NORME METODOLOGICE din 17 noiembrie 2014 (*actualizate*)privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de investiţii, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018(actualizate la data de 24 septembrie 2015*)
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
  • ----------  +  Capitolul I Dispoziţii generale1. În sensul prezentelor norme metodologice, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) măsura de investiţii reprezintă sprijinul acordat programelor de investiţii orientate spre creşterea competitivităţii producătorilor de vinuri, a performanţei economice a întreprinderilor, precum şi pentru perfecţionarea tehnologiilor de vinificaţie prin care se obţin vinuri calitativ superioare; b) solicitanţi - persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale, întreprinderi individuale, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau persoane juridice cu domiciliul fiscal în România care propun programe de investiţii, altele decât cele finanţate prin Programul naţional de dezvoltare rurală pentru perioada 2014-2020, denumit în continuare P.N.D.R., şi care îndeplinesc una dintre următoarele condiţii:- deţin sau exploatează plantaţii viticole înscrise în Registrul plantaţiilor viticole, denumit în continuare R.P.V., cu destinaţia de producţie D.O.C. şi/sau I.G. şi autorizate în acest sens, şi produc şi îmbuteliază vinuri cu D.O.C. şi/sau vinuri cu I.G., în procent de cel puţin 25% din producţia totală de vin;- achiziţionează struguri pentru vin cu destinaţia de producţie D.O.C. şi/sau I.G., produc şi îmbuteliază vinuri cu D.O.C. şi/sau vinuri cu I.G., în procent de cel puţin 25% din producţia totală de vin.Solicitanţii trebuie să fie:- întreprinderi mici şi mijlocii cu mai puţin de 50/250 de angajaţi sau cu o cifră de afaceri anuală mai mică de 10/50 milioane euro; sau- microîntreprinderi cu mai puţin de 10 angajaţi sau cu o cifră de afaceri anuală mai mică de 2 milioane euro; sau- întreprinderi cu mai puţin de 750 de angajaţi sau cu o cifră de afaceri anuală mai mică de 200 milioane euro; şi- să îndeplinească prevederile art. 50 din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, cu completările ulterioare.----------Lit. b) a pct. 1 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 2.010 din 15 septembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 29 septembrie 2015. c) beneficiarii sprijinului financiar - solicitanţii definiţi la lit. b), ale căror programe de investiţii au fost aprobate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumită în continuare A.P.I.A.2. Operaţiuni şi acţiuni eligibile2.1. Operaţiunile eligibile din cadrul măsurii de investiţii pentru care se acordă finanţare sunt:- producţia produselor vinicole, de la strugure la vinul din crame, îmbuteliat şi etichetat;- controlul calităţii;- comercializarea produselor vinicole.2.2. Acţiunile din cadrul operaţiunilor eligibile sunt prevăzute în anexa nr. 1.2.3. Termenul de executare a programului de investiţii este de maximum: a) 1 an calendaristic de la aprobarea programului de investiţii pentru acţiunile prevăzute în anexa nr. 1 lit. A pct. (1) şi (2); b) 2 ani calendaristici de la aprobarea programului de investiţii pentru acţiunile prevăzute în anexa nr. 1 lit. A pct. (3).3. Finanţare3.1. Pentru măsura de investiţii, contribuţia Uniunii Europene este de maximum 50% din costurile eligibile, fondurile reprezentând finanţare F.E.G.A., iar contribuţia beneficiarilor este de minimum 50%.3.2. Rata maximă a sprijinului se acordă numai microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici şi mijlocii.3.3. Pentru întreprinderi cu mai puţin de 750 de angajaţi sau cu o cifră de afaceri anuală mai mică de 200 milioane euro rata sprijinului se reduce la jumătate.4. Depunerea programelor de investiţii4.1. Programele de investiţii se întocmesc cu respectarea prevederilor art. 50 din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013, cu completările ulterioare, ale Programului naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018, denumit în continuare P.N.S., şi ale Liniilor directoare pentru implementarea programelor naţionale de sprijin în sectorul vitivinicol, referitoare la măsura de investiţii.4.2. Programele de investiţii se depun în sesiune deschisă la sediile centrelor judeţene ale A.P.I.A.5. Plata sprijinului5.1. Sprijinul financiar pentru programul de investiţii aprobat se acordă la finalizarea programului, în urma recepţiei calitative şi cantitative efectuate de personalul cu atribuţii specifice din cadrul centrelor judeţene ale A.P.I.A. şi pe baza documentelor justificative care atestă efectuarea plăţilor de către beneficiar.5.2. Pentru a realiza demarcarea faţă de P.N.D.R., investiţiile accesate prin P.N.S. sunt excluse din lista investiţiilor accesate prin P.N.D.R.6. Acordarea sprijinului financiar în cadrul măsurii de investiţii----------Titlul pct. 6 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 2.010 din 15 septembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 29 septembrie 2015.6.1. Acordarea sprijinului financiar pentru operaţiunile eligibile din cadrul măsurii de investiţii se face pe baza programului de investiţii elaborat de către beneficiari.6.2. Proiectele tehnice se realizează numai pentru modernizarea infrastructurii existente.6.3. Beneficiarul poate efectua modificări asupra bugetului dacă acestea nu afectează scopul principal al programului de investiţii şi investiţia iniţială, iar impactul financiar se limitează la transferul de maximum 20% din suma iniţială