PROGRAMUL din 7 octombrie 2015statistic naţional multianual 2015-2017*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 770 din 15 octombrie 2015  Notă

  ──────────

  *)Activităţile aferente anului 2014 au fost incluse şi realizate în Programul statistic naţional anual 2014.

  ──────────
   +  1. Introducere2. Obiectivele strategice ale perioadei 2015-20173. Reperele Programului statistic naţional multianual 2015-20174. Organizare, resurse financiare şi umane5. Dezvoltarea produselor şi serviciilor statistice5.1. Acţiuni transversale de funcţionare, operaţionalizare la cote superioare a SSN5.2. Conturi naţionale; indicatori macroeconomici5.3. Statistica preţurilor5.4. Statistici privind populaţia, demografia şi migraţia internaţională5.5. Statistica pieţei muncii5.6. Statistica educaţiei şi a sănătăţii5.7. Statistica veniturilor şi condiţiilor de viaţă5.8. Statistica agricolă5.9. Statistica mediului5.10. Statistici de întreprindere; statistica structurală5.11. Indicatori economici pe termen scurt5.12. Statisticile comerţului internaţional cu bunuri6. Glosar  +  1. IntroducereFundamentarea, monitorizarea şi evaluarea programelor de dezvoltare economică şi socială, a deciziilor guvernamentale şi ale operatorilor economici, în contextul procesului complex de integrare a României în structurile europene, necesită date şi informaţii statistice prompte şi de calitate. Rapidele schimbări ale condiţiilor mediului extern impun nevoia de informaţie statistică diversificată şi cuprinzătoare, nevoie care se îndreaptă către producătorii de date statistice oficiale şi, implicit, asupra potenţialilor furnizori ai datelor primare.Statistica oficială, potrivit principiilor fundamentale care o guvernează, constituie un element indispensabil al sistemului informaţional al unei societăţi democratice. Conform Regulamentului (UE) 2015/759 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 223/2009 privind statisticile europene, Comunitatea Europeană trebuie să aibă acces la informaţii statistice comparabile între statele membre, informaţii care trebuie să fie actuale, relevante, de încredere, pertinente şi produse la timp şi cât mai eficient posibil pentru a permite formularea, aplicarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor europene şi naţionale. Acest spirit al dimensiunii statisticilor oficiale se întrepătrunde firesc cu dimensiunea naţională: politicile europene şi cele naţionale se intercondiţionează reciproc, iar evaluarea progreselor se bazează, într-o proporţie covârşitoare, pe date statistice coerente.Misiunea generală a statisticii oficiale este aceea de a furniza date şi informaţii statistice de calitate, ale cărei coordonate rezidă în: relevanţă, corectitudine, punctualitate, accesibilitate şi claritate, comparabilitate şi coerenţă. Rolul său este şi mai important în contextul globalizării şi al politicilor europene de mare anvergură.Statistica joacă un rol de prim ordin în găsirea răspunsurilor adecvate care privesc schimbările din societate demonstrând capacitatea de a arăta şi cum s-a schimbat, de ce s-a schimbat şi, mai ales, de ce avem nevoie ca schimbările să influenţeze pozitiv evoluţia societăţii şi mediul în care trăim. Mai mult ca oricând, cunoştinţele vor fi indispensabile în procesul luării deciziilor în cadrul cărora informaţia statistică reprezintă o componentă de prim ordin.Statutul României de stat membru al Uniunii Europene (UE) implică asumarea totală a responsabilităţilor ce revin Sistemului statistic naţional în procesul implementării legislaţiei europene în domeniul statisticii.Această perspectivă reclamă, în mod necesar, o abordare nouă - coerentă şi coordonată - a priorităţilor europene şi naţionale, care transcende sfera de responsabilităţi a instituţiilor cu atribuţii specifice în domeniul statisticii oficiale din România, fiecare considerată în mod individual. Statisticile publice, în general, şi cele oficiale, în special, trebuie privite nu numai ca o sarcină expresă a uneia sau alteia dintre instituţiile care fac parte din Sistemul statistic naţional, ci ca o condiţie indispensabilă pentru fundamentarea acţiunilor şi a deciziilor. Criteriile şi condiţiile sus-amintite se realizează unitar şi operaţional prin rolul de coordonator al statisticii oficiale din România ce revine Institutului Naţional de Statistică.  +  2. Obiectivele strategice ale perioadei 2015-2017Obiectiv generalÎn consens cu misiunea, viziunea şi valorile Institutului Naţional de Statistică, obiectivul general al strategiei este ca Sistemul statistic naţional să satisfacă, într-o măsură cât mai largă, necesităţile de date şi informaţii ale tuturor categoriilor de utilizatori de date statistice, să continue îmbunătăţirea calităţii proceselor şi produselor statistice prin alinierea completă la Codul de practici al statisticilor europene şi să implementeze managementul calităţii totale în statistică, având ca document suport "Viziunea Sistemului statistic european până la orizontul anului 2020".Obiective specifice1. Consolidarea structurii şi funcţionării coordonate a Sistemului statistic naţional2. Modernizarea şi eficientizarea Sistemului statistic naţional3. Extinderea utilizării surselor de date administrative în procesul statistic4. Dezvoltarea produselor şi serviciilor statistice5. Îmbunătăţirea calităţii produselor şi serviciilor statistice6. Dezvoltarea resurselor umane7. Îmbunătăţirea promovării produselor şi serviciilor statistice  +  3. Reperele Programului statistic naţional multianual 2015-2017Punerea în aplicare a politicilor la nivel naţional şi european necesită