DECIZIE nr. 651 din 17 august 2015pentru modificarea şi completarea unor reglementări din domeniul resurselor de numerotaţie, resurselor tehnice şi al portabilităţii numerelor
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 august 2015  În temeiul prevederilor art. 3 lit. b) pct. 3, art. 10 alin. (2) pct. 10 şi 27, art. 11 alin. (1) şi (7), respectiv ale art. 12 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (2), art. 41 alin. (3) lit. f) şi alin. (4), art. 45 alin. (2), respectiv ale art. 75 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii emite prezenta decizie.  +  Articolul IDecizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 376/2013 privind procedura de solicitare şi emitere a licenţelor de utilizare a resurselor de numerotaţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 332 din 7 iunie 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 5 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:"e) în vederea alocării unor blocuri de numere pentru servicii de interes general la nivel local din domeniile 0Z = 02 şi 0Z = 03, descrierea serviciilor ce urmează a fi furnizate prin intermediul acestor numere; solicitantul va transmite copii ale antecontractelor sau acordurilor încheiate în vederea furnizării de servicii din această categorie, pentru cel puţin unul dintre numerele aparţinând primului bloc de 10 numere corespunzător unei arii geografice solicitat, precum şi informaţii privind capacitatea în reţea alocată pentru furnizarea acestor servicii;"2. La articolul 5, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) Solicitantul poate specifica o anumită dată ulterioară emiterii LURN pentru intrarea în vigoare a acesteia. Data indicată nu poate depăşi 60 de zile calculate de la data transmiterii la ANCOM a cererii de acordare LURN potrivit prevederilor art. 4 alin. (4)."3. La articolul 15 alineatul (1), literele d) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"d) resursele de numerotaţie nu se pot transfera în mod direct între furnizori fără informarea prealabilă a ANCOM în condiţiile art. 19 alin. (10), cu excepţia portabilităţii numerelor;.................................................................... f) toate blocurile de numere, precum şi, după caz, indicativele de selectare a transportatorului prevăzute într-o LURN trebuie activate în termen de cel mult 12 luni de la data intrării în vigoare a dreptului de utilizare a acestora, titularul LURN având obligaţia de a notifica ANCOM în termen de 30 de zile de la data activării acestora;"4. La articolul 17 alineatul (3), partea introductivă, precum şi literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(3) Cererea va cuprinde semnătura reprezentantului legal al cedentului, fiind însoţită de următoarele documente: a) angajamentul cesionarului cu privire la asumarea tuturor obligaţiilor cuprinse în LURN care conţine resursele de numerotaţie ce urmează a fi cedate, semnat de reprezentantul legal al cesionarului;.................................................................... c) un document semnat de reprezentantul legal al cedentului iniţial din care să rezulte acordul acestuia cu privire la cesionarea subsecventă a uneia sau a mai multora dintre tranşele de numere prevăzute la alin. (4) care fac obiectul cererii de cedare a LURN;"5. La articolul 17, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(7) Dacă informaţiile furnizate nu sunt suficiente, ANCOM poate solicita cedentului sau cesionarului informaţii suplimentare, în termen de 10 zile lucrătoare de la data transmiterii cererii."6. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 19. - (1) Dreptul de utilizare a resurselor de numerotaţie alocate prin licenţă unui furnizor de reţele publice de comunicaţii electronice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului poate fi transferat numai către un furnizor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, după informarea prealabilă a ANCOM şi în condiţiile încheierii unui contract în formă scrisă între cei doi furnizori. (2) Furnizorul căruia i-au fost transferate resurse de numerotaţie nu dobândeşte prerogativa de a transfera altor furnizori numerele pentru care a primit drept de utilizare. Prin convenţie expresă, titularul LURN şi furnizorul căruia i-au fost transferate resurse de numerotaţie pot agrea contrariul. (3) Dreptul de utilizare a numerelor dobândit prin portare nu poate fi transferat. (4) Pot face obiectul transferului numai resurse de numerotaţie din blocurile de numere prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. a) şi lit. c)-f) sub forma unor tranşe de numere consecutive, după cum urmează: a) una sau mai multe tranşe de 100 de numere consecutive din acelaşi bloc, în cazul blocurilor de numere prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. a) şi c); b) una sau mai multe tranşe de 10.000 de numere consecutive din acelaşi bloc, în cazul blocurilor de numere prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. d); c) una sau mai multe tranşe de 1.000 de numere consecutive din acelaşi bloc, în cazul blocurilor de numere prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. e); d) una sau mai multe tranşe de 100 de numere consecutive din acelaşi bloc, în cazul blocurilor de numere prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. f). (5) Prin derogare de la prevederile alin. (4), în cazuri temeinic justificate, pot face obiectul transferului numere individuale. Nu pot fi transferate individual numerele portate. (6) Furnizorul căruia i-au fost transferate resurse de numerotaţie dobândeşte exclusiv drepturile şi obligaţiile prevăzute expres de dispoziţiile legale în vigoare. (7) Titularul LURN şi, dacă este cazul, furnizorul care a dobândit de la acesta prerogativa de a transfera numere, au obligaţia de a se asigura că furnizorul căruia i-au fost transferate resurse de numerotaţie respectă condiţiile privind utilizarea acestora. (8) Titularul