STATUTUL din 8 noiembrie 2006 (*actualizat*)Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă(actualizat la data de 6 octombrie 2015*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, denumită în continuare Agenţia Naţională, instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, aflată sub autoritatea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, este organizată şi funcţionează potrivit prevederilor Legii nr. 202/2006privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege, şi ale prezentului statut.----------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 810 din 30 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 6 octombrie 2015.  +  Articolul 2În vederea îndeplinirii obiectivelor prevăzute de lege, Agenţia Naţională aplică politicile şi strategiile privind ocuparea forţei de muncă şi formarea profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, elaborate de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu respectarea principiilor prevăzute de lege, şi asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii unităţilor din subordine, în scopul aplicării unitare a legislaţiei în domeniul specific de activitate şi al realizării atribuţiilor ce le revin acestora, potrivit legii.----------Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 810 din 30 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 6 octombrie 2015.  +  Capitolul II Organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale  +  Articolul 3Pentru realizarea obiectivelor prevăzute de lege, Agenţia Naţională îndeplineşte şi următoarele atribuţii: a) monitorizează realizarea indicatorilor cantitativi şi calitativi rezultaţi din cuantificarea măsurilor cuprinse în Strategia guvernamentală în domeniul ocupării forţei de muncă, denumiţi în continuare indicatori de performanţă managerială, prevăzuţi în contractul anual de performanţă managerială valabil pentru unităţile din subordinea sa prevăzute de lege; b) asigură implementarea şi dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial; c) asigură implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea sistemelor de management al calităţii; d) coordonează elaborarea de către unităţile din subordine a propunerilor de proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile, specifice domeniului de activitate; e) stabileşte relaţii de parteneriat cu alte persoane juridice de drept public sau privat implicate în activitatea de ocupare şi formare profesională; f) desemnează, în calitate de Birou naţional de coordonare a reţelei naţionale a serviciilor de ocupare a forţei de muncă, componentă a reţelei europene de servicii de ocupare a forţei de muncă (EURES), partenerii naţionali EURES, în conformitate cu procedura care se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale, şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I; g) furnizează serviciile EURES prevăzute de legislaţia comunitară cu privire la compensarea ofertelor şi a cererilor de locuri de muncă în cadrul Uniunii Europene, în condiţiile prevăzute de această legislaţie; h) întocmeşte şi actualizează Registrul naţional al partenerilor EURES şi comunică Biroului european de coordonare partenerii EURES desemnaţi; i) în strânsă cooperare cu Biroul european de coordonare şi cu celelalte birouri naţionale de coordonare, elaborează, luând în considerare propunerile partenerilor EURES şi resursele care pot fi alocate din diferite surse, planul anual de activitate pentru reţeaua naţională a serviciilor de ocupare a forţei de muncă, denumită în continuare reţeaua naţională EURES; j) coordonează implementarea activităţilor din planul anual de activitate şi raportează, periodic, Biroului european de coordonare activităţile organizate de partenerii EURES, rezultatele obţinute, precum şi orice alte informaţii solicitate; k) monitorizează activităţile desfăşurate de partenerii EURES desemnaţi şi controlează respectarea de către aceştia a obligaţiilor asumate prin convenţiile prin care se obligă să îndeplinească toate cerinţele şi să îşi asume toate responsabilităţile privind serviciile universale prevăzute de legislaţia comunitară cu privire la compensarea ofertelor şi a cererilor de locuri de muncă în cadrul Uniunii Europene; l) înfiinţează şi asigură funcţionarea infrastructurilor tehnice şi funcţionale, precum şi interoperabilitatea bazelor de date relevante conţinând locuri de muncă vacante şi cereri de angajare pentru punerea în aplicare a mecanismului de compensare a ofertelor şi cererilor de forţă de muncă în cadrul Uniunii Europene, prevăzut de legislaţia comunitară în materie; m) asigură comunicarea şi schimbul de informaţii în domeniul