LEGE nr. 36 din 8 martie 1999a bugetului de stat pe anul 1999
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 97 din 8 martie 1999  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Bugetul de stat cuprinde resursele financiare mobilizate la dispoziţia statului şi repartizarea acestora în vederea realizării obiectivelor de dezvoltare economică şi socială a tarii, precum şi pentru funcţionarea autorităţilor publice.  +  Articolul 2 (1) Estimarea veniturilor bugetare pentru anul 1999 a fost realizată în concordanta cu proiectia indicatorilor macroeconomici. (2) Sinteza bugetului de stat pe anul 1999, detaliată, la venituri, pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe acţiuni, este prevăzută în anexa nr. 1. (3) Sinteza cheltuielilor bugetului de stat pe anul 1999, cu detalierea pe articole de cheltuieli, este prevăzută în anexa nr. 2, iar bugetele ordonatorilor principali de credite sunt prevăzute în anexa nr. 3*). (4) Bugetul de stat pe anul 1999 se stabileşte la venituri în suma de 86.884,4 miliarde lei, iar la cheltuieli, în suma de 93.384,4 miliarde lei, cu un deficit de 6.500,0 miliarde lei. (5) Sinteza cheltuielilor de capital efectuate de ordonatorii principali de credite inclusiv din fondurile speciale, defalcate pe judeţe, este prevăzută în anexele corespunzătoare.----------- Notă *) Anexa nr. 3 se publică ulterior.  +  Capitolul 2 Regimul veniturilor bugetare  +  Articolul 3Constituirea resurselor financiare publice se face pe seama impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi veniturilor nefiscale, prelevate de la persoanele juridice şi fizice.  +  Articolul 4Încasarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a celorlalte venituri ale bugetului de stat, ale bugetelor locale şi ale bugetelor fondurilor speciale pe anul 1999, de orice natura şi provenienţă, se efectuează în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum şi potrivit dispoziţiilor prezentei legi.  +  Articolul 5 (1) Impozitele, taxele şi celelalte venituri, precum şi actele normative care le reglementează, în baza cărora se fac încasări în anul 1999 la bugetul de stat şi la bugetele locale, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 4. (2) Controlul fiscal pentru stabilirea, urmărirea şi încasarea debitelor pe anii precedenti, în limita perioadei de prescripţie, se efectuează, potrivit prevederilor actelor normative în vigoare, la datele operaţiunilor supuse controlului.  +  Articolul 6 (1) De la data publicării în Monitorul Oficial al României a prezentei legi, pentru anul 1999, la calculul profitului impozabil nu se aplică reducerea cu 50% a impozitului pe profit, pentru partea din profitul impozabil care corespunde ponderii veniturilor încasate în valută din exportul bunurilor realizate din activitatea proprie şi din prestări de servicii internaţionale, în volumul total al veniturilor. (2) De la data publicării în Monitorul Oficial al României a prezentei legi, facilităţile fiscale prevăzute în Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 92/1997 privind stimularea investiţiilor directe, aprobată şi modificată prin Legea nr. 241/1998, nu se mai aplica. (3) Prevederile referitoare la impozitul pe salarii din Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice locale se aplică începând cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 1999.  +  Articolul 7Veniturile bugetului de stat pe anul 1999 sunt în suma de 86.884,4 miliarde lei şi se prezintă astfel:
       
    VENITURI - TOTAL,- miliarde  lei -
    86.884,4  
    din care:  
    Venituri curente,82.114,3
    din acestea:  
    a) venituri fiscale:78.287,5
    - impozite directe,22.061,4
    din care:  
    - impozitul pe profit11.245,0
    - impozitul pe salarii8.272,6
    - impozite indirecte,56.226,1
    din care:  
    - taxa pe valoarea adăugată28.016,0
    - taxe vamale9.077,0
    - accize şi impozit pe circulaţie17.613,0
    b) venituri nefiscale3.826,8
    Venituri din capital3.585,0
    Încasări din rambursarea împrumuturilor1.185,1
   +  Capitolul 3 Regimul şi destinatiile cheltuielilor prevăzute în bugetul de stat  +  Articolul 8Cheltuielile prevăzute în bugetul de stat pe anul 1999 reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite, iar modificarea lor se va face în condiţiile legii. Angajarea, contractarea de lucrări, bunuri şi servicii, precum şi efectuarea de cheltuieli de către ordonatorii de credite se fac numai cu respectarea prevederilor legale şi în limita creditelor bugetare aprobate.  +  Articolul 9 (1) Ordonatorii principali de credite vor stabili numărul de posturi, salariile de baza, indemnizaţiile de conducere şi celelalte elemente ale sistemului de salarizare prevăzute de lege, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate pentru anul 1999. (2) Ministerul Finanţelor este autorizat să efectueze deschideri de credite lunare pentru cheltuielile de personal ale Ministerului Educaţiei Naţionale, corespunzător aplicării legislaţiei din învăţământ, în limita alocaţiilor bugetare anuale. (3) În anul 1999, drepturile salariale ale personalului din instituţiile publice nu se indexează în raport cu creşterea prognozata a preţurilor de consum.  +  Articolul 10Cheltuielile pentru deplasări, detaşări, transferări, prevăzute în bugetul de stat pe anul 1999, nu pot fi majorate prin virari de credite bugetare de la alte articole de cheltuieli, cu excepţia virarilor de la un alineat la altul, în limita sumelor totale prevăzute cu aceasta destinaţie, cu aprobarea ordonatorului principal de credite.  +  Articolul 11În vederea încadrării în nivelul deficitului şi asigurării cheltuielilor cu dobânzile aferente datoriei publice, aprobate prin prezenta lege, Ministerul Finanţelor poate propune Guvernului limitarea deschiderii de credite bugetare pentru efectuarea cheltuielilor bugetare sub nivelurile aprobate, corespunzător veniturilor încasate.  +  Articolul 12Veniturile proprii, alocaţiile de la bugetul de stat şi cheltuielile ce se suporta din acestea, veniturile şi cheltuielile gestionate în regim extrabugetar, precum şi intrările de credite externe sunt prevăzute în anexele la bugetele ordonatorilor principali de credite.  +  Articolul 13În structura economică, cheltuielile bugetului de stat pe anul 1999 se prezintă astfel:   
           
    CHELTUIELI - TOTAL, din care:- miliarde lei -
    93.384,4
    1.Cheltuieli curente, din acestea:84.633,3
    a)cheltuieli de personal19.140,1
    b)cheltuieli materiale şi servicii6.901,5
    c)subvenţii3.683,3
    d)prime acordate producătorilor agricoli80,9
    e)transferuri27.147,4
    f)dobânzi aferente datoriei publice şi alte cheltuieli23.948,0
    g)sume prevăzute în poziţii globale ca rezerve, din care:3.732,1
    - Fondul la dispoziţia Guvernului, constituit din vărsăminte din privatizare3.560,0
    2.Cheltuieli de capital3.497,9
    3.Împrumuturi acordate730,9
    4.Rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi comisioane la credite, din acestea:4.522,3
    a)rambursări de credite externe3.052,9
    b)plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe1.412,1
    c)rambursări de credite interne33,2
    d)plăţi de dobânzi şi comisioane la credite interne24,1
   +  Articolul 14 (1) Cheltuielile pentru autorităţile publice, ce se finanţează de la bugetul de stat pe anul 1999, se stabilesc în suma de 3.661,3 miliarde lei, din care: 2.581,8 miliarde lei reprezintă cheltuieli de personal, 593,5 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 18,5 miliarde lei alocaţii de la buget pentru instituţii publice, 159,3 miliarde lei transferuri, 251,9 miliarde lei cheltuieli de capital, 56,3 miliarde lei rambursări de credite şi plati de dobânzi şi comisioane aferente acestora. (2) Cheltuielile pentru autorităţile publice sunt în suma de 337,7 miliarde lei pentru Camera Deputaţilor, 151,1 miliarde lei pentru Senat, 36,4 miliarde lei pentru Preşedinţia României, 8,8 miliarde lei pentru Curtea Constituţională, 118,8 miliarde lei pentru Curtea de Conturi, 1.269,1 miliarde lei pentru autoritatea judecătorească, 9,7 miliarde lei pentru Consiliul Legislativ, 6,7 miliarde lei pentru Avocatul Poporului, 3,7 miliarde lei pentru Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare, 7,3 miliarde lei pentru Consiliul Concurentei, 1.712,0 miliarde lei pentru autoritatea publică centrala, din care: 216,2 miliarde lei pentru Secretariatul General al Guvernului şi 1.495,8 miliarde lei pentru ministere şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale de specialitate. (3) Preşedinţia României poate să deconteze, în limitele prevăzute de dispoziţiile legale, cheltuielile de transport, cazare şi alte cheltuieli pentru membrii delegatiilor oficiale, reprezentanţii unor instituţii şi reprezentanţii mass-media, care nu sunt salariaţii Presedentiei României şi care îl însoţesc pe Preşedintele României în vizitele pe care le efectuează în străinătate, de la titlul "Cheltuieli materiale şi servicii", articolul "Alte cheltuieli". Preşedinţia României poate solicita instituţiilor reprezentate în delegatiile oficiale conduse de Preşedintele României, care se deplaseaza în străinătate, decontarea cheltuielilor de transport ce le revin din costul total al prestaţiilor realizate cu aeronavele speciale avute la dispoziţie. (4) Veniturile realizate de Camera Deputaţilor vor fi reţinute integral de către aceasta pentru acoperirea unor cheltuieli curente şi de capital aferente acţiunilor şi activităţilor extrabugetare. Administrarea, contabilizarea şi raportarea veniturilor şi cheltuielilor respective se vor realiza în regim extrabugetar, iar disponibilităţile de la sfârşitul anului se vor reporta în anul următor, pentru a fi cheltuite cu aceleaşi destinaţii. Achiziţiile de bunuri destinate desfacerii în unităţile de alimentaţie ale Camerei Deputaţilor, realizate din fondurile extrabugetare, nu sunt supuse regimului achiziţiilor publice. Biroul permanent al Camerei Deputaţilor poate aproba utilizarea încasărilor în lei sau în valută şi pentru alte destinaţii, în condiţiile legii. (5) Cheltuielile de întreţinere şi reparaţii ale bunurilor din patrimoniul administrat de Camera Deputaţilor, repartizate în scopul exercitării mandatului de către deputaţi în circumscripţiile electorale, sunt cuprinse în bugetul Camerei Deputaţilor la titlul "Cheltuieli materiale şi servicii". (6) Cheltuielile pentru exploatarea, întreţinerea şi dotarea Clubului Parlamentarilor Români se suporta din bugetul Camerei Deputaţilor. (7) În bugetul Ministerului Justiţiei se cuprind veniturile din taxele judiciare de timbru pentru activitatea instanţelor, din taxele de timbru pentru activitatea notarială, precum şi din impozitul pe onorariile avocaţilor şi ale notarilor publici, în conformitate cu prevederile Legii nr. 112/1998 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/1998 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, care se vor utiliza pentru cheltuielile materiale şi servicii şi pentru cheltuielile de capital de la capitolul 51.01 "Autorităţi publice". Cheltuielile de personal de la acelaşi capitol vor fi suportate din alocaţiile de la bugetul de stat, în completarea veniturilor realizate potrivit Legii nr. 146/1997. (8) La determinarea nivelului cheltuielilor materiale şi servicii şi al cheltuielilor de capital din bugetul Ministerului Justiţiei, menţionate la alin. (7), au fost avute în vedere şi sumele rămase neutilizate din anii precedenti din taxele judiciare de timbru realizate potrivit Legii nr. 146/1997. (9) Ministerul Justiţiei va repartiza Curţii Supreme de Justiţie şi Ministerului Public o parte din veniturile încasate din taxele judiciare de timbru, din taxele de timbru pentru activitatea notarială, precum şi din impozitul pe onorariile avocaţilor şi ale notarilor publici, în conformitate cu prevederile Legii nr. 112/1998, pe măsura încasării acestor venituri. (10) Veniturile realizate de Ministerul Afacerilor Externe din taxele consulare încasate în valută pentru serviciile prestate în străinătate de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare, care se reţin de către aceasta instituţie, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 33/1996 pentru îmbunătăţirea regimului de impunere şi de utilizare a taxelor consulare încasate în străinătate de către reprezentantele diplomatice ale României, aprobată şi modificată prin Legea nr. 33/1997, precum şi cheltuielile ce se pot efectua din acestea sunt prevăzute în anexa la bugetul Ministerului Afacerilor Externe. (11) În anul 1999, Ministerul Afacerilor Externe va asigura acoperirea cheltuielilor reprezentantelor diplomatice ale României din veniturile realizate potrivit alineatului precedent şi numai în completarea acestora vor fi alocate sume de la bugetul de stat. Valuta convertibilă aflată în sold la finele anului 1999 va fi virata la rezerva valutară a statului, păstrată la Banca Naţionala a României, până la data de 30 iunie 2000, în măsura în care aceasta nu s-a utilizat până la data respectiva, iar contravaloarea în lei a acesteia va fi virata la bugetul de stat. (12) Din sumele încasate de către personalul unităţilor Oficiului pentru Protecţia Consumatorilor din amenzi aplicate conform legii o cota de 25% se va retine de acesta ca venituri extrabugetare, ce vor fi utilizate în exclusivitate pentru acoperirea cheltuielilor materiale şi de capital specifice, în conformitate cu normele privind finanţele publice. (13) În bugetul Oficiului pentru Protecţia Consumatorilor, în baza Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 11/1994 şi republicată, cu modificările ulterioare, sunt prevăzute fonduri la titlul "Transferuri" ce se repartizează de către acesta asociaţiilor pentru protecţia consumatorilor, în vederea completării fondurilor proprii pentru finanţarea unor programe în domeniul protecţiei consumatorilor, editarea de materiale şi organizarea de acţiuni privind informarea opiniei publice prin mass-media. (14) În bugetul Agenţiei Naţionale pentru Ştiinţa, Tehnologie şi Inovare, la capitolul "Autorităţi publice", titlul "Cheltuieli de capital", este cuprinsă suma de 4.014,0 milioane lei, destinată finalizarii lucrărilor la imobilul achiziţionat în anul 1998 pentru Asociaţia de Standardizare din România, în baza art. 12 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/1998 privind activitatea de standardizare naţionala în România, modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 44/1998.  +  Articolul 15 (1) Cheltuielile pentru apărare, ordine publică şi siguranţa naţionala, ce se finanţează de la bugetul de stat pe anul 1999, se stabilesc în suma de 14.289,8 miliarde lei, din care: 6.676,2 miliarde lei reprezintă cheltuieli de personal, 3.267,6 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 633,8 miliarde lei alocaţii de la buget pentru instituţii publice, 634,3 miliarde lei transferuri, 831,8 miliarde lei cheltuieli de capital, 2.246,1 miliarde lei rambursări de credite şi plati de dobânzi şi comisioane aferente acestora. (2) Cheltuielile pentru apărare naţionala se stabilesc în suma de 7.854,2 miliarde lei, în care se cuprind şi cheltuielile privind asigurarea interoperabilitatii în cadrul acţiunilor de integrare euroatlantica, pentru participarea la operaţiuni de menţinere a păcii în curs de desfăşurare, pentru participarea armatei române în cadrul Programului "Parteneriat pentru Pace", pentru constituirea forţei de reactie rapida, precum şi pentru alte acţiuni, aprobate în condiţiile legii. (3) Cheltuielile pentru ordine publică şi siguranţa naţionala sunt în suma de 6.435,6 miliarde lei. (4) Veniturile în lei şi în valută, încasate de Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne şi de celelalte componente ale forţelor armate din valorificarea în ţara şi/sau la export a unor bunuri aflate în dotare, precum şi din tarifele pentru diferitele prestări de servicii, vor fi reţinute integral de către acestea, ca venituri extrabugetare, pentru finanţarea cheltuielilor materiale şi de capital, în conformitate cu normele privind finanţele publice. (5) Veniturile în valută, încasate de Ministerul Apărării Naţionale din operaţiunile de menţinere a păcii şi în sprijinul păcii, de participare la Parteneriatul pentru Pace şi din valoarea uzurii tehnicii şi a echipamentelor, primite de la O.N.U. din anul curent şi din anii anteriori, valuta primită de la partenerii externi în cadrul activităţilor de asistenţa bilaterala şi pentru programele de realizare a interoperabilitatii cu N.A.T.O., precum şi echivalentul în lei al valutei rambursate de O.N.U. pentru alte cheltuieli efectuate vor fi reţinute integral de către acesta, ca venituri extrabugetare, pentru finanţarea cheltuielilor materiale şi de capital. (6) Din sumele în lei încasate ca urmare a amenzilor aplicate de către personalul unităţilor de poliţie, pompieri şi jandarmi, precum şi din confiscarile de sume în lei şi în valută sau de bunuri, potrivit legii, după recuperarea tuturor cheltuielilor efectuate cu transportul, depozitarea, conservarea, expertizarea şi valorificarea bunurilor confiscate, o cota de 25% revine Ministerului de Interne, ca venituri extrabugetare, pentru a fi folosite la finanţarea cheltuielilor materiale şi de capital, în conformitate cu normele privind finanţele publice. (7) Veniturile realizate din paza militară organizată la agenţii economici, potrivit legii, de către Ministerul de Interne vor fi reţinute ca venituri extrabugetare de către acest minister şi vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor curente şi de capital aferente efectivelor de paza. (8) Veniturile realizate de instituţiile publice conform alin. (4)-(7) şi reţinute de acestea potrivit prevederilor prezentei legi, precum şi cheltuielile ce se pot efectua din acestea sunt prezentate în anexa la bugetele ordonatorilor principali de credite.  +  Articolul 16 (1) Cheltuielile social-culturale, ce se finanţează de la bugetul de stat pe anul 1999, se stabilesc în suma de 22.974,7 miliarde lei, din care: 8.590,6 miliarde lei reprezintă cheltuieli de personal, 1.961,6 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 754,0 miliarde lei alocaţii de la buget pentru instituţii publice, 10.302,8 miliarde lei transferuri, 733,0 miliarde lei cheltuieli de capital, 632,7 miliarde lei rambursări de credite şi plati de dobânzi şi comisioane aferente acestora. (2) Cheltuielile social-culturale pe capitole de cheltuieli sunt în suma de 10.654,3 miliarde lei pentru învăţământ, 3.692,3 miliarde lei pentru sănătate, 1.480,5 miliarde lei pentru cultura, religie şi acţiuni privind activitatea sportiva şi de tineret şi 7.147,6 miliarde lei pentru asistenţa socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii. (3) Ministerul Educaţiei Naţionale este autorizat să efectueze plati în avans pentru realizarea manualelor şcolare de până la 70% din valoarea contractelor. (4) Din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale se suporta şi bursele tinerilor din Republica Moldova, acordate potrivit dispoziţiilor legale. (5) În bugetul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale sunt cuprinse şi fonduri pentru plata contribuţiilor care revin statului român în baza acordurilor încheiate cu alte state pe linia acordării de asistenţa medicală. (6) Din fondurile alocate de la bugetul de stat, Ministerul Culturii va utiliza, în condiţiile legii, suma de cel puţin 187,0 miliarde lei pentru finanţarea lucrărilor prevăzute la art. 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 68/1994 privind protejarea patrimoniului cultural naţional, aprobată şi modificată prin Legea nr. 41/1995, cu modificările ulterioare, care se efectuează pentru bunurile din patrimoniul cultural naţional aparţinând instituţiilor publice de subordonare centrala şi locală, ale celor aparţinând cultelor religioase, precum şi pentru monumentele istorice aflate în proprietatea sau în folosinţă unor persoane fizice sau juridice, altele decât instituţiile publice. (7) Din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Culturii se finanţează şi: a) activităţile de punere în valoare, cercetare, studii şi de personal ale Ansamblului "Memorialul victimelor comunismului şi al rezistentei Sighet", sub coordonarea Fundaţiei "Academia Civică", potrivit prevederilor Legii nr. 95/1997 privind declararea Complexului "Memorialul victimelor comunismului şi al rezistentei Sighet" ca ansamblu de interes naţional; b) achiziţii de cărţi şi abonamente la publicaţii pentru dotarea bibliotecilor publice din subordinea sa, în condiţiile legii, precum şi a celor din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale; c) achiziţii de case memoriale, terenuri situate în situri istorice de importanţa deosebită, precum şi de bunuri culturale pentru instituţii muzeale subordonate acestuia sau autorităţilor administraţiei publice locale, potrivit bugetului Ministerului Culturii prevăzut în anexa nr. 3/18. (8) Transferurile prevăzute în bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul "Cultura, religie şi acţiuni privind activitatea sportiva şi de tineret" se vor aloca prin bugetul acestuia, astfel: a) suma de 31,6 miliarde lei Departamentului pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale, pentru sprijinirea activităţilor desfăşurate de organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, altele decât cele care primesc subvenţii de la bugetul de stat în baza dispoziţiilor Legii nr. 27/1996 a partidelor politice, prin acoperirea parţială a cheltuielilor ocazionate de funcţionarea şi dotarea sediilor centrale şi a sediilor filialelor, de lucrările de întreţinere şi reparaţii curente ale acestora, activitatea de presa, carte, publicaţii proprii, acţiuni culturale, ştiinţifice, simpozioane şi alte asemenea manifestări organizate în ţara, precum şi pentru unele acţiuni în străinătate; b) suma de 2,9 miliarde lei pentru finanţarea unor acţiuni comune realizate de organizaţiile ce aparţin minorităţilor naţionale sau iniţiate de către Departamentul pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale, pe bază de programe şi proiecte; c) suma de 0,8 miliarde lei Departamentului pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale, pentru finanţarea unor programe şi proiecte în cadrul "Campaniei europene pentru combaterea rasismului, xenofobiei, antisemitismului şi intolerantei"; d) suma de 10,0 miliarde lei Departamentului pentru Relaţiile cu Românii de peste Hotare, pentru sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora; e) suma de 2,5 miliarde lei Departamentului Informaţiilor Publice, pentru promovarea imaginii şi a intereselor României peste hotare; f) suma de 3,0 miliarde lei Departamentului Informaţiilor Publice, pentru realizarea, în cazuri justificate, de acţiuni cu caracter ştiinţific şi social-cultural, prin instituţii, asociaţii şi alte persoane juridice, pe bază de licitaţie publică, inclusiv pentru sprijinirea editării ziarelor "Adevărul Harghitei" şi "Cuvântul Nou", care apar în judeţul Harghita şi, respectiv, Covasna. (9) Modul de repartizare şi de utilizare a sumelor destinate realizării acţiunilor prevăzute la alineatul precedent se aproba prin hotărâre a Guvernului, initiata de Secretariatul General al Guvernului. (10) În bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte sunt prevăzute sume pentru sprijinirea cultelor religioase, inclusiv pentru construirea şi repararea lacasurilor de cult.  +  Articolul 17 (1) Cheltuielile pentru servicii şi dezvoltare publică, locuinţe, mediu şi ape, ce se finanţează de la bugetul de stat pe anul 1999, se stabilesc în suma de 2.256,8 miliarde lei, din care: 89,4 miliarde lei reprezintă cheltuieli de personal, 19,2 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 1.591,7 miliarde lei transferuri, 430,3 miliarde lei cheltuieli de capital şi 126,2 miliarde lei rambursări de credite şi plati de dobânzi şi comisioane aferente acestora. (2) Cheltuielile pentru servicii şi dezvoltare publică, locuinţe, mediu şi ape, pe capitole de cheltuieli, sunt în suma de 1.807,3 miliarde lei pentru servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe şi 449,5 miliarde lei pentru mediu şi ape. (3) În bugetul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului sunt cuprinse şi sume pentru pietruirea drumurilor comunale şi alimentarea cu apa a satelor conform programului aprobat de Guvern. (4) Din tarifele încasate potrivit prevederilor art. 4 alin. (5) din Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţa a activităţilor nucleare, republicată, o cota de 50% se va retine de Comisia Naţionala pentru Controlul Activităţilor Nucleare, ca venituri extrabugetare, pentru a fi folosită la finanţarea cheltuielilor de personal, cheltuielilor materiale şi servicii, dotărilor şi investiţiilor specifice. (5) Veniturile fondului de protecţie a vânatului, potrivit prevederilor art. 17 din Legea nr. 103/1996 a fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului, se administrează de către Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, ca venituri extrabugetare, şi vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor autorităţii publice centrale aferente activităţii cinegetice. (6) Disponibilităţile înregistrate şi neutilizate la finele anului 1999 în condiţiile alin. (4) şi (5) se reportează în anul următor, pentru a fi utilizate cu aceleaşi destinaţii prevăzute de lege.  +  Articolul 18 (1) Cheltuielile din bugetul de stat pentru acţiuni economice se stabilesc în suma de 14.997,2 miliarde lei, din care: 852,8 miliarde lei cheltuieli de personal, 440,2 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 2.184,1 miliarde lei subvenţii, 80,9 miliarde lei prime, 8.784,1 miliarde lei transferuri, 1.196,7 miliarde lei cheltuieli de capital, 1.401,1 miliarde lei rambursări de credite externe şi plati de dobânzi şi comisioane aferente acestora şi 57,3 miliarde lei rambursări de credite interne şi plati de dobânzi şi comisioane aferente. (2) Cheltuielile pentru acţiuni economice, pe capitole de cheltuieli, sunt în suma de 2.078,4 miliarde lei pentru industrie, 4.892,0 miliarde lei pentru agricultura şi silvicultura, 6.816,3 miliarde lei pentru transporturi şi comunicaţii şi 1.210,5 miliarde lei pentru alte acţiuni economice. (3) În cheltuielile pentru agricultura şi silvicultura, aprobate pentru Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, se cuprind şi cheltuielile pentru întreţinerea efectivelor de cabaline, care sunt proprietatea publică a statului, patrimoniul genetic naţional, şi pentru trecerea la herghelia de baza a cabalinelor necesare improspatarii acestuia. (4) În anul 1999, gestionarea Fondului de ameliorare a fondului funciar, constituit potrivit anexelor nr. 1 şi 2 la Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, se va face în condiţiile prevederilor legale şi se va utiliza pe baza normelor metodologice elaborate de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei şi, respectiv, de Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului. (5) Cheltuielile aferente aplicării Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, efectuate şi nedecontate în anul 1998, se pot deconta din prevederile bugetare ale Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei pe anul 1999 în limita sumelor prevăzute cu aceasta destinaţie. (6) În cadrul transferurilor prevăzute la alin. (1) cheltuielile destinate stimulării producţiei de export şi a exportului se stabilesc în suma de 363,0 miliarde lei, din care: a) 253,0 miliarde lei pentru stabilizarea ratei dobânzii la creditele pe termen scurt, mediu şi lung, acordate de Banca de Export-Import a României - S.A. (Eximbank) şi de băncile comerciale pentru producţia de export şi pentru exportul de maşini, utilaje, instalaţii complexe şi executarea de obiective în străinătate, precum şi pentru alte exporturi creditate pe termen scurt, efectuate în anii 1998 şi 1999, potrivit prevederilor legale; b) 100,0 miliarde lei pentru stimularea realizării de obiective complexe şi a producţiei cu ciclu lung de fabricaţie, destinate exportului în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 14/1995 privind unele măsuri pentru stimularea realizării de obiective complexe şi a producţiei cu ciclu lung de fabricaţie, destinate exportului, aprobată prin Legea nr. 70/1995; c) 10,0 miliarde lei cheltuieli pentru asigurarea, în numele şi în contul statului, a creditelor de export acordate în anul 1999; eventualele disponibilitati se pot utiliza pentru stabilizarea ratei dobânzii la creditele bancare potrivit prevederilor lit. a) şi b). (7) Pentru anul 1999, în bugetul de stat sunt cuprinse transferuri pentru Fondul Naţional de Dezvoltare Regionala, în suma de 110,0 miliarde lei, şi pentru Fondul Naţional de Preaderare, în suma de 370,0 miliarde lei. (8) Sumele de la bugetul de stat, prevăzute la alin. (7) pentru Fondul Naţional de Preaderare, se aloca, se utilizează şi se derulează: a) pentru cofinantarea asistenţei financiare nerambursabile acordate de către Comunitatea Europeană, în calitate de donator, prin Programul de asistenţa PHARE al acesteia; b) conform cadrului tehnic, juridic şi administrativ prevăzut pentru fondurile donatorului, prin Acordul-cadru dintre Comisia Comunităţilor Europene şi Guvernul României, semnat la Bucureşti la 12 martie 1991, denumit în continuare acordul-cadru, şi prin memorandumurile de finanţare, memorandumurile de înţelegere, precum şi prin alte documente, încheiate sau convenite între Comisia Europeană şi Guvernul României, în baza acordului-cadru. (9) Se autorizeaza Ministerul Finanţelor sa repartizeze şi sa introducă în bugetele ordonatorilor principali de credite modificările determinate de utilizarea sumelor aferente Fondului Naţional de Preaderare, prevăzute la alin. (7).  +  Articolul 19 (1) Cheltuielile pentru alte acţiuni, ce se finanţează de la bugetul de stat pe anul 1999, se stabilesc în suma de 1.375,2 miliarde lei, din care: 349,4 miliarde lei reprezintă cheltuieli de personal, 619,4 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 92,9 miliarde lei subvenţii, 256,7 miliarde lei transferuri, 54,2 miliarde lei cheltuieli de capital şi 2,6 miliarde lei plati de dobânzi şi comisioane aferente creditelor externe. (2) Cheltuielile pentru alte acţiuni, pe capitole de cheltuieli, sunt în suma de 914,8 miliarde lei pentru cercetare ştiinţifică şi 460,4 miliarde lei pentru alte acţiuni.  +  Articolul 20 (1) La partea de cheltuieli a bugetului de stat se stabilesc şi se utilizează, pe bază de hotărâri ale Guvernului: a) Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului, în suma de 110,1 miliarde lei, care se foloseşte pentru finanţarea unor acţiuni şi sarcini intervenite în cursul anului în bugetul de stat şi în bugetele locale, cu menţinerea echilibrului bugetar. Alocarea de sume din Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului pentru bugetele locale se face prin majorarea sumelor defalcate din impozitul pe salarii sau a transferurilor cu destinaţie specială de la bugetul de stat către bugetele locale, după caz; b) Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, în suma de 50,0 miliarde lei, pentru lucrări operative de inlaturare a efectelor unor calamitati naturale şi pentru acordarea de sprijin financiar familiilor sinistrate. Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului poate fi majorat de către Guvern din Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului, în funcţie de necesităţile asigurării sumelor pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale; c) Fondul la dispoziţia Guvernului României pentru relaţiile cu Republica Moldova, în suma de 12,0 miliarde lei; d) Fondul la dispoziţia Guvernului, constituit din vărsăminte din privatizare, în suma de 3.560,0 miliarde lei, pentru susţinerea programelor de restructurare şi reforma, care au fost aprobate de către Guvern în anii 1998 şi 1999.Sumele se vor aloca pentru sectoarele: industrie - 1.881,0 miliarde lei, agricultura şi industrie alimentara - 500,0 miliarde lei, pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii - 300,0 miliarde lei, pe bază de programe şi proiecte, recapitalizarea Băncii de Export-Import a României - S.A. (Eximbank) - 200,0 miliarde lei, iar diferenţa de 679,0 miliarde lei pentru restructurarea sistemului bancar. (2) Sumele rămase la data de 31 decembrie 1998 din vărsăminte din privatizare pentru constituirea Fondului la dispoziţia Guvernului, consemnate la trezoreria statului, potrivit prevederilor art. 27 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 14/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998, se utilizează în anul 1999 pe bază de hotărâri ale Guvernului, aprobate în anul 1998.  +  Articolul 21Transferurile de la bugetul de stat către alte bugete pentru anul 1999 se stabilesc în suma de 5.360,7 miliarde lei, din care: 450,0 miliarde lei către bugetele locale, 4.068,1 miliarde lei către bugetul asigurărilor sociale de stat, 842,6 miliarde lei către bugetul Fondului de risc şi accident.  +  Articolul 22În anul 1999, prin bugetul de stat se vor acorda împrumuturi în suma de 730,9 miliarde lei, din care: 130,0 miliarde lei pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale, 0,9 miliarde lei pentru persoanele care beneficiază de statutul de refugiat şi sunt lipsite de mijloace de existenta, 600,0 miliarde lei pentru creditarea producătorilor agricoli.  +  Articolul 23 (1) La propunerea justificată a ordonatorilor principali de credite, în funcţie de derularea procesului investitional şi de evoluţia preţurilor, se autorizeaza Guvernul, prin Ministerul Finanţelor, sa aprobe, până la data de 31 octombrie 1999, modificări în listele de investiţii, anexe la bugetele ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, inclusiv la investiţiile privind proiectarea şi execuţia consolidarilor şi interventiilor pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acţiuni accidentale şi calamitati naturale, cuprinse la poziţia "Alte cheltuieli de investiţii", cu încadrarea în cheltuielile de capital aprobate la capitolul respectiv. (2) Modificarea listelor de investiţii, anexe la bugetele locale, în condiţiile alineatului precedent, se aproba de către fiecare consiliu local, judeţean sau de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz. (3) Limitele valorice privind competenţa de aprobare a documentaţiilor tehnico-economice, prevăzute în Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice, se modifica pentru anul 1999 conform prevederilor din anexa nr. 18.
   +  Capitolul 4 Deficitul bugetar, datoria publică şi împrumutul guvernamental  +  Articolul 24Deficitul bugetului de stat se stabileşte insuma de 6.500,0 miliarde lei.  +  Articolul 25 (1) Cheltuielile pentru dobânzile aferente datoriei publice se stabilesc în suma de 23.948,0 miliarde lei, din care: 17.089,9 miliarde lei reprezintă dobânzi aferente datoriei publice interne, 382,2 miliarde lei dobânzi aferente datoriei publice externe care, potrivit reglementărilor legale, se plătesc de la bugetul de stat, 1.797,7 miliarde lei cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de stat şi de riscul garanţiilor acordate de stat în condiţiile legii, 4.062,8 miliarde lei diferenţe de curs aferente datoriei publice externe, în care sunt incluse şi diferenţele de curs nefavorabile aferente rambursarii ratelor scadente la împrumuturile externe contractate pentru susţinerea balanţei de plati şi pentru ajustare structurală, 615,4 miliarde lei diferenţe de curs aferente datoriei publice interne. (2) În cheltuielile pentru datoria publică se cuprind şi dobânzile aferente împrumuturilor interne pe termen scurt pe bază de titluri de stat, certificate de trezorerie şi alte instrumente specifice, cele pentru finanţarea deficitului bugetului de stat din disponibilităţile contului general al trezoreriei statului, precum şi cheltuielile ocazionate de stabilirea riscului de ţara (rating) prin agenţiile specializate. (3) Se autorizeaza Ministerul Finanţelor ca, pentru plata datoriei României către Polonia, decurgând din acordul guvernamental bilateral de clearing cu Polonia, sa stabilească nivelul costurilor din lei în dolari S.U.A., aferente modernizării drumului comunal "Cacica-Solonetu Nou", în limita sumei de 1,8 milioane dolari S.U.A., alocata de partea poloneza acestui obiectiv conform Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 7/1997, aprobată prin Legea nr. 92/1997, pe baza cursului de schimb leu/dolar S.U.A., comunicat de Banca Naţionala a României, în vigoare la data emiterii facturii reprezentând executarea lucrărilor. (4) Ministerul Transporturilor va asigura din bugetul Fondului special al drumurilor resursele necesare reprezentând contribuţia părţii române în anul 1999 la execuţia obiectivului de investiţii "Modernizarea drumului comunal Cacica-Solonetu Nou", care se va realiza şi cu sprijin financiar acordat de Polonia. (5) Guvernul, prin Ministerul Finanţelor, este autorizat sa contracteze împrumuturi de stat pentru finanţarea şi refinantarea deficitelor bugetului de stat din anii anteriori şi din anul 1999, până la nivelul înregistrat la finele fiecărui an. (6) În vederea asigurării finanţării temporare a deficitului curent al bugetul de stat pe anul 1999 din disponibilităţile aflate în contul general al trezoreriei statului, împrumuturile de stat pentru finanţarea şi refinantarea deficitului bugetului de stat pot fi contractate independent de soldul contului general al trezoreriei statului.  +  Articolul 26 (1) Contractarea de credite externe în numele şi în contul statului se exercită de către Guvern numai prin Ministerul Finanţelor. (2) Ministerele nu pot contracta credite externe în nume şi în cont propriu decât cu garanţia Ministerului Finanţelor.  +  Articolul 27Convenţiile de garantare şi acordurile subsidiare de împrumut, încheiate între Ministerul Finanţelor şi beneficiarii interni de credite externe acordate de organismele financiare internaţionale, au valoare de titlu executoriu, fără a mai fi nevoie de îndeplinirea altor formalităţi legale.  +  Capitolul 5 Dispoziţii referitoare la regiile autonome, societăţile şi companiile naţionale, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995, aprobată şi modificată prin Legea nr. 51/1996, şi la celelalte societăţi comerciale  +  Articolul 28 (1) Regiile autonome, societăţile şi companiile naţionale, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare şi celelalte societăţi comerciale pot efectua, anual, în limita unei cote de până la 1,5%, aplicată asupra fondului de salarii realizat anual, cheltuieli care sunt deductibile la calculul profitului impozabil, pentru funcţionarea corespunzătoare a unor activităţi sau unităţi aflate în administrarea acestora potrivit legii, şi anume: grădiniţe, crese, dispensare, cabinete medicale, servicii de sănătate acordate în cazul bolilor profesionale şi al accidentelor de muncă până la internarea într-o unitate sanitară, muzee, cantine, baze sportive, cluburi, cămine de nefamilisti, precum şi pentru şcolile pe care le au sub patronaj. (2) În limita cotei prevăzute la alin. (1) unităţile menţionate pot aloca sume şi pentru: acoperirea unei părţi din cheltuielile ocazionate de procurarea unor daruri pentru copiii salariaţilor; acoperirea parţială a costului transportului la şi de la locul de muncă al salariaţilor; suportarea parţială a costului biletelor de tratament sau de odihnă pentru salariaţii proprii şi pentru membrii de familie ai acestora, inclusiv a transportului; acordarea de ajutoare unor salariaţi care au suferit pierderi însemnate în gospodăriile proprii ca urmare a calamităţilor naturale, precum şi pentru acoperirea unei părţi din cheltuieli, în cazul unor boli grave sau incurabile. (3) Cheltuielile de natura celor prevăzute la alin. (1) şi (2), inclusiv cele suportate din transferurile pentru protecţia socială, acordate de către regiile autonome, societăţile şi companiile naţionale subvenţionate de la bugetul de stat, se prevăd în bugetele de venituri şi cheltuieli ale acestora, la nivelul stabilit şi aprobat de Guvern. (4) Veniturile de natura celor prevăzute la alin. (2), realizate de salariaţi, nu se supun impozitării. (5) Pentru regiile autonome, societăţile şi companiile naţionale subvenţionate de la bugetul de stat, cheltuielile de protocol, reclama şi publicitate se aproba de către Guvern, o dată cu aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale acestora, în limitele legii.  +  Articolul 29 (1) Bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 1999 ale regiilor autonome, societăţilor sau companiilor naţionale şi ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995, aprobată şi modificată prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, vor fi fundamentate şi întocmite în urma analizei unui set de indicatori economico-financiari aleşi de fiecare minister, organ central ori local, în funcţie de specificul de activitate al agentului economic, astfel încât acesta să asigure resursele pentru acoperirea cheltuielilor necesare desfăşurării în condiţii de eficienta a activităţilor proprii. (2) Fondul de salarii prevăzut în bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 1999 ale agenţilor economici menţionaţi la alineatul precedent nu poate depăşi o sumă egala cu cel mult de patru ori fondul de salarii consumat în trimestrul IV 1998. (3) La agenţii economici prevăzuţi la alin. (1), care în cursul anului 1999 sunt supuşi reorganizării sau la care, prin aplicarea măsurilor de restructurare, intervin modificări ale numărului de personal faţă de cel realizat în trimestrul IV 1998, fondul de salarii pe anul 1999 se va determina pe baza fondului de salarii consumat în trimestrul IV 1998, recalculat în funcţie de numărul mediu al personalului, rezultat în urma aplicării măsurilor de reorganizare sau de restructurare, aprobate potrivit legii, corectat cu creşterea productivitatii muncii.  +  Articolul 30 (1) Dividendele nete realizate în anul 1998, conform legii, de societăţile şi companiile naţionale şi de celelalte societăţi comerciale rezultate din reorganizarea regiilor autonome, care nu au transmis capitalul social către Fondul Proprietăţii de Stat până la data de 31 decembrie 1998, se vor face venit la bugetul de stat la capitolul "Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome". (2) Sumele se virează la bugetul de stat la termenul prevăzut pentru depunerea bilanţurilor contabile anuale, potrivit reglementărilor legale în vigoare.  +  Articolul 31 (1) Regiile autonome, societăţile şi companiile naţionale pot emite titluri negociabile numai cu aprobarea Ministerului Finanţelor, pe baza propunerilor prezentate de ministere, consilii locale, judeţene şi de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz. (2) Titlurile negociabile pot fi obligaţiuni, precum şi instrumente financiare derivate sau orice alte titluri de credit, stabilite de Ministerul Finanţelor.  +  Capitolul 6 Dispoziţii referitoare la bugetele locale  +  Articolul 32 (1) Din impozitul pe salarii încasat la bugetul de stat se vor stabili sume defalcate pentru bugetele locale, reprezentând 1.001,4 miliarde lei, din care: 110,8 miliarde lei se aloca bugetelor proprii ale judeţelor, potrivit anexei nr. 5, iar diferenţa se repartizează pe comune, oraşe şi municipii de către consiliul judeţean, prin hotărâre, după consultarea primarilor şi cu asistenţa tehnica de specialitate a direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat respective. (2) Pentru anul 1999, începând cu luna următoare lunii în care prezenta lege se publică în Monitorul Oficial al României, în conformitate cu art. 8 alin. (3) din Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice locale, din impozitul pe salarii datorat bugetului de stat unitatea plătitoare virează la data plăţii salariului o cota de 50% la bugetul de stat, 35% la bugetul unităţilor administrativ-teritoriale în a căror rază îşi desfăşoară activitatea şi 15% la bugetul judeţului respectiv. (3) Criteriile de repartizare a sumelor defalcate din impozitul pe salarii pe unităţi administrativ-teritoriale sunt prevăzute în anexa nr. 6. (4) La repartizarea sumelor defalcate din impozitul pe salarii pe unităţi administrativ-teritoriale, consiliile judeţene vor aloca cu prioritate sumele necesare echilibrarii bugetelor locale ale localităţilor care încasează venituri insuficiente din aplicarea prevederilor art. 8 alin. (3) din Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice locale, modificată prin prezenta lege, în vederea asigurării finanţării activităţii acestora. (5) În anul 1999 se acordă transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe, în suma de 450,0 miliarde lei. (6) Ministerul Finanţelor va repartiza transferurile respective pe judeţe şi pe municipiul Bucureşti pentru finanţarea unor proiecte de investiţii care beneficiază de împrumuturi externe, potrivit acordurilor de împrumut încheiate cu organismele financiare internaţionale.  +  Articolul 33Categoriile de venituri şi cheltuieli aferente bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor pe anul 1999 sunt cuprinse în anexa nr. 7.  +  Articolul 34 (1) Cheltuielile aferente unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu excepţia cheltuielilor de personal, a celor pentru manualele şi bursele pentru elevii din Republica Moldova, sumelor forfetare care se plătesc pentru transportul elevilor, a cheltuielilor pentru realizarea proiectului de reabilitare a şcolilor, cofinantat de Guvernul României, Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Fondul de dezvoltare socială al Consiliului Europei, şi a cheltuielilor totale aferente învăţământului special, cheltuielile materiale şi cele privind prestările de servicii, cu excepţia celor pentru medicamente şi materiale sanitare, aferente creselor, a celor pentru drepturile donatorilor onorifici de sânge ce se acordă potrivit Legii nr. 4/1995 privind donarea de sânge, utilizarea terapeutică a sângelui uman şi organizarea transfuzională în România, precum şi alte cheltuieli care se suporta în conformitate cu prevederile Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, cu modificările ulterioare, se vor asigura din bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale de care aparţin. Contribuţiile pentru întreţinerea copiilor în crese şi grădiniţe, precum şi pentru întreţinerea persoanelor asistate în instituţiile de asistenţa socială, suportate de către sustinatorii legali ai acestora sau de beneficiari, sunt cele stabilite în baza hotărârilor Guvernului. (2) Din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale se finanţează şi cheltuielile aferente unităţilor de combatere a dăunătorilor şi bolilor în sectorul vegetal, punctelor de însămânţări artificiale şi circumscriptiilor sanitar-veterinare, cu excepţia acţiunilor de interes naţional, prevăzute de lege. (3) Pentru asigurarea protecţiei sociale a populaţiei şi a functionalitatii serviciilor de furnizare-distribuţie a energiei termice şi de transport urban, în comun, de călători, în anul 1999 consiliile locale, judeţene sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, în temeiul atribuţiilor lor privind contribuţia la realizarea măsurilor de protecţie socială, pot aproba acordarea de subvenţii din bugetele locale, vizând: a) energia termica livrata populaţiei, la care, prin cumularea preţului cu ridicată al producătorilor cu tariful de distribuţie, avizate de Oficiul Concurentei, conform Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 7/1998, se depăşeşte nivelul maxim al preţului de livrare stabilit pentru populaţie; b) menţinerea functionalitatii serviciilor de transport urban, în comun, de călători şi acoperirea financiară a gratuitatilor şi a facilităţilor acordate, potrivit legii sau prin hotărâri ale consiliilor locale, unor categorii de persoane. (4) Categoriile de instituţii publice şi de acţiuni din domeniile învăţământului preuniversitar, sănătăţii, asistenţei sociale şi agriculturii, ale căror cheltuieli se vor asigura din bugetele locale, sunt cuprinse în anexa nr. 8. (5) Consiliile locale vor aproba, cu prioritate, fondurile necesare pentru finanţarea cheltuielilor de învăţământ stabilite de prezenta lege. (6) Pentru finanţarea Programului privind pietruirea drumurilor comunale şi alimentarea cu apa a satelor, consiliile locale vor aproba, în funcţie de necesitaţi, cheltuieli cu aceasta destinaţie.  +  Articolul 35Încasările din restituirea împrumuturilor acordate de la bugetul de stat pentru înfiinţarea corpurilor gardienilor publici, potrivit prevederilor Legii nr. 26/1993 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Corpului gardienilor publici, se fac venit la bugetul propriu al consiliului judeţean şi al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, scop în care organele financiare ale consiliilor respective vor urmări încasarea acestor sume, potrivit convenţiilor încheiate cu corpurile gardienilor publici, până la data de 31 decembrie 1999.  +  Articolul 36Regiile autonome de interes local care în anul 1999 se transforma, în condiţiile legii, în societăţi comerciale vor plati la bugetele locale impozit pe profit şi vărsăminte din profitul net aferent perioadei în care au funcţionat ca regii autonome şi impozit pe profit aferent perioadei în care funcţionează ca societăţi comerciale de interes local.  +  Articolul 37În termen de 60 de zile de la aprobarea Legii bugetului de stat pe anul 1999 unităţile administrativ-teritoriale care au beneficiat de sume defalcate din impozitul pe salarii pentru finanţarea cheltuielilor din bugetele locale peste nivelul celor repartizate potrivit prevederilor art. 32 alin. (1) din prezenta lege vor restitui sumele respective la bugetul de stat.  +  Capitolul 7 Bugetele fondurilor speciale  +  Articolul 38Fondurile speciale, aprobate prin legi speciale, se constituie în afară bugetului de stat, iar bugetele acestora se aproba prin prezenta lege.  +  Articolul 39 (1) Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului special pentru sănătate, pe anul 1999, constituit din sursele prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 22/1992 privind finanţarea ocrotirii sănătăţii, aprobată prin Legea nr. 114/1992, cu excepţia contribuţiei de asigurări sociale de 2%, sunt prevăzute în anexa nr. 9. (2) Veniturile încasate de unităţile sanitare din valorificarea unor bunuri aflate în dotare se fac venituri la bugetul Fondului special pentru sănătate. (3) O cota de 25% din amenzile aplicate de persoanele împuternicite de către Ministerul Sănătăţii pentru exercitarea inspecţiei sanitare de stat în baza Legii nr. 100/1998 privind asistenţa de sănătate publică se face venit la bugetul Fondului special de sănătate.  +  Articolul 40Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului pentru asigurări sociale de sănătate, pe anul 1999, constituit în baza Legii nr. 145/1997, sunt prevăzute în anexa nr. 10.  +  Articolul 41Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului de risc şi accident, pe anul 1999, stabilite în baza Legii nr. 53/1992 privind protecţia specială a persoanelor handicapate, cu modificările ulterioare, şi a Legii nr. 57/1992, sunt prevăzute în anexa nr. 11.  +  Articolul 42Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului special pentru dezvoltarea şi modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum şi a celorlalte unităţi vamale, pe anul 1999, stabilite în baza Legii nr. 8/1994, precum şi a prevederilor referitoare la nivelul comisionului pentru servicii vamale, aprobat prin legile speciale de ratificare a acordurilor internaţionale, sunt prevăzute în anexa nr. 12.  +  Articolul 43Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, pe anul 1999, stabilite în baza Ordonanţei Guvernului nr. 29/1994, aprobată prin Legea nr. 136/1994, cu modificările ulterioare, sunt cuprinse în anexa nr. 13.  +  Articolul 44 (1) Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului special al drumurilor publice, pe anul 1999, constituit în baza Legii nr. 118/1996, republicată, cu modificările ulterioare, sunt prevăzute în anexa nr. 14. (2) În anul 1999 Fondul special al drumurilor publice se poate utiliza şi pentru acoperirea contribuţiei în lei a Guvernului României la cofinantarea lucrărilor şi obiectivelor cuprinse în acordurile de împrumut încheiate de statul român sau de Regia Autonomă "Administraţia Naţionala a Drumurilor din România", având garanţia statului, cu organismele financiare internaţionale, precum şi pentru asigurarea serviciului datoriei externe aferente acestor acorduri de împrumut.  +  Articolul 45Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului special pentru protejarea asiguraţilor, pe anul 1999, stabilite în baza Legii nr. 136/1995, sunt prevăzute în anexa nr. 15.  +  Articolul 46Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului special pentru promovarea şi dezvoltarea turismului, pe anul 1999, constituit în baza Ordonanţei Guvernului nr. 8/1998 privind constituirea Fondului special pentru promovarea şi dezvoltarea turismului, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 43/1998, sunt prevăzute în anexa nr. 16.  +  Articolul 47Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului special al aviaţiei civile, pe anul 1999, constituit în baza Ordonanţei Guvernului nr. 47/1998, sunt prevăzute în anexa nr. 17.  +  Articolul 48Sumele datorate de către agenţii economici la Fondul special pentru cercetare-dezvoltare pentru perioada de până la 31 decembrie 1994 se fac venit la bugetul de stat, în condiţiile legii. Regularizarea eventualelor sume vărsate, necuvenite Fondului special pentru cercetare-dezvoltare, se efectuează cu bugetul de stat, pe baza documentelor justificative prezentate de agenţii economici.  +  Articolul 49 (1) Deficitul bugetului asigurărilor sociale de stat, înregistrat la finele anului 1998, precum şi eventualul deficit temporar din cursul anului 1999 se finanţează în anul 1999 din împrumuturile purtătoare de dobânzi, contractate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, pe bază de convenţie încheiată cu Ministerul Finanţelor. (2) La finele anului 1999, din eventualele economii la transferurile din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat se poate acoperi şi deficitul înregistrat la finele anului 1998 la bugetul respectiv. (3) În bugetul de stat pe anul 1999 este cuprinsă şi suma de 57,7 miliarde lei pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat din anul 1997.  +  Articolul 50Pentru echilibrarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 1999 se aloca din bugetul de stat transferuri în suma de 4.068,1 miliarde lei, din care suma de 110,0 miliarde lei reprezintă dobânda datorată trezoreriei statului pentru sumele utilizate în anul 1998 din contul general al trezoreriei statului pentru acoperirea deficitelor înregistrate de bugetul asigurărilor sociale de stat în anii 1997 şi 1998.  +  Capitolul 8 Responsabilităţi în aplicarea legii  +  Articolul 51Guvernul răspunde de realizarea prevederilor bugetare, scop în care examinează periodic situaţia financiară pe economie, execuţia bugetară şi stabileşte măsuri pentru menţinerea sau îmbunătăţirea echilibrului bugetar, după caz.  +  Articolul 52Guvernul poate aproba modificări în structura şi între ordonatorii principali de credite, cu încadrarea în nivelul total al intrărilor de credite externe, cuprinse în anexele nr. 1 şi 2, în funcţie de derularea programelor de împrumut extern, aprobate potrivit legii.  +  Articolul 53 (1) Ordonatorii principali de credite au obligaţia de a analiza lunar situaţia creditelor bugetare aprobate prin bugetul de stat pe anul 1999, pentru care, în baza unor dispoziţii legale sau a altor cauze, acţiunile şi sarcinile au fost ori pot fi anulate sau amânate, şi de a propune Ministerului Finanţelor anularea creditelor respective. (2) Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului se majorează cu creditele bugetare anulate potrivit prevederilor alin. (1).  +  Articolul 54Ordonatorii principali de credite au obligaţia ca, în cadrul creditelor bugetare aprobate pe anul 1999, să asigure integral şi cu prioritate fondurile necesare reprezentând componenta locală, aferente derulării acordurilor de împrumut extern, aprobate potrivit legii.  +  Articolul 55Ordonatorii de credite au obligaţia ca, în cadrul prevederilor bugetare aprobate, să asigure cu prioritate plata facturilor reprezentând consumurile de energie electrica şi termica şi de gaze naturale de la titlul "Cheltuieli materiale şi servicii".  +  Articolul 56Instituţiile publice finanţate din fondurile publice, regiile autonome, societăţile şi companiile naţionale subvenţionate sunt obligate să facă achiziţii publice din producţia românească, cu excepţia celor care nu se realizează în ţara.  +  Capitolul 9 Dispoziţii finale  +  Articolul 57 (1) Sumele destinate plăţii cotizaţiilor şi contribuţiilor la organisme internaţionale, aprobate potrivit prevederilor legale, inclusiv plăţii eventualelor comisioane bancare percepute de băncile străine corespondente ale Băncii Naţionale a României, pentru efectuarea transferurilor valutare aferente sunt prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite, la titlul "Transferuri". Contribuţia României la organisme financiar-bancare internaţionale, stabilită potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, se asigura din bugetul Ministerului Finanţelor. (2) În vederea asigurării plăţii la scadenta a cotizaţiilor şi contribuţiilor la organisme internaţionale şi la organisme financiar-bancare, precum şi a rambursarilor de credite externe, plăţilor de dobânzi şi a comisioanelor aferente acestora, ordonatorii principali de credite pot efectua, înainte de angajarea cheltuielilor, virari de credite bugetare de la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol, în cursul întregului an.  +  Articolul 58 (1) Numărul maxim de salariaţi care vor putea beneficia de tichete de masa, eliberate de unităţile emitente în anul 1999, nu va putea depăşi în trimestrul I 25.000 lunar, în trimestrul II 50.000 lunar, în trimestrul III 75.000 lunar, iar în trimestrul IV 100.000 lunar. În anul 1999 nu se vor elibera tichete de masa salariaţilor din cadrul instituţiilor publice. (2) Unităţile emitente care vor primi autorizaţie de funcţionare nu vor elibera tichete de masa angajatorilor care înregistrează pierderi sau plati restante faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale.  +  Articolul 59 (1) Cheltuielile privind despăgubirile, inclusiv cele provenite din aplicarea impozitelor, taxelor şi a celorlalte venituri ale bugetului de stat, alte daune stabilite ca fiind datorate de Ministerul Finanţelor, în nume propriu sau în reprezentarea interesului statului, pe baza hotărârilor definitive ale instanţelor judecătoreşti, precum şi obligaţiile băneşti ale statului român, născute din aplicarea Convenţiei europene a drepturilor omului şi constatate prin acorduri de soluţionare amiabila, prin decizii ale Comitetului Ministrilor al Consiliului Europei şi hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului, se acoperă de către Ministerul Finanţelor, pe bază de documente legale, din sumele prevăzute cu aceasta destinaţie în bugetul de stat pe anul 1999. (2) Din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Finanţelor pentru despăgubiri civile, precum şi pentru cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale, se asigura şi fondurile necesare aplicării Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940.  +  Articolul 60 (1) Ordonatorii principali şi secundari de credite vor aproba şi vor transmite instituţiilor publice din subordine bugetele pe structura de cheltuieli prevăzută în anexa nr. 3, în termen de 15 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) În cadrul termenului prevăzut la alin. (1) Guvernul va aproba bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 1999 ale regiilor autonome, societăţilor sau companiilor naţionale şi institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995, aprobată prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, la propunerea ministerelor şi a altor organe centrale coordonatoare. (3) Cu sumele realizate peste prevederile bugetare la taxele judiciare de timbru pentru activitatea instanţelor, din taxele de timbru pentru activitatea notarială, precum şi cu cele provenind din impozitul încasat pe onorariile avocaţilor şi ale notarilor publici, stabilite în conformitate cu prevederile Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările ulterioare, se suplimenteaza prevederile la aceste venituri şi creditele bugetare aprobate Ministerului Justiţiei. Ministerul Finanţelor este autorizat sa introducă modificările corespunzătoare în volumul şi în structura bugetului de stat.  +  Articolul 61Cheltuielile efectuate în anul 1999 de la bugetul de stat pentru activităţile preluate în finanţare de către bugetele locale se vor regulariza până la data de 30 aprilie 1999 cu bugetul de stat, pe baza conturilor de execuţie încheiate la data de 31 martie 1999, potrivit precizărilor elaborate de Ministerul Finanţelor.  +  Articolul 62În bugetele ordonatorilor principali de credite sunt cuprinse, după caz, şi sumele reprezentând contribuţia Guvernului României la realizarea programelor şi proiectelor cu finanţare internationala.  +  Articolul 63 (1) Pentru proiectele finanţate din credite externe contractate de statul român de la organisme financiare internaţionale, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Banca Europeană pentru Investiţii, Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei şi altele, echivalentul în valută împrumutului al părţii în lei, reprezentând contribuţia părţii române la finanţarea acestor proiecte, este cel valabil la data încheierii acordurilor de împrumut între România şi organismele financiare respective şi poate fi modificat pe parcursul executării lucrărilor, cu diferenţele rezultate din actualizarea valorii totale a proiectelor, în funcţie de evoluţia indicelui preţurilor de consum total, comunicat de Comisia Naţionala pentru Statistica, pe propria răspundere a ordonatorilor principali de credite şi a unităţilor beneficiare de împrumut extern. (2) Cheltuielile suplimentare rezultate în condiţiile alin. (1), precum şi eventualele depăşiri provenite din modificarea unor reglementări legale în domeniul impozitelor şi taxelor aferente proiectelor pe parcursul derulării acestora se finanţează din fonduri de la bugetul de stat, alocaţii de la bugetele locale sau din surse proprii ale beneficiarilor finali ai împrumuturilor externe, după caz, până la finalizarea proiectelor respective.  +  Articolul 64Din bugetul de venituri şi cheltuieli al trezoreriei statului pe anul 1999, aprobat în condiţiile art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 66/1994, republicată, se suporta şi cheltuielile pentru procurarea materialelor consumabile, necesare pentru funcţionarea bazei informatice, precum şi a altor materiale specifice pentru asigurarea desfăşurării normale a activităţii trezoreriei statului.  +  Articolul 65Subvenţiile pe produse se dau în situaţia în care companiile sau societăţile naţionale nu au datorii către bugetul de stat. Dacă au datorii către bugetul de stat, subvenţiile se virează în contul acestor datorii.  +  Articolul 66Ordonatorii principali de credite pot delega dreptul de a aproba folosirea şi repartizarea creditelor bugetare inlocuitorilor de drept, precum şi altor persoane împuternicite în acest scop.  +  Articolul 67 (1) În cadrul controlului parlamentar asupra activităţii Guvernului, acesta va prezenta Parlamentului, până la data de 30 septembrie 1999, o informare cu privire la realizarea prevederilor bugetare pe primele şase luni ale anului şi cu privire la măsurile ce se impun în continuare pentru îmbunătăţirea echilibrului bugetar pe domenii de activitate. (2) Guvernul poate prezenta Parlamentului, până la data de 30 noiembrie 1999, propuneri de rectificare a bugetului de stat şi a bugetelor fondurilor speciale pe anul 1999, ca urmare a schimbărilor intervenite în evoluţia indicatorilor macroeconomici, a unor măsuri fiscale, a adaptării legislaţiei la condiţiile economiei de piaţa sau a altor cauze justificate.  +  Articolul 68Anexele nr. 1-18 fac parte integrantă din prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comuna din 18 februarie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR ION DIACONESCU PREŞEDINTELE SENATULUIPETRE ROMAN  +  Anexa 1                   BUGETUL DE STAT PE ANUL 1999                         - Sinteza -
          - mii lei -
      Denumire indicatorProgram 1999Intrări de credite externeTOTAL
    CapitolSub- capitolTitlu/ ArticolAlineat
    AB123=1+2
                   
    0001       VENITURI86.884.423.358   86.884.423.358
    0002       I. VENITURI CURENTE82.114.323.358   82.114.323.358
    0003       A. VENITURI FISCALE78.287.523.358   78.287.523.358
    0004       A1. IMPOZITE DIRECTE22.061.423.358   22.061.423.358
    0101       IMPOZITUL PE PROFIT11.245.000.000   11.245.000.000
    0201       IMPOZITUL PE SALARII8.272.600.000   8.272.600.000
      01     Impozitul pe salarii - total -9.274.000.000   9.274.000.000
    02     Sume defalcate din impozitul pe salarii pentru bugetele locale (se scad)-1.001.400.000   -1.001.400.000
    0801       ALTE IMPOZITE DIRECTE2.325.000.000   2.325.000.000
      01     Impozit pe veniturile persoanelor fizice şi juridice nerezidente400.000.000   400.000.000
    02     Impozitul pe profit obţinut din activităţi comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protecţia consumatorilor20.000.000   20.000.000
    03     Impozitul pe dividende de la societăţile comerciale843.000.000   843.000.000
    04     Impozitul pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici40.000.000   40.000.000
    30     Alte încasări din impozite directe1.022.000.000   1.022.000.000
    0901       CONTRIBUŢII218.823.358   218.823.358
      04     Contribuţia pentru pensia suplimentară218.823.358   218.823.358
    1300       A2. IMPOZITE INDIRECTE56.226.100.000   56.226.100.000
    1301       TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ28.016.000.000   28.016.000.000
    1401       ACCIZE ŞI IMPOZIT PE CIRCULAŢIE17.613.000.000   17.613.000.000
      01     Accize15.904.000.000   15.904.000.000
    02     Impozitul pe ţiţeiul din producţia internă şi gazele naturale1.709.000.000   1.709.000.000
    1601       TAXE VAMALE9.077.000.000   9.077.000.000
      01     Taxe vamale de la persoane juridice8.957.000.000   8.957.000.000
    02     Taxe vamale şi alte venituri încasate de la persoane fizice prin unităţile vamale120.000.000   120.000.000
    1701       ALTE IMPOZITE INDIRECTE1.520.100.000   1.520.100.000
      02     Majorări şi penalităţi de întârziere pentru venituri nevărsate la termen100.000   100.000
    03     Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare60.000.000   60.000.000
    04     Taxa pentru activitatea de prospecţiune, explorare şi exploatare a resurselor minerale460.000.000   460.000.000
    05     Taxe asupra tranzacţiilor cu valori mobiliare60.000.000   60.000.000
    10     Taxe judiciare de timbru350.000.000   350.000.000
    11     Taxe de timbru pentru contestaţiile şi plângerile asupra sumelor constatate şi aplicate prin acte de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finanţelor20.000.000   20.000.000
    12     Taxe de timbru pentru activitatea notarială350.000.000   350.000.000
    30     Alte încasări din impozite indirecte220.000.000   220.000.000
    1900       B. VENITURI NEFISCALE3.826.800.000   3.826.800.000
    2001       VĂRSĂMINTE DIN PROFITUL NET AL REGIILOR AUTONOME483.000.000   483.000.000
    2101       VĂRSĂMINTE DE LA INSTITUŢIILE PUBLICE378.800.000   378.800.000
    01     Taxe de metrologie300.000   300.000
    03     Taxe pentru prestaţiile şi serviciile efectuate de căpităniile de port şi pentru eliberarea autorizaţiilor de transport cu autovehicule în trafic internaţional de mărfuri21.000.000   21.0D0.000
    04     Taxe consulare220.000.000   220.000.000
    05     Taxe pentru analize efectuate de laboratoare, altele decât cele sanitare, de pe lângă instituţii4.500.000   4.500.000
    10     Taxe şi alte venituri din protecţia mediului3.000.000   3.000.000
    12     Vărsăminte din disponibilităţile instituţiilor publice şi activităţilor autofinanţate2.000.000   2.000.000
    13     Vărsăminte din veniturile instituţiilor publice şi activităţilor autofinanţate5.000.000   5.000.000
    30     Alte venituri de la instituţiile publice123.000.000   123.000.000
    2201       DIVERSE VENITURI2.965.000.000   2.965.000.000
      01     Venituri din aplicarea prescripţiei extinctive17.000.000   17.000.000
    03     Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale350.000 000   350.000.000
    04     Încasări din cota reţinută conform Codului penal4.000.000   4.000.000
    05     Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi300.000.000   300.000.000
    07     Venituri din concesiuni2.028.000.000   2.028.000.000
    09     Încasarea dobânzilor aferente ratelor lunare din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului15.000.000   15.000.000
    12     Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte sume constatate o dată cu confiscarea potrivit legii100.000.000   100.000.000
    16     Venituri realizate din încasarea debitelor evidenţiate în bilanţurile de lichidare a patrimoniului fostelor cooperative agricole de producţie1.000.000   1.000.000
    30     Încasări din alte surse150.000.000   150.000.000
    3000       II. VENITURI DIN CAPITAL3.585.000.000   3.585.000.000
    3001       VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI3.585.000.000   3.585.000.000
    01     Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice15.000.000   15.000.000
    02     Venituri din valorificarea stocurilor de la rezervele materiale naţionale şi de mobilizare10.000.000   10.000.000
    05     Vărsăminte din privatizare pentru constituirea Fondului la dispoziţia Guvernului3.560.000.000   3.560.000.000
    4200       VI. ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE1.185.100.000   1.185.100.000
    4201       ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE1.185.100.000   1.185.100.000
      01     Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale1.000.000   1.000.000
    05     Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate persoanelor care beneficiază de statutul de refugiat100.000   100.000
    09     Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru acoperirea arieratelor către RENEL şi ROMGAZ1.100.000.000   1.100.000.000
    10     Încasări din rambursarea împrumuturilor din Fondul de redresare financiară84.000.000   84.000.000
    5001       II. CHELTUIELI - TOTAL93.384.423.3586.591.286.99699.975.710.354
        01   CHELTUIELI CURENTE84.633.300.0853.422.639.00088.055.939.085
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL19.140.059.79122.452.90019.162.512.691
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII6.901.540.652134.945.1007.036.485.752
      34   SUBVENŢII3.683.285.66028.870.0003.712.155.660
      3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice1.464.715.86028.870.0001.493.585.860
      3502Subvenţii pe produse şi activităţi960.000.004   960.000.000
      3503Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif1.258.569.800   1.258.569.800
      36   PRIME80.900.000   80.900.000
      38   TRANSFERURI27.147.399.9373.236.371.00030.383.770.937
      39   Transferuri consolidabile5.624.377.358   5.624.377.358
