HOTĂRÂRE nr. 627 din 28 iulie 2015pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 799/2014 privind implementarea Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 13 august 2015  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 799/2014 privind implementarea Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 19 septembrie 2014, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) POAD: Programul operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate finanţat din Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane;".2. La articolul 2, litera f) se abrogă.3. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Categoriile de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de ajutoare alimentare distribuite în cadrul POAD şi care au calitatea de destinatari finali în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 223/2014 sunt: a) familiile şi persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; b) familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; c) şomerii care beneficiază în condiţiile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, de indemnizaţie de şomaj în cuantum lunar stabilit conform prevederilor legale de până la 450 lei, inclusiv, şi şomerii înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj în condiţiile Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare; d) pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi, obţinute din pensie sau, după caz, din pensii cumulate, sunt de până la 450 lei/lună inclusiv; e) pensionarii sistemului public de pensii, beneficiari ai indemnizaţiei sociale pentru pensionari, acordată potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, al căror venit este de până la 450 lei/lună inclusiv; f) persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările şi completările ulterioare, Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România, republicată, Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor, cu modificările ulterioare, dacă nu realizează alte venituri în afară de cele provenite din drepturile băneşti acordate de aceste legi, ale căror cuantum cumulat este de până la 450 lei/lună inclusiv; g) persoanele cu handicap grav şi accentuat, adulţi şi copii, care nu beneficiază de îngrijire în servicii sociale în regim rezidenţial, publice sau private; h) persoanele fără venituri sau ale căror venituri nete lunare realizate sunt de până la 450 lei/lună/persoană, inclusiv, şi nu se încadrează în niciuna dintre categoriile prevăzute la lit. a)-g), stabilite prin dispoziţie a primarului. (2) Persoanele care fac parte din mai multe categorii menţionate la alin. (1) beneficiază de ajutoare alimentare pentru o singură categorie căreia îi aparţin la data distribuţiei ajutoarelor. (3) Persoanele care la data distribuţiei ajutoarelor alimentare aparţin categoriilor prevăzute la alin. (1), dar nu figurează pe listele iniţiale prevăzute la art. 5 alin. (3) lit. a), vor fi adăugate de autorităţile executive ale autorităţilor publice locale pe aceste liste, cu anexarea documentelor justificative prevăzute la art. 5 alin. (6). (4) Primesc ajutoare alimentare în cadrul POAD toţi membrii familiilor prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi h), menţionaţi în dispoziţia scrisă a primarului. (5) Moştenitorii beneficiarilor înscrişi pe listele iniţiale care au decedat până la data distribuţiei ajutoarelor alimentare nu pot primi ajutoarele la care ar fi avut dreptul beneficiarii respectivi până la deces. (6) Persoanele care aparţin categoriilor prevăzute la alin. (1) şi care la data distribuţiei ajutoarelor alimentare se află în perioada de satisfacere a stagiului militar, execută pedepse privative de libertate, au domiciliul sau reşedinţa în străinătate sau beneficiază de îngrijire în servicii sociale în regim rezidenţial, publice sau private, nu beneficiază de ajutoare alimentare distribuite în cadrul POAD. (7) Primesc asistenţă materială de bază, respectiv rechizite şcolare şi ghiozdane, elevii din învăţământul de stat, primar şi gimnazial, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 33/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 126/2002."4. Articolul 4 se abrogă.5. