REGLEMENTĂRI*) din 9 noiembrie 2007 (*actualizate*)privind organizarea şi conducerea contabilităţii în partidă simplă de către persoanele juridice fără scop patrimonial(actualizate la data de 27 august 2015*)
EMITENT
  • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
  • ----------  +  Capitolul 1 Sfera de aplicare1. Categoriile de persoane juridice fără scop patrimonial care pot organiza şi conduce contabilitatea în partidă simplă, sunt următoarele: a) unităţile de cult; b) asociaţiile de proprietari.2. Au obligaţia de a organiza şi conduce contabilitatea în partidă simplă persoanele juridice fără scop patrimonial în al căror act normativ de înfiinţare există prevederi exprese în acest sens.  +  Capitolul 2 Organizarea contabilităţii în partidă simplăA. Dispoziţii generale1. Sistemul de contabilitate în partidă simplă, în sensul prezentelor reglementări, reprezintă ansamblul registrelor şi documentelor contabile, legal reglementate, care servesc la înregistrarea în contabilitate, în mod obligatoriu cronologic şi sistematic, a operaţiunilor economice consemnate în documentele justificative.2. Nomenclatorul privind principalele registre şi formulare, comune pe economie, privind activitatea financiară şi contabilă, precum şi modelele registrelor contabile, modelele formularelor contabile specifice şi normele de întocmire şi utilizare a acestora, privind organizarea şi conducerea contabilităţii în partidă simplă de către persoanele juridice fără scop patrimonial, sunt prevăzute în anexa la prezentele reglementări.Persoanele juridice fără scop patrimonial pot utiliza toate formularele prevăzute în anexa la prezentele reglementări, sau numai o parte dintre acestea, în funcţie de elementele specifice activităţii desfăşurate.3. În funcţie de necesităţi, persoanele juridice fără scop patrimonial pot utiliza şi celelalte registre şi formulare comune pe economie, privind activitatea financiară şi contabilă, elaborate de Ministerul Economiei şi Finanţelor.4. Modelele formularelor, comune pe economie, pot fi adaptate în funcţie de specificul şi de necesităţile persoanelor juridice fără scop patrimonial, cu condiţia respectării conţinutului minimal de informaţii şi a normelor metodologice de întocmire şi utilizare a acestora.5. Persoanele juridice fără scop patrimonial vor folosi şi alte formulare prevăzute în mod expres de acte normative care reglementează activităţi economice specifice.6. În condiţiile utilizării sistemelor informatice financiar - contabile, este necesar să fie respectate criteriile minimale privind programele informatice utilizate în domeniul financiar - contabil, prevăzute de normele metodologice de întocmire şi utilizare a registrelor şi formularelor comune pe economie privind activitatea financiară şi contabilă, elaborate de Ministerul Economiei şi Finanţelor.7. Persoanele juridice fără scop patrimonial care conduc contabilitatea în partidă simplă nu întocmesc situaţii financiare anuale.8. Pentru verificarea înregistrării corecte în contabilitate a operaţiunilor efectuate, lunar se întocmeşte "Situaţia soldurilor elementelor de activ şi de pasiv" (cod 14-6-30/d), pe baza datelor înscrise şi totalizate în fişe şi jurnale contabile.9. Prevederile capitolelor 1, 2 şi 3 din Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, prevăzute în ordin la art. 1 alin. (1), precum şi cele menţionate la art. 1 alin. (3), din acelaşi ordin, se aplică în mod corespunzător, respectiv adaptate la cerinţele sistemului de contabilitate în partidă simplă, şi de către persoanele juridice fără scop patrimonial care organizează şi conduc contabilitatea în partidă simplă, potrivit prezentelor reglementări.10. Persoanele care au obligaţia gestionării patrimoniului persoanelor juridice fără scop patrimonial menţionate la capitolul 1 răspund, potrivit legii, pentru pregătirea, însuşirea şi aplicarea corectă a acestor reglementări, precum şi de transpunerea corectă a soldurilor în cazurile menţionate la capitolul 2 litera B punctul 15.B. Norme generale privind documentele justificative şi financiar - contabile1. Potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, orice operaţiune economico-financiară efectuată se consemnează în momentul efectuării ei într-un document care stă la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ.2. În baza prevederilor art. 6 alin. (2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat şi aprobat, precum şi a celor care le-au înregistrat în contabilitate, după caz.3. Documentele justificative trebuie să cuprindă următoarele elemente principale:- denumirea documentului;- denumirea şi, după caz, sediul unităţii care întocmeşte documentul;- numărul documentului şi data întocmirii acestuia;- codul de înregistrare fiscală (când este cazul);- menţionarea părţilor care participă la efectuarea operaţiunii economico-financiare (când este cazul);- conţinutul operaţiunii economico-financiare şi, atunci când este necesar, temeiul legal al efectuării acesteia;- datele cantitative şi valorice aferente operaţiunii economico-financiare efectuate;- numele şi prenumele, precum şi semnăturile persoanelor care le-au întocmit, vizat şi aprobat, după caz;- alte elemente menite să asigure consemnarea completă a operaţiunilor efectuate.4. Documentele care stau la baza înregistrărilor în contabilitate pot dobândi calitatea de document justificativ numai în condiţiile în care furnizează toate informaţiile prevăzute de normele legale în vigoare.5. Inscrierea datelor în documente se face cu cerneală, cu pastă de pix, sau prin utilizarea sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor, după caz.6. În documentele justificative şi în cele contabile nu sunt admise ştersături, modificări sau alte asemenea procedee, precum şi lăsarea de spaţii libere între operaţiunile înscrise în acestea sau file lipsă.Erorile se corectează prin tăierea cu o linie a textului sau a cifrei greşite, pentru ca acestea să poată fi citite, iar deasupra lor se scrie textul sau cifra corectă.Corectarea se face în toate exemplarele documentului justificativ şi se confirmă prin semnătura persoanei care a întocmit/corectat documentul justificativ, menţionându-se şi data efectuării corecturii.