REGULAMENT din 2 septembrie 2015de organizare şi funcţionare al Agenţiei de Investigare Feroviară Română - AGIFER
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 septembrie 2015     +  Capitolul I Prevederi generale  +  Articolul 1Agenţia de Investigare Feroviară Română - AGIFER, denumită în continuare AGIFER, este organizată şi funcţionează potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 95/1998 privind înfiinţarea unor instituţii publice în subordinea Ministerului Transporturilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 2AGIFER este instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Transporturilor, finanţată integral din venituri proprii, care îşi desfăşoară activitatea potrivit reglementărilor în vigoare şi ale prezentului regulament de organizare şi funcţionare.  +  Articolul 3AGIFER are sediul în municipiul Bucureşti, Calea Griviţei nr. 393, sectorul 1.  +  Capitolul II Atribuţii  +  Articolul 4 (1) AGIFER îndeplineşte atribuţiile organismului de investigare a accidentelor şi incidentelor prevăzute la art. 21 din Legea nr. 55/2006 privind siguranţa feroviară, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte atribuţii în legătură cu investigarea altor evenimente decât accidentele şi incidentele feroviare, în condiţiile legii. (2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor stabilite, AGIFER este desemnată să exercite, în conformitate cu reglementările în vigoare, următoarele atribuţii: a) investigarea accidentelor feroviare grave; b) investigarea acelor accidente şi incidente care în condiţii uşor diferite ar fi putut duce la accidente grave, inclusiv defecţiunile tehnice ale subsistemelor structurale sau ale constituenţilor de interoperabilitate componente ale sistemului feroviar de mare viteză şi convenţional european; c) investigarea incidentelor produse în circulaţia trenurilor coordonate de un investigator principal desemnat din cadrul AGIFER; d) ţine evidenţa stadiului implementării recomandărilor de siguranţă emise prin rapoartele de investigare; e) poate investiga, la solicitarea operatorilor economici, alte incidente feroviare, în măsura în care nu îi periclitează independenţa; f) analizarea şi propunerea proiectelor de acte normative sau modificări ale celor existente, specifice domeniului său de activitate, pentru a fi supuse aprobării, potrivit legii; g) desfăşurarea activităţilor de documentare tehnică la operatorii economici din domeniul feroviar pentru fundamentarea deciziei de a investiga; h) acordarea de asistenţă tehnică de specialitate şi efectuarea de studii şi de expertize în domeniul transporturilor feroviare, cu metroul şi urban pe şine; i) oferirea şi solicitarea de asistenţă organismelor de investigare similare din alte state membre ale Uniunii Europene sau Agenţiei Feroviare Europene pentru oferirea de competenţe ori pentru desfăşurarea de inspecţii tehnice, analize sau evaluări; j) publicarea pe site-ul propriu a rapoartelor finale ale investigaţiilor efectuate şi transmiterea la Agenţia Feroviară Europeană; k) întocmirea anuală a unui raport privind activităţile sale desfăşurate în anul precedent, pe care îl publică pe site-ul propriu şi îl transmite Agenţiei Feroviare Europene, cel mai târziu până la data de 30 septembrie; l) elaborarea strategiei de comunicare internă şi externă privind activităţile specifice AGIFER; m) organizarea şi realizarea comunicării permanente cu publicul; n) utilizarea instrumentelor şi metodologiilor specifice comunicării prin internet în vederea facilitării schimbului de informaţii; o) asigurarea, pentru domeniul său de competenţă, difuzarea şi publicarea materialelor informative şi a rapoartelor finale de investigare; p) desfăşurarea oricărei altei activităţi care contribuie la promovarea imaginii instituţiei; q) stabilirea strategiei de formare continuă în vederea perfecţionării sau specializării personalului propriu şi elaborarea planului de măsuri pentru dezvoltarea carierei profesionale a