ORDIN nr. 2.202 din 19 august 2015pentru aprobarea procedurilor de anulare a obligațiilor fiscale ce fac obiectul prevederilor Legii nr. 209/2015 privind anularea unor obligații fiscale și al Legii nr. 225/2015 privind anularea contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 21 august 2015  Având în vedere prevederile art. 6 din Legea nr. 209/2015 privind anularea unor obligații fiscale și ale Legii nr. 225/2015 privind anularea contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice,în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Prin prezentul ordin se aprobă:a) Procedura privind întocmirea și transmiterea de către structura de inspecție fiscală a listei cu obligațiile fiscale ce pot face obiectul anulării prevăzute de Legea nr. 209/2015 privind anularea unor obligații fiscale, cuprinse în decizii de impunere emise și comunicate contribuabilului anterior intrării în vigoare a legii, prevăzută în anexa nr. 1;b) Procedura de identificare a persoanelor fizice care pot beneficia de anularea contribuției de asigurări sociale de sănătate, potrivit prevederilor art. 4 din Legea nr. 209/2015 privind anularea unor obligații fiscale și ale Legii nr. 225/2015 privind anularea contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice, prevăzută în anexa nr. 2;c) Procedura de anulare, la cererea persoanei fizice, a contribuției de asigurări sociale de sănătate, potrivit prevederilor Legii nr. 225/2015 privind anularea contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice, prevăzută în anexa nr. 3;d) modelul și conținutul cererii privind anularea Deciziei de impunere anuală pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate, prevăzută în anexa nr. 4;e) Procedura pentru emiterea deciziilor de anulare a obligațiilor fiscale în baza art. 5 din Legea nr. 209/2015 privind anularea unor obligații fiscale și a prevederilor Legii nr. 225/2015 privind anularea contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice, prevăzută în anexa nr. 5;f) modelul formularului "Decizie de anulare a obligațiilor fiscale", prevăzut în anexa nr. 6.(2) Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2În toate cazurile prevăzute de Legea nr. 209/2015 privind anularea unor obligații fiscale și de Legea nr. 225/2015 privind anularea contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice, procedura este aplicabilă și la solicitarea contribuabilului.  +  Articolul 3Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare, Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală coordonare inspecție fiscală, Direcția generală de tehnologia informației, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, precum și organele fiscale din subordinea acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
  Mihai Gogancea-Vătășoiu
  București, 19 august 2015.Nr. 2.202.  +  Anexa nr. 1
  PROCEDURĂ
  privind întocmirea și transmiterea de către structura de inspecție
  fiscală a listei cu obligațiile fiscale ce pot face obiectul anulării
  prevăzute de Legea nr. 209/2015 privind anularea unor obligații fiscale,
  cuprinse în decizii de impunere emise și comunicate contribuabilului
  anterior intrării în vigoare a legii
  1. În vederea întocmirii și transmiterii către compartimentul cu atribuții de evidență pe plătitori a listei cu obligațiile fiscale ce pot face obiectul anulării prevăzute de Legea nr. 209/2015 privind anularea unor obligații fiscale, cuprinse în decizii de impunere privind sumele stabilite suplimentar urmare inspecției fiscale, emise și comunicate contribuabilului, la nivelul structurii de inspecție fiscală emitente a actelor administrativ-fiscale se va proceda după cum urmează:a) vor fi identificate rapoartele de inspecție fiscală și actele administrativ-fiscale încheiate și comunicate contribuabililor, urmare cărora au fost stabilite diferențe suplimentare de obligații fiscale reprezentând impozite, taxe și contribuții de natura celor ce pot intra sub incidența Legii nr. 209/2015;b) se va efectua o analiză a actelor identificate potrivit celor de mai sus, care va consta în verificarea constatărilor înscrise în acestea, în vederea stabilirii dacă diferențele de obligații fiscale stabilite suplimentar sunt de natura celor ce pot intra sub incidența unuia dintre art. 1, 2 sau 3 din Legea nr. 209/2015;c) în situația în care în decizia de impunere se regăsesc înscrise numai sume stabilite suplimentar de natura celor care pot intra sub incidența unuia dintre art. 1, 2 sau 3 din Legea nr. 209/2015, organul de inspecție fiscală va completa lista prin preluarea integrală a sumei ce poate face obiectul anulării din decizia de impunere (atât obligația fiscală principală, cât și cea accesorie);d) în situația în care în totalul sumelor stabilite suplimentar prin decizia de impunere sunt cuprinse atât sume de natura celor