DECIZIE nr. 651 din 17 august 2015pentru modificarea și completarea unor reglementări din domeniul resurselor de numerotație, resurselor tehnice și al portabilității numerelor
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ȘI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 august 2015  În temeiul prevederilor art. 3 lit. b) pct. 3, art. 10 alin. (2) pct. 10 și 27, art. 11 alin. (1) și (7), respectiv ale art. 12 alin. (1) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 40 alin. (2), art. 41 alin. (3) lit. f) și alin. (4), art. 45 alin. (2), respectiv ale art. 75 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații emite prezenta decizie.  +  Articolul IDecizia președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 376/2013 privind procedura de solicitare și emitere a licențelor de utilizare a resurselor de numerotație, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 332 din 7 iunie 2013, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 5 alineatul (1), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) în vederea alocării unor blocuri de numere pentru servicii de interes general la nivel local din domeniile 0Z = 02 și 0Z = 03, descrierea serviciilor ce urmează a fi furnizate prin intermediul acestor numere; solicitantul va transmite copii ale antecontractelor sau acordurilor încheiate în vederea furnizării de servicii din această categorie, pentru cel puțin unul dintre numerele aparținând primului bloc de 10 numere corespunzător unei arii geografice solicitat, precum și informații privind capacitatea în rețea alocată pentru furnizarea acestor servicii;2. La articolul 5, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Solicitantul poate specifica o anumită dată ulterioară emiterii LURN pentru intrarea în vigoare a acesteia. Data indicată nu poate depăși 60 de zile calculate de la data transmiterii la ANCOM a cererii de acordare LURN potrivit prevederilor art. 4 alin. (4).3. La articolul 15 alineatul (1), literele d) și f) se modifică și vor avea următorul cuprins:d) resursele de numerotație nu se pot transfera în mod direct între furnizori fără informarea prealabilă a ANCOM în condițiile art. 19 alin. (10), cu excepția portabilității numerelor;....................................................................f) toate blocurile de numere, precum și, după caz, indicativele de selectare a transportatorului prevăzute într-o LURN trebuie activate în termen de cel mult 12 luni de la data intrării în vigoare a dreptului de utilizare a acestora, titularul LURN având obligația de a notifica ANCOM în termen de 30 de zile de la data activării acestora;4. La articolul 17 alineatul (3), partea introductivă, precum și literele a) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Cererea va cuprinde semnătura reprezentantului legal al cedentului, fiind însoțită de următoarele documente:a) angajamentul cesionarului cu privire la asumarea tuturor obligațiilor cuprinse în LURN care conține resursele de numerotație ce urmează a fi cedate, semnat de reprezentantul legal al cesionarului;....................................................................c) un document semnat de reprezentantul legal al cedentului inițial din care să rezulte acordul acestuia cu privire la cesionarea subsecventă a uneia sau a mai multora dintre tranșele de numere prevăzute la alin. (4) care fac obiectul cererii de cedare a LURN;5. La articolul 17, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:(7) Dacă informațiile furnizate nu sunt suficiente, ANCOM poate solicita cedentului sau cesionarului informații suplimentare, în termen de 10 zile lucrătoare de la data transmiterii cererii.6. Articolul 19 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 19(1) Dreptul de utilizare a resurselor de numerotație alocate prin licență unui furnizor de rețele publice de comunicații electronice sau de servicii de comunicații electronice destinate publicului poate fi transferat numai către un furnizor de servicii de comunicații electronice destinate publicului, după informarea prealabilă a ANCOM și în condițiile încheierii unui contract în formă scrisă între cei doi furnizori.(2) Furnizorul căruia i-au fost transferate resurse de numerotație nu dobândește prerogativa de a transfera altor furnizori numerele pentru care a primit drept de utilizare. Prin convenție expresă, titularul LURN și furnizorul căruia i-au fost transferate resurse de numerotație pot agrea contrariul.(3) Dreptul de utilizare a numerelor dobândit prin portare nu poate fi transferat.(4) Pot face obiectul transferului numai resurse de numerotație din blocurile de numere prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. a) și lit. c)-f) sub forma unor tranșe de numere consecutive, după cum urmează:a) una sau mai multe tranșe de 100 de numere consecutive din același bloc, în cazul blocurilor de numere prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. a) și c);b) una sau mai multe tranșe de 10.000 de numere consecutive din același bloc, în cazul blocurilor de numere prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. d);c) una sau mai multe tranșe de 1.000 de numere consecutive din același bloc, în cazul blocurilor de numere prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. e);d) una sau mai multe tranșe de 100 de numere consecutive din același bloc, în cazul blocurilor de numere prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. f).(5) Prin derogare de la prevederile alin. (4), în cazuri temeinic justificate, pot face obiectul transferului numere individuale. Nu pot fi transferate individual numerele portate.