În cazul documentelor justificative la care nu se admit corecturi, cum sunt cele pe baza cărora se primeşte, se eliberează sau se justifică numerarul, sau al altor documente pentru care normele de utilizare prevăd asemenea restricţii, documentul întocmit greşit se anulează şi rămâne în carnetul respectiv (nu se detaşează), cu excepţia ordinului de deplasare (delegaţie), pe baza căruia se primeşte sau se restituie diferenţa dintre cheltuielile efective de deplasare şi avansul acordat.7. Pentru a putea fi înregistrate în contabilitate, operaţiunile economico-financiare ale persoanelor juridice fără scop patrimonial trebuie să fie justificate cu documente originale, întocmite sau reconstituite potrivit prevederilor legale.8. În caz de pierdere, sustragere sau distrugere a unor documente justificative şi contabile, persoanele juridice fără scop patrimonial vor lua măsuri de reconstituire a acestora în termen de maxim 30 de zile de la constatare, potrivit reglementărilor emise în acest scop.9. Arhivarea şi păstrarea registrelor şi a documentelor justificative şi contabile, precum şi reconstituirea documentelor justificative şi contabile pierdute, sustrase sau distruse se efectuează în conformitate cu normele metodologice de intocmire şi utilizare a registrelor şi formularelor comune pe economie privind activitatea financiară şi contabilă, elaborate şi emise de Ministerul Economiei şi Finanţelor.10. Contabilitatea operaţiunilor de capital, a imobilizărilor, cu excepţia imobilizărilor corporale de natura mijloacelor fixe, a terţilor şi a trezoreriei se ţine cu ajutorul Fişei pentru operaţiuni diverse (cod 14-6-22/c).Contabilitatea imobilizărilor corporale de natura mijloacelor fixe se ţine cu ajutorul Fişei mijlocului fix (cod 14-2-2).Contabilitatea stocurilor se ţine cu ajutorul Fişei pentru valori materiale (cod 14-3-10/a).11. Contabilitatea cheltuielilor se ţine pe feluri de cheltuieli, după natura lor, distinct pe feluri de activităţi, respectiv activităţi fără scop patrimonial, activităţi cu destinaţie specială potrivit legii şi activităţi economice.Pentru fiecare fel de cheltuială se va întocmi o Fişă pentru operaţiuni diverse (cod 14-6-22/b), în care se vor înregistra toate documentele în mod cronologic.12. Contabilitatea veniturilor se ţine pe feluri de venituri, după natura lor, distinct pe feluri de activităţi, respectiv activităţi fără scop patrimonial, activităţi cu destinaţie specială potrivit legii şi activităţi economice.Pentru fiecare fel de venit se va întocmi o Fişă pentru operaţiuni diverse (cod 14-6-22/b), în care se vor înregistra toate documentele în mod cronologic.13. Clasificaţia veniturilor şi cheltuielilor persoanelor juridice fără scop patrimonial este prevăzută în Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cuprinse în anexa nr. 1 la ordin, şi stă la baza elaborării bugetului propriu de venituri şi cheltuieli.14. Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor, după natura lor, se poate dezvolta analitic, în continuare, în funcţie de necesităţile impuse de anumite reglementări sau potrivit necesităţilor proprii ale persoanei juridice fără scop patrimonial.15. În condiţiile în care se trece de la contabilitatea în partidă dublă la contabilitatea în partidă simplă, soldurile din balanţa de verificare a anului precedent vor fi preluate ca solduri iniţiale în fişele pentru operaţiuni diverse pentru exerciţiul curent.În condiţiile în care se trece de la contabilitatea în partidă simplă la contabilitatea în partidă dublă, soldurile fişelor pentru operaţiuni diverse de la data de 31 decembrie a exerciţiului financiar încheiat vor reprezenta soldurile iniţiale ale balanţei de verificare pentru exerciţiul curent.C. Registrele de contabilitate1. Contabilitatea în partidă simplă la persoanele juridice fără scop patrimonial se ţine cu ajutorul următoarelor registre contabile obligatorii:- Registrul - jurnal (cod 14-1-1/A);- Registrul - inventar (cod 14-1-2).2. Registrele de contabilitate se utilizează în strictă concordanţă cu destinaţia acestora şi se prezintă în mod ordonat şi astfel completate încât să permită, în orice moment, identificarea şi controlul operaţiunilor contabile efectuate.3. Registrul-jurnal (cod 14-1-1/A) serveşte la înregistrarea operativă a tuturor operaţiunilor desfăşurate, pe baza documentelor justificative. Operaţiunile înregistrate în Registrul-jurnal se totalizează atât lunar, cât şi anual.4. Registrul-inventar (cod 14-1-2) serveşte la înregistrarea tuturor elementelor de activ şi de pasiv, grupate în funcţie de natura lor, inventariate potrivit normelor legale.Persoanele juridice fără scop patrimonial au obligaţia să efectueze inventarierea generală a elementelor de activ şi de pasiv, în situaţiile prevăzute de lege, cu respectarea reglementărilor contabile aplicabile şi a normele emise în acest sens de Ministerul Economiei şi Finanţelor.  +  Anexa ──────la reglementările contabile───────────────────────────prevăzute în Anexa nr. 2 la ordin─────────────────────────────────NOMENCLATORULprivind principalele registre şi formulare, comune pe economie, privind activitatea financiară şi contabilă, utilizate de persoanele juridice fără scop patrimonial care organizează şi conduc contabilitatea în partidă simplă────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Denumirea formularului Codulcrt.