LURN are obligaţia de a asigura rutarea apelurilor originate de la numerele transferate şi a apelurilor terminate la aceste numere. (9) Asigurarea serviciului de portabilitate a numerelor transferate în calitate de furnizor donor se va realiza: a) de către furnizorul căruia i-au fost transferate resurse de numerotaţie în situaţia în care acesta alege să implementeze portabilitatea numerelor transferate; b) de către titularul LURN, în situaţia în care furnizorul căruia i-au fost transferate resursele de numerotaţie alege să nu implementeze portabilitatea numerelor transferate. (10) Informarea ANCOM prevăzută la alin. (1) se realizează prin transmiterea unei adrese semnate de reprezentantul legal al titularului LURN sau, dacă este cazul, al furnizorului care a dobândit de la acesta prerogativa de a transfera numere şi, respectiv, al furnizorului căruia urmează a-i fi transferate resursele de numerotaţie, cu cel puţin 15 zile înainte de data încheierii contractului între părţi şi va cuprinde: a) datele de identificare ale titularului LURN sau, dacă este cazul, ale furnizorului care a dobândit de la acesta prerogativa de a transfera numere; în acest din urmă caz se va anexa şi contractul prin care a fost dobândită prerogativa de a transfera numere; b) datele de identificare ale furnizorului căruia urmează a-i fi transferate resursele de numerotaţie; c) resursele de numerotaţie ce urmează a fi transferate; d) data estimativă a transferului; e) descrierea serviciului care va fi furnizat prin intermediul resurselor de numerotaţie transferate; f) o copie a contractului titularului LURN de acces la reţeaua unui furnizor de reţele publice mobile în cazul transferului unor resurse de numerotaţie prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. e); g) descrierea modalităţii de implementare a portabilităţii numerelor care urmează a fi transferate. (11) Orice modificare a datelor transmise potrivit alin. (10) va fi comunicată ANCOM în termen de 10 de zile de la data apariţiei acesteia. Dacă este necesar, ANCOM poate solicita părţilor informaţii şi clarificări suplimentare. (12) În termen de 10 zile de la data transmiterii informării, ANCOM va comunica părţilor dacă sunt sau nu îndeplinite condiţiile pentru realizarea transferului. (13) Dreptul de utilizare a resurselor de numerotaţie alocate nu poate fi transferat dacă: a) persoana către care se intenţionează a se realiza transferul dreptului de utilizare a resurselor de numerotaţie nu are calitatea de furnizor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului ori nu este autorizată pentru furnizarea serviciilor corespunzătoare de comunicaţii electronice destinate publicului; b) se încalcă oricare din celelalte condiţii, prevăzute la alin. (1)-(5), în care pot fi transferate resursele de numerotaţie; c) persoana către care se intenţionează a se realiza transferul dreptului de utilizare a resurselor de numerotaţie se găseşte în situaţia prevăzută la art. 23 alin. (3); d) titularul LURN, furnizorul care a dobândit de la acesta prerogativa de a transfera numere sau furnizorul căruia urmează a-i fi transferate resursele de numerotaţie are debite scadente aferente tarifului de utilizare a resurselor de numerotaţie alocate, stabilit de ANCOM, precum şi eventuale majorări de întârziere aferente acestuia; e) în urma transferului se încalcă condiţiile de utilizare a resurselor de numerotaţie transferate."7. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 20. - (1) În cazul nerespectării de către furnizorul căruia i-au fost transferate resurse de numerotaţie a obligaţiilor care, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, îi revin în legătură cu acestea, la solicitarea ANCOM şi în termenul stabilit de aceasta, titularul LURN sau, dacă este cazul, furnizorul care a dobândit de la acesta prerogativa de a transfera numere, are obligaţia de a lua toate măsurile necesare în scopul redobândirii dreptului de utilizare a resurselor de numerotaţie transferate. (2) După expirarea termenului stabilit potrivit alin. (1), titularul LURN sau, dacă este cazul, furnizorul care a dobândit de la acesta prerogativa de a transfera numere, va fi ţinut responsabil pentru orice încălcare a condiţiilor de utilizare a resurselor de numerotaţie care au fost transferate. (3) În termen de 10 zile de la data încetării, în orice mod, a contractului privind transferul unor resurse de numerotaţie, titularul LURN sau, dacă este cazul, furnizorul care a dobândit de la acesta prerogativa de a transfera numere are obligaţia de a informa ANCOM cu privire la acest fapt."8. La articolul 22, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Cererea de renunţare parţială sau totală la dreptul de utilizare a resurselor de numerotaţie prevăzute în LURN va fi transmisă ANCOM de către titularul LURN prin completarea formularului prevăzut în anexa nr. 4. Prin aceeaşi cerere se poate renunţa, parţial sau total, la dreptul de utilizare a resurselor tehnice acordat potrivit Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 380/2013 privind alocarea şi utilizarea unor resurse tehnice. Cererea produce efecte de la data transmiterii către ANCOM, determinată conform art. 4 alin. (4), cu excepţia cazului în care titularul LURN precizează o dată ulterioară."9. La anexa nr. 1, partea finală se modifică şi va avea următorul cuprins:"Semnătura reprezentantului legal al solicitantului:..................................................................."10. Anexa nr. 4 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta decizie.  +  Articolul IIDecizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 380/2013 privind alocarea şi utilizarea unor resurse tehnice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 330 din 6 iunie 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) RN se alocă: a) furnizorilor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului (inclusiv MVNO) care au dobândit, prin licenţă sau prin transfer, dreptul de a utiliza resurse de numerotaţie; b) furnizorilor care găzduiesc pe reţea cel puţin un furnizor dintre cei prevăzuţi la lit. a) în scopul ca acesta din urmă să implementeze portabilitatea numerelor. (2) Un furnizor dintre cei prevăzuţi la alin. (1) poate beneficia de dreptul de a utiliza, de regulă, un singur număr de rutare. (3) Unui furnizor dintre cei prevăzuţi la alin. (1) lit. a) i se poate acorda dreptul de a utiliza mai multe RN, cu respectarea criteriilor speciale prevăzute la art. 17 alin. (5), în următoarele cazuri: a) a dobândit, prin licenţă sau prin transfer, dreptul de a utiliza mai multe categorii de resurse de numerotaţie; b) numărul de rutare identifică un comutator de reţea. (4) Unui furnizor dintre cei prevăzuţi la alin. (1) lit. b) i se poate acorda dreptul de a utiliza mai multe RN, cu respectarea criteriilor speciale prevăzute la art. 17 alin. (5), în următoarele cazuri: a) furnizorul găzduit a dobândit, prin licenţă sau prin transfer, dreptul de a utiliza mai multe categorii de resurse de numerotaţie; b) furnizorul găzduieşte pe reţea mai mult de un furnizor dintre cei prevăzuţi la alin. (1) lit. a), pentru ca fiecare dintre aceştia să implementeze portabilitatea numerelor; c) numărul de rutare identifică un comutator de reţea. (5) RN, împreună cu numărul director (DN), asigură informaţia completă de rutare a apelurilor sau a altor mesaje către numere portate."2. La articolul 15, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Solicitantul nu poate preciza în cererea de acordare a resurselor tehnice un anumit format al acestor resurse."3. La articolul 17, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) Criteriile speciale de analizare a cererilor privind acordarea RN sunt următoarele: a) furnizorilor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului furnizate prin intermediul reţelelor publice fixe care utilizează tehnologia PSTN sau ISDN, care au dobândit, prin licenţă sau prin transfer, dreptul de a utiliza numere geografice sau numere independente de locaţie din domeniul 0Z = 02 şi 0Z = 03, li se va putea acorda dreptul de a utiliza unul sau mai multe RN; b) furnizorilor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului furnizate prin intermediul reţelelor publice fixe care utilizează tehnologie IP, precum şi altor furnizori de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, care au dobândit, prin licenţă sau prin transfer, dreptul de a utiliza numere geografice sau numere independente de locaţie din domeniul 0Z = 02 şi 0Z = 03, li se va putea acorda dreptul de a utiliza un singur RN; c) furnizorilor de servicii de comunicaţii electronice care au dobândit, prin licenţă sau prin transfer, dreptul de a utiliza resurse de numerotaţie din mai multe categorii de resurse de numerotaţie li se poate aloca fie un singur RN pentru toate categoriile de resurse de numerotaţie, fie câte un RN pentru fiecare categorie de resurse de numerotaţie, prevederile lit. a) aplicându-se în mod corespunzător; pentru numerele geografice de 6 cifre se poate aloca un RN distinct faţă de cel asociat numerelor geografice de 9 cifre; d) furnizorilor prevăzuţi la art. 14 alin. (1) lit. b) li se va putea acorda dreptul de utilizare pentru unul sau mai multe RN, prin aplicarea în mod corespunzător a criteriilor prevăzute la lit. a)-c) pentru fiecare dintre furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului găzduiţi pe reţea."4. La articolul 25, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Cesiunea RN alocat potrivit prevederilor art. 14 alin. (1) lit. b) se poate realiza numai către: a) furnizorul de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului (inclusiv MVNO) în considerarea căruia a fost acordat dreptul de utilizare a RN respectiv; b) un alt furnizor care va găzdui pe reţea furnizorul prevăzut la lit. a)."5. La articolul 25, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) Cererea va cuprinde semnătura reprezentantului legal al cedentului, fiind însoţită de angajamentul cesionarului cu privire la asumarea tuturor obligaţiilor cuprinse în decizia preşedintelui ANCOM de acordare a dreptului de utilizare a unor resurse tehnice, semnat de reprezentantul legal al cesionarului."6. La articolul 25 alineatul (9), litera b) se abrogă.7. După articolul 29 se introduce un nou articol, articolul 29^1, cu următorul cuprins:"Art. 29^1. - (1) Dreptul de utilizare a unui RN acordat în considerarea unui furnizor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului (inclusiv MVNO), potrivit prevederilor art. 14 alin. (1) lit. b), se suspendă de drept: a) de la data la care a încetat găzduirea pe reţea a furnizorului de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului (inclusiv MVNO); b) de la data la care furnizorul de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului (inclusiv MVNO) a dobândit de la ANCOM dreptul de a utiliza un RN. (2) Suspendarea încetează de la data la care s-a comunicat acordul ANCOM ca respectivul RN să fie utilizat în considerarea unui alt furnizor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului (inclusiv MVNO). (3) Dacă în termen de 6 luni de la data apariţiei cauzei de suspendare nu s-a solicitat ANCOM emiterea acordului prevăzut la alin. (2) sau acesta nu a fost obţinut, dreptul de utilizare a respectivului RN încetează de drept."8. După articolul 34 se introduce un nou articol, articolul 34^1, cu următorul cuprins:"Art. 34^1. - (1) Titularii dreptului de a utiliza RN, care găzduiesc pe reţea furnizori dintre cei prevăzuţi la art. 14 alin. (1) lit. a), vor notifica ANCOM, până cel târziu la data de 31 decembrie 2015, dacă este cazul, următoarele: a) RN destinate implementării portabilităţii numerelor de către furnizorii găzduiţi; b) numele/denumirea respectivilor furnizori găzduiţi; c) resursele de numerotaţie cărora le sunt asociate fiecare dintre RN precizate la lit. a). (2) Notificarea prevăzută la alin. (1) produce efectele juridice precizate la alin. (3) numai în măsura în care sunt respectate dispoziţiile art. 14 alin. (4) şi ale art. 17 alin. (5) lit. d). (3) De la data transmiterii notificării prevăzute la alin. (1) RN indicate de către titular dobândesc acelaşi statut juridic cu cele alocate potrivit prevederilor art. 14 alin. (1) lit. b)."9. La anexa nr. 1 litera F, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu următorul cuprins:"1^1. Calitatea pentru care se solicită acordarea dreptului de utilizare:[] Titular LURN nr. .............