      3903Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe450.000.000   450.000.000
      3904Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat4.068.050.839   4.068.050.839
      3908Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului special de risc şi accident842.610.919   842.610.919
      3910Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen91.683.600   91.683.600
      3911Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia datorată de persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau arest preventiv37.632.000   37.632.000
      3916Contribuţia persoanelor asigurate pentru finanţarea ocrotirii sănătăţii134.400.000   134.400.000
      40   Transferuri neconsolidabile21.523.022.5793.236.371.00024.759.393.579
      4001Locuinţe935.700.000   935.700.000
      4002Burse391.271.075   391.271.075
      4003Alocaţii şi alte ajutoare pentru copii3.687.147.245   3.687.147.245
      4004Pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari şi alte persoane2.858.043.090   2.858.043.090
      4008Ajutoare sociale400.000   400.000
      4009Alte ajutoare, alocaţii şi indemnizaţii24.981.909   24.981.909
      4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale224.618.672   224.618.672
      4013Diferenţa de dobânzi aferentă creditelor bancare, subvenţionată potrivit dispoziţiilor legale15.000   15.000
      4015Plăţi efectuate în cadrul programului de redistribuire a forţei de muncă532.200.000   532.200.000
      4016Fondul de cercetare-dezvoltare19.600.000   19.600.000
      4017Fondul pentru stimularea inovării25.100.000   25.100.000
      4018Transferuri de la bugetul de stat pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat din anul 199757.732.132   57.732.132
      4021Plăţi efectuate în cadrul programelor de dezvoltare110.000.000   110.000.000
      4022Cheltuieli pentru susţinerea programelor tehnice de conservare sau de închidere a minelor308.000.000   308.000.000
      4023Protecţie socială ce se acordă pentru unele activităţi din sectorul minier248.800.000   248.800.000
      4024Cheltuieli pentru susţinerea transportului public feroviar de călători3.000.000.000   3.000.000.000
      4026Transferuri aferente Fondului Naţional de Preaderare370.000.000   370.000.000
      4027Transferuri aferente Fondului Român de Dezvoltare Socială17.400.00045.100.00062.500.000
      4028Executarea silită a creanţelor bugetare10.732.900   10.732.900
      4029Despăgubiri civile, precum şi cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale47.312.100   47.312.100
      4030Onorariile pentru expertizele contabile dispuse în cadrul procesului penal7.455.000   7.455.000
      4031Confecţionarea însemnului Ordinului "Steaua României"4.900.000   4.900.000
      4032Sprijinirea organizaţiilor nepolitice ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale34.485.300   34.485.300
      4033Promovarea imaginii şi intereselor româneşti peste hotare2.523.600   2.523.600
      4034Sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora10.000.000   10.000.000
      4035Finanţarea partidelor politice33.900.000   33.900.000
      4036Finanţarea acţiunilor cu caracter ştiinţific şi social-cultural2.988.000   2.988.000
      4037Finanţarea unor programe şi proiecte în cadrul Campaniei europene pentru combaterea rasismului, xenofobiei, antisemitismului şi intoleranţei835.000   835.000
      4038Finanţarea Ansamblului "Memorialul victimelor comunismului şi al rezistenţei Sighet"3.500.000   3.500.000
      4039Comenzi de stat pentru cărţi şi publicaţii9.939.123   9.939.123
      4040Sprijin financiar pentru producerea şi distribuirea filmelor14.518.400   14.518.400
      4041Asociaţii şi fundaţii15.771.280   15.771.280
      4042Alocaţie de încredinţare şi plasament familial42.926.400   42.926.400
      4043Ajutor anual pentru veteranii de război61.912.100   61.912.100
      4044Programe pentru sănătate870.878.300   870.878.300
      4045Programe pentru tineret19.667.500   19.667.500
      4046Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic Român12.966.600   12.966.600
      4047Cadastru imobiliar14.000.000   14.000.000
      4048Meteorologie şi hidrologie40.500.000   40.500.000
      4049Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor391.500   391.500
      4050Cheltuieli pentru valorificarea cenuşilor de pirită15.300.000   15.300.000
      4051Cooperare economică internaţională105.200.000   105.200.000
      4052Participare la programul energetic - SAVE II1.200.000   1.200.000
      4053Cupoane agricultori2.200.000.000   2.200.000.000
      4054Cabaline din patrimoniul genetic naţional16.400.000   16.400.000
      4055Contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională1.540.578.5742.401.984.0003.942.562.574
      4056Transferuri pentru drumuri, căi ferate, aviaţie şi navigaţie345.217.760   345.217.760
      4057Transferuri pentru finanţarea de bază a învăţământului superior1.515.400.000   1.515.400.000
      4058Transferuri pentru constituirea Fondului de garantare a creditelor bancare acordate studenţilor2.000.000   2.000.000
      4059Transferuri pentru cercetare-dezvoltare (granturi)45.861.947   45.861.947
      4060Transferuri pentru acţiuni de sănătate597.795.897   597.795.897
      4061Susţinerea cultelor12.395.000   12.395.000
      4062Stimularea exporturilor363.000.000   363.000.000
      4063Protecţia copilului15.180.00066.513.00081.693.000
      4080Alte transferuri674.381.175722.774.0001.397.155.175
      49   DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE23.948.000.000   23.948.000.000
      60   REZERVE3.732.114.045   3.732.114.045
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL3.497.927.8723.168.647.9966.666.575.868
      79   ÎMPRUMUTURI ACORDATE730.944.946   730.944.946
      8002Împrumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale130.000.000   130.000.000
      8005Împrumuturi acordate persoanelor care beneficiază de statutul de refugiat şi sunt lipsite de mijloace de existenţă944.946   944.946
      8006Împrumuturi acordate pentru creditarea agriculturii600.000.000   600.000.000
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE4.522.250.455   4.522.250.455
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite4.464.956.455   4.464.956.455
      8501Rambursări de credite externe3.052.881.602   3.052.881.602
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane1.412.074.853   1.412.074.853
      88   Rambursări de credite interne şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora57.294.000   57.294.000
      8801Rambursări de credite interne33.200.000   33.200.000
      8802Plăţi de dobânzi şi comisioane24.094.000   24.094.000
    5100       Partea I - SERVICII PUBLICE GENERALE3.661.321.499178.994.0003.840.315.499
    5101       Autorităţi publice3.661.321.499178.994.0003.840.315.499
        01   CHELTUIELI CURENTE3.353.172.1524.140.0003.357.312.152
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL2.581.768.84515.0002.581.783.845
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII593.536.4424.125.000597.661.442
      34   SUBVENŢII18.524.250   18.524.250
      3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice18.524.250   18.524.250
      38   TRANSFERURI159.342.615   159.342.615
      40   Transferuri neconsolidabile159.342.615   159.342.615
      4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale127.802.615   127.802.615
      4041Asociaţii şi fundaţii400.000   400.000
      4055Contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională31.140.000   31.140.000
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL251.900.549174.854.000426.754.549
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE56.248.798   56.248.798
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite56.248.798   56.248.798
      8501Rambursări de credite externe6.211.658   6.211.658
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane50.037.140   50.037.140
    01     Preşedinţia României36.360.231   36.360.231
    02     Autorităţi legislative488.784.103   488.784.103
    03     Autorităţi judecătoreşti1.269.152.7505.774.0001.274.926.750
    04     Alte organe ale autorităţilor      
    05     publice Autorităţi executive155.045.836 1.711.978.579173.220.000155.045.836 1.885.198.579
    5400       Partea a II-a - APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ14.289.772.5232.165.088.32816.454.860.851
        01   CHELTUIELI CURENTE11.211.835.493   11.211.835.493
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL6.676.149.887   6.676.149.887
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII3.267.620.767   3.267.620.767
      34   SUBVENŢII633.796.185   633.796.185
      3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice633.796.185   633.796.185
      38   TRANSFERURI634.268.654   634.268.654
      39   Transferuri consolidabile128.405.866   128.405.866
      3910Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen90.773.866   90.773.866
      3911Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia datorată de persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau arest preventiv37.632.000   37.632.000
      40   Transferuri neconsolidabile505.862.788   505.862.788
      4009Alte ajutoare, alocaţii şi indemnizaţii25.452   25.452
      4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale3.636.336   3.636.336
      4015Plăţi efectuate în cadrul programului de redistribuire a forţei de muncă370.000.000   370.000.000
      4060Transferuri pentru acţiuni de sănătate132.201.000   132.201.000
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL831.810.7062.165.088.3282.996.899.034
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE2.246.126.324   2.246.126.324
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite2.246.126.324   2.246.126.324
      8501Rambursări de credite externe1.876.695.884   1.876.695.884
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane369.430.440   369.430.440
    5401       Apărare naţională7.854.236.5161.830.127.0409.684.363.556
        01   CHELTUIELI CURENTE5.456.621.056   5.456.621.056
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL3.247.478.543   3.247.478.543
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.675.269.726   1.675.269.726
      38   TRANSFERURI533.872.787   533.872.787
      39   Transferuri consolidabile51.292.810   51.292.810
      3910Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen51.292.810   51.292.810
      40   Transferuri neconsolidabile482.579.977   482.579.977
      4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale69.339   69.339
      4015Plăţi efectuate în cadrul programului de redistribuire a forţei de muncă370.000.000   370.000.000
      4060Transferuri pentru acţiuni de sănătate112.510.638   112.510.638
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL509.517.4601.830.127.0402.339.644.500
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE1.888.098.000   1.888.098.000
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite1.888.098.000   1.888.098.000
      8501Rambursări de credite externe1.589.062.540   1.589.062.540
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane299.035.460   299.035.460
    01     Administraţie centrală93.512.521   93.512.521
    02     Apărare naţională şi operaţiuni de menţinerea păcii5.126.092.7641.830.127.0406.956.219.804
    03     Acţiuni de integrare euroatlantică şi pentru constituirea forţei de reacţie rapidă2.241.896.061   2.241.896.061
    04     Parteneriat pentru Pace22.735.170   22.735.170
    05     Plăţi efectuate în cadrul programului de redistribuire a forţei de muncă370.000.000   370.000.000
    5501       Ordinea publică şi siguranţa naţională6.435.536.007334.961.2886.770.497.295
        01   CHELTUIELI CURENTE5.755.214.437   5.755.214.437
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL3.428.671.344   3.428.671.344
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.592.351.041   1.592.351.041
      34   SUBVENŢII633.796.185   633.796.185
      3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice633.796.185   633.796.185
      38   TRANSFERURI100.395.867   100.395.867
      39   Transferuri consolidabile77.113.056   77.113.056
      3910Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen39.481.056   39.481.056
      3911Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia datorată de persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau arest preventiv37.632.000   37.632.000
      40   Transferuri neconsolidabile23.282.811   23.282.811
      4009Alte ajutoare, alocaţii şi indemnizaţii25.452   25.452
      4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale3.566.997   3.566.997
      4060Transferuri pentru acţiuni de sănătate19.690.362   19.690.362
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL322.293.246334.961.288657.254.534
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBĂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE358.028.324   358.028.324
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite358.028.324   358.028.324
      8501Rambursări de credite externe287.633.344   287.633.344
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane70.394.980   70.394.980
    01     Administraţie centrală107.199.782   107.199.782
    02     Poliţie2.147.768.649   2.147.768.649
    03     Protecţie şi pază contra incendiilor344.097.166   344.097.166
    04     Paza şi supravegherea frontierei582.719.733   582.719.733
    05     Jandarmerie711.757.339   711.757.339
    06     Siguranţă naţională1.634.516.804334.961.2881.969.478.092
    07     Penitenciare667.396.185   667.396.185
    50     Alte instituţii şi acţiuni privind ordinea publică şi siguranţa naţională240.080.349   240.080.349
    5700       Partea a III-a - CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE22.974.729.496612.643.06823.587.372.564
        01   CHELTUIELI CURENTE21.609.049.451289.059.00021.898.108.451
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL8.590.602.53722.437.9008.613.040.437
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.961.605.655130.820.1002.092.425.755
      34   SUBVENŢII753.990.789   753.990.789
      3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice753.990.789   753.990.789
      38   TRANSFERURI10.302.850.470135.801.00010.438.651.470
      39   Transferuri consolidabile134.984.829   134.984.829
      3910Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen584.829   584.829
      3916Contribuţia persoanelor asigurate pentru finanţarea ocrotirii sănătăţii134.400.000   134.400.000
      40   Transferuri neconsolidabile10.167.865.641135.801.00010.303.666.641
      4002Burse391.271.075   391.271.075
      4003Alocaţii şi alte ajutoare pentru copii3.687.147.245   3.687.147.245
      4004Pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari şi alte persoane2.858.043.090   2.858.043.090
      4008Ajutoare sociale400.000   400.000
      4009Alte ajutoare, alocaţii şi indemnizaţii24.956.457   24.956.457
      4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale45.966.165   45.966.165
      4013Diferenţa de dobânzi aferentă creditelor bancare, subvenţionată potrivit dispoziţiilor legale15.000   15.000
      4032Sprijinirea organizaţiilor nepolitice ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale34.485.300   34.485.300
      4033Promovarea imaginii şi intereselor româneşti peste hotare2.523.600   2.523.600
      4034Sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora10.000.000   10.000.000
      4036Finanţarea acţiunilor cu caracter ştiinţific şi social- cultural2.988.000   2.988.000
      4037Finanţarea unor programe şi proiecte în cadrul Campaniei europene pentru combaterea rasismului, xenofobiei, antisemitismului şi intoleranţei835.000   835.000
      4038Finanţarea Ansamblului "Memorialul victimelor comunismului şi al rezistenţei Sighet"3.500.000   3.500.000
      4039Comenzi de stat pentru cărţi şi publicaţii9.939.123   9.939.123
      4040Sprijin financiar pentru producerea şi distribuirea filmelor14.518.400   14.518.400
      4041Asociaţii şi fundaţii15.371.280   15.371.280
      4042Alocaţie de încredinţare şi plasament familial42.926.400   42.926.400
      4043Ajutor anual pentru veteranii de război61.912.100   61.912.100
      4044Programe pentru sănătate870.878.300   870.878.300
      4045Programe pentru tineret19.667.500   19.667.500
      4046Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic Român12.966.600   12.966.600
      4055Contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională42.956.33469.288.000112.244.334
      4057Transferuri pentru finanţarea de bază a învăţământului superior1.515.400.000   1.515.400.000
      4058Transferuri pentru constituirea Fondului de garantare a creditelor bancare acordate studenţilor2.000.000   2.000.000
      4060Transferuri pentru acţiuni de sănătate465.594.897   465.594.897
      4061Susţinerea cultelor12.395.000   12.395.000
      4063Protecţia copilului15.180.00066.513.00081.693.000
      4080Alte transferuri4.028.775   4.028.775
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL732.953.408323.584.0681.056.537.476
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE632.726.637   632.726.637
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite632.726.637   632.726.637
      8501Rambursări de credite externe433.269.400   433.269.400
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane199.457.237   199.457.237
    5701       Învăţământ10.654.328.655427.276.00011.081.604.655
        01   CHELTUIELI CURENTE10.339.592.654188.763.00010.528.355.654
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL7.503.811.15722.437.9007.526.249.057
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII742.525.52597.037.100839.562.625
      34   SUBVENŢII143.662.916   143.662.916
      3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice143.662.916   143.662.916
      38   TRANSFERURI1.949.593.05669.288.0002.018.881.056
      39   Transferuri consolidabile433.206   433.206
      3910Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen433.206   433.206
      40   Transferuri neconsolidabile1.949.159.85069.288.0002.018.447.850
      4002Burse391.271.075   391.271.075
      4055Contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională39.500.00069.288.000108.788.000
      4057Transferuri pentru finanţarea de bază a învăţământului superior1.515.400.000   1.515.400.000
      4058Transferuri pentru constituirea Fondului de garantare a creditelor bancare acordate studenţilor2.000.000   2.000.000
      4080Alte transferuri988.775   988.775
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL260.113.961238.513.000498.626.961
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE54.622.040   54.622.040
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite54.622.040   54.622.040
      8501Rambursări de credite externe10.855.120   10.855.120
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane43.766.920   43.766.920
    01     Administraţie centrală32.203.269   32.203.269
    02     Învăţământ preşcolar506.680.110   506.680.110
    03     Învăţământ primar şi gimnazial3.557.104.851257.000.0003.814.104.851
    04     Învăţământ liceal1.807.881.092100.988.0001.908.869.092
    05     Învăţământ profesional200.018.901   200.018.901
    06     Învăţământ postliceal110.808.812   110.808.812
    08     Învăţământ special608.784.815   608.784.815
    09     Învăţământ superior2.437.793.18269.288.0002.507.081.182
    10     Biblioteci centrale,      
          universitare şi pedagogice98.117.099   98.117.099
    14     Internate, cămine şi cantine      
          pentru elevi şi studenţi80.021.250   80.021.250
    25     Servicii publice descentralizate460.012.238   460.012.238
    50     Alte instituţii şi acţiuni de învăţământ754.903.036   754.903.036
    5801       Sănătate3.692.323.02072.071.0683.764.394.088
        01   CHELTUIELI CURENTE2.724.842.521   2.724.842.521
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL763.865.851   763.865.851
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII601.384.007   601.384.007
      38   TRANSFERURI1.359.592.663   1.359.592.663
      39   Transferuri consolidabile108.302   108.302
      3910Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen108.302   108.302
      40   Transferuri neconsolidabile1.359.484.361   1.359.484.361
      4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale20.717.164   20.717.164
      4044Programe pentru sănătate870.878.300   870.878.300
      4055Contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională2294.000   2.294.000
      4060Transferuri pentru acţiuni de sănătate465.594.897   465.594.897
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL396.824.57472.071.068468.895.642
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE570.655.925   570.655.925
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite570.655.925   570.655.925
      8501Rambursări de credite externe422.414.280   422.414.280
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane148.241.645   148.241.645
    01     Administraţie centrală156.000.000   156.000.000
    02     Dispensare medicale266.334.760   266.334.760
    03     Spitale1.521.151.80672.071.0681.593.222.874
    04     Sanatorii şi preventorii103.848.424   103.848.424
    05     Creşe88.835.125   88.835.125
    07     Centre de transfuzii sanguine96.000.000   96.000.000
    08     Servicii de ambulanţă93.000.000   93.000.000
    09     Centre de sănătate, diagnostic şi tratament9.044.184   9.044.184
    25     Servicii publice descentralizate700.000.000   700.000.000
    50     Alte instituţii şi acţiuni sanitare658.108.721   658.108.721
    5901       Cultură, religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret1.480.479.36320.800.0401.501.279.363
        01   CHELTUIELI CURENTE1.429.673.50820.800.0401.450.473.508
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL215.639.329   216.639.329
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII462.08524820.800.000482.885.248
      34   SUBVENŢII604.761.487   604.761.487
      35   SUBVENŢII23.501.200   23.501.200
      3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice604.761.487   604.761.487
      38   TRANSFERURI147.187.444   147.187.444
      39   Transferuri consolidabile43.321   43.321
      3910Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen43.321   43.321
      40   Transferuri neconsolidabile147.144.123   147.144.123
      4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale23.310.600   23.310.600
      4013Diferenţa de dobânzi aferentă creditelor bancare, subvenţionată potrivit dispoziţiilor legale15.000   15.000
      4032Sprijinirea organizaţiilor nepolitice ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale34.485.300   34.485.300
      4033Promovarea imaginii şi intereselor româneşti peste hotare2.523.600   2.523.600
      4034Sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora10.000.000   10.000.000
      4036Finanţarea acţiunilor cu caracter ştiinţific şi social-cultural2.988.000   2.988.000
      4037Finanţarea unor programe şi proiecte în cadrul Campaniei europene pentru combaterea rasismului, xenofobiei, antisemitismului şi intoleranţei835.000   835.000
      4038Finanţarea Ansamblului "Memorialul victimelor comunismului şi al rezistenţei Sighet"3.500.000   3.500.000
      4039Comenzi de stat pentru cărţi şi publicaţii9.939.123   9.939.123
      4040Sprijin financiar pentru producerea şi distribuirea filmelor14.518.400   14.518.400
      4045Programe pentru tineret19.667.500   19.667.500
      4046Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic Român12.966.600   12.966.600
      4061Susţinerea cultelor12.395.000   12.395.000
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL48.605.855   48.605.855
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE2.200.000   2.200.000
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite2.200.000   2.200.000