informaţii statistice de înaltă calitate, comparabile şi fiabile cu privire la situaţia socială, economică şi de mediu din România şi din Uniunea Europeană, precum şi componentele sale la nivel naţional şi regional.Programul statistic naţional multianual se elaborează pe o perioadă de maximum 3 ani, ţinându-se seama de obiectivele Strategiei de dezvoltare a Sistemului statistic naţional şi a statisticii oficiale a României în perioada 2015-2020 şi de stadiul îndeplinirii acesteia, de programele de guvernare, de programele naţionale sectoriale, precum şi de prevederile Programului statistic european pentru perioada 2013-2017. Detalierea şi operaţionalizarea Programului statistic naţional multianual se face prin programele statistice naţionale anuale.Programul statistic naţional multianual asigură cadrul legal privind elaborarea, producerea şi diseminarea statisticilor oficiale naţionale şi europene în perioada 2015-2017. Statisticile oficiale naţionale şi europene sunt concepute, produse şi difuzate în conformitate cu legislaţia naţională şi comunitară, având ca suport cooperarea strânsă şi coordonată din cadrul Sistemului statistic naţional (SSN) şi Sistemului statistic european (SSE).Statisticile elaborate, produse şi difuzate pe baza Programului statistic naţional multianual, în convergenţă cu Programul statistic european pentru perioada 2013-2017 sunt menite să contribuie la punerea în aplicare a politicilor Uniunii Europene astfel cum sunt reflectate în Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), în Strategia Europa 2020, precum şi în alte documente programatice referitoare la Sistemul statistic european.Obiectivul general al Programului statistic naţional multianual este ca Institutul Naţional de Statistică, prin rolul său de coordonator al Sistemului statistic naţional, să fie în continuare cel mai important producător şi furnizor de informaţii statistice de cea mai înaltă calitate, atât la nivel naţional, cât şi în ceea ce priveşte statisticile destinate statisticilor europene.În acelaşi timp, Programul statistic naţional multianual este o continuare firească a obiectivelor stabilite în Strategia de dezvoltare a Sistemului statistic naţional şi a activităţii INS în perioada anterioară, care au vizat: a) implementarea acquis-ului comunitar în domeniul statisticii, pentru armonizarea tuturor metodologiilor de calcul al indicatorilor statistici cu normele europene şi pentru asigurarea compatibilităţii Sistemului statistic naţional cu Sistemul statistic al UE, precum şi cu standardele recomandate de instituţiile de specialitate ale organizaţiilor internaţionale; b) creşterea gradului de satisfacere a cerinţelor utilizatorilor produselor şi serviciilor statistice prin diversificarea sistemelor de indicatori; c) îmbunătăţirea managementului calităţii în statistică; d) facilitarea accesului la rezultatele statistice prin punerea în practică a noilor tehnologii de diseminare; e) mai buna utilizare a resurselor disponibile; f) promovarea parteneriatului cu furnizorii şi utilizatorii datelor statistice.  +  4. Organizare, resurse financiare şi umaneProgramele statistice anuale şi multianuale sunt implementate prin efortul conjugat al INS şi al instituţiilor publice cu responsabilităţi în domeniul statisticii oficiale, în mod deosebit al altor producători de statistici oficiale.Pentru punerea în practică a programelor statistice anuale şi multianuale sunt necesare resurse umane, materiale şi financiare importante. Utilizarea lor eficientă trebuie să asigure funcţionarea neîntreruptă a întregului Sistem statistic naţional şi implementarea proiectelor de dezvoltare, care privesc infrastructura statistică, metodologiile statistice şi noile tehnologii informaţionale. Prin exerciţiile de programare anuală şi multianuală se are în vedere stabilirea priorităţilor informaţionale, în conjuncţie cu programele statistice ale Comunităţilor Europene şi cu cerinţele utilizatorilor interni şi externi, astfel încât alocarea resurselor necesare, deseori restrictive, să contribuie la maximizarea rezultatelor aşteptate.Cea mai mare parte a activităţilor desfăşurate în cadrul Sistemului statistic naţional sunt finanţate de la bugetul de stat şi sunt alocate fiecărei autorităţi şi instituţii publice cuprinse în programele statistice naţionale anuale. După aderarea României la UE, INS are posibilitatea să solicite acoperirea unei părţi a cheltuielilor necesare prin programele de finanţare puse la dispoziţie de Eurostat - granturi independente.Resursele umane necesare realizării activităţilor din sfera statisticii oficiale constituie una dintre cele mai sensibile probleme care, în lipsa unor măsuri proactive, poate afecta pe termen mediu şi lung dezvoltarea Sistemului statistic naţional. Lipsa resurselor umane se resimte cel mai acut în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice cu responsabilităţi specifice statisticii oficiale, dar şi în cadrul Institutului Naţional de Statistică. Crearea compartimentelor de statistică în ministere şi alte autorităţi publice trebuie să fie susţinută prin programele de recrutare, selecţie şi dezvoltare a personalului, scop în care este necesară amplificarea rolului INS de creare a competenţelor necesare, prin intermediul Centrului Naţional de Pregătire în Statistică.  +  5. Dezvoltarea produselor şi serviciilor statisticePentru îndeplinirea obiectivului strategic de satisfacere în cât mai mare măsură a cerinţelor informaţionale ale utilizatorilor, Institutul Naţional de Statistică, alături de ceilalţi producători de statistici oficiale, asigură realizarea producţiei curente pe domenii statistice a căror continuitate în funcţionare este esenţială pentru alimentarea fondului naţional de date statistice.Operaţionalizarea şi detalierea activităţilor Programului statistic naţional multianual se realizează prin programele statistice naţionale anuale.În consecinţă, îndeplinirea acestui obiectiv specific presupune definirea şi punerea în aplicare a unor direcţii de acţiune pe ansamblu şi domenii statistice, prezentate în cele ce urmează.5.1. Acţiuni transversale de funcţionare, operaţionalizare la cote superioare a SSN a) îmbunătăţirea şi modernizarea detaliată a sistemului statistic; b) utilizarea surselor administrative; c) modernizarea sistemului de colectare a informaţiilor primare; d) eficientizarea sistemului de procesare informatică.5.2. Conturi naţionale; indicatori macroeconomiciObiectiv: Furnizarea unor indicatori macroeconomici şi sociali esenţiali şi a principalilor indicatori economici europeni sub forma unui set coerent de indicatori care să răspundă cerinţelor în materie de date statistice la nivel naţional şi european pentru a face faţă evoluţiei nevoilor utilizatorilorAcţiuni, termene, rezultate*Font 8*────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────             Acţiunea Termen Rezultat────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Implementarea noilor standarde SEC 2010 2017 Adaptarea sistemului statistic la noile cerinţe                                                      pentru a fi în conformitate cu Regulamentul                                                      (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European şi al                                                      Consiliului din 21 mai 2013 privind Sistemul                                                      european de conturi naţionale şi regionale din                                                      Uniunea Europeană────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Implementarea SDMX 2016 Standard unic pentru conformitatea cu schimbul şi                                                      transmiterea datelor şi metadatelor pentru                                                      statisticile cuprinse în Regulamentul                                                      (UE) nr. 549/2013────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Introducerea în practică a modului deestimare "semnal" pentru produsul intern brut(PIB) la T+30 în locul termenului actual de Furnizarea estimaţiilor "semnal" pentruestimare a evoluţiei PIB (T+45 zile) 2016 PIB la T+30────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Implementarea standardului SDDS PLUS 2017 Platforma de raportare a indicatorilor către FMI;                                                      prin noul standard se are în vedere atât                                                      extinderea setului actual de indicatori, cât şi                                                      transmiterea datelor în noul format────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Actualizarea protocolului de colaborare între 2017 Dezvoltarea sistemului naţional pentru statisticaInstitutul Naţional de Statistică, Ministerul finanţelor guvernamentale conform cerinţelorFinanţelor Publice, Banca Naţională a României SEC 2010şi Comisia Naţională pentru Prognoză────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Modernizarea sistemului informatic pentru din 2017 Creşterea responsabilizării administraţieiraportarea situaţiilor financiare ale publice şi punerea la dispoziţia utilizatorilorinstituţiilor publice (FOREXEBUG) şi în special a Institutului Naţional de                                                      Statistică de informaţii detaliate conform                                                      clasificaţiei bugetare care să corespundă                                                      cerinţelor europene (clasificaţia COFOG                                                      nivel III)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Actualizarea inventarului de surse şi metode 2015 Inventar de surse şi metode privind deficitul şiprivind deficitul şi datoria publică conform datoria publică actualizatnoilor standarde internaţionale (SEC 2010,Manualul de deficit şi datorie)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Implementarea noilor decizii metodologice în 2017 Adaptarea sistemului statistic la noile cerinţedomeniul statisticii finanţelor publice pentru a fi în conformitate cu regulamentele                                                      europene────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Responsabil: Direcţia Conturi naţionale5.3. Statistica preţurilorObiectiv: Dezvoltarea şi modernizarea sistemului statistic de preţuri care să răspundă cerinţelor de calitate şi volumului de indicatori stabiliţi la nivel europeanProducerea calitativă şi la termen a indicatorilor din domeniul preţurilor la consumator, producţiei industriale, serviciilor, locuinţelor, produselor şi inputurilor agricole, utilizând metodologii solide şi conforme cu standardele internaţionale şi furnizarea acestor indicatori factorilor de decizie şi publicului largCoordonarea la nivel naţional a activităţilor stabilite în cadrul Programului european de comparare, principalul furnizor al indicatorilor privind paritatea puterii de cumpărare şi nivelul de convergenţă a preţurilor la nivel europeanAcţiuni, termene, rezultate*Font 8*────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────             Acţiunea Termen