[] Beneficiar al dreptului de utilizare a unor resurse de numerotaţie ca urmare a transferului notificat la ANCOM prin adresa nr. ........................[] Furnizor care găzduieşte pe reţea următorii furnizori de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului (inclusiv MVNO): a) b) c)...în scopul ca acesta/aceştia să implementeze portabilitatea numerelor"10. La anexa nr. 1, partea finală se modifică şi va avea următorul cuprins:"Semnătura reprezentantului legal al solicitantului:................................................................"11. La anexa nr. 2, partea finală se modifică şi va avea următorul cuprins:"Semnătura reprezentantului legal al solicitantului:................................................................"12. La anexa nr. 3, partea finală se modifică şi va avea următorul cuprins:"Semnătura reprezentantului legal al solicitantului:................................................................"  +  Articolul IIIDecizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii nr. 144/EN/2006 privind implementarea portabilităţii numerelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 19 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (1), literele d) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"d) furnizor donor iniţial - furnizorul de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului care are dreptul de a utiliza, în calitate de titular al unei licenţe de utilizare a resurselor de numerotaţie sau de beneficiar al unui transfer care implementează portabilitatea numerelor, numărul ce se solicită a fi portat, respectiv blocul sau tranşa de numere conţinând numărul ce se solicită a fi portat;.................................................................... f) furnizor acceptor - furnizorul de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului la care se portează un număr dintr-un bloc sau dintr-o tranşă de numere pe care alt furnizor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului are dreptul de a le utiliza;"2. La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, autorizaţi în condiţiile cap. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare, care au dobândit dreptul de a utiliza resurse de numerotaţie, au obligaţia de a oferi abonaţilor lor, la cerere, portabilitatea numerelor geografice sau nongeografice, după caz."3. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) În cazul încetării dreptului furnizorului donor iniţial de a utiliza un anumit număr portat, furnizorul acceptor şi abonatul acestuia au dreptul de a utiliza în continuare acest număr, dacă este posibil din punct de vedere tehnic, până la încetarea furnizării serviciului de către furnizorul acceptor prin intermediul numărului respectiv. (2) În cazul încetării dreptului beneficiarului unui transfer, care implementează portabilitatea numerelor, de a utiliza o tranşă de numere conţinând numere portate, titularul licenţei de utilizare a resurselor de numerotaţie aferent respectivei tranşe devine furnizor donor iniţial. (3) În situaţia în care ANCOM realocă, prin licenţa de utilizare a resurselor de numerotaţie, blocul de numere care conţine numărul portat, titularul licenţei de utilizare a resurselor de numerotaţie va fi considerat furnizor donor iniţial. (4) În situaţia în care titularul unei licenţe de utilizare a resurselor de numerotaţie conţinând blocul realocat de către ANCOM potrivit alin. (3) transferă o tranşă conţinând numere portate unui furnizor de servicii de comunicaţii electronice care implementează portabilitatea numerelor, atunci acesta din urmă va fi considerat furnizor donor iniţial."4. La articolul 23, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Grupul de lucru prevăzut la alin. (1) este format din reprezentanţi ai furnizorilor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, care au dobândit dreptul de a utiliza resurse de numerotaţie şi au asignat abonaţilor numere, altele decât cele prevăzute cu titlu de excepţie la art. 4, precum şi ai ANCOM, fiind coordonat de un specialist desemnat de preşedintele ANCOM."  +  Articolul IVAnexa la Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 3.444/2007 privind adoptarea Condiţiilor tehnice şi comerciale de implementare a portabilităţii numerelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 şi 44 bis din 18 ianuarie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La capitolul 4, subcapitolul 4.11 se modifică şi va avea următorul cuprins:"4.11. Capacitatea de procesare a cererilor de portare de către FDCapacitatea de procesare zilnică a cererilor de portare de către un FD va fi de minimum: a) pentru numerele geografice:- Bucureşti şi judeţul Ilfov: 300- Alte judeţe: 150- Total (la nivel naţional): 1.200; b) pentru numerele nongeografice, altele decât cele pentru servicii de comunicaţii electronice la puncte mobile: 10; c) pentru numerele independente de locaţie: 800; d) pentru numerele nongeografice pentru servicii de comunicaţii electronice la puncte mobile: 2.000.Capacitatea de procesare zilnică a unui FD este egală cu volumul de numere solicitate pentru portare cuprinse în cererile de portare (CPF) a numerelor prin intermediul cărora furnizează servicii acest furnizor.Pentru calcularea capacităţii de procesare zilnică orice tranşă de numere solicitată a fi portată într-o cerere de portare se consideră ca un singur număr.Capacitatea