alocată cheltuielilor eligibile, fără a se modifica valoarea totală eligibilă a programului.6.4. Beneficiarul transmite către A.P.I.A. bugetul modificat, prin intermediul unei notificări în care justifică modificarea, însoţit de devizul general şi devizul pe acţiuni refăcut, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data modificării acestuia, fără a fi necesară încheierea unui act adiţional la contractul de finanţare.6.5. La proiectele privind achiziţia de echipamente şi/sau materiale, beneficiarii:- cu capital de stat vor respecta prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare;- cu capital integral privat vor respecta prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul II Programele de investiţii7. Cuprinsul programelor de investiţii7.1. În vederea aprobării programelor de investiţii, solicitantul depune la sediile centrelor judeţene ale A.P.I.A., pentru verificarea conformităţii, următoarele documente: a) memoriu justificativ, în original, care cuprinde: localizarea, identificarea persoanei fizice autorizate, întreprinderii familiale, întreprinderii individuale, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau persoanei juridice, descrierea situaţiei plantaţiei viticole/infrastructurii de vinificaţie şi motivaţia solicitării sprijinului;----------Lit. a) a pct. 7.1 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 2.010 din 15 septembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 29 septembrie 2015. b) copie de pe autorizaţia de producător de struguri şi/sau vinuri cu D.O.C./I.G. şi copie de pe certificatul de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor cu D.O.C./I.G.;b^1) proiectul tehnic în cazul operaţiunilor de renovare/ modernizare a structurii de prezentare/vânzare cu detaliere clară pentru analiza eligibilităţii cheltuielilor;----------Lit. b^1) a pct. 7.1 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 2.010 din 15 septembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 29 septembrie 2015.b^2) autorizaţia de renovare/modernizare în cazul acestor investiţii (vinotecă, săli de prezentare), după caz;----------Lit. b^2) a pct. 7.1 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 2.010 din 15 septembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 29 septembrie 2015. c) declaraţia de recoltă, producţie şi de stoc aferente campaniei viticole precedente, în conformitate cu legislaţia în vigoare, după caz.----------Lit. c) a pct. 7.1 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 2.010 din 15 septembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 29 septembrie 2015. d) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului din care să rezulte faptul că infrastructura la care se fac lucrări de modernizare nu face obiectul vreunui litigiu; e) situaţie cu prezentarea acţiunilor eligibile din cadrul programului de investiţii, conform anexei nr. 1, şi a cheltuielilor estimate pentru fiecare acţiune; f) graficul de execuţie preconizat pentru fiecare acţiune eligibilă; g) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului prin care se angajează să execute în totalitate acţiunile prevăzute în programul de investiţii depus. h) documente care dovedesc îndeplinirea condiţiilor de solicitant, aşa cum sunt descrise la pct. 1 lit. b);----------Lit. h) a pct. 7.1 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 2.010 din 15 septembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 29 septembrie 2015. i) declaraţie pe propria răspundere că investiţia va fi implementată doar cu fonduri F.E.G.A.;----------Lit. i) a pct. 7.1 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 2.010 din 15 septembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 29 septembrie 2015. j) declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că investiţia se păstrează pe o durată de 5 (cinci) ani după data finalizării ei, în acelaşi loc şi în stare de funcţionare, fără modificări importante a condiţiilor de proprietate/exploatare;----------Lit. j) a pct. 7.1 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 2.010 din 15 septembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 29 septembrie 2015. k) copie certificată «conform cu originalul» a certificatului de înregistrare la registrul comerţului şi statutul societăţii, însuşită sub semnătură de solicitant, după caz;----------Lit. k) a pct. 7.1 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 2.010 din 15 septembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 29 septembrie 2015.7.2. În vederea acordării sprijinului financiar pentru măsura de investiţii solicitantul depune la sediile centrelor judeţene ale A.P.I.A. următoarele documente: a) cerere pentru acordarea sprijinului financiar pentru măsura de investiţii conform anexei nr. 2; b) identitatea bancară a solicitantului; c) procesul-verbal de recepţie cantitativă şi calitativă a proiectului de investiţii, întocmit de A.P.I.A.; d) documente justificative prin care se atestă efectuarea plăţilor aferente proiectului aprobat. e) copii ale contractelor de servicii pentru lucrările efectuate cu terţi, însoţite de devizele lucrărilor;----------Lit. e) a pct. 7.2 a fost introdusă de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 2.010 din 15 septembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 29 septembrie 2015. f) copii ale facturilor care atestă achiziţii de materii/materiale şi/sau prestări servicii;----------Lit. f) a pct. 7.2 a fost introdusă de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 2.010 din 15 septembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 29 septembrie 2015. g) copii ale documentelor prin care se atestă plata facturilor/serviciilor achiziţionate.