REGULAMENT din 24 septembrie 1998 (*actualizat*)de organizare şi funcţionare a Autorităţii Feroviare Române - AFER(actualizat la data de 17 noiembrie 2010*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------  +  Capitolul 1 Prevederi generale  +  Articolul 1Autoritatea Feroviară Română - AFER, denumită în continuare AFER, este organizată şi funcţionează potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 95/1998 privind înfiinţarea unor instituţii publice în subordinea Ministerului Transporturilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 28 august 1998.  +  Articolul 2AFER este instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, finanţată din venituri proprii, care îşi desfăşoară activitatea potrivit reglementărilor în vigoare şi ale prezentului regulament de organizare şi funcţionare.----------Art. 2 din regulament a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.561 din 1 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 21 noiembrie 2006.  +  Articolul 3AFER are sediul în municipiul Bucureşti, Calea Griviţei nr. 393, sectorul 1.  +  Articolul 3^1În cadrul AFER funcţionează 4 organisme independente, prevăzute de Legea nr. 55/2006 privind siguranţa feroviară, ale căror atribuţii sunt prevăzute în anexele nr. 1-4 care fac parte integrantă din prezentul regulament de organizare şi funcţionare.----------Art. 3^1 din regulament a fost introdus de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.561 din 1 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 21 noiembrie 2006.  +  Capitolul 2 Atribuţii  +  Articolul 4AFER, prin compartimentele sale, altele decât cele 4 organisme prevăzute la art