ce pot intra sub incidența unuia dintre art. 1, 2 sau 3 din Legea nr. 209/2015, cât și sume care nu intră sub incidența actului normativ respectiv, organul de inspecție fiscală va proceda, pentru fiecare obligație fiscală în parte, la refacerea calculelor aferente sumei stabilite suplimentar, atât pentru obligația fiscală principală, cât și pentru obligația fiscală accesorie. Acestea vor fi recalculate pentru aceeași perioada pentru care au fost calculate inițial în decizia de impunere, astfel încât să se cuprindă în listă numai obligațiile fiscale de natura celor ce pot face obiectul anulării conform Legii nr. 209/2015;e) lista va fi întocmită de persoana responsabilă din cadrul organului de inspecție fiscală și avizată de șeful de serviciu și de șeful de administrație adjunct - inspecție fiscală, șeful de administrație adjunct - inspecție fiscală contribuabili mijlocii sau directorul general adjunct - inspecție fiscală (Direcția generală de administrare a marilor contribuabili - D.G.A.M.C.), după caz, urmând a fi comunicată compartimentului cu atribuții de evidență pe plătitori din cadrul organului fiscal competent pentru administrarea contribuabilului. Nominalizarea persoanelor care vor duce la îndeplinire cele de mai sus se va face prin decizie a conducătorului organului fiscal (directorul general al Direcției generale de administrare a marilor contribuabili, șefii administrațiilor județene ale finanțelor publice, șefii administrațiilor finanțelor publice sectoriale, șeful Administrației Finanțelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii);f) în vederea identificării obligațiilor fiscale conform celor de mai sus, respectiv a perioadei pentru care se poate proceda la anularea acestora, anterior transmiterii listei către compartimentul cu atribuții de evidență pe plătitori, se va proceda la solicitarea avizului serviciului juridic în vederea confirmării faptului că obligațiile în cauză identificate de organul de inspecție fiscală pot face obiectul anulării din punctul de vedere al respectării prevederilor legale în ceea ce privește prescripția;g) în situația în care actele administrative fiscale identificate care cuprind obligații fiscale și constatări ce se încadrează în prevederile Legii nr. 209/2015 se află în procedură de soluționare a contestațiilor la organul fiscal și nu a fost pronunțată o decizie de soluționare, organul de inspecție fiscală va menționa aceste aspecte în cuprinsul listei, compartimentul de evidență pe plătitor urmând să dispună asupra anulării obligațiilor în cauză;h) în ceea ce privește aplicarea prevederilor art. 3 din Legea nr. 209/2015, organul de inspecție fiscală va proceda la identificarea diferențelor de taxă pe valoarea adăugată de plată, aferentă veniturilor realizate din drepturi de proprietate intelectuală și a obligațiilor fiscale accesorii aferente, sens în care va întocmi o listă cu contribuabilii pentru care s-au stabilit astfel de sume. Lista va cuprinde informațiile de la pct. 3 și se transmite compartimentului cu atribuții de evidență pe plătitori în vederea completării acesteia cu cuantumul sumelor rămase nestinse din acestea, până la data apariției acestei legi. În baza listei retransmise de compartimentul cu atribuții de evidență pe plătitori, organul de inspecție fiscală va proceda la verificarea exercitării, de către persoana impozabilă, a dreptului de deducere potrivit legii, în primul decont de taxă pe valoare adăugată depus după emiterea deciziei de impunere, numai pentru contribuabilii care înregistrează taxa pe valoare adăugată rămasă nestinsă. Ca urmare a acestor verificări, organul de inspecție fiscală înscrie în listă taxa pe valoarea adăugată de plată ce poate face obiectul anulării și o va transmite compartimentului cu atribuții de evidență pe plătitori.2. Sumele din deciziile de impunere emise ca urmare a efectuării inspecției fiscale, necomunicate contribuabilului, nu vor face obiectul anulării, respectiv, scăderii din evidența fiscală și nu vor fi înscrise în lista prevăzută la pct. I.2.2 din anexa nr. 5 la ordin, întrucât obligațiile fiscale înscrise în aceste decizii nu sunt înregistrate în evidența fiscală.3. Informațiile pe care lista prevăzută la pct. 1 trebuie să le conțină sunt următoarele:a) denumirea contribuabilului;b) codul de identificare fiscală;c) numărul și data deciziei de impunere în care sunt cuprinse obligațiile fiscale de natura celor ce pot face obiectul anulării;d) (suma stabilită) sumele suplimentare stabilite, de natura celor ce pot face obiectul anulării, respectiv obligațiile fiscale principale și obligațiile fiscale accesorii;e) perioada pentru care au fost stabilite obligațiile fiscale principale;f) data până la care au fost calculate accesoriile;g) temeiul legal;h) alte informații (contestații în curs, sesizări penale etc.).