de procesare zilnică este exprimată în BDC printr-un parametru care stabileşte limita de numere din cererile de portare transmise zilnic de BDC către un FD (Cp). Toţi furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului au obligaţia de a asigura capacitatea de procesare stabilită de ANCOM în BDC prin intermediul acestui parametru.BDC primeşte zilnic pentru fiecare FD cereri de portare conţinând maximum un număr dublu de numere faţă de parametrul Cp, restul de cereri de portare fiind respinse. Dacă într-o anumită zi BDC primeşte cereri de portare destinate unui FD care conţin mai multe numere decât parametrul Cp, cererile primite după atingerea Cp nu se mai transmit în acea zi către FD, fiind stocate într-o coadă de aşteptare (c) şi transmise în ziua lucrătoare imediat următoare. Aceste cereri sunt luate în considerare (numărate) atunci când BDC stabileşte că parametrul Cp pentru ziua următoare a fost atins.În cazul în care pe parcursul a trei zile lucrătoare consecutive media de numere din coada de aşteptare (cm) atinge valoarea de minimum 75% din parametrul Cp, ANCOM va creşte pentru a patra zi valoarea Cp cu 50%. Pentru ziua imediat următoare celei pentru care Cp a fost astfel crescută, în funcţie de efectul ajustării, ANCOM procedează astfel:- dacă volumul de cereri din coada de aşteptare scade la mai puţin de 25% din Cp iniţial, se revine la situaţia anterioară;- dacă volumul de cereri din coada de aşteptare se situează între 25% şi 75% din Cp iniţial, se menţine noua valoare a Cp;- dacă volumul de cereri din coada de aşteptare se menţine la peste 75% din Cp iniţial, Cp ajustat va fi crescut cu 25% din Cp iniţial.Acest mecanism se repetă zilnic până când volumul de cereri din coada de aşteptare scade la mai puţin de 25% din Cp iniţial, moment în care Cp va fi adus la valoarea iniţială.În situaţia în care ANCOM creşte limita de numere din cererile de portare transmise zilnic către cel puţin un FD, programul de lucru al BDC poate fi prelungit, la cererea furnizorilor sau din iniţiativa ANCOM."2. La capitolul 5 subcapitolul 5.7 punctul 5.7.4, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:"d) să poată procesa cel puţin 12.000 de numere portate în fiecare zi;"3. La capitolul 6 subcapitolul 6.2 punctul 6.2.3, ultimul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:"Tarifele prevăzute la art. 19 alin. (2) din Decizia preşedintelui ANRC nr. 144/EN/2006 se facturează de FD către FA sau, dacă există acord al părţilor în acest sens, către un terţ."4. Anexa 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta decizie.5. Anexa 1a se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta decizie.  +  Articolul VÎn cuprinsul anexei la Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 3.444/2007 privind adoptarea Condiţiilor tehnice şi comerciale de implementare a portabilităţii numerelor, cu modificările ulterioare, acolo unde textul face referire la resurse de numerotaţie alocate de către Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii sau deţinute de către furnizori prin licenţa de utilizare a resurselor de numerotaţie, se înţelege că prevederile respective se aplică, dacă este cazul, şi situaţiilor în care dreptul de utilizare a resurselor de numerotaţie este dobândit de furnizor prin transfer, cu respectarea reglementărilor în vigoare, iar respectivul furnizor implementează portabilitatea numerelor.  +  Articolul VIPartea finală din anexa nr. 2 la Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 379/2013 privind alocarea şi utilizarea numerelor naţionale scurte pentru servicii de interes public la nivel naţional sau pentru servicii de interes general, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 330 din 6 iunie 2013, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Semnătura reprezentantului legal al solicitantului:.................................................................."  +  Articolul VIIDecizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 321/2008 privind alocarea şi utilizarea unor numere naţionale scurte pentru servicii armonizate la nivel european, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 25 aprilie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Prezenta decizie stabileşte regulile de administrare la nivel naţional a unor numere naţionale scurte pentru servicii armonizate la nivel european, prevăzute în Planul naţional de numerotaţie, adoptat prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 375/2013, precum şi condiţiile specifice în care un furnizor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului dobândeşte şi îşi poate exercita dreptul de a utiliza aceste numere, pentru o perioadă limitată.................................................................... (3) Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii poate acorda dreptul de utilizare a unor numere naţionale scurte pentru servicii armonizate la nivel european, prevăzute în Planul naţional de numerotaţie, denumit în continuare PNN, unui furnizor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, autorizat în condiţiile cap. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare."2. La articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În cuprinsul prezentei decizii sunt, de asemenea, aplicabile definiţiile relevante prevăzute la art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi la art. 2 alin. (1) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 376/2013 privind procedura de solicitare şi emitere a licenţelor de utilizare a resurselor de numerotaţie."3. La anexa nr. 1, partea finală se modifică şi va avea următorul cuprins:"Semnătura reprezentantului legal al solicitantului:...................................................................."  +  Articolul VIIIPrezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 3 zile de la data publicării, cu excepţia prevederilor art. IV pct. 1 şi 2, care intră în vigoare la data de 1 noiembrie 2015.