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Registrul-jurnal 14-1-1/A 2. Registrul-inventar 14-1-2 3. Registrul numerelor de inventar 14-2-1 4. Fişa mijlocului fix 14-2-2 5. Bon de mişcare a mijloacelor fixe 14-2-3A     - Proces-verbal de scoatere din funcţiune a     mijloacelor fixe/de declasare a unor bunuri materiale 14-2-3/aA 6. Nota de recepţie şi constatare de diferenţe 14-3-1A 7. Bon de predare, transfer, restituire 14-3-3A 8. Bon de consum 14-3-4A 9. Fişa de magazie 14-3-810. Fişa de evidenţă a materialelor de natura     obiectelor de inventar în folosinţă 14-3-911. Fişa pentru valori materiale 14-3-10/a12. Lista de inventariere 14-3-1213. Chitanţa 14-4-114. Chitanţa pentru operaţiuni în valută 14-4-1/a15. Dispoziţie de plată/încasare către casierie 14-4-416. Registru de casă 14-4-7A     - Registru de casă (în valută) 14-4-7/aA17. Borderou de achiziţie 14-4-1318. Stat de salarii 14-5-1/a     - Lista de avans chenzinal 14-5-1/d19. Ordin de deplasare (delegaţie) 14-5-420. Decont de cheltuieli (pentru deplasări externe) 14-5-521. Jurnal privind operaţiuni diverse 14-6-17/c22. Fişa pentru operaţiuni diverse 14-6-22/b23. Fişa pentru operaţiuni diverse 14-6-22/c24. Registrul pentru evidenţa fondului de rulment     (pentru asociaţiile de proprietari) 14-6-25/a25. Registrul pentru evidenţa fondului de reparaţii     (pentru asociaţiile de proprietari) 14-6-25/b26. Registrul pentru evidenţa sumelor speciale     (pentru asociaţiile de proprietari) 14-6-25/c27. Registrul pentru evidenţa fondului de penalizări     (pentru asociaţiile de proprietari) 14-6-25/d28. Lista de plată a cotelor de contribuţie la     cheltuielile asociaţiei de proprietari     (pentru asociaţiile de proprietari) 14-6-2829. Situaţia soldurilor elementelor de activ şi de pasiv 14-6-30/d30. Decizie de imputare 14-8-2     - Angajament de plată 14-8-2/a────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Modelele registrelor contabile, modelele formularelor contabile specifice, precum şi normele de întocmire şi utilizare a acestora sunt prezentate în continuare.REGISTRUL - JURNAL(cod 14-1-1/A)1. Serveşte ca document contabil obligatoriu de înregistrare cronologică şi sistematică a modificării elementelor de activ şi de pasiv ale unităţii.2. Se întocmeşte de către persoanele juridice fără scop patrimonial care organizează şi conduc contabilitatea în partidă simplă, într-un exemplar, după ce a fost numerotat, şnuruit, parafat şi înregistrat în evidenţa unităţii.Numerotarea filelor registrelor se va face în ordine crescătoare, iar volumele se vor numerota în ordinea completării lor.Se întocmeşte zilnic sau lunar, după caz, prin înregistrarea cronologică, fără ştersături şi spaţii libere, a documentelor în care se reflectă mişcarea elementelor de activ şi de pasiv ale unităţii.În cazul în care unitatea foloseşte jurnale auxiliare, totalul lunar al fiecăruia se poate trece în registrul-jurnal.În condiţiile conducerii contabilităţii cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor, fiecare operaţiune economico-financiară se va înregistra în mod cronologic, după data de întocmire sau de intrare a documentelor în unitate. În această situaţie, Registrul-jurnal se editează lunar, iar paginile vor fi numerotate pe masura editării lor. Registrul-jurnal va fi şnuruit, parafat şi înregistrat în evidenţa unităţii în luna următoare celei în care numărul de file editate este 100, sau anual, dacă numărul filelor editate este sub 100, pentru un exerciţiu financiar, cu respectarea prevederilor cap. 2, lit. C, pct. 3 din prezentele reglementări.În coloana 1 se înscrie numărul curent al operaţiunilor inregistrate începând de la 1 ianuarie, sau de la începutul activităţii, până la 31 decembrie, sau încetarea activităţii.În coloana 2 se trece data (anul, luna, ziua) când se face înregistrarea.În coloana 3 se trece felul documentului (factura, chitanţa, registrul de casă, extrasul de cont la bancă etc.), precum şi numărul şi data acestuia.În coloana 4 se trece felul operaţiunii, dându-se explicaţiile în legătură cu operaţiunea respectivă şi elemente de identificare a acesteia.În coloana 5 se trec sumele totale din documentul respectiv.În Registrul-jurnal se trec toate operaţiunile economice privind modificarea elementelor de activ şi de pasiv ale unităţii, indiferent dacă acestea au loc în numerar sau prin conturile deschise la bănci, neţinându-se seama dacă a avut loc plata sau încasarea acestora.3. Nu circulă, fiind document de înregistrare contabilă.4. Se arhivează la compartimentul financiar-contabil, împreună cu documentele justificative care au stat la baza întocmirii lui........................... Nr. pagină ......(Unitatea)REGISTRUL-JURNAL┌────┬──────┬──────────────────┬───────────────────────────────┬───────────────┐│Nr. │ Data │ Documentul │ Explicaţii │ Suma ││crt.│înreg.│(felul, nr., data)│ │ │├────┼──────┼──────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├────┼──────┼──────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┤│ │ │ │ Report: │ │├────┼──────┼──────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┤├────┼──────┼──────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┤├────┼──────┼──────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┤├────┼──────┼──────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┤├────┼──────┼──────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┤├────┴──────┴──────────────────┴───────────────────────────────┼───────────────┤│ De reportat:│ │└──────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘ Intocmit, Verificat, 14-1-1/AREGISTRUL-INVENTAR(cod 14-1-2)1. Serveşte ca document contabil obligatoriu de înregistrare a rezultatelor inventarierii elementelor de activ şi de pasiv.2. Se întocmeşte de către persoanele juridice fără scop patrimonial care organizează şi conduc contabilitatea în partidă simplă, într-un exemplar, după ce a fost numerotat, şnuruit, parafat şi înregistrat în evidenţa unităţii.Se întocmeşte la începutul activităţii, sfârşitul exerciţiului financiar sau cu ocazia încetării activităţii, fără ştersături şi spaţii libere, pe baza datelor cuprinse în listele de inventariere şi procesele-verbale de inventariere, prin gruparea elementelor de activ şi de pasiv.Registrul inventar se completează pe baza inventarierii faptice a elementelor de activ şi de pasiv, grupate după natura lor.