   +  Anexa nr. 2
  PROCEDURĂ
  de identificare a persoanelor fizice care pot beneficia de anularea
  contribuției de asigurări sociale de sănătate, potrivit prevederilor
  art. 4 din Legea nr. 209/2015 privind anularea unor obligații fiscale
  și ale Legii nr. 225/2015 privind anularea contribuției de asigurări
  sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice
  I. Dispoziții generale1. Identificarea persoanelor fizice care pot beneficia de anularea contribuției de asigurări sociale de sănătate se realizează de compartimentul cu atribuții de gestiune registru contribuabili și declarații fiscale persoane fizice din cadrul organului fiscal competent, denumit în continuare compartiment de specialitate.2. În sensul prezentei proceduri, organul fiscal competent este:a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru contribuabilii persoane fizice care nu au domiciliul fiscal în România.3. Prin an fiscal de referință se înțelege anul fiscal pentru care se efectuează stabilirea/regularizarea contribuției de asigurări sociale de sănătate.II. Identificarea persoanelor fizice care beneficiază de anularea contribuției de asigurări sociale de sănătate, potrivit Legii nr. 225/2015 privind anularea contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice1. Compartimentul de specialitate identifică în evidențele fiscale, pe baza următoarelor elemente:a) copiii care nu au împlinit vârsta de 18 ani până la data de 31 decembrie a anului fiscal de referință - pe baza codului numeric personal;b) copiii care au împlinit vârsta de 18 ani în cursul anului fiscal de referință - pe baza codului numeric personal și pe baza listei persoanelor fizice înregistrate în Registrul unic de evidență al asiguraților, furnizată de Casa Națională de Asigurări Sociale de Sănătate;c) tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă au fost elevi, inclusiv absolvenții de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor, ucenici sau studenți - pe baza listei persoanelor fizice înregistrate în Registrul unic de evidență al asiguraților, furnizată de Casa Națională de Asigurări Sociale de Sănătate;d) tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care au provenit din sistemul de protecție a copilului - pe baza listei persoanelor fizice înregistrate în Registrul unic de evidență al asiguraților, furnizată de Casa Națională de Asigurări Sociale de Sănătate;e) femeile însărcinate și lăuzele - pe baza listei persoanelor fizice înregistrate în Registrul unic de evidență al asiguraților, furnizată de Casa Națională de Asigurări Sociale de Sănătate și din formularele 112 "Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate" depuse de plătitorii de venituri pentru anul fiscal de referință.2. (1) Dintre persoanele prevăzute la pct. 1 lit. a)-d) se selectează cele care, în anul fiscal de referință, au realizat următoarele categorii de venituri pentru care, potrivit legii, se anulează contribuția de asigurări sociale de sănătate:a) cedarea folosinței bunurilor;b) investiții;c) premii și câștiguri din jocuri de noroc;d) operațiunea de fiducie, potrivit titlului III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal;e) alte surse, astfel cum sunt prevăzute la art. 78 din Codul fiscal.(2) Dintre persoanele prevăzute la pct. 1 lit. e) se selectează cele care au avut venituri sub salariul de bază minim brut pe țară.3. În cazul persoanelor selectate potrivit pct. 1 și 2 se stabilește perioada din anul fiscal de referință pentru care beneficiază de scutirea prevăzută de Legea nr. 225/2015.4. Se întocmește o listă care cuprinde următoarele informații:a) datele de identificare ale persoanei fizice identificate potrivit pct. 1-3: codul numeric personal/numărul de identificare fiscală, numele și prenumele;b) numărul de luni din anul fiscal de referință pentru care persoanele prevăzute la pct. 1 lit. b)-e), beneficiază de anularea prevăzută de lege;c) numărul de luni din anul fiscal de referință pentru care persoanele prevăzute la pct. 1 lit. b)-e) nu beneficiază de anularea prevăzută de lege;d) baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate stabilită/regularizată pe baza informațiilor din declarațiile fiscale, pentru