PROCEDURĂ din 11 iunie 2013privind desemnarea organismelor de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcții
EMITENT
  • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 1 iulie 2013     +  Capitolul I Obiectul și domeniul de aplicare  +  Articolul 1Prezenta procedură stabilește condițiile și regulile privind desemnarea în vederea notificării la Comisia Europeană și la celelalte state membre ale Uniunii Europene a organismelor de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcții, denumite în continuare OET, care efectuează evaluări tehnice europene pentru categoriile de produse pentru construcții pentru care au fost desemnate, pe baza documentelor europene de evaluare publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene de către Comisia Europeană.  +  Capitolul II Documente de referință  +  Articolul 2Prezenta procedură este elaborată în aplicarea și în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:a) Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 88 din 4 aprilie 2011, denumit în continuare Regulament;b) abrogată;----------Lit. b) a art. 2 a fost abrogată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 108 din 7 septembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 16 septembrie 2015.c) Hotărârea Guvernului nr. 1.236/2012 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului.  +  Articolul 3Termenii de specialitate utilizați în prezenta procedură sunt prevăzuți și definiți la art. 2 din Regulament.  +  Capitolul III Domenii și cerințe de desemnare  +  Articolul 4(1) Pentru evaluarea tehnică europeană a produselor pentru construcții potrivit Regulamentului se desemnează OET-uri înființate în temeiul legislației naționale, cu personalitate juridică, evaluate în prealabil de către comisiile de evaluare a organismelor de evaluare și verificare a constanței performanței și a organismelor de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcții, denumite în continuare comisii de evaluare, constituite conform art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.236/2012, cu privire la îndeplinirea cerințelor prevăzute în art. 30 din Regulament, precum și în art. 5 din prezenta procedură.----------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 108 din 7 septembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 16 septembrie 2015.(2) Constatările și concluziile evaluării realizate de către comisiile de evaluare se consemnează într-un proces-verbal care conține, într-un capitol distinct, chestionarul prevăzut în anexa nr. 1.----------Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 108 din 7 septembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 16 septembrie 2015.(3) Abrogat.----------Alin. (3) al art. 4 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 108 din 7 septembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 16 septembrie 2015.  +  Articolul 5(1) OET-urile trebuie să nu fie în faliment ca urmare a hotărârii pronunțate de judecătorul sindic, să își îndeplinească obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat și să aibă cuprins în obiectul de activitate activități de cercetare în domenii relevante pentru categoriile de produse pentru care solicită desemnarea și să nu fie legate de operatori economici.----------Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 108 din 7 septembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 16 septembrie 2015.(2) Abrogat.----------Alin. (2) al art. 5 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 108 din 7 septembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 16 septembrie 2015.(3) Un OET se consideră legat de un operator economic în următoarele situații:a) este parte a aceleiași societăți ca și unitatea de producție;b) este entitate separată juridic de unitatea de producție, dar este în întregime sau în majoritate proprietatea unității de producție;c) este independent, dar unitatea de producție deține o anumită cotă de acțiuni;d) este separat de unitatea de producție, dar ambele au o societate-mamă comună care deține în întregime sau în majoritate proprietatea;e) este separat de unitatea de producție, dar ambele au o societate-mamă comună care deține o anumită cotă de acțiuni;f) este în proprietatea unei organizații reprezentând mai mulți producători (de exemplu, o asociație cu scop comercial).(4) Personalul de conducere și personalul care execută activități pentru elaborarea unui document european de evaluare și/sau pentru efectuarea unei evaluări tehnice europene nu trebuie să fie proiectantul, fabricantul, furnizorul, montatorul, cumpărătorul, proprietarul, utilizatorul ori operatorul de întreținere a produselor respective și nici reprezentantul autorizat al vreuneia dintre aceste părți.