ORDIN nr. 588 din 18 august 2015privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015
EMITENT
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 31 august 2015  Văzând Referatul de aprobare nr. DG nr. 1.458 din 18 august 2015 al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,având în vedere art. 48 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Hotărârea Guvernului nr. 206/2015 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016,în temeiul art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:  +  Articolul INormele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 şi 219 bis din 1 aprilie 2015, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La capitolul I, la articolul 3, alineatul (10) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(10) Prevederile privind acordarea serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale prin utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate de către furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale sunt aplicabile de la data prevăzută la art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 900/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din titlul IX «Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate» din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia situaţiilor în care asiguraţii execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv, precum şi cei care se află în executarea măsurilor prevăzute la art. 109 şi 110 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare."2. La capitolul I, la articolul 3, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:"(11) Pentru persoanele cu tulburări psihice prevăzute de Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002, republicată, care au desemnat reprezentant legal de către autorităţile competente potrivit legislaţiei în vigoare, acordarea de către furnizori a serviciilor medicale se face prin utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate al reprezentantului legal. Reprezentantul legal al persoanei cu tulburări psihice, care însoţeşte persoana cu tulburări psihice la furnizorii de servicii medicale, prezintă obligatoriu documentul prin care a fost desemnat reprezentant legal, în vederea înregistrării de către furnizori a acestui document în evidenţele proprii."3. La capitolul III, la articolul 25, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 25. - (1) Decontarea serviciilor de hemodializă convenţională, hemodiafiltrare intermitentă on-line, dializă peritoneală continuă şi dializă peritoneală automată în sistem ambulatoriu, furnizate de unităţile sanitare care derulează Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică, se realizează în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 507/2015 pentru aprobarea Normelor privind condiţiile şi modalitatea de decontare a serviciilor de dializă, contractate de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii de servicii de dializă, autorizaţi şi evaluaţi în condiţiile legii, la un tarif de 496 lei pentru şedinţa de hemodializă convenţională, la un tarif/şedinţă de hemodiafiltrare intermitentă on-line de 563 lei, la tariful de 53.340 lei/an pentru un bolnav cu dializă peritoneală continuă şi la tariful de 66.675 lei/an pentru un bolnav cu dializă peritoneală automată."4. La capitolul III articolul 25, alineatul (2) se abrogă.5. La capitolul VII, tabelul cuprinzând creditele bugetare şi de angajament aferente programelor naţionale de sănătate curative pe anul 2015 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Creditele bugetare şi de angajament aferente programelor naţionale de sănătate curative pentru anul 2015                                                                    - mii lei -┌────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────┐│ Denumire program de sănătate │ Credite de │ Credite ││ │ angajament │ bugetare ││ │ aprobate │ aprobate ││ │ an 2015 │ an 2015 │├────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Programul naţional de oncologie, din care: │1.497.006,87│1.546.952,86│├────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecţiuni│ │ ││oncologice │1.408.637,57│1.458.583,56│├────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la │ │ ││pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET-CT │ 14.918,30│ 14.918,30│├────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Subprogramul de reconstrucţie mamară după afecţiuni │ │ ││oncologice prin endoprotezare │ 2.520,00│ 2.520,00│├────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Subprogramul de diagnostic imunofenotipic, │ │ ││citogenetic şi biomolecular al leucemiei acute │ 1.334,00│ 1.334,00│├────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu │ │ ││afecţiuni oncologice │ 69.597,00│ 69.597,00│├────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Programul naţional de diabet zaharat │ 826.651,63│ 813.236,00│├────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi│ │ ││şi celule de origine umană │ 73.550,09│ 71.115,00│├────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Programul naţional de tratament pentru boli rare │ 118.834,80│ 101.267,00│├────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Programul naţional de tratament al bolilor │ │ ││neurologice │ 106.610,00│ 120.439,00│├────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Programul naţional de tratament al hemofiliei şi │ │ ││talasemiei │ 72.550,40│ 58.689,00│├────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Programul naţional de tratament al surdităţii prin │ │ ││proteze auditive implantabile (implant cohlear şi │ │ ││proteze auditive) │ 11.251,43│ 10.219,00│├────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Programul naţional de boli endocrine │ 6.622,86│ 4.598,00│├────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Programul naţional de ortopedie │ 54.543,68│ 58.203,00│├────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Programul naţional de terapie intensivă a │ │ ││insuficienţei hepatice │ 694,21│ 721,00│├────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Programul naţional de boli cardiovasculare │ 90.430,23│ 118.178,00│├────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Programul naţional de sănătate mintală │ 2.005,66│ 1.638,00│├────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Programul naţional de diagnostic şi tratament cu │ │ ││ajutorul aparaturii de înaltă performanţă, din care:│ 19.258,00│ 29.689,00│├────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Subprogramul de radiologie intervenţională │ 9.021,43│ 14.931,00│├────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Subprogramul de diagnostic şi tratament al │ │ ││epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos │ 9.934,06│ 13.478,00│├────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Subprogramul de tratament al hidrocefaliei │ │ ││congenitale sau dobândite la copil │ 127,40│ 361,00│├────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin │ │ ││implant de neurostimulator medular │ 175,11│ 919,00│├────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│Programul naţional de supleere a funcţiei renale la │ │ ││bolnavii cu insuficienţă renală cronică │ 869.430,00│ 869.430,00│├────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│TOTAL │3.749.439,86│3804.374,86"│└────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┘6. La capitolul VIII, titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL VIIIStructura programelor naţionale de sănătate curative aprobate pentru anul 2015, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate"7. La capitolul VIII, titlul "Programul naţional de boli cardiovasculare", subtitlul "Obiective", după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:"d) proceduri cardiologie intervenţională ale malformaţiilor cardiace la copil."8. La capitolul VIII, titlul "Programul naţional de boli cardiovasculare", subtitlul "Activităţi", după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:"c^1) tratamentul pacienţilor cu aritmii complexe prin proceduri de ablaţie;".9. La capitolul VIII, titlul "Programul naţional de boli cardiovasculare", subtitlul "Activităţi", după litera f) se introduc trei noi litere, literele f^1), f^2), f^3), cu următorul cuprins:"f^1) tratamentul pacienţilor cu anevrisme aortice prin tehnici hibride;f^2) tratamentul pacienţilor cu stenoze aortice, declaraţi inoperabili sau cu risc chirurgical foarte mare, prin tehnici transcateter;f^3) tratamentul pacienţilor cu insuficienţă cardiacă în stadiul terminal prin asistare mecanică a circulaţiei pe termen lung;".10. La capitolul VIII, titlul "Programul naţional de boli cardiovasculare", subtitlul "Criterii de eligibilitate", după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:"c^1) pentru proceduri de ablaţie: pacienţii cu aritmii complexe;".11. La capitolul VIII, la titlul "Programul naţional de boli cardiovasculare", subtitlul "Criterii de eligibilitate", după litera f) se introduc trei noi litere, literele f^1), f^2), f^3), cu următorul cuprins:"f^1) pentru tratamentul prin tehnici hibride: pacienţi cu anevrisme aortice cu acces vascular iliac sau femural adecvat, cu margine liberă nonanevrismală de cel puţin 1 cm de emergenţa arterelor renale şi un diametru vascular cu 10-20% mai mic decât stentul disponibil de a fi implantat, cu anatomie favorabilă tratamentului endovascular (diametru peste 5 cm, diametru de 4-5 cm, dar care a crescut cu > 0,5 cm în ultimele 6 luni, diametru mai mare decât dublul calibrului aortei infrarenale, angulaţie mai mică a coletului anevrismal de 60°, diametru iliac > 7 mm sau care să permită introducerea unei teci de 19F, angulaţii ale arterelor iliace < 120°);f^2) pentru tratamentul prin tehnici transcateter: pacienţi cu stenoze aortice, declaraţi inoperabili sau cu risc chirurgical foarte mare, respectiv cu stenoză aortică strânsă simptomatică (aria < 1 cm²), cu cuspe calcificate, care nu pot beneficia de o intervenţie chirurgicală de protezare valvulară datorită riscului intervenţiei, conform unei analize din partea echipei medicochirurgicale şi la care se consideră că se va putea îmbunătăţi calitatea vieţii, iar speranţa de viaţă va fi > 1 an după efectuarea procedurii, precum şi pacienţii cu stenoză aortică strânsă simptomatică şi cu risc chirurgical foarte mare, la care s-ar putea efectua intervenţia chirurgicală, dar la care echipa medicochirurgicală în urma analizei profilului de risc individual şi a profilului anatomic declară că tratamentul este mai indicat;f^3) pentru tratamentul prin asistare mecanică a circulaţiei pe termen lung: pacienţi cu insuficienţă cardiacă în stadiul terminal:- bolnavi ce au contraindicaţii pentru transplantul cardiac sau ca terapie de aşteptare "bridge to therapy" pentru transplant;- bolnavi cu simptome severe şi cu IC refractară la terapia convenţională ce devin dependenţi de terapia cu inotrope pozitive/vasopresoare > 14 zile sau dependenţi de BCIA > 7 zile şi care au o scădere semnificativă a funcţiei sistolice (FE VS < 25%);- bolnavi la care VO(2) < 14 ml/kg/min sau mai puţin de 50% din valoarea standardizată în funcţie de vârstă, sex şi greutate;- bolnavi la care indexul cardiac este < 2 l/min/m², în ciuda terapiei concomitente cu substanţe inotrope pozitive;".12. La capitolul VIII, titlul "Programul naţional de boli cardiovasculare", subtitlul "Indicatori de evaluare", la punctul 1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:"c^1) număr de bolnavi cu aritmii complexe trataţi prin proceduri de ablaţie: 83;".13. La capitolul VIII, titlul "Programul naţional de boli cardiovasculare", subtitlul "Indicatori de evaluare", la punctul 1), după litera f) se introduc trei noi litere, literele f^1), f^2), f^3), cu următorul cuprins:"f^1) număr de bolnavi cu anevrisme aortice trataţi prin tehnici hibride: 33;f^2) număr de bolnavi cu stenoze aortice, declaraţi inoperabili sau cu risc chirurgical foarte mare, prin tehnici transcateter: 27;f^3) număr de bolnavi cu insuficienţă cardiacă în stadiul terminal trataţi prin asistare mecanică a circulaţiei pe termen lung: 10;".14. La capitolul VIII, titlul "Programul naţional de boli cardiovasculare", subtitlul "Indicatori de evaluare", la punctul 2), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:"c^1) cost mediu/bolnav cu aritmii complexe tratat prin proceduri de ablaţie: 20.000 lei;".15. La capitolul VIII, titlul "Programul naţional de boli cardiovasculare", subtitlul "Indicatori de evaluare", la punctul 2), după litera f) se introduc trei noi litere, literele f^1), f^2) şi f^3), cu următorul cuprins:"f^1) cost mediu/bolnav cu anevrism aortic trataţi prin tehnici hibride: 56.000 lei;f^2) cost mediu/bolnav cu stenoze aortice, declaraţi inoperabili sau cu risc chirurgical foarte mare, tratat prin tehnici transcateter: 120.000 lei;f^3) cost mediu/bolnav cu insuficienţă cardiacă în stadiul terminal tratat prin asistare mecanică a circulaţiei pe termen lung: 400.000 lei;".16. La capitolul VIII, titlul "Programul naţional de boli cardiovasculare", titlul subtitlului "Natura cheltuielilor subprogramului" se modifică şi va avea următorul cuprins:"Natura cheltuielilor programului"17. La capitolul VIII, titlul "Programul naţional de boli cardiovasculare", subtitlul "Unităţi care derulează programul", la punctul 1), după litera t) se introduce o nouă literă, litera ţ), cu următorul cuprins:"ţ) Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti."18. La capitolul VIII, titlul "Programul naţional de boli cardiovasculare", subtitlul "Unităţi care derulează programul", după punctul 3) se introduce un nou punct, punctul 3^1), cu următorul cuprins:"3^1) proceduri de ablaţie:- Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti;".19. La capitolul VIII, titlul "Programul naţional de boli cardiovasculare", subtitlul "Unităţi care derulează programul", după punctul 7) se introduc trei noi puncte, punctele 7^1), 7^2), 7^3), cu următorul cuprins:"7^1) proceduri prin tehnici hibride: a) Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare «Prof. Dr. C.C. Iliescu» Bucureşti; b) Institutul de Boli Cardiovasculare «Prof. Dr. George I. M. Georgescu» Iaşi;7^2) proceduri prin tehnici transcateter: a) Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare «Prof. Dr. C.C. Iliescu» Bucureşti; b) Institutul de Boli Cardiovasculare «Prof. Dr. George I. M. Georgescu» Iaşi;7^3) proceduri prin asistare mecanică a circulaţiei pe termen lung:- Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare «Prof. Dr. C.C. Iliescu» Bucureşti;".20. La capitolul VIII, titlul "Programul naţional de boli cardiovasculare", subtitlul "Unităţi care derulează programul", punctul 9) se modifică şi va avea următorul cuprins:"9) proceduri de cardiologie intervenţională în tratamentul copiilor cu malformaţii cardiace congenitale: a) Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «M. S. Curie»; b) Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş."21. La capitolul VIII, titlul "Programul naţional de oncologie" - "Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET-CT", subtitlul "Unităţi care derulează subprogramul", după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:"g) Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova."22. La capitolul VIII, titlul "Programul naţional de oncologie" - "Subprogramul de reconstrucţie mamară după afecţiuni oncologice prin endoprotezare", titlul subtitlului "Natura cheltuielilor programului" se modifică şi va avea următorul cuprins:"Natura cheltuielilor subprogramului"23. La capitolul VIII, titlul "Programul naţional de oncologie" - "Subprogramul de diagnostic imunofenotipic, citogenetic şi biomolecular al leucemiilor acute", titlul subtitlului "Natura cheltuielilor programului" se modifică şi va avea următorul cuprins:"Natura cheltuielilor subprogramului"24. La capitolul VIII, titlul "Programul naţional de oncologie" - "Subprogramul de radioterapie a pacienţilor cu afecţiuni oncologice", subtitlul "Natura cheltuielilor subprogramului" se modifică şi va avea următorul cuprins:"Natura cheltuielilor subprogramului - cheltuieli pentru servicii de radioterapie: stabilirea indicaţiei terapeutice, respectiv a tehnicii de iradiere, efectuarea planului de tratament radiologic, achiziţia de date anatomice pentru planul de tratament radiologic - simulator convenţional, CT-Sim, fuziune cu RMN, PET-CT, iradierea efectivă, controale intraterapeutice, în scopul aprecierii ritmului regresiunii tumorale şi a gestionării efectelor secundare acute ale tratamentului, controale postterapeutice."25. La capitolul VIII, titlul "Programul naţional de oncologie" - "Subprogramul de radioterapie a pacienţilor cu afecţiuni oncologice", titlul subtitlului "Unităţi care derulează programul" se modifică şi va avea următorul cuprins:"Unităţi care derulează subprogramul"26. La capitolul VIII, titlul "Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive)", titlul subtitlului "Natura cheltuielilor subprogramului" se modifică şi va avea următorul cuprins:"Natura cheltuielilor programului"27. La capitolul VIII, titlul "Programul naţional de diabet zaharat", subtitlul "Unităţi care derulează programul", litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) unităţi sanitare care au în structură secţii/compartimente de profil/cabinete medicale de specialitate autorizate şi evaluate în condiţiile legii, aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate;".28. La capitolul VIII, titlul "Programul naţional de tratament al bolilor neurologice", titlul subtitlului "Unităţi care derulează subprogramul" se modifică şi va avea următorul cuprins:"Unităţi care derulează programul"29. La capitolul VIII, titlul "Programul naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei", titlul subtitlului "Unităţi care derulează subprogramul" se modifică şi va avea următorul cuprins:"Unităţi care derulează programul"30. La capitolul VIII, titlul "Programul naţional de tratament pentru boli rare", subtitlul "Indicatori de evaluare", la punctul 1), literele e) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"e) număr de bolnavi cu boala Fabry: 18;........................................................ h) număr de bolnavi cu mucopolizaharidoză tip II (sindromul Hunter): 16;".31. La capitolul VIII, titlul "Programul naţional de tratament pentru boli rare", subtitlul "Unităţi care derulează programul", la punctul 2), după litera l) se introduce o nouă literă, litera m), cu următorul cuprins:"m) Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti."32. La capitolul VIII, titlul "Programul naţional de tratament pentru boli rare", subtitlul "Unităţi care derulează programul", la punctul 5) litera a) se abrogă.33. La capitolul VIII, titlul "Programul naţional de tratament pentru boli rare", subtitlul "Unităţi care derulează programul", la punctul 5), după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:"k) Institutul Clinic Fundeni."34. La capitolul VIII, titlul "Programul naţional de tratament pentru boli rare", subtitlul "Unităţi care derulează programul", la punctul 8), după litera l) se introduce o nouă literă, litera m), cu următorul cuprins:"m) Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu."35. La capitolul VIII, titlul "Programul naţional de tratament pentru boli rare", subtitlul "Unităţi care derulează programul", la punctul 14), după sublitera a.4) se introduce o nouă subliteră, sublitera a.5), cu următorul cuprins:"a.5) Spitalul Clinic de Copii «Dr. Victor Gomoiu» Bucureşti;".36. La capitolul VIII, titlul "Programul naţional de ortopedie", subtitlul "Unităţi care derulează programul", punctul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:"6. Tratamentul instabilităţilor articulare cronice prin implanturi de fixare:- Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad;- Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov;- Spitalul Clinic C.F. Nr. 2 Bucureşti;- Spitalul Clinic Colentina Bucureşti;- Spitalul Clinic Ort-Traum «Foişor» Bucureşti;- Spitalul Clinic de Urgenţă «Bagdasar Arseni» Bucureşti;- Spitalul Clinic de Urgenţă «Sf. Pantelimon» Bucureşti;- Spitalul Clinic de Urgenţă «Sf. Ioan» Bucureşti;- Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti;- Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti;- Spitalul Universitar de Urgenţă «Elias» Bucureşti;- Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central Bucureşti;- Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca;- Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca;- Spitalul Militar de Urgenţă «Dr. Ct. Papilian» Cluj-Napoca;- Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa;- Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova;- Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă «Sf. Spiridon» Iaşi;- Spitalul Clinic Judeţean Mureş;- Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş;- Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu;- Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara Nr. 2;- Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara Nr. 1;- Spitalul Militar de Urgenţă «Victor Popescu» Timişoara."37. La capitolul VIII, titlul "Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică", titlul subtitlului "Natura cheltuielilor subprogramului" se modifică şi va avea următorul cuprins:"Natura cheltuielilor programului"38. La capitolul VIII, titlul "Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţă", la "Subprogramul de radiologie intervenţională", subtitlul "Unităţi care derulează subprogramul", litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:"e) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş [activităţile: a), d), e), f), g) şi h)];".39. Anexa nr. 4 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.40. La anexa nr. 5, la articolul 14, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) În cazul în care se constată nerespectarea de către Furnizor a obligaţiilor prevăzute la art. 7 lit. c), d), g), h), j), l), p), r), ah) şi ai), se va diminua contravaloarea serviciilor de radioterapie după cum urmează: a) la prima constatare, reţinerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 1% la valoarea de contract aferentă lunii respective; b) la a doua constatare, reţinerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 3% la valoarea de contract aferentă lunii respective; c) la a treia constatare şi la următoarele constatări după aceasta, reţinerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 9% la valoarea de contract aferentă lunii respective."  +  Articolul IIDirecţiile de specialitate din Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate şi unităţile de specialitate prin care se derulează programe naţionale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Preşedintele Casei Naţionale