fiecare lună din anul fiscal de referință, în care persoana nu beneficiază de anularea contribuției de asigurări sociale de sănătate;e) numărul și data deciziei anuale de impunere prin care a fost stabilită contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată;f) suma contribuției de asigurări sociale de sănătate stabilită prin decizia anuală de impunere;g) suma contribuției de asigurări sociale de sănătate care se anulează potrivit Legii nr. 225/2015;h) etapa procedurală de stabilire a contribuției din punctul de vedere al emiterii și comunicării deciziei, și anume:– decizia anuală de impunere a fost emisă și comunicată;– decizia anuală de impunere a fost emisă, dar nu a fost comunicată;– decizia anuală de impunere nu a fost emisă;i) temeiul legal de încadrare pentru anularea obligațiilor, respectiv Legea nr. 225/2015.III. Identificarea persoanelor fizice care pot beneficia de anularea contribuției de asigurări sociale de sănătate, potrivit Legii nr. 209/2015 privind anularea unor obligații fiscale1. Compartimentul de specialitate identifică în evidențele fiscale contribuabilii pentru care, în anul fiscal de referință, baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate calculată pe baza informațiilor din declarațiile fiscale depuse de contribuabili și plătitorii de venit este mai mică decât salariul minim brut pe economie și pentru care baza lunară de calcul a fost stabilită, potrivit legii, la nivelul plafonului minim.2. Se întocmește o listă care cuprinde următoarele informații:a) datele de identificare ale persoanei fizice identificate potrivit pct. 1: codul numeric personal/numărul de identificare fiscală, numele și prenumele;b) baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate stabilită/regularizată pe baza informațiilor din declarațiile fiscale, pentru fiecare lună din anul fiscal de referință, în care persoana beneficiază de anularea contribuției de asigurări sociale de sănătate;d) numărul și data deciziei anuale de impunere prin care a fost stabilită contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată;e) suma contribuției de asigurări sociale de sănătate stabilită prin decizia anuală de impunere;f) suma contribuției de asigurări sociale de sănătate care ar putea să fie anulată potrivit Legii nr. 209/2015;g) etapa procedurală de stabilire a contribuției din punctul de vedere al emiterii și comunicării deciziei, și anume:– decizia anuală de impunere a fost emisă și comunicată;– decizia anuală de impunere a fost emisă, dar nu a fost comunicată;– decizia anuală de impunere nu a fost emisă;h) temeiul legal de încadrare în anularea obligațiilor, respectiv Legea nr. 209/2015.IV. Dispoziții finale1. Din listele prevăzute la pct. II.4 și III.2 se selectează contribuabilii în funcție de etapa procedurală de stabilire a contribuției din punctul de vedere al emiterii și comunicării deciziei și rezultă:a) Lista persoanelor fizice pentru care decizia anuală de impunere a fost emisă și comunicată;b) Lista persoanelor fizice pentru care decizia anuală de impunere a fost emisă, dar nu a fost comunicată;c) Lista persoanelor fizice pentru care decizia anuală de impunere nu a fost emisă.2. Listele prevăzute la pct. 1 lit. a) și b) se transmit compartimentului cu atribuții în domeniul evidenței pe plătitori, pentru a se verifica îndeplinirea condițiilor de anulare prevăzute de Legea nr. 209/2015 și Legea nr. 225/2015 pentru a parcurge etapele procedurale privind anularea creanțelor și scăderea debitelor din evidența analitică pe plătitori.3. Pentru persoanele fizice din lista prevăzută la pct. 1 lit. b), compartimentul de specialitate nu mai comunică contribuabilului decizia anuală de impunere emisă, potrivit art. 5 alin. (2) din Legea nr. 209/2015 și alin. (6) al articolului unic din Legea nr. 225/2015.4. Pentru persoanele fizice din lista prevăzută la pct. 1 lit. c), compartimentul de specialitate nu mai emite decizie anuală de impunere, potrivit art. 4 alin. (2) din Legea nr. 209/2015 și alin. (7) al articolului unic din Legea nr. 225/2015.5. Listele prevăzute la pct. 1 se arhivează, în format electronic, pentru fiecare an fiscal de referință, în evidențele fiscale ale organului fiscal competent.