(6) Furnizorul căruia i-au fost transferate resurse de numerotație dobândește exclusiv drepturile și obligațiile prevăzute expres de dispozițiile legale în vigoare.(7) Titularul LURN și, dacă este cazul, furnizorul care a dobândit de la acesta prerogativa de a transfera numere, au obligația de a se asigura că furnizorul căruia i-au fost transferate resurse de numerotație respectă condițiile privind utilizarea acestora.(8) Titularul LURN are obligația de a asigura rutarea apelurilor originate de la numerele transferate și a apelurilor terminate la aceste numere.(9) Asigurarea serviciului de portabilitate a numerelor transferate în calitate de furnizor donor se va realiza:a) de către furnizorul căruia i-au fost transferate resurse de numerotație în situația în care acesta alege să implementeze portabilitatea numerelor transferate;b) de către titularul LURN, în situația în care furnizorul căruia i-au fost transferate resursele de numerotație alege să nu implementeze portabilitatea numerelor transferate.(10) Informarea ANCOM prevăzută la alin. (1) se realizează prin transmiterea unei adrese semnate de reprezentantul legal al titularului LURN sau, dacă este cazul, al furnizorului care a dobândit de la acesta prerogativa de a transfera numere și, respectiv, al furnizorului căruia urmează a-i fi transferate resursele de numerotație, cu cel puțin 15 zile înainte de data încheierii contractului între părți și va cuprinde:a) datele de identificare ale titularului LURN sau, dacă este cazul, ale furnizorului care a dobândit de la acesta prerogativa de a transfera numere; în acest din urmă caz se va anexa și contractul prin care a fost dobândită prerogativa de a transfera numere;b) datele de identificare ale furnizorului căruia urmează a-i fi transferate resursele de numerotație;c) resursele de numerotație ce urmează a fi transferate;d) data estimativă a transferului;e) descrierea serviciului care va fi furnizat prin intermediul resurselor de numerotație transferate;f) o copie a contractului titularului LURN de acces la rețeaua unui furnizor de rețele publice mobile în cazul transferului unor resurse de numerotație prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. e);g) descrierea modalității de implementare a portabilității numerelor care urmează a fi transferate.(11) Orice modificare a datelor transmise potrivit alin. (10) va fi comunicată ANCOM în termen de 10 de zile de la data apariției acesteia. Dacă este necesar, ANCOM poate solicita părților informații și clarificări suplimentare.(12) În termen de 10 zile de la data transmiterii informării, ANCOM va comunica părților dacă sunt sau nu îndeplinite condițiile pentru realizarea transferului.(13) Dreptul de utilizare a resurselor de numerotație alocate nu poate fi transferat dacă:a) persoana către care se intenționează a se realiza transferul dreptului de utilizare a resurselor de numerotație nu are calitatea de furnizor de servicii de comunicații electronice destinate publicului ori nu este autorizată pentru furnizarea serviciilor corespunzătoare de comunicații electronice destinate publicului;b) se încalcă oricare din celelalte condiții, prevăzute la alin. (1)-(5), în care pot fi transferate resursele de numerotație;c) persoana către care se intenționează a se realiza transferul dreptului de utilizare a resurselor de numerotație se găsește în situația prevăzută la art. 23 alin. (3);d) titularul LURN, furnizorul care a dobândit de la acesta prerogativa de a transfera numere sau furnizorul căruia urmează a-i fi transferate resursele de numerotație are debite scadente aferente tarifului de utilizare a resurselor de numerotație alocate, stabilit de ANCOM, precum și eventuale majorări de întârziere aferente acestuia;e) în urma transferului se încalcă condițiile de utilizare a resurselor de numerotație transferate.7. Articolul 20 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 20(1) În cazul nerespectării de către furnizorul căruia i-au fost transferate resurse de numerotație a obligațiilor care, potrivit dispozițiilor legale în vigoare, îi revin în legătură cu acestea, la solicitarea ANCOM și în termenul stabilit de aceasta, titularul LURN sau, dacă este cazul, furnizorul care a dobândit de la acesta prerogativa de a transfera numere, are obligația de a lua toate măsurile necesare în scopul redobândirii dreptului de utilizare a resurselor de numerotație transferate.(2) După expirarea termenului stabilit potrivit alin. (1), titularul LURN sau, dacă este cazul, furnizorul care a dobândit de la acesta prerogativa de a transfera numere, va fi ținut responsabil pentru orice încălcare a condițiilor de utilizare a resurselor de numerotație care au fost transferate.(3) În termen de 10 zile de la data încetării, în orice mod, a contractului privind transferul unor resurse de numerotație, titularul LURN sau, dacă este cazul, furnizorul care a dobândit de la acesta prerogativa de a transfera numere are obligația de a informa ANCOM cu privire la acest fapt.8. La articolul 22, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Cererea de renunțare parțială sau totală la dreptul de utilizare a resurselor de numerotație prevăzute în LURN va fi transmisă ANCOM de către titularul LURN prin completarea formularului prevăzut în anexa nr. 4. Prin aceeași cerere se poate renunța, parțial sau total, la dreptul de utilizare a resurselor tehnice acordat potrivit Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 380/2013 privind alocarea și utilizarea unor resurse tehnice. Cererea produce efecte de la data transmiterii către ANCOM, determinată conform art. 4 alin. (4), cu excepția cazului în care titularul LURN precizează o dată ulterioară.9. La anexa nr. 1, partea finală se modifică și va avea următorul cuprins:Semnătura reprezentantului legal al solicitantului:...................................................................10. Anexa nr. 4 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta decizie.  +  Articolul IIDecizia președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 380/2013 privind alocarea și utilizarea unor resurse tehnice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 330 din 6 iunie 2013, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 14(1) RN se alocă:a) furnizorilor de servicii de comunicații electronice destinate publicului (inclusiv MVNO) care au dobândit, prin licență sau prin transfer, dreptul de a utiliza resurse de numerotație;b) furnizorilor care găzduiesc pe rețea cel puțin un furnizor dintre cei prevăzuți la lit. a) în scopul ca acesta din urmă să implementeze portabilitatea numerelor.(2) Un furnizor dintre cei prevăzuți la alin. (1) poate beneficia de dreptul de a utiliza, de regulă, un singur număr de rutare.(3) Unui furnizor dintre cei prevăzuți la alin. (1) lit. a) i se poate acorda dreptul de a utiliza mai multe RN, cu respectarea criteriilor speciale prevăzute la art. 17 alin. (5), în următoarele cazuri:a) a dobândit, prin licență sau prin transfer, dreptul de a utiliza mai multe categorii de resurse de numerotație;b) numărul de rutare identifică un comutator de rețea.(4) Unui furnizor dintre cei prevăzuți la alin. (1) lit. b) i se poate acorda dreptul de a utiliza mai multe RN, cu respectarea criteriilor speciale prevăzute la art. 17 alin. (5), în următoarele cazuri:a) furnizorul găzduit a dobândit, prin licență sau prin transfer, dreptul de a utiliza mai multe categorii de resurse de numerotație;b) furnizorul găzduiește pe rețea mai mult de un furnizor dintre cei prevăzuți la alin. (1) lit. a), pentru ca fiecare dintre aceștia să implementeze portabilitatea numerelor;c) numărul de rutare identifică un comutator de rețea.(5) RN, împreună cu numărul director (DN), asigură informația completă de rutare a apelurilor sau a altor mesaje către numere portate.2. La articolul 15, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Solicitantul nu poate preciza în cererea de acordare a resurselor tehnice un anumit format al acestor resurse.3. La articolul 17, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Criteriile speciale de analizare a cererilor privind acordarea RN sunt următoarele:a) furnizorilor de servicii de comunicații electronice destinate publicului furnizate prin intermediul rețelelor publice fixe care utilizează tehnologia PSTN sau ISDN, care au dobândit, prin licență sau prin transfer, dreptul de a utiliza numere geografice sau numere independente de locație din domeniul 0Z = 02 și 0Z = 03, li se va putea acorda dreptul de a utiliza unul sau mai multe RN;b) furnizorilor de servicii de comunicații electronice destinate publicului furnizate prin intermediul rețelelor publice fixe care utilizează tehnologie IP, precum și altor furnizori de servicii de comunicații electronice destinate publicului, care au dobândit, prin licență sau prin transfer, dreptul de a utiliza numere geografice sau numere independente de locație din domeniul 0Z = 02 și 0Z = 03, li se va putea acorda dreptul de a utiliza un singur RN;c) furnizorilor de servicii de comunicații electronice care au dobândit, prin licență sau prin transfer, dreptul de a utiliza resurse de numerotație din mai multe categorii de resurse de numerotație li se poate aloca fie un singur RN pentru toate categoriile de resurse de numerotație, fie câte un RN pentru fiecare categorie de resurse de numerotație, prevederile lit. a) aplicându-se în mod corespunzător; pentru numerele geografice de 6 cifre se poate aloca un RN distinct față de cel asociat numerelor geografice de 9 cifre;d) furnizorilor prevăzuți la art. 14 alin. (1) lit. b) li se va putea acorda dreptul de utilizare pentru unul sau mai multe RN, prin aplicarea în mod corespunzător a criteriilor prevăzute la lit. a)-c) pentru fiecare dintre furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului găzduiți pe rețea.4. La articolul 25, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Cesiunea RN alocat potrivit prevederilor art. 14 alin. (1) lit. b) se poate realiza numai către:a) furnizorul de servicii de comunicații electronice destinate publicului (inclusiv MVNO) în considerarea căruia a fost acordat dreptul de utilizare a RN respectiv;b) un alt furnizor care va găzdui pe rețea furnizorul prevăzut la lit. a).5. La articolul 25, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Cererea va cuprinde semnătura reprezentantului legal al cedentului, fiind însoțită de angajamentul cesionarului cu privire la asumarea tuturor obligațiilor cuprinse în decizia președintelui ANCOM de acordare a dreptului de utilizare a unor resurse tehnice, semnat de reprezentantul legal al cesionarului.6. La articolul 25 alineatul (9), litera b) se abrogă.7. După articolul 29 se introduce un nou articol, articolul 29^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 29^1(1) Dreptul de utilizare a unui RN acordat în considerarea unui furnizor de servicii de comunicații electronice destinate publicului (inclusiv MVNO), potrivit prevederilor art. 14 alin. (1) lit. b), se suspendă de drept:a) de la data la care a încetat găzduirea pe rețea a furnizorului de servicii de comunicații electronice destinate publicului (inclusiv MVNO);b) de la data la care furnizorul de servicii de comunicații electronice destinate publicului (inclusiv MVNO) a dobândit de la ANCOM dreptul de a utiliza un RN.