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane2.200.000   2.200.000
    01     Administraţie centrală45.311.248   45.311.248
    02     Biblioteci publice naţionale35.052.080   35.052.080
    04     Muzee79.580.622   79.580.622
    05     Teatre şi instituţii profesioniste de spectacole şi concerte122.160.172   122.160.172
    15     Culte religioase149.545.100   149.545.100
    20     Activitatea sportivă360.465.533   360.465.533
    21     Activitatea de tineret32.171.500   32.171.500
    25     Servicii publice descentralizate34.109.216   34.109.216
    50     Alte instituţii şi acţiuni privind cultura, religia şi activitatea sportivă şi de tineret622.083.89220.800.000642.883.892
    6001       Asistenţă socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii7.147.598.45892.496.0007.240.094.458
        01   CHELTUIELI CURENTE7.114.940.76879.496.0007.194.436.768
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL107286.200   107.286.200
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII156.610.87512.983.000168.593.875
      34   SUBVENŢII5.566.386   5.566.386
      3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice5.566.386   5.566.386
      38   TRANSFERURI6.846.477.30766.513.0006.912.990.307
      39   Transferuri consolidabile134.400.000   134.400.000
      3916Contribuţia persoanelor asigurate pentru finanţarea ocrotirii sănătăţii134.400.000   134.400.000
      40   Transferuri neconsolidabile6.712.077.30766.513.0006.778.590.307
      4003Alocaţii şi alte ajutoare pentru copii3.687.147.245   3.687.147.245
      4004Pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari şi alte persoane2.858.043.090   2.858.043.090
      4008Ajutoare sociale400.000   400.000
      4009Alte ajutoare, alocaţii şi indemnizaţii24.956.457   24.956.457
      4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale1.938.401   1.938.401
      4041Asociaţii şi fundaţii15.371.280   15.371.280
      4042Alocaţie de încredinţare şi plasament familial42.926.400   42.926.400
      4043Ajutor anual pentru veteranii de război61.912.100   61.912.100
      4055Contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională1.162.334   1.162.334
      4063Protecţia copilului15.180.00066.513.00081.693.000
      4080Alte transferuri3.040.000   3.040.000
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL27.409.01813.000.00040.409.018
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE5.248.672   5.248.672
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite5.248.672   5.248.672
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane5.248.672   5.248.672
    01     Administraţie centrală44.097.8192.887.00046.984.819
    02     Cămine de bătrâni şi pensionari942.500   942.500
    08     Centre de primire a minorilor401.650   401.650
    09     Ajutor social400.000   400.000
    10     Plasament familial Alocaţia de stat pentru copii42.926.400   42.926.400
    15     3.237.147.245   3237.147245
    17     Ajutoare pentru soţii de militari în termen759.345   759.345
    18     Centre de primire, triere şi cazare a persoanelor solicitante ale statutului de refugiat10.116.017   10.116.017
    19     Alocaţia suplimentară pentru familiile cu copii450.000.000   450.000.000
    20     Pensii, ajutoare, indemnizaţii şi sporuri I.O.V.R., veterani de război şi pentru alte categorii de beneficiari1.161.951.377   1.161.951.377
    21     Pensii militari1.766.926.896   1.766.926.896
    25     Servicii publice descentralizate97.968.71011.548.000109.516.710
    29     Concediu plătit pentru creşterea copiilor până la 2 ani1.295.662   1295.662
    50     Alte acţiuni privind asistenţa socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii332.664.83778.061.000410.725.837
    6300       Partea a IV-a - SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINŢE, MEDIU ŞI APE2.256.761282895.205.6003.151.966.882
        01   CHELTUIELI CURENTE1.700.267.027717.000.0002.417.267.027
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL89.363.232   89.363.232
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII19.184.295   19.184.295
      38   TRANSFERURI1.591.719.500717.000.0002.308.719.500
      40   Transferuri neconsolidabile1.591.719.500717.000.0002.308.719.500
      4001Locuinţe935.700.000   935.700.000
      4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale19.500   19.500
      4047Cadastru imobiliar14.000.000   14.000.000
      4080Alte transferuri642.000.000717.000.0001.359.000.000
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL430.316.943178.205.600608.522.543
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE126.177.312   126.177.312
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite126.177.312   126.177.312
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane126.177.312   126.177.312
    6301       Servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe1.807.289.240717.000.0002.524.289.240
        01   CHELTUIELI CURENTE1.605.343.968717.000.0002.322.343.968
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL11.754.200   11.754.200
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.870.268   1.870.268
      38   TRANSFERURI1.591.719.500717.000.0002.308.719.500
      40   Transferuri neconsolidabile1.591.719.500717.000.0002.308.719.500
      4001Locuinţe935.700.000   935.700.000
      4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale19.500   19.500
      4047Cadastru imobiliar14.000.000   14.000.000
      4080Alte transferuri642.000.000717.000.0001.359.000.000
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL81.945.272   81.945.272
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE120.000.000   120.000.000
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite120.000.000   120.000.000
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane120.000.000   120.000.000
    01     Administraţie centrală13.972.865717.000.000730.972.865
    08     Locuinţe1.017.316.375   1.017.316.375
    50     Alte acţiuni privind dezvoltarea      
          publică şi locuinţele776.000.000   776.000.000
    6401       Mediu şi ape449.472.042178.205.600627.677.642
        01   CHELTUIELI CURENTE94.923.059   94.923.059
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL77.609.032   77.609.032
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII17.314.027   17.314.027
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL348.371.671178.205.600526.577.271
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE6.177.312   6.177.312
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite6.177.312   6.177.312
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane6.177.312   6.177.312
    01     Dezvoltare surse de apă, acumulări şi amenajări hidrotehnice337.986.008178.205.600516.191.608
    02     Supraveghere şi protecţie mediu, reducerea şi controlul poluării98.900.000   98.900.000
    03     Prospecţiuni geologice privind sursele de apă900.000   900.000
    04     Controlul activităţii nucleare11.686.034   11.686.034
    6600       Partea a V-a - ACŢIUNI ECONOMICE14.997.151.5892.694.256.00017.691.407.589
        01   CHELTUIELI CURENTE12.342.107.9522.367.340.00014.709.447.952
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL852.748.487   852.748.487
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII440.216.815   440.216.815
      34   SUBVENŢII2.184.100.38628.870.0002.212.970.386
      3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice57.430.58628.870.00086.300.586
      3502Subvenţii pe produse şi activităţi868.100.000   868.100.000
      3503Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif1.258.569.800   1.258.569.800
      36   PRIME80.900.000   80.900.000
      38   TRANSFERURI8.784.142.2642.338.470.00011.122.612.264
      40   Transferuri neconsolidabile8.784.142.2642.338.470.00011.122.612.264
      4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale31.150.764   31.150.764
      4015Plăţi efectuate în cadrul programului de redistribuire a forţei de muncă162.200.000   162.200.000
      4021Plăţi efectuate în cadrul programelor de dezvoltare110.000.000   110.000.000
      4022Cheltuieli pentru susţinerea programelor tehnice de conservare sau de închidere a minelor308.000.000   308.000.000
      4023Protecţie socială ce se acordă pentru unele activităţi din sectorul minier248.800.000   248.800.000
      4024Cheltuieli pentru susţinerea transportului public feroviar de călători3.000.000.000   3.000.000.000
      4026Transferuri aferente Fondului Naţional de Preaderare370.000.000   370.000.000
      4048Meteorologie şi hidrologie40.500.000   40.500.000
      4049Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor391.500   391.500
      4050Cheltuieli pentru valorificarea cenuşilor de pirită15.300.000   15.300.000
      4051Cooperare economică internaţională62.000.000   62.000.000
      4052Participare la programul energetic - SAVE II1.200.000   1.200.000
      4053Cupoane pentru agricultori2200.000.000   2.200.000.000
      4054Cabaline din patrimoniul genetic naţional16.400.000   16.400.000
      4055Contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională1.466.482.2402.332.696.0003.799.178.240
      4056Transferuri pentru drumuri, căi ferate, aviaţie şi navigaţie345.217.760   345.217.760
      4062Stimularea exporturilor363.000.000   363.000.000
      4080Alte transferuri300.0005.774.0006.074.000
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL1.196.672.253326.916.0001.523.588.253
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE1.458.371.384   1.458.371.384
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite1.401.077.384   1.401.077.384
      8501Rambursări de credite externe736.704.660   736.704.660
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane664.372.724   664.372.724
      88   Rambursări de credite interne şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora57.294.000   57.294.000
      88 8801 02Rambursări de credite interne Plăţi de dobânzi şi comisioane33.200.000 24.094.000   33.200.000 24.094.000
    6601       Industrie2.078.350.4255.774.0002.084.124.425
        01   CHELTUIELI CURENTE1.557.901.6745.774.0001.563.675.674
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL77.430.000   77.430.000
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII113.760.674   113.760.674
      34   SUBVENŢII741.475.000   741.475.000
      3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice6.975.000   6.975.000
      3502Subvenţii pe produse şi activităţi734.000.000   734.000.000
      3503Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif500.000   500.000
      38   TRANSFERURI625.236.0005.774.000631.010.000
      40   Transferuri neconsolidabile625.236.0005.774.000631.010.000
      4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale8.736.000   8.736.000
      4022Cheltuieli pentru susţinerea programelor tehnice de conservare sau de închidere a minelor308.000.000   308.000.000
      4023Protecţie socială ce se acordă pentru unele activităţi din sectorul minier248.800.000   248.800.000
      4050Cheltuieli pentru valorificarea cenuşilor de pirită15.300.000   15.300.000
      4051Cooperare economică internaţională43.200.000   43.200.000
      4052Participare la programul energetic - SAVE II1.200.000   1.200.000
      4080Alte transferuri5.774.000   5.774.000
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL514.074.255   514.074.255
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE6.374.496   6.374.496
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite6.374.496   6.374.496
      8501Rambursări de credite externe2.309.600   2.309.600
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane4.064.896   4.064.896
    01     Administraţie centrală130.945.2245.774.000136.719.224
    02     Prospecţiuni şi lucrări geologice pentru descoperirea de resurse minerale79.000.000   79.000.000
    03     Combustibili minerali solizi487.523.000   487.523.000
    06     Resurse minerale, altele decât combustibili845.607.000   845.607.000
    07     Industrie prelucrătoare82.472.705   82.472.705
    50     Alte cheltuieli în domeniul industriei452.802.496   452.802.496
    6701       Agricultură şi silvicultură4.891.989.63595.956.0004.987.945.635
        01   CHELTUIELI CURENTE4.537.929.288   4.537.929.288
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL700.000.000   700.000.000
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII268.905.588   268.905.588
      34   SUBVENŢII1.258.069.800   1.258.069.800
      3503Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif1.258.069.800   1.258.069.800
      36   PRIME80.900.000   80.900.000
      38   TRANSFERURI2.230.053.900   2.230.053.900
      40   Transferuri neconsolidabile2.230.053.900   2230.053.900
      4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale13.653.900   13.653.900
      4053Cupoane pentru agricultori2.200.000.000   2.200.000.000
      4054Cabaline din patrimoniul genetic naţional16.400.000   16.400.000
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL296.424.27995.956.000392.380.279
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE57.636.068   57.636.068
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite57.636.068   57.636.068
      8501Rambursări de credite externe37.773.508   37.773.508
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane19.862.560   19.862.560
    01     Administraţie centrală33.274.097   33.274.097
    02     Amendare soluri acide şi alcaline4.684.000   4.684.000
    03     Acoperire sume fixe la seminţe460.000.000   460.000.000
    04     Combatere dăunători şi boli în sectorul vegetal147.123.613   147.123.613
    05     Reproducţie şi selecţie animale, prevenire şi combatere boli în sectorul animal132.045.897   132.045.897
    06     Programe pentru susţinerea preţurilor la produsele agricole26.964.580   26.964.580
    07     Subvenţionare dobânzi aferente creditelor bancare acordate producătorilor agricoli200.069.800   200.069.800
    10     Alte programe pentru sprijinirea producătorilor agricoli2.425.900.000   2.425.900.000
    14     Îmbunătăţiri funciare, irigaţii, desecări şi combaterea eroziunii solului525.671.488   525.671.488
    15     Silvicultură125.800.00095.956.000221.756.000
    25     Servicii publice descentralizate720.883.821   720.883.821
    50     Alte unităţi şi acţiuni din domeniul agriculturii şi silviculturii89.572.339   89.572.339
    6801       Transporturi şi comunicaţii6.816.313.2682.563.656.0009.379.969.268
        01   CHELTUIELI CURENTE5.171.544.8522.332.696.0007.504240.852
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL37.488.937   37.488.937
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII20.045.051   20.045.051
      34   SUBVENŢII134.100.000   134.100.000
      3502Subvenţii pe produse şi activităţi134.100.000   134.100.000
      38   TRANSFERURI4.979.910.8642.332.696.0007.312.606.864
      40   Transferuri neconsolidabile4.979.910.8642.332.696.0007.312.606.864
      4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale5.710.864   5.710.864
      4015Plăţi efectuate în cadrul programului de redistribuire a forţei de muncă162.200.000   162200.000
      4024Cheltuieli pentru susţinerea transportului public feroviar de călători3.000.000.000   3.000.000.000
      4055Contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională1.466.482.2402.332.696.0003.799.178.240
      4056Transferuri pentru drumuri, căi ferate, aviaţie şi navigaţie345.217.760   345.217.760
      4080Alte transferuri300.000   300.000
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL252.370.756230.960.000483.330.756
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE1.392.397.660   1.392.397.660
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite1.335.103.660   1.335.103.660
      8501Rambursări de credite externe696.621.552   696.621.552
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane638.482.108   638.482.108
      88   Rambursări de credite interne şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora57.294.000   57.294.000
      8801Rambursări de credite interne33.200.000   33.200.000
      8802Plăţi de dobânzi şi comisioane24.094.000   24.094.000
    01     Administraţie centrală28.409.048   28.409.048
    02     Aviaţie civilă705.565.304   705.565.304
    03     Navigaţie civilă100.152.23475.062.000175.214.234
    05     Drumuri şi poduri1.516.469.9201.853.454.0003.369.923.920
    06     Transport feroviar4.142.084.606404.180.0004.546.264.606
    07     Transport în comun308.303.056230.960.000539.263.056
    10     Comunicaţii15.029.100   15.029.100
    50     Alte cheltuieli în domeniul transporturilor şi comunicaţiilor300.000   300.000
    6901       Alte acţiuni economice1.210.498.26128.870.0001.239.368.261
        01   CHELTUIELI CURENTE1.074.732.13828.870.0001.103.602.138
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL37.829.550   37.829.550
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII37.505.502   37.505.502
      34   SUBVENŢII50.455.58628.870.00079.325.586
      3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice50.455.58628.870.00079.325.586
      38   TRANSFERURI948.941.500   948.941.500
      40   Transferuri neconsolidabile948.941.500   948.941.500
      4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale3.050.000   3.050.000
      4021Plăţi efectuate în cadrul programelor de dezvoltare110.000.000   110.000.000
      4026Transferuri aferente Fondului Naţional de Preaderare370.000.000   370.000.000
      4048Meteorologie şi hidrologie40.500.000   40.500.000
      4049Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor391.500   391.500
      4051Cooperare economică internaţională62.000.000   62.000.000
      4062Stimularea exporturilor363.000.000   363.000.000
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL133.802.963   133.802.963
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE1.963.160   1.963.160
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite1.963.160   1.963.160
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane1.963.160   1.963.160
    01     Administraţie centrală18.689.61028.870.00047.559.610
    02     Rezerve materiale naţionale şi de mobilizare202.950.137   202.950.137
    03     Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor1.340.147   1.340.147
    04     Meteorologie şi hidrologie40.500.000   40.500.000
    05     Stimularea producţiei de export şi a exportului363.000.000   363.000.000
    06     Acţiuni de cooperare economică internaţională62.000.000   62.000.000
    18     Fondul Naţional de Preaderare370.000.000   370.000.000
    19     Fondul Naţional de Dezvoltare Regională110.000.000   110.000.000
    50     Alte cheltuieli pentru acţiuni economice42.018.367   42.018.367
    7100       Partea a VI - ALTE ACŢIUNI1.375.234.08845.100.0001.420.334.088
        01   CHELTUIELI CURENTE1.318.360.07545.100.0001.363.460.075
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL349.426.803   349.426.803
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII619.376.678   619.376.678
      34   SUBVENŢII92.874.050   92.874.050
      3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice974.050   974.050
      3502Subvenţii pe produse şi activităţi91.900.000   91.900.000
      38   TRANSFERURI256.682.54445.100.000301.782.544
      39   Transferuri consolidabile324.905   324.905
      3910Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen324.905   324.905
      40   Transferuri neconsolidabile256.357.63945.100.000301.457.639
      4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale16.043.292   16.043.292
      4016Fondul de cercetare-dezvoltare19.600.000   19.600.000
      4017Fondul pentru stimularea inovării25.100.000   25.100.000
      4027Transferuri aferente Fondului Român de Dezvoltare Socială17.400.00045.100.00062.500.000
      4028Executarea silită a creanţelor bugetare10.732.900   10.732.900
      4029Despăgubiri civile, precum şi cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale47.312.100   47.312.100
      4030Onorariile pentru expertizele contabile dispuse în cadrul procesului penal7.455.000   7.455.000
      4031Confecţionarea însemnului Ordinului "Steaua României"4.900.000   4.900.000
      4035Finanţarea partidelor politice33.900.000   33.900.000
      4059Transferuri pentru cercetare-dezvoltare (granturi)45.861.947   45.861.947
      4080Alte transferuri28.052.400   28.052.400
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL54.274.013   54.274.013
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE2.600.000   2.600.000
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite2.600.000   2.600.000
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane2.600.000   2.600.000
    7101       Cercetare ştiinţifică914.765.350   914.765.350
        01   CHELTUIELI CURENTE862.277.074   862.277.074
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL146.271.110   146.271.110
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII580.309.294   580.309.294
      34   SUBVENŢII974.050   974.050
      3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice974.050   974.050
      38   TRANSFERURI134.722.620   134.722.620
      39   Transferuri consolidabile64.981   64.981
      3910Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen64.981   64.981
      40   Transferuri neconsolidabile134.657.639   134.567.639
      4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale16.043.292   16.043.292
      4016Fondul de cercetare-dezvoltare19.600.000   19.600.000
      4017Fondul pentru stimularea inovării25.100.000   25.100.000
      4059Transferuri pentru cercetare-dezvoltare (granturi)45.861.947   45.861.947
      4080Alte transferuri28.052.400   28.052.400
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL52.488.276   52.488.276
    01     Administraţie centrală47.490.510   47.490.510
    02     Cercetare fundamentală143.429.712   143.429.712
    03     Cercetare aplicativă şi experimentală639.143.498   639.143.408
    50     Alte instituţii şi acţiuni pentru cercetare ştiinţifică84.701.720   84.701.720
    7201       Alte acţiuni460.468.73845.100.000505.568.738
        01   CHELTUIELI CURENTE456.083.00145.100.000501.183.001
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL203.155.693   203.155.693
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII39.067.384   39.067.384
      34   SUBVENŢII91.900.000   91.900.000
      3502Subvenţii pe produse şi activităţi91.900.000   91.900.000
      38   TRANSFERURI121.959.92445.100.000167.059.924
      39   Transferuri consolidabile259.924   259.924
      3910Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen259.924   259.924
      40   Transferuri neconsolidabile121.700.00045.100.000166.800.000
      4027Transferuri aferente Fondului Român de Dezvoltare Socială17.400.00045.100.00062.500.000
      4028Executarea silită a creanţelor bugetare10.732.900   10.732.900
      4029Despăgubiri civile, precum şi cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale47.312.100   47.312.100
      4030Onorariile pentru expertizele contabile dispuse în cadrul procesului penal7.455.000   7.455.000
      4031Confecţionarea însemnului Ordinului "Steaua României"4.900.000   4.900.000
      4035Finanţarea partidelor politice33.900.000   33.900.000
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL1.785.737   1.785.737
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE2.600.000   2.600.000
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite2.600.000   2.600.000
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane2.600.000   2.600.000
    01     Administraţia centrală vamală şi unităţi teritoriale180.911.050   180.911.050
    03     Distrugerea tehnicii militare3.043.294   3.043.294
    05     Acordarea de medalii comemorative942.196   942.196