----------Lit. g) a pct. 7.2 a fost introdusă de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 2.010 din 15 septembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 29 septembrie 2015.7.3. Centrele judeţene ale A.P.I.A. comunică solicitanţilor, în scris, în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la depunerea programelor de investiţii, hotărârea de aprobare/respingere.7.4. Solicitanţii sprijinului financiar ale căror programe de investiţii au fost respinse pot depune contestaţii în termen de 10 zile lucrătoare de la comunicarea respingerii la sediile centrelor judeţene ale A.P.I.A.7.5. În cazul în care solicitantul nu realizează acţiunile eligibile prevăzute în proiectul aprobat sau în cazul în care solicitantul renunţă, documentaţiile depuse se păstrează la sediile centrelor judeţene ale A.P.I.A.7.6. Programele de investiţii ale beneficiarilor care nu depun nicio cerere de plată şi care se află într-un stadiu de realizare ce nu mai permite finalizarea acţiunilor, conform pct. 7 subpct. 7.1 lit. f), vor fi reziliate.7.7. Solicitantul are obligaţia: a) să ţină o evidenţă separată a operaţiunilor financiare legate de programul de investiţii; b) să accepte orice verificare (atât a documentelor, cât şi la faţa locului) efectuată de către autorităţile competente însărcinate cu controlul tuturor plăţilor solicitate din F.E.G.A., inclusiv sub forma verificării furnizorilor, sau a oricărui terţ care intervine în proiect şi să permită/să faciliteze accesul în spaţiile administrative şi de producţie; c) să deţină, să păstreze şi să pună la dispoziţie orice document care să permită verificarea realizării efective a investiţiei.----------Pct. 7.7 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 2.010 din 15 septembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 29 septembrie 2015.8. Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa 1la normele metodologiceAcţiunile din cadrul operaţiunilor eligibileProducţia sau comercializarea produselor vinicole - art. 50 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, cu completările ulterioare, şi Liniile directoare pentru implementarea programelor naţionale de sprijin în sectorul vitivinicol (1) Producţia produselor vinicole, de la strugure la vinul din crame, îmbuteliat şi etichetat- Îmbunătăţirea condiţiilor de depozitare/cupajare/maturare a vinului prin achiziţia de recipiente confecţionate din lemn- Îmbunătăţirea managementului pivniţei prin achiziţia de:- computere şi software specializat de îmbunătăţire a calităţii în transportul şi prelucrarea strugurilor, producţia de vin şi de prelucrare şi depozitare a materiilor prime şi a produselor;- echipament de calculator şi programe conexe specializate care vizează controlul echipamentului tehnologic pentru prelucrare, depozitare şi manipulare a produsului;- programe de computer pentru managementul pivniţei. (2) Controlul calităţiiÎmbunătăţirea controlului calităţii produselor vinicole, inclusiv a vinurilor ecologice, prin echiparea laboratoarelor pentru controlul calităţii produselor vitivinicole:- cumpărarea de echipamente noi, inclusiv de software, utilizate în cadrul controlului de calitate a materialelor, a produselor şi a condiţiilor de mediu în care se desfăşoară procesele de producţie şi conservarea. (3) Comercializarea produselor vinicoleRenovarea/Modernizarea infrastructurii de vânzare şi de prezentare, amplasată în perimetrul unităţii de vinificaţie:- vinoteci;- săli de prezentare/vânzare, în care beneficiarul îşi prezintă/vinde produsele proprii.----------Alin. (3) din anexa 1 la normele metodologice a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 2.010 din 15 septembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 29 septembrie 2015.  +  Anexa 2la normele metodologiceCerere pentru acordarea sprijinului financiar pentru măsura de investiţii*Font 9*┌────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐│ │ Nr. de înregistrare/Data │├────────────────────────────────────────────────────────┼──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤│1. Nr. unic de identificare beneficiar RUI: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤│ │ Ştampila A.P.I.A. - C.J. │├────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┤│ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│2. Denumirea solicitantului: │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│2.1. CUI: │├───────────────────────────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤│3. Adresa completă a solicitantului │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │├──────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──────────────┬──┬──┤│4. Cod poştal │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │4.1. Cod ţară │ │ │├──────────────────────────┴──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┬──┬──┬──┬──┼──┼──┤│5. Telefon │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┬──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤│5.1. Fax │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤│5.2. E-mail │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│6. Banca/Filiala │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│6.1. Cod IBAN │├──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│7. Solicit sprijin financiar pentru măsura de investiţii în baza Regulamentului (UE) ││nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de ││instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a ││(CE) nr. 1.234/                                                                          ││2007 ale Consiliului, cu completările ulterioare, şi a Regulamentului (CE) nr. 555/2008 ││al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) ││nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pieţei vitivinicole în ceea ce ││priveşte programele de sprijin, comerţul cu ţările terţe, potenţialul de producţie şi ││privind controalele în sectorul vitivinicol, cu modificările şi completările ulterioare, ││şi a Ordinului viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, │nr. 1.801/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în ││aplicare a măsurii de investiţii, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului ││naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018, cu modificările şi ││completările ulterioare. │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7.1. Denumirea programului: │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤│8. Data începerii lucrărilor: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤│9. Data finalizării lucrărilor: │├───────────────────────────────────────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤│10. Suma totală a programului (lei) │ │ │ │ │ │ │ │, │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤│10.1. Suma sprijinului financiar solicitat (lei) │ │ │ │ │ │ │ │, │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤│11. Suma totală a programului (euro) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┴──┴──┴──┴──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤│11.1. Suma sprijinului financiar solicitat (euro) │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤│Rata de schimb utilizată: │ │ ,│ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────┬──┬──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤│Data de referinţă a ratei de schimb: │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤│ Angajamente şi declaraţii │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Subsemnatul, ........, legitimat cu BI/CI seria ...... nr. ..........., eliberat(ă) de ││......... la data ......., CNP ................., reprezentant/împuternicit legal al ││......................................................................................., ││declar că: ││Am luat cunoştinţă de condiţiile de eligibilitate, respectiv mă angajez să efectuez ││lucrările prevăzute în programul de investiţii, în termenul menţionat, să furnizez orice ││document justificativ care îmi va fi solicitat, să mă supun oricărui control şi, în cazul││în care declaraţia mea se va dovedi falsă, să înapoiez la simpla cerere a Agenţiei de ││Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A.) suma care a fost virată de aceasta sub││titlul de sprijin, fără a mă sustrage eventualelor urmări ce ar putea fi angajate ││împotriva mea. ││Declar că am luat cunoştinţă de prevederile comunitare privind măsura de investiţii, de ││condiţiile de acordare a sprijinului conform Ordinului viceprim-ministrului, ministrul ││agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 1.801/2014, cu modificările şi completările ││ulterioare, şi recunosc că orice încălcare a dispoziţiilor care sunt precizate de ││A.P.I.A. antrenează respingerea sprijinului sau înapoierea sumelor incorect încasate. ││Datele înscrise în formularul de cerere şi în documentele anexate acesteia sunt reale, ││complete şi perfect valabile şi am luat cunoştinţă despre consecinţele legale rezultate ││în urma furnizării de date false. Sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în ││baza de date A.P.I.A., procesate şi verificate în vederea calculării plăţii şi transmise ││autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări ││economice, în condiţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la ││prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu ││modificările şi completările ulterioare. ││În cazul în care renunţ la drepturile mele aferente cererii de plată, voi comunica în ││scris aceasta către A.P.I.A. cu cel puţin 30 de zile înainte de efectuarea plăţii. ││În cazul în care între data depunerii cererii şi data acordării plăţii au intervenit ││modificări ale informaţiilor declarate în cerere, în termen de 10 zile lucrătoare de la ││producere voi comunica în scris aceste schimbări către A.P.I.A. ││Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru acordarea sprijinului financiar, precum││şi înscrierea cu intenţie în formular a informaţiilor incomplete, neconforme cu ││realitatea, atrag sancţiuni de natură financiară sau penală, după caz. ││ ││ATENŢIE! ││ ││Orice persoană care face declaraţii false poate fi acţionată în justiţie. ││O declaraţie falsă sau incorectă poate conduce la pierderea drepturilor şi la pierderea ││posibilităţii de recuperare a oricăror cheltuieli executate deja. │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Numele şi prenumele solicitantului ││Reprezentant sau împuternicit legal: ││ ││ ││ ││ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Locul întocmirii: │├───────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤│Data: │ Semnătura/Ştampila │├───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │└───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────┘----------Anexa 2 la normele metodologice a fost înlocuită cu anexa din ORDINUL nr. 2.010 din 15 septembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 29 septembrie 2015, potrivit pct. 9 al art. I din acelaşi act normativ.-------