(2) Suspendarea încetează de la data la care s-a comunicat acordul ANCOM ca respectivul RN să fie utilizat în considerarea unui alt furnizor de servicii de comunicații electronice destinate publicului (inclusiv MVNO).(3) Dacă în termen de 6 luni de la data apariției cauzei de suspendare nu s-a solicitat ANCOM emiterea acordului prevăzut la alin. (2) sau acesta nu a fost obținut, dreptul de utilizare a respectivului RN încetează de drept.8. După articolul 34 se introduce un nou articol, articolul 34^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 34^1(1) Titularii dreptului de a utiliza RN, care găzduiesc pe rețea furnizori dintre cei prevăzuți la art. 14 alin. (1) lit. a), vor notifica ANCOM, până cel târziu la data de 31 decembrie 2015, dacă este cazul, următoarele:a) RN destinate implementării portabilității numerelor de către furnizorii găzduiți;b) numele/denumirea respectivilor furnizori găzduiți;c) resursele de numerotație cărora le sunt asociate fiecare dintre RN precizate la lit. a).(2) Notificarea prevăzută la alin. (1) produce efectele juridice precizate la alin. (3) numai în măsura în care sunt respectate dispozițiile art. 14 alin. (4) și ale art. 17 alin. (5) lit. d).(3) De la data transmiterii notificării prevăzute la alin. (1) RN indicate de către titular dobândesc același statut juridic cu cele alocate potrivit prevederilor art. 14 alin. (1) lit. b).9. La anexa nr. 1 litera F, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu următorul cuprins:1^1. Calitatea pentru care se solicită acordarea dreptului de utilizare:[] Titular LURN nr. .............[] Beneficiar al dreptului de utilizare a unor resurse de numerotație ca urmare a transferului notificat la ANCOM prin adresa nr. ........................[] Furnizor care găzduiește pe rețea următorii furnizori de servicii de comunicații electronice destinate publicului (inclusiv MVNO): a) b) c)...în scopul ca acesta/aceștia să implementeze portabilitatea numerelor10. La anexa nr. 1, partea finală se modifică și va avea următorul cuprins:Semnătura reprezentantului legal al solicitantului:................................................................11. La anexa nr. 2, partea finală se modifică și va avea următorul cuprins:Semnătura reprezentantului legal al solicitantului:................................................................12. La anexa nr. 3, partea finală se modifică și va avea următorul cuprins:Semnătura reprezentantului legal al solicitantului:................................................................  +  Articolul IIIDecizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Comunicații nr. 144/EN/2006 privind implementarea portabilității numerelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 19 aprilie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (1), literele d) și f) se modifică și vor avea următorul cuprins:d) furnizor donor inițial - furnizorul de servicii de comunicații electronice destinate publicului care are dreptul de a utiliza, în calitate de titular al unei licențe de utilizare a resurselor de numerotație sau de beneficiar al unui transfer care implementează portabilitatea numerelor, numărul ce se solicită a fi portat, respectiv blocul sau tranșa de numere conținând numărul ce se solicită a fi portat;....................................................................f) furnizor acceptor - furnizorul de servicii de comunicații electronice destinate publicului la care se portează un număr dintr-un bloc sau dintr-o tranșă de numere pe care alt furnizor de servicii de comunicații electronice destinate publicului are dreptul de a le utiliza;2. La articolul 3, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului, autorizați în condițiile cap. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare, care au dobândit dreptul de a utiliza resurse de numerotație, au obligația de a oferi abonaților lor, la cerere, portabilitatea numerelor geografice sau nongeografice, după caz.3. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 14(1) În cazul încetării dreptului furnizorului donor inițial de a utiliza un anumit număr portat, furnizorul acceptor și abonatul acestuia au dreptul de a utiliza în continuare acest număr, dacă este posibil din punct de vedere tehnic, până la încetarea furnizării serviciului de către furnizorul acceptor prin intermediul numărului respectiv.(2) În cazul încetării dreptului beneficiarului unui transfer, care implementează portabilitatea numerelor, de a utiliza o tranșă de numere conținând numere portate, titularul licenței de utilizare a resurselor de numerotație aferent respectivei tranșe devine furnizor donor inițial.(3) În situația în care ANCOM realocă, prin licența de utilizare a resurselor de numerotație, blocul de numere care conține numărul portat, titularul licenței de utilizare a resurselor de numerotație va fi considerat furnizor donor inițial.(4) În situația în care titularul unei licențe de utilizare a resurselor de numerotație conținând blocul realocat de către ANCOM potrivit alin. (3) transferă o tranșă conținând numere portate unui furnizor de servicii de comunicații electronice care implementează portabilitatea numerelor, atunci acesta din urmă va fi considerat furnizor donor inițial.4. La articolul 23, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Grupul de lucru prevăzut la alin. (1) este format din reprezentanți ai furnizorilor de servicii de comunicații electronice destinate publicului, care au dobândit dreptul de a utiliza resurse de numerotație și au asignat abonaților numere, altele decât cele prevăzute cu titlu de excepție la art. 4, precum și ai ANCOM, fiind coordonat de un specialist desemnat de președintele ANCOM.  +  Articolul IVAnexa la Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației nr. 3.444/2007 privind adoptarea Condițiilor tehnice și comerciale de implementare a portabilității numerelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 și 44 bis din 18 ianuarie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La capitolul 4, subcapitolul 4.11 se modifică și va avea următorul cuprins:4.11. Capacitatea de procesare a cererilor de portare de către FDCapacitatea de procesare zilnică a cererilor de portare de către un FD va fi de minimum:a) pentru numerele geografice:– București și județul Ilfov: 300– Alte județe: 150– Total (la nivel național): 1.200;b) pentru numerele nongeografice, altele decât cele pentru servicii de comunicații electronice la puncte mobile: 10;c) pentru numerele independente de locație: 800;d) pentru numerele nongeografice pentru servicii de comunicații electronice la puncte mobile: 2.000.Capacitatea de procesare zilnică a unui FD este egală cu volumul de numere solicitate pentru portare cuprinse în cererile de portare (CPF) a numerelor prin intermediul cărora furnizează servicii acest furnizor.Pentru calcularea capacității de procesare zilnică orice tranșă de numere solicitată a fi portată într-o cerere de portare se consideră ca un singur număr.Capacitatea de procesare zilnică este exprimată în BDC printr-un parametru care stabilește limita de numere din cererile de portare transmise zilnic de BDC către un FD (Cp). Toți furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului au obligația de a asigura capacitatea de procesare stabilită de ANCOM în BDC prin intermediul acestui parametru.BDC primește zilnic pentru fiecare FD cereri de portare conținând maximum un număr dublu de numere față de parametrul Cp, restul de cereri de portare fiind respinse. Dacă într-o anumită zi BDC primește cereri de portare destinate unui FD care conțin mai multe numere decât parametrul Cp, cererile primite după atingerea Cp nu se mai transmit în acea zi către FD, fiind stocate într-o coadă de așteptare (c) și transmise în ziua lucrătoare imediat următoare. Aceste cereri sunt luate în considerare (numărate) atunci când BDC stabilește că parametrul Cp pentru ziua următoare a fost atins.În cazul în care pe parcursul a trei zile lucrătoare consecutive media de numere din coada de așteptare (cm) atinge valoarea de minimum 75% din parametrul Cp, ANCOM va crește pentru a patra zi valoarea Cp cu 50%. Pentru ziua imediat următoare celei pentru care Cp a fost astfel crescută, în funcție de efectul ajustării, ANCOM procedează astfel:– dacă volumul de cereri din coada de așteptare scade la mai puțin de 25% din Cp inițial, se revine la situația anterioară;– dacă volumul de cereri din coada de așteptare se situează între 25% și 75% din Cp inițial, se menține noua valoare a Cp;– dacă volumul de cereri din coada de așteptare se menține la peste 75% din Cp inițial, Cp ajustat va fi crescut cu 25% din Cp inițial.Acest mecanism se repetă zilnic până când volumul de cereri din coada de așteptare scade la mai puțin de 25% din Cp inițial, moment în care Cp va fi adus la valoarea inițială.În situația în care ANCOM crește limita de numere din cererile de portare transmise zilnic către cel puțin un FD, programul de lucru al BDC poate fi prelungit, la cererea furnizorilor sau din inițiativa ANCOM.2. La capitolul 5 subcapitolul 5.7 punctul 5.7.4, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) să poată procesa cel puțin 12.000 de numere portate în fiecare zi;3. La capitolul 6 subcapitolul 6.2 punctul 6.2.3, ultimul paragraf se modifică și va avea următorul cuprins:Tarifele prevăzute la art. 19 alin. (2) din Decizia președintelui ANRC nr. 144/EN/2006 se facturează de FD către FA sau, dacă există acord al părților în acest sens, către un terț.4. Anexa 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta decizie.5. Anexa 1a se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta decizie.  +  Articolul VÎn cuprinsul anexei la Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației nr. 3.444/2007 privind adoptarea Condițiilor tehnice și comerciale de implementare a portabilității numerelor, cu modificările ulterioare, acolo unde textul face referire la resurse de numerotație alocate de către Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații sau deținute de către furnizori prin licența de utilizare a resurselor de numerotație, se înțelege că prevederile respective se aplică, dacă este cazul, și situațiilor în care dreptul de utilizare a resurselor de numerotație este dobândit de furnizor prin transfer, cu respectarea reglementărilor în vigoare, iar respectivul furnizor implementează portabilitatea numerelor.  +  Articolul VIPartea finală din anexa nr. 2 la Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 379/2013 privind alocarea și utilizarea numerelor naționale scurte pentru servicii de interes public la nivel național sau pentru servicii de interes general, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 330 din 6 iunie 2013, se modifică și va avea următorul cuprins:Semnătura reprezentantului legal al solicitantului:..................................................................  +  Articolul VIIDecizia președintelui Autorității Naționale pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației nr. 321/2008 privind alocarea și utilizarea unor numere naționale scurte pentru servicii armonizate la nivel european, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 25 aprilie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Prezenta decizie stabilește regulile de administrare la nivel național a unor numere naționale scurte pentru servicii armonizate la nivel european, prevăzute în Planul național de numerotație, adoptat prin Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 375/2013, precum și condițiile specifice în care un furnizor de servicii de comunicații electronice destinate publicului dobândește și își poate exercita dreptul de a utiliza aceste numere, pentru o perioadă limitată....................................................................