----------Alin. (4) al art. 5 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 108 din 7 septembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 16 septembrie 2015.(5) Personalul de conducere și personalul care execută activități pentru elaborarea unui document european de evaluare și/sau pentru efectuarea unei evaluări tehnice europene nu trebuie să fie implicat în proiectarea, fabricarea ori construcția, comercializarea, montarea, utilizarea sau întreținerea produselor respective și nu reprezintă părțile angajate în acele activități.----------Alin. (5) al art. 5 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 108 din 7 septembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 16 septembrie 2015.  +  Articolul 6(1) Desemnarea se acordă pe baza propunerilor formulate de către comisiile de evaluare, după cum urmează:----------Partea introductivă a alin. (1) al art. 6 a fost modificată de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 108 din 7 septembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 16 septembrie 2015.a) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, pentru toate OET-urile de evaluare tehnică europeană, cu excepția celor prevăzute la lit. b);b) Ministerul Afacerilor Interne, pentru OET-urile de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcții din categoria echipamentelor fixe de luptă împotriva incendiului.(2) Desemnarea în vederea notificării unui OET se aprobă prin ordin al ministrului de resort, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(3) Prin ordinul de desemnare se aprobă și perioada de valabilitate a desemnării care, de regulă, este nelimitată.(4) Extinderea desemnării cu noi categorii de produse a unui OET se aprobă prin ordin al ministrului de resort, cu respectarea prevederilor alin. (1) și (2).  +  Capitolul IV Solicitarea desemnării  +  Articolul 7(1) În vederea obținerii desemnării, OET-urile interesate transmit autorității menționate la art. 6 alin. (1) o cerere de desemnare conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.(2) Cererea trebuie însoțită de următoarele documente:a) certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului, în copie;b) certificat constatator actualizat, emis de către Oficiul Național al Registrului Comerțului, sau orice act juridic echivalent (hotărâre judecătorească, acte normative, documente de asociere etc.), care să conțină, în principal, informațiile privind identificarea OET-ului, forma juridică, obiectul de activitate, tipul de capital, capitalul social, asociați/acționari, administratori, filiale, sucursale/puncte de lucru, în copie;c) certificatul de înregistrare fiscală, în valabilitate la data depunerii cererii;d) cel mai recent bilanț contabil vizat și înregistrat la administrația finanțelor publice;e) declarație pe propria răspundere că nu se află în una din următoarele situații: este în faliment ca urmare a hotărârii pronunțate de judecătorul-sindic, nu și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat;f) asigurarea de răspundere civilă, pentru cazul în care răspunderea nu revine statului prin lege, însoțită de condițiile privind asigurarea de răspundere civilă, în copie;g) abrogată;----------Lit. g) a alin. (2) al art. 7 a fost abrogată de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 108 din 7 septembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 16 septembrie 2015.h) nominalizarea categoriilor de produse pentru care OET-ul solicită desemnarea, conform tabelului 1 din anexa nr. IV la Regulament;i) regulamentul de organizare și funcționare a OET-ului;j) organigrama, precum și numele membrilor cu rol decizional;k) datele specifice de personal, de calificare și experiență profesională referitoare la persoana cu funcție de conducere responsabilă cu coordonarea din punct de vedere tehnic a activității OET-ului, la locțiitorul acesteia, la personalul cu funcții de conducere și la personalul tehnic;l) lista personalului tehnic (total și defalcat pe categoriile de produse solicitate) implicat în activitățile aferente elaborării evaluărilor tehnice europene, din care personal cu studii superioare;m) lista cuprinzând spațiile și dotările tehnice (echipamente) și logistice (tehnică de calcul, software) existente, alocate pentru desfășurarea activităților aferente elaborării evaluărilor tehnice europene, cu indicarea procedurilor operaționale specifice;n) lista încercărilor preconizate pe categorii de produse, cu precizarea laboratoarelor, proprii sau subcontractate, în care se intenționează derularea încercărilor;o) declarația privind relațiile economice și juridice ale solicitantului, persoană juridică, ale conducătorului OET, ale persoanei cu funcție de conducere responsabilă cu coordonarea din punct de vedere tehnic a activității OET-ului, precum și ale locțiitorului acestuia, cu operatorii economici;p) lista laboratoarelor subcontractate;r) manualul calității, procedurile de management, inclusiv formularele aferente.