    06     Cheltuieli pentru aplicarea tratatelor internaţionale2.307.059   2.307.059
    07     Protecţie civilă45.582.227   45.582.227
    08     Executarea silită a creanţelor bugetare10.732.900   10.732.900
    10     Despăgubiri civile, precum şi cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale47.312.100   47.312.100
    11 19     Onorarii pentru expertizele contabile dispuse în cadrul procesului penal Zboruri speciale7.455.000 91.900.000   7.455.000 91.900.000
    20     Fondul Român de Dezvoltare Socială20.000.00045.100.00065.100.000
    50     Alte cheltuieli50.282.912   50.282.912
    8500       Partea a VII-a - TRANSFERURI5.418.393.890   5.418.393.890
    8501       TRANSFERURI DIN BUGETUL DE STAT5.418.393.890   5.418.393.890
      03     Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe450.000.000   450.000.000
    04     Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat4.068.050.839   4.068.050.839
    05     Transferuri din bugetul de stat pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat din anul 199757.732.132   57.732.132
    08     Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului special de risc şi accident842.610.919   842.610.919
    8600       Partea a VIII-a - ÎMPRUMUTURI ACORDATE730.944.946   730.944.946
    8601       ÎMPRUMUTURI730.944.946   730.944.946
        79   ÎMPRUMUTURI ACORDATE730.944.946   730.944.946
      8002Împrumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale130.000.000   130.000.000
      8005Împrumuturi acordate persoanelor care beneficiază de statutul de refugiat şi sunt lipsite de mijloace de existenţă944.946   944.946
      8006Împrumuturi acordate pentru creditarea agriculturii600.000.000   600.000.000
    02     Împrumuturi pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale130.000.000   130.000.000
    05     Împrumuturi acordate persoanelor care beneficiază de statutul de refugiat şi sunt lipsite de mijloace de existenţă944.946   944.946
    06     Împrumuturi acordate pentru creditarea agriculturii600.000.000   600.000.000
    8800       Partea a IX-a - PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI ALTE CHELTUIELI AFERENTE DATORIEI PUBLICE23.948.000.000   23.948.000.000
    8801       DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE ŞI ALTE CHELTUIELI23.948.000.000   23.948.000.000
      01     Dobânzi aferente datoriei publice interne17.089.900.000   17.089.900.000
    02     Dobânzi aferente datoriei publice externe382.200.000   382.200.000
    03     Cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de stat şi de riscul garanţiilor date de stat, în condiţiile legii1.797.700.000   1.797.700.000
    04     Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe4.062.800.000   4.062.800.000
    05     Diferenţa de curs aferentă datoriei publice interne615.400.000   615.400.000
    9500       Partea a XI-a - FONDURI DE REZERVĂ3.732.114.045   3.732.114.045
    9501       FONDURI DE REZERVĂ3.732.114.045   3.732.114.045
      01     Fond de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului110.114.045   110.114.045
    02     Fond de intervenţie la dispoziţia Guvernului50.000.000   50.000.000
    03     Fond la dispoziţia Guvernului României pentru relaţiile cu Republica Moldova12.000.000   12.000.000
    04     Fond la dispoziţia Guvernului, constituit din vărsămintele din privatizare3.560.000.000   3.560.000.000
    9901       DEFICIT-6.500.000.000-6.591.286.996-13.091.286.996
   +  Anexa 2                    BUGETUL DE STAT PE ANUL 1999              Detalierea pe articole de cheltuieli
  - mii lei -
      Denumire indicatorProgram 1999Intrări de credite externeTOTAL
    CapitolSub- capitolTitlu/  ArticolAlineat
    AB123=1+2
                   
    5001       II. CHELTUIELI - TOTAL93.384.423.3586.591.286.99699.975.710.354
        01   CHELTUIELI CURENTE84.633.300.0853.422.639.00088.055.939.085
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL19.140.059.79122.452.90019.162.512.691
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII6.901.540.652134.945.1007.036.485.752
      34   SUBVENŢII3.683.285.66028.870.0003.712.155.660
      3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice1.464.715.86028.870.0001.493.585.860
      3502Subvenţii pe produse şi activităţi960.000.000   960.000.000
      3503Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif1.258.569.800   1.258.569.800
      36   PRIME80.900.000   80.900.000
      38   TRANSFERURI27.147.399.9373.236.371.00030.383.770.937
      39   Transferuri consolidabile5.624.377.358   5.624.377.358
      3903Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe450.000.000   450.000.000
      3904Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat4.068.050.839   4.068.050.839
      3908Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului special de risc şi accident842.610.919   842.610.919
      3910Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen91.683.600   91.683.600
      3911Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia datorată de persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau arest preventiv37.632.000   37.632.000
      3916Contribuţia persoanelor asigurate pentru finanţarea ocrotirii sănătăţii134.400.000   134.400.000
      40   Transferuri neconsolidabile21.523.022.5793.236.371.00024.759.393.579
      4001Locuinţe935.700.000   935.700.000
      4002Burse391.271.075   391.271.075
      4003Alocaţii şi alte ajutoare pentru copii3.687.147.245   3.687.147.245
      4004Pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari şi alte persoane2.858.043.090   2.858.043.090
      4008Ajutoare sociale400.000   400.000
      4009Alte ajutoare, alocaţii şi indemnizaţii24.981.909   24.981.909
      4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale224.618.672   224.618.672
      4013Diferenţa de dobânzi aferentă creditelor bancare, subvenţionată potrivit dispoziţiilor legale15.000   15.000
      4015Plăţi efectuate în cadrul programului de redistribuire a forţei de muncă532.200.000   532.200.000
      4016Fondul de cercetare-dezvoltare19.600.000   19.600.000
      4017Fondul pentru stimularea inovării25.100.000   25.100.000
      4018Transferuri de la bugetul de stat pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat din anul 199757.732.132   57.732.132
      4021Plăţi efectuate în cadrul programelor de dezvoltare110.000.000   110.000.000
      4022Cheltuieli pentru susţinerea programelor tehnice de conservare sau de închidere a minelor308.000.000   308.000.000
      4023Protecţie socială ce se acordă pentru unele activităţi din sectorul minier248.800.000   248.800.000
      4024Cheltuieli pentru susţinerea transportului public feroviar de călători3.000.000.000   3.000.000.000
      4026Transferuri aferente Fondului Naţional de Preaderare370.000.000   370.000.000
      4027Transferuri aferente Fondului Român de Dezvoltare Socială17.400.00045.100.00062.500.000
      4028Executarea silită a creanţelor bugetare10.732.900   10.732.900
      4029Despăgubiri civile, precum şi cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale47.312.100   47.312.100
      4030Onorariile pentru expertizele contabile dispuse în cadrul procesului penal7.455.000   7.455.000
      4031Confecţionarea însemnului Ordinului "Steaua României"4.900.000   4.900.000
      4032Sprijinirea organizaţiilor nepolitice ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale34.485.300   34.485.300
      4033Promovarea imaginii şi intereselor româneşti peste hotare2.523.600   2.523.600
      4034Sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora10.000.000   10.000.000
      4035Finanţarea partidelor33.900.000   33.900.000
      4036politice Finanţarea acţiunilor cu caracter ştiinţific şi social-cultural2.988.000   2.988.000
      4037Finanţarea unor programe şi proiecte în cadrul Campaniei europene pentru combaterea rasismului, xenofobiei, antisemitismului şi intoleranţei835.000   835.000
      4038Finanţarea Ansamblului "Memorialul victimelor comunismului şi al rezistenţei Sighet"3.500.000   3.500.000
      4039Comenzi de stat pentru cărţi şi publicaţii9.939.123   9.939.123
      4040Sprijin financiar pentru producerea şi distribuirea filmelor14.518.400   14.518.400
      4041Asociaţii şi fundaţii15.771.280   15.771.280
      4042Alocaţie de încredinţare şi plasament familial42.926.400   42.926.400
      4043Ajutor anual pentru veteranii de război61.912.100   61.912.100
      4044Programe pentru sănătate870.878.300   870.878.300
      4045Programe pentru tineret19.667.500   19.667.500
      4046Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic Român12.966.600   12.966.600
      4047Cadastru imobiliar14.000.000   14.000.000
      4048Meteorologie şi hidrologie40.500.000   40.500.000
      4049Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor391.500   391.500
      4050Cheltuieli pentru valorificarea cenuşilor de pirită15.300.000   15.300.000
      4051Cooperare economică internaţională105.200.000   105.200.000
      4052Participarea la programul energetic - SAVE II1200.000   1.200.000
      4053Cupoane agricultori2.200.000.000   2.200.000.000
      4054Cabaline din patrimoniu genetic naţional16.400.000   16.400.000
      4055Contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională1.540.578.5742.401.984.0003.942.562.574
      4056Transferuri pentru drumuri, căi ferate, aviaţie şi navigaţie345.217.760   345.217.760
      4057Transferuri pentru finanţarea de bază a învăţământului superior1.515.400.000   1.515.400.000
      4058Transferuri pentru constituirea fondului de garantare a creditelor bancare acordate studenţilor2.000.000   2.000.000
      4059Transferuri pentru cercetare-dezvoltare (granturi)45.861.947   45.861.947
      4060Transferuri pentru acţiuni de sănătate597.795.897   597.795.897
      4061Susţinerea cultelor12.395.000   12.395.000
      4062Stimularea exporturilor363.000.000   363.000.000
      4063Protecţia copilului15.180.00066.513.00081.693.000
      4080Alte transferuri674.381.175722.774.0001.397.155.175
      49   DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE23.948.000.000   23.948.000.000
      5001Dobânzi aferente datoriei publice interne17.089.900.000   17.089.900.000
      5002Dobânzi aferente datoriei publice externe382.200.000   382.200.000
      5003Cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de stat şi de riscurile garanţiilor date de stat în condiţiile legii1.797.700.000   1.797.700.000
      5004Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe4.062.800.000   4.062.800.000
      5005Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne615.400.000   615.400.000
      60   REZERVE3.732.114.045   3.732.114.045
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL3.497.927.8723.168.647.9966.666.575.868
      79   ÎMPRUMUTURI ACORDATE730.944.946   730.944.946
      8002Împrumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale130.000.000   130.000.000
      8005Împrumuturi acordate persoanelor care beneficiază de statutul de refugiat şi sunt lipsite de mijloace de existenţă944.946   944.946
      8006Împrumuturi acordate pentru creditarea agriculturii600.000.000   600.000.000
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE4.522.250.455   4.522.250.455
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite4.464.956.455   4.464.956.455
      8501Rambursări de credite externe3.052.881.602   3.052.881.602
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane1.412.074.853   1.412.074.853
      88   Rambursări de credite interne şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora57.294.000   57.294.000
      8801Rambursări de credite interne33.200.000   33.200.000
    5101   8802Plăţi de dobânzi şi comisioane Autorităţi publice24.094.000 3.661.321.499178.994.00024.094.000 3.840.315.499
        01   CHELTUIELI CURENTE3.353.172.1524.140.0003.357.312.152
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL2.581.768.84515.0002.581.783.845
      10   Cheltuieli cu salariile1.740.434.72515.0001.740.449.725
      11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat454.806.616   454.806.616
      12   Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj82.144.946   82.144.946
      13   Deplasări, detaşări, transferări188.549.619   188.549.619
      1301- deplasări, detaşări, transferări în ţară145.486.504   145.486.504
      1302- deplasări în străinătate43.063.115   43.063.115
      14   Contribuţii pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate115.832.939   115.832.939
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII593.536.4424.125.000597.661.442
      21   Drepturi cu caracter social13.033.872   13.033.872
      22   Hrană799.184   799.184
      23   Medicamente şi materiale sanitare2.000.000   2.000.000
      24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie246.778.2103.900246.782.110
      25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional72.536.914   72.536.914
      26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament17.873.128   17.873.128
      27   Reparaţii curente35.341.087   35.341.087
      28   Reparaţii capitale137.820.90044.800137.865.700
      29   Cărţi şi publicaţii8.509.268   8.509.268
      30   Alte cheltuieli56.293.8794.076.30060.370.179
      32   Fondul Preşedintelui1.750.000   1.750.000
      33   Fondul primului-ministru800.000   800.000
      34   SUBVENŢII18.524.250   18.524.250
      3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice18.524.250   18.524.250
      38   TRANSFERURI159.342.615   159.342.615
      40   Transferuri neconsolidabile159.342.615   159.342.615
      4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale127.802.615   127.802.615
      4041Asociaţii şi fundaţii400.000   400.000
      4055Contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională31.140.000   31.140.000
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL251.900.549174.854.000426.754.549
      72   Investiţii ale instituţiilor publice251.900.549174.854.000426.754.549
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE56.248.798   56.248.798
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite56.248.798   56.248.798
      8501Rambursări de credite externe6.211.658   6.211.658
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane50.037.140   50.037.140
    5401       Apărare naţională7.854.236.5161.830.127.0409.684.363.556
        01   CHELTUIELI CURENTE5.456.621.056   5.456.621.056
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL3.247.478.543   3.247.478.543
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.675.269.726   1.675.269.726
      38   TRANSFERURI533.872.787   533.872.787
      39   Transferuri consolidabile51.292.810   51.292.810
      3910Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen51.292.810   51.292.810
      40   Transferuri neconsolidabile482.579.977   482.579.977
      4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale69.339   69.339
      4015Plăţi efectuate în cadrul programului de redistribuire a forţei de muncă370.000.000   370.000.000
      4060Transferuri pentru acţiuni de sănătate112.510.638   112.510.638
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL509.517.4601.830.127.0402.339.644.500
      72   Investiţii ale instituţiilor publice439.517.4601.830.127.0402.269.644.500
      73   Investiţii ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale cu capital de stat70.000.000   70.000.000
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE1.888.098.000   1.888.098.000
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite1.888.098.000   1.888.098.000
      8501Rambursări de credite externe1.589.062.540   1.589.062.540
    5501   8502Plăţi de dobânzi şi comisioane Ordine publică şi siguranţă naţională299.035.460 6.435.536.007334.961.288299.035.460 6.770.497.295
        01   CHELTUIELI CURENTE5.755.214.437   5.755.214.437
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL3.428.671.344   3.428.671.344
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.592.351.041   1.592.351.041
      34   SUBVENŢII633.796.185   633.796.185
      3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice633.796.185   633.796.185
      38   TRANSFERURI100.395.867   100.395.867
      39   Transferuri consolidabile77.113.056   77.113.056
      3910Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen39.481.056   39.481.056
      3911Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia datorată de persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau arest preventiv37.632.000   37.632.000
      40   Transferuri neconsolidabile23.282.811   23.282.811
      4009Alte ajutoare, alocaţii şi indemnizaţii25.452   25.452
      4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale3.566.997   3.566.997
      4060Transferuri pentru acţiuni de sănătate19.690.362   19.690.362
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL322.293.246334.961.288657.254.534
      72   Investiţii ale instituţiilor publice322.293.246334.961.288657.254.534
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE358.028.324   358.028.324
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite358.028.324   358.028.324
      8501Rambursări de credite externe287.633.344   287.633.344
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane70.394.980   70.394.980
    5701       Învăţământ10.654.328.655427.276.00011.081.604.655
        01   CHELTUIELI CURENTE10.339.592.654188.763.00010.528.355.654
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL7.503.811.15722.437.9007.526.249.057
      10 11   Cheltuieli cu salariile Contribuţii pentru asigurări sociale de stat5.356.964.959 1.469.227.516   5.356.964.959 1.469.227.516
      12   Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj262.358.021   262.358.021
      13   Deplasări, detaşări, transferări40.507.82222.437.90062.945.722
      1301- deplasări, detaşări, transferări în ţară21.624.742   21.624.742
      1302- deplasări în străinătate18.883.08022.437.90041.320.980
      14   Contribuţii pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate374.752.839   374.752.839
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII742.525.52597.037.100839.562.625
      21   Drepturi cu caracter social79.701.771   79.701.771
      22   Hrană156.029.637   156.029.637
      23   Medicamente şi materiale sanitare1.892.740   1.892.740
      24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie176.684.656   176.684.656
      25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional11.386.24619.407.42030.793.666
      26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament60.467.444   60.467.444
      27   Reparaţii curente26.823.867   26.823.867
      28   Reparaţii capitale103.182.889   103.182.889
      29   Cărţi şi publicaţii5.315.458   5.315.458
      30   Alte cheltuieli45.080.043   45.080.043
      31   Manuale75.960.77477.629.680153.590.454
      34   SUBVENŢII143.662.916   143.662.916
      3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice143.662.916   143.662.916
      38   TRANSFERURI1.949.593.05669.288.0002.018.881.056
      39   Transferuri consolidabile433.206   433.206
      3910Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen433.206   433.206
      40   Transferuri neconsolidabile1.949.159.85069.288.0002.018.447.850
      4002Burse391.271.075   391.271.075
      4055Contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională39.500.00069.288.000108.788.000
      4057Transferuri pentru finanţarea de bază a învăţământului superior1.515.400.000   1.515.400.000
      4058Transferuri pentru constituirea Fondului de garantare a creditelor bancare acordate studenţilor2.000.000   2.000.000
      4080Alte transferuri988.775   988.775
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL260.113.961238.513.000498.626.961
      72   Investiţii ale instituţiilor publice 260.113.961238.513.000498.626.961
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISOANE LA CREDITE54.622.040   54.622.040
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite54.622.040   54.622.040
      8501Rambursări de credite externe10.855.120   10.855.120
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane43.766.920   43.766.920
    5801       Sănătate3.692.323.02072.071.0683.764.394.088
        01   CHELTUIELI CURENTE2.724.842.521   2.724.842.521
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL763.865.851   763.865.851
      10   Cheltuieli cu salariile540.063.156   540.063.156
      11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat156.110.417   156.110.417
      12   Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj26.992.045   26.992.045
      13   Deplasări, detaşări, transferări2.895.800   2.895.800
      1301- deplasări, detaşări, transferări în ţară2.295.800   2.295.800
      1302- deplasări în străinătate600.000   600.000
      14   Contribuţii pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate37.804.433   37.804.433
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII601.384.007   601.384.007
      21   Drepturi cu caracter social310.000   310.000
      22   Hrană79.676.650   79.676.650
      23   Medicamente şi materiale sanitare289.349.376   289.349.376
      24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie74.498.191   74.498.191
      25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional70.645.523   70.645.523
      26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament20.619.466   20.619.466
      27   Reparaţii curente20.444.983   20.444.983
      28   Reparaţii capitale8.563.835   8.563.835
      29   Cărţi şi publicaţii220.740   220.740
      30   Alte cheltuieli37.055.243   37.055.243
      38   TRANSFERURI1.359.592.663   1.359.592.663
      39   Transferuri consolidabile108.302   108.302
      3910Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen108.302   108.302
      40   Transferuri neconsolidabile1.359.484.361   1.359.484.361
      4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale20.717.164   20.717.164
      4044Programe pentru sănătate870.878.300   870.878.300
      4055Contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională2.294.000   2.294.000
      4060Transferuri pentru acţiuni de sănătate465.594.897   465.594.897
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL396.824.57472.071.068468.895.649
      72   Investiţii ale instituţiilor publice396.824.57472.071.068468.895.642
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE570.655.925   570.655.925
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite570.655.925   570.655.925
      8501Rambursări de credite externe422.414.280   422.414.280
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane Cultură, religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret148.241.645 1.480.479.36320.800.000148.241.645 1.501.279.363
      01   CHELTUIELI CURENTE1.429.673.50820.800.0001.450.473.508
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL215.639.329   215.639.329
      10   Cheltuieli cu salariile141.569.554   141.569.554
      11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat42.122.304   42.122.304
      12   Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj7.074.618   7.074.618
      13   Deplasări, detaşări, transferări14.968.609   14.968.609
      1301- deplasări, detaşări, transferări în ţară5.173.749   5.173.749
      1302- deplasări în străinătate9.794.860   9.794.860
      14   Contribuţii pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate9.904244   9.904244
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII462.085.24820.800.000482.885.248
      24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie13.345.440   13.345.440
      25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional234.118.460   234.118.460
      26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament962.540   962.540
      27   Reparaţii curente2.094.760   2.094.760