În coloana 1 se înscrie numărul curent al fiecărei operaţiuni înregistrate în registru, cronologic, de la deschiderea acestuia până la epuizarea filelor sau încetarea activităţii.În coloana 2 vor fi recapitulate elementele de activ şi de pasiv inventariate, detaliat după natura lor, valorile materiale putând fi defalcate pe gestiuni.În coloana 3 se înscrie valoarea contabilă a elementelor de activ şi de pasiv inventariate.În coloana 4 se înscrie valoarea de inventar a elementelor de activ şi de pasiv inventariate, stabilită de membrii comisiei de inventariere (pe baza listelor de inventariere şi a proceselor-verbale de inventariere).În coloana 5 se trec diferenţele din evaluare, de înregistrat, calculate ca diferenţa între valoarea contabilă şi valoarea de inventar.În coloana 6 se menţionează cauzele diferenţelor (deprecieri, dezasortări etc.).3. Nu circulă, fiind document de înregistrare contabilă.4. Se arhivează la compartimentul financiar-contabil, împreună cu documentele justificative care stau la baza întocmirii lui........................... Nr. pagină ......(Unitatea)REGISTRUL - INVENTARla data de ..........┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│................................... Nr. pag ......││ (Unitatea) ││ ││ FIŞA PENTRU VALORI MATERIALE ││ pentru ................................................. ││ ................................................... ││ │├────────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────────────┤│ Cod │ U/M │ Preţ unitar │ Gestiunea ││....................│.................│.................│....................│├──────┬─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤│ │ Document │ Intrări │ Ieşiri │ Stoc ││ Data ├─────┬───────┼─────────┬───────┼─────────┬───────┼─────────┬──────────┤│ │ Fel │ Număr│Cantitate│Valoare│Cantitate│Valoare│Cantitate│Valoare │├──────┼─────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │├──────┴─────┴───────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┤│ Report: │ │ │ │ │ │ │├──────┬─────┬───────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┤├──────┼─────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┤├──────┼─────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┤├──────┼─────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┤├──────┼─────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┤├──────┴─────┴───────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┤│De reportat: │ │ │ │ │ │ │└────────────────────┴─────────┴───────┴─────────┴───────┴─────────┴──────────┘ Intocmit, Verificat, 14-1-2FIŞA PENTRU VALORI MATERIALE(cod 14-3-10/a)1. Serveşte la ţinerea contabilităţii stocurilor (cantitativ şi valoric), distinct pentru activităţile fără scop patrimonial şi activităţile economice şi, după caz, pe feluri sau grupe (categorii) de stocuri, grupate pe magazii (gestiuni).2. Se întocmeşte de către persoanele juridice fără scop patrimonial care organizează şi conduc contabilitatea în partidă simplă, într-un exemplar, separat pe fiecare fel de material, semifabricat, produs, marfă etc.Se completează la începutul anului pe baza stocurilor şi a valorii acestora de la sfârşitul exerciţiului financiar precedent, iar în cursul anului, pe baza documentelor de intrare şi ieşire.La sfârşitul fiecărei luni, fişele pentru valori materiale se totalizează pe luna respectivă şi cumulat de la începutul anului.3. Nu circulă, fiind document de înregistrare contabilă.4. Se arhivează la compartimentul financiar- contabil.┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│................................... Nr. pag ......││ (Unitatea) ││ ││ FIŞA PENTRU VALORI MATERIALE ││ pentru ................................................. ││ ................................................... ││ │├────────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────────────┤│ Cod │ U/M │ Preţ unitar │ Gestiunea ││....................│.................│.................│....................│├──────┬─────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤│ │ Document │ Intrări │ Ieşiri │ Stoc ││ Data ├─────┬───────┼─────────┬───────┼─────────┬───────┼─────────┬──────────┤│ │ Fel │ Număr│Cantitate│Valoare│Cantitate│Valoare│Cantitate│Valoare │├──────┼─────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │├──────┴─────┴───────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┤│ Report: │ │ │ │ │ │ │├──────┬─────┬───────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┤├──────┼─────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┤├──────┼─────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┤├──────┼─────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┤├──────┼─────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┤├──────┴─────┴───────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┤│De reportat: │ │ │ │ │ │ │└────────────────────┴─────────┴───────┴─────────┴───────┴─────────┴──────────┘    Intocmit, 14-3-10/aJURNAL PRIVIND OPERAŢIUNI DIVERSEpentru ................................