Rezultat────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Implementarea standardelor şi metodelor permanent - Creşterea calităţii şi asigurareaprevăzute de metodologiile elaborate şi comparabilităţii indicatorilor elaboraţi înadoptate la nivel internaţional domeniul statisticii preţurilor;                                                           - Furnizarea la timp a indicatorilor din                                                           domeniul statisticii preţurilor către                                                           factorii de decizie interni şi internaţionali                                                           şi publicului larg────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Implementarea cadrului legislativ european conform Adaptarea cadrului legal naţional pentru a                                             datelor reflecta modificările intervenite la nivel                                           prevăzute de european                                           regulamentele                                             europene────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Adoptarea unor instrumente adaptate noilor în funcţie de - Corelarea cu strategia de modernizare atehnologii informaţionale (utilizarea disponibilitatea statisticii preţurilor la nivel european şidispozitivelor electronice, scanner data bugetară cu noile direcţii de acţiune în domeniulşi internetului pentru colectarea datelor) statisticii preţurilor                                                             - Crearea unui sistem integrat de preluare                                                             a informaţiilor, de producţie a                                                             rezultatelor şi de diseminare a datelor────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Reproiectarea instrumentarului şi a anual Instrumentar adaptat noilor cerinţemetodologiilor cercetărilor statistice din europenedomeniul statisticii preţurilor────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Adoptarea standardelor internaţionale privind permanent Date şi metadate statistice armonizate cuelaborarea datelor şi metadatelor statistice standardele internaţionaledin domeniul preţurilor────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Dezvoltarea unui instrument de monitorizare a 2016 Instrument de monitorizare a preţurilorpreţurilor produselor alimentare produselor alimentare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Responsabil: Direcţia de statistica preţurilor5.4. Statistici privind populaţia, demografia şi migraţia internaţionalăObiectiv: Revizuirea şi reconstruirea sistemului de statistici privind populaţia, mişcarea naturală şi migraţia; asigurarea colectării şi prelucrării informaţiilor preluate de la instituţiile care gestionează sursele administrative de date privind evidenţa populaţiei şi evenimentele demograficeAcţiuni, termene, rezultate*Font 8*────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────             Acţiunea Termen Rezultat────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Crearea cadrului legislativ necesar 2015 Act normativ care să permită crearea bazei deproducerii statisticilor demografice date de mobilitate socială (StatPop)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Definitivarea convenţiilor de colaborare 2016 Stabilirea fluxurilor concrete de date şicare prevăd programul concret de acţiuni exploatarea datelor din sursele administrativeorganizatorice privind implicarea şi în vederea producerii statisticilor de mobilitatedelimitarea obiectivelor, rolului şi socială a populaţiei (din ocupare în şomaj sau însarcinilor instituţiilor implicate în inactivitate, intrările în ocupare etc.)alimentarea cu date din surse administrativea bazei de date statistice la nivel deînregistrare individuală StatPop────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Implementarea prevederilor actului normativ 2016 Construirea bazei de date StatPop (la nivel deşi convenţiilor de colaborare care permit înregistrare individuală interconectată prin CNP)accesul INS la înregistrările individuale cucaracter personal (pe bază de cod numericpersonal - CNP) disponibile în surseleadministrative gestionate de instituţiilepublice din administraţia centrală şi locală────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Pregătirea cadrului legislativ, administrativ 2017 Realizarea activităţilor de pregătire aşi organizaţional al recensământului populaţiei recensământului populaţiei şi locuinţelor dinşi locuinţelor din România pentru runda 2020/2021, România pentru runda 2020/2021prin: - definirea obiectivelor viitoruluirecensământ şi a rolului său în sistemulstatisticii demografice din România;- stabilirea tipului de recensământ (mixt, bazatexclusiv sau parţial pe surse administrative etc.),a metodelor de colectare şi a modului de organizare;- definirea instituţiilor cu responsabilităţi înpregătirea, organizarea şi desfăşurarea recensământului;- elaborarea proiectului de lege privind recensământulpopulaţiei şi al locuinţelor;- elaborarea proiectului de buget;- identificarea gradului în care anumite "instrumente"necesare recensământului sunt pregătite a fi utilizateîn scop statistic înainte şi în timpul colectăriidatelor: conţinutul surselor administrative, existenţaregistrului naţional al clădirilor şi a nomenclatoruluiunic de străzi, planurile cadastrale pentru mediul urbanşi rural; existenţa bazei de date de mobilitate socialăa populaţiei etc.)