HOTĂRÂRE nr. 800 din 30 septembrie 2015pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 206/2015 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 738 din 1 octombrie 2015  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 206/2015 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 30 martie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Pentru anul 2016 includerea unităţilor de specialitate în programele naţionale de sănătate se realizează pe baza unor criterii elaborate la propunerea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi a unei metodologii de selecţie care se aprobă prin normele tehnice, până la data de 31 decembrie 2015."2. La articolul 4 alineatul (3), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c)furnizori privaţi de servicii medicale pentru serviciile medicale care excedează capacităţii furnizorilor publici de servicii medicale; selecţia furnizorilor privaţi de servicii medicale se realizează potrivit prevederilor alin. (2^1);".3. La articolul 7, alineatele (4), (7) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(4) Sumele aprobate pentru decontarea medicamentelor, materialelor sanitare specifice, dispozitivelor medicale şi altele asemenea eliberate şi serviciilor medicale efectuate în cadrul programelor naţionale de sănătate curative se alocă lunar, la solicitările caselor de asigurări de sănătate, pe baza cererilor fundamentate ale unităţilor de specialitate, în funcţie de indicatorii realizaţi şi în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie, însoţite de documentele justificative prevăzute în normele tehnice...................................................................... (7) Pentru derularea programelor naţionale de sănătate curative în cadrul cărora se asigură medicamente, materialele sanitare specifice, dispozitivele medicale şi altele asemenea, servicii prin tratament Gamma Knife, servicii de diagnosticare a leucemiilor acute, servicii medicale paraclinice, casele de asigurări de sănătate încheie contracte pentru derularea programelor naţionale de sănătate curative cu unităţile de specialitate prevăzute la art. 4 alin. (3), care sunt în relaţie contractuală pentru furnizare de servicii medicale spitaliceşti, furnizarea de medicamente, respectiv pentru furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile paraclinice, după caz. Medicamentele în tratamentul ambulatoriu, eliberate în cadrul programelor naţionale de sănătate curative, care fac obiectul contractelor cost-volum, se eliberează de către farmacii în baza actelor adiţionale încheiate în acest sens. (8) Pentru derularea Subprogramului de radioterapie a bolnavilor cu afecţiuni oncologice din cadrul Programului naţional de oncologie şi a Programului naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică, casele de asigurări de sănătate încheie contracte pentru furnizarea de servicii de radioterapie în spitalizare de zi, respectiv contracte pentru furnizarea de servicii de dializă în regim ambulatoriu după cum urmează: a) cu unităţile de specialitate prevăzute la art. 4 alin. (3) lit. b) şi c) care se află în relaţie contractuală pentru furnizare de servicii medicale spitaliceşti; b) cu unităţile de specialitate prevăzute la art. 4 alin. (3) lit. b) şi c) care au structură aprobată pentru furnizarea de servicii de radioterapie, respectiv pentru furnizarea de servicii de dializă şi care se află sau nu se află în relaţie contractuală pentru furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate."4. La articolul 9, literele g), i)-l), p), r), ad)-af) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"g) să monitorizeze consumul total de medicamente eliberate prin farmaciile cu circuit închis în cadrul programelor/ subprogramelor naţionale de sănătate, cu evidenţe distincte, inclusiv pentru DCI-urile aprobate prin comisiile de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi de la nivelul caselor de asigurări de sănătate, precum şi pentru DCI-urile care fac obiectul contractelor cost-volum;.................................................................... i) să transmită casei de asigurări de sănătate, în primele 15 zile ale lunii următoare încheierii perioadei pentru care se face raportarea: raportări lunare, trimestriale, cumulat de la începutul anului, şi anuale privind sumele utilizate pe fiecare program/subprogram, indicatorii realizaţi, precum şi evidenţa nominală în baza CNP/CID/număr card european/număr formular/număr paşaport/număr act identitate, după caz, pentru bolnavii trataţi în cadrul programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative; j) să transmită lunar la casa de asigurări de sănătate, în vederea validării şi decontării contravalorii facturii/facturilor, documentele justificative, atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic, în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, în limita sumei prevăzute în contract şi a sumelor disponibile cu această destinaţie; pentru furnizorii care au semnătura electronică extinsă factura şi documentele justificative se transmit numai în format electronic; k) să transmită caselor de asigurări de sănătate prescripţiile medicale electronice prescrise off-line/copii ale foilor de condică în baza cărora s-au eliberat medicamentele/materialele sanitare specifice, dispozitivele medicale şi altele asemenea, pentru tratamentul în