  de Asigurări de Sănătate,

  Vasile Ciurchea
  Bucureşti, 18 august 2015.Nr. 588.  +  Anexă(Anexa nr. 4 la normele tehnice)CONTRACTpentru furnizarea de servicii de dializă în regimambulatoriu pentru bolnavii incluşi în Programulnaţional de supleere a funcţiei renale labolnavii cu insuficienţă renală cronicăPărţile contractante:Casa de asigurări de sănătate ......, cu sediul în municipiul/oraşul ......, str. ...... nr. ..., judeţul/sectorul ......, telefon/fax ......, reprezentată prin preşedinte-director general ......,şiUnitatea sanitară ......, cu sediul în ......, str. ...... nr. ...., telefon ......, fax ......, reprezentată prin ......, având actul de înfiinţare/organizare nr. ................., Autorizaţia sanitară de funcţionare/Raportul de inspecţie eliberat de Direcţia de sănătate publică prin care se confirmă îndeplinirea condiţiilor igienico-sanitare prevăzute de Legea nr. ......, Dovada de evaluare nr. ..., Avizul eliberat de Ministerul Sănătăţii nr. ..., codul fiscal ...... şi contul nr. ......, deschis la Trezoreria Statului, sau contul nr. ..., deschis la Banca ......, dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical, atât pentru furnizor, cât şi pentru personalul medico-sanitar angajat, valabilă pe toată durata Contractului nr. ......,având în vedere:- titlul II din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârea Guvernului nr. 206/2015 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016;- Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016, cu modificările ulterioare;- Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 507/2015 pentru aprobarea Normelor privind condiţiile şi modalitatea de decontare a serviciilor de dializă, contractate de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii de servicii de dializă, autorizaţi şi evaluaţi în condiţiile legii;- Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.718/2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de dializă publice şi private, cu modificările ulterioare;- Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 256/2013 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative, cu modificările şi completările ulterioare,Casa de asigurări de sănătate ...... şi Furnizorul au încheiat prezentul contract pentru furnizarea serviciilor în următorii termeni şi condiţii:Contractul este format din:Partea 1 - Volumul estimat de servicii;Partea a 2-a - Prevederi operaţionale;Anexa - Condiţii obligatorii şi suspensive pentru furnizorii de servicii de dializă în regim ambulatoriu.Fiecare parte şi anexa la contract sunt parte integrantă a prezentului contract.  +  Partea 1 Volumul estimat de serviciiI. Bolnavi beneficiari ai Programului naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică contractaţiTabelul de mai jos prezintă volumul estimat de servicii corespunzător perioadei contractate (astfel cum este definit în partea a 2a a prezentului contract).┌───────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬───────────┐│ Serviciul │ Volumul │ Valoarea ││ │contractat│contractată││ │ estimat │ estimată ││ │ │ - lei - │├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤│Nr. bolnavi pentru hemodializă convenţională │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤│Nr. şedinţe de hemodializă convenţională pentru bolnavi│ │ ││constanţi │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤│Nr. bolnavi pentru hemodiafiltrare intermitentă on-line│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤│Nr. şedinţe de hemodiafiltrare intermitentă on-line │ │ ││pentru bolnavi constanţi │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤│Nr. bolnavi pentru dializă peritoneală continuă │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤│Nr. bolnavi pentru dializă peritoneală automată │ │ │└───────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴───────────┘Valoarea totală a contractului de la data intrării în vigoare şi până la data de 31 decembrie 2015 este de ...... lei, calculată la tarifele prevăzute la clauzele 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3 şi 6.1.4, respectiv tarifele prevăzute în Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015, cu modificările ulterioare, denumite în continuare norme tehnice.II. Modificări ale volumului estimatA. Furnizorul trebuie să aibă o capacitate suficientă pentru furnizarea volumului estimat de servicii pentru bolnavii asiguraţi în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.B. Volumul efectiv al serviciilor furnizate conform prezentului contract depinde de numărul de servicii solicitate Furnizorului pentru bolnavii asiguraţi în sistemul de asigurări sociale de sănătate, sub condiţia plafonului de plăţi, conform clauzei 6.4.C1. În cazul în care pe durata executării contractului există situaţia în care un bolnav constant a întrerupt tratamentul (transplant renal, deces sau alte cauze de ieşire din program) şi se vacantează un loc în centrul de dializă, Furnizorul va notifica casa de asigurări de sănătate despre această situaţie la sfârşitul fiecărei perioade de raportare.C2. În cazul în care pe durata executării contractului Furnizorul primeşte noi adeziuni de la bolnavii nou-incluşi în Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică, pentru efectuarea dializei în centru, Furnizorul va notifica casa de asigurări de sănătate despre aceste solicitări, va preciza că este un bolnav nou-introdus pe un post vacantat prin ieşirea din Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică (transplant renal, deces sau alte cauze de ieşire din program) sau că este un bolnav nou-introdus pe un loc liber creat prin transferul definitiv al unui bolnav constant într-un alt centru care are un loc vacantat, îl va raporta ca bolnav nou-tratat în centru, cu încadrarea în numărul total de bolnavi contractat pe tipuri de dializă şi în valoarea de contract, şi va informa casa de asigurări de sănătate dacă poate sau nu să onoreze această cerere.Pentru bolnavii nou-introduşi care nu au putut fi incluşi pe un post liber sau vacantat în Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică, casa de asigurări de sănătate va transmite Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate spre analiză, trimestrial, aceste situaţii, putând încheia în acest sens acte adiţionale, cu încadrarea în numărul total de bolnavi cuprinşi în acest program şi în fondurile aprobate cu această destinaţie prin buget în anul în curs.C3. În cazul în care un bolnav constant al unui centru de dializă îşi exprimă adeziunea de a se transfera definitiv în alt centru de dializă, acest lucru se poate realiza prin încheierea unui act adiţional de diminuare a volumului de servicii estimat contractat şi a valorii estimate contractate, cuprinse în contractul încheiat cu furnizorul la care bolnavul a fost bolnav constant, şi de majorare a volumului de servicii estimat contractat şi a valorii estimate contractate, cuprinse în contractul încheiat cu furnizorul la care bolnavul a devenit bolnav constant, respectiv cu modificarea corespunzătoare a prevederilor bugetare.C4. În situaţii justificate (un centru de dializă nu mai îndeplineşte condiţiile pentru furnizare de servicii de dializă în sistemul de asigurări sociale de sănătate, schimbarea de domiciliu a unui bolnav inclus în Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică), furnizorii de servicii de dializă pot solicita majorarea, respectiv diminuarea volumului estimat de servicii de dializă şi a valorii de contract, notificând în acest sens casele de asigurări de sănătate despre aceste situaţii. Părţile pot conveni să majoreze/diminueze volumul estimat de servicii de dializă şi valoarea de contract prin încheierea unui act adiţional, cu încadrarea în limita numărului de bolnavi cuprinşi în Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică şi în fondurile aprobate cu această destinaţie prin buget în anul în curs. Casele de asigurări de sănătate vor informa Casa Naţională de Asigurări de Sănătate despre aceste situaţii justificate. Actul adiţional se încheie în urma analizei de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi cu avizul acesteia, trimestrial sau, după caz, prin diminuarea volumului de servicii estimat contractat şi a valorii estimate contractate, cuprinse în contractul încheiat cu furnizorul la care bolnavul a fost bolnav constant, şi majorarea volumului de servicii estimat contractat şi a valorii estimate contractate, cuprinse în contractul încheiat cu furnizorul la care bolnavul a devenit bolnav constant.C5. Bolnavii noi care nu au fost incluşi în centre pe locuri vacante vor fi raportaţi de către furnizori, iar casele de asigurări de sănătate nu vor deconta serviciile prestate pentru aceşti bolnavi decât după ce vor încheia acte adiţionale, numai cu avizul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.D. Furnizorul acceptă riscul ca cererea de servicii să fie mai mică decât volumul estimat, situaţie în care casa de asigurări de sănătate va deconta serviciile ce fac obiectul prezentului contract la nivelul realizat. Casa de asigurări de sănătate va plăti Furnizorului tariful contractual, stabilit potrivit clauzelor 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3 şi 6.1.4, pentru toate serviciile furnizate până la plafonul prevăzut în clauza 6.4 partea a 2-a, dar nu îşi asumă nicio obligaţie de a garanta că volumul serviciilor solicitate va atinge întotdeauna volumul estimat.  +  Partea a 2-a Prevederi operaţionale1. Definiţii1.1. În scopul interpretării prezentului contract:Caz de forţă majoră înseamnă orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil.Data intrării în vigoare este data la care prezentul contract intră în vigoare, prevăzută în clauza 3.Data încetării are înţelesul prevăzut în clauza 2.Data semnării este data la care prezentul contract este semnat de ambele părţi.Furnizorul înseamnă prestatorul de servicii definit potrivit prezentului contract, respectiv: unităţi sanitare publice şi private.Legile includ toate actele normative ale Parlamentului României, acte ale Guvernului României, precum şi toate reglementările şi hotărârile Guvernului mai jos menţionate şi reglementările cu caracter juridic ale autorităţilor publice, municipale şi ale altor autorităţi competente, care afectează în orice mod sau sunt aplicabile serviciilor, astfel cum acestea ar putea fi modificate, completate, înlocuite şi/sau republicate din când în când.Materiale înseamnă toate materialele şi documentaţia furnizată de către Furnizor pentru îndeplinirea serviciilor.Norme de dializă înseamnă regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţilor de dializă, cu anexele aferente, precum şi Ghidul de bună practică, astfel cum acestea sunt aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii.Servicii înseamnă pachetul complet de servicii de dializă, incluse în pachetul de bază, cuprins în normele de dializă, care include servicii de hemodializă: hemodializă convenţională sau hemodiafiltrare intermitentă on-line şi servicii de dializă peritoneală continuă sau automată, precum şi furnizarea medicamentelor şi materialelor sanitare specifice, ce urmează a fi efectuate