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Responsabil: Direcţia generală de demografie şi statistică socială5.5. Statistica pieţei munciiObiectiv: Punerea la dispoziţie a indicatorilor privind ocuparea forţei de muncă pentru a monitoriza punerea în aplicare a Strategiei Europa 2020Acţiuni, termene, rezultate*Font 8*────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────             Acţiunea Termen Rezultat────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Organizarea şi participarea activă la 2017 Producerea de indicatori în domeniul statisticiidezvoltarea sistemului statistic naţional forţei de muncă armonizaţi la nivel europeanîn domeniul statisticii forţei de muncă,astfel încât să corespundă noilor cerinţereglementate la nivel european────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Adaptarea statisticii sociale româneşti, 2017 Sistem statistic revizuit pentru domeniul pieţeicu respectarea obiectivelor din strategia muncii sub aspectul instrumentarului, metodelorde modernizare a statisticii sociale la de colectare şi metodologiilor reproiectatenivel european şi cu noile direcţii de pentru cercetările statistice în domeniuacţiune în acest domeniu────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Analiza şi preluarea datelor din surse 2015 Producerea de indicatori statistici în domeniuladministrative statisticilor privind salariile în vederea                                                        reducerii sarcinii de răspuns din partea                                                        operatorilor economici────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Responsabil: Direcţia generală de demografie şi statistică socială5.6. Statistica educaţiei şi a sănătăţiiObiectiv: Alinierea la noile schimbări europene de ordin metodologic; fluidizarea fluxului de colectare a datelor privind statisticile de educaţie şi sănătateAcţiuni, termene, rezultate*Font 8*────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────             Acţiunea Termen Rezultat────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Adaptarea metodologiilor în vederea corelării 2016 Producerea de indicatori în conformitate cucu noile reglementări şi clasificări europene regulamentele europene şi cu noile clasificăriîn domeniul educaţiei şi sănătăţii (ISCED 2011- pentru domeniul statisticii                                                        educaţiei)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Reproiectarea instrumentarului cercetărilor 2016 Reducerea sarcinii de răspuns a respondenţilor,statistice, pentru producerea statisticilor în măsura în care aceasta este posibilădin domeniu, în conformitate cu cerinţele (eliminare variabile care nu sunt solicitateregulamentelor europene prin regulamentele europene în vigoare)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Îmbunătăţirea calităţii şi conţinutului 2016 Publicaţii restructurate care oferăpublicaţiilor statistice şi dezvoltarea utilizatorilor o informaţie sintetică facil depublicaţiilor cu anexe în format electronic interpretat şi accesul la anexe în formate                                                        electronice, care permit prelucrarea ulterioară                                                        a datelor diseminate în formatul dorit de                                                        utilizatori────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Cooperarea cu furnizorii de date statistice, 2017 - Statistici armonizate cu reglementăriledeţinători ai datelor din surse administrative, europene bazate pe seturi de date administrativepentru creşterea calităţii datelor, în vederea - Reducerea sarcinii de răspuns a furnizorilorintegrării acestora în sistemul statistic de datenaţional────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Reproiectarea sistemului informaţional din 2017 Îmbunătăţirea calităţii statisticilor produse şidomeniul statisticii sănătăţii asigurarea surselor primare de date necesare                                                        producerii statisticilor europene în domeniu────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Responsabil: Direcţia generală de demografie şi statistică socială5.7. Statistica veniturilor şi condiţiilor de viaţăObiectiv: Implementarea metodologiilor de calcul al unor indicatori comparabili pe plan european, adaptarea şi armonizarea regulamentelor europene cu legislaţia naţională, în vederea promovării unei creşteri durabile şi inclusiveAcţiuni, termene, rezultate*Font 8*────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────             Acţiunea Termen Rezultat────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Actualizarea şi îmbunătăţirea infrastructurii 2015 Creşterea calităţii indicatorilor obţinuţi dinnecesare realizării anchetelor în gospodăriile anchetele în gospodăriipopulaţiei────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Dezvoltarea de modele econometrice în domeniu 2016 Îmbunătăţirea estimaţiilor pe domenii mici                                                        pentru indicatorii de sărăcie şi excluziune                                                        socială────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Rafinarea calităţii estimaţiilor obţinute din 2016 Reducerea sarcinii de răspuns a respondenţilorcercetările statistice privind veniturile şi creşterea utilizării datelor din surselepopulaţiei şi calitatea vieţii administrative────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Implementarea metodologiilor armonizate la 2017 Producerea de statistici comparabile la nivelnivel european şi corelate cu strategia de europeanmodernizare a statisticilor