(3) Fiecare pagină a dosarului cuprinzând documentele prevăzute la alin. (2) trebuie să fie numerotată, să fie ștampilată și semnată de directorul/președintele OET.(4) Documentele prevăzute la alin. (2) trebuie să permită evaluarea îndeplinirii cerințelor prevăzute în art. 30 din Regulament (pentru fiecare categorie de produse solicitată pentru desemnare), precum și în art. 5 din prezenta procedură.(5) Prin transmiterea la autoritatea competentă a cererii de desemnare, OET-ul se obligă implicit să fie de acord să pună la dispoziția autorității responsabile cu desemnarea și autorității de notificare, la cerere, oricare documente și informații în legătură cu evaluarea sau supravegherea sa.----------Alin. (5) al art. 7 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 108 din 7 septembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 16 septembrie 2015.(6) Cererea de desemnare, însoțită de documentele prevăzute la alin. (2), se depune la registratura autorității de desemnare relevante.(7) Comisia de evaluare din cadrul Ministerului Afacerilor Interne înștiințează comisia de evaluare din cadrul autorității de notificare, respectiv Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în termen de maximum 10 zile, asupra cererilor de desemnare înregistrate.  +  Capitolul V Evaluarea solicitării  +  Articolul 8(1) Comisia de evaluare, în termen de 30 de zile de la primirea cererii de desemnare, verifică corectitudinea și completitudinea documentelor însoțitoare prevăzute la art. 7 alin. (2) și, pe baza acestor documente, evaluează îndeplinirea cerințelor prevăzute în art. 30 din Regulament și în art. 5 din prezenta procedură.(2) În măsura în care este necesar pentru luarea deciziilor privind desemnarea, comisia de evaluare poate întreprinde alte măsuri justificate pentru informarea sa completă și corectă.(3) În perioada de evaluare a solicitării, OET-ul trebuie să pună la dispoziția comisiei de evaluare toate informațiile, datele și documentele cerute de către aceasta în legătură cu solicitarea de desemnare.  +  Capitolul VI Acordarea desemnării  +  Articolul 9(1) Rezultatul evaluărilor și verificărilor efectuate de către comisia de evaluare și constatările cu privire la îndeplinirea de către OET a cerințelor necesare desemnării se consemnează într-un proces-verbal care se înaintează direcției de specialitate din cadrul autorității responsabile cu desemnarea, în termen de 5 zile de la data semnării acestuia.(2) În cazul în care comisia de evaluare constată că OET-ul solicitant nu îndeplinește condițiile necesare desemnării, respingerea motivată a desemnării se comunică în termen de 5 zile de la data semnării procesului-verbal, prin grija direcției de specialitate din cadrul autorității de desemnare.(3) În cazul în care comisia de evaluare constată că OET-ul solicitant îndeplinește condițiile necesare desemnării, aceasta consemnează în procesul-verbal propunerea de aprobare a desemnării în baza căreia direcția de specialitate din cadrul autorității responsabile cu desemnarea promovează ordinul de aprobare a desemnării respectivului OET.(4) Ordinul de desemnare conține următoarele informații: denumirea completă, sediul OET-ului, valabilitatea desemnării, categoriile de produse pentru care OET-ul este desemnat.  +  Articolul 10OET-ul desemnat are dreptul de a activa ca organism de evaluare tehnică europeană pentru categoriile de produse pentru care este desemnat numai după îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:a) OET-ul este afișat pe pagina specializată de internet dezvoltată și gestionată de către Comisia Europeană - http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/;b) OET-ul este membru al organizației OET-urilor prevăzute în art. 31 din Regulament.  +  Capitolul VII Obligațiile OET  +  Articolul 11Un OET desemnat trebuie să îndeplinească în mod permanent cerințele care au stat la baza deciziei de desemnare, obligațiile ce îi revin potrivit Regulamentului, precum și următoarele cerințe de funcționare:a) să obțină calitatea de membru al organizației OET-urilor în termen de 6 luni de la data desemnării;b) să inițieze și să deruleze, în cadrul organizației OET-urilor, procedurile de elaborare a evaluărilor tehnice europene numai după ce a obținut calitatea de membru al acestei organizații;c) să suporte costurile aferente obținerii și păstrării calității de membru al organizației OET-urilor și al demersurilor procedurale aferente;d) să accepte numai solicitările care corespund categoriilor de produse pentru care au fost desemnate;e) să respecte, la toate nivelurile proprii de organizare, condițiile care să asigure confidențialitatea;f) să permită Inspectoratului de Stat în Construcții/ Inspectoratului General pentru Situații de Urgență să efectueze inspecții de supraveghere, în condițiile prevăzute la art. 13;----------Lit. f) a art. 11 a fost modificată de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 108 din 7 septembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 16 septembrie 2015.g) să permită reprezentaților autorității relevante care l-a desemnat accesul la documente și participarea la activitățile care privesc încercările ce se realizează de către acestea în legătură cu obiectul desemnării;h) să comunice imediat autorității relevante care l-a desemnat schimbarea directorului tehnic sau a locțiitorului său permanent și să facă cunoscute, cu cel puțin 10 zile înainte de a fi puse în aplicare, intențiile de modificare în legătură cu oricare dintre documentele prevăzute la art. 7 alin. (2), precum și orice altă măsură care ar putea afecta îndeplinirea cerințelor pentru desemnare; OET-ul va comunica totodată și data punerii în aplicare a modificării.----------Lit. h) a art. 11 a fost modificată de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 108 din 7 septembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 16 septembrie 2015.i) să asigure menținerea la zi a instruirii personalului și păstrarea, repararea și, după caz, înlocuirea echipamentelor tehnice, astfel încât condițiile de desemnare să fie îndeplinite pe toată durata desemnării;j) să păstreze și să actualizeze înregistrările relevante privind calificarea, perfecționarea și experiența profesională a personalului propriu;k) să elaboreze și să actualizeze procedurile din care rezultă obligațiile și responsabilitățile personalului;l) să întocmească și să transmită autorității care l-a desemnat și autorității de notificare, până la data de 15 februarie a fiecărui an, un raport, inclusiv documentația relevantă, privind activitatea de evaluare tehnică europeană prestată în anul anterior.  +  Capitolul VIII Supravegherea OET-urilor desemnate  +  Articolul 12(1) OET-urile desemnate sunt supuse supravegherii anuale de către comisiile de evaluare din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice/Ministerului Afacerilor Interne care verifică menținerea cerințelor care au stat la baza acordării desemnării.(2) În acest scop, OET transmite autorității de notificare, în primul trimestru al fiecărui an pentru anul precedent, un raport de activitate însoțit de chestionarul prevăzut în anexa nr. 1, actualizat.(3) La eventuale sesizări și reclamații, comisiile de evaluare din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice/Ministerului Afacerilor Interne realizează evaluări extraordinare ale OET-ului desemnat în cauză.----------Art. 12 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 108 din 7 septembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 16 septembrie 2015.  +  Articolul 13(1) La solicitarea întemeiată a autorității de notificare sau a autorității care a acordat desemnarea, Inspectoratul de Stat în Construcții/Inspectoratul General pentru Situații de Urgență efectuează inspecții de supraveghere ale OET-ului desemnat în cauză, prin echipe de inspecție desemnate în acest scop de către inspectorul general.(2) Inspecția de supraveghere prevăzută la alin. (1) constă în verificarea evaluărilor tehnice europene emise de către OET-ul supravegheat și/sau a documentației tehnice aferente acestora.  +  Articolul 14(1) Inspecțiile de supraveghere prevăzute la art. 13 alin. (1) se finalizează cu rapoarte de inspecție în care se consemnează gradul de îndeplinire de către OET-ul în cauză a cerințelor de desemnare, respectiv a cerințelor și obligațiilor prevăzute de prezenta procedură.----------Alin. (1) al art. 14 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 108 din 7 septembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 16 septembrie 2015.(2) Rapoartele de inspecție se transmit, în termen de 3 zile de la finalizarea acestora, autorității responsabile cu desemnarea și autorității de notificare.