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Ajutoarele alimentare se ridică personal de către beneficiarii prevăzuţi la art. 3 alin. (1) de la centrele de distribuţie ale autorităţilor executive ale autorităţilor publice locale în a căror rază teritorială îşi au domiciliul sau reşedinţa, conform actului de identitate valabil, sau adresa, conform documentelor justificative prevăzute la alin. (6). (2) Pentru persoanele netransportabile, autorităţile executive ale autorităţilor publice locale asigură livrarea ajutoarelor, la sesizarea unui membru al familiei sau a unei terţe persoane. (3) Distribuţia ajutoarelor alimentare se face de către autorităţile executive ale autorităţilor publice locale pe baza: a) listelor iniţiale, care sunt întocmite de autorităţile executive ale autorităţilor publice locale pentru categoriile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. h) şi de serviciile deconcentrate ale Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială pentru categoriile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) şi b), ale Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă pentru categoriile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c), ale Casei Naţionale de Pensii Publice pentru categoriile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. d)-f) şi direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului pentru categoriile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. g). Listele iniţiale se completează operativ de autorităţile executive ale autorităţilor publice locale, prin introducerea persoanelor eligibile la data distribuţiei, dar care, din diverse motive, nu figurează pe liste, pe măsură ce acestea se prezintă şi după verificarea eligibilităţii lor; b) listelor de suplimentare întocmite de autorităţile executive ale autorităţilor publice locale, preluând datele din lista iniţială, pentru distribuţia eventualelor stocuri rămase după distribuţia pe baza listelor iniţiale. (4) Ridicarea ajutoarelor alimentare se face astfel:1. pe listele iniţiale: a) pentru beneficiarii înscrişi iniţial pe liste, cu prezentarea actului de identitate valabil, verificarea acestuia pe listă şi semnarea de primire de către beneficiari. În cazul existenţei unor suspiciuni privind calitatea de beneficiar la data distribuţiei, autoritatea executivă a autorităţii publice locale poate verifica documentele justificative necesare, eventual cu sprijinul serviciilor deconcentrate menţionate la alin. (3) lit. a); b) pentru beneficiarii adăugaţi pe liste, cu prezentarea actului de identitate valabil, verificarea şi înscrierea acestuia pe listă, precum şi a documentelor justificative prevăzute la alin. (6), semnarea de primire pe listă, anexarea în copie a documentelor justificative. În cazul existenţei unor suspiciuni privind calitatea de beneficiar la data distribuţiei, autoritatea executivă a autorităţii publice locale poate solicita sprijinul serviciilor deconcentrate menţionate la alin. (3) lit. a);2. pe listele de suplimentare: în aceleaşi condiţii ca pentru beneficiarii adăugaţi pe listele iniţiale. (5) Listele prevăzute la alin. (3) se întocmesc în ordine alfabetică, separat, pe categorii de persoane eligibile, aşa cum sunt ele menţionate la art. 3 alin. (1). Completarea listelor iniţiale cu noi persoane eligibile la data distribuţiei va fi făcută pe foi suplimentare ce vor fi inserate între paginile listei iniţiale, pe litere şi categorii, cu anexarea în copie a documentelor justificative. (6) Documentele justificative care dovedesc încadrarea în una dintre categoriile de persoane prevăzute la art. 3 alin. (1) sunt, după caz: a) pentru categoriile de persoane menţionate la art. 3 alin. (1) lit. a) şi b): dispoziţia scrisă a primarului/decizia de plată sau mandatul poştal; b) pentru categoriile de persoane menţionate la art. 3 alin. (1) lit. c): carnetul de şomer vizat la zi sau mandatul poştal, respectiv orice alt document prin care se atestă plata indemnizaţiei de şomaj cuvenite lunar, pentru şomerii care beneficiază de indemnizaţie de şomaj, sau adeverinţă eliberată de serviciile deconcentrate ale Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă care atestă înregistrarea persoanei ca şomer, pentru şomerii care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj în condiţiile Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare; c) pentru categoriile de persoane menţionate la art. 3 alin. (1) lit. d)-f): talonul de pensie sau mandatul poştal pentru plata drepturilor; d) pentru categoriile de persoane menţionate la art. 3 alin. (1) lit. g): certificatul de încadrare în grad de handicap grav sau accentuat; e) pentru categoriile de persoane menţionate la art. 3 alin. (1) lit. h): dispoziţia primarului având anexată fie ancheta socială, fie adeverinţa eliberată de Direcţia generală a finanţelor publice, fie documentul care atestă înscrierea în evidenţa serviciului public de asistenţă socială definit la art. 113 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, ca beneficiar al unor drepturi de asistenţă socială plătite din bugetul local. (7) Documentele prevăzute la alin. (6) vor fi solicitate, verificate şi anexate în copie la listă, pentru