de către Furnizor în regim ambulatoriu pentru bolnavii asiguraţi în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, inclusiv transportul nemedicalizat al bolnavilor hemodializaţi prin hemodializă convenţională sau hemodiafiltrare intermitentă on-line de la şi la domiciliul acestora şi transportul lunar al medicamentelor şi materialelor sanitare specifice dializei peritoneale continue sau automate la domiciliul bolnavilor. Serviciile de dializă cuprind: a) serviciul de hemodializă convenţională şi hemodiafiltrarea intermitentă on-line: medicamente şi materiale sanitare specifice, investigaţii de laborator, toate cheltuielile necesare realizării serviciului medical de hemodializă şi transportului nemedicalizat al bolnavilor de la domiciliul lor la unitatea sanitară şi retur, excepţie făcând copiii cu vârsta cuprinsă între 0 şi 18 ani şi persoanele cu vârsta de peste 18 ani cu nanism, care nu pot fi preluate în centrele de dializă de adulţi, în vederea efectuării dializei în unităţile sanitare situate în alt judeţ decât cel de domiciliu al persoanei respective, pentru care transportul se suportă din fondul alocat asistenţei medicale de urgenţă şi transportului sanitar, în condiţiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, cu modificările şi completările ulterioare; b) serviciul de dializă peritoneală continuă şi automată: medicamente şi materiale sanitare specifice, investigaţii de laborator şi transportul lunar al medicamentelor şi materialelor sanitare specifice dializei peritoneale la domiciliul bolnavilor.Tariful contractual înseamnă tariful plătibil de către casa de asigurări de sănătate Furnizorului pentru serviciile furnizate, conform clauzei 6.Volumul estimat înseamnă volumul estimat al serviciilor ce urmează să fie furnizate de către Furnizor în condiţiile prezentului contract.Zi lucrătoare înseamnă o zi (dar nu sâmbăta sau duminica, în condiţiile în care prin acte normative nu se stabileşte altfel) în care băncile sunt deschise în mod normal pentru activitatea bancară în România.1.2. Titlurile articolelor din prezentul contract au doar scopul de a înlesni citirea şi nu vor afecta interpretarea acestuia.1.3. În cazul unor neconcordanţe în ceea ce priveşte termenii folosiţi în prezentul contract, acestea vor fi soluţionate ţinându-se cont de următoarea ordine: a) prezentele clauze, incluse în această parte a 2-a; b) toate celelalte părţi, în ordinea numerotării.2. Durata contractului2.1. Sub rezerva clauzei 3, obligaţiile Furnizorului în baza prezentului contract se vor naşte la data intrării în vigoare a acestuia.2.2. Durata prezentului contract este de la data intrării în vigoare până la 31 decembrie 2016 şi poate fi prelungită prin acte adiţionale, în limita creditelor aprobate prin buget pentru anul respectiv, în condiţiile respectării dispoziţiilor legale în vigoare.2.3. Pentru anul ....., sumele vor fi angajate în limita fondurilor aprobate prin legea bugetului de stat.3. Condiţii suspensive3.1. Data intrării în vigoare a prezentului contract este data la care casa de asigurări de sănătate confirmă primirea, într-o formă şi conţinut acceptabile, a tuturor documentelor şi dovezilor care atestă îndeplinirea de către Furnizor a tuturor condiţiilor suspensive prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul contract. Data intrării în vigoare nu poate fi mai târziu de 15 zile lucrătoare de la data semnării, dacă părţile nu convin altfel.3.2. Nedepunerea tuturor documentelor şi dovezilor care atestă îndeplinirea de către Furnizor a tuturor condiţiilor suspensive prevăzute în anexă, în termenul prevăzut la clauza 3.1, atrage rezilierea de drept a prezentului contract.4. Locaţia serviciilor4.1. Furnizorului i se solicită să furnizeze servicii în Centrul de dializă ......, cu sediul în ......, str. ...... nr. ..., judeţul ...... .5. Obligaţiile părţilor5.1. Furnizorul are următoarele obligaţii: a) să furnizeze serviciile de dializă potrivit prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.718/2004, cu modificările ulterioare, precum şi ale standardelor privind evaluarea, certificarea sau licenţierea medicală a furnizorilor de servicii medicale pentru operarea centrelor de dializă ori furnizarea serviciilor şi să utilizeze numai medicamente şi materiale sanitare specifice, aparatură şi echipament aferent autorizate pentru a fi utilizate în România; normele de evaluare, certificare sau licenţiere medicală ulterioare datei semnării contractului se vor aplica furnizorului; b) să furnizeze serviciile de dializă pacienţilor asiguraţi cuprinşi în Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică, care optează pentru efectuarea tratamentului în centru, fără niciun fel de discriminare, folosind metodele cele mai eficiente de tratament, în limita numărului de bolnavi pe tipuri de dializă incluşi în program; c) să furnizeze serviciile de dializă pacienţilor titulari ai cardului european de asigurări de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, în perioada de valabilitate a cardului, respectiv beneficiarilor formularelor/documentelor europene emise în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, în perioada de valabilitate a acestora, în aceleaşi condiţii ca pentru persoanele asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, precum şi pacienţilor din alte state cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale; d) să solicite, începând cu data implementării cardului naţional de asigurări sociale de sănătate, acest document/adeverinţa de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul naţional din motive religioase sau de conştiinţă/adeverinţa înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite card naţional duplicat sau, după caz, documentele prevăzute la art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul, şi să le utilizeze în vederea acordării serviciilor de dializă; e) să folosească on-line sistemul naţional al cardului de asigurări sociale de sănătate din platforma informatică a asigurărilor de sănătate; în situaţii justificate, în care nu se poate realiza comunicaţia cu sistemul informatic, se utilizează sistemul off-line; asumarea serviciilor medicale acordate se face prin semnătură electronică extinsă potrivit dispoziţiilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată.Serviciile medicale înregistrate off-line se transmit în platforma informatică a asigurărilor de sănătate în maximum 72 de ore de la momentul acordării serviciului medical, pentru serviciile acordate în luna pentru care se face raportarea. Serviciile medicale acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate; prevederile sunt valabile şi în situaţiile în care se utilizează adeverinţa de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul naţional din motive religioase sau de conştiinţă/adeverinţa înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite card naţional duplicat sau, după caz, documentele prevăzute la art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul în vederea acordării serviciilor medicale; f) să depună la autorităţi rapoartele cerute de normele de dializă, potrivit prevederilor legale în vigoare; g) să angajeze personalul de specialitate proporţional cu cerinţele minimale de personal prevăzute în normele de dializă şi să asigure instruirea tehnică corespunzătoare a acestuia pentru utilizarea echipamentelor din dotare; h) să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate, potrivit legislaţiei în vigoare; i) să ofere informaţii asiguraţilor despre serviciile acordate, precum şi despre modul în care vor fi furnizate acestea şi să acorde consiliere în scopul prevenirii îmbolnăvirilor şi al păstrării sănătăţii; j) să respecte confidenţialitatea prestaţiei medicale; k) să respecte normele de raportare a bolilor, potrivit prevederilor legale în vigoare; l) să stabilească şi să respecte programul de activitate, să îl afişeze la loc vizibil şi să stabilească programul de activitate şi sarcinile de serviciu pentru personalul angajat; m) să anunţe casele de asigurări de sănătate despre modificările oricăreia dintre condiţiile obligatorii care au stat la baza încheierii contractului de servicii de dializă, în maximum 5 zile lucrătoare de la data producerii modificării, şi să îndeplinească în permanenţă aceste condiţii pe durata derulării contractului, precum şi despre modificarea datelor de identificare, declarate la data încheierii contractului; n) să informeze pacienţii cu privire la serviciile de dializă şi la obligaţiile lor în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, precum şi la obligaţiile pacienţilor referitoare la actul medical; o) să permită personalului caselor de asigurări de sănătate/Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate verificarea scriptică şi faptică a modului de îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate de acesta în baza contractului, inclusiv a documentelor justificative privind medicamentele şi materialele sanitare specifice achiziţionate şi utilizate în efectuarea serviciilor de dializă; p) să transmită caselor de asigurări de sănătate raportări lunare, trimestriale, cumulat de la începutul anului, şi anuale privind indicatorii realizaţi, în primele 15 zile ale lunii următoare încheierii perioadei pentru care se face raportarea; se raportează în vederea decontării bolnavii şi serviciile de dializă aferente acestora, cu excepţia serviciilor de iniţiere a tratamentului, care nu se decontează din suma aprobată Programului naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică; q) să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale legislaţiei subsecvente în acest domeniu; r) să îndeplinească condiţiile obligatorii şi condiţiile suspensive prevăzute în anexa la prezentul contract şi să facă dovada schiţei tehnice a centrului de dializă (descrierea centrului); s) să publice pe site-ul propriu bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat pentru programul naţional de sănătate pe care îl derulează, precum şi execuţia pe parcursul derulării acestuia; ş) să raporteze corect şi complet consumul de medicamente ce se eliberează în cadrul Programului naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică, potrivit prevederilor legale în vigoare; t) să completeze dosarul electronic al pacientului de la data implementării acestuia; ţ) să reînnoiască pe toată perioada de derulare a contractului dovada de evaluare a furnizorului, dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor, dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea la furnizor; u) să asigure prezenţa personalului potrivit prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.718/2004, cu modificările ulterioare; v) să facă mentenanţă şi să întreţină aparatele din unitatea de dializă, potrivit specificaţiilor tehnice, iar controlul intern şi înregistrarea acestora să se facă potrivit standardului de calitate SR EN ISO 9001; w) să pună la dispoziţia organelor de control ale caselor de asigurări de sănătate/Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate documentele justificative privind deţinerea aparatelor necesare furnizării serviciilor de dializă contractate cu casele de asigurări de sănătate - facturi, certificate de conformitate UE, fişe tehnice etc.; x) să asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la