----------Alin. (2) al art. 14 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 108 din 7 septembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 16 septembrie 2015.(3) Rapoartele de inspecție emise de către Inspectoratul de Stat în Construcții sau Inspectoratul General pentru Situații de Urgență vor fi însoțite, dacă este cazul, de documentele considerate relevante pentru justificarea neconformităților constatate.  +  Capitolul IX Restricționarea, suspendarea și retragerea desemnării  +  Articolul 15(1) Comisia de evaluare din cadrul autorității care a acordat desemnarea analizează situația OET-urilor, pe baza rapoartelor de inspecție prevăzute la art. 14 alin. (1), a documentelor anexate, a eventualelor sesizări și reclamații și a oricăror altor informații relevante pe care le dețin și, pe această bază, formulează propuneri privind menținerea, restricționarea, suspendarea ori retragerea desemnării acordate.----------Alin. (1) al art. 15 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 108 din 7 septembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 16 septembrie 2015.(2) În funcție de natura neconformităților constatate în legătură cu îndeplinirea de către OET-ul în cauză a cerințelor și obligațiilor prevăzute de prezenta procedură, comisia de evaluare stabilește, cu consultarea Inspectoratului de Stat în Construcții sau a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, după caz, și a OET-ului respectiv, un program de acțiuni corective necesare pentru eliminarea neconformităților, precum și modul de urmărire și raportare a realizării acestuia. Propunerea motivată privind menținerea, restricționarea, suspendarea ori retragerea desemnării se consemnează de către comisia de evaluare într-un proces-verbal.----------Alin. (2) al art. 15 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 108 din 7 septembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 16 septembrie 2015.(3) În cazul în care comisia de evaluare formulează propuneri privind restricționarea, suspendarea ori retragerea unei desemnări acordate, aceasta transmite procesul-verbal în cauză direcției de specialitate din cadrul autorității care a acordat desemnarea, în vederea promovării ordinului privind restricționarea, suspendarea ori retragerea desemnărilor acordate.(4) Restricționarea, suspendarea ori retragerea desemnării, precum și ridicarea restricționării sau suspendării se aprobă prin ordin al ministrului autorității care a acordat desemnarea, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și apoi se notifică de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice Comisiei Europene și statelor membre ale Uniunii Europene, în termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a ordinului de aprobare aferent.  +  Articolul 16(1) Desemnarea se retrage dacă:a) apar ulterior motive care ar justifica respingerea desemnării;b) cerințele care au stat la baza desemnării nu mai sunt îndeplinite;c) OET-ul renunță la desemnare printr-o comunicare scrisă, transmisă autorității relevante care l-a desemnat;d) OET-ul nu respectă prevederile art. 11 lit. a), b), d), f) și g).(2) OET-urile a căror desemnare a fost retrasă datorită încălcării obligației prevăzute la art. 11 lit. d) nu mai au dreptul să solicite desemnarea în următorii 5 ani de la data retragerii acesteia.  +  Articolul 17Desemnarea se suspendă dacă:a) OET-ul nu respectă prevederile art. 11 lit. c), e), h) și l);b) OET-ul solicită suspendarea printr-o comunicare scrisă, transmisă autorității relevante care l-a desemnat.  +  Articolul 18Desemnarea se restricționează dacă:a) se constată neconformități minore cu privire la respectarea obligațiilor ce îi revin conform prezentei proceduri;b) OET-ul nu respectă prevederile art. 11 lit. i), j) și k);c) OET-ul solicită restricționarea printr-o comunicare scrisă, transmisă autorității relevante care l-a desemnat.  +  Articolul 19(1) OET-urile desemnate transmit solicitarea de restricționare, suspendare sau retragere a desemnării către autoritatea relevantă, cu minimum 60 de zile înainte de încetarea activității.(2) În situația retragerii desemnării, OET-ul trebuie să asigure predarea în mod corespunzător a documentelor și înregistrărilor în legătură cu evaluările realizate ori în curs de realizare din perioada în care a fost desemnat, cu acceptul clientului, către un alt OET desemnat din domeniu sau către organizația OET-urilor.(3) Restricționarea, suspendarea sau retragerea desemnării unui OET nu afectează documentele de evaluare tehnică europeană emise de către acesta anterior datei la care s-a luat decizia privind restricționarea, suspendarea ori retragerea desemnării, până când se poate dovedi că acestea trebuie retrase.  +  Capitolul X Dispoziții finale  +  Articolul 20Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta procedură.  +  Anexa nr. 1la procedurăCHESTIONARcu privire la aspecte din procesul de evaluare a organismelor deevaluare tehnică europeană a produselor pentru construcții - OET1. În temeiul cărei legislații a fost înființat OET-ul? Ce fel de personalitate are OET-ul?2. Cum este asigurată independența OET-ului față de părțile implicate și față de orice interese private?3. Ce măsuri au fost luate pentru a garanta următoarele calificări ale personalului OET-ului:– obiectivitate și raționament tehnic întemeiat;– cunoștințe detaliate despre dispozițiile legale cu privire la accesul la mijloace de evaluare;– înțelegere de ansamblu a practicilor din construcții cu privire la categoriile de produse pentru care au fost desemnate;– cunoștințe detaliate despre riscurile specifice implicate în procesul de realizare a construcțiilor;– cunoștințe detaliate despre standardele armonizate în vigoare și despre metodele de încercare cu privire la categoriile de produse pentru care au fost desemnate;– aptitudini lingvistice adecvate;– cunoștințe adecvate despre relația dintre procesul de fabricație și caracteristicile produsului legate de controlul producției în fabrică.4. De care factori depinde remunerarea personalului OET-ului?5. Cum ne asigurăm că un OET dispune de acces la mijloacele și echipamentele necesare în vederea evaluării performanței caracteristicilor produselor pentru construcții din categoriile de produse pentru care au fost desemnate?6. Cum demonstrează un OET că are un istoric cert de respectare a bunului comportament în administrare? (A fost implicat acesta în reclamații sau proceduri administrative împotriva sa demarate de clienți? Dacă da, care este stadiul fiecărui caz?)7. Ce fel de politică și ce fel de proceduri adoptă OET-ul pentru garantarea confidențialității informațiilor?8. Ce fel de sistem de control al documentelor a fost stabilit pentru OET?9. Ce fel de mecanism de audit intern și de revizuire administrativă a fost stabilit pentru OET?10. Ce tip de procedură a fost stabilită pentru OET cu privire la reclamații și contestații?(Câte astfel de plângeri au avut loc în ultimii 5 ani și în cât timp au fost soluționate în medie?)  +  Anexa nr. 2la procedură                                                        Nr. ..../data ....*1)    Organismul ................................................................               (denumirea completă, adresa, telefon/fax, e-mail, codul unic de                înregistrare, nr. de ordine în registrul comerțului)CEREREde desemnare/extindere a desemnării în vederea notificării- MODEL -Organismul ...........*2), având sediul în............*3), reprezentat prin director/președinte ...............*4), în aplicarea prevederilor art. 7 alin. (1) din Procedura privind desemnarea organismelor de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcții, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, și al ministrului afacerilor interne nr. 2.142/91/2013, solicită Ministerului ............*5) desemnarea/extinderea desemnării în vederea notificării pentru a participa, conform Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului, la activitatea de elaborare și eliberare a documentelor de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcții din cadrul următoarelor categorii*6):---Anexăm la prezenta cerere următoarele documente*7):---Director/Președinte*8).....................----------*1) Numărul/data de înregistrare de către autoritatea competentă pentru desemnare.*2) Denumirea completă a organismului.*3) Adresa completă, codul poștal.*4) Numele și prenumele.*5) Denumirea completă a autorității competente pentru desemnare, conform art. 6 alin. (1) din Procedura privind desemnarea organismelor de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcții, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, și al ministrului afacerilor interne nr. 2.142/91/2013.*6) Conform categoriilor de produse prevăzute în tabelul 1 al anexei nr. IV la Regulament.*7) Documentele necesare conform prevederilor art. 7 alin. (2) din Procedura privind desemnarea organismelor de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcții, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, și al ministrului afacerilor interne nr. 2.142/91/2013.*8) Numele, prenumele și semnătura directorului/președintelui și ștampila organismului.