acestuia; r) stabilirea cadrului tehnic şi logistic pentru formarea continuă a personalului; s) coordonarea şi controlarea activităţii de instruire şi perfecţionare a personalului propriu; ş) cooperarea cu instituţii de formare profesională din ţară şi din străinătate în vederea creşterii calităţii investigaţiilor feroviare; t) administrarea fondurilor pe care le are la dispoziţie, precum şi a bunurilor din domeniul public sau privat al statului aflate în administrare şi/sau în folosinţă; ţ) elaborarea proiectul anual de buget, pe care îl supune aprobării ministrului transporturilor, şi asigurarea exerciţiul financiar-contabil al instituţiei, în condiţiile legii; u) achiziţionarea sau închirierea, în condiţiile legii, a bunurilor mobile ori imobile necesare desfăşurării activităţii proprii; v) asigurarea reprezentării AGIFER la organismele interne şi internaţionale similare şi conexe pentru domeniul investigaţiilor feroviare; w) alte activităţi date în competenţa sa prin alte acte normative. (3) În realizarea investigaţiilor AGIFER poate apela, în caz de nevoie, la colaboratori externi, specialişti din domenii conexe, în calitate de experţi ce pot fi remuneraţi în condiţiile legii.  +  Capitolul III Patrimoniul  +  Articolul 5 (1) Patrimoniul AGIFER se constituie potrivit actelor normative în vigoare. (2) Bunurile AGIFER sunt bunuri proprietate privată a statului, date în administrare AGIFER pe toată durata de existenţă a acesteia, în condiţiile legii. (3) AGIFER poate primi în administrare şi orice alte bunuri proprietate privată/publică a statului, în conformitate cu legislaţia în vigoare.  +  Capitolul IV Structura organizatorică  +  Articolul 6 (1) Numărul de posturi al AGIFER este 45. Structura organizatorică se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor. (2) Modificarea structurii organizatorice a AGIFER se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, la propunerea Consiliului de conducere al AGIFER.  +  Capitolul V Organele de conducere  +  Articolul 7Conducerea AGIFER este asigurată de Consiliul de conducere numit în condiţiile legii.  +  Articolul 8Consiliul de conducere îndeplineşte, în principal, următoarele atribuţii şi competenţe, în conformitate cu reglementările în vigoare: a) aprobă regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; b) aprobă regulamentul intern al AGIFER; c) aprobă strategia de dezvoltare sau de modernizare a AGIFER; d) propune spre aprobare ministrului transporturilor structura organizatorică a AGIFER sau, după caz, modificarea acesteia; e) aprobă raportul anual al activităţilor desfăşurate de AGIFER pentru trimiterea acestuia la Agenţia Feroviară Europeană; f) asigură negocierea contractului colectiv de muncă cu reprezentanţii salariaţilor, în condiţiile legii; g) avizează proiectul de buget de venituri şi cheltuieli, asigură execuţia acestuia după aprobare şi stabileşte măsuri pentru desfăşurarea activităţii în condiţii de echilibrare a bugetului; h) aprobă investiţiile ce urmează a se realiza de către AGIFER în condiţiile legii; i) avizează majorarea sau diminuarea patrimoniului AGIFER, în condiţiile legii; j) stabileşte şi supune spre aprobare ministrului transporturilor tarifele pentru prestaţiile de servicii; k) aprobă închirierea de clădiri, spaţii şi terenuri ale AGIFER; l) avizează, în condiţiile prevăzute de actele normative în vigoare, scoaterea din funcţiune şi valorificarea bunurilor din patrimoniul AGIFER, cu aprobarea prealabilă a ordonatorului principal de credite; m) exercită orice atribuţii care îi revin potrivit actelor normative în vigoare.  +  Articolul 9 (1) Consiliul de conducere se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar, la cererea preşedintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi. (2) Şedinţa este condusă de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de un membru al consiliului de conducere, delegat de către preşedinte conform regulamentului de organizare şi funcţionare al consiliului de conducere. (3) Şedinţele consiliului de conducere pot avea loc în situaţia în care la acestea participă cel puţin jumătate plus unu din membrii consiliului. (4) Hotărârile consiliului de conducere se iau cu majoritatea voturilor membrilor acestuia. Votul este deschis, egal şi direct. (5) Consiliul de conducere este asistat de un secretar, numit dintre angajaţii AGIFER de către preşedintele consiliului de conducere.  +  Articolul 10 (1) Directorul general are următoarele atribuţii principale: a) conduce activitatea AGIFER, având calitatea de ordonator terţiar de credite în condiţiile prevăzute de lege; b) organizează, coordonează şi îndrumă activitatea AGIFER, exercitând toate prerogativele stabilite de lege; c) stabileşte strategia de dezvoltare sau de modernizare a AGIFER, pe care o supune aprobării consiliului de conducere; d) aprobă toate procedurile, instrucţiunile şi ghidurile specifice activităţii AGIFER, inclusiv statul de funcţii; e) emite decizii de investigare a accidentelor feroviare şi stabileşte componenţa comisiilor de investigare; f) aprobă publicarea rapoartelor de investigare a accidentelor şi incidentelor feroviare; g) stabileşte modul de numire a investigatorului principal în cazul incidentelor feroviare; h) aprobă planul anual de audit intern al AGIFER; i) numeşte şi, după caz, revocă personalul de conducere şi îi stabileşte salariile, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi încadrarea în bugetul de venituri şi cheltuieli, potrivit legii; j) angajează şi, după caz, concediază personalul de execuţie din cadrul AGIFER, potrivit prevederilor legale; k) stabileşte criteriile de selecţie pentru personalul de execuţie din cadrul AGIFER, altul decât cel care ocupă funcţia de investigator; l) aprobă promovarea şi sancţionarea personalului AGIFER, potrivit prevederilor legale; m) coordonează activitatea de evaluare a performanţelor profesionale ale personalului AGIFER la sfârşitul fiecărui an de activitate; n) aprobă şi coordonează implementarea planului anual de formare profesională şi perfecţionare a personalului propriu; o) aprobă deplasarea în ţară şi, după caz, în străinătate a personalului AGIFER pentru participare la acţiuni de investigare şi/sau de documentare, precum şi participarea la grupuri de lucru, sesiuni, seminare, conferinţe, şcolarizări sau altele asemenea; p) coordonează, la nivelul AGIFER, activitatea de elaborare a proiectelor de acte normative specifice domeniului său de activitate sau de modificare a celor în vigoare, pentru a fi supuse aprobării, potrivit legii; q) reprezintă AGIFER în relaţiile cu terţii şi semnează actele ce o angajează faţă de aceştia, pe baza şi în limitele împuternicirilor date de consiliul de conducere şi ale celor conferite de legislaţia în vigoare; r) reprezintă AGIFER în raport cu organismele internaţionale în domeniu; s) reprezintă AGIFER în relaţiile cu mass-media şi cu societatea civilă; ş) exercită orice atribuţii care îi revin din hotărârile consiliului de conducere, precum şi din acte normative în vigoare (2) Pentru exercitarea atribuţiilor ce îi revin, directorul general emite dispoziţii care sunt obligatorii pentru personalul AGIFER. (3) Atribuţiile directorului general pot fi delegate, prin dispoziţia acestuia, persoanelor cu funcţie de conducere din AGIFER, cu respectarea reglementărilor în vigoare.  +  Capitolul VI Personalul  +  Articolul 11Personalul AGIFER este constituit din: a) investigatori, personal de specialitate angajat cu contract individual de muncă, în condiţiile legii, care pot îndeplini funcţia de investigator principal în comisiile de investigare; b) personal angajat cu contract individual de muncă, în condiţiile legii, pentru celelalte compartimente necesare desfăşurării activităţii instituţiei.  +  Articolul 12 (1) Personalul AGIFER este supus prevederilor statutului personalului feroviar şi ale regulamentului intern al AGIFER, potrivit legislaţiei în vigoare. (2) Angajarea personalului pe funcţii de execuţie se face prin concurs/examen, după caz, în conformitate cu reglementările în vigoare. (3) Criteriile de selecţionare a personalului care urmează să îşi desfăşoare activitatea în cadrul AGIFER, altul decât cel preluat, potrivit legii, de la Autoritatea Feroviară Română - AFER, vor ţine seama, în mod prioritar, de competenţă şi de nivelul de calificare profesională, de vechime în activitate şi de cerinţele specifice posturilor necesare exercitării atribuţiilor realizării obiectului de activitate a AGIFER, stabilite în prezentul regulament, în conformitate cu reglementările în vigoare  +  Articolul 13Personalul AGIFER poate face parte din organizaţii profesionale, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.  +  Capitolul VII Criterii de selecţie  +  Articolul 14 (1) Criteriile principale de selecţie pentru ocuparea posturilor de investigator în cadrul AGIFER, în condiţiile legii, sunt următoarele: a) să aibă studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; b) să aibă experienţă de minimum 10 ani în domeniul feroviar; c) să nu fie în una dintre situaţiile prevăzute la art. 16. (2) Ocuparea celorlalte posturi se realizează pe baza criteriilor de selecţie aprobate de directorul general al AGIFER, cu respectarea legislaţiei muncii.  +  Articolul 15Criteriile principale de selecţie pentru ocuparea postului de director general, în condiţiile legii, sunt următoarele: a) este cetăţean român; b) cunoaşte limba română; c) cunoaşte o limbă străină de circulaţie internaţională; d) are capacitate deplină de exerciţiu; e) are o stare de sănătate şi psihologică corespunzătoare, atestată pe baza adeverinţelor medicale şi psihologice eliberate de unităţile sanitare abilitate; f) a absolvit studii superioare de lungă durată, de specialitate din domeniul feroviar, dovedite cu diplomă; g) are experienţă profesională de cel puţin 15 ani în sistemul feroviar, instituţie/organism/direcţie/servicii de specialitate, administrator de infrastructură feroviară sau operator de transport feroviar, din care cel puţin 4 ani vechime într-o funcţie de conducere; h) nu a fost sancţionat disciplinar pentru fapte ce au creat prejudicii de imagine angajatorului; i) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcţiei.  +  Articolul 16 (1) Directorul general şi membrii consiliului de conducere, personalul de conducere al AGIFER, precum şi investigatorii din cadrul AGIFER trebuie să respecte prevederile legale privind garanţiile de independenţă şi imparţialitate specifice AGIFER şi astfel pentru a nu se afla în una dintre următoarele situaţii: a) să deţină acţiuni sau părţi sociale, direct ori indirect, la administratorii/gestionari de infrastructură feroviară, la operatori de transport feroviar sau la orice agent economic care ar putea intra în conflict cu domeniul de activitate al AGIFER; b) să facă parte din consiliul de administraţie şi/sau adunarea generală a acţionarilor ale entităţilor prevăzute la lit. a); c) să desfăşoare activităţi remunerate pentru oricare dintre entităţile prevăzute la lit. a). (2) Situaţiile prevăzute la alin. (1) se constată la angajare, numire, precum şi în desfăşurarea activităţii. (3) Personalul prevăzut la alin. (1) care, în momentul numirii/angajării sau pe parcursul mandatului sau al desfăşurării activităţii, se află în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) are la dispoziţie un termen de 60 de zile pentru ieşirea din situaţiile respective.  +  Capitolul VIII Bugetul de venituri şi cheltuieli şi relaţiile AGIFER  +  Articolul 17AGIFER întocmeşte, anual, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, potrivit legii.  +  Articolul 18AGIFER poate să încheie, în condiţiile legii, contracte cu alte organisme similare, cu instituţii de specialitate şi cu operatori economici, din ţară şi din străinătate, în vederea colaborării şi cooperării pe plan naţional ori internaţional pentru exercitarea atribuţiilor în domeniul său de activitate, în conformitate cu reglementările în vigoare.-----