  p. Preşedintele Autorităţii Naţionale

  pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii,

  Bogdan Iana
  Bucureşti, 17 august 2015.Nr. 651.  +  Anexa 1(Anexa nr. 4 la Decizia nr. 376/2013)CERERE-TIPde renunţare totală sau parţială la resurse de numerotaţieSolicitantul ........., titular al Licenţei de utilizare a resurselor de numerotaţie nr. ...... din ......., cu sediul/domiciliul în ........., str. ....... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ......, codul unic de înregistrare ......., reprezentat legal prin domnul/doamna ......., renunţă, începând cu data de ..........*), la dreptul de a utiliza următoarele resurse de numerotaţie alocate:1. ...............................................................2. ...........................................................**).Anexăm, în original, licenţa de utilizare a resurselor de numerotaţie nr. ...... din ...... .Suplimentar, solicitantul având calitatea de titular al dreptului de utilizare a unor resurse tehnice, în conformitate cu Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. ..... din ......, renunţă, începând cu data de ........*), la dreptul de a utiliza următoarele resurse tehnice alocate: ........(secţiune opţională).......... ***).Semnătura reprezentantului legal al solicitantului,.................................................... Notă

  ──────────

  *) Cererea de renunţare totală sau parţială produce efecte de la data transmiterii. Solicitantul poate preciza o dată ulterioară.

  **) Se vor preciza, pe categorii de resurse de numerotaţie, blocurile de numere sau indicativele individuale de selectare a transportatorului la care se renunţă. În cazul renunţării totale la dreptul de utilizare a resurselor de numerotaţie, se va preciza "renunţare totală".

  ***) În cazul renunţării totale la o anumită categorie de resurse tehnice se va preciza "renunţare totală" şi categoria de resurse tehnice la care se renunţă, iar în cazul renunţării parţiale se vor preciza explicit resursele tehnice la care se renunţă, în formatul prevăzut în decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii prin care s-a acordat dreptul de utilizare pentru respectivele resurse tehnice.

  ──────────
   +  Anexa 2(Anexa 1 la Condiţiile tehnice şi comerciale de implementare a portabilităţii numerelor)CERERE DE PORTAREIdentificarea cererii*1)┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐│(nr. de înregistrare, data înregistrării, alte elemente) │└────────────────────────────────────────────────────────────────┘Identificarea solicitantului(Solicitantul trebuie să fie titularul contractului de furnizare a serviciului de comunicaţii electronice prin intermediul numărului/numerelor pentru care se solicită portarea.)[] Persoană fizică┌──────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┐│Nume şi prenume │ │├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤│Act de identitate (B.I./C.I./paşaport) │ │├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤│Cod numeric personal │ │├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤│Domiciliu │ │├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤│Cod client (Număr contract de furnizare a │ ││serviciului de comunicaţii electronice)*2) │ │├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤│Telefon de contact │ │├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤│E-mail*3) │ │├──────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┤│Reprezentant (dacă este cazul) │├──────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┤│Nume şi prenume │ │├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤│Act de identitate │ │├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤│ │ ││B.I./C.I./paşaport) │ │├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤│Telefon de contact │ │├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤│E-mail*3) │ │└──────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┘[] Persoană juridică┌──────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┐│Denumire │ │├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤│Cod unic de înregistrare │ │├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤│Sediu │ │├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤│Cod client (Număr contract de furnizare a │ ││serviciului de comunicaţii electronice)*2) │ │├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤│Telefon de contact │ │├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤│Fax*3) │ │├──────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┤│Reprezentant legal │├──────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┤│Nume şi prenume │ │├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤│Act de identitate │ │├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤│(B.I./C.I./paşaport) │ │├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤│Telefon de contact │ │├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤│E-mail*3) │ │└──────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┘Obiectul cererii*Font 8*┌────────────────────┬───────────────────────┬────────────────────────┬─────────────┬──────────────────┐│*Numărul/numerele │Adresa la care este │Intervalul de portare*5)│ │ ││pentru care se │furnizat serviciul de ├───────────┬────────────┤Observaţii*6)│Alte informaţii*7)││solicită portarea*4)│comunicaţii electronice│ Momentul │ Momentul │ │ ││ │prin intermediul │ iniţial │ final │ │ ││ │numărului/numerelor │(dată, oră)│(dată, oră) │ │ ││ │pentru care se solicită│ │ │ │ ││ │portarea (după caz) │ │ │ │ │├────────────────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼──────────────────┤├────────────────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼──────────────────┤├────────────────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼──────────────────┤├────────────────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼──────────────────┤├────────────────────┼───────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼──────────────────┤└────────────────────┴───────────────────────┴───────────┴────────────┴─────────────┴──────────────────┘ Notă

  ──────────

  *) Se completează în cazul portării numerelor geografice, a numerelor independente de locaţie şi a numerelor nongeografice, altele decât cele pentru servicii de comunicaţii electronice la puncte mobile, dacă este cazul.

  ──────────
  *Font 8*┌────────────────────┬──────────┬─────────────┬────────────────────────┬─────────────┬──────────────────┐│**)Numărul/ numerele│Serie SIM │Tip serviciu │Intervalul de portare*5)│ │ ││pentru care se │(după caz)│(cu plata în ├───────────┬────────────┤Observaţii*6)│Alte informaţii*7)││solicită portarea*4)│ │avans sau │ Momentul │ Momentul │ │ ││ │ │ulterioară │ iniţial │ final │ │ ││ │ │furnizării │(dată, oră)│ (dată, oră)│ │ ││ │ │serviciului) │ │ │ │ │├────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼──────────────────┤├────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼──────────────────┤├────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼──────────────────┤├────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼──────────────────┤├────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼──────────────────┤└────────────────────┴──────────┴─────────────┴───────────┴────────────┴─────────────┴──────────────────┘ Notă

  ──────────

  **) Se completează în cazul portării numerelor nongeografice pentru servicii de comunicaţii electronice la puncte mobile.