(cod 14-6-17/c)1. Serveşte ca jurnal auxiliar pentru înregistrarea veniturilor, respectiv a cheltuielilor privind activităţile economice ale persoanelor juridice fără scop patrimonial care organizează şi conduc contabilitatea în partidă simplă.2. Se întocmeşte lunar, într-un exemplar, pe baza Fişelor pentru operaţiuni diverse (cod 14-6-22/b).Se întocmesc mai multe jurnale pentru cheltuieli şi un jurnal pentru venituri, distinct pentru activităţile fără scop patrimonial şi activităţile economice.În coloana 4 se trec, după caz, totalurile lunare din fişele de venituri şi de cheltuieli privind activităţile economice.Pentru cheltuielile deductibile plafonat, înainte de înregistrarea totalului din fişa pentru operaţiuni diverse, se va calcula cota care este deductibilă şi numai aceasta se va înregistra în jurnalul privind operaţiuni diverse pentru cheltuieli.Datele din jurnale stau la baza determinării veniturilor din activităţi economice, a totalului cheltuielilor deductibile fiscal şi a rezultatului exerciţiului financiar privind activităţile economice (profit/pierdere).3. Nu circulă, fiind document de înregistrare contabilă.4. Se arhivează la compartimentul financiar- contabil.┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│..................................... Nr. pagină .....││ (Unitatea) ││ ││ JURNAL PRIVIND OPERAŢIUNI DIVERSE ││ pentru .......................................... ││ ................................................. ││ │├────┬─────────────┬──────────────────────┬─────────────────────┬──────────────┤│Nr. │ Data │ Documentul │ Explicaţii │ Suma ││crt.│înregistrării│ (felul, numărul) │ │ │├────┼─────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├────┼─────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤│ │ │ │ Report: │ │├────┼─────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤├────┼─────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤├────┼─────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤├────┼─────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤├────┼─────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤├────┴─────────────┴──────────────────────┴─────────────────────┼──────────────┤│ De reportat:│ │└───────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ Intocmit, 14-6-17/cFIŞA PENTRU OPERAŢIUNI DIVERSEpentru ..............................................(cod 14-6-22/b)1. Serveşte la ţinerea contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor potrivit reglementărilor în vigoare, distinct pentru activităţile fără scop patrimonial şi activităţile economice.2. Se întocmeşte într-un exemplar de către persoanele juridice fără scop patrimonial care organizează şi conduc contabilitatea în partidă simplă.Se completează cu veniturile şi cheltuielile aferente exerciţiului financiar în curs.La sfârşitul fiecărei luni, fişele pentru operaţiuni diverse se totalizează pe luna respectivă şi cumulat de la începutul anului.3. Nu circulă, fiind document de înregistrare contabilă.4. Se arhivează la compartimentul financiar-contabil.┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│..................................... Nr. pagină .........││ (Unitatea) ││ ││ FIŞA PENTRU OPERAŢIUNI DIVERSE ││ pentru .............................................. ││ ..................................................... ││ │├────┬────────────┬─────────────────┬──────────────────────┬──────────────────┤│Nr. │ Data │ Documentul │ Explicaţii │ Valoare ││crt.│documentului│(felul, numărul) │ │ │├────┼────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├────┼────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤│ │ │ │ Report: │ │├────┼────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤├────┼────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤├────┼────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤├────┼────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤├────┼────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤├────┴────────────┴─────────────────┴──────────────────────┼──────────────────┤│ De reportat:│ │└──────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘    Intocmit, 14-6-22/bFIŞA PENTRU OPERAŢIUNI DIVERSEpentru ..............................................(cod 14-6-22/c)1. Serveşte la ţinerea contabilităţii operaţiunilor de capital, a imobilizărilor, cu excepţia imobilizărilor corporale de natura mijloacelor fixe, a terţilor şi a trezoreriei potrivit reglementărilor în vigoare şi, după caz, distinct pentru activităţi2. Se întocmeşte într-un exemplar de către persoanele juridice fără scop patrimonial care organizează şi conduc contabilitatea în partidă simplă.Se completează la începutul anului, pe baza soldurilor de la sfârşitul exerciţiului financiar precedent, iar în cursul anului, pe baza documentelor justificative referitoare la operaţiunile intervenite.La sfârşitul fiecărei luni fişele pentru operaţiuni diverse se totalizează pe luna respectivă şi cumulat de la începutul anului.3. Nu circulă, fiind document de înregistrare contabilă.4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│..................................... Nr. pagină ......││ (Unitatea) ││ ││ FIŞA PENTRU OPERAŢIUNI DIVERSE ││ pentru .......................................... ││ ................................................. ││ │├────┬────────────┬────────────────┬────────────────┬──────────────────┬───────┤│Nr. │ Data │ Documentul │ │ Valoare │ ││crt.