programele naţionale de sănătate curative; y) să afişeze într-un loc vizibil programul de lucru, numele casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală, precum şi datele de contact ale acesteia: adresă, telefon, fax, e-mail, pagină web; z) să utilizeze platforma informatică din asigurările de sănătate. În situaţia în care se utilizează un alt sistem informatic, acesta trebuie să fie compatibil cu sistemele informatice din platforma informatică din asigurările de sănătate, caz în care furnizorii sunt obligaţi să asigure confidenţialitatea în procesul de transmitere a datelor; aa) să utilizeze sistemul de raportare în timp real, începând cu data la care acesta va fi pus în funcţiune; ab) să organizeze evidenţa electronică a bolnavilor care beneficiază de servicii medicale de dializă în cadrul programului, pe baza setului minim de date: CNP/CID al bolnavului, diagnostic specific concordant cu programul, medicul curant (cod parafă), servicii medicale de dializă efectuate; ac) să nu încaseze sume de la asiguraţi pentru serviciile de dializă şi pentru actele administrative emise ca urmare a furnizării acestor servicii în cadrul programului; ad) să transmită lunar caselor de asigurări de sănătate, în original şi în format electronic, în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, cu respectarea confidenţialităţii datelor, declaraţia de servicii lunară, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea; ae) să anunţe în scris, în termen de 5 zile lucrătoare, centrul de dializă de la care a plecat pacientul. Includerea de pacienţi noi în cadrul programului pentru tratament specific se realizează potrivit prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de dializă publice şi private, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.718/2004, cu modificările ulterioare; af) să transmită trimestrial caselor de asigurări de sănătate o situaţie privind bolnavii decedaţi; ag) să asigure transportul nemedical al pacienţilor pentru hemodializă: hemodializă convenţională sau hemodiafiltrare intermitentă on-line, precum şi transportul lunar al medicamentelor şi materialelor sanitare specifice pentru pacienţii cu dializă peritoneală continuă sau automată prevăzuţi în contract şi să răspundă de calitatea transporturilor; ah) să raporteze datele on-line Registrului renal român în formatul cerut de acesta; ai) să întocmească evidenţe distincte pentru serviciile medicale acordate şi decontate din bugetul Fondului pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate, respectiv beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în temeiul prevederilor Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului, pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, care au dreptul şi beneficiază de servicii medicale acordate pe teritoriul României; aj) să raporteze în vederea decontării caselor de asigurări de sănătate cu care se află în relaţii contractuale facturile pentru serviciile prevăzute la lit. ai) însoţite de copii ale documentelor care au deschis dreptul la servicii medicale şi, după caz, de documentele justificative/documente însoţitoare; ak) să verifice calitatea de asigurat, potrivit prevederilor legale în vigoare.5.2. Furnizorul privat de servicii de dializă nu are obligaţia de a furniza servicii de dializă în sistem de internare.5.3. Casa de asigurări de sănătate are următoarele obligaţii: a) să încheie contracte numai cu furnizorii de servicii de dializă autorizaţi şi evaluaţi şi să facă publice în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractelor, prin afişare pe pagina web şi la sediul casei de asigurări de sănătate, lista nominală a acestora, pentru informarea asiguraţilor, precum şi valoarea de contract a fiecăruia, în cazul contractelor care au prevăzută o sumă ca valoare de contract, distinct pe fiecare program/subprogram naţional de sănătate curativ, şi să actualizeze permanent această listă în funcţie de modificările apărute, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data operării acestora, potrivit legii; b) să deconteze furnizorilor, la termenele prevăzute în contract, pe baza facturii însoţite de documente justificative prezentate atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic, în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, contravaloarea serviciilor medicale contractate, efectuate, raportate şi validate de casa de asigurări de sănătate potrivit reglementărilor legale în vigoare, inclusiv din punct de vedere financiar, în limita valorii de contract; c) să informeze furnizorii cu privire la condiţiile de contractare pentru finanţarea Programului naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică, suportate din bugetul Fondului, precum şi cu privire la eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a apariţiei unor noi acte normative, prin publicare pe pagina web a caselor de asigurări de sănătate; d) să informeze în prealabil furnizorii cu privire la derularea Programului naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică şi cu privire la orice intenţie de schimbare în modul de derulare a acestora, prin intermediul paginii web a casei de asigurări de sănătate, precum şi prin email la adresele comunicate oficial de către furnizor, cu excepţia situaţiilor impuse de actele normative; e) să efectueze prin structurile de specialitate proprii sau ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate controlul derulării Programului naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică, respectiv îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către furnizor, conform prevederilor normelor tehnice; f) să înmâneze furnizorilor, la data finalizării controlului, procesele-verbale de constatare sau, după caz, să le comunice acestora notele de constatare întocmite în termen de maximum o zi lucrătoare de la data prezentării în vederea efectuării controlului; în cazul în care controlul este efectuat de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate sau cu participarea acesteia, notificarea privind măsurile dispuse se transmite furnizorului de către casa de asigurări de sănătate în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii raportului de control de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate la casa de asigurări de sănătate; g) să recupereze de la furnizorii care derulează Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică sumele reprezentând contravaloarea serviciilor de dializă în situaţia în care asiguraţii nu au beneficiat de acestea; h) să trimită spre soluţionare organelor abilitate situaţiile în care constată neconformitatea documentelor depuse de către furnizor, pentru a căror corectitudine furnizorul depune declaraţii pe propria răspundere; i) să ţină evidenţa distinctă pentru serviciile medicale, medicamentele, materialele sanitare specifice, dispozitivele medicale şi altele asemenea acordate şi decontate din bugetul Fondului pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate, respectiv beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în temeiul prevederilor Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului, după caz, precum şi din alte state cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, care beneficiază de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale acordate pe teritoriul României; j) să deconteze contravaloarea serviciilor medicale, medicamentelor, materialelor sanitare specifice, dispozitivelor medicale şi altor asemenea, acordate, după caz, posesorilor de card european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, în perioada de valabilitate a cardului, respectiv beneficiarilor de formulare/documente emise în temeiul prevederilor Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului, în perioada de valabilitate a acestora, precum şi pacienţilor din alte state cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale, urmând să întocmească ulterior formularele specifice şi să le transmită spre decontare, prin intermediul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, instituţiilor competente din statele ai căror asiguraţi sunt; k) să monitorizeze activitatea şi calitatea serviciilor efectuate de Furnizor, incluzând, dar fără a se limita la monitorizarea sistemului de control intern al calităţii şi evidenţele Furnizorului; l) să urmărească derularea prezentului contract şi modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate de Furnizor; m) să monitorizeze numărul serviciilor medicale furnizate de Furnizor; trimestrial, să reevalueze volumul serviciilor, ţinându-se cont de serviciile furnizate în trimestrul respectiv, proporţional cu perioada de contract rămasă de executat, cu încadrarea în bugetul aprobat; n) să publice pe site-ul propriu, la termenul de 15 zile lucrătoare, bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat pentru Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică, precum şi execuţia înregistrată pe parcursul derulării acestora, detaliat pentru fiecare unitate de specialitate cu care se află în relaţie contractuală.5.4. Sancţiuni5.4.1. În cazul în care se constată nerespectarea de către Furnizor a obligaţiilor prevăzute la clauza 5.1. lit. c), d), g), h), j), l), p), r) şi ad) se va diminua contravaloarea serviciilor de dializă după cum urmează: a) la prima constatare, reţinerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 1% la valoarea de contract aferentă lunii respective; b) la a doua constatare, reţinerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 3% la valoarea de contract aferentă lunii respective; c) la a treia constatare şi la următoarele constatări după aceasta, reţinerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 9% la valoarea de contract aferentă lunii respective.5.4.2. În cazul nerespectării obligaţiei prevăzute la clauza 5.1 lit. h), valoarea de contract se diminuează corespunzător în funcţie de numărul de servicii care nu au respectat aceste criterii.5.4.3. Nerespectarea obligaţiei prevăzute la clauza 5.1 lit. ş) atrage reţinerea unei sume calculate după încheierea fiecărei luni, prin aplicarea unui procent de 3%, pentru fiecare lună neraportată în cadrul fiecărui trimestru, la valoarea de contract aferentă lunii respective.5.4.4. Nerespectarea obligaţiei prevăzute la clauza 5.1 lit. ş) atrage reţinerea unei sume calculate după încheierea fiecărui trimestru, prin aplicarea unui procent suplimentar de 5% faţă de procentul prevăzut la clauza 5.4.3 pentru fiecare lună neraportată în cadrul trimestrului respectiv, la valoarea de contract aferentă lunii respective.5.4.5. Pentru raportarea incorectă/incompletă a datelor privind consumul de medicamente pentru unul sau mai multe medicamente trimestrial se reţine o sumă echivalentă cu contravaloarea medicamentului/medicamentelor respective, la nivelul raportării trimestriale.5.4.6. Nerespectarea obligaţiei prevăzute la clauza 5.1 lit. af) atrage reţinerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 1% la valoarea de contract corespunzătoare trimestrului respectiv.5.4.7. În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea, din motive imputabile Furnizorului, a programului de lucru prevăzut în contract: a) la prima constatare se diminuează cu 5% contravaloarea serviciilor de dializă, aferente lunii în