coordonării sistemelor de securitate socială cu organismele de legătură din alte state membre ale Uniunii Europene, din Spaţiul Economic European şi din Elveţia sau din state terţe care sunt parte a acordurilor bilaterale de securitate socială, respectiv intermediază comunicarea şi schimbul de informaţii în domeniu între agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti şi instituţii competente din alte state membre ale Uniunii Europene, din Spaţiul Economic European şi din Elveţia, precum şi din state terţe; n) intermediază comunicarea şi schimbul de informaţii între solicitanţi ai prestaţiilor de şomaj în baza prevederilor regulamentelor comunitare/acordurilor bilaterale în domeniul securităţii sociale şi instituţiile competente din alte state membre ale Uniunii Europene, din Spaţiul Economic European şi din Elveţia sau din state terţe care sunt parte a acordurilor bilaterale de securitate socială; o) gestionează solicitările de rambursare a prestaţiilor de şomaj emise/primite în aplicarea prevederilor regulamentelor comunitare în domeniul coordonării sistemelor de securitate socială.----------Art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 810 din 30 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 6 octombrie 2015.  +  Articolul 3^1 (1) Atribuţiile prevăzute la art. 3 lit. g)-l) se îndeplinesc prin Direcţia coordonarea reţelei naţionale EURES, acorduri şi relaţii internaţionale. (2) Directorul Direcţiei coordonarea reţelei naţionale EURES, acorduri şi relaţii internaţionale îndeplineşte funcţia de coordonator naţional EURES.----------Art. 3^1 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 810 din 30 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 6 octombrie 2015.  +  Articolul 4Atribuţiile prevăzute de lege şi de prezentul statut sunt îndeplinite de Agenţia Naţională prin aparatul central şi prin unităţile aflate în subordinea sa.  +  Articolul 5Agenţia Naţională are în subordine următoarele unităţi cu personalitate juridică: a) agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti, servicii publice deconcentrate, denumite în continuare agenţii teritoriale;----------Lit. a) a art. 5 a fost modificată de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 810 din 30 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 6 octombrie 2015. b) centrele regionale de formare profesională a adulţilor, denumite în continuare centre regionale; c) Centrul Naţional de Formare Profesională a Personalului Propriu.------------Art. 5 a fost modificat de pct. 2 al art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 640 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 27 iunie 2007.  +  Articolul 6Abrogat.------------Art. 6 a fost abrogat de pct. 1 al art. 30 din HOTĂRÂREA nr. 344 din 30 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 7 mai 2014.------------Art. 6^1 a fost abrogat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.303 din 14 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 21 octombrie 2008.------------Art. 6^2 a fost abrogat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.303 din 14 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 21 octombrie 2008.  +  Articolul 7 (1) Structura organizatorică a Agenţiei Naţionale este prevăzută în anexa nr. 1. (2) Cu aprobarea consiliului de administraţie, prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale, în cadrul structurii organizatorice prevăzute la alin. (1), în funcţie de necesităţile care se impun în vederea îndeplinirii atribuţiilor prevăzute de lege, pot fi organizate servicii, birouri şi compartimente, cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege.------------Art. 7 a fost modificat de pct. 4 al art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 640 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 27 iunie 2007.  +  Articolul 8Agenţia Naţională funcţionează cu un număr maxim de 2.175 de posturi, finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, dintre care 150 de posturi pentru aparatul central, 1.930 de posturi pentru agenţiile teritoriale şi Centrul Naţional de Formare Profesională a Personalului Propriu şi 95 de posturi pentru centrele regionale.----------Art. 8 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 810 din 30 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 6 octombrie 2015.  +  Articolul 9Repartizarea numărului de posturi pentru unităţile prevăzute la art. 5 lit. a) şi b) se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale.------------Art. 9 a fost modificat de pct. 6 al art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 640 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 27 iunie 2007.  +  Articolul 10 (1) Atribuţiile direcţiilor, serviciilor, birourilor şi compartimentelor din aparatul central al Agenţiei Naţionale se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiei, aprobat de consiliul de administraţie. (2) Atribuţiile personalului din aparatul central al Agenţiei Naţionale sunt prevăzute în fişa postului.  +  Articolul 11 (1) Parcul normat de mijloace de transport şi consumul lunar de carburanţi pentru Agenţia Naţională şi unităţile din subordine sunt prevăzute în anexa nr. 3. (2) Repartizarea mijloacelor de transport auto pentru instituţiile prevăzute la art. 5 lit. a) şi b) se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale.------------Art. 11 a fost modificat de pct. 7 al art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 640 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 27 iunie 2007.  +  Capitolul III Conducerea Agenţiei Naţionale  +  Articolul 12Agenţia Naţională este condusă de consiliul de administraţie, care este constituit şi funcţionează potrivit prevederilor legii.  +  Articolul 13În exercitarea actului de conducere, consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale îndeplineşte, conform art. 18 alin. (2) din lege, şi următoarele atribuţii: a) aprobă planul anual de activitate pentru reţeaua naţională EURES; b) avizează raportul anual de activitate al reţelei naţionale EURES.----------Art. 13 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 810 din 30 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 6 octombrie 2015.  +  Articolul 14Preşedintele Agenţiei Naţionale este şi preşedinte al consiliului de administraţie şi îndeplineşte, conform art. 22 alin. (2) din lege, şi următoarele atribuţii: a) supune spre avizare consiliului de administraţie datele necesare pentru fundamentarea şi elaborarea bugetului asigurărilor pentru şomaj; b) repartizează creditele bugetare pentru bugetul aparatului central şi pentru bugetele unităţilor din subordine, conform aprobării consiliului de administraţie; c) coordonează implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea sistemelor de management al calităţii; d) aprobă regulamentul intern al Agenţiei Naţionale.----------Art. 14 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 810 din 30 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 6 octombrie 2015.  +  Articolul 15În cadrul aparatului central al Agenţiei Naţionale se organizează şi funcţionează, în condiţiile legii, cabinetul preşedintelui Agenţiei Naţionale.  +  Articolul 16Activitatea executivă a Agenţiei Naţionale se exercită de secretarul general, care îndeplineşte, conform art. 24 alin. (2) din lege, şi următoarele atribuţii: a) avizează regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale şi regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare al unităţilor prevăzute la art. 5; b) avizează structurile organizatorice ale unităţilor prevăzute la art. 5, elaborate pe baza structurii organizatorice-cadru, şi regulamentele de organizare şi funcţionare ale unităţilor prevăzute la art. 5, elaborate pe baza regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare; c) avizează regulamentul intern al Agenţiei Naţionale.----------Art. 16 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 810 din 30 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 6 octombrie 2015.  +  Capitolul IV Unităţile din subordinea Agenţiei Naţionale  +  Secţiunea 1 Agenţiile teritoriale  +  Articolul 17 (1) Agenţiile teritoriale sunt servicii publice deconcentrate constituite la nivelul judeţelor şi al municipiului Bucureşti. (2) Agenţiile teritoriale implementează măsurile de prevenire a şomajului, precum şi măsurile de stimulare a ocupării forţei de muncă, asigură, în condiţiile legii, protecţia persoanelor supuse riscului pierderii locului de muncă, precum şi a salariaţilor angajatorilor în stare de insolvenţă şi organizează şi realizează activitatea de ocupare şi de formare profesională a forţei de muncă.----------Alin. (2) al art. 17 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 810 din 30 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 6 octombrie 2015.  +  Articolul 18Agenţiile teritoriale realizează, în principal, următoarele activităţi: a) informarea şi consilierea profesională; b) medierea muncii; c) formarea profesională; d) consultanţa şi asistenţa pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri; e) completarea, în condiţiile legii, a veniturilor salariale ale persoanelor cărora li s-a stabilit dreptul la indemnizaţia de şomaj şi care se angajează pentru program normal de lucru, conform prevederilor legale în vigoare; f) stimularea mobilităţii forţei de muncă; g) stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a şomerilor; h) stimularea angajatorilor care încadrează în muncă persoane în baza unui contract de ucenicie la locul de muncă; i) acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă; j) efectuarea plăţii drepturilor de protecţie socială ce se suportă din bugetul asigurărilor de şomaj, potrivit legii; k) efectuarea plăţii creanţelor salariale ce se suportă din Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, în limitele şi în condiţiile prevăzute de lege. l) îndeplinesc calitatea de parteneri EURES furnizând serviciile universale prevăzute de legislaţia comunitară cu privire la compensarea ofertelor şi a cererilor de locuri de muncă în cadrul Uniunii Europene şi realizează acţiunile prevăzute în planul anual de activitate pentru reţeaua naţională a serviciilor de ocupare a forţei de muncă;----------Lit. l) a art. 18 a fost modificată de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 810 din 30 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 6 octombrie 2015. m) efectuează controlul asupra respectării de către persoanele fizice sau juridice a obligaţiilor ce le revin potrivit Legii nr. 76/2002privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;----------Lit. m) a art. 18 a fost introdusă de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 810 din 30 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 6 octombrie 2015. n) verifică îndeplinirea de către furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă a condiţiilor prevăzute de Criteriile de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 277/2002, cu modificările şi completările ulterioare, constată contravenţiile şi aplică sancţiunile prevăzute de criteriile invocate.----------Lit. n) a art. 18 a fost introdusă de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 810 din 30 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 6 octombrie 2015.  +  Articolul 19 (1) În subordinea agenţiilor teritoriale funcţionează următoarele subunităţi fără personalitate juridică: a) agenţii locale pentru ocuparea forţei de muncă, denumite în continuare agenţii locale; b) centre proprii de formare profesională, denumite în continuare centre proprii. (2) La nivelul fiecărui sector al municipiului Bucureşti funcţionează o agenţie locală.  +  Articolul 20 (1) În funcţie de necesităţile care se impun în vederea îndeplinirii sarcinilor prevăzute de lege, în subordinea agenţiilor teritoriale se pot înfiinţa şi alte subunităţi din categoria celor prevăzute la art. 19 alin. (1), cu aprobarea consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale. (2) Agenţiile locale se înfiinţează în vederea realizării, la nivelul municipiilor reşedinţă de judeţ, la nivelul principalelor localităţi din cadrul fiecărui judeţ, precum şi la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti, a activităţilor prevăzute la art. 18 lit. a), b), e), f) şi j). (3) În unităţile administrativ-teritoriale în care se înregistrează un nivel ridicat al şomajului, în subordinea agenţiilor locale se pot înfiinţa puncte de lucru. (4) Agenţiile locale şi punctele de lucru din subordinea acestora se pot desfiinţa, cu aprobarea consiliului de administraţie.  +  Articolul 21Structura organizatorică cadru şi regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale agenţiilor teritoriale se aprobă de consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale.  +  Articolul 22Abrogat.----------Art. 22 a fost abrogat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 810 din 30 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 6 octombrie 2015.  +  Articolul 23 (1) Cu aprobarea consiliului de administraţie, prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale, în cadrul structurilor organizatorice ale agenţiilor teritoriale, în funcţie de necesităţile care se impun în vederea îndeplinirii atribuţiilor prevăzute de lege, pot fi organizate servicii, birouri şi compartimente, cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege. (2) Atribuţiile serviciilor, birourilor şi compartimentelor se stabilesc prin regulamentele de organizare şi funcţionare ale agenţiilor teritoriale. (3) Atribuţiile personalului din cadrul agenţiilor teritoriale şi al subunităţilor prevăzute la art. 19 sunt prevăzute în fişa postului.  +  Articolul 24 (1) Agenţiile teritoriale sunt conduse de directori executivi şi de directori executivi adjuncţi. (2) Agenţiile locale constituite la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti sunt conduse de directori executivi adjuncţi. (3) Ocuparea posturilor de director executiv şi director executiv adjunct ai agenţiilor teritoriale, precum şi ai agenţiilor locale constituite la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti se face pe bază de concurs sau de examen, organizat în condiţiile legii. (4) Directorii executivi şi directorii executivi adjuncţi au statut de funcţionari publici şi sunt numiţi de preşedintele Agenţiei Naţionale, în condiţiile legii. (5) În exercitarea atribuţiilor lor, directorii executivi ai agenţiilor teritoriale emit decizii cu caracter nenormativ.  +  Articolul 25În îndeplinirea atribuţiilor ce le revin potrivit legii, directorii executivi ai agenţiilor teritoriale sunt sprijiniţi de consilii consultative tripartite, care sunt constituite şi funcţionează potrivit prevederilor legii.  +  Articolul 26Consiliile consultative ale agenţiilor teritoriale îşi desfăşoară activitatea numai în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor lor, cu condiţia ca fiecare parte să fie reprezentată.  +  Secţiunea a 2-a Centrele regionale  +  Articolul 27 (1) Centrele regionale sunt unităţi cu personalitate juridică, constituite la nivel regional, care organizează şi realizează formarea profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, potrivit legii, precum şi a altor persoane care pot participa la programe de formare profesională în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Centrele regionale organizează şi coordonează activitatea prevăzută la alin. (1) la nivelul judeţelor arondate acestora.  +  Articolul 28 (1) Centrele regionale furnizează, în principal, următoarele servicii: a) formarea profesională a persoanelor prevăzute la art. 27 alin. (1), realizată la solicitarea agenţiilor teritoriale, a angajatorilor, precum şi a altor entităţi interesate în domeniul formării profesionale, în vederea dobândirii, menţinerii şi ridicării nivelului competitivităţii profesionale pe piaţa muncii; b) informarea şi consilierea profesională; c) evaluarea şi monitorizarea formării profesionale; d) certificarea formării profesionale a persoanelor prevăzute la art. 27 alin. (1). (2) Centrele regionale pot fi autorizate, în condiţiile legii, ca centre de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe căi nonformale şi informale.  +  Articolul 29 (1) Arondarea judeţelor în sfera de competenţă a centrelor regionale se aprobă de consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale. (2) Centrele regionale pot desfăşura şi activităţi de formare profesională şi de evaluare a competenţelor profesionale ale persoanelor prevăzute la art. 27 alin. (1) din alte judeţe nearondate, la solicitarea agenţiilor teritoriale, a angajatorilor, precum şi a altor entităţi interesate.  +  Articolul 30Structura organizatorică-cadru şi regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale centrelor regionale se aprobă de consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale.  +  Articolul 31Abrogat.----------Art. 31 a fost abrogat de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 810 din 30 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 6 octombrie 2015.  +  Articolul 32 (1) Cu aprobarea consiliului de administraţie, prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale, în cadrul structurilor organizatorice ale centrelor regionale, în funcţie de necesităţile care se impun în vederea îndeplinirii atribuţiilor prevăzute de lege, pot fi organizate servicii, birouri şi compartimente, cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege. (2) Atribuţiile serviciilor, birourilor şi compartimentelor se stabilesc prin regulamentele de organizare şi funcţionare ale centrelor regionale. (3) Atribuţiile personalului din cadrul centrelor regionale sunt prevăzute în fişa postului.  +  Articolul 33 (1) Centrele regionale sunt conduse de directori. (2) Conducerea activităţilor financiar-contabilă şi administrativă ale centrelor regionale este asigurată de directori adjuncţi. (3) Conducerea activităţii de formare profesională desfăşurate de centrele regionale este asigurată de responsabili cu formarea profesională, aflaţi în subordinea directorilor centrelor regionale.  +  Articolul 34 (1) Ocuparea posturilor de director şi director adjunct ai centrelor regionale se face pe bază de concurs, organizat în condiţiile legii. (2) Directorii şi directorii adjuncţi ai centrelor regionale sunt numiţi de preşedintele Agenţiei Naţionale, în condiţiile legii. (3) Personalul centrelor regionale este încadrat pe bază de contract individual de muncă, potrivit legii, şi este salarizat potrivit prevederilor legale aplicabile personalului contractual din sectorul bugetar. (4) Responsabilii cu formarea profesională sunt desemnaţi de directorii centrelor regionale. (5) În exercitarea atribuţiilor lor, directorii centrelor regionale emit decizii cu caracter nenormativ.  +  Articolul 35 (1) În vederea asigurării îndeplinirii de către centrele regionale a cerinţelor de autorizare a acestora ca furnizori de formare profesională şi ca centre de evaluare a competenţelor, potrivit legii, conducerea centrelor regionale adoptă măsuri tehnice şi organizatorice. (2) Măsurile tehnice au ca scop asigurarea cerinţelor de echipamente şi logistică necesare instruirii teoretice şi practice la nivelul standardelor care stau la baza elaborării materialelor didactice şi a metodelor de pregătire adoptate. (3) Măsurile organizatorice au ca scop asigurarea condiţiilor necesare derulării în mod eficient a serviciilor furnizate.  +  Articolul 36În îndeplinirea atribuţiilor ce le revin potrivit legii, directorii centrelor regionale sunt sprijiniţi de consilii consultative tripartite, care sunt constituite şi funcţionează potrivit prevederilor legii.  +  Articolul 37Consiliile consultative ale centrelor regionale îşi desfăşoară activitatea numai în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor lor, cu condiţia ca fiecare parte să fie reprezentată.  +  Articolul 38Finanţarea cheltuielilor privind organizarea şi funcţionarea centrelor regionale se asigură din următoarele surse: a) venituri proprii; b) subvenţii acordate de la bugetul asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile legii.  +  Articolul 39Veniturile prevăzute la art. 38 lit. a) se încasează, se administrează şi se utilizează de către centrele regionale potrivit legii şi pot proveni din furnizarea de servicii specifice centrelor regionale, valorificarea de produse şi servicii rezultate din activităţi desfăşurate în condiţiile legii, chirii, publicaţii, prestaţii editoriale, studii, proiecte, prestări de alte servicii.  +  Articolul 40Centrele regionale au obligaţia de a furniza cu prioritate servicii persoanelor în căutarea unui loc de muncă, înregistrate în evidenţa agenţiilor teritoriale, care beneficiază în mod gratuit, potrivit legii, de aceste servicii.  +  Articolul 41 (1) În scopul constituirii, dezvoltării, alocării şi utilizării eficiente şi durabile a resurselor materiale şi financiare destinate formării profesionale a adulţilor, centrele regionale stabilesc relaţii de parteneriat cu: a) agenţii teritoriale; b) angajatori; c) organizaţii patronale, sindicale sau profesionale; d) instituţii de învăţământ; e) alte structuri organizaţionale, la nivel regional, judeţean şi al comunităţilor locale. (2) Parteneriatele stabilite cu instituţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) asigură corelarea sarcinilor de ocupare a forţei de muncă, cuprinse în planurile de ocupare ale agenţiilor teritoriale, cu capacitatea şi programele de formare profesională organizate de centrele regionale, potrivit legii. (3) În parteneriatele prevăzute la alin. (2) se prevăd obligaţiile agenţiilor teritoriale privind consilierea, orientarea profesională, constituirea grupelor de cursanţi şi încadrarea în muncă a absolvenţilor, precum şi obligaţiile centrelor regionale privind înmatricularea, formarea, evaluarea şi certificarea formării profesionale a persoanelor prevăzute la art. 27 alin. (1), cu respectarea indicatorilor de performanţă managerială stabiliţi prin contractul anual de performanţă managerială.  +  Articolul 42 (1) Centrele regionale suportă cheltuielile ocazionate de programele de formare profesională prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. A şi B din Procedurile privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia cheltuielilor pentru consultaţii medicale, analize medicale şi teste, necesare participării la programele de formare profesională, care se suportă de agenţiile teritoriale pentru persoanele care beneficiază gratuit de servicii de formare profesională, atunci când serviciile de formare profesională se asigură în judeţele în care îşi au sediile centrele regionale. (2) Cheltuielile ocazionate de programele de formare profesională, suportate de centrele regionale, atunci când acestea asigură servicii în alte judeţe decât cele în care îşi au sediul, sunt cele prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. A din Procedurile privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Secţiunea a 3-a Centrul Naţional de Formare Profesională a Personalului Propriu  +  Articolul 43 (1) Centrul Naţional de Formare Profesională a Personalului Propriu este unitate cu personalitate juridică, având sediul în oraşul Râşnov, judeţul Braşov. (2) Centrul Naţional de Formare Profesională a Personalului Propriu asigură, pe baza strategiilor şi programelor anuale de formare a personalului, aprobate de Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale, formarea şi perfecţionarea personalului Agenţiei Naţionale, precum şi a personalului din unităţile aflate în subordine.  +  Articolul 44Obiectivele principale ale Centrului Naţional de Formare Profesională a Personalului Propriu sunt următoarele: a) formarea şi dezvoltarea abilităţilor, aptitudinilor, cunoştinţelor şi competenţelor personalului Agenţiei Naţionale şi al unităţilor din subordine, prin cursuri de specialitate; b) dezvoltarea capacităţilor manageriale ale personalului Agenţiei Naţionale şi al unităţilor din subordine, prin programe de formare şi perfecţionare, organizate în parteneriat cu instituţii de învăţământ superior, institute de cercetare, precum şi cu alte instituţii de profil; c) specializarea personalului Agenţiei Naţionale şi al unităţilor din subordine în domeniile specifice ocupării şi formării forţei de muncă, prin cursuri organizate în parteneriat cu instituţii de ocupare din alte ţări.  +  Articolul 45Abrogat.----------Art. 45 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 810 din 30 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 6 octombrie 2015.  +  Articolul 46 (1) Cu aprobarea consiliului de administraţie, prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale, în cadrul structurii organizatorice a Centrului Naţional de Formare Profesională a Personalului Propriu pot fi organizate servicii, birouri şi compartimente, cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege. (2) Atribuţiile şi sarcinile serviciilor, birourilor şi compartimentelor se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Centrului Naţional de Formare Profesională a Personalului Propriu. (3) Atribuţiile şi sarcinile personalului din cadrul Centrului Naţional de Formare Profesională a Personalului Propriu sunt prevăzute prin fişa postului.  +  Articolul 47 (1) Centrul Naţional de Formare Profesională a Personalului Propriu este condus de un director executiv. (2) Conducerea activităţii financiar-contabile a Centrului Naţional de Formare Profesională a Personalului Propriu este asigurată de un director executiv adjunct. (3) Personalul Centrului Naţional de Formare Profesională a Personalului Propriu este format din funcţionari publici şi salariaţi încadraţi pe bază de contract individual de muncă şi este salarizat potrivit prevederilor legale aplicabile funcţionarilor publici şi personalului contractual din sectorul bugetar.  +  Articolul 48 (1) Ocuparea posturilor de director executiv şi director executiv adjunct ai Centrului Naţional de Formare Profesională a Personalului Propriu se face pe bază de concurs, organizat în condiţiile legii. (2) Directorul executiv şi directorul executiv adjunct ai Centrului Naţional de Formare Profesională a Personalului Propriu au statut de funcţionari publici şi sunt numiţi de preşedintele Agenţiei Naţionale, în condiţiile legii. (3) În exercitarea atribuţiilor sale, directorul executiv al Centrului Naţional de Formare Profesională a Personalului Propriu emite decizii cu caracter nenormativ.  +  Secţiunea a 4-a Unităţile de implementare a programului------------Titlul Secţiunii a 4-a din Cap. IV a fost abrogat de pct. 9 al art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 640 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 27 iunie 2007.  +  Articolul 49------------Art. 49 a fost abrogat de pct. 9 al art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 640 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 27 iunie 2007.  +  Articolul 50------------Art. 50 a fost abrogat de pct. 9 al art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 640 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 27 iunie 2007.  +  Articolul 51------------Art. 51 a fost abrogat de pct. 9 al art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 640 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 27 iunie 2007.  +  Articolul 52------------Art. 52 a fost abrogat de pct. 9 al art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 640 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 27 iunie 2007.  +  Articolul 53------------Art. 53 a fost abrogat de pct. 9 al art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 640 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 27 iunie 2007.  +  Articolul 54------------Art. 54 a fost abrogat de pct. 9 al art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 640 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 27 iunie 2007.  +  Articolul 55------------Art. 55 a fost abrogat de pct. 9 al art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 640 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 27 iunie 2007.  +  Articolul 56Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul statut.  +  Anexa 1STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă*Font 8*                                  ┌──────────────────────────────┐                                  │ CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE │                                  └────────────────┬─────────────┘ Nr. maxim de posturi = 150                                                   │                                  ┌────────────────┴─────────────┐ ┌────────────────────┐                                  │ PREŞEDINTE ├──────┤ CABINET PREŞEDINTE │                                  └────────────────┬─────────────┘ └────────────────────┘                                                   │      ┌────────────┬───────────┬───────────────────┴────────────────────┐      │ │ │ │      │ │ │ ┌──────────────┴──────────────┐      │ │ │ │ SECRETAR GENERAL │      │ │ │ └──────────────┬──────────────┘      │ │ │ │      │ │ │ ┌───────────┬────────────┬┴──────────┬────────────┐      │ │ │ │ │ │ │ │┌─────┴─────┐┌─────┴────┐┌─────┴──────┐ ┌────┴─────┐┌────┴──────┐┌────┴─────┐┌────┴──────┐┌────┴──────┐│ DIRECŢIA ││SERVICIUL ││COMPARTIMENT│ │ DIRECŢIA ││ DIRECŢIA ││ DIRECŢIA ││ DIRECŢIA ││ DIRECŢIA ││ RESURSE ││CONTROL ŞI││ AUDIT │ │ ANALIZA ││COORDONAREA││ ADMINIS- ││COORDONAREA││CONTENCIOS,││ UMANE, ││RECUPERARE││ PUBLIC │ │ PIEŢII ││PROIECTELOR││ TRAREA ││ REŢELEI ││LEGISLAŢIA ││SALARIZARE,││ DEBITE ││ INTERN │ │ MUNCII, ││ CU FINAN- ││BUGETULUI ││ NAŢIONALE ││ PIEŢII ││COMUNICARE ││ ││ │ │ PROGRAME ││ŢARE NERAM-││ ASIGURĂ- ││ EURES, ││ MUNCII ŞI ││ŞI SECRE- ││ ││ │ │DE OCUPARE││ BURSABILĂ ││ RILOR ││ ACORDURI ││METODOLOGIE││ TARIATUL ││ ││ │ │ ŞI DE ││DIN FONDURI││ PENTRU ││ŞI RELAŢII ││ ││CONSILIULUI││ ││ │ │ FORMARE ││EUROPENE ŞI││ ŞOMAJ ││ INTERNA- ││ ││ DE ADMI- ││ ││ │ │PROFESIO- ││MANAGEMEN- ││ ││ ŢIONALE ││ ││NISTRAŢIE ││ ││ │ │ NALĂ A ││TUL BAZELOR││ ││ ││ ││ ││ ││ │ │FORŢEI DE ││ DE DATE ││ ││ ││ ││ ││ ││ │ │ MUNCĂ ││ ││ ││ ││ │└───────────┘└──────────┘└────────────┘ └──────────┘└───────────┘└──────────┘└───────────┘└───────────┘----------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa 1 din HOTĂRÂREA nr. 810 din 30 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 6 octombrie 2015, conform pct. 16 al art. I din acelaşi act normativ.------------Anexa 2 a fost abrogată de pct. 11 al art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 640 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 27 iunie 2007.  +  Anexa 3PARCUL NORMATde mijloace de transport şi consumul de carburanţi pentruAgenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncăşi unităţile din subordine ┌────┬───────────────────────┬────────────────────┬────────┬─────────────────┐ │Nr. │ Agenţiile specifice │ Tipul mijlocului │ Parcul │ Consumul de │ │crt.│ │ de transport │ normat │ carburanţi │ │ │ │ │ │ (litri/luna/ │ │ │ │ │ │ vehicul*) │ ├────┼───────────────────────┼────────────────────┼────────┼─────────────────┤ │ 1. │Agenţia Naţională │ autoturism │ 4 │ 300 │ │ │pentru Ocuparea Forţei ├────────────────────┼────────┼─────────────────┤ │ │ de Muncă │ autovehicul │ 1 │ 350 │ │ │(aparat propriu) │transport persoane │ │ │ ├────┼───────────────────────┼────────────────────┼────────┼─────────────────┤ │ 2. │Agenţii judeţene pentru│ autoturism │ 95 │ 250 │ │ │ocuparea forţei de ├────────────────────┼────────┼─────────────────┤ │ │ muncă │şalupă şi ponton │ 1 │ 1.500 │ │ │ │(capacitate de până │ │ │ │ │(aparat propriu) │la 30 de persoane) │ │ │ ├────┼───────────────────────┼────────────────────┼────────┼─────────────────┤ │ 3. │Centrele regionale │ autoturism │ 11 │ 250 │ │ │pentru formarea profe- │ │ │ │ │ │sională a adulţilor │ │ │ │ ├────┼───────────────────────┼────────────────────┼────────┼─────────────────┤ │ 4. │Centrul Naţional de │ autoturism │ 1 │ 250 │ │ │Formare Profesională a ├────────────────────┼────────┼─────────────────┤ │ │Personalului Propriu │ autovehicul │ 1 │ 350 │ │ │ │transport persoane │ │ │ │ │ ├────────────────────┼────────┼─────────────────┤ │ │ │ autovehicul │ 1 │ 350 │ │ │ │transport marfă │ │ │ └────┴───────────────────────┴────────────────────┴────────┴─────────────────┘*) Nu se consideră depăşiri la consumul de carburanţi normat pe autoturism consumul care la nivelul anului se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul total de autoturisme aprobat.------------Anexa 3 a fost înlocuită cu anexa 2 din HOTĂRÂREA nr. 1.303 din 14 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 21 octombrie 2008, conform pct. 5 al art. I din acelaşi act normativ.-----------