│documentului│(felul, numărul)│ Explicaţii ├────────┬─────────┤ Sold ││ │ │ │ │Intrări │ Ieşiri │ │├────┼────────────┼────────────────┼────────────────┼────────┼─────────┼───────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├────┼────────────┼────────────────┼────────────────┼────────┼─────────┼───────┤│ │ │ │ Report: │ │ │ │├────┼────────────┼────────────────┼────────────────┼────────┼─────────┼───────┤├────┼────────────┼────────────────┼────────────────┼────────┼─────────┼───────┤├────┼────────────┼────────────────┼────────────────┼────────┼─────────┼───────┤├────┼────────────┼────────────────┼────────────────┼────────┼─────────┼───────┤├────┴────────────┴────────────────┴────────────────┼────────┼─────────┼───────┤│ De reportat:│ │ │ │└───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴───────┘     Intocmit, 14-6-22/cREGISTRUL PENTRU EVIDENŢA FONDULUI DE RULMENT(pentru asociaţiile de proprietari - cod 14-6-25/a)1. Serveşte ca document pentru evidenţa fondului de rulment al asociaţiei de proprietari constituit din contribuţiile proprietarilor conform criteriilor şi condiţiilor stabilite de adunarea generală a proprietarilor membri ai asociaţiei de proprietari2. Se întocmeşte într-un exemplar de către administratorul asociaţiei de proprietari, prin alocarea, pentru fiecare proprietar, a uneia sau mai multor pagini necesare completării pentru un an de zile.3. Nu circulă, fiind document de înregistrare contabilă.4. Se arhivează la administraţia asociaţiei de proprietari.REGISTRUL PENTRU EVIDENŢA FONDULUI DE REPARAŢII(pentru asociaţiile de proprietari - cod 14-6-25/b)1. Serveşte ca document pentru evidenţa fondului de reparaţii al asociaţiei de proprietari constituit din contributiile proprietarilor conform cotelor-părţi indivize.2. Se întocmeşte într-un exemplar de către administratorul asociaţiei de proprietari, prin alocarea, pentru fiecare proprietar, a uneia sau mai multor pagini necesare completării pentru un an de zile.3. Nu circulă, fiind document de înregistrare contabilă.4. Se arhivează la administraţia asociaţiei de proprietari.REGISTRUL PENTRU EVIDENŢA SUMELOR SPECIALE(pentru asociaţiile de proprietari - cod 14-6-25/c)1. Serveşte ca document pentru evidenţa sumelor speciale ale asociaţiei de proprietari constituite din sumele rezultate din activităţi economice (inchirieri spaţii comune, amplasare de reclame publicitare pe fatada, montaj antene pe terasa, utilizarea2. Se întocmeşte într-un exemplar de către administratorul asociaţiei de proprietari, prin alocarea, pentru fiecare proprietar, a uneia sau mai multor pagini necesare completării pentru un an de zile.3. Nu circulă, fiind document de înregistrare contabilă.4. Se arhivează la administraţia asociaţiei de proprietari.REGISTRUL PENTRU EVIDENŢA FONDULUI DE PENALIZĂRI(pentru asociaţiile de proprietari - cod 14-6-25/d)1. Serveşte ca document pentru evidenţa fondului de penalizări al asociaţiei de proprietari constituit din penalizarile aplicate proprietarilor restanţieri conform sistemului propriu al asociaţiei de proprietari.2. Se întocmeşte într-un exemplar de către administratorul asociaţiei de proprietari, prin alocarea, pentru fiecare proprietar, a uneia sau mai multor pagini necesare completarii pentru un an de zile.3. Nu circulă, fiind document de înregistrare contabilă.4. Se arhivează la administraţia asociaţiei de proprietari.ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI ............ Nr. pagină ..... An ..........REGISTRULPENTRU EVIDENŢA FONDULUI DE RULMENT(pentru asociaţiile de proprietari - cod 14-6-25/a)APARTAMENT/SPAŢIU NR. ............Suprafaţa utilă .................. m.p.Cota-parte indiviză .............. %┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┐│ │ OPERAŢIUNI │ ││ ├──────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ ││ │ │ Suma │ ││Nr. ├───────────────────┬──────────┼─────────┬────────┬────────────┤ Sold ││crt.│ Numărul şi data │ │ │ │ │ ││ │ documentului de │Explicaţii│Stabilită│Incasată│ Restituită │ ││ │ stabilire/ │ │ │ │ │ ││ │încasare/restituire│ │ │ │ │ │├────┼───────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├────┼───────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────┤│ │ │ │ │ │ Report:│ │├────┼───────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────┤├────┼───────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────┤├────┼───────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────┤├────┼───────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────┤├────┼───────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────┤├────┼───────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────┤│ │ │ │ │ │De reportat:│ │└────┴───────────────────┴──────────┴─────────┴────────┴────────────┴───────┘     Intocmit, 14-6-25/aASOCIAŢIA DE PROPRIETARI ............. Nr. pagină ..... An ......REGISTRULPENTRU EVIDENŢA FONDULUI DE REPARAŢII(pentru asociaţiile de proprietari - cod 14-6-25/b)APARTAMENT/SPAŢIU NR. ............Suprafaţa utilă .................. m.p.Cota-parte indiviză .............. %┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┐│ │ OPERAŢIUNI │ ││ ├──────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ ││ │ │ Suma │ ││Nr. ├───────────────────┬──────────┼─────────┬────────┬────────────┤ Sold ││crt.│ Numărul şi data │ │ │ │Plătită │ ││ │ documentului de │Explicaţii│Stabilită│Incasată│pentru │ ││ │ stabilire/ │ │ │ │lucrări │ ││ │încasare/plată │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├────┼───────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────┤│ │ │ │ │ │ Report:│ │├────┼───────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────┤├────┼───────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────┤├────┼───────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────┤├────┼───────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────┤├────┼───────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────┤├────┼───────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────┤│ │ │ │ │ │De reportat:│ │└────┴───────────────────┴──────────┴─────────┴────────┴────────────┴───────┘     Intocmit, 14-6-25/bREGISTRULPENTRU EVIDENŢA SUMELOR SPECIALE(pentru asociaţiile de proprietari - cod 14-6-25/c)APARTAMENT/SPAŢIU NR. ............Suprafaţa utilă .................. m.p.Cota-parte indiviză .............. %┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┐│ │ OPERAŢIUNI │ ││ ├─────────────────────────────┬──────────────────────────────────┤ ││ │ │ Suma │ ││Nr. ├──────────────────┬──────────┼───────────────┬──────────────────┤ Sold ││crt.