care s-au produs aceste situaţii; b) la a doua constatare se diminuează cu 10% contravaloarea serviciilor de dializă, aferente lunii în care s-au produs aceste situaţii;5.4.8. În cazul în care se constată nerespectarea de către Furnizor a obligaţiilor prevăzute la clauza 5.1 lit. i), k), n), q) şi v)-aa), se aplică următoarele sancţiuni: a) la prima constatare, avertisment scris; b) la a doua constatare, se diminuează cu 10% contravaloarea serviciilor de dializă aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii.5.4.9. În cazul în care, în urma controlului efectuat, se constată că serviciile raportate conform contractului în vederea decontării acestora nu au fost efectuate, se recuperează contravaloarea acestor servicii şi se diminuează cu 10% valoarea de contract aferentă lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii.5.5. Reţinerea sumelor potrivit prevederilor clauzelor 5.4.1 - 5.4.9 se face din prima plată care urmează a fi efectuată pentru Furnizorul care se află în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, pentru finanţarea Programului naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică.5.6. Recuperarea sumelor potrivit prevederilor clauzelor 5.4.1-5.4.9 se face prin plata directă sau prin executare silită în cazul Furnizorului care nu se mai află în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate.5.7. Pentru situaţiile prevăzute la clauzele 5.4.1-5.4.9 casa de asigurări de sănătate ţine evidenţa distinct pe fiecare furnizor şi va informa Casa Naţională de Asigurări de Sănătate despre aceste situaţii.5.8. Sumele încasate la nivelul casei de asigurări de sănătate în condiţiile prevăzute la clauzele 5.4.1-5.4.9 se utilizează potrivit prevederilor legale în vigoare cu aceeaşi destinaţie.5.9. Casa de asigurări de sănătate, prin Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, anunţă Ministerul Sănătăţii, respectiv ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie, odată cu prima constatare, despre situaţiile prevăzute la clauzele 5.4.1-5.4.9 în cazul unităţilor sanitare cu paturi.6. Plata6.1. Plata serviciilor6.1.1. Pentru bolnavii constanţi care sunt supuşi tratamentului de hemodializă convenţională, casa de asigurări de sănătate decontează serviciile medicale prin tarif/şedinţă de hemodializă convenţională prevăzut în normele tehnice, în funcţie de numărul de şedinţe de hemodializă efectuate (tariful hemodializei convenţionale) şi în limita maximului de şedinţe stabilit prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.6.1.2. Pentru bolnavii constanţi care sunt supuşi tratamentului de hemodiafiltrare intermitentă on-line, casa de asigurări de sănătate decontează serviciile medicale prin tarif/şedinţă de hemodiafiltrare intermitentă on-line prevăzut în normele tehnice, în funcţie de numărul de şedinţe de hemodializă efectuate (tariful hemodiafiltrării intermitente online) şi în limita maximului de şedinţe stabilit prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. Hemodiafiltrarea intermitentă on-line este indicată (maximum 7% din totalul bolnavilor hemodializaţi şi cu încadrarea în numărul de bolnavi cu hemodiafiltrare intermitentă on-line prevăzut în normele tehnice) următoarelor categorii de bolnavi: a) bolnavi la care ţintele de eficienţă a dializei (eKt/V >/= 1,4 sau fosfatemie < 5,5 mg/dl) nu pot fi atinse 3 luni consecutive; b) bolnavi tineri cu şanse mari de supravieţuire prin dializă, dar cu şanse mici de transplant renal; c) bolnavi cu polineuropatie «uremică», în pofida tratamentului eficient prin hemodializă convenţională; d) bolnavi cu comorbidităţi cardiovasculare sau cu diabet zaharat.6.1.3. Pentru bolnavii constanţi care sunt supuşi tratamentului de dializă peritoneală continuă, casa de asigurări de sănătate va deconta o sumă în funcţie de numărul de bolnavi cu dializă peritoneală şi tariful/bolnav cu dializă peritoneală continuă prevăzut în normele tehnice (tariful dializei peritoneale continue), în limita valorii de contract.6.1.4. Pentru bolnavii constanţi care sunt supuşi tratamentului de dializă peritoneală automată, casa de asigurări de sănătate va deconta o sumă în funcţie de numărul de bolnavi cu dializă peritoneală şi tariful/bolnav cu dializă peritoneală automată prevăzut în normele tehnice (tariful dializei peritoneale automate), în limita valorii de contract. Dializa peritoneală automată este indicată (maximum 7% din totalul bolnavilor dializaţi peritoneal şi cu încadrarea în numărul de bolnavi cu dializă peritoneală automată prevăzut în normele tehnice) următoarelor categorii de bolnavi dializaţi peritoneal: a) bolnavi la care ţintele de eficienţă a dializei peritoneale continue ambulatorii (Kt/Vuree < 1,7; clearance creatinină 60 l/săptămână sau ultrafiltrat < 1.000 ml/24 de ore ori absent sau negativ după un schimb de 4 ore cu dextroză 4,25 %) nu pot fi atinse 3 luni consecutive; b) copii preşcolari la care hemodializa şi dializa peritoneală continuă ambulatorie sunt dificil de aplicat din punct de vedere tehnic şi cu multiple posibile accidente şi complicaţii; c) bolnavi cu hernii sau eventraţii abdominale care nu suportă presiunea intraabdominală crescută din DPCA; d) bolnavi dializaţi care pot şi vor să urmeze studiile şcolare şi universitare; e) bolnavi dializaţi care pot şi vor să presteze activitate profesională; f) bolnavi cu dizabilităţi care nu îşi pot efectua schimburile manuale de dializă peritoneală continuă ambulatorie şi la care familia sau asistenţa la domiciliu poate efectua conectarea şi deconectarea de la aparatul de dializă peritoneală automată.6.1.5. Furnizorul ia cunoştinţă şi consimte că fiecare tarif acoperă toate costurile suportate de Furnizor în legătură cu prestarea serviciilor, incluzând, dar fără a se limita la, echipament, personal, consumabile medicale, produse farmaceutice (inclusiv EPO, atunci când este prescris medical), întreţinere, utilităţi şi orice transport necesar pentru personalul medical şi/sau echipament de la/la domiciliul bolnavilor dializaţi peritoneal (continuu sau automat), respectiv transportul nemedicalizat al bolnavilor hemodializaţi (hemodializă convenţională sau hemodiafiltrare intermitentă on-line) de la/la domiciliul asiguratului, şi nicio altă plată suplimentară nu va fi făcută de către casa de asigurări de sănătate.6.1.6. Casa de asigurări de sănătate va plăti tariful contractual pentru serviciile furnizate bolnavilor constanţi, asiguraţi în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi cuprinşi în Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică. Tariful pentru hemodializă include toate cheltuielile aferente acestui serviciu, inclusiv cheltuielile pentru medicamente [agenţi stimulatori ai eritropoiezei (epoetin, darbepoetin), preparate de fier, heparine fracţionate sau nefracţionate, chelatori ai fosfaţilor (sevelamer), agonişti ai receptorilor vitaminei D (alfa calcidol, calcitriol, paricalcitol), calcimimetice (cinacalcet)], investigaţii de laborator, materiale sanitare specifice, precum şi transportul dializaţilor de la domiciliul acestora până la centrul de dializă şi retur, cu excepţia cheltuielilor aferente serviciilor de transport al copiilor cu vârsta cuprinsă între 0 şi 18 ani şi al persoanelor cu vârsta de peste 18 ani cu nanism, care nu pot fi preluate în centrele de dializă de adulţi, în vederea efectuării dializei în unităţile sanitare situate în alt judeţ decât cel de domiciliu al persoanei respective, pentru care transportul se suportă din fondul alocat asistenţei medicale de urgenţă şi transport sanitar, în condiţiile stabilite prin Normele metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015; aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 388/186/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Tariful pentru dializa peritoneală include cheltuielile aferente medicamentelor specifice [agenţi stimulatori ai eritropoiezei (epoetin, darbepoetin), preparate de fier, heparine fracţionate sau nefracţionate, chelatori ai fosfaţilor (sevelamer), agonişti ai receptorilor vitaminei D (alfa calcidol, calcitriol, paricalcitol), calcimimetice (cinacalcet)], investigaţiilor de laborator, materialelor sanitare specifice, precum şi transportului lunar al medicamentelor şi al materialelor sanitare la domiciliul bolnavilor.6.1.7. Fondurile contractate pe tip de terapie (hemodializă şi dializă peritoneală) nu se pot utiliza pentru alt tip de terapie şi se vor deconta numai în limita fondurilor contractate pe tip de terapie (hemodializă şi dializă peritoneală).6.1.7.1. La regularizarea anuală, în condiţiile în care valoarea realizată pe tip de terapie este mai mică decât valoarea estimată contractată, decontarea se poate face, indiferent de tipul de serviciu de dializă: hemodializă sau dializă peritoneală, pentru bolnavii constanţi ai centrului, cu încadrarea în valoarea totală de contract.6.2. Modalităţile de plată6.2.1. Furnizorul va depune la casa de asigurări de sănătate declaraţia de servicii lunare, în formatul prevăzut prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, care va include tipul şi volumul serviciilor furnizate bolnavilor asiguraţi în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru luna anterioară, numărul bolnavilor dializaţi pe tipuri de dializă şi suma ce urmează a fi plătită de către casa de asigurări de sănătate. Această sumă va fi în funcţie de: (i) numărul şedinţelor de hemodializă convenţională înmulţite cu tariful hemodializei convenţionale; (ii) numărul şedinţelor de hemodiafiltrare intermitentă on-line înmulţite cu tariful hemodiafiltrării intermitente on-line; (iii) numărul bolnavilor supuşi dializei peritoneale continue trataţi multiplicat cu 1/12 (o douăsprezecime) din tariful dializei peritoneale continue; şi (iv) numărul bolnavilor supuşi dializei peritoneale automate trataţi multiplicat cu 1/12 (o douăsprezecime) din tariful dializei peritoneale automate, cu următoarele excepţii:6.2.1.1. bolnavul tratat prin ambele proceduri (hemodializă şi dializă peritoneală), la care numărul de zile în care s-au efectuat şedinţe de hemodializă (plătite la tarif/şedinţă) se scade din numărul de zile din lună cu dializă peritoneală (tariful dializei peritoneale pe an/365 x număr de zile cu dializă peritoneală);6.2.1.2. bolnavul care începe tratamentul de dializă peritoneală în altă zi decât data de întâi a lunii, pentru care tariful dializei peritoneale devine tarif pe bolnav pe zi şi se calculează astfel: tariful dializei peritoneale împărţit la 365 de zile x numărul de zile în care s-a efectuat dializa peritoneală (tariful dializei peritoneale pe an/365 x număr de zile cu dializă peritoneală);6.2.1.3. bolnavul cu dializă peritoneală continuă sau automată care decedează în decursul lunii de tratament, pentru care calculul se face pentru numărul de zile în care a efectuat dializă peritoneală;6.2.1.4. bolnavul cu hemodializă care schimbă modalitatea de tratament în cursul lunii va fi decontat prin tariful/şedinţă aferent tipului de hemodializă efectuat, cu încadrarea în numărul lunar de şedinţe de hemodializă;6.2.1.5. bolnavul cu dializă peritoneală care schimbă modalitatea de tratament în cursul lunii va fi decontat prin tariful/bolnav/zi aferent tipului de dializă peritoneală efectuat, cu încadrarea în valoarea de contract pe tipul de