(3) Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații poate acorda dreptul de utilizare a unor numere naționale scurte pentru servicii armonizate la nivel european, prevăzute în Planul național de numerotație, denumit în continuare PNN, unui furnizor de servicii de comunicații electronice destinate publicului, autorizat în condițiile cap. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare.2. La articolul 2, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În cuprinsul prezentei decizii sunt, de asemenea, aplicabile definițiile relevante prevăzute la art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și la art. 2 alin. (1) din Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 376/2013 privind procedura de solicitare și emitere a licențelor de utilizare a resurselor de numerotație.3. La anexa nr. 1, partea finală se modifică și va avea următorul cuprins:Semnătura reprezentantului legal al solicitantului:....................................................................  +  Articolul VIIIPrezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la 3 zile de la data publicării, cu excepția prevederilor art. IV pct. 1 și 2, care intră în vigoare la data de 1 noiembrie 2015.
  p. Președintele Autorității Naționale
  pentru Administrare și Reglementare în Comunicații,
  Bogdan Iana
  București, 17 august 2015.Nr. 651.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 4 la Decizia nr. 376/2013)
  CERERE-TIP
  de renunțare totală sau parțială la resurse de numerotație
  Solicitantul ........., titular al Licenței de utilizare a resurselor de numerotație nr. ...... din ......., cu sediul/domiciliul în ........., str. ....... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., județul/sectorul ......, codul unic de înregistrare ......., reprezentat legal prin domnul/doamna ......., renunță, începând cu data de ..........*), la dreptul de a utiliza următoarele resurse de numerotație alocate:1. ...............................................................2. ...........................................................**).Anexăm, în original, licența de utilizare a resurselor de numerotație nr. ...... din ...... .Suplimentar, solicitantul având calitatea de titular al dreptului de utilizare a unor resurse tehnice, în conformitate cu Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. ..... din ......, renunță, începând cu data de ........*), la dreptul de a utiliza următoarele resurse tehnice alocate: ........(secțiune opțională).......... ***).Semnătura reprezentantului legal al solicitantului,.................................................... Notă
  ──────────
  *) Cererea de renunțare totală sau parțială produce efecte de la data transmiterii. Solicitantul poate preciza o dată ulterioară.
  **) Se vor preciza, pe categorii de resurse de numerotație, blocurile de numere sau indicativele individuale de selectare a transportatorului la care se renunță. În cazul renunțării totale la dreptul de utilizare a resurselor de numerotație, se va preciza "renunțare totală".
  ***) În cazul renunțării totale la o anumită categorie de resurse tehnice se va preciza "renunțare totală" și categoria de resurse tehnice la care se renunță, iar în cazul renunțării parțiale se vor preciza explicit resursele tehnice la care se renunță, în formatul prevăzut în decizia președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații prin care s-a acordat dreptul de utilizare pentru respectivele resurse tehnice.
  ──────────
   +  Anexa nr. 2(Anexa 1 la Condițiile tehnice și comerciale de implementare a portabilității numerelor)
  CERERE DE PORTARE
  Identificarea cererii*1)
  (nr. de înregistrare, data înregistrării, alte elemente)
  Identificarea solicitantului(Solicitantul trebuie să fie titularul contractului de furnizare a serviciului de comunicații electronice prin intermediul numărului/numerelor pentru care se solicită portarea.)[] Persoană fizică
  Nume și prenume  
  Act de identitate (B.I./C.I./pașaport)  
  Cod numeric personal  
  Domiciliu  
  Cod client (Număr contract de furnizare a serviciului de comunicații electronice)*2)   
  Telefon de contact  
  E-mail*3)  
  Reprezentant (dacă este cazul)
  Nume și prenume  
  Act de identitate  
   B.I./C.I./pașaport)   
  Telefon de contact  
  E-mail*3)  
  [] Persoană juridică
  Denumire  
  Cod unic de înregistrare  
  Sediu  
  Cod client (Număr contract de furnizare a serviciului de comunicații electronice)*2)   
  Telefon de contact  
  Fax*3)  
  Reprezentant legal
  Nume și prenume  
  Act de identitate  
  (B.I./C.I./pașaport)  
  Telefon de contact  
  E-mail*3)  
  Obiectul cererii
  *Numărul/numerele pentru care se solicită portarea*4)    Adresa la care este furnizat serviciul de comunicații electroniceprin intermediul numărului/numerelor pentru care se solicităportarea (după caz) Intervalul de portare*5) Observații*6)      Alte informații*7)     
  Momentul inițial (dată, oră)   Momentul final (dată, oră)   
        
        
        
        
        
  Notă
  *) Se completează în cazul portării numerelor geografice, a numerelor independente de locație și a numerelor nongeografice, altele decât cele pentru servicii de comunicații electronice la puncte mobile, dacă este cazul.