beneficiarii adăugaţi de autorităţile executive ale autorităţilor publice locale pe listele iniţiale, precum şi pentru beneficiarii de pe listele de suplimentare. Pentru beneficiarii de pe listele iniţiale, în forma în care acestea au fost eliberate de serviciile deconcentrate menţionate la alin. (3) lit. a), anexarea la listă a documentelor justificative nu este necesară. (8) Pentru a da dreptul la primirea de ajutoare alimentare distribuite în cadrul POAD, documentele menţionate la alin. (6) trebuie să fie valabile la data distribuţiei. Talonul de pensie poate fi şi cel aferent lunii anterioare distribuţiei, cu excepţia cazurilor când în luna de distribuţie au avut loc modificări ale pensiilor. (9) Distribuţia pe listele iniţiale se face în ordinea prezentării beneficiarilor la centrele de distribuţie ale autorităţilor executive ale autorităţilor publice locale, în termen de maximum 45 de zile calendaristice de la ultima recepţie de ajutoare alimentare. Pentru evitarea aglomerării centrelor de distribuţie şi limitarea timpului de aşteptare pentru beneficiari, autorităţile executive ale autorităţilor publice locale pot organiza distribuţia în baza unui program comunicat beneficiarilor prin diverse mijloace. (10) Distribuţia pe listele de suplimentare se face în maximum 15 zile calendaristice începând cu ziua lucrătoare următoare celei de finalizare a distribuţiei pe listele iniţiale sau începând cu ziua lucrătoare următoare celei de primire prin redistribuire a ajutoarelor alimentare de la autorităţile executive ale autorităţilor publice locale cu excedente nedistribuite. (11) Asistenţa materială de bază este distribuită prin inspectoratele şcolare şi şcoli, conform schemei de distribuţie prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 33/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 126/2002".6. Articolul 5^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5^1. - În cazul în care, după distribuţia pe listele iniţiale prevăzute la art. 5 alin. (3) lit. a), autorităţile executive ale autorităţilor publice locale rămân cu un stoc nedistribuit de ajutoare alimentare, se va proceda la distribuţia acestuia, cu respectarea următoarelor etape succesive: a) compensare între autorităţile executive ale autorităţilor publice locale având stoc excedentar şi cele cu solicitări eligibile neacoperite pe lista iniţială, din cadrul aceluiaşi judeţ, cu acordul şi coordonarea instituţiei prefectului; b) compensare între autorităţile executive ale autorităţilor publice locale având stoc excedentar şi cele cu solicitări eligibile neacoperite pe lista iniţială, din judeţe diferite, cu acordul şi coordonarea instituţiilor prefectului din judeţele care fac compensarea; c) distribuţia pe lista de suplimentare, de cel mult două cutii/persoană, beneficiarilor prevăzuţi la art. 3 alin. (1) din localitatea respectivă şi care figurează pe lista iniţială. Au prioritate la acordarea cantităţii suplimentare persoanele singure, din toate categoriile de la art. 3 alin. (1). Numărul de cutii distribuit pe lista de suplimentare va fi, în cadrul unei localităţi, acelaşi pentru toţi beneficiarii eligibili trecuţi pe aceasta listă, conform dispoziţiei primarului."7. La litera A din anexă, a patra liniuţă a literei b) se abrogă.8. La litera A din anexă, literele c), d) şi j) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"c) stabileşte, în baza numărului de persoane beneficiare comunicat de autorităţile executive ale autorităţilor publice locale, prin instituţia prefectului, cantitatea totală, la nivelul întregii ţări, de ajutoare alimentare pentru care va fi organizată licitaţia de furnizare, precum şi cantitatea ce va fi alocată fiecărei autorităţi publice locale, prin contractele de livrare; d) primeşte, de la instituţia prefectului, până la data de 1 mai a anului următor celui de raportare, un raport anual şi centralizează la nivel de ţară datele privind realizarea POAD, în vederea întocmirii şi transmiterii Raportului anual de implementare a POAD către Comisia Europeană până la data de 30 iunie a anului următor celui de raportare, conform art. 13 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 223/2014;.................................................................................................. j) coordonează, monitorizează şi evaluează modul de implementare a POAD şi ia măsuri de creştere a eficienţei derulării, inclusiv prin emiterea de instrucţiuni ale ministrului fondurilor europene;".9. La litera A din anexă, literele h) şi i) se abrogă.10. La litera A din anexă, după litera s) se introduce o nouă literă, litera ş), cu următorul cuprins:"ş) comunică operativ instituţiilor prefectului evoluţia