NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ din 2 septembrie 2015privind condiţiile sanitar-veterinare pentru introducerea pe teritoriul României a animalelor de companie provenite din ţări terţe în scopul circulaţiei necomerciale şi procedura de control sanitar-veterinar al acestor animale la punctele de intrare a călătorilor
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 12 octombrie 2015     +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Condiţiile sanitar-veterinare pentru introducerea pe teritoriul României a animalelor de companie, din speciile enumerate în partea A din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 576/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 iunie 2013 privind circulaţia necomercială a animalelor de companie şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 998/2003, respectiv câini, pisici şi dihori domestici, provenite din ţări terţe, în scopul circulaţiei necomerciale prin punctele de intrare a călătorilor, sunt cele prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 576/2013, cu amendamentele ulterioare.  +  Articolul 2Condiţiile sanitar-veterinare pentru introducerea pe teritoriul României a păsărilor de companie provenite din ţări terţe în scopul circulaţiei necomerciale, prin punctele de intrare a călătorilor, sunt cele prevăzute de Decizia Comisiei nr. 2007/25/CE din 22 decembrie 2006 privind anumite măsuri de protecţie referitoare la influenţa aviară produsă de tulpini înalt patogene şi circulaţia păsărilor de companie care îşi însoţesc proprietarii în Comunitate, cu amendamentele ulterioare.  +  Articolul 3Prevederile prezentei norme sanitare veterinare se aplică fără a aduce atingere dispoziţiilor Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului din 9 decembrie 1996 privind protecţia speciilor faunei şi florei sălbatice prin controlul comerţului cu acestea, cu amendamentele ulterioare.  +  Articolul 4În înţelesul prezentei norme sanitare veterinare, punctele de intrare a călătorilor reprezintă punctele de trecere a frontierei de stat a României pentru introducerea şi controlul sanitar-veterinar al animalelor de companie provenite din ţări terţe, în scopul circulaţiei necomerciale, care sunt desemnate de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.  +  Articolul 5Punctele de intrare a călătorilor, de pe teritoriul României, pentru introducerea şi controlul sanitar-veterinar al animalelor de companie provenite din ţări terţe în scopul circulaţiei necomerciale şi programul de lucru al acestora sunt prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 6Autoritatea competentă din punctele de intrare a călătorilor, de pe teritoriul României, responsabilă cu efectuarea controalelor sanitar-veterinare ale animalelor de companie provenite din ţări terţe în scopul circulaţiei necomerciale este reprezentată de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.  +  Capitolul II Procedura de control sanitar-veterinar la punctele de intrare a călătorilor al animalelor de companie provenite din ţări terţe, destinate introducerii pe teritoriul României în scopul circulaţiei necomerciale  +  Secţiunea I Câini, pisici şi dihori domestici  +  Articolul 7 (1) Fiecare animal de companie provenit dintr-o ţară terţă, destinat introducerii pe teritoriul României în scopul circulaţiei necomerciale, este supus la punctele de intrare a călătorilor unui control documentar şi unui control de identitate, cu excepţia celor provenite din Principatul Andorra, Confederaţia Elveţiană, Islanda, Principatul Liechtenstein, Principatul Monaco, Norvegia, Republica San Marino şi Statul Vatican. (2) Controlul documentar şi controlul de identitate prevăzute la alin. (1) sunt efectuate de către autoritatea competentă la punctele de intrare a călătorilor prevăzute la anexa nr. 1.  +  Articolul 8Controlul documentar constă în verificarea următoarelor documente şi informaţii: a) certificatul sanitar-veterinar pentru câinii, pisicile şi dihorii domestici introduşi în Uniunea Europeană în scopul circulaţiei necomerciale, care trebuie să corespundă modelului prevăzut în partea 1 din anexa IV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 577/2013 al Comisiei din 28 iunie 2013 privind modelele de documente de identificare pentru circulaţia necomercială a câinilor, pisicilor şi dihorilor domestici, stabilirea de liste de teritorii şi ţări terţe şi cerinţele referitoare la format, punere în pagină şi limbă ale declaraţiilor care atestă respectarea anumitor condiţii prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 576/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, cu amendamentele ulterioare; b) declaraţia prevăzută la art. 25 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 576/2013, semnată de proprietar sau de persoana autorizată, prin care se confirmă faptul că circulaţia animalului de companie în Uniunea Europeană este de natură necomercială, al cărei model este prevăzut în partea 3 secţiunile A şi B din