sociale europene────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Responsabil: Direcţia generală de demografie şi statistică socială5.8. Statistica agricolăObiectiv: Furnizarea de statistici în domeniul agriculturii necesare dezvoltării şi monitorizării politicii agricole comune care să reflecte obiectivele strategice referitoare la durabilitate şi dezvoltare ruralăAcţiuni, termene, rezultate*Font 8*────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────             Acţiunea Termen Rezultat────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Îmbunătăţirea calităţii datelor din domeniul 2014 Consolidarea sistemului statistic agricolstatisticii agricole astfel încât să răspundănoilor cerinţe de evaluare ale Politiciiagricole comune Începând cu anul────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Abordarea integrată a statisticilor agricole 2015 Asigurarea coerenţei dintre diferitele                                                        statistici agricole sub aspectul eficienţei                                                        costurilor────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Atragerea de fonduri externe pentru realizarea 2016 - - Realizarea Anchetei structurale în agriculturăAnchetei structurale în agricultură 2017 - Actualizarea Registrului exploataţiilor                                                        agricole                                                        - Tipologia şi dimensiunea economică a                                                        exploataţiilor agricole────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Armonizarea şi implementarea reglementărilor 2017 Realizarea activităţilor de pregătire aeuropene în vederea realizării Recensământului Recensământului general agricol 2020general agricol 2020────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Abordarea activităţilor neagricole, 2017 Dezvoltarea de indicatori care să răspundăîmbunătăţirea cunoştinţelor privind zonele noilor cerinţe de informaţii pentru nouarurale pentru domeniul Dezvoltare rurală şi Politică agricolă comunitarăagrimediu (utilizarea îngrăşămintelor,utilizarea pesticidelor, consumulde apă şi utilizarea energiei)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Investigarea surselor administrative şi 2016 Creşterea calităţii statisticilor agricole şistudierea posibilităţii de utilizare a reducerea sarcinii de răspunsacestora pentru realizarea statisticiloragricole────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Responsabil: Direcţia generală de statistică economică5.9. Statistica mediuluiObiectiv: Consolidarea calităţii conturilor de mediu; furnizarea de informaţii pentru implementarea Strategiei Europa 2020Acţiuni, termene, rezultate*Font 8*────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────             Acţiunea Termen Rezultat────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Corelarea aspectelor politicii de mediu cu 2016 Îmbunătăţirea promptitudinii, inclusivplanificarea economică dezvoltarea preestimărilor────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Implementarea Regulamentului (UE) nr. 538/ 2016 Realizarea contului cheltuielilor de protecţie a2014 al Parlamentului European şi al mediului, contului sectorului bunurilor şiConsiliului din 16 aprilie 2016 de modificare serviciilor de mediua Regulamentului (UE) nr. 691/2011 privindconturile economice de mediu europene (contulcheltuielilor de protecţie a mediului, contulsectorului bunurilor şi serviciilor de mediu,contul fluxurilor fizice de energie), astatisticilor de mediu şi forestiere────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Realizarea de investiţii în infrastructura 2015 Îmbunătăţirea disponibilităţii, calităţii şistatistică utilităţii conturilor de mediu (convergenţa                                                        clasificărilor, elaborarea unor părţi din                                                        conturile de mediu integrate în producţia                                                        statistică a conturilor naţionale, precum şi a                                                        altor domenii statistice)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Dezvoltarea de metodologii şi implementarea 2016 Obţinerea de indicatori pentru domeniile: ape şiculegerilor de date pe bază de voluntariat păduri, subvenţii de mediu şi transferuripentru domenii suplimentare similare şi cheltuielile de gestionare a                                                        mediului────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Monitorizarea implementării Strategiei 2017 Dezvoltarea de noi indicatori şi actualizareanaţionale de dezvoltare durabilă celor existenţi────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Dezvoltarea şi implementarea metodologiilor 2017 Obţinerea de indicatori pentru domeniile:pentru domeniile: Conturile forestiere; Conturile forestiere; Conturile fluxurilor deConturile fluxurilor de apă; Conturile apă; Conturile cheltuielilor de gestionare acheltuielilor de gestionare a resurselor resurselor naturalenaturale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Consolidarea calităţii primului set de 2015 Date statistice îmbunătăţite din punctul deconturi (emisii în aer, taxe de mediu şi vedere al calităţiifluxuri materiale)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Promovarea utilizării conturilor economice 2015 Pocketbook, Facebook etc.de mediu existente────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Responsabil: Direcţia generală de statistică