ambulatoriu, însoţite de borderourile centralizatoare cu evidenţe distincte pentru fiecare program/ subprogram naţional de sănătate; l) să organizeze evidenţa electronică a bolnavilor care beneficiază de medicamentele şi/sau materialele sanitare specifice, servicii prin tratament Gamma Knife, servicii de diagnosticare a leucemiilor acute, după caz, în cadrul programelor/subprogramelor, pe baza setului minim de date al bolnavului: CNP/CID/număr card european/număr formular/număr paşaport/număr act identitate, diagnostic specific concordant cu programul, medicul curant (cod parafă), medicamentele/materiale sanitare specifice eliberate, serviciile efectuate, cantitatea şi valoarea de decontat, potrivit schemei terapeutice prescrise, cu respectarea protocoalelor;................................................................... p) să anunţe casa de asigurări de sănătate despre modificarea oricăreia dintre condiţiile care au stat la baza încheierii contractului de furnizare de servicii medicale, în maximum 5 zile lucrătoare de la data producerii modificării, şi să îndeplinească în permanenţă aceste condiţii pe durata derulării contractelor; r) să asigure utilizarea formularului de prescripţie medicală electronică on-line şi numai pentru situaţii justificate prescripţia electronică off-line, pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, şi să îl elibereze, ca o consecinţă a actului medical propriu, numai pentru medicamentele şi materialele sanitare specifice care fac obiectul programelor naţionale de sănătate curative; asumarea prescripţiei electronice de către medicii prescriptori se face prin semnătură electronică extinsă potrivit dispoziţiilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, iar în situaţia în care medicii prescriptori nu deţin semnătură electronică, prescripţia medicală se va lista pe suport hârtie şi va fi completată şi semnată de medicul prescriptor; să asigure utilizarea formularului de prescripţie medicală, care este formular cu regim special unic pe ţară, pentru prescrierea substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope; să asigure utilizarea formularului electronic de prescripţie medicală pentru prescrierea substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope de la data la care acesta se implementează; să furnizeze tratamentul, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, şi să prescrie medicamentele şi materialele sanitare specifice care se acordă în cadrul programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative, informând în prealabil asiguratul despre tipurile şi efectele terapeutice ale medicamentelor pe care urmează să i le prescrie. În condiţiile recomandării unor medicamente care nu se regăsesc în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, să informeze asiguraţii prin medicii curanţi/medicii prescriptori că acestea nu se decontează din Fond, putând face dovada prin semnătura asiguratului că a fost informat în acest sens;.................................................................... ad) să asigure medicamente în cadrul programelor naţionale curative de oncologie, diabet zaharat şi hemofilie pentru pacienţii titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, în perioada de valabilitate a cardului, în aceleaşi condiţii ca şi pentru persoanele asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România; ae) să întocmească evidenţe distincte pentru servicii medicale, medicamente, materiale sanitare specifice, dispozitive medicale şi altele asemenea asigurate potrivit prevederilor lit. ad) şi ad^1) şi decontate din bugetul FNUASS; af) să raporteze distinct, în vederea decontării, caselor de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală serviciile prevăzute la lit. ad) şi ad^1), însoţite de copii ale documentelor care au deschis dreptul la servicii medicale, medicamente, materiale sanitare specifice, dispozitive medicale şi altele asemenea, după caz, de documentele justificative/ documentele însoţitoare;".5. La articolul 9, după litera ad) se introduce o nouă literă, litera ad^1), cu următorul cuprins:"ad^1) să asigure servicii medicale, medicamente, materiale sanitare specifice, dispozitive medicale şi altele asemenea pentru pacienţii beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, în perioada de valabilitate a acestora, în aceleaşi condiţii ca pentru persoanele asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, precum şi pacienţilor din alte state cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale;".6. La articolul 10, literele g), r), ţ), x), aa), ad), ae) şi af) se modifica şi vor avea următorul cuprins:"g) să întocmească şi să transmită caselor de asigurări de sănătate, în condiţiile stabilite în normele tehnice, documentele necesare în vederea decontării medicamentelor şi materialelor sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe/subprograme naţionale de sănătate curative: factură şi alte documente justificative prevăzute în normele tehnice; sumele prevăzute în factură şi medicamentele şi materialele sanitare specifice din documentele justificative însoţitoare, prezentate caselor de asigurări de sănătate de furnizorii de medicamente în vederea decontării acestora, trebuie să corespundă cu datele raportate în Sistemul informatic unic integrat şi cu datele raportate potrivit prevederilor