   +  Anexa nr. 3
  PROCEDURĂ
  de anulare, la cererea persoanei fizice, a contribuției de asigurări
  sociale de sănătate, potrivit prevederilor Legii nr. 225/2015 privind
  anularea contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru
  anumite categorii de persoane fizice
  1. Prezenta procedură se aplică persoanelor fizice care se încadrează în prevederile alin. (1) lit. a), b) și g) ale articolului unic din Legea nr. 225/2015 privind anularea contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice și nu au beneficiat de anularea, din oficiu, a contribuției de asigurări sociale de sănătate.2. Persoana care se încadrează în prevederile alin. (1) lit. a), b) și g) ale articolului unic din Legea nr. 225/2015 și nu a beneficiat de anularea, din oficiu, a contribuției de asigurări sociale de sănătate este persoana căreia i-a fost comunicată de organul fiscal o decizie de impunere privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată, însă nu i-a fost comunicată și o decizie de anulare a acestei contribuții.3. Procedura se aplică de compartimentul cu atribuții de gestiune registru contribuabili și declarații fiscale persoane fizice din cadrul organului fiscal competent, denumit în continuare compartiment de specialitate.4. În sensul prezentei proceduri, organul fiscal competent este:a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru contribuabilii persoane fizice care nu au domiciliul fiscal în România.5. Prin an fiscal de referință se înțelege anul fiscal pentru care se efectuează stabilirea/regularizarea contribuției de asigurări sociale de sănătate.6. Persoana fizică depune la organul fiscal competent cererea prevăzută în anexa nr. 4 la ordin, însoțită de documentul justificativ care atestă calitatea de asigurat fără plata contribuției, eliberat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate prin casele de asigurări de sănătate, potrivit prevederilor art. 213 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare.7. Se depune câte o cerere pentru fiecare an fiscal de referință, în care persoana fizică a avut calitatea de asigurat fără plata contribuției.8. La primirea cererii organul fiscal competent verifică:a) informațiile înscrise în cerere și în documentul justificativ;b) dacă pentru persoana care a depus cererea a fost emisă și comunicată o decizie de impunere anuală privind contribuția de asigurări sociale de sănătate.9. Organul fiscal respinge, motivat, cererea și comunică acest fapt contribuabilului, dacă:a) persoana nu a avut, potrivit datelor înscrise în documentul justificativ, calitatea de asigurat fără plata contribuției în anul fiscal de referință pentru care solicită anularea contribuției;b) dacă, pentru persoana care a făcut cererea, nu a fost emisă și comunicată o decizie de impunere anuală privind contribuția de asigurări sociale de sănătate.10. Cererile depuse se soluționează în termen de 45 de zile de la înregistrarea la organul fiscal competent, potrivit prevederilor art. 70 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.11. (1) Organul fiscal competent verifică în evidențele fiscale dacă persoana care se încadrează în prevederile alin. (1) lit. a) sau b) ale articolului unic din Legea nr. 225/2015 a realizat, în anul fiscal de referință, următoarele categorii de venituri pentru care, potrivit legii, se anulează contribuția de asigurări sociale de sănătate:a) cedarea folosinței bunurilor;b) investiții;c) premii și câștiguri din jocuri de noroc;d) operațiunea de fiducie, potrivit titlului III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal;e) alte surse, astfel cum sunt prevăzute la art. 78 din Codul fiscal.