│ Numărul şi data │ │ Incasată de │ Platită pentru │ ││ │ documentului de │Explicaţii│asociaţie de la│ lucrări │ ││ │ încasare/plată │ │ terţi │ │ │├────┼──────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────────────┼───────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼──────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────────────┼───────┤│ │ │ │ │ Report:│ │├────┼──────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────────────┼───────┤├────┼──────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────────────┼───────┤├────┼──────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────────────┼───────┤├────┼──────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────────────┼───────┤├────┼──────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────────────┼───────┤├────┼──────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────────────┼───────┤│ │ │ │ │ De reportat:│ │└────┴──────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────────────┴───────┘     Intocmit, 14-6-25/cASOCIAŢIA DE PROPRIETARI ........... Nr. pagină ..... An ..........REGISTRUPENTRU EVIDENŢA FONDULUI DE PENALIZĂRI(pentru asociaţiile de proprietari - cod 14-6-25/d)APARTAMENT/SPAŢIU NR. ............Procent penalizări ....... %/zi de întârziere┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┐│ │ OPERAŢIUNI │ ││ ├────────────────────────────┬────────────────────────────────┤ ││ │ │ Suma │ ││Nr. ├─────────────────┬──────────┼──────────┬────────┬────────────┤ Sold ││crt.│ Numărul şi data │ │Penalizare│ │ │ ││ │ documentului de │Explicaţii│ aplicată │Incasată│ Restanţă │ ││ │aplicare/încasare│ │ │ │ │ │├────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────┤│ │ │ │ │ │ Report:│ │├────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────┤├────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────┤├────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────┤├────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────┤├────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────┤├────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────┤│ │ │ │ │ │De reportat:│ │└────┴─────────────────┴──────────┴──────────┴────────┴────────────┴────────┘     Intocmit, 14-6-25/dLISTA DE PLATĂA COTELOR DE CONTRIBUŢIE LA CHELTUIELILE ASOCIAŢIEI DE PROPRIETARI(pentru asociaţiile de proprietari - cod 14-6-28)1. Serveşte pentru determinarea cheltuielilor comune din fiecare lună şi repartizarea lor pe proprietarii din asociaţie în vederea încasării şi reîntregirii fondurilor asociaţiei de proprietari.2. Se întocmeşte în două exemplare de către administratorul asociaţiei de proprietari.3. Circulă:- prin afişare la avizier (exemplarul 1);- la administraţia asociaţiei de proprietari (exemplarul 2).4. Se arhivează la administraţia asociaţiei de proprietari (exemplarul 2).ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI BLOC .........DATA AFIŞĂRII: ................DATA SCADENŢĂ: ..............DATA SCADENŢĂ (fără FOND DE RULMENT): ..............PERIOADA DE AFIŞARE: ..............LISTA DE PLATĂA COTELOR DE CONTRIBUŢIE LA CHELTUIELILEASOCIAŢIEI DE PROPRIETARI BLOC ............. SCARĂ ....Lună ................. Anul .........*Font 7*┌─────┬────┬─────┬──────┬─────┬─────┬──────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬──────┬─────┬────┬─────────────────────┐│ │Nr. │Nr. │Supra-│Chel-│Chel-│Cheltuieli│Chel- │Chel-│ │Aju- │ │ │ │ RESTANŢE ││Nr. │per-│cu- │faţă │tu- │tu- │ pentru │tuieli│tu- │Sume │toare│Pena- │TOTAL│ ├────┬────┬─────┬─────┤│apar-│soa-│rent │utilă │ieli │ieli │încălzirea│pe │ieli │achi-│bă- │lizări│ DE │Fond│Cota│ │ │Total││ta- │ne │per- │[m.p.]│pe │pe │apartamen-│cota- │pe │tate │ne- │__%/zi│PLATĂ│de │de │Fond│Pena-│res- ││ment/│car-│soane│ │număr│con- │ tului/ │parte │bene-│în │şti │ │[lei]│rul-│con-│de │li- │tanţe││spa- │te │ │ │de │su- │spaţiului │indi- │fici-│a- │ │ │ │ment│tri-│rul-│zări │ ││ţiu │im- │ │ │per- │muri │ │viză │ari │vans │ │ │ │ │bu- │ment│ │ ││ │bil │ │ │soane│indi-│ │ │ │ │ │ │ │ │ţie │ │ │ ││ │ │ │ │ │vidu-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │├─────┼────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤├─────┼────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤├─────┼────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤├─────┼────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤├─────┼────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤├─────┼────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤├─────┼────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤├─────┼────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│TOTAL│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└─────┴────┴─────┴──────┴─────┴─────┴──────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴────┴────┴────┴─────┴─────┘                ┌───────────────────────────┬─────┬─────────────────┬──────────┐ ┌─────────────────────────────┬─────┬────────┐                │ CHELTUIELI PE NUMĂR DE │ │ │ │ │ CHELTUIELI PE COTA-PARTE │ │ │                │ PERSOANE, CONSUMURI │ │ LEI/PERSOANĂ │ │ │ INDIVIZĂ, DE ALTĂ NATURĂ, │ │ │                │ INDIVIDUALE ŞI PE │ │ │ │ │ACHITATE ÎN AVANS, PENALIZĂRI│ │ │                │ BENEFICIARI │ LEI ├────────┬────────┤ LEI/M.C. │ │ ŞI AJUTOARE BĂNEŞTI │ LEI │LEI/M.P.