      28   Reparaţii capitale1.341.940   1.341.940
      29   Cărţi şi publicaţii4.714.020   4.714.020
      30   Alte cheltuieli205.508.08820.800.000226.308.088
      34   SUBVENŢII604.761.487   604.761.487
      3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice604.761.487   604.761.487
      38   TRANSFERURI147.187.444   147.187.444
      39   Transferuri consolidabile43.321   43.321
      3910Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen43.321   43.321
      40   Transferuri neconsolidabile147.144.123   147.144.123
      4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale23.310.600   23.310.600
      4013Diferenţa de dobânzi aferentă creditelor bancare, subvenţionată potrivit dispoziţiilor legale15.000   15.000
      4032Sprijinirea organizaţiilor nepolitice ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale34.485.300   34.485.300
      4033Promovarea imaginii şi intereselor româneşti peste hotare2.523.600   2.523.600
      4034Sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora10.000.000   10.000.000
      4036Finanţarea acţiunilor cu caracter ştiinţific şi social-cultural2.988.000   2.988.000
      4037Finanţarea unor programe şi proiecte în cadrul Campaniei europene pentru combaterea rasismului, xenofobiei, antisemitismului şi intoleranţei835.000   835.000
      4038Finanţarea Ansamblului "Memorialul victimelor comunismului şi al rezistenţei Sighet"3.500.000   3.500.000
      4039Comenzi de stat pentru cărţi şi publicaţii9.939.123   9.939.123
      4040Sprijin financiar pentru producerea şi distribuirea filmelor14.518.400   14.518.400
      4045Programe pentru tineret19.667.500   19.667.500
      4046Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic Român12.966.600   12.966.600
      4061Susţinerea cultelor12.395.000   12.395.000
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL48.605.855   48.605.855
      72   Investiţii ale instituţiilor publice48.605.855   48.605.855
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE2.200.000   2.200.000
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite2.200.000   2.200.000
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane2.200.000   2.200.000
    6001       Asistenţă socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii7.147.598.45892.496.0007.240.094.458
        01   CHELTUIELI CURENTE7.114.940.76879.496.0007.194.436.768
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL107.286.200   107.286.200
      10   Cheltuieli cu salariile73.728.200   73.728.200
      11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat20.643.900   20.643.900
      12   Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj3.686.400   3.686.400
      13   Deplasări, detaşări, transferări4.066.700   4.066.700
      1301- deplasări, detaşări, transferări în ţară2.799.794   2.799.794
      1302- deplasări în străinătate1.266.906   1.266.906
      14   Contribuţii pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate5.161.000   5.161.000
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII155.610.87512.983.000168.593.875
      21   Drepturi cu caracter social74.059.865   74.059.865
      22   Hrană362.500   362.500
      23   Medicamente şi materiale sanitare35.888   35.888
      24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie20.062.217   20.062.217
      25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional1.005.7143.366.0004.371.714
      26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament1.069.278   1.069.278
      27   Reparaţii curente1.655.227   1.655.227
      28   Reparaţii capitale2.182.000   2.182.000
      29   Cărţi şi publicaţii738.8791.617.0002.355.879
      30   Alte cheltuieli54.439.3078.000.00062.439.307
      34   SUBVENŢII5.566.386   5.566.386
      3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice5.566.386   5.566.386
      38   TRANSFERURI6.846.477.30766.513.0006.912.990.307
      39   Transferuri consolidabile134.400.000   134.400.000
      3916Contribuţia persoanelor asigurate pentru finanţarea ocrotirii sănătăţii134.400.000   134.400.000
      40   Transferuri neconsolidabile6.712.077.30766.513.0006.778.590.307
      4003Alocaţii şi alte ajutoare pentru copii3.687.147.245   3.687.147.245
      4004Pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari şi alte persoane2.858.043.090   2.858.043.090
      4008Ajutoare sociale400.000   400.000
      4009Alte ajutoare, alocaţii şi indemnizaţii24.956.457   24.956.457
      4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale1.938.401   1.938.401
      4041Asociaţii şi fundaţii15.371.280   15.371.280
      4042Alocaţie de încredinţare şi plasament familial42.926.400   42.926.400
      4043Ajutor anual pentru veteranii de război61.912.100   61.912.100
      4055Contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională1.162.334   1.162.334
      4063Protecţia copilului15.180.00066.513.00081.693.000
      4080Alte transferuri3.040.000   3.040.000
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL27.409.01813.000.00040.409.018
      72   Investiţii ale instituţiilor publice27.409.01813.000.00040.409.018
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂTI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE5.248.672   5.248.672
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite5.248.672   5.248.672
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane5.248.672   5.248.672
    6301       Servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe1.807.289.240717.000.0002.524.289.240
        01   CHELTUIELI CURENTE1.605.343.968717.000.0002.322.343.968
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL11.754.200   11.754.200
      10   Cheltuieli cu salariile7.724.028   7.724.028
      11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat2.162.700   2.162.700
      12   Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj386.172   386.172
      13   Deplasări, detaşări, transferări940.600   940.600
      1301- deplasări, detaşări, transferări în ţară341.900   341.900
      1302- deplasări în străinătate598.700   598.700
      14   Contribuţii pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate540.700   540.700
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.870.268   1.870.268
      24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie1.403.496   1.403.496
      25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional224.766   224.766
      26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament97.805   97.805
      27   Reparaţii curente26.100   26.100
      28   Reparaţii capitale20.300   20.300
      29   Cărţi şi publicaţii44.940   44.940
      30   Alte cheltuieli52.861   52.861
      38   TRANSFERURI1.591.719.500717.000.0002.308.719.500
      40   Transferuri neconsolidabile1.591.719.500717.000.0002.308.719.500
      4001Locuinţe935.700.000   935.700.000
      4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale19.500   19.500
      4047Cadastru imobiliar14.000.000   14.000.000
      4080Alte transferuri642.000.000717.000.0001.359.000.000
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL81.945.272   81.945.272
      72   Investiţii ale instituţiilor publice81.945.272   81.945.272
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE120.000.000   120.000.000
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite120.000.000   120.000.000
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane120.000.000   120.000.000
    6401       Mediu şi ape449.472.042178.205.600627.677.642
        01   CHELTUIELI CURENTE94.923.059   94.923.059
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL77.609.032   77.609.032
      10   Cheltuieli cu salariile54.635.550   54.635.550
      11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat15.296.511   15.296.511
      12   Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj2.731.788   2.731.788
      13   Deplasări, detaşări, transferări1.120.700   1.120.700
      1301- deplasări, detaşări, transferări în ţară1.064.000   1.064.000
      1302- deplasări în străinătate56.700   56.700
      14   Contribuţii pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate3.824.483   3.824.483
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII17.314.027   17.314.027
      22   Hrană15.000   15.000
      23   Medicamente şi materiale sanitare14.000   14.000
      24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie5.777.500   5.777.500
      25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional8.225.027   8.225.027
      26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament510.875   510.875
      27   Reparaţii curente808.750   808.750
      28   Reparaţii capitale1.200.000   1.200.000
      29   Cărţi şi publicaţii36.750   36.750
      30   Alte cheltuieli726.125   726.125
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL348.371.671178.205.600526.577.271
      72   Investiţii ale instituţiilor publice64.652.500   64.652.500
      73   Investiţii ale regiilor      
          autonome şi societăţilor comerciale cu capital de stat283.718.171178.205.600461.924.771
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE6.177.312   6.177.312
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite6.177.312   6.177.312
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane6.177.312   6.177.312
    6601       Industrie2.078.350.4255.774.0002.084.124.425
        01   CHELTUIELI CURENTE1.557.901.6745.774.0001.563.675.674
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL77.430.000   77.430.000
      10   Cheltuieli cu salariile58.550.800   58.550.800
      11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat7.678.700   7.678.700
      12   Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de Şomaj1.365.500   1.365.500
      13   Deplasări, detaşări, transferări7.992.700   7.992.700
      1301- deplasări, detaşări, transferări în ţară660.200   660.200
      1302- deplasări în străinătate7.332.500   7.332.500
      14   Contribuţii pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate1.842.300   1.842.300
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII113.760.674   113.760.674
      24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie9.020.046   9.020.046
      25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional488.678   488.678
      26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament163.935   163.935
      27   Reparaţii curente427.192   427.192
      28   Reparaţii capitale29.853   29.853
      29   Cărţi şi publicaţii157.322   157.322
      30   Alte cheltuieli103.473.648   103.473.648
      34   SUBVENŢII741.475.000   741.475.000
      3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice6.975.000   6.975.000
      3502Subvenţii pe produse şi activităţi734.000.000   734.000.000
      3503Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif500.000   500.000
      3g   TRANSFERURI625.236.0005.774.000631.010.000
      40   Transferuri neconsolidabile625.236.0005.774.000631.010.000
      4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale8.736.000   8.736.000
      4022Cheltuieli pentru susţinerea programelor tehnice de conservare sau de închidere a minelor308.000.000   308.000.000
      4023Protecţie socială ce se acordă pentru unele activităţi din sectorul minier248.800.000   248.800.000
      4050Cheltuieli pentru valorificarea cenuşilor de pirită15.300.000   15.300.000
      4051Cooperare economică internaţională43.200.000   43.200.000
      4052Participare la programul energetic - SAVE II1.200.000   1.200.000
      4080Alte transferuri5.774.000   5.774.000
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL514.074.255   514.074.255
      72   Investiţii ale instituţiilor publice3.043.550   3.043.550
      73   Investiţii ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale cu capital de stat511.030.705   511.030.705
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE6.374.496   6.374.496
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite6.374.496   6.374.496
      8501Rambursări de credite externe2.309.600   2.309.600
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane4.064.896   4.064.896
    6701       Agricultură şi silvicultură4.891.989.63595.956.0004.987.945.635
        01   CHELTUIELI CURENTE4.537.929.288   4.537.929.288
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL700.000.000   700.000.000
      10   Cheltuieli cu salariile492.052.571   492.052.571
      11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat137.774.719   137.774.719
      12   Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj24.602.630   24.602.630
      13   Deplasări, detaşări, transferări11.126.400   11.126.400
      1301- deplasări, detaşări, transferări în ţară10.725.850   10.725.850
      1302- deplasări în străinătate400.550   400.550
      14   Contribuţii pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate34.443.680   34.443.680
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII268.905.588   268.905.588
      22   Hrană1.300.975   1.300.975
      23   Medicamente şi materiale sanitare63.484.505   63.484.505
      24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie39.214.870   39.214.870
      25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional142.159.825   142.159.825
      26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament3.401.241   3.401.241
      27   Reparaţii curente2.721.000   2.721.000
      28   Reparaţii capitale10.101.800   10.101.800
      29   Cărţi şi publicaţii867.300   867.300
      30   Alte cheltuieli5.654.072   5.654.072
      34   SUBVENŢII1.258.069.800   1.258.069.800
      3503Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif1.258.069.800   1.258.069.800
      36   PRIME80.900.000   80.900.000
      37   Prime acordate producătorilor agricoli80.900.000   80.900.000
      38   TRANSFERURI2.230.053.900   2.230.053.900
      40   Transferuri neconsolidabile2.230.053.900   2.230.053.900
      4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale13.653.900   13.653.900
      4053Cupoane agricultori2.200.000.000   2.200.000.000
      4054Cabaline din patrimoniul genetic naţional16.400.000   16.400.000
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL296.424.27995.956.000392.380.279
      72   Investiţii ale instituţiilor118.624.279   118.624.279
      73   publice Investiţii ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale cu capital de stat177.800.00095.956.000273.756.000
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE57.636.068   57.636.068
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite57.636.068   57.636.068
      8501Rambursări de credite externe37.773.508   37.773.508
      8502Plăti de dobânzi şi comisioane19.862.560   19.862.560
    6801       Transporturi şi comunicaţii6.816.313.2682.563.656.0009.379.969.268
        01   CHELTUIELI CURENTE5.171.544.8522.332.696.0007.504.240.852
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL37.488.937   37.488.937
      10   Cheltuieli cu salariile25.736.705   25.736.705
      11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat7.206232   7206.232
      12   Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj1.286.900   1.286.900
      13   Deplasări, detaşări, transferări1.457.500   1.457.500
      1301- deplasări, detaşări, transferări în ţară721.500   721.500
      1302- deplasări în străinătate736.000   736.000
      14   Contribuţii pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate1.801.600   1.801.600
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII20.045.051   20.045.051
      21   Drepturi cu caracter social176.870   176.870
      22   Hrană3210.692   3.210.692
      23   Medicamente şi materiale sanitare171.100   171.100
      24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie3.846.402   3.846.402
      25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional5.815.135   5.815.135
      26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament616.054   616.054
      27   Reparaţii curente2.337.807   2.337.807
      28   Reparaţii capitale3.137.728   3.137.728
      29   Cărţi şi publicaţii104.264   104.264
      30   Alte cheltuieli628.999   628.999
      34   SUBVENŢII134.100.000   134.100.000
      3502Subvenţii pe produse şi activităţi134.100.000   134.100.000
      38   TRANSFERURI4.979.910.8642.332.696.0007.312.606.864
      40   Transferuri neconsolidabile4.979.910.8642.332.696.0007.312.606.864
      4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale5.710.864   5.710.864
      4015Plăţi efectuate în cadrul programului de redistribuire a forţei de muncă162.200.000   162.200.000
      4024Cheltuieli pentru susţinerea transportului public feroviar de călători3.000.000.000   3.000.000.000
      4055Contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională1.466.482.2402.332.696.0003.799.178.240
      4056Transferuri pentru drumuri, căi ferate, aviaţie şi navigaţie345.217.760   345.217.760
      4080Alte transferuri300.000   300.00
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL252.370.756230.960.000483.330.756
      72   Investiţii ale instituţiilor publice48.600   48.600
      73   Investiţii ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale cu capital de stat252.322.156230.960.000483.282.156
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE1.392.397.660   1.392.397.660
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite1.335.103.660   1.335.103.660
      8501Rambursări de credite externe696.621.552   696.621.552
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane638.482.108   638.482.108
      88   Rambursări de credite interne şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora57.294.000   57.294.000
      8801Rambursări de credite interne33.200.000   33.200.000
      8802Plăţi de dobânzi şi comisioane24.094.000   24.094.000
    6901       Alte acţiuni economice1.210.498.26128.870.0001.239.368.261
        01   CHELTUIELI CURENTE1.074.732.13828.870.0001.103.602.138
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL37.829.550   37.829.550
      10   Cheltuieli cu salariile26.476.200   26.476.200
      11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat7.413.400   7.413.400
      12   Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj1.323.750   1.323.750
      13   Deplasări, detaşări, transferări762.900   762.900
      1301- deplasări, detaşări, transferări în ţară665.300   665.300
      1302- deplasări în străinătate97.600   97.600
      14   Contribuţii pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate1.853.300   1.853.300
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII37.505.502   37.505.502
      22   Hrană17.000   17.000
      23   Medicamente şi materiale sanitare5.000   5.000
      24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie21.304.859   21.304.859
      25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional9.769.637   9.769.637
      26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament673.152   673.152
      27   Reparaţii curente2229.709   2.229.709
      28   Reparaţii capitale2.600.000   2.600.000
      29   Cărţi şi publicaţii508.000   508.000
      30   Alte cheltuieli398.145   398.145
      34   SUBVENŢII50.455.58628.870.00079.325.586
      3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice50.455.58628.870.00079.325.586
      38   TRANSFERURI948.941.500   948.941.500
      40   Transferuri neconsolidabile948.941.500   948.941.500
      4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale3.050.000   3.050.000
      4021Plăţi efectuate în cadrul programelor de dezvoltare110.000.000   110.000.000
      4026Transferuri aferente Fondului Naţional de Preaderare370.000.000   370.000.000
      4048Meteorologie şi hidrologie40.500.000   40.500.000
      4049Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor391.500   391.500
      4051Cooperare economică internaţională62.000.000   62.000.000
      4062Stimularea exporturilor363.000.000   363.000.000
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL133.802.963   133.802.963
      71   Stocuri pentru rezerve materiale naţionale şi de mobilizare129.530.650   129.530.650
      72   Investiţii ale instituţiilor publice4.180.913   4.180.913
      73   Investiţii ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale cu capital de stat91.400   91.400
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE1.963.160   1.963.160
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite1.963.160   1.963.160
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane1.963.160   1.963.160
    7101       Cercetare ştiinţifică914.765.350   914.765.350
        01   CHELTUIELI CURENTE862.277.074   862.277.074
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL146.271.110   146.271.110
      10   Cheltuieli cu salariile106.703.995   106.703.995
      11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat25.169.806   25.169.806
      12   Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj4.494.613   4.494.613
      13   Deplasări, detaşări, transferări2.442.832   2.442.832
      1301- deplasări, detaşări, transferări în ţară1.227.828   1.227.828
      1302- deplasări în străinătate1.215.004   1.215.004
      14   Contribuţii pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate7.459.864   7.459.864
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII580.309.294   580.309.294
      21   Drepturi cu caracter social508.000   508.000
      22   Hrană3.540.540   3.540.540
      23   Medicamente şi materiale sanitare20.000   20.000
      24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie12.493.082   12.493.082
      25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional30.815.329   30.815.329
      26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament472.719   472.719
      27   Reparaţii curente677.343   677.343
      28   Reparaţii capitale4.139.648   4.139.648
      29   Cărţi şi publicaţii466.891   466.891
      30   Alte cheltuieli527.175.742   527.175.742
      34   SUBVENŢII974.050   974.050
      3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice974.050   974.050
      38   TRANSFERURI134.722.620   134.722.620
      39   Transferuri consolidabile64.981   64.981
      3910Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen64.981   64.981
      40   Transferuri neconsolidabile134.657.639   134.657.639
      4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale16.043.292   16.043.292
      4016Fondul de cercetare-dezvoltare19.600.000   19.600.000
      4017Fondul pentru stimularea inovării25.100.000   25.100.000
      4059Transferuri pentru cercetare-dezvoltare (granturi)45.861.947   45.861.947
      4080Alte transferuri28.052.400   28.052.400
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL52.488.276   52.488.276
      72   Investiţii ale instituţiilor publice52.488.276   52.488.276
    7201       Alte acţiuni460.468.73845.100.000505.568.738
        01   CHELTUIELI CURENTE456.083.00145.100.000501.183.001
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL203.155.693   203.155.693
      10   Cheltuieli cu salariile112.458.900   112.458.900
      11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat31.488.000   31.488.000
      12   Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj5.622.900   5.622.900
      13   Deplasări, detaşări, transferări2.932.300   2.932.300
      1301- deplasări, detaşări, transferări în ţară2.400.000   2.400.000
      1302- deplasări în străinătate532.300   532.300
      14   Contribuţii pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate7.872.600   7.872.600
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII39.067.384   39.067.384
      24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie8.000.000   8.000.000
      25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional2.500.000   2.500.000
      26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament8.000.000   8.000.000