(2) Organul fiscal competent verifică în evidențele fiscale dacă persoana care se încadrează în prevederile alin. (1) lit. g) a articolului unic din Legea nr. 225/2015 nu a realizat venituri sau a realizat venituri sub salariul minim de bază brut pe economie, în anul fiscal de referință.12. Pentru soluționarea cererii, organul fiscal competent întocmește un referat care conține, în mod obligatoriu:a) datele de identificare a persoanei fizice: codul numeric personal, numele și prenumele;b) numărul de luni din anul fiscal de referință pentru care persoana beneficiază de anularea prevăzută de lege;c) numărul de luni din anul fiscal de referință pentru care persoana nu beneficiază de anularea prevăzută de lege;d) baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate stabilită/regularizată pe baza informațiilor din declarațiile fiscale, pentru fiecare lună din anul fiscal de referință, în care persoana nu beneficiază de anularea contribuției de asigurări sociale de sănătate;e) numărul și data deciziei anuale de impunere prin care a fost stabilită contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată;f) suma contribuției de asigurări sociale de sănătate stabilită prin decizia anuală de impunere;g) suma contribuției de asigurări sociale de sănătate care se anulează potrivit Legii nr. 225/2015.13. Referatul se verifică de conducătorul compartimentului de specialitate și se supune aprobării conducătorului organului fiscal competent.14. (1) După aprobarea referatului, dosarul solicitării se transmite compartimentului cu atribuții în domeniul evidenței pe plătitori pentru a parcurge etapele procedurale privind anularea creanțelor și scăderea debitelor din evidența analitică pe plătitori.(2) Dosarul solicitării cuprinde:a) cererea persoanei fizice;b) documentul justificativ care atestă calitatea de asigurat fără plata contribuției;c) referatul aprobat de conducătorul unității fiscale.15. (1) După parcurgerea etapelor procedurale privind anularea creanțelor și scăderea debitelor din evidența analitică pe plătitori, compartimentul cu atribuții de evidență pe plătitori restituie compartimentului de specialitate dosarul solicitării, în vederea arhivării la dosarul fiscal al contribuabilului.(2) Dosarul solicitării va cuprinde și toate documentele emise în vederea soluționării cererii, întocmite de compartimentul cu atribuții de evidență pe plătitori.
   +  Anexa nr. 4
  CERERE
  privind anularea Deciziei de impunere anuală pentru stabilirea
  contribuției de asigurări sociale de sănătate nr. ...../.....
  Subsemnatul(a), .................., domiciliat(ă) în ....................., str. ............... nr. ......., bl. ....., sc. ...., ap. ....., județul (sectorul) ..................., codul poștal ..............., având CNP/NIF ..................., prin prezenta solicit anularea sumei de ........................ lei, reprezentând contribuție de asigurări sociale de sănătate stabilită și comunicată prin Decizia de impunere anuală pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate nr. ..........., aferentă anului ............ .Menționez că veniturile realizate, asupra cărora a fost stabilită suma de plată cu titlu de contribuție de asigurări sociale de sănătate, se încadrează în categoria veniturilor realizate de persoanele fizice prevăzute la articolul unic alin. (1) lit. .......... din Legea nr. 225/2015 privind anularea contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice.În vederea atestării calității de asigurat fără plata contribuției atașez prezentei cereri documentul justificativ eliberat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate în baza prevederilor art. 213 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare.
  Semnătura ............. Data ........