  ──────────
  *Font 8*┌──────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐│Furnizorul care oferă în prezent serviciul│Furnizorul de servicii de comunicaţii electronice ││de comunicaţii electronice destinate │destinate publicului la care se solicită portarea ││publicului │ │├──────────────────────┬───────────────────┼────────────────────┬─────────────────────────────┘│ Denumire │ │ Denumire │├──────────────────────┴───────────────────┼────────────────────┤│Abonatul acceptă portarea parţială8 │ │├──────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│Abonatul NU acceptă portarea parţială │ │└──────────────────────────────────────────┴────────────────────┘ Notă

  ──────────

  *1) Se completează de furnizorul de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului la care se portează numărul.

  *2) Se completează cu numărul contractului numai dacă abonatul nu are cod client.

  *3) Completarea acestei rubrici este opţională.

  *4) Pentru tranşele de numere se vor completa: numărul cu care începe tranşa şi numărul cu care se termină tranşa.

  *5) Se completează de furnizorul de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului la care se portează numărul.

  *6) În situaţia în care termenul de portare este mai mare de 3 zile lucrătoare, furnizorul acceptor va preciza dacă aceasta a fost opţiunea abonatului sau a furnizorului acceptor.

  *7) Se poate preciza tipul de acces (de exemplu, ISDN-BRA, ISDN-PRA, PABX etc.).

  *8) Se completează în cazul cererilor de portare pentru numere multiple.

  ──────────
  Termeni şi condiţii:1. Solicitantul are un contract în vigoare cu furnizorul de la care se solicită portarea (furnizor donor) pentru furnizarea de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului prin intermediul numărului sau numerelor care fac obiectul acestei cereri.2. Solicitantul nu a transmis o altă cerere de portare, având acelaşi obiect, care este nefinalizată.3. Furnizorul care va oferi serviciul de comunicaţii electronice destinat publicului după portarea numărului (furnizorul acceptor) este mandatat să efectueze demersurile necesare pentru rezilierea contractului dintre solicitant şi furnizorul donor prin intermediul numărului/numerelor pentru care se solicită portarea. Furnizorul acceptor este responsabil faţă de solicitant cu privire la realizarea portării.4. Contractul cu furnizorul donor încetează în momentul finalizării cererii de portare. Rezilierea contractului între solicitant şi furnizorul donor se va face cu respectarea condiţiilor prevăzute în contractul respectiv. Portarea numărului/numerelor nu aduce atingere obligaţiilor abonatului şi furnizorului donor rezultate din contractul încheiat, născute şi neexecutate anterior încetării acestuia. În cazul serviciilor de telefonie mobilă pentru care plata se realizează în avans, creditul existent în momentul realizării portării nu va putea fi recuperat de către solicitant.5. În urma portării, solicitantul va păstra numărul, iar serviciul va fi oferit de ............. (denumire furnizor acceptor), conform unui contract încheiat pentru furnizarea de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului între furnizorul acceptor şi solicitant.6. Furnizorul acceptor va comunica solicitantului, după caz, intervalul de portare şi perioada de întrerupere a serviciului sau faptul că portarea nu va putea fi realizată şi motivele în acest sens, cel târziu în ziua precedentă momentului iniţial al intervalului de portare stabilit prin cerere. În cazul din urmă serviciul de comunicaţii electronice va fi furnizat în continuare de către furnizorul donor.7. Solicitantul poate renunţa la cerere cel mai târziu cu 24 de ore înainte de momentul convenit pentru realizarea portării. În cazul revocării cererii după acest moment, portarea va fi finalizată, urmând să fie iniţiat, la cererea abonatului, un nou proces de portare.8. Pentru portarea numărului, solicitantului i se va percepe un tarif de portare în cuantum de........ În situaţia renunţării la cererea de portare după data-limită stabilită conform pct. 7 şi iniţierea unei noi cereri de portare, solicitantul va datora atât un tarif de portare furnizorului acceptor, cât şi un tarif de portare furnizorului donor (care în urma renunţării la portare devine furnizor acceptor).9. Solicitantul acceptă că există posibilitatea întreruperii temporare a serviciului, în timpul căreia nu vor putea fi originate apeluri, inclusiv apeluri de urgenţă. Această întrerupere nu poate depăşi, de regulă, 3 ore în cazul numerelor nongeografice pentru servicii de comunicaţii electronice la puncte mobile şi 4 ore, în cazul numerelor geografice şi al numerelor nongeografice, altele decât cele pentru servicii de comunicaţii electronice la puncte mobile.10. Solicitantul este de acord cu prelucrarea automată a datelor cu caracter personal, potrivit legislaţiei în vigoare aplicabile, în măsura în care acest lucru este necesar în vederea realizării portării.11. Solicitantul declară că informaţiile furnizate prin prezenta cerere sunt complete şi corecte.Documente anexate, dacă este cazul:1. copie de pe actul de identitate;2. copie de pe ultima factură emisă de furnizorul donor;3. în cazul reprezentării persoanelor fizice, procura sub semnătură privată în original.           Solicitant/reprezentant Reprezentant furnizor acceptor           Numele şi prenumele: ......... Numele şi prenumele: .........           Semnătura: .............. Semnătura: .................           Data: ................. Data: ...................Completată în două exemplare, câte unul pentru solicitant şi pentru furnizorul acceptor.NOTĂ:Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii prelucrează datele dumneavoastră personale înscrise în cuprinsul cererii de portare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul realizării procesului de portare. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal. Persoanele vizate de prelucrare îşi pot exercita drepturile de acces, intervenţie şi de opoziţie în condiţiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, trimisă pe adresa autorităţii.
   +  Anexa 3(Anexa 1a la Condiţiile tehnice şi comercialede implementare a portabilităţii numerelor)CERERE DE ANULARE A PORTĂRIIIdentificarea cererii*1)┌──────────────────────────────────────────────────────────┐│(nr. de înregistrare, data înregistrării, alte elemente) │└──────────────────────────────────────────────────────────┘Identificarea solicitantului(solicitantul trebuie să fie titularul contractului de furnizare a serviciului de comunicaţii electronice prin intermediul numărului/numerelor pentru care se solicită portarea)[] Persoană fizică┌────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────┐│Nume şi prenume │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│Act de identitate (B.I./C.I./paşaport) │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│Cod numeric personal │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│Domiciliu │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│Cod client (Număr contract de furnizare a │ ││serviciului de comunicaţii electronice)*2) │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│Telefon de contact │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│E-mail*3) │ │├────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────┤│Reprezentant (dacă este cazul) │├────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────┤│Nume şi prenume │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│Act de identitate │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│(B.I./C.I./paşaport) │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│Telefon de contact │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│E-mail*3) │ │└────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────┘[] Persoană juridică┌────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────┐│Denumire │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│Cod unic de înregistrare │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│Sediul │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│Cod client (Număr contract de furnizare a │ ││serviciului de comunicaţii electronice)*2) │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│Telefon de contact │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│Fax*3) │ │├────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────┤│Reprezentant legal │├────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────┤│Nume şi prenume │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│Act de identitate │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│(B.I./C.I./paşaport) │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│Telefon de contact │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│E-mail*3) │ │└────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────┘Obiectul cererii*Font 8*┌─────────────────┬───────────────────────────┬──────────────────────┬──────────┬───────────────┐│Numărul/numerele │Adresa la care este │Datele de identificare│Observaţii│Alte informaţii││pentru care se │furnizat serviciul de │ale cererii de portare│ │ ││solicită anularea│comunicaţii electronice │ │ │ ││portării*4) │prin intermediul numărului/│ │ │ ││ │numerelor pentru care se │ │ │ ││ │solicită portarea/număr │ │ │ ││ │cartelă SIM (după caz) │ │ │ │├─────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────────┤├─────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────────┤└─────────────────┴───────────────────────────┴──────────────────────┴──────────┴───────────────┘┌──────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐│Furnizorul care oferă în prezent serviciul de │Furnizorul de servicii de ││comunicaţii electronice destinate publicului │comunicaţii electronice ││ │destinate publicului la care ││ │s-a solicitat portarea │├────────────┬─────────────────────────────────┼─────────────┬─────────────────┤│Denumire │ │ Denumire │ │└────────────┴─────────────────────────────────┴─────────────┴─────────────────┘ Notă