economică5.10. Statistici de întreprindere; statistica structuralăObiectiv: Implementarea noilor concepte şi metode ale cadrului general privind statisticile de întreprindere pentru a răspunde obiectivelor politice de dezvoltare economică, de impact al globalizării economice; furnizarea de informaţii pentru implementarea politicii Europa 2020 privind creşterea economică durabilăAcţiuni, termene, rezultate*Font 8*────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────             Acţiunea Termen Rezultat────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Reproiectarea tuturor cercetărilor În funcţie de termenul Creşterea eficienţei şi eficacităţiistatistice astfel încât să răspundă de implementare a proceselor de producţie statistică încerinţelor din regulamentele europene Regulamentului FRIBS vederea furnizării de informaţii                                                                statistice pentru domeniile-cheie cum ar                                                                fi statistica structurală, globalizarea,                                                                sectorul servicii, transport────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Realizarea de noi cercetări În funcţie de termenul Dezvoltarea de noi informaţii statisticestatistice privind lanţul valorii de implementare a şi îmbunătăţirea celor existente pentruglobale în momentul în care aceasta Regulamentului FRIBS a răspunde obiectivelor politice deva fi cerinţă a unui nou regulament dezvoltare economică, de impact aleuropean sau a unui regulament globalizării economiceexistent────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Dezvoltarea de noi indicatori În funcţie de termenul Furnizarea de informaţii pentrustatistici care să măsoare de implementare a implementarea politicii Europa 2020îmbunătăţirea mediului de afaceri Regulamentului FRIBS privind creşterea economică durabilăpentru întreprinderile mici şimijlocii; dezvoltareaantreprenoriatului, infrastructurăşi transport inteligent şi accesulla internet în bandă largă────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Diversificarea surselor de date 2017 - Asigurarea calităţii dateloradministrative şi dezvoltarea statistice, reducerea sarcinii de răspunsmetodelor de consolidare a datelor - Calculul valorilor consolidate, suportdin surse statistice şi din surse pentru implementarea noului regulamentadministrative FRIBS────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Responsabil: Direcţia generală de statistică economică5.11. Indicatori economici pe termen scurtObiectiv: Furnizarea de informaţii pentru implementarea politicii Europa 2020 privind creşterea economică durabilăAcţiuni, termene, rezultate*Font 8*────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────             Acţiunea Termen Rezultat────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Dezvoltarea de indicatori statistici 2016 Furnizarea de informaţii pentru implementareacare să monitorizeze obiectivele politicii Europa 2020 privind creşterea economicăiniţiativelor "O Uniune a inovaţiei" durabilăşi "Spaţiul European de Cercetare(SEC)", în care cercetătorii,cunoştinţele ştiinţifice şi tehnologicecirculă liber şi deschis────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Diversificarea surselor de date Începând cu Reducerea sarcinii de răspuns şi asigurareaadministrative şi dezvoltarea metodelor anul 2014 calităţii datelor statistice din domeniude consolidare a datelor din sursestatistice şi din surse administrative────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Testarea şi evaluarea impactului noului 2015 Implementarea noului regulament FRIBS înconcept de unitate statistică statistica de întreprindere────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Dezvoltarea de statistici de calitate în 2016 - Asigurarea suportului pentru politicile UE şidomeniul energiei şi schimbărilor climatice pentru cele naţionale                                                       - Furnizarea de informaţii necesare pentru                                                       monitorizarea statisticii energiei şi                                                       schimbărilor climatice────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Dezvoltarea de statistici în zonele-cheie 2017 Elaborarea de indicatori care să răspundă noilorunde întreprinderile sunt "centrul de cerinţe impuse de modificările unor regulamenteinteres", cum ar fi: statisticile pe termen în domeniuscurt, cercetare, dezvoltare, inovare şiturism, cu o atenţie deosebită pentruasigurarea datelor în domeniile cu valoareadăugată mare din industrie şi servicii────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Dezvoltarea sistemului conturilor de energie 2017 Sistemul conturilor de energieîn contextul statisticilor conturilor demediu────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Responsabil: Direcţia generală de statistică economică5.12. Statisticile comerţului internaţional cu bunuriObiectiv: Asigurarea calităţii datelor statistice de comerţ internaţional cu bunuri, luând în considerare strategia Uniunii Europene de reducere, până în anul 2020, a sarcinii administrative impuse de Sistemul statistic european, în general, şi de sistemul statistic Intrastat, în particular, asupra furnizorilor de date statisticeAcţiuni, termene, rezultate*Font 8*────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────             Acţiunea Termen Rezultat────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Implementarea Sistemului statistic SIMSTAT 2017 - Crearea unei