lit. u);.................................................................... r) să depună, în luna următoare celei pentru care s-au eliberat medicamentele şi materialele sanitare specifice ce se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sănătate curative, inclusiv pentru medicamentele ce fac obiectul contractelor cost-volum, documentele necesare în vederea decontării pentru luna respectivă, până la termenul prevăzut în contract; pentru medicamentele eliberate decontarea se face cu încadrarea în bugetul aprobat la nivelul casei de asigurări de sănătate şi afişat de aceasta pe site;.................................................................... ţ) să anunţe casa de asigurări de sănătate despre modificarea oricăreia dintre condiţiile care au stat la baza încheierii contractului de furnizare de medicamente în tratamentul ambulatoriu, precum şi de materiale sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sănătate curative, în maximum 5 zile lucrătoare de la data producerii modificării, şi să îndeplinească în permanenţă aceste condiţii pe durata derulării contractelor;.................................................................... x) să nu elibereze medicamente şi/sau materiale sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sănătate curative prin farmaciile/oficinele locale de distribuţie excluse din contractele încheiate între societăţile farmaceutice şi casa de asigurări de sănătate, după data excluderii acestora din contract, sau prin alte puncte de desfacere de medicamente, farmacii/oficine locale de distribuţie decât cele prevăzute în contract;.................................................................... aa) să solicite începând cu data implementării cardului naţional de asigurări sociale de sănătate acest document/adeverinţa de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul naţional din motive religioase sau de conştiinţă/adeverinţa înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite card naţional duplicat sau, după caz, documentele prevăzute la art. 223 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul şi să le utilizeze în vederea eliberării medicamentelor şi/sau materialelor sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sănătate curative, dacă acestea se ridică din farmacie de către beneficiarul prescripţiei; în situaţia în care ridicarea medicamentelor şi/sau materialelor sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sănătate curative de la farmacie se face de către un împuternicit, se solicită cardul naţional de asigurări sociale de sănătate al împuternicitului sau cartea de identitate/buletinul de identitate/paşaportul, dacă împuternicitul nu poate prezenta cardul naţional de asigurări sociale de sănătate. Medicamentele şi/sau materialele sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sănătate curative acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate;.................................................................... ad) să elibereze medicamentele şi/sau materialele sanitare specifice din prescripţiile medicale eliberate de medicii aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate pentru:(i) titularii cardului european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/ Confederaţia Elveţiană, în perioada de valabilitate a cardului, pentru programele naţionale curative de oncologie şi diabet zaharat, în aceleaşi condiţii ca şi pentru persoanele asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România;(ii) beneficiarii formularelor/documentelor europene emise în temeiul prevederilor Regulamentului (CE) nr. 883/2004, în perioada de valabilitate a acestora, în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România;(iii) pacienţii din alte state cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale; ae) să întocmească evidenţe distincte pentru medicamentele şi/sau materialele sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe/subprograme naţionale de sănătate curative acordate şi decontate din bugetul Fondului pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/ Confederaţia Elveţiană, titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate, respectiv beneficiari ai formularelor/ documentelor europene emise în temeiul prevederilor Regulamentului (CE) nr. 883/2004, şi să raporteze lunar caselor de asigurări de sănătate cu care se află în relaţii contractuale consumul de medicamente şi/sau materiale sanitare specifice, însoţit de copii ale documentelor care au deschis dreptul la medicamente şi/sau materiale sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe/subprograme naţionale de sănătate curative şi, după caz, de documentele justificative/documentele însoţitoare, la preţurile de decontare stabilite pentru cetăţenii români asiguraţi, fără a încasa contribuţie personală pentru acest preţ; af) să întocmească evidenţe distincte pentru medicamentele şi/sau materialele sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe/subprograme naţionale de sănătate curative acordate şi decontate din bugetul Fondului pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, care au dreptul şi beneficiază de medicamente şi/sau materiale sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe/subprograme naţionale de sănătate curative sanitare acordate pe teritoriul României, şi să raporteze lunar în vederea decontării caselor de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală consumul de medicamente şi/sau materiale sanitare specifice, însoţite de copii ale documentelor care au deschis dreptul la medicamente şi/sau materiale sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe/subprograme naţionale de sănătate curative şi, după caz, de documentele justificative/documente însoţitoare, la preţurile de decontare stabilite pentru cetăţenii români asiguraţi, fără a încasa contribuţie personală pentru acest preţ."7. La articolul 11, literele d), j), aj), am) şi ao) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"d) să factureze lunar, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate, activitatea realizată potrivit contractului de furnizare de servicii medicale paraclinice în cadrul unor programe/subprograme naţionale de sănătate curative; factura este însoţită de documentele justificative privind activităţile realizate, atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic, în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate; pentru furnizorii care au semnătura electronică extinsă, factura şi documentele justificative se transmit numai în format electronic;................................................................... j) să anunţe casa de asigurări de sănătate despre modificarea oricăreia dintre condiţiile care au stat la baza încheierii contractului de furnizare de servicii medicale în maximum 5 zile lucrătoare de la data producerii modificării şi să îndeplinească în permanenţă aceste condiţii pe durata derulării contractului;................................................................... aj) să asigure acordarea de servicii medicale paraclinice beneficiarilor formularelor/documentelor europene emise în temeiul prevederilor Regulamentului (CE) nr. 883/2004, în perioada de valabilitate a acestora, în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, respectiv pacienţilor din alte state cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale;................................................................... am) să organizeze evidenţa electronică a bolnavilor care beneficiază de servicii medicale paraclinice, în cadrul programelor/subprogramelor naţionale de sănătate, pe baza setului minim de date: CNP/CID/număr card european/număr formular/număr paşaport/număr act de identitate al bolnavului, diagnostic specific concordant cu programul, medicul curant (cod parafă);................................................................... ao) să raporteze distinct, în vederea decontării caselor de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală, serviciile medicale paraclinice prevăzute la lit. an), însoţite de copii ale documentelor care au deschis dreptul la serviciile medicale paraclinice şi, după caz, de documentele justificative/documentele însoţitoare."8. La articolul 12, literele ab), ad), ai) şi aj) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"ab) să organizeze evidenţa electronică a bolnavilor care beneficiază de servicii medicale de dializă în cadrul programului, pe baza setului minim de date: CNP/CID/număr card european/număr formular/număr paşaport/număr act de identitate al bolnavului, diagnostic specific concordant cu programul, medicul curant (cod parafă), servicii medicale de dializă efectuate;................................................................... ad) să transmită lunar caselor de asigurări de sănătate, atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic, în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, cu respectarea confidenţialităţii datelor, declaraţia de servicii lunară, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea; pentru furnizorii care au semnătură electronică extinsă, factura şi documentele justificative se transmit numai în format electronic;................................................................... ai) să întocmească evidenţe distincte pentru serviciile medicale acordate şi decontate din bugetul Fondului pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate, respectiv beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în temeiul prevederilor Regulamentului (CE) nr. 883/2004 pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, care au dreptul şi beneficiază de servicii medicale acordate pe teritoriul României; aj) să raporteze distinct caselor de asigurări de sănătate cu care se află în relaţii contractuale serviciile de dializă prevăzute la lit. ai) însoţite de copii ale documentelor care au deschis dreptul la servicii medicale şi, după caz, de documentele justificative/documente însoţitoare;".9. La articolul 13, literele c), ab), ac), af), ag) şi ah) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"c) să furnizeze serviciile de radioterapie pacienţilor titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, în perioada de valabilitate a cardului, respectiv beneficiarilor formularelor/documentelor europene emise în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 883/2004, în perioada de valabilitate a acestora, în aceleaşi condiţii ca pentru persoanele asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, precum şi pacienţilor din alte state cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale;..................................................................... ab) să organizeze evidenţa electronică a bolnavilor care beneficiază de servicii de radioterapie în cadrul programului, pe