terapie.6.2.2. Furnizorul are obligaţia ca în termen de 5 zile lucrătoare ale lunii următoare să depună declaraţia de servicii privind serviciile furnizate în timpul lunii anterioare la casa de asigurări de sănătate. Casa de asigurări de sănătate va notifica în scris observaţiile sale în 5 zile lucrătoare de la primirea în original şi după validarea declaraţiei de servicii lunare. Furnizorul va emite o factură în lei pentru suma prevăzută în notificarea transmisă de casa de asigurări de sănătate. În termen de 30 de zile de la data primirii facturii şi acordării vizei de «bun de plată», casa de asigurări de sănătate va efectua plata în contul deschis de Furnizor la Trezoreria Statului, potrivit indicaţiilor de pe factura emisă de acesta.6.2.2.1. Netransmiterea de către furnizor a documentelor menţionate la clauza 6.2.2 exonerează casa de asigurări de sănătate de obligaţia plăţii pentru luna respectivă.6.2.2.2. Nerespectarea de către Furnizor a termenului menţionat la clauza 6.2.2, precum şi existenţa unor erori în raportare vor atrage decalarea termenului de plată cu un număr de zile lucrătoare egal cu numărul zilelor cu care Furnizorul a depăşit termenul.6.3. Finanţare6.3.1. Plăţile de la casa de asigurări de sănătate pentru serviciile furnizate conform prezentului contract sunt sub condiţia aprobării bugetului anual al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.6.3.2. Sumele se angajează anual, în limita sumelor aprobate prin legea bugetului de stat.6.3.3. În cazul în care: a) bugetul anual al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate/casa de asigurări de sănătate nu este aprobat în termen de 90 de zile lucrătoare de la începutul anului calendaristic; sau b) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate stabileşte că este o alocaţie bugetară insuficientă în bugetul său anual pentru a finanţa serviciile, conform prezentului contract, orice parte poate înceta prezentul contract în conformitate cu clauza 7.2 lit. c) sau părţile pot conveni un volum mai mic de servicii.6.4. Plafonul aplicabil plăţilor făcute de către casa de asigurări de sănătate6.4.1. Plata totală ce poate fi făcută de către casa de asigurări de sănătate este de ...... lei, calculată ca suma dintre volumul estimat total al şedinţelor de hemodializă convenţională înmulţit cu tariful hemodializei convenţionale, volumul estimat total al şedinţelor de hemodiafiltrare intermitentă on-line înmulţit cu tariful hemodiafiltrării intermitente on-line, volumul estimat total al bolnavilor dializaţi peritoneal continuu înmulţit cu tariful dializei peritoneale continue şi volumul estimat total al bolnavilor dializaţi peritoneal automat înmulţit cu tariful dializei peritoneale automate. Tarifele sunt prevăzute în normele tehnice.6.4.2. Plata totală maximă efectuată de către casa de asigurări de sănătate poate creşte în cazul în care părţile convin să majoreze volumul estimat, astfel cum este prevăzut în partea 1.6.4.3. În situaţia în care cererea de servicii este mai mică decât volumul estimat, casa de asigurări de sănătate va deconta serviciile ce fac obiectul prezentului contract la nivelul realizat.7. Încetarea contractului7.1. Contractul de furnizare de servicii de dializă încetează de drept la data la care a intervenit una dintre următoarele situaţii: a) Furnizorul îşi încetează activitatea în raza administrativ-teritorială a casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală; b) încetarea prin faliment, dizolvare cu lichidare, lichidare, desfiinţare sau reprofilare a Furnizorului, după caz; c) încetarea definitivă a activităţii casei de asigurări de sănătate.7.2. Contractul de furnizare de servicii de dializă încetează în următoarele situaţii: a) din motive imputabile Furnizorului, prin reziliere; b) acordul de voinţă al părţilor; c) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al Furnizorului sau al casei de asigurări de sănătate, printr-o notificare scrisă, cu 30 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreşte încetarea contractului, cu indicarea motivului şi a temeiului legal.7.3. Continuitatea serviciilorLa încetarea prezentului contract din alte cauze decât prin ajungere la termen, excluzând forţa majoră, Furnizorul este obligat să asigure continuitatea prestării serviciilor, în condiţiile stipulate în prezentul contract, până la preluarea acestora de către un alt furnizor selectat sau numit, în condiţiile legii.8. Suspendarea şi rezilierea8.1. Contractul de furnizare de servicii de dializă se suspendă printr-o notificare scrisă în următoarele situaţii: a) Furnizorul sau, după caz, una sau mai multe secţii nu mai îndeplinesc condiţiile de asigurare a serviciilor medicale, respectiv nu mai pot asigura tratamentul specific bolnavilor incluşi în cadrul Programului naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică, suspendarea se face până la îndeplinirea condiţiilor obligatorii pentru reluarea activităţii; b) încetarea termenului de valabilitate a autorizaţiei sanitare de funcţionare sau a documentului similar; suspendarea se face până la obţinerea noii autorizaţii sanitare de funcţionare sau a documentului similar; c) pentru cazurile de forţă majoră confirmate de autorităţile publice competente, până la încetarea cazului de forţă majoră, dar nu mai mult de 6 luni, sau până la data ajungerii la termen a contractului; d) la solicitarea furnizorului, pentru motive obiective, pe bază de documente justificative prezentate casei de asigurări de sănătate; e) suspendarea contractului de furnizare de servicii medicale spitaliceşti, încheiat de acelaşi furnizor cu casa de asigurări de sănătate, altul decât cel încheiat pentru finanţarea programelor naţionale de sănătate curative; suspendarea contractului pentru finanţarea programelor naţionale de sănătate curative operează pe perioada suspendării contractului de furnizare de servicii medicale spitaliceşti; f) nerespectarea obligaţiei prevăzute la clauza 5.1 lit. ţ), în condiţiile în care furnizorul de servicii de dializă face dovada demersurilor întreprinse pentru actualizarea dovezii de evaluare a farmaciei şi dovezii asigurării de răspundere civilă în domeniul medical; suspendarea operează pentru o perioadă de maximum 30 de zile lucrătoare.8.2. În cazul reorganizării unităţii sanitare cu paturi, prin desfiinţarea ei şi înfiinţarea concomitentă a unei noi unităţi sanitare cu paturi distinctă, cu personalitate juridică, contractul pentru finanţarea Programului naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică, încheiat cu casa de asigurări de sănătate şi aflat în derulare, se preia de drept noua unitate sanitară înfiinţată, corespunzător drepturilor şi obligaţiilor aferente noii structuri.8.3. Contractul de furnizare de servicii de dializă se reziliază de plin drept printr-o notificare scrisă a casei de asigurări de sănătate în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data aprobării acestei măsuri, conform prevederilor legale în vigoare, ca urmare a constatării următoarelor situaţii: a) dacă furnizorul de servicii de dializă nu începe activitatea în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data semnării contractului de furnizare de servicii de dializă; b) expirarea perioadei de valabilitate a autorizaţiei sanitare de funcţionare sau a documentului similar ori expirarea dovezii de evaluare; c) nerespectarea termenelor de depunere a facturilor însoţite de documentele justificative privind activităţile realizate conform contractului, în vederea decontării de către casa de asigurări de sănătate a serviciilor realizate, pentru o perioadă de două luni consecutive în cadrul unui trimestru, respectiv 3 luni într-un an; nu se reziliază contractul în situaţia în care vina nu este exclusiv a furnizorului de dializă şi este adusă la cunoştinţa casei de asigurări de sănătate de către furnizor printr-o declaraţie scrisă; d) în cazul în care se constată că serviciile raportate conform contractului în vederea decontării acestora nu au fost efectuate - cu recuperarea contravalorii acestor servicii; e) refuzul Furnizorului de servicii de dializă de a pune la dispoziţia organelor de control ale casei de asigurări de sănătate/Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate actele de evidenţă financiar-contabilă a serviciilor furnizate conform contractelor încheiate şi documentele justificative privind sumele decontate pentru serviciile de dializă în cadrul programului naţional de sănătate; f) refuzul furnizorului de a pune la dispoziţia organelor de control ale casei de asigurări de sănătate/Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate documentele menţionate la clauza 5.1 lit. o); g) în cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute la clauza 5.1 lit. a), b), h), p) şi ţ); h) în cazul nerespectării obligaţiei prevăzute la clauza 5.1 lit. ţ), după expirarea termenului prevăzut la clauza 8.1 lit. f); i) odată cu prima constatare, după aplicarea în cursul unui an a sancţiunii prevăzute la clauza 5.4.1.9. Cesiunea sau subcontractarea9.1. Furnizorul nu are dreptul să cesioneze, în tot sau în parte, drepturile sale în baza prezentului contract ori să transfere, în tot sau în parte, obligaţiile sale în baza prezentului contract ori să contracteze în întregime sau orice parte a lucrărilor ori sarcinilor legate de prestarea serviciilor, fără acordul scris prealabil al casei de asigurări de sănătate, cu excepţia contractelor menţionate în anexă.9.2. Sub rezerva acordului scris prealabil al casei de asigurări de sănătate, cesionarul trebuie să îndeplinească toate condiţiile asumate de către Furnizor.9.3. Furnizorul va fi ţinut răspunzător în continuare faţă de casa de asigurări de sănătate, în mod solidar cu cesionarul, pentru îndeplinirea obligaţiilor de către acesta, cu drept de regres împotriva cesionarului.10. Modificarea contractului10.1. Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai bine cu putinţă spiritului contractului.10.2. În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător.10.3. Prezentul contract se poate modifica prin negociere şi acord bilateral, la iniţiativa oricărei părţi contractante, sub rezerva notificării scrise a intenţiei de modificare şi a propunerilor de modificare cu cel puţin ...... zile înaintea datei de la care se doreşte modificarea. Modificarea se face printr-un act adiţional semnat de ambele părţi.11. Legea aplicabilă11.1. Prezentul contract este guvernat şi va fi interpretat în conformitate cu legile şi reglementările din România.12. Răspunderea contractuală12.1. Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale, partea în culpă datorează celeilalte părţi daune-interese.12.2. De la data intrării în vigoare a prezentului contract Furnizorul de servicii de dializă va încheia o poliţă de asigurare de răspundere civilă pentru o sumă asigurată de cel puţin 100.000 euro pe an (sau pentru orice altă valoare aprobată prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru furnizorii de servicii) către casa de asigurări de sănătate, pentru astfel de riscuri şi în astfel de termeni şi condiţii, cu un asigurător autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiară.13. Soluţionarea litigiilor13.1. Litigiile legate de încheierea, derularea şi încetarea prezentului contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă.13.2. Litigiile nesoluţionate pe cale amiabilă dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate conform clauzei 12.1 se soluţionează de către Comisia de Arbitraj care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, organizată conform reglementărilor legale în vigoare sau de către instanţele de judecată, după caz.14. Dispoziţii finale14.1. În cadrul Furnizorului pot fi acceptaţi la tratament şi bolnavi trataţi temporar, pe baza mecanismului stabilit potrivit normelor legale în vigoare, prin încheierea de acte adiţionale, la prezentul contract.14.2. La regularizarea trimestrială, sau, după caz, prin acte adiţionale la contractele încheiate între casele de asigurări de sănătate şi furnizori se poate realiza: plata bolnavilor transferaţi definitiv, plata pentru bolnavii transferaţi temporar şi plata pentru bolnavii titulari ai cardului european de asigurări de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, în perioada de valabilitate a cardului, respectiv beneficiarilor formularelor/ documentelor europene emise în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 883/2004, precum şi bolnavilor din alte state cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale, urmând să întocmească ulterior formularele specifice şi să le transmită spre decontare, prin intermediul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, instituţiilor componente din statele ai căror asiguraţi sunt cu încadrarea în bugetul alocat programului.- în cuprinsul pct. 14.3 sintagma "casa" se înlocuieşte cu sintagma "casele".14.3. Anual se poate efectua regularizarea serviciilor de dializă realizate şi validate de casele de asigurări de sănătate pentru bolnavii constanţi ai centrului, în limita a 152 de şedinţe/an.Prezentul contract a fost încheiat astăzi, .........., în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.       Casa de Asigurări de Sănătate Furnizor de servicii de dializă        Preşedinte-director general, Reprezentant legal,       ............................. ................................            Director executiv           Direcţia economică,          ....................            Director executiv       Direcţia relaţii contractuale,       ..............................               Medic-şef,       ............................         Vizat juridic, contencios         .........................  +  Anexăla contractCONDIŢIIobligatorii şi suspensive pentru furnizorii de servicii de dializăîn regim ambulatoriuDocumente obligatorii pentru furnizorii de servicii de dializă în regim ambulatoriu:1. cerere pentru a intra în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizarea de servicii de dializă în regim ambulatoriu;2. codul unic de înregistrare (copie de pe certificatul de înmatriculare/înregistrare);3. autorizaţia sanitară de funcţionare, eliberată de direcţia de sănătate publică, prin care se confirmă îndeplinirea condiţiilor igienico-sanitare prevăzute de lege, sau certificatul constatator eliberat potrivit Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare, după caz;4. avizul eliberat de Ministerul Sănătăţii, cu avizul Comisiei de Nefrologie a Ministerului Sănătăţii, pentru unităţile sanitare private;5. dovada de evaluare a furnizorului;6. certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale;7. dovada contului deschis la Trezoreria Statului;8. titlu valabil asupra spaţiului în care îşi desfăşoară activitatea centrul de dializă, pentru o perioadă cel puţin egală cu durata contractului;9. acordul scris al pacienţilor existenţi în Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică, pentru efectuarea dializei în centru, conform modelului:ADEZIUNEA PACIENTULUISubsemnatul(a), .........., pacient(ă) al (a) Centrului de Dializă .........., tratat(ă) prin:- hemodializă convenţională;- hemodiafiltrare intermitentă on-line*);- dializă peritoneală continuă;- dializă peritoneală automată*),posesor (posesoare) al (a) C.I. seria .... nr. ......, eliberată de ...... la data de ........, CNP ........, domiciliat(ă) în ......., dializat(ă) cronic din data de ......., solicit efectuarea şedinţelor de dializă în Centrul de Dializă ......., începând cu data de ...... .             Data Semnătura pacientului                                    .........................Centrul de dializă de la care pleacă pacientul:Am luat cunoştinţă ................................             Data ................ Semnătura medicului şef/coordonator                                     ...................................Centrul de dializă la care pacientul solicită continuarea tratamentului:De acord, începând cu data de ............             Data ................ Semnătura medicului şef/coordonator                                     .................................... Notă

  ──────────

  *) În această situaţie adeziunea va fi însoţită de referatul medical elaborat de medicul şef al centrului de dializă, din care să rezulte că sunt întrunite criteriile medicale aprobate prin ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate, cu menţionarea expresă a acestor criterii de includere. Referatul medical poate fi întocmit pentru maximum 7% din totalul bolnavilor trataţi în centru pe tipuri de dializă (hemodializă şi dializă peritoneală) şi incluşi în contract cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, cu încadrarea în numărul de bolnavi aprobat pentru hemodiafiltrare intermitentă on-line, respectiv dializă peritoneală automată.

  ──────────
  Documente suspensive pentru furnizorii de servicii de dializă în regim ambulatoriu:1. documente din care să reiasă existenţa personalului în centru, respectiv medici, asistente şi personal auxiliar, cu respectarea normativului minimal de personal prevăzut de Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de dializă publice şi private:1.1. documente privind încadrarea personalului potrivit Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de dializă publice şi private;1.2. dovada că medicii angajaţi au specializare în Nefrologie;1.3. dovada că asistenţii medicali angajaţi au pregătire de bază în Medicină internă, Chirurgie, Terapie intensivă sau Pediatrie şi specializare în hemodializă (hemodializă convenţională şi/sau hemodiafiltrare intermitentă on-line) şi dializă peritoneală (continuă şi/sau automată) şi au urmat un stagiu de cel puţin 6 săptămâni în centre de dializă autorizate (atestat semnat de medicul coordonator al centrului) şi, respectiv, dovada că au efectuat independent cel puţin 7 şedinţe de hemodiafiltrare intermitentă on-line şi au instruit cel puţin 5 bolnavi pentru dializă peritoneală automată;1.4. dovada că personalul tehnic are pregătire de bază (în cazul în care activitatea de întreţinere a aparatului tehnic nu este externalizată): electronică, electro-mecanică, automatică (medicală sau nu) şi atestat de specializare pentru tipul de aparate din folosinţa unităţii, conform specificaţiilor producătorului şi normativelor în vigoare;1.5. dovada că personalul care prepară soluţia concentrată pentru hemodializă are atestat de specializare în operarea aparaturii din dotarea unităţii, numai în unităţile care prepară local soluţia concentrată de dializă;2. dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical, atât pentru furnizor, cât şi pentru personalul medico-sanitar angajat, valabile pe toată durata contractului, însoţite de dovada că primele de asigurare au fost plătite;3. dovada existenţei următoarelor contracte, încheiate de furnizor în vederea acordării serviciilor de dializă:3.1. contract(e) cu furnizori autorizaţi potrivit legii pentru distribuirea de medicamente şi materiale sanitare specifice hemodializei (hemodializă convenţională şi/sau hemodiafiltrare intermitentă on-line) şi dializei peritoneale (continuă şi/sau automată);3.2. contract(e) cu producători sau distribuitori autorizaţi potrivit legii, pentru furnizarea de aparatură de dializă şi piese de schimb, precum şi aparatură aferentă;3.3. contract(e) pentru întreţinerea aparaturii de dializă încheiat(e) cu organizaţii de întreţinere autorizate potrivit legii;3.4. contract(e) cu laboratoare de analiză evaluate şi autorizate potrivit legii, pentru serviciile cerute conform normelor de dializă, după caz;3.5. contract(e) cu unităţi de tratare a deşeurilor autorizate potrivit legii, după caz;3.6. contract(e) cu unităţi de catering autorizate potrivit legii, după caz;3.7. contract(e) cu transportatori autorizaţi potrivit legii, pentru transportul nemedicalizat al pacienţilor hemodializaţi prin hemodializă convenţională sau hemodiafiltrare intermitentă on-line de la şi la domiciliul pacienţilor şi transportul lunar al medicamentelor şi materialelor sanitare specifice dializei peritoneale continue sau automate la domiciliul pacienţilor. În situaţia în care transportul se realizează de către furnizor se vor prezenta documente care să ateste că acesta deţine în mod legal vehiculele folosite pentru transport autorizat şi că este autorizat şi evaluat pentru activitatea de transport sanitar nemedicalizat.4. dovada din care să rezulte că partenerii contractuali ai furnizorului sunt autorizaţi potrivit legii. Contractele vor trebui să aibă o durată de valabilitate cel puţin egală cu durata contractului încheiat cu casele de asigurări de sănătate;5. dovada că furnizorul are în dotare în întregime aparate de dializă noi, cu o dată de fabricaţie care să nu fie mai mare de 12 luni de la data intrării în vigoare a contractului (pentru furnizorii care nu au mai fost în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate/Casa Naţională de Asigurări de Sănătate). Pentru următoarele contracte încheiate de casele de asigurări de sănătate cu acelaşi furnizor şi pentru acelaşi centru, acesta trebuie să facă dovada că aparatele de dializă din dotare se află în cadrul duratei de funcţionare prevăzute de producător şi că respectă parametrii tehnici funcţionali prevăzuţi de acesta;6. dovada existenţei unui sistem informatic pentru evidenţa pacienţilor, a serviciilor furnizate şi a produselor;7. Pentru contractarea serviciilor de hemodiafiltrare intermitentă on-line, furnizorii vor prezenta şi următoarele documente:7.1. dovada deţinerii aparatului/aparatelor de dializă echipate pentru tratament prin hemodiafiltrare intermitentă on-line (seria aparatului/aparatelor) sau certificatul de conformitate emis de producător, prin care se face dovada că aparatul de dializă este prevăzut cu dispozitiv pentru hemodiafiltrare intermitentă online;7.2. dovada deţinerii unui contract cu un laborator acreditat pentru analiza apei produse şi încadrarea în nivelurile maxime admise şi cu frecvenţa menţionată potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de dializă publice şi private.8. Pentru contractarea serviciilor de dializă peritoneală automată, furnizorii vor prezenta şi următoarele documente:8.1. dovada deţinerii aparatelor care pot efectua tratament prin dializă peritoneală automată;8.2. procesul-verbal de predare-primire al aparatului încheiat cu bolnavul, precum şi consemnarea că bolnavul a fost instruit cu privire la modul de utilizare al acestui aparat.Documentele vor fi depuse la casele de asigurări de sănătate în copii certificate pentru conformitate cu originalul prin semnătura reprezentantului legal al furnizorului.
  ----