  **)Numărul/ numerelepentru care se solicită portarea*4)   Serie SIM (după caz)    Tip serviciu (cu plata în avans sau ulterioară furnizării serviciului) Intervalul de portare*5) Observații*6)     Alte informații*7)    
  Momentul inițial (dată, oră)  Momentul final (dată, oră) 
         
         
         
         
         
  Notă
  **) Se completează în cazul portării numerelor nongeografice pentru servicii de comunicații electronice la puncte mobile.
  Furnizorul care oferă în prezent serviciul de comunicații electronice destinate publiculuiFurnizorul de servicii de comunicații electronice destinate publicului la care se solicită portarea
  Denumire Denumire 
  Abonatul acceptă portarea parțială^8  
  Abonatul NU acceptă portarea parțială  
  Notă
  *1) Se completează de furnizorul de servicii de comunicații electronice destinate publicului la care se portează numărul.
  *2) Se completează cu numărul contractului numai dacă abonatul nu are cod client.
  *3) Completarea acestei rubrici este opțională.
  *4) Pentru tranșele de numere se vor completa: numărul cu care începe tranșa și numărul cu care se termină tranșa.
  *5) Se completează de furnizorul de servicii de comunicații electronice destinate publicului la care se portează numărul.
  *6) În situația în care termenul de portare este mai mare de 3 zile lucrătoare, furnizorul acceptor va preciza dacă aceasta a fost opțiunea abonatului sau a furnizorului acceptor.
  *7) Se poate preciza tipul de acces (de exemplu, ISDN-BRA, ISDN-PRA, PABX etc.).
  *8) Se completează în cazul cererilor de portare pentru numere multiple.
  Termeni și condiții:1. Solicitantul are un contract în vigoare cu furnizorul de la care se solicită portarea (furnizor donor) pentru furnizarea de servicii de comunicații electronice destinate publicului prin intermediul numărului sau numerelor care fac obiectul acestei cereri.2. Solicitantul nu a transmis o altă cerere de portare, având același obiect, care este nefinalizată.3. Furnizorul care va oferi serviciul de comunicații electronice destinat publicului după portarea numărului (furnizorul acceptor) este mandatat să efectueze demersurile necesare pentru rezilierea contractului dintre solicitant și furnizorul donor prin intermediul numărului/numerelor pentru care se solicită portarea. Furnizorul acceptor este responsabil față de solicitant cu privire la realizarea portării.4. Contractul cu furnizorul donor încetează în momentul finalizării cererii de portare. Rezilierea contractului între solicitant și furnizorul donor se va face cu respectarea condițiilor prevăzute în contractul respectiv. Portarea numărului/numerelor nu aduce atingere obligațiilor abonatului și furnizorului donor rezultate din contractul încheiat, născute și neexecutate anterior încetării acestuia. În cazul serviciilor de telefonie mobilă pentru care plata se realizează în avans, creditul existent în momentul realizării portării nu va putea fi recuperat de către solicitant.5. În urma portării, solicitantul va păstra numărul, iar serviciul va fi oferit de ............. (denumire furnizor acceptor), conform unui contract încheiat pentru furnizarea de servicii de comunicații electronice destinate publicului între furnizorul acceptor și solicitant.6. Furnizorul acceptor va comunica solicitantului, după caz, intervalul de portare și perioada de întrerupere a serviciului sau faptul că portarea nu va putea fi realizată și motivele în acest sens, cel târziu în ziua precedentă momentului inițial al intervalului de portare stabilit prin cerere. În cazul din urmă serviciul de comunicații electronice va fi furnizat în continuare de către furnizorul donor.7. Solicitantul poate renunța la cerere cel mai târziu cu 24 de ore înainte de momentul convenit pentru realizarea portării. În cazul revocării cererii după acest moment, portarea va fi finalizată, urmând să fie inițiat, la cererea abonatului, un nou proces de portare.8. Pentru portarea numărului, solicitantului i se va percepe un tarif de portare în cuantum de........ În situația renunțării la cererea de portare după data-limită stabilită conform pct. 7 și inițierea unei noi cereri de portare, solicitantul va datora atât un tarif de portare furnizorului acceptor, cât și un tarif de portare furnizorului donor (care în urma renunțării la portare devine furnizor acceptor).9. Solicitantul acceptă că există posibilitatea întreruperii temporare a serviciului, în timpul căreia nu vor putea fi originate apeluri, inclusiv apeluri de urgență. Această întrerupere nu poate depăși, de regulă, 3 ore în cazul numerelor nongeografice pentru servicii de comunicații electronice la puncte mobile și 4 ore, în cazul numerelor geografice și al numerelor nongeografice, altele decât cele pentru servicii de comunicații electronice la puncte mobile.10. Solicitantul este de acord cu prelucrarea automată a datelor cu caracter personal, potrivit legislației în vigoare aplicabile, în măsura în care acest lucru este necesar în vederea realizării portării.11. Solicitantul declară că informațiile furnizate prin prezenta cerere sunt complete și corecte.Documente anexate, dacă este cazul:1. copie de pe actul de identitate;2. copie de pe ultima factură emisă de furnizorul donor;3. în cazul reprezentării persoanelor fizice, procura sub semnătură privată în original.           Solicitant/reprezentant Reprezentant furnizor acceptor           Numele și prenumele: ......... Numele și prenumele: .........           Semnătura: .............. Semnătura: .................           Data: ................. Data: ...................Completată în două exemplare, câte unul pentru solicitant și pentru furnizorul acceptor.NOTĂ:Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații prelucrează datele dumneavoastră personale înscrise în cuprinsul cererii de portare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, în scopul realizării procesului de portare. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal. Persoanele vizate de prelucrare își pot exercita drepturile de acces, intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare, printr-o cerere scrisă, semnată și datată, trimisă pe adresa autorității.