baza setului minim de date: CNP/CID/număr card european/număr formular /număr paşaport/număr act identitate al bolnavului, diagnostic specific concordant cu programul, medicul curant (cod parafă), servicii de radioterapie efectuate (inclusiv doza totală administrată); ac) să nu încaseze sume de la asiguraţi pentru serviciile de radioterapie, şi pentru niciun act administrativ emis ca urmare a furnizării acestor servicii în cadrul subprogramului, cu excepţia celei de-a doua opinii medicale, la cererea expresă a asiguratului şi numai în situaţia în care aceasta a fost acordată de o altă echipă medicală decât cea care a aprobat planul de tratament iniţial;..................................................................... af) să întocmească evidenţe distincte pentru serviciile de radioterapie asigurate potrivit lit. c) şi decontate din bugetul Fondului; ag) să raporteze distinct caselor de asigurări de sănătate cu care se află în relaţii contractuale serviciile prevăzute la lit. af) însoţite de copii ale documentelor care au deschis dreptul la servicii medicale şi, după caz, de documentele justificative/ documente însoţitoare; ah) să transmită lunar caselor de asigurări de sănătate, atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic, în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, cu respectarea confidenţialităţii datelor, declaraţia de servicii lunară, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea; pentru furnizorii care au semnătură electronică extinsă, raportarea în vederea decontării se face în sistem electronic;".10. La articolul 14 alineatul (1), literele a), b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) la prima constatare, reţinerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 1% din valoarea medicamentelor/materialelor sanitare specifice/serviciilor medicale eliberate/ efectuate în luna în care s-au înregistrat aceste situaţii pentru programul/subprogramul respectiv; b) la a doua constatare, reţinerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 3% din valoarea medicamentelor/ materialelor sanitare specifice/serviciilor medicale eliberate/ efectuate în luna în care s-au înregistrat aceste situaţii pentru programul/subprogramul respectiv; c) la a treia constatare şi la următoarele constatări după aceasta, reţinerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 9% la valoarea medicamentelor/materialelor sanitare specifice/serviciilor medicale eliberate/efectuate în luna în care s-au înregistrat aceste situaţii pentru programul/subprogramul respectiv;".11. La articolul 14, alineatele (2), (3), (5), (6), (12), (13), (15), (18), (19), (20), (21) şi (25) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 9 lit. v) atrage reţinerea unei sume calculate după încheierea fiecărei luni, prin aplicarea unui procent de 3%, pentru fiecare lună neraportată în cadrul fiecărui trimestru, la valoarea medicamentelor eliberate în luna în care s-au înregistrat aceste situaţii pentru programul naţional/subprogramul respectiv. (3) Nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 9 lit. v) atrage reţinerea unei sume calculate după încheierea fiecărui trimestru, prin aplicarea unui procent suplimentar de 5% faţă de procentul prevăzut la alin. (2), pentru fiecare lună neraportată în cadrul trimestrului respectiv, la valoarea medicamentelor eliberate în luna în care s-au înregistrat aceste situaţii pentru programul naţional/subprogramul respectiv............................................................................................... (5) În cazul în care se constată nerespectarea de către o farmacie/oficină locală de distribuţie, în mod nejustificat, a programului de lucru comunicat casei de asigurări de sănătate şi prevăzut în contract de către furnizorii de medicamente, respectiv farmaciile cu circuit deschis aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizarea de medicamente şi a unor materiale sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sănătate curative, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, se aplică următoarele măsuri: a) la prima constatare, diminuarea cu 5% a sumei cuvenite pentru luna în care s-au înregistrat aceste situaţii; b) la a doua constatare, diminuarea cu 10% a sumei cuvenite pentru luna în care s-au înregistrat aceste situaţii; c) la a treia constatare, diminuarea cu 16% a sumei cuvenite pentru luna în care s-au înregistrat aceste situaţii. (6) În cazul în care se constată nerespectarea de către o farmacie/oficină locală de distribuţie a obligaţiilor prevăzute la art. 10 lit. a)-f), h), j)-w), ab) şi ad)-af) se aplică următoarele măsuri: a) la prima constatare, avertisment scris; b) la a doua constatare, diminuarea cu 10% a sumei cuvenite pentru luna în care s-au înregistrat aceste situaţii; c) la a treia constatare, diminuarea cu 16% a sumei cuvenite pentru luna în care s-au înregistrat aceste situaţii...................................................................... (12) Nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 12 lit. ş) atrage reţinerea unei sume calculate după încheierea fiecărei luni, prin aplicarea unui procent de 3%, pentru fiecare lună neraportată în cadrul fiecărui trimestru, din contravaloarea serviciilor de dializă aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii. (13) Nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 12 