   +  Anexa nr. 5
  PROCEDURĂ
  pentru emiterea deciziilor de anulare a obligațiilor fiscale în
  baza art. 5 din Legea nr. 209/2015 privind anularea unor obligații
  fiscale și a prevederilor Legii nr. 225/2015 privind anularea
  contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru anumite
  categorii de persoane fizice
  I. Dispoziții generale1. Prezenta procedură privind emiterea deciziilor de anulare a obligațiilor fiscale se aplică pentru obligațiile fiscale ce fac obiectul prevederilor Legii nr. 209/2015 privind anularea unor obligații fiscale și ale Legii nr. 225/2015 privind anularea contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice.2. Organele emitente ale titlurilor de creanță prevăzute în actele normative prevăzute la pct. 1 transmit compartimentului cu atribuții de evidență pe plătitori din cadrul organului fiscal, denumit în continuare compartiment de specialitate, după caz, liste care cuprind obligațiile fiscale ce fac obiectul anulării, respectiv:2.1. Listele cu obligațiile fiscale ce fac obiectul anulării individualizate în titluri de creanță comunicate contribuabilului:2.1.1. lista prevăzută la pct. 1 lit. e) și h) din anexa nr. 1 la ordin;2.1.2. lista prevăzută la pct. IV.1 lit. a) din anexa nr. 2 la ordin.2.2. Lista cu obligațiile fiscale ce fac obiectul scăderii din evidența fiscală, individualizate în titluri de creanță necomunicate contribuabilului, respectiv lista prevăzută la pct. IV.1 lit. b) din anexa nr. 2 la ordin.3. Informațiile pe care le cuprind listele de la pct. 2 sunt cele prevăzute la pct. II.4 și III.2 din anexa nr. 2 la ordin și, după caz, cele prevăzute la pct. 3 din anexa nr. 1 la ordin.II. Procedura de anulare a obligațiilor fiscale individualizate în titluri de creanță comunicate contribuabilului1. Compartimentul de specialitate primește listele cu obligațiile fiscale ce fac obiectul anulării individualizate în titluri de creanță comunicate contribuabilului, prevăzute la pct. I.2.1, și verifică în evidența fiscală dacă sumele cuprinse în această listă au fost stinse total sau parțial.2. În vederea aplicării prevederilor Legii nr. 209/2015, compartimentul de specialitate verifică în evidența fiscală dacă obligațiile fiscale de natura celor prevăzute la art. 1-4 din Legea nr. 209/2015 au fost stinse după data intrării în vigoare a acestei legi, respectiv 24 iulie 2015. În situația în care se constată că au fost efectuate astfel de stingeri, compartimentul de specialitate va reanaliza evidența fiscală și va reface stingerile, astfel încât obiectul anulării să îl reprezinte obligațiile fiscale nestinse la data intrării în vigoare a Legii nr. 209/2015.3. În situația în care în evidența fiscală este înregistrat un sold rămas nestins din titlul de creanță emis de către inspecția fiscală care poate fi mai mare sau mai mic decât sumele înscrise în lista prevăzută la pct. 1 lit. e) din anexa nr. 1 la ordin, compartimentul de specialitate aplică regula proporționalității atunci când suma plătită nu este suficientă pentru a stinge obligațiile fiscale principale sau, după caz, accesorii, care au aceeași vechime.4. Pentru punerea în aplicare a Legii nr. 209/2015, în situația în care se constată sume rămase nestinse total sau parțial, compartimentul de specialitate va completa listele de la pct. 1 cu noi coloane, în care va individualiza obligațiile fiscale rămase nestinse la data intrării în vigoare a acestei legi, ce fac obiectul anulării, respectiv obligațiile fiscale principale și/sau accesorii aferente acestora, după caz.5. În cazul aplicării prevederilor Legii nr. 225/2015, fac obiectul anulării obligațiile fiscale stabilite prin titlurile de creanță, astfel cum sunt individualizate în lista prevăzută la pct. I.2.1.2, fără a se lua în considerare sumele achitate în contul acestora, iar lista de la pct. 1 se completează cu o coloană ce cuprinde sumele integrale care fac obiectul anulării. În acest sens, compartimentul de specialitate reface evidența fiscală în mod corespunzător, prin anularea stingerilor efectuate în contul acestor obligații.6. În vederea anulării obligațiilor fiscale, compartimentul de specialitate întocmește un referat de aprobare a anulării obligațiilor fiscale datorate de contribuabilii prevăzuți în listele de la pct. 4 și 5, la care va anexa aceste liste, precum și deciziile de anulare a obligațiilor fiscale, întocmite în mod corespunzător pentru fiecare contribuabil, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6 la ordin, decizie ce constituie titlu