anexa IV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 577/2013; c) rezultatul testului serologic pentru determinarea nivelului de anticorpi antirabici postvaccinali, care a fost efectuat pentru animalul respectiv, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) lit. (c) din Regulamentul (UE) nr. 576/2013, care respectă cerinţele de valabilitate stabilite în anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 576/2013 şi care nu fac obiectul derogării prevăzute în art. 12 din acest regulament; d) documentele justificative sau copiile acestora semnate pentru conformitate cu originalul de către un medic veterinar oficial/medic veterinar autorizat de autoritatea competentă din ţara terţă de origine, în care sunt înregistrate datele privind identificarea animalului, vaccinările acestuia şi, după caz, rezultatul testului serologic; e) oricare alte documente însoţitoare ale animalului respectiv care să permită autorităţii competente din punctele de intrare a călătorilor, din România, stabilirea cu exactitate a ţării de expediere a animalului de companie.  +  Articolul 9Controlul de identitate constă în verificarea vizuală a corespondenţei dintre datele înregistrate în certificatul sanitar-veterinar şi animalul de companie, precum şi în verificarea corespondenţei dintre datele înregistrate în dispozitivul electronic de identificare - transponder şi cele înregistrate în certificatul sanitar-veterinar şi în celelalte documente însoţitoare.  +  Articolul 10Dacă, în urma controlului documentar şi a controlului de identitate, autoritatea competentă din punctul de intrare a călătorilor din România constată că animalele de companie respectă prevederile art. 8 şi 9, aceasta autorizează introducerea animalelor respective pe teritoriul României.  +  Articolul 11 (1) În cazul în care, în urma controlului documentar şi a controlului de identitate, autoritatea competentă din punctul de intrare a călătorilor din România constată că animalele de companie nu respectă prevederile art. 8 şi 9, aceasta nu autorizează introducerea animalelor respective pe teritoriul României şi decide: a) să returneze animalele de companie în ţara de origine; sau b) să izoleze animalele de companie sub control oficial atât timp cât este necesar ca acestea să îndeplinească cerinţele de sănătate, pe cheltuiala proprietarului sau a persoanei fizice răspunzătoare de animalele respective în numele proprietarului; sau c) să eutanasieze animalele de companie fără compensaţie financiară, în cazul în care nu se poate lua în calcul returnarea sau izolarea acestora în carantină. (2) În situaţia în care returnarea în ţara de origine nu este posibilă imediat, animalele de companie care nu respectă prevederile art. 8 şi 9 sunt adăpostite în spaţiile special destinate din cadrul punctului de intrare a călătorilor, sub control oficial, şi li se va asigura, pe cheltuiala proprietarului sau a persoanei fizice răspunzătoare de acestea în numele proprietarului, hrana necesară şi asistenţa sanitar-veterinară, după caz.  +  Articolul 12În urma efectuării controlului sanitar-veterinar al unui animal de companie, autoritatea competentă din punctele de intrare a călătorilor din România are următoarele obligaţii: a) să reţină o copie conformă cu originalul a certificatului sanitar-veterinar pentru câinii, pisicile şi dihorii domestici introduşi în Uniunea Europeană în scopul circulaţiei necomerciale şi să înmâneze proprietarului originalul acestui certificat; b) să reţină o copie a buletinului de analiză care atestă că un test serologic pentru determinarea nivelului de anticorpi antirabici postvaccinali a fost efectuat pentru animalul respectiv, în conformitate cu prevederile art. 8 lit. c); c) să reţină o copie a documentelor justificative în care sunt înregistrate datele privind identificarea animalului şi vaccinările acestuia, precum şi copii ale celorlalte documente însoţitoare ale animalului, în care se specifică ţara terţă de expediere; d) să efectueze înregistrări pentru fiecare animal de companie supus controlului sanitar-veterinar; e) în situaţia în care nu autorizează intrarea animalului de companie pe teritoriul României, să întocmească o motivaţie de respingere, pe care o înaintează proprietarului sau persoanei fizice răspunzătoare de acest animal în numele proprietarului.  +  Articolul 13În cazul returnării animalului de companie în ţara de origine, autoritatea competentă din punctele de intrare a călătorilor din România anulează certificatul sanitar-veterinar care însoţeşte animalul, aplicând, pe fiecare pagină a acestuia, menţiunea "RESPINS", de culoare roşie, cu ştampila din dotare, şi informează celelalte puncte de intrare a călătorilor din România.  +  Secţiunea a 2-a Păsări de companie  +  Articolul 14 (1) Păsările de companie provenite din ţări terţe, cu excepţia celor provenite din Principatul Andorra, Insulele Feroe, Groenlanda, Islanda, Principatul Liechtenstein, Principatul Monaco, Norvegia, Republica San Marino, Confederaţia Elveţiană şi Statul Vatican, destinate introducerii pe teritoriul României în scopul circulaţiei necomerciale, sunt supuse la punctele de intrare a călătorilor din România unui control documentar şi unui control de identitate. (2) Controlul documentar şi controlul de identitate prevăzute la alin. (1) sunt efectuate de către autoritatea competentă la punctele de intrare a călătorilor prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 15Controlul documentar constă în verificarea următoarelor documente: a) certificatul sanitar-veterinar pentru păsări de companie, care trebuie să corespundă modelului prevăzut în anexa II la Decizia Comisiei 2007/25/CE, cu amendamentele ulterioare; b) declaraţia proprietarului sau a persoanei fizice răspunzătoare de pasărea/păsările de companie în numele proprietarului, care trebuie să corespundă cu modelul prevăzut în anexa III la Decizia Comisiei nr. 2007/25/CE, cu amendamentele ulterioare; c) alte documente însoţitoare ale păsării/păsărilor de companie, care să permită autorităţii competente din punctele de intrare a călătorilor din România stabilirea cu exactitate a ţării de expediere a păsării/păsărilor.  +  Articolul 16Controlul de identitate constă în verificarea vizuală: a) a corespondenţei dintre numerele individuale ale păsărilor de companie înregistrate în sistemul de identificare, de exemplu: clemă, inel, microcip, transponder, etichetă, şi numerele înregistrate în certificatul sanitar-veterinar şi în celelalte documente însoţitoare; şi b) a numărului containerului sau al cuştii în care sunt transportate păsările de companie şi a numărului sigiliului, dacă este cazul, care trebuie să corespundă cu numerele înregistrate în certificatul sanitar-veterinar şi în celelalte documente însoţitoare.  +  Articolul 17Dacă, în urma controlului documentar şi controlului de identitate, autoritatea competentă din punctul de intrare a călătorilor din România constată că pasărea/păsările de companie respectă prevederile art. 15 şi 16, aceasta autorizează introducerea păsării/păsărilor respective pe teritoriul României.  +  Articolul 18 (1) În cazul în care, în urma controlului documentar şi a controlului de identitate, autoritatea competentă din punctul de intrare a călătorilor din România constată că pasărea/păsările de companie nu respectă prevederile art. 15 şi 16, aceasta nu autorizează introducerea păsării/păsărilor respective pe teritoriul României şi decide: a) să returneze pasărea/păsările de companie în ţara de origine; sau b) să izoleze pasărea/păsările de companie sub control oficial atât timp cât este necesar ca aceasta/acestea să îndeplinească cerinţele de sănătate, pe cheltuiala proprietarului sau a persoanei fizice răspunzătoare de pasăre/păsări în numele proprietarului; sau c) să eutanasieze pasărea/păsările de companie, fără compensaţie financiară, în cazul în care nu se poate lua în calcul returnarea sau izolarea acesteia/acestora în carantină. (2) În situaţia în care returnarea în ţara de origine nu este posibilă imediat, pasărea/păsările de companie care nu respectă prevederile art. 15 şi 16 sunt adăpostite în spaţiile special destinate din cadrul punctului de intrare a călătorilor sub control oficial şi li se va asigura, pe cheltuiala proprietarului sau a persoanei fizice răspunzătoare de pasărea/păsările respectivă/respective în numele proprietarului, hrana necesară şi asistenţa sanitar-veterinară, după caz.  +  Articolul 19În urma efectuării controlului sanitar-veterinar al păsării/păsărilor de companie, autoritatea competentă din punctele de intrare a călătorilor din România are următoarele obligaţii: a) să reţină o copie conformă cu originalul a certificatului pentru pasărea/păsările de companie şi să înmâneze proprietarului originalul acestui certificat; b) să reţină originalul declaraţiei proprietarului sau a persoanei fizice răspunzătoare de pasăre/păsări în numele proprietarului şi să înmâneze acestuia/acesteia o copie conformă cu originalul a declaraţiei; c) să reţină copii ale celorlalte documente însoţitoare ale păsării/păsărilor de companie, în care se specifică ţara de expediere; d) să efectueze înregistrări pentru fiecare transport controlat cu păsări de companie în scopul circulaţiei necomerciale; e) în situaţia în care nu autorizează intrarea păsării/păsărilor de companie pe teritoriul României, să întocmească o motivaţie de respingere pe care o înaintează proprietarului sau persoanei fizice răspunzătoare de pasăre/păsări în numele proprietarului.  +  Articolul 20În cazul returnării păsării/păsărilor de companie în ţara de origine, autoritatea competentă din punctele de intrare a călătorilor din România anulează certificatul sanitar-veterinar care însoţeşte pasărea/păsările, aplicând, pe fiecare pagină a acestuia, menţiunea "RESPINS", de culoare roşie, cu ştampila din dotare, şi informează celelalte puncte de intrare a călătorilor din România.  +  Capitolul III Dispoziţii finale  +  Articolul 21Proprietarul sau persoana fizică răspunzătoare de animalele de companie în numele proprietarului are obligaţia achitării tarifului prevăzut în anexa nr. 2 pentru adăpostirea şi hrănirea animalelor de companie în spaţiile special destinate din cadrul punctelor de intrare a călătorilor din România.  +  Articolul 22Cheltuielile pentru acordarea asistenţei sanitar-veterinare, cele privind eutanasierea animalelor şi cele pentru returnarea animalelor de companie în ţara de origine sunt suportate de proprietarul animalelor de companie sau de persoana fizică responsabilă de aceste animale în numele proprietarului.  +  Articolul 23În ceea ce priveşte animalele de companie provenite din ţări terţe în scopul circulaţiei necomerciale, introduse printr-un punct de intrare a călătorilor din România şi care au ca destinaţie finală unul din statele Finlanda, Irlanda, Malta, Suedia sau Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, proprietarii sau persoanele responsabile de aceste animale de companie în numele proprietarului au obligaţia de a se informa cu privire la legislaţia naţională specifică a statelor respective.  +  Articolul 24Animalele de companie expediate pe cale aeriană trebuie transportate în containere, cuşti sau boxe adecvate speciilor în cauză, care respectă regulamentele în vigoare ale Asociaţiei de Transport Aerian Internaţional privind animalele vii.  +  Articolul 25 (1) Animalele de companie reţinute şi adăpostite în spaţiile special destinate din cadrul punctului de intrare a călătorilor din România, care nu au fost revendicate de proprietar sau de persoana fizică răspunzătoare de aceste animale în numele proprietarului în termen de 30 de zile de la data reţinerii acestora, sunt considerate abandonate. (2) Cheltuielile pentru eutanasierea şi distrugerea cadavrelor animalelor abandonate sunt finanţate integral din venituri proprii provenite din activitatea de inspecţie şi control sanitar-veterinar de frontieră.  +  Articolul 26Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară.  +  Anexa 1la norma sanitară veterinară*Font 9*               Punctele de intrare a călătorilor de pe teritoriul          României pentru introducerea şi controlul sanitar-veterinar             al animalelor de companie provenite din ţări terţe în             scopul circulaţiei necomerciale şi programul de lucru                                  al acestora┌────┬────────────────────┬─────────────────────────┬──────┬─────────────┬─────────┐│Nr. │ Punctul de intrare │ Adresa │ Tipul│ Aprobarea │Programul││crt.│ │ │ │ │de lucru │├────┼────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼─────────────┼─────────┤│ 1.│Aeroportul │Aeroportul Internaţional │Aerian│Animale de │Permanent││ │Internaţional "Henri│"Henri Coandă" Bucureşti,│ │companie - │ ││ │Coandă" Bucureşti │Şos. Bucureşti-Ploieşti, │ │toate │ ││ │ │km 16,5, localitatea │ │speciile │ ││ │ │Otopeni, judeţul Ilfov │ │ │ │├────┼────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼─────────────┼─────────┤│ 2.│Halmeu │Localitatea Halmeu, │Rutier│Animale de │Permanent││ │ │str. Titulescu nr. 1, │ │companie - │ ││ │ │cod poştal 447145, │ │toate │ ││ │ │judeţul Satu Mare │ │speciile │ │├────┼────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼─────────────┼─────────┤│ 3.│Moraviţa │Comuna Moraviţa, │Rutier│Animale de │Permanent││ │ │Vama Moraviţa, │ │companie - │ ││ │ │cod poştal 307280, │ │toate │ ││ │ │judeţul Timiş │ │speciile │ │├────┼────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼─────────────┼─────────┤│ 4.│Albiţa │Comuna Drânceni, │Rutier│Animale de │Permanent││ │ │satul Albiţa, │ │companie - │ ││ │ │cod poştal 737221, │ │toate │ ││ │ │judeţul Vaslui │ │speciile │ │└────┴────────────────────┴─────────────────────────┴──────┴─────────────┴─────────┘  +  Anexa 2la norma sanitară veterinară                                     TARIFE             pentru adăpostirea şi hrănirea animalelor de companie               în spaţiile special destinate din cadrul punctelor                      de intrare a călătorilor din România┌────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐│Nr. │ Specia de animale │Tarif/exemplar/zi││crt.│ │ - lei - │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 1.│Câini - greutatea mai mică de 1 kg │ 23 lei │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 2.│Câini - greutatea cuprinsă între 1 kg şi 10 kg │ 27 lei │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 3.│Câini - greutatea cuprinsă între 11 kg şi 25 kg │ 29 lei │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 4.│Câini - greutatea cuprinsă între 26 kg şi 44 kg │ 32 lei │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 5.│Câini - greutatea mai mare de 45 kg │ 44 lei │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 6.│Pisici │ 23 lei │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 7.│Dihori │ 27 lei │├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 8.│Păsări │ 10 lei │└────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┘-----