   +  Anexa nr. 3(Anexa 1a la Condițiile tehnice și comercialede implementare a portabilității numerelor)
  CERERE DE ANULARE A PORTĂRII
  Identificarea cererii*1)
  (nr. de înregistrare, data înregistrării, alte elemente)
  Identificarea solicitantului(solicitantul trebuie să fie titularul contractului de furnizare a serviciului de comunicații electronice prin intermediul numărului/numerelor pentru care se solicită portarea)[] Persoană fizică
  Nume și prenume  
  Act de identitate (B.I./C.I./pașaport)  
  Cod numeric personal  
  Domiciliu  
  Cod client (Număr contract de furnizare a serviciului de comunicații electronice)*2)   
  Telefon de contact  
  E-mail*3)  
  Reprezentant (dacă este cazul)
  Nume și prenume  
  Act de identitate  
  (B.I./C.I./pașaport)  
  Telefon de contact  
  E-mail*3)  
  [] Persoană juridică
  Denumire  
  Cod unic de înregistrare  
  Sediul  
  Cod client (Număr contract de furnizare a serviciului de comunicații electronice)*2)   
  Telefon de contact  
  Fax*3)  
  Reprezentant legal
  Nume și prenume  
  Act de identitate  
  (B.I./C.I./pașaport)  
  Telefon de contact  
  E-mail*3)  
  Obiectul cererii
  Numărul/numerele pentru care se solicită anulareaportării*4)    Adresa la care este furnizat serviciul de comunicații electronice prin intermediul numărului/numerelor pentru care se solicită portarea/număr cartelă SIM (după caz) Datele de identificareale cererii de portare     Observații      Alte informații      
       
       
  Furnizorul care oferă în prezent serviciul de comunicații electronice destinate publicului   Furnizorul de servicii de comunicații electronice destinate publicului la care s-a solicitat portarea
  Denumire   Denumire  
  Notă
  *1) Se completează de furnizorul de servicii de comunicații electronice destinate publicului la care se portează numărul.
  *2) Se completează cu numărul contractului numai dacă abonatul nu are cod client.
  *3) Completarea acestei rubrici este opțională.
  *4) Pentru tranșele de numere se vor completa: numărul cu care începe tranșa și numărul cu care se termină tranșa.
  Termeni și condiții:1. Furnizorul acceptor este mandatat să efectueze demersurile necesare în vederea anulării cererii de portare.2. În urma anulării cererii de portare, solicitantul va păstra numărul, iar serviciul va fi oferit în continuare de către furnizorul donor.3. Solicitantul poate depune cererea de anulare a portării cel mai târziu cu 24 de ore înainte de momentul convenit pentru realizarea portării. În cazul revocării cererii după acest moment, portarea va fi finalizată, urmând să fie inițiat, la cererea abonatului, un nou proces de portare.4. Solicitantul este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, potrivit legislației în vigoare, în măsura în care acest lucru este necesar pentru anularea cererii de portare.5. Solicitantul declară că informațiile furnizate în prezenta cerere sunt complete și corecte.Documente anexate, dacă este cazul:1. copie de pe actul de identitate;2. copie de pe ultima factură emisă de furnizorul donor;3. în cazul reprezentării persoanelor fizice, procura sub semnătură privată în original.        Solicitant/reprezentant Reprezentant furnizor acceptor        Numele și prenumele: .......... Numele și prenumele: ...........        Semnătura: .................... Semnătura: .....................        Data: ......................... Data: ..........................Completată în două exemplare, câte unul pentru solicitant și pentru furnizorul acceptor.NOTĂ:Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații prelucrează datele dumneavoastră personale înscrise în cuprinsul cererii de anulare a portării, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, în scopul realizării procesului de portare. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal. Persoanele vizate de prelucrare își pot exercita drepturile de acces, intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare, printr-o cerere scrisă, semnată și datată, trimisă pe adresa autorității.
  ----