NORME METODOLOGICE din 26 iulie 2012 (*actualizate*)de aplicare a prevederilor art. 14^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă(actualizate la data de 23 septembrie 2015*)
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • MINISTERUL AFACERILOR EUROPENE
 • ----------  +  Articolul 1 (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, Autoritatea de certificare şi plată comunică Direcţiei generale de programare bugetară şi Direcţiei generale de sinteză a politicilor bugetare din cadrul Ministerului Finanţelor Publice sumele încasate şi utilizate până la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, din sumele primite suplimentar de România în baza prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.311/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 decembrie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului în ceea ce priveşte anumite dispoziţii referitoare la gestiunea financiară pentru anumite state membre care se confruntă cu dificultăţi grave sau sunt ameninţate de astfel de dificultăţi cu privire la stabilitatea lor financiară, detaliate pe fiecare program operaţional, respectiv pe fiecare ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management. Sumele mai sus menţionate, utilizate până la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2012, se vor reconstitui de către Autoritatea de certificare şi plată din sumele rambursate de Comisia Europeană. (2) În termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, Autoritatea de certificare şi plată comunică autorităţilor de management, Direcţiei generale de programare bugetară şi Direcţiei generale de sinteză a politicilor bugetare din cadrul Ministerului Finanţelor Publice sumele încasate în conturile gestionate de Autoritatea de certificare şi plată începând cu data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2012 din sumele primite suplimentar de România în baza prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.311/2011, detaliate pe fiecare program operaţional, respectiv pe fiecare ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management. (3) În termen de 5 zile lucrătoare de la data încasării sumelor primite suplimentar de la Comisia Europeană în baza prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.311/2011, Autoritatea de certificare şi plată comunică autorităţilor de management, Direcţiei generale de programare bugetară şi Direcţiei generale de sinteză a politicilor bugetare din cadrul Ministerului Finanţelor Publice sumele încasate începând cu data intrării în vigoare a prezentelor norme, detaliate pe fiecare program operaţional, respectiv pe fiecare ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management. (4) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea comunicării, Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de autoritate de management pentru Programul operaţional sectorial Transport, analizează necesarul de fonduri pentru cofinanţarea proiectelor din cadrul programului şi comunică Ministerului Finanţelor Publice, respectiv Autorităţii de certificare şi plată, Direcţiei generale de sinteză a politicilor bugetare şi Direcţiei generale de programare bugetară, detalierea sumei primite suplimentar pe ordonatorii principali de credite beneficiari şi solicită Autorităţii de certificare şi plată virarea fondurilor în contul de venituri ale bugetului de stat deschis pe codul de identificare fiscală al fiecărui ordonator principal de credite, după cum urmează: a) al Ministerului Transporturilor, pentru cofinanţarea proiectelor ai căror beneficiari sunt cei prevăzuţi la art. 5 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare; b) al Ministerului Fondurilor Europene, pentru cofinanţarea proiectelor proprii finanţate din axa prioritară de asistenţă tehnică a acestui program; c) al Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, pentru cofinanţarea proiectelor celorlalte categorii de beneficiari din cadrul Programului operaţional sectorial Transport.----------Alin. (4) al art. 1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 837 din 23 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 8 mai 2015. (5) Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de autoritate de management pentru Programul operaţional sectorial Transport, comunică Ministerului Transporturilor, în cazul în care acesta este beneficiar de sume primite suplimentar de la Comisia Europeană în baza Regulamentului (UE) nr. 1.311/2011, în termenul menţionat la alin. (4), suma ce urmează a fi virată de Autoritatea de certificare şi plată potrivit art. 2 alin. (1).