de creanță.7. După aprobarea referatului, listele prevăzute la pct. 4 și 5 se vor completa cu informații despre deciziile de anulare a obligațiilor fiscale, respectiv numărul și data acestora.8. Decizia de anulare a obligațiilor fiscale se întocmește de către compartimentul de specialitate în două exemplare, se avizează de șeful compartimentului și se aprobă de conducătorul unității fiscale.9. Decizia prevăzută la pct. 8 se comunică de către organul fiscal competent contribuabilului, potrivit prevederilor art. 44 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, iar un exemplar se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.10. După emiterea deciziilor de anulare, compartimentul de specialitate procedează la anularea obligațiilor fiscale accesorii după reanalizarea stingerilor obligațiilor fiscale. În acest caz, compartimentul de specialitate emite o nouă decizie de anulare a obligațiilor fiscale accesorii, aplicând în mod corespunzător prevederile de la pct. 6-9.11. Contribuabilii care au efectuat plata contribuțiilor pentru care Legea nr. 225/2015 prevede anularea au dreptul la restituirea sumelor achitate. Prevederile art. 117 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt aplicabile în mod corespunzător.III. Procedura de scădere din evidența fiscală a obligațiilor fiscale individualizate în titluri de creanță necomunicate contribuabilului1. Compartimentul de specialitate primește, după caz, lista cu obligațiile fiscale ce fac obiectul scăderii din evidența fiscală, individualizate în titluri de creanță necomunicate contribuabilului, prevăzută la pct. I.2.2, și întocmește un referat motivat care stă la baza scăderii din evidența fiscală a obligațiilor fiscale cuprinse în aceasta. Acest referat se avizează de șeful compartimentului și se aprobă de conducătorul unității fiscale.2. La referatul de la pct. 1 se anexează borderoul de scădere din evidența fiscală a obligațiilor cuprinse în lista prevăzută la pct. I.2.2, caz în care compartimentul de specialitate nu va emite decizia de anulare a obligațiilor fiscale, ci va proceda direct la scăderea din evidență a acestor obligații.IV. Dispoziții finale1. În vederea anulării obligațiilor fiscale reprezentând contribuții de asigurări sociale de sănătate ce fac obiectul Legii nr. 225/2015, la cererea persoanei fizice, compartimentul de specialitate primește dosarul prevăzut la pct. 14 alin. (2) din anexa nr. 3 la ordin, întocmește referatul de aprobare a anulării obligațiilor fiscale și aplică în mod corespunzător prevederile pct. II.6-11.2. Ulterior aplicării prevederilor prezentei proceduri, compartimentul de specialitate transmite listele prevăzute la pct. II.7 compartimentului cu atribuții în soluționarea contestațiilor în vederea luării măsurilor care se impun în mod corespunzător.
   +  Anexa nr. 6 MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Direcția generală de administrare a marilor contribuabili Direcția Generală a Finanțelor Publice ....................... Administrația Finanțelor Publice ............................. Nr. ......./......
  DECIZIE
  de anulare a obligațiilor fiscale
  Datele de identificare ale contribuabilului Denumirea/Numele și prenumele ..................................... Adresa .......................... Codul de identificare fiscală .................................. În temeiul prevederilor ..............*) vă comunicăm că se anulează suma de ............ lei, stabilită prin titluri de creanțe comunicate dumneavoastră până în prezent, după cum urmează:
  Nr. crt.Natura creanței**)Categoria de sumă***)Suma anulată- lei - Numărul și data titlului de creanță comunicat****)
  *) Se vor/va menționa Legea nr. 209/2015 privind anularea unor obligații fiscale și/sau Legea nr. 225/2015 privind anularea contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice, după caz.**) Se va menționa denumirea creanței fiscale principale: impozit, taxă, contribuție, amendă sau alte sume datorate bugetului general consolidat.***) Se va menționa categoria de sumă: debit, dobândă, penalitate de întârziere.****) Se vor menționa numărul și data titlului de creanță comunicat contribuabilului, respectiv decizia de impunere sau decizia referitoare la obligațiile de plată accesorii, după caz.Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, în condițiile titlului IX din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.Conducătorul unității fiscaleNumele și prenumele ......................Semnătura și ștampila unității ...........
  -------