infrastructuri integrate sigure                                                        pentru schimbul de microdate de comerţ                                                        intracomunitar cu bunuri între statele membre UE                                                        - Realizarea proiectului-pilot Simstat de schimb                                                        de microdate pentru fluxul de expedieri                                                        intracomunitare de bunuri între statele membre                                                        ale Uniunii Europene────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Utilizarea la o scară mai largă a datelor 2015 Actualizarea Convenţiei dintre Institutulfiscale (deconturile de TVA şi declaraţiile Naţional de Statistică şi Ministerul Finanţelorrecapitulative VIES) şi a datelor din surse Publice, pentru sursele de date necesarevamale; identificarea şi utilizarea de noi creşterii calităţii statisticilor de comerţsurse de date în domeniul statisticilor de internaţional cu bunuri, intra- şicomerţ internaţional cu bunuri extracomunitare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Îmbunătăţirea consistenţei dintre statisticile 2017 Reevaluarea coeficientului de transformarede comerţ internaţional cu bunuri (intra- şi CIF-FOB pentru importuriextracomunitar) şi statisticile balanţei de plăţi────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Reflectarea gradului de globalizare economică 2015 Integrarea statisticilor de întreprindere şiutilizând datele statistice de comerţ comerţ internaţional cu bunuri în scopul creăriiinternaţional cu bunuri şi dezvoltării de noi indicatori statistici prin                                                        utilizarea microdatelor şi a surselor                                                        administrative adiţionale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Implementarea noului cadru legislativ aferent 2017 Adaptarea cadrului legal naţional pentrustatisticilor de întreprindere (FRIBS) statisticile de comerţ internaţional cu bunuri                                                        la modificările din FRIBS────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Modernizarea şi armonizarea continuă a Începând Adaptarea cadrului legal naţional pentruSistemului statistic de comerţ extracomunitar cu anul statisticile de comerţ internaţional cu bunuricu bunuri cu legislaţia şi cerinţele naţionale 2014 la modificările Codului Vamal Comunitarşi comunitare în domeniu────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Responsabil: Direcţia generală de statistică economică  +  6. Glosar─────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────                  INS│Institutul Naţional de Statistică─────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────                  SSN│Sistemul statistic naţional─────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────                   UE│Uniunea Europeană─────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────                  SSE│Sistemul statistic european─────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────                 TFUE│Treaty on the Functioning of the European Union                     │(Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene)─────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────                  SEC│Sistemul european de conturi─────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────                 SDMX│Statistical Data and Metadata eXchange (Schimb de date                     │şi metadate statistice)─────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────            SDDS PLUS│Special Data Dissemination Standard PLUS (Standard                     │special de diseminare date)─────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────                  FMI│Fondul Monetar Internaţional─────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────                COFOG│Classification of the Functions of Government                     │(Clasificarea funcţiilor guvernamentale)─────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────                FRIBS│Framework Regulation Integrating Business Statistics                     │(Regulamentul-cadru de integrare a statisticilor                     │de întreprindere)─────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────            FOREXEBUG│Sistem electronic de raportare a situaţiilor financiare                     │din sectorul public─────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────              SIMSTAT│Single Market Statistics (Statistica pieţei unice)─────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────                  TVA│Taxa pe valoarea adăugată─────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────                 VIES│Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/                     │prestările intracomunitare─────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────                  FOB│Free on Board (liber la bord)─────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────                  CIF│Cost, Insurance, Freight (cost, asigurare, navlu)─────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────              CIF/FOB│Soldul balanţei comerciale─────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────                ISCED│International Standard Classification on Education                     │(Clasificarea internaţională standard a educaţiei)─────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────----