  ──────────

  *1) Se completează de furnizorul de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului la care se portează numărul.

  *2) Se completează cu numărul contractului numai dacă abonatul nu are cod client.

  *3) Completarea acestei rubrici este opţională.

  *4) Pentru tranşele de numere se vor completa: numărul cu care începe tranşa şi numărul cu care se termină tranşa.

  ──────────
  Termeni şi condiţii:1. Furnizorul acceptor este mandatat să efectueze demersurile necesare în vederea anulării cererii de portare.2. În urma anulării cererii de portare, solicitantul va păstra numărul, iar serviciul va fi oferit în continuare de către furnizorul donor.3. Solicitantul poate depune cererea de anulare a portării cel mai târziu cu 24 de ore înainte de momentul convenit pentru realizarea portării. În cazul revocării cererii după acest moment, portarea va fi finalizată, urmând să fie iniţiat, la cererea abonatului, un nou proces de portare.4. Solicitantul este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, potrivit legislaţiei în vigoare, în măsura în care acest lucru este necesar pentru anularea cererii de portare.5. Solicitantul declară că informaţiile furnizate în prezenta cerere sunt complete şi corecte.Documente anexate, dacă este cazul:1. copie de pe actul de identitate;2. copie de pe ultima factură emisă de furnizorul donor;3. în cazul reprezentării persoanelor fizice, procura sub semnătură privată în original.        Solicitant/reprezentant Reprezentant furnizor acceptor        Numele şi prenumele: .......... Numele şi prenumele: ...........        Semnătura: .................... Semnătura: .....................        Data: ......................... Data: ..........................Completată în două exemplare, câte unul pentru solicitant şi pentru furnizorul acceptor.NOTĂ:Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii prelucrează datele dumneavoastră personale înscrise în cuprinsul cererii de anulare a portării, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul realizării procesului de portare. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal. Persoanele vizate de prelucrare îşi pot exercita drepturile de acces, intervenţie şi de opoziţie în condiţiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, trimisă pe adresa autorităţii.
  ----