----------Alin. (5) al art. 1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 837 din 23 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 8 mai 2015.  +  Articolul 2 (1) În termen de 15 zile lucrătoare de la încasarea sumelor primite suplimentar de la Comisia Europeană în baza prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.311/2011 sau de la reconstituirea sumelor conform art. 1 alin. (1), respectiv în termen de 7 zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice pentru sumele aflate în sold, Autoritatea de certificare şi plată virează echivalentul în lei al acestor sume, calculat la cursul Băncii Naţionale a României valabil în ziua efectuării schimbului valutar, din contul 54.01.01.00 «Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea programelor operaţionale din cadrul obiectivului convergenţă», în contul de venituri ale bugetului de stat 20.A.45.22.00 «Sume primite în cadrul mecanismului top-up», codificat cu codul de identificare fiscală al fiecărui ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management, precum şi al ordonatorilor principali de credite prevăzuţi la art. 1 alin. (4) lit. a) deschis la Activitatea de trezorerie şi contabilitate publică a municipiului Bucureşti şi al ordonatorului principal de credite prevăzut la art. 1 alin. (4) lit. c) deschis la Activitatea de trezorerie şi contabilitate publică a municipiului Bucureşti. Contul de venituri ale bugetului de stat 20.A.45.22.00 «Sume primite în cadrul mecanismului top-up» se codifică în cazul ordonatorului principal de credite prevăzut la art. 1 alin. (4) lit. c) cu codul de identificare fiscală 8609468.----------Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de art. I din ORDINUL nr. 1.138 din 18 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 23 septembrie 2015, prin înlocuirea unei sintagme. (2) Autorităţile de management care gestionează programele operaţionale pentru care primesc suplimentar sume potrivit art. 1 au obligaţia de a solicita ordonatorilor principali de credite ai ministerelor în cadrul cărora funcţionează majorarea bugetelor, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la încasarea în conturile de venituri bugetare a echivalentului în lei al sumelor menţionate la alin. (1), prezentând acestora următoarele documente justificative: a) comunicarea prevăzută la art. 1; b) copia extrasului contului de venituri bugetare deschis la Trezoreria Statului, în care au fost încasate sumele virate de Autoritatea de certificare şi plată. (3) În cazul ordonatorilor principali de credite prevăzuţi la art. 1 alin. (4) lit. a) şi c), solicitarea prevăzută la alin. (2) se efectuează de către Direcţia economică din cadrul Ministerului Transporturilor şi, respectiv, de către Autoritatea de certificare şi plată.----------Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 837 din 23 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 8 mai 2015.  +  Articolul 3Ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management, precum şi ordonatorii principali de credite prevăzuţi la art. 1 alin. (4) lit. a) şi c) solicită, în baza documentelor justificative prevăzute la art. 2 alin. (2), Ministerului Finanţelor Publice introducerea modificărilor în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat, precum şi în volumul şi structura bugetelor ordonatorilor principali de credite.----------Art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 837 din 23 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 8 mai 2015.  +  Articolul 4 (1) Ministerul Finanţelor Publice, pe baza documentelor prezentate de ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management, precum şi de ordonatorii principali de credite prevăzuţi la art. 1 alin. (4) lit. a) şi c), introduce modificările corespunzătoare în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat, precum şi în volumul şi structura bugetelor acestora. (2) Sumele introduse în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat vor fi prevăzute distinct atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli, după cum urmează: a) la partea de venituri ale bugetului de stat vor fi prevăzute la capitolul 45.01 «Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări», la o poziţie distinctă, respectiv subcapitolul 45.01.22 «Sume primite în cadrul mecanismului top-up»; b) la partea de cheltuieli, în bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management pentru programele operaţionale care utilizează mecanismul plăţii indirecte şi în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale vor fi prevăzute la titlul 56 «Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare», după caz, la articolele:- 56.29 «Cheltuieli din sumele primite în cadrul mecanismului top-up»;- 56.30 «Transferuri din bugetul de stat din sumele primite în cadrul mecanismului top-up către bugetele locale»;- 56.31 «Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăţi comerciale, instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii şi alţi beneficiari de drept public sau privat necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare, din sumele încasate în cadrul procedurii top-up»; c) la ordonatorul principal de credite cu rol de autoritate de management pentru programul operaţional care utilizează mecanismul plăţii directe, precum şi la Ministerul Transporturilor, acestea se vor reflecta la titlul 56 «Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare», la poziţia de clasificaţie 56.XX.04, unde XX reprezintă articolul bugetar, conform clasificaţiei bugetare, la care se adaugă alineatul 04 «Cheltuieli din sumele primite în cadrul mecanismului top-up».----------Art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 837 din 23 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 8 mai 2015.  +  Articolul 5Ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management, precum şi ordonatorii principali de credite prevăzuţi la art. 1 alin. (4) lit. a) şi c) pot deschide şi utiliza creditele bugetare suplimentate conform art. 4 numai pentru destinaţiile aprobate conform art. 14^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare.----------Art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 837 din 23 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 8 mai 2015.  +  Articolul 6 (1) Ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management, precum şi ordonatorii principali de credite prevăzuţi la art. 1 alin. (4) lit. a) şi c), până la data de 15 decembrie a fiecărui an pot solicita Ministerului Finanţelor Publice deschiderea creditelor bugetare aprobate la titlul 56 «Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare», la articolele prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. b), respectiv alineatul prevăzut la art. 4 alin. (2) lit. c). (2) Ministerul Finanţelor Publice aprobă solicitarea menţionată la alin. (1), formulată de ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management, precum şi de ordonatorii principali de credite prevăzuţi la art. 1 alin. (4) lit. a) şi c), în termen de maximum 3 zile lucrătoare. (3) Până la data de 22 decembrie a fiecărui an, ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management, precum şi ordonatorii principali de credite prevăzuţi la art. 1 alin. (4) lit. a) şi c) solicită unităţii Trezoreriei Statului virarea în contul de disponibil 50.01.46 «Disponibil din sume aferente mecanismului top-up», deschis pe numele acestora, a sumelor primite în cadrul mecanismului top-up care nu mai pot fi utilizate până la finele anului bugetar, determinate ca diferenţă între veniturile bugetare încasate de la Autoritatea de certificare şi plată în contul de venituri bugetare prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. a) şi totalul plăţilor care au fost dispuse de la subdiviziunile de cheltuieli bugetare prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. b) şi c). La solicitarea adresată unităţii Trezoreriei Statului va fi anexată situaţia prevăzută în anexă. (4) La data primirii solicitării prevăzute la alin. (3), unităţile Trezoreriei Statului transferă sumele prevăzute la pct. 3 din anexă, din contul de venituri bugetare prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. a), codificat cu codul de identificare fiscală al acestora, în contul 50.01.46 «Disponibil din sume aferente mecanismului top-up», deschis pe numele ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management, precum şi al ordonatorilor prevăzuţi la art. 1 alin. (4) lit. a) şi c). În cazul ordonatorului principal de credite prevăzut la art. 1 alin. (4) lit. c), contul 50.01.46 «Disponibil din sume aferente mecanismului top-up» se codifică cu codul de identificare fiscală 8609468. (5) Până la data de 22 decembrie a fiecărui an, ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management, precum şi ordonatorii principali de credite prevăzuţi la art. 1 alin. (4) lit. a) şi c) vor efectua retragerea creditelor bugetare deschise şi neutilizate în cadrul mecanismului top-up. Până la aceeaşi dată, aceştia vor solicita Ministerului Finanţelor Publice introducerea modificărilor corespunzătoare în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat, precum şi în volumul şi structura bugetelor