      27   Reparaţii curente500.000   500.000
      28   Reparaţii capitale80.000   80.000
      29   Cărţi şi publicaţii30.000   30.000
      30   Alte cheltuieli1.643.850   1.643.850
      34   SUBVENŢII91.900.000   91.900.000
      3502Subvenţii pe produse şi activităţi91.900.000   91.900.000
      38   TRANSFERURI121.959.92445.100.000167.059.924
      39   Transferuri consolidabile259.924   259.924
      3910Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen259.924   259.924
      40   Transferuri neconsolidabile121.700.00045.100.000166.800.000
      4027Transferuri aferente Fondului Român de Dezvoltare Socială17.400.00045.100.00062.500.000
      4028Executarea silită a creanţelor bugetare10.732.900   10.732.900
      4029Despăgubiri civile, precum şi cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale47.312.100   47.312.100
      4030Onorariile pentru expertizele contabile dispuse în cadrul procesului penal7.455.000   7.455.000
      4031Confecţionarea însemnului Ordinului "Steaua României"4.900.000   4.900.000
      4035Finanţarea partidelor politice33.900.000   33.900.000
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL1.785.737   1.785.737
      72   Investiţii ale instituţiilor publice1.785.737   1.785.737
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE2.600.000   2.600.000
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite2.600.000   2.600.000
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane2.600.000   2.600.000
    8501       Transferuri din bugetul de stat5.418.393.890   5.418.393.890
        01   CHELTUIELI CURENTE5.418.393.890   5.418.393.890
      38   TRANSFERURI5.418.393.890   5.418.393.890
      39   Transferuri consolidabile5.360.661.758   5.360.661.758
      3903Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe450.000.000   450.000.000
      3904Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat4.068.050.839   4.068.050.839
      3908Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului special de risc şi accident842.610.919   842.610.919
      40   Transferuri neconsolidabile57.732.132   57.732.132
      4018Transferuri de la bugetul      
          de stat pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat din anul 199757.732.132   57.732.132
    8601       Împrumuturi730.944.946   730.944.946
        79   ÎMPRUMUTURI ACORDATE730.944.946   730.944.946
      8002Împrumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale130.000.000   130.000.000
      8005Împrumuturi acordate persoanelor care beneficiază de statutul de refugiat şi sunt lipsite de mijloace de existenţă944.946   944.946
      8006Împrumuturi acordate pentru creditarea agriculturii600.000.000   600.000.000
    8801       Dobânzi aferente datoriei publice şi alte cheltuieli23.948.000.000   23.948.000.000
        01   CHELTUIELI CURENTE23.948.000.000   23.948.000.000
      49   DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE23.948.000.000   23.948.000.000
      5001Dobânzi aferente datoriei publice interne17.089.900.000   17.089.900.000
      5002Dobânzi aferente datoriei publice externe382.200.000   382.200.000
      5003Cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de stat şi de riscurile garanţiilor date de stat în condiţiile legii1.797.700.000   1.797.700.000
      5004Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe4.062.800.000   4.062.800.000
      5005Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne615.400.000   615.400.000
    9501       Fonduri de rezervă3.732.114.045   3.732.114.045
      01     Fond de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului110.114.045   110.114.045
    02     Fond de intervenţie la dispoziţia Guvernului50.000.000   50.000.000
    03     Fond la dispoziţia Guvernului României pentru relaţiile cu Republica Moldova12.000.000   12.000.000
    04     Fond la dispoziţia Guvernului, constituit din vărsămintele din privatizare3.560.000.000   3.560.000.000
    9901       DEFICIT-6.500.000.000-6.591.286.996-13.091.286.996
   +  Anexa 4                      LISTA cuprinzând impozitele, taxele şi celelalte venituri pe anul 1999
         
    Denumirea impozitelor, taxelor şi a celorlalte venituriActele normative care reglementează impozitele, taxele şi alte venituri
    I.Pentru bugetul de stat  
    I.VENITURI CURENTE  
    A.Venituri fiscale:  
         
    A1.Impozite directe:  
    1.Impozitul pe profitOrdonanţa Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit aprobată şi modificată prin Legea nr. 73/1996, republicată în 1997, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 40/1998, aprobată şi modificată prin Legea nr. 249/1998; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1997 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/1994, aprobată prin Legea nr. 106/1998; Legea minelor nr. 61/1998; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998; Legea petrolului nr. 134/1995; Legea nr. 109/1996 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei de consum şi a cooperaţiei de credit; Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată în 1997, cu modificările ulterioare; Legea bancară nr. 58/1998; Ordonanţa Guvernului nr. 24/1996 privind impozitul pe venitul reprezentanţelor din România ale societăţilor comerciale şi organizaţiilor economice străine, aprobată şi modificată prin Legeanr. 29/1997, cu modificările ulterioare; Ordonanţa Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării", aprobată şi modificată prin Legea nr. 96/1997, republicată în 1997; Ordonanţa de urgenţă a Guvernuluinr. 31/1997 privind regimul investiţiilor străine în România - pentru facilităţile în derulare până la expirarea termenelor acordate; Ordonanţa Guvernului nr. 63/1997 privind stabilirea unor facilităţi pentru dezvoltarea turismului rural aprobată şi modificată prin Legeanr. 187/1998; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/1997privind stimularea investiţiilor directe, aprobată şi modificată prin Legea nr. 241/1998; Ordonanţa Guvernului nr. 8/1998 privind constituirea Fondului special pentru promovarea şi dezvoltarea turismului, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 43/1998; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52/1998 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/1997 aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1997; alte legi specifice care prevăd reglementări în domeniul impozitului pe profit.
    2.Impozitul pe salariiLegea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii republicată în 1996; Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice locale, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/1998; Ordonanţa Guvernului nr. 62/1997, aprobată şi modificată prin Legea nr. 75/1998, şi Ordonanţa Guvernului nr. 6/1998; Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare; Legea nr. 22/1996 pentru modificarea Legii nr. 78/1995 privind protecţia personalului şi a patrimoniului din sectorul producţiei de apărare; Legea nr. 128/1997privind Statutul personalului didactic; Legea nr. 142/1997 privind modificarea şi completarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească; Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/1998; Ordonanţa Guvernului nr. 22/1993 privind scutirea de plată a impozitului pe veniturile realizate de consultanţii străini pentru activitatea desfăşurată în România, în cadrul unor acorduri internaţionale guvernamentale sau neguvernamentale, de finanţare gratuită, aprobată prin Legea nr. 102/1994, cu modificările ulterioare; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/1997 privind scutirea de plată a impozitelor pe salarii şi/sau pe venituri realizate de consultanţi străini pentru activităţile desfăşurate în România în cadrul unor acorduri de împrumut; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/1998 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului din sectorul producţiei de apărare, aprobată prin Legeanr. 1/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52/1998 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/1997, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1997; alte legi specifice care prevăd reglementări în domeniul impozitului pe salarii.
    3.Alte impozite directe:  
    a)impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice şi juridice nerezidenteOrdonanţa Guvernului nr. 83/1998 privind impunerea unor venituri realizate din România, de persoane fizice şi juridice nerezidente.
    b)impozitul pe profit obţinut din activităţi comerciale ilicite sau din nerespectarea legii privind protecţia consumatorilorLegea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, republicată în 1991, completată prin Legea nr. 177/1998 şi prin Ordonanţa Guvernului nr. 126/1998, aprobată prin Legea nr. 243/1998; Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 11/1994, republicată în 1994, cu modificările ulterioare.
    c)impozitul pe dividende de la societăţile comercialeOrdonanţa Guvernului nr. 26/1995 privind impozitul pe dividende, aprobată şi modificată prin Legea nr. 101/1995, cu modificările ulterioare; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale; aprobată prin Legea nr. 44/1998.
    d)impozitul pe onorariul avocaţilor şi notarilor publiciLegea privind taxele judiciare de timbru nr. 146/1997, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 11/1998, aprobată şi modificată prin Legea nr. 112/1998; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85/1997 privind impunerea veniturilor realizate de persoanele fizice, aprobată şi modificată prin Legea nr. 246/1998.
    e)alte încasări din impozite directeAlte legi specifice prin care se stabilesc impozite directe cuvenite bugetului de stat.
    4.Contribuţii:  
    a)Contribuţia pentru pensia suplimentarăOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/1998 privind unificarea fondurilor componente ale bugetului asigurărilor sociale de stat, precum şi a celor pentru plata pensiilor cuvenite asiguraţilor din unităţile cu atribuţii în domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale.
    A2.Impozite indirecte:  
    1.Taxa pe valoarea adăugatăOrdonanţa Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată, republicată în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 22/1995, aprobată şi modificată prin Legea nr. 100/1995, modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 2/1998, aprobată şi modificată prin Legea nr. 195/1998, cu modificările ulterioare; Ordonanţa Guvernului nr. 30/1995 privind regimul de concesionare a construirii şi exploatării unor tronsoane de căi de comunicaţii terestre - autostrăzi şi căi ferate, aprobată şi modificată prin Legea nr. 136/1996; Ordonanţa Guvernului nr. 21/1996 privind completarea şi modificarea unor reglementări referitoare la taxa pe valoarea adăugată, aprobată şi modificată prin Legea nr. 42/1997; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/1997 privind regimul investiţiilor străine în România - pentru facilităţile în derulare până la expirarea termenelor acordate; Ordonanţa Guvernului nr. 34/1997 privind completarea şi modificarea unor reglementări referitoare la taxa pe valoarea adăugată, aprobată şi modificată prin Legea nr. 81/1998; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 56/1997 pentru completarea art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată, aprobată prin Legea nr. 180/1998; Ordonanţa Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, aprobată şi modificată prin Legea nr. 90/1998, republicată în 1998; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/1997 privind stimularea investiţiilor directe, aprobată şi modificată prin Legea nr. 241/1998; Ordonanţa Guvernului nr. 8/1998 privind constituirea Fondului special pentru promovarea şi dezvoltarea turismului, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 43/1998; Ordonanţa Guvernului nr. 31/1998 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată la unele produse şi echipamente importate pentru înzestrarea Ministerului Apărării Naţionale, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe şi industriei de apărare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 192/1998, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 123/1998 şi prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernuluinr. 45/1998; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/1998 cu privire la modificarea şi completarea unor reglementări referitoare la accize şi la taxa pe valoarea adăugată; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/1998 cu privire la modificarea şi completarea art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată; alte legi specifice care prevăd reglementări în domeniul taxei pe valoarea adăugată.
    2.Accize şi impozit pe circulaţieOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor şi al altor impozite indirecte, aprobată şi modificată prin Legea nr. 196/1998, cu modificările ulterioare; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/1998 cu privire la modificarea şi completarea unor reglementări referitoare la accize şi la taxa pe valoarea adăugată; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/1998şi Ordonanţa Guvernului nr. 1/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/1997.
    3.Taxe vamale:  
    a)taxe vamale de la persoane juridiceLegea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României; Legea nr. 35/1991*) privind regimul investiţiilor străine, republicată în 1993, cu modificările ulterioare - pentru facilităţile în derulare până la expirarea termenelor acordate; Ordonanţa Guvernului nr. 26/1993privind Tariful vamal de import al României, aprobată şi modificată prin Legea nr. 102/1994, cu modificările ulterioare; Legea minelornr. 61/1998; Ordonanţa Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, aprobată şi modificată prin Legea nr. 90/1998, republicată în 1998; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/1997**) privind regimul investiţiilor străine în România - pentru facilităţile în derulare până la expirarea termenelor acordate; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/1997 privind stimularea investiţiilor directe, aprobată şi modificată prin Legea nr. 241/1998; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/1998 privind instituirea, cu caracter temporar, a unei suprataxe vamale la importul de bunuri, aprobată şi modificată prin Legea nr. 247/1998; alte legi specifice care prevăd reglementări în domeniul taxelor vamale.
    *) Legea nr. 35/1991 a fost abrogată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 din 19 iunie 1997. **) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/1997 a fost abrogată prin Legea nr. 241/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 483 din 16 decembrie 1998.
         
    b)taxe vamale şi alte venituri încasate de la persoane fizice prin unităţile vamaleLegea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/1998 privind instituirea, cu caracter temporar, a unei suprataxe vamale la importul de bunuri, aprobată şi modificată prin Legea nr. 247/1998.
    4.Alte impozite indirecte:  
    a)majorări şi penalităţi de întârziere pentru venituri nevărsate la termenLegea nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric şi al artelor plastice; Legea nr. 12/1996 pentru modificarea Legii nr. 3/1992privind instituirea "Timbrului Olimpic".
    b)taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionareLegea nr. 72/1996 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare; Legea concurenţei nr. 21/1996; Legea nr. 31/1996privind regimul monopolului de stat, cu modificările ulterioare; Legea telecomunicaţiilor nr. 74/1996, cu modificările ulterioare; Legea serviciilor poştale nr. 83/1996; Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare, modificată şi completată prin Legea nr. 16/1998 şi republicată în 1998; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrică şi termică; Legea nr. 85/1997 privind acceptarea de către România a Codului internaţional de management pentru exploatarea în siguranţă a navelor şi pentru prevenirea poluării (Codul internaţional de management al siguranţei - Codul I.S.M.), adoptat de către Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia A 741 (18) din 4 noiembrie 1993; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/1996 privind acordarea licenţelor de instalare şi operare a reţelelor GSM şi DCS 1.800 şi stabilirea taxelor de licenţă, modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/1997, aprobate şi modificate prin Legea nr. 163/1997, republicată în 1998 şi modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 17/1998; Ordonanţa Guvernului nr. 9/1993 privind taxele de eliberare a deciziilor de autorizare în domeniul audiovizualului, aprobată prin Legea nr. 102/1994, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 19/1998, aprobată şi modificată prin Legea nr. 231/1998; Ordonanţa Guvernului nr. 33/1995 privind măsuri pentru colectarea, reciclarea şi reintroducerea în circuitul productiv a deşeurilor refolosibile de orice fel, aprobată prin Legea nr. 137/1996; Ordonanţa Guvernului nr. 42/1995 privind producţia de produse alimentare destinate comercializării, aprobată şi modificată prin Legea nr. 123/1995; Ordonanţa Guvernului nr. 62/1998 privind instituirea taxei anuale pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare a magazinelor "duty-free" şi "duty-free diplomatic", aprobată şi modificată prin Legea nr. 224/1998; Ordonanţa Guvernului nr. 80/1998 privind prelungirea duratei de valabilitate a licenţei N.M.T. şi stabilirea taxei aferente; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/1998 privind regimul de autorizare a activităţilor din domeniul jocurilor de noroc; alte legi specifice care prevăd reglementări în domeniul taxelor de licenţă.
    c)taxa pentru activitatea de prospecţiune, explorare şi exploatare a resurselor mineraleLegea petrolului nr. 134/1995; Legea minelor nr. 61/1998.
    d)taxe judiciare de timbruLegea nr. 115/1996 privind declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţii de conducere; Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 11/1998, aprobată şi modificată prin Legea nr. 112/1998, cu modificările ulterioare; alte legi specifice desfăşurării activităţii pentru care se stabilesc taxe judiciare de timbru cuvenite bugetului de stat.
    e)taxe de timbru pentru contestaţiile şi plângerile asupra sumelor constatate şi aplicate prin acte de control sau de impunere ale organelor Ministerului FinanţelorLegea nr. 72/1996 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare; Legea nr. 105/1997 pentru soluţionarea obiecţiunilor, contestaţiilor şi a plângerilor asupra sumelor constatate şi aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finanţelor; Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României.
    f)taxe de timbru pentru activitatea notarialăLegea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 11/1998, aprobată şi modificată prin Legea nr. 112/1998 cu modificările ulterioare; Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială, aprobată şi modificată prin Legea nr. 122/1998, completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 59/1998.
    g)alte încasări din impozite indirecteLegea nr. 72/1996 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor şi al altor impozite indirecte, aprobată şi modificată prin Legea nr. 196/1998, cu modificările ulterioare; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/1998 cu privire la modificarea şi completarea unor reglementări referitoare la accize şi la taxa pe valoarea adăugată; alte legi specifice prin care se stabilesc impozite indirecte cuvenite bugetului de stat.
    B.Venituri nefiscale:  
    1.Vărsăminte din profitul net al regiilor autonomeOrdonanţa Guvernului nr. 23/1996 privind repartizarea profitului la regiile autonome, aprobată prin Legea nr. 41/1997.
    2.Vărsăminte de la instituţiile publice:  
    a)taxe de metrologieLegea nr. 72/1996 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare; Ordonanţa Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată şi modificată prin Legea nr. 11/1994modificată şi completată prin Legea nr. 211/1998 şi prin Legea nr. 212/1998; Hotărârea Guvernului nr. 225/1995 privind organizarea şi funcţionarea Biroului Român de Metrologie Legală.
    b)taxe pentru prestaţiile şi eliberarea autorizaţiilor de transport în trafic internaţionalOrdonanţa Guvernului nr. 48/1994 privind modificarea unor taxe pentru folosirea drumurilor publice şi pentru unele, prestări de servicii în porturi şi aeroporturi, aprobată prin Legea nr. 123/1994, modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 67/1998; Legea nr. 74/1998 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernuluinr. 48/1994; Ordonanţa Guvernului nr. 116/1998 privind instituirea regimului special pentru activitatea de transport maritim internaţional.
    c)taxe consulareLegea nr. 72/1996 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare; Ordonanţa Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora, aprobată şi modificată prin Legea nr. 89/1993; Ordonanţa Guvernului nr. 43/1994 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/1992, aprobată prin Legea nr. 123/1994.
    d)taxe pentru analize efectuate de laboratoare, altele decât cele sanitare, de pe lângă instituţiiLegea nr. 72/1996 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 11/1994 şi republicată în 1994, cu modificările ulterioare.
    e)taxe şi alte venituri din protecţia mediuluiLegea nr. 72/1996 privind finanţele publice cu modificările ulterioare; Legea protecţiei mediului nr. 137/1995.
    f)vărsăminte din disponibilităţile instituţiilor publice şi activităţilor autofinanţateLegea nr. 72/1996 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare; Decretul nr. 151/1975 privind autofinanţarea unor activităţi ale instituţiilor de stat, aprobat prin Legea nr. 54/1975, cu completările ulterioare.
    g)vărsăminte din veniturile instituţiilor publice şi activităţilor autofinanţateLegea nr. 72/1996 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare; Decretul nr. 151/1975 privind autofinanţarea unor activităţi ale instituţiilor de stat, aprobat prin Legea nr. 54/1975, cu completările ulterioare.
    h)alte venituri de la instituţiile publiceLegea nr. 72/1996 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare; Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori, cu modificările ulterioare; Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare, modificată şi completată prin Legea nr. 16/1998, republicată în 1998; Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată în 1997, cu modificările ulterioare; Ordonanţa Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii publice, aprobată şi modificată prin Legea nr. 11/1994 şi republicată în 1994; Decretul nr. 253/1971 privind contribuţia de întreţinere în unele instituţii de ocrotire, aprobat prin Legea nr. 54/1971; Ordonanţa Guvernului nr. 39/1998 privind activitatea de standardizare naţională în România, modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 44/1998; Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia; alte legi specifice care prevăd reglementări în acest domeniu.
    3.Diverse venituri:  
    a)venituri din aplicarea prescripţiei extinctive (pentru instituţiile publice)Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare; Decretul nr. 167/1958 privind prescripţia extinctivă, republicat în 1960, cu modificările ulterioare; Ordonanţa Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal.
    b)venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate, potrivit dispoziţiilor legaleLegea nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările ulterioare; Legea nr. 87/1994pentru combaterea evaziunii fiscale; Legea nr. 31/1996 privind regimul monopolului de stat, cu modificările ulterioare; Legea nr