lit. ş) atrage reţinerea unei sume calculate după încheierea fiecărui trimestru, prin aplicarea unui procent suplimentar de 5% faţă de procentul prevăzut la alin. (12), pentru fiecare lună neraportată în cadrul trimestrului respectiv, din contravaloarea serviciilor de dializă aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii...................................................................... (15) Nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 12 lit. af) atrage reţinerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 1% la contravaloarea serviciilor de dializă aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii...................................................................... (18) În cazul în care, în urma controlului efectuat de către serviciile specializate ale caselor de asigurări de sănătate, se constată că serviciile raportate potrivit contractului în vederea decontării acestora nu au fost efectuate, se recuperează contravaloarea acestor servicii şi se diminuează cu 10% contravaloarea serviciilor de dializă aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii. (19) În cazul în care se constată nerespectarea de către furnizorii de servicii de radioterapie a obligaţiilor prevăzute la art. 13 lit. c), d), g), h), j), l), p), r), ah) şi ai) se va diminua contravaloarea serviciilor de radioterapie după cum urmează: a) la prima constatare, reţinerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 1% la contravaloarea serviciilor de radioterapie aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii; b) la a doua constatare, reţinerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 3% la contravaloarea serviciilor de radioterapie aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii; c) la a treia constatare şi la următoarele constatări după aceasta, reţinerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 9% la contravaloarea serviciilor de radioterapie aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii. (20) Nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 13 lit. ş) atrage reţinerea unei sume calculate după încheierea fiecărei luni, prin aplicarea unui procent de 3%, pentru fiecare lună neraportată în cadrul fiecărui trimestru, la contravaloarea serviciilor de radioterapie aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii. (21) Nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 13 lit. ş) atrage reţinerea unei sume calculate după încheierea fiecărui trimestru, prin aplicarea unui procent suplimentar de 5% faţă de procentul prevăzut la alin. (20), pentru fiecare lună neraportată în cadrul trimestrului respectiv, la contravaloarea serviciilor de radioterapie aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii...................................................................... (25) În cazul în care, în urma controlului efectuat de către serviciile specializate ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate sau ale caselor de asigurări de sănătate, se constată că serviciile raportate potrivit contractului în vederea decontării acestora nu au fost efectuate, se recuperează contravaloarea acestor servicii şi se diminuează cu 10% contravaloarea serviciilor de radioterapie aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii."12. La articolul 14 alineatul (11), literele a), b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) la prima constatare, reţinerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 1% din contravaloarea serviciilor de dializă aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii; b) la a doua constatare, reţinerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 3% din contravaloarea serviciilor de dializă aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii; c) la a treia constatare şi la următoarele constatări după aceasta, reţinerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 9% din contravaloarea serviciilor de dializă aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii;"13. La articolul 14 alineatul (16), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) la prima constatare se diminuează cu 5% contravaloarea serviciilor de dializă aferente lunii în care s-au produs aceste situaţii;".14. La articolul 15 alineatul (1), literele b), i) şi j) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"b) să deconteze furnizorilor, la termenele prevăzute în contract, pe baza facturii însoţite de documente justificative transmise pe suport hârtie/în format electronic, după caz, în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, contravaloarea serviciilor medicale contractate, efectuate, raportate şi validate de casele de asigurări de sănătate potrivit reglementărilor legale în vigoare, inclusiv din punct de vedere financiar, în limita valorii de contract; pentru furnizorii care au semnătură electronică extinsă, raportarea în vederea decontării se face în sistem electronic;..................................................................... i) să ţină evidenţa distinctă pentru serviciile medicale, medicamentele, materialele sanitare specifice, dispozitivele medicale şi altele asemenea acordate şi decontate din bugetul Fondului pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate, respectiv beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în temeiul prevederilor Regulamentului (CE) nr. 883/2004, după caz, precum şi din