acestora, constând în diminuarea bugetelor respective cu sumele transferate în contul de disponibil potrivit prevederilor alin. (4). (6) Sumele existente la finele anului în contul de disponibil 50.01.46 «Disponibil din sume aferente mecanismului top-up» se transferă în primele 5 zile lucrătoare ale anului următor de către ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management, precum şi de ordonatorii principali de credite prevăzuţi la art. 1 alin. (4) lit. a) şi c), în contul de venituri ale bugetului de stat prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. a). Utilizarea cu aceeaşi destinaţie a sumelor astfel transferate se efectuează numai după majorarea cu sumele respective a veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat, precum şi a bugetelor ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management şi respectiv bugetelor ordonatorilor principali de credite prevăzuţi la art. 1 alin. (4) lit. a) şi c), după caz, prin introducerea modificărilor corespunzătoare în aceste bugete conform procedurii prevăzute la art. 2 alin. (2), art. 3 şi 4.----------Art. 6 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 837 din 23 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 8 mai 2015.  +  Articolul 7Sumele încasate de Autoritatea de certificare şi plată după data de 10 decembrie a fiecărui an, conform prevederilor art. 1, vor fi păstrate în contul denominat în euro, deschis la Banca Naţională a României. Echivalentul în lei al acestor sume va fi transferat de Autoritatea de certificare şi plată în primele 7 zile lucrătoare ale anului următor, conform prevederilor art. 2 alin. (1), urmând ca majorarea creditelor bugetare aferente bugetelor ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management, precum şi ale ordonatorilor principali de credite prevăzuţi la art. 1 alin. (4) lit. a) şi c) să se realizeze conform art. 2 alin. (2), art. 3 şi 4.----------Art. 7 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 837 din 23 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 8 mai 2015.  +  Articolul 8Anexa face parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa Ministerul .....................................Nr. ....................../data .................SITUAŢIAsumelor primite în cadrul mecanismului top-up care se transferă încontul de disponibil 50.01.46"Disponibil din sume aferente mecanismului top-up"┌────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────────┬───────────┐│Nr. │ Denumirea indicatorului │ Codul │ Suma ││crt.│ │indicatorului│ - lei - │├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤│1. │Venituri primite în cadrul mecanismului top-up │ │ ││ │şi virate la buget │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤│2. │Total plăţi efectuate în limita sumelor primite│ │ ││ │în cadrul mecanismului top-up titlul │ │ ││ │56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe │ │ ││ │nerambursabile (FEN) postaderare", din care: │ │ ││ │- 56.xx.04 "Cheltuieli din sumele primite în │ │ ││ │cadrul mecanismului top-up" │ │ ││ │- 56.29 "Cheltuieli din sumele primite în │ │ ││ │cadrul mecanismului top-up", detaliate pe │ │ ││ │programe conform clasificaţiei bugetare │ │ ││ │- 56.30 "Transferuri din bugetul de stat din │ │ ││ │sumele primite în cadrul mecanismului top-up │ │ ││ │către bugetele locale" │ │ ││ │- 56.31 "Transferuri din bugetul de stat către │ │ ││ │ONG-uri, societăţi comerciale, instituţii │ │ ││ │publice finanţate parţial sau integral din │ │ ││ │venituri proprii şi alţi beneficiari de drept │ │ ││ │public sau privat necesare susţinerii derulării│ │ ││ │proiectelor finanţate din FEN postaderare, din │ │ ││ │sumele încasate în cadrul procedurii top-up" │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤│3. │Soldul sumelor primite în cadrul mecanismului │ │ ││ │top-up rămase neutilizate la finele anului │ │ ││ │(titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri │ │ ││ │externe nerambursabile (FEN) postaderare") │ │ ││ │(1-2) │ │ │└────┴───────────────────────────────────────────────┴─────────────┴───────────┘        Ordonator de credite, Autoritatea de management*)         .................. ...................... Notă

  ──────────

  *) Pentru Ministerul Transporturilor şi Ministerul Finanţelor Publice - Acţiuni generale nu este necesar avizul autorităţii de management pentru Programul operaţional sectorial Transport.

  ──────────
  ----------Anexa a fost înlocuită cu anexa din ORDINUL nr. 837 din 23 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 8 mai 2015, potrivit pct. 8 al art. I din acelaşi act normativ.-------