calendarului procedurilor de achiziţie publică şi încheiere a contractelor de furnizare, pentru a permite acestora să solicite la serviciile deconcentrate ale Casei Naţionale de Pensii Publice, Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi de la direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului întocmirea şi trimiterea către autorităţile executive ale autorităţilor publice locale a listelor nominale cu beneficiarii eligibili, în aşa fel încât aceste liste să fie cât mai recente faţă de momentul distribuţiei şi, în acelaşi timp, să ajungă la autorităţile executive ale autorităţilor publice locale înainte de începerea distribuţiei."11. La anexă, literele B-E se modifică şi vor avea următorul cuprins:"B. Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice are atribuţii de beneficiar în sensul prevăzut de Regulamentul (UE) nr. 223/2014 şi implementează operaţiunile privind asistenţa materială de bază în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 33/2001 privind acordarea de rechizite şcolare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 126/2002.C. Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice are următoarele atribuţii:a)defineşte categoriile de persoane beneficiare; b) comunică autorităţilor executive ale autorităţilor publice locale şi instituţiei prefectului, la solicitarea acestora, prin serviciile deconcentrate ale Casei Naţionale de Pensii Publice, Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, numărul de beneficiari şi listele prevăzute la art. 5 alin. (3) lit. a), cu beneficiarii menţionaţi la art. 3 alin. (1) lit. a)-f). Serviciile deconcentrate respective vor verifica corectitudinea listelor comunicate, inclusiv sub aspectul veniturilor cumulate sau al dublelor înregistrări; c) eliberează, dacă este cazul, prin serviciile deconcentrate ale Casei Naţionale de Pensii Publice, Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, documentele care dovedesc apartenenţa la categoriile eligibile pentru beneficiarii menţionaţi la art. 3 alin. (1) lit. a)-f). Listele cu beneficiarii prevăzuţi la art. 3 alin. (1) lit. d)-f), întocmite de serviciile deconcentrate ale Casei Naţionale de Pensii Publice, vor include şi persoanele aflate în evidenţa caselor sectoriale de pensii, cu respectarea limitei de 450 lei/lună inclusiv pentru cumulul de venituri.D. Prin ordin al prefectului, instituţia prefectului numeşte Grupul de lucru pentru derularea POAD, din care vor face parte reprezentanţii instituţiei prefectului, ai consiliului judeţean, ai Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (A.N.S.V.S.A.) prin direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, ai serviciilor deconcentrate ale Casei Naţionale de Pensii Publice, Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, ai altor instituţii publice şi ai organizaţiilor fără scop lucrativ interesate, potrivit domeniului de competenţă specific fiecărei instituţii pe care o reprezintă.Grupul de lucru pentru derularea POAD are următoarele atribuţii a) comunică, la solicitarea Ministerului Fondurilor Europene, anterior demarării procedurii de achiziţie publică în vederea atribuirii contractelor de furnizare, numărul de beneficiari din categoriile menţionate la art. 3 alin. (1) pe localităţi şi total judeţ, adresa depozitului autorităţii executive a autorităţii publice locale unde furnizorii vor livra ajutoarele alimentare, persoana de contact la depozit şi persoana împuternicită să semneze procesele-verbale de recepţie, precum şi tabelul centralizator, în baza datelor primite de la autorităţile executive ale autorităţilor publice locale potrivit lit. F.a); b) solicită serviciilor deconcentrate ale Casei Naţionale de Pensii Publice, Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi de la direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi sprijină autorităţile executive ale autorităţilor publice locale în obţinerea, la timp şi corect, de date necesare în derularea POAD, în principal:- numărul de beneficiari pe categorii eligibile şi localităţi necesar a fi comunicat la Ministerul Fondurilor Europene în vederea fundamentării necesarului de ajutoare alimentare pe ţară, judeţe şi localităţi;- listele iniţiale de distribuţie pentru categoriile de la art. 3 alin. (1) lit. a)-g), corelat cu datele din calendarul procedurilor de achiziţie publică şi de încheiere a contractelor de furnizare, comunicat de Ministerul Fondurilor Europene, potrivit lit. A.