────────┴────────┴────────────┴───────────┘Coloana (1) - se înscrie nr. crt. care trebuie să fie acelaşi cu nr. de ordine pe care îl poartă prescripţia medicală îndosariată la furnizorul de medicamente, după caz.Total coloana (7) este cuprins în total coloana (11) din anexa nr. 8.2 la normele tehnice.Extrasul de borderou centralizator se întocmeşte în 2 exemplare, din care un exemplar se depune/se transmite în format electronic la CAS până la data prevăzută în contract, pentru medicamentele eliberate pe PNS......... în luna anterioară.Se întocmeşte câte un borderou centralizator pentru fiecare PNS şi, respectiv, medicament (denumire comercială) care face obiectul contractelor cost-volum.Răspundem de exactitatea şi corectitudinea datelor.SemnăturaReprezentant legal ...............  +  Anexa 24(Anexa nr. 8.2.2 la normele tehnice)Unitatea Sanitară .............Nr. contract ......... încheiat cu CAS .........Nr. ....... data .....Extras borderou centralizator medicamente(denumiri comerciale) care fac obiectulcontractelor cost-volum din cadrul PNS ................ eliberate întratamentul ambulatoriu pentru pacienţii din statele cucare România a încheiat acorduri,înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi îndomeniul sănătăţii pentru luna ................. anul ........                                                                          lei┌──────┬───────────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬──────────┐│ Nr. │ Serie │ Cod │ Nr. │ *) Tip │ Ţară │ Total │ Total ││ crt. │ şi nr. │ parafă │paşaport │document│ │ valoare │ valoare ││ │prescripţie│ medic │ │ │ │prescripţie│la preţ de││ │ │ │ │ │ │ │ decontare│├──────┼───────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼──────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │├──────┼───────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼──────────┤│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼──────────┤│ 2 │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼──────────┤│ .... │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼──────────┤│ n │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼──────────┤│TOTAL │ x │ x │ x │ x │ x │ │ │└──────┴───────────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴──────────┘ Notă

  ──────────

  *) Se completează tipul de document care a deschis dreptul la medicamente pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii.

  ──────────
  Coloana (1) - se înscrie nr. crt. care trebuie să fie acelaşi cu nr. de ordine pe care îl poartă prescripţia medicală îndosariată la furnizorul de medicamente, după caz.Total coloana (8) este inclus în total coloana (11) din anexa nr. 8.2 la normele tehnice.Extrasul se întocmeşte în 2 exemplare, din care un exemplar se depune/se transmite în format electronic la CAS până la data prevăzută în contract, pentru medicamentele eliberate în luna anterioară.Se întocmeşte câte un extras de borderou centralizator pentru fiecare PNS şi, respectiv, medicament (denumire comercială) care face obiectul contractelor cost-volum.Răspundem de exactitatea şi corectitudinea datelor.SemnăturaReprezentant legal ............
   +  Anexa 25(Anexa nr. 8.2.3 la normele tehnice)Unitatea Sanitară .............Nr. contract ......... încheiat cu CAS .........Nr. ....... data .....Extras borderou centralizator medicamente (denumiri comerciale)care fac obiectul contractelor cost-volum din cadrulPNS ................ eliberate în tratamentul ambulatoriupacienţilor titulari de formulare europene pentruluna ............... anul .......                                                                        lei┌──────┬───────────┬────────┬────────┬─────────┬────────┬───────────┬──────────┐│ Nr. │ Serie │ Cod │ Nr. │ Tip │ Ţară │ Total │ Total ││ crt. │ şi nr. │ parafă │paşaport│formular/│ │ valoare │ valoare ││ │prescripţie│ medic │ │document │ │prescripţie│la preţ de││ │ │ │ │european │ │ │ decontare│├──────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │├──────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┤│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┤│ 2 │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┤│ .... │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┤│ n │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┤│TOTAL │ x │ x │ x │ x │ x │ │ │└──────┴───────────┴────────┴────────┴─────────┴────────┴───────────┴──────────┘Coloana (1) - se înscrie nr. crt. care trebuie să fie acelaşi cu nr. de ordine pe care îl poartă prescripţia medicală îndosariată la furnizorul de medicamente, după caz.Total coloana (8) este inclus în total coloana (11) din anexa 8.2 la normele tehnice.Extrasul se întocmeşte în 2 exemplare, din care un exemplar se depune/se transmite în format electronic la CAS până la data prevăzută în contract, pentru medicamentele eliberate în luna anterioară.Se întocmeşte câte un extras de borderou centralizator pentru fiecare PNS şi, respectiv, medicament (denumire comercială) care face obiectul contractelor cost-volum.Răspundem de exactitatea şi corectitudinea datelor.SemnăturaReprezentant legal .................------