DECIZIE nr. 1.795 din 31 iulie 2015privind aprobarea cererii de suspendare a activităţii Societăţii STRASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.
EMITENT
 • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 620 din 14 august 2015  Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în urma hotărârii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară consemnate în extrasul procesului-verbal al şedinţei din data de 27 mai 2015 în cadrul căreia au fost analizate rezultatele controlului efectuat la Societatea STRASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Drăgăşani, str. Decebal, bl. M2-2, sc. A, et. 2, ap. 4, judeţul Vâlcea, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J38/1252/2008, cod unic de înregistrare 24913620, şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK-576/2009,a constatat următoarele:1. prin Hotărârea asociaţilor nr. 1 din 30 octombrie 2014 a Societăţii STRASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. s-a solicitat Autorităţii de Supraveghere Financiară: "Aprobarea suspendării activităţii de intermediere a societăţii pe o perioadă de 3 ani";2. brokerul a notificat toate societăţile de asigurare cu care a colaborat cu privire la decizia de suspendare a activităţii şi, implicit, de suspendare a contractelor de intermediere/mandat/brokeraj în asigurări;3. brokerul a solicitat tuturor societăţilor de asigurare informaţii privind situaţia decontărilor (prime intermediate şi documente cu regim special);4. societatea a consiliat clienţii (asiguraţii) până la încheierea contractelor de asigurare, astfel că la data controlului Societatea STRASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu mai avea în portofoliu contracte de asigurare active;5. din analiza principalilor indicatori bilanţieri se constată că la data de 31 decembrie 2014 societatea a realizat numai venituri din activitatea de brokeraj în sumă de 3.495 lei. Cheltuielile aferente exerciţiului financiar au fost în sumă totală de 6.884 lei. Astfel, la sfârşitul exerciţiului, societatea a înregistrat pierdere în sumă de 3.389 lei;6. în perioada 9 septembrie 2014-7 aprilie 2015 societatea nu a desfăşurat activitate de intermediare în asigurări. Ultima factură întocmită de către societate, reprezentând venituri din activitatea de intermediere în asigurări, a fost emisă în data de 30 octombrie 2014, pentru primele intermediate în perioada 1 mai 2014-8 septembrie 2014, în relaţia cu Societatea Astra - S.A.;7. la data de 31 martie 2015, societatea nu figurează cu debite faţă de Autoritatea de Supraveghere Financiară, în contul taxei de funcţionare.Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară decide:  +  Articolul 1În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 5 lit. g) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă, la cerere, suspendarea, pentru o perioadă de 3 (trei) ani, a activităţii Societăţii STRASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Drăgăşani, str. Decebal, bl. M2-2, sc. A, et. 2, ap. 4, judeţul Vâlcea, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J38/1252/2008, cod unic de înregistrare 24913620, şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK----------576/2009.  +  Articolul 2Societatea are obligaţia să îşi notifice toţi clienţii în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurători, rămânând direct răspunzătoare pentru neîndeplinirea obligaţiilor asumate prin contracte, anterior comunicării prezentei decizii.  +  Articolul 3După data suspendării activităţii, brokerului de asigurare i se interzic desfăşurarea activităţilor de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 4Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şi poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 5Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

  Preşedintele Autorităţii de

  Supraveghere Financiară,

  Mişu Negriţoiu
  Bucureşti, 31 iulie 2015.Nr. 1.795.-----