alte state cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, care beneficiază de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale acordate pe teritoriul României; j) să deconteze contravaloarea serviciilor medicale, medicamentelor, materialelor sanitare specifice, dispozitivelor medicale şi altor asemenea acordate, după caz, posesorilor de card european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, în perioada de valabilitate a cardului, respectiv beneficiarilor de formulare/documente emise în temeiul prevederilor Regulamentului (CE) nr. 883/2004, în perioada de valabilitate a acestora, precum şi pacienţilor din alte state cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale, urmând să întocmească ulterior formularele specifice şi să le transmită spre decontare, prin intermediul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, instituţiilor competente din statele ai căror asiguraţi sunt."15. La articolul 16, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Pentru societăţile farmaceutice în cadrul cărora funcţionează mai multe farmacii/oficine locale de distribuţie, condiţiile de reziliere a contractelor prevăzute la alin. (1) lit. f), g), h) şi j) - pentru nerespectarea prevederilor art. 10 lit. f), g), r), ţ), u) şi x) - se aplică la nivel de societate; restul condiţiilor de reziliere prevăzute la alin. (1) se aplică corespunzător pentru fiecare dintre farmaciile/oficinele locale de distribuţie la care se înregistrează aceste situaţii, prin excluderea lor din contract şi modificarea contractului în mod corespunzător."16. La articolul 16 alineatul (5), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:"g) în cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute la art. 13 lit. a), b), h), p), ţ) şi ac);"17. La articolul 24, alineatele (1), (3) şi (11) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 24. - (1) Medicamentele, materialele sanitare specifice, eliberate prin farmaciile cu circuit deschis aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, care se acordă bolnavilor cuprinşi în cadrul programelor naţionale de sănătate curative, se suportă la nivelul preţului de decontare. Prescrierea medicamentelor în ambulatoriu se face utilizându-se DCI, iar în cazuri justificate medical, în fişa medicală a pacientului, în cazul produselor biologice, precum şi în cazul medicamentelor care fac obiectul contractelor cost-volum, prescrierea se face pe denumire comercială, cu menţionarea în prescripţie şi a DCI corespunzătoare.................................................................... (3) Pentru medicamentele autorizate, care au primit preţ şi au fost listate în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România (CANAMED), deţinătorul de autorizaţie de punere pe piaţă este obligat să asigure medicamentul pe piaţă în cantităţi suficiente pentru asigurarea nevoilor de consum ale pacienţilor, de la data avizării preţului..................................................................... (11) Medicamentele/Materialele sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor cu unele boli rare, boli endocrine, boli neurologice, diabet zaharat cuprinşi în unele programe naţionale de sănătate, se eliberează prin farmaciile cu circuit închis aparţinând unităţilor sanitare prin care se derulează aceste programe, pe bază de prescripţie medicală electronică/file de condică. În vederea decontării contravalorii medicamentelor/materialelor sanitare specifice, dispozitivelor medicale şi altele asemenea acordate în cadrul programelor, prescripţiile medicale electronice off-line/file de condică se transmit la casele de asigurări de sănătate, împreună cu borderoul centralizator cu evidenţe distincte pentru fiecare program/subprogram naţional de sănătate."18. După articolul 37 se introduce un nou articol, articolul 37^1, cu următorul cuprins:"Art. 37^1. - Furnizorii de servicii medicale aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate au obligaţia să transmită, în platforma informatică din asigurările de sănătate, serviciile medicale furnizate în cadrul programelor naţionale de sănătate - altele decât cele transmise în platforma informatică a asigurărilor de sănătate în condiţiile art. 11 lit. ai), art. 12 lit. e), art. 13 lit. e), în maximum 72 de ore de la momentul acordării serviciilor medicale, pentru serviciile acordate în luna pentru care se face raportarea, în condiţiile prevăzute în norme; asumarea serviciilor medicale acordate se face prin semnătură electronică extinsă potrivit dispoziţiilor Legii nr. 455/2001, republicată. În situaţia nerespectării acestei obligaţii, serviciile medicale nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate."19. În anexă, la litera B "Programe naţionale de sănătate curative finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate", subtitlul Programul naţional de oncologie, la obiective, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:"e) radioterapia bolnavilor cu afecţiuni oncologice realizate în regim de spitalizare de zi."  +  Articolul IIPrezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 octombrie 2015.

  PRIM-MINISTRU

  VICTOR-VIOREL PONTA

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul sănătăţii,

  Nicolae Bănicioiu

  Ministrul finanţelor publice,

  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 30 septembrie 2015.Nr. 800.-----