│                │ │ │ FĂRĂ │ CU │ │ │ │ │ │                │ BAZA DE CALCUL │ │CONTOARE│CONTOARE│ │ │ BAZA DE CALCUL │ │ │                │ CHELTUIALĂ/FACTURĂ/LUNĂ │ │ │ │ │ │ CHELTUIALĂ/FACTURĂ/LUNĂ │ │ │                ├───────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼──────────┤ ├─────────────────────────────┼─────┼────────┤ INTOCMIT ├───────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼──────────┤ ├─────────────────────────────┼─────┼────────┤ ADMINISTRATOR, │APĂ RECE/........./....... │ │ │ │ │ │INCĂLZIRE │ │ │                │ │ │ │ │ │ │APARTAMENTE/SPAŢII/..../.....│ │ │                ├───────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼──────────┤ ├─────────────────────────────┼─────┼────────┤                │APĂ CALDĂ/......../........│ │ │ │ │ │INTREŢINERE │ │ │                │ │ │ │ │ │ │ASCENSOR/INTERFON/....../....│ │ │                ├───────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼──────────┤ ├─────────────────────────────┼─────┼────────┤                │GAZE NATURALE/..../..... │ │ │ │ │ │FOND REPARAŢII/REPARAŢII │ │ │                ├───────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼──────────┤ ├─────────────────────────────┼─────┼────────┤ CENZOR, │EVACUARE GUNOI │ │ │ │ │ │CHELTUIELI ADMINISTRATIVE, │ │ │                │MENAJER/...../............ │ │ │ │ │ │INCLUSIV SALARII, │ │ │                │ │ │ │ │ │ │REMUNERAŢII, INDEMNIZAŢII, │ │ │                │ │ │ │ │ │ │CONTRACTE/...../......... │ │ │                ├───────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼──────────┤ ├─────────────────────────────┼─────┼────────┤                │ENERGIA ELECTRICĂ SPAŢII ŞI│ │ │ │ │ │PIERDERI/CONSUMURI SPAŢII │ │ │                │INSTALAŢII COMUNE/.../.... │ │ │ │ │ │COMUNE (APĂ, INCĂLZIRE ETC.) │ │ │                ├───────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼──────────┤ ├─────────────────────────────┼─────┼────────┤                │SALARII/REMUNERAŢII │ │ │ │ │ │SUME ACHITATE ÎN AVANS │ │ │                │INGRIJITOR/...../..........│ │ │ │ │ │ │ │ │                ├───────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼──────────┤ ├─────────────────────────────┼─────┤ │ PREŞEDINTE, │ │ │ │ │ │ │PENALIZĂRI │ │ │                ├───────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼──────────┤ ├─────────────────────────────┼─────┤ │                │CHELTUIELI PE BENEFICIARI │ │ │ │ │ │AJUTOARE BĂNEŞTI │ │ │                ├───────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼──────────┤ ├─────────────────────────────┼─────┼────────┤                │ TOTAL 1:│ │ │ │ │ │ TOTAL 2:│ │ │                └───────────────────────────┴─────┴────────┴────────┴──────────┘ └─────────────────────────────┴─────┴────────┘    L.S.                                                                   TOTAL ASOCIAŢIE (1+2): ____________ LEISITUAŢIA SOLDURILOR ELEMENTELOR DE ACTIV ŞI DE PASIV*)(cod 14-6-30/d)Partea I Partea a II-a*Font 8*┌────┬─────────────────────────────────────┬──────┬────┬─────────────────────────────────┬──────┐│Nr. │ Elemente de activ │Valori│Nr. │ Elemente de pasiv │Valori││crt.│ │(lei) │crt.│ │(lei) │├────┼─────────────────────────────────────┼──────┼────┼─────────────────────────────────┼──────┤│ 1. │Sold în casă │ │ 1. │Sold fond de rulment │ │├────┼─────────────────────────────────────┼──────┼────┼─────────────────────────────────┼──────┤│ 2. │Sold conturi la bănci │ │ 2. │Sold fond de reparaţii │ │├────┼─────────────────────────────────────┼──────┼────┼─────────────────────────────────┼──────┤│ 3. │Sume neachitate de proprietarii din │ │ 3. │Sold fond sume speciale │ ││ │asociaţie pentru lista de plată │ │ │ │ ││ │curentă │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────┼──────┼────┼─────────────────────────────────┼──────┤│ 4. │Restanţe existente la data │ │ 4. │Soldul altor fonduri legal │ ││ │întocmirii acestei situaţii │ │ │stabilite (de penalizări, de │ ││ │ │ │ │cheltuieli administrative, de │ ││ │ │ │ │recuperări debite etc.) │ │├────┼─────────────────────────────────────┼──────┼────┼─────────────────────────────────┼──────┤│ 5. │Debitori, alţii decât membrii │ │ 5. │Furnizori pentru facturi │ ││ │asociaţiei │ │ │neachitate (utilităţi, servicii, │ ││ │ │ │ │livrări, prestaţii, lucrări etc.)│ │├────┼─────────────────────────────────────┼──────┼────┼─────────────────────────────────┼──────┤│ 6. │Actele de plată pe luna în curs, │ │ 6. │Creditori diverşi │ ││ │nerepartizate proprietarilor (facturi│ │ │ │ ││ │de apă, gaze, energie electrică sau │ │ │ │ ││ │termică, de reparaţii neprevăzute, │ │ │ │ ││ │state de salarii, indemnizaţii, │ │ │ │ ││ │premii, etc.) │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────┼──────┼────┼─────────────────────────────────┼──────┤│ 7. │Acte de plăţi pentru cheltuielile │ │ │ │ ││ │aferente fondurilor de reparaţii, │ │ │ │ ││ │speciale, de penalizări care nu au │ │ │ │ ││ │fost încă scăzute din fondurile │ │ │ │ ││ │respective │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────┼──────┼────┼─────────────────────────────────┼──────┤│ │ TOTAL PARTEA I │ │ │ TOTAL PARTEA a II-a │ │└────┴─────────────────────────────────────┴──────┴────┴─────────────────────────────────┴──────┘                                                                                    14-6-30/dNotă: *) Modelul se referă la asociaţiile de proprietari.Celelalte persoane juridice fără scop patrimonial vor efectua adaptările corespunzătoare în funcţie de specificul activităţii.Corelaţie: total partea I = total partea a II-a.Corelaţie: total partea I = total partea a II-a.__________