ORDIN nr. 468 din 19 februarie 1999privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie şi de unităţile subordonate acestuia
EMITENT
 • OFICIUL NAŢIONAL DE CADASTRU, GEODEZIE ŞI CARTOGRAFIE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 18 martie 1999  Preşedintele Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie,în temeiul prevederilor art. 5 lit. b) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, ale art. 2 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.038/1996 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie, cu modificările ulterioare, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 101/1998 privind reglementarea plăţii unor tarife pentru serviciile prestate de Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie şi de oficiile judeţene de cadastru, geodezie şi cartografie,emite prezentul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă tarifele pentru serviciile prestate de Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie şi de unităţile subordonate acestuia, prevăzute în lista cuprinsă în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Furnizarea informaţiilor privind reţelele de referinţa şi a hartilor analogice şi digitale se va face la solicitarea persoanelor fizice şi juridice interesate, conform modelului prezentat în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Tarifele vor fi actualizate periodic prin ordin al preşedintelui Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie, în funcţie de evoluţia preţurilor la materiale şi de rata inflaţiei comunicată de Comisia Naţionala pentru Statistica.  +  Articolul 4Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 5Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 6Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin îşi încetează aplicabilitatea Ordinul preşedintelui Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie nr. 336 din 22 septembrie 1998 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie şi de unităţile subordonate acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 394 din 16 octombrie 1998.Preşedintele Oficiului Naţionalde Cadastru, Geodezie şi Cartografie,Cornel Nicolae Petre Popescu  +  Anexa 1
    LISTA  cuprinzând tarifele pentru serviciile prestate de Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie şi de unităţile subordonate acestuia
             
    Nr. crt.Serviciul prestatU.M.Tariful1) (lei)
    0123
    1.Autorizarea persoanelor fizicePersoană100.000
    2.Avizarea lucrărilor de geodezie, cartografie, cadastru, fotogrammetrie şi teledetecţie2)    
    2.1.Executarea, modernizarea şi completarea reţelelor de referinţăPunct2.000
    2.2.Realizarea hărţilor analogice digitale şi a ortofotohărţilor    
      Ia scara:1:200km22.500.000
        1:500km2400.000
        1:1.000km2100.000
        1:2.000km225.000
        1:5.000km24.000
        1:10.000km21.000
        <1:10.000Planşă25.000
    2.3.Efectuarea de aerofotografieri şi achiziţia de imagini prin satelitLucrare1.000.000
    2.4.Lucrări pentru cadastrele de specialitateLucrare/ha100.000+100/ha
    2.5.Realizarea planurilor de amplasament şi delimitarea bunurilor imobile necesare pentru înregistrarea în evidenţele cadastral-juridice pentru utilizarea în circuitul civil şi pentru întocmirea documentaţiilor topografice conform Hotărârii Guvernului nr. 834/1991, cu modificările ulterioare   20.000-intravilan
    Amplasament  
      10.000-extravilan
    3.Avizarea conţinutului topografic al documentelor cartografice actuale, destinate uzului publice    
    3.1.Categoria de greutate IDmp10.000
    3.2.Categoria de greutate IIDmp20.000
    3.3.Categoria de greutate IIIDmp30.000
    4.Recepţia lucrărilor de geodezie, cartografie, cadastru, fotogrammetrie şi teledetecţie    
    4.1.Reţele de referinţăPunct.10.000
    4.2.Hărţi analogice, digitale şi ortofotohărţi3)    
      Categoria de greutate IDmp1.000
      Categoria de greutate IIDmp2.000
      Categoria de greutate IIIDmp3.000
    4.3.Aerofotografieri, imagini prin satelitLucrare2.000.000
    4.4.Lucrări de cadastru generalLucrare/ha100.000+500/ha
    4.5.Date de geodezie cartografie şi cadastru general din lucrările cadastrelor de specialitateLucrare/ha100.000+500/ha
    4.6.Planuri de amplasament şi delimitarea bunurilor imobile executate pentru înregistrarea în evidenţele cadastral-juridice sau pentru utilizarea în circuitul civil   50.000-intravilan
    Amplasament  
      25.000-extravilan
    4.7.Documentaţia topografică întocmită conform Hotărârii Guvernului nr. 834/1991, cu modificările ulterioareMp100
    5.Furnizarea informaţiilor privind reţelele de referinţă    
    5.1.Inventare de coordonate în sistem de proiecţie STEREO 70 şi plan de referinţă Marea Neagră - 1975Punct10.000
    5.2.Inventar de coordonate în alte sisteme de referinţăPunct20.000
    5.3.Inventar de cote în diverse sisteme de referinţăPunct5.000
    5.4.Descrieri topograficePunct10.000
    6.Furnizarea de hărţi analogice4)    
      la scara:1:200Foaie de hartă50.000
        1:500Foaie de hartă40.000
        1:1.000Foaie de hartă35.000
        1:2.000Foaie de hartă30.000
        1:5.000Foaie de hartă25.000
        1:10.000-1:1.000.000Foaie de hartă20.000
    7.Furnizarea de hărţi digitale pe suporturi magnetice5ţ    
    7.1.Rezoluţie <500 dpiM. Bytes20.000
    7.2.Rezoluţie cuprinsă între 500-800 dpiM. Bytes30.000
    7.3.Rezoluţie >800 dpiM. Bytes40.000
    8.Furnizarea situaţiilor statistice de sinteză şi a evidenţ elor referitoare la lucrările de geodezie cartografie fotogrammetrie, teledetecţie şi cadastruLucrare200.000
    9.Asistenţă tehnică şi consultanţă în domeniile geodeziei, cartografiei şi cadastruluiOră30.000
      NOTĂ:    *1) Tarifele din prezenta lista nu includ taxa pe valoarea adăugată.    *2) Serviciul se tarifeaza chiar dacă avizul este negativ.    *3) Categoria de greutate se apreciază în funcţie de densitatea detaliilor pe unitatea de măsura, conform tabelului următor:
    Categoria de greutateDetalii/Dmp (%)
    I< 30%
    II30% - 60%
    III> 60%
   
      *4) Tarifele se referă la harti tipărite. Pentru harti scanate sau extrase la plotter tarifele se majorează de 4 ori.    Pentru copii xerox sau la heliograf tarifele se reduc cu 25% .    *5) Tariful nu include costul suportului magnetic.    Informaţiile furnizate la pct. 5, 6 şi 7 nu pot fi folosite decât în scopul pentru care au fost achiziţionate şi numai în cadrul lucrărilor care fac obiectul solicitării acestora.
   +  Anexa 2              Model de solicitare----------------------------------------------------------- Datele de identificare | Aprob,a solicitantului ......................................... | ---------------              (numele/denumirea, adresa/sediul, telefonul) | Director general-----------------------------------------------------------                Către Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi                  Cartografie/Oficiul judeţean de cadastru,                        geodezie şi cartografie    Va rugăm sa aprobaţi furnizarea următoarelor informaţii: ................., care vor fi achiziţionate conform tarifelor aprobate prin Ordinul preşedintelui Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie nr. ......../........ .    Documentele ne sunt necesare în cadrul realizării lucrării (sau pentru): ................................................ .    Ne angajăm sa utilizam informaţiile furnizate numai în cadrul lucrărilor care fac obiectul solicitărilor şi sa nu folosim, sa nu transmitem şi sa nu facilitam accesul la acestea în alte scopuri decât cele pentru care au fost achiziţionate.    Data ................                                                  ------------------------                                                  | Calitatea (funcţia), |                                                 | numele şi semnatura |                                                  ------------------------ --------