ORDIN nr. 5.238 din 16 septembrie 2015pentru modificarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar în unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.959/2013
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 22 septembrie 2015    În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2015 privind dreptul absolvenţilor de a beneficia de acte de studii recunoscute la finalizarea unor studii neautorizate şi sancţionarea instituţiilor de învăţământ care şcolarizează fără autorizare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.  +  Articolul IMetodologia de organizare şi desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar în unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.959/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 568 din 6 septembrie 2013, se modifică după cum urmează:- La articolul 7, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) La concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat în care se vacantează posturi didactice/catedre pe parcursul anului şcolar au dreptul să participe persoanele care îndeplinesc condiţiile de studii şi pregătirea psihopedagogică prevăzute în Metodologia-cadru, precum şi persoanele care au capacitatea de exercitare deplină a drepturilor şi o conduită morală conformă deontologiei profesionale. Candidaţii trebuie să posede atestatele/avizele necesare, conform Metodologiei-cadru, pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor publicate pentru concurs care necesită atestate/avize suplimentare."  +  Articolul IIDirecţia generală management şi reţea şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

    Sorin Mihai Cîmpeanu
    Bucureşti, 16 septembrie 2015.Nr. 5.238.-------