ş), în aşa fel încât aceste liste să fie cât mai recente faţă de momentul distribuţiei şi, în acelaşi timp, să ajungă la autorităţile executive ale autorităţilor publice locale înainte de începerea distribuţiei. Listele vor fi transmise, sub forma unui tabel, pe suport electronic, pentru fiecare localitate în parte, în ordine alfabetică, separat pentru fiecare categorie menţionată la literele de la art. 3 alin. (1) şi vor conţine următoarele elemente: nr. crt., nume şi prenume, CNP, adresă; c) comunică autorităţilor executive ale autorităţilor publice locale datele de livrare şi cantităţile din graficul de livrări primit de la Ministerul Fondurilor Europene şi este informat de autorităţile executive ale autorităţilor publice locale cu privire la eventualele modificări ale acestora, convenite cu furnizorul, pe care le transmite Ministerului Fondurilor Europene; d) informează săptămânal Ministerul Fondurilor Europene pe durata livrărilor, în ultima zi lucrătoare a săptămânii de raportare, prin poşta electronică, cu privire la cantităţile de ajutoare alimentare recepţionate de autorităţile executive ale autorităţilor publice locale, menţionând localitatea, cantitatea şi numărul de proces-verbal; e) realizează, prin sondaj, pe baza unei analize de risc, misiuni de control la livrarea/recepţia şi la distribuţia ajutoarelor alimentare de către autorităţile executive ale autorităţilor publice locale; f) se sesizează din oficiu sau la primirea de reclamaţii şi declanşează controale pe aspectele sesizate sau reclamate; g) în baza rapoartelor de control, sesizează instituţiile de drept pentru recuperarea eventualelor prejudicii constatate, datorate lipsurilor în gestiune, distribuţiei neconforme către persoane neeligibile, deteriorării cutiilor cu ajutoare alimentare, degradării calităţii ajutoarelor alimentare prin depozitare necorespunzătoare, sustragerilor favorizate de neasigurarea unor condiţii corespunzătoare de pază, alte aspecte sesizate sau reclamate etc., cu informarea operativă a Ministerului Fondurilor Europene; h) coordonează acţiunile de redistribuire a eventualelor stocuri, rămase după distribuţia pe lista iniţială, între autorităţile executive ale autorităţilor publice locale din judeţ şi între judeţe; i) trimite la Ministerul Fondurilor Europene, până la data de 1 mai a anului următor celui de raportare, un raport anual privind implementarea POAD la nivelul judeţului, centralizând informaţiile şi sintezele de date primite de la autorităţile executive ale autorităţilor publice locale, precum şi alte date şi informări despre derularea POAD la nivelul judeţului, solicitate de Ministerul Fondurilor Europene. Raportul anual va cuprinde o scurtă prezentare a derulării POAD la nivelul judeţului, probleme în desfăşurare, propuneri pentru îmbunătăţirea derulării viitoare a programului, sinteza datelor primite de la autorităţile executive ale autorităţilor publice locale, sinteza măsurilor auxiliare realizate în judeţ; j) alte atribuţii stabilite prin instrucţiuni ale ministrului fondurilor europene.:E. A.N.S.V.S.A., prin direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, verifică respectarea legislaţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor de către alimentele cu destinaţia de ajutoare alimentare, pe tot lanţul de producţie şi distribuţie a acestora, şi reclamaţiile privind calitatea alimentelor distribuite."12. După litera E din anexă se introduce o nouă literă, litera F, cu următorul cuprins:"F. Autorităţile executive ale autorităţilor publice locale participante la program au următoarele obligaţii: a) comunică instituţiei prefectului, anterior demarării procedurii de achiziţie publică în vederea atribuirii contractelor de furnizare, numărul de beneficiari din categoriile menţionate la art. 3 alin. (1), adresa depozitului autorităţii publice locale unde furnizorii vor livra ajutoarele alimentare, persoana de contact la depozit şi persoana împuternicită să semneze procesele-verbale de recepţie, precum şi tabelul centralizator. La stabilirea numărului de beneficiari, autorităţile executive ale autorităţilor publice locale pot lua în calcul, consultând instituţia prefectului, şi procentul pe mai mulţi ani de neprezentări, dar şi evoluţiile previzibile ale unor categorii de beneficiari; b) solicită şi primesc de la serviciile deconcentrate ale Casei Naţionale de Pensii Publice, Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi de la direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului numărul de beneficiari şi listele iniţiale prevăzute la art. 5 alin. (3) lit. a), cu beneficiarii menţionaţi la art. 3 alin. (1) lit. a)-g), şi întocmesc listele iniţiale pentru beneficiarii prevăzuţi la art. 3 alin. (1) lit. h), conform evidenţelor proprii. Serviciile deconcentrate ale Casei Naţionale de Pensii Publice, Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului vor avea în vedere corectitudinea listelor, inclusiv sub aspectul veniturilor cumulate sau al dublelor înregistrări; c) completează capul de tabel al listelor iniţiale primite potrivit lit. b) cu următoarele coloane: număr de cutii primite, data primirii, semnătura de primire, observaţii, categorii de raportat. Pe coloana de observaţii va fi notat, în cazul beneficiarilor adăugaţi pe listă, documentul justificativ, anexat la listă, valabil la data distribuţiei, în baza căruia aceştia au fost adăugaţi la lista iniţială. Pentru beneficiarii minori, în această coloană va fi notat numele părintelui sau tutorelui care ridică ajutoarele alimentare, calitatea acestuia (tata/mama/tutore) şi codul numeric personal. Pe coloana "categorii de raportat" va fi menţionată categoria de raportat la UE căreia îi aparţine beneficiarul, respectiv: persoane până la 15 ani inclusiv, persoane peste 65 de ani inclusiv, femei, persoane cu dezabilităţi; d) întocmesc listele de suplimentare, liste avizate de asistenţii sociali în baza anchetelor sociale desfăşurate pentru identificarea persoanelor de la art. 51 lit. c). Listele de suplimentare vor avea acelaşi cap de tabel ca şi listele iniţiale; e) primesc cantităţile şi datele de livrare pe localitate de la instituţia prefectului conform graficului de livrare transmis de Ministerul Fondurilor Europene, păstrează legătura operativă cu furnizorul privind livrările la datele respective. Pot solicita modificarea cantităţilor şi datelor de livrare comunicate, de comun acord cu furnizorul şi cu informarea Ministerului Fondurilor Europene şi a instituţiei prefectului, păstrând cantitatea totală recepţionată pe fiecare tranşă de livrări; f) recepţionează integral cantităţile de ajutoare alimentare alocate prin contractele de furnizare, la datele din graficul de livrări, pe baza proceselor-verbale de recepţie cantitativă şi calitativă încheiate la data livrării, sub monitorizarea instituţiei prefectului; g) păstrează două originale din cele 3 exemplare originale ale procesului-verbal, din care unul pentru arhiva proprie şi unul pentru Ministerul Fondurilor Europene, pe care îl transmite la solicitarea acestuia. Păstrează, de asemenea, un exemplar al tabelului centralizator cu livrările recepţionate în cadrul unei tranşe, conform contractului de livrare; h) comunică, cel mai târziu a doua zi, instituţiei prefectului cantitatea recepţionată în cursul unei zile, împreună cu numărul de proces-verbal de recepţie; i) asigură distribuţia pe listele iniţiale şi pe listele de suplimentare, având în vedere respectarea eligibilităţii la data distribuţiei, cantitatea alocată pe localitate, comunicată de Ministerul Fondurilor Europene, prin instituţia prefectului, şi termenele maxime pentru finalizarea distribuţiei, respectiv 45 de zile calendaristice pentru lista iniţială şi 15 zile calendaristice pentru lista de suplimentare; j) asigură capacităţi de depozitare corelate cu cantităţile alocate, condiţii corespunzătoare de depozitare pentru păstrarea calităţii şi integrităţii produselor şi măsuri de siguranţă contra furturilor, sustragerilor şi calamităţilor naturale; k) organizează ţinerea de evidenţe de gestiune a intrărilor, ieşirilor şi stocurilor, de la prima recepţie şi până la consemnarea de stoc zero; l) la finalizarea distribuţiei anuale, transmit instituţiei prefectului Sinteza datelor privind derularea POAD la nivelul autorităţilor publice locale, însoţită de observaţii şi propuneri privind derularea POAD, precum şi Sinteza privind realizarea măsurilor auxiliare; m) arhivează, pentru cel puţin 3 ani de la sfârşitul anului întocmirii, următoarele documente:- procesele-verbale de recepţie şi tabelele centralizatoare;- lista de distribuţie iniţială şi lista de suplimentare, împreună cu documentele justificative anexate;- documentele de redistribuire între autorităţile executive ale autorităţilor publice locale;- documentele de evidenţă a gestiunii;- Sinteza datelor privind derularea POAD la nivel localităţii şi Sinteza privind realizarea măsurilor auxiliare;- alte documente legate de derularea POAD; n) asigură, la nivelul localităţii, acţiunile de informare şi comunicare prevăzute la lit. A."

  PRIM-MINISTRU

  VICTOR-VIOREL PONTA

  Contrasemnează:

  ---------------

  Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

  Gabriel Oprea

  p. Ministrul fondurilor europene,

  Valentin Olimpiu Şoneriu,

  secretar de stat

  Ministrul finanţelor publice,

  Eugen Orlando Teodorovici

  Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

  Sevil Shhaideh

  Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

  Rovana Plumb

  Ministrul afacerilor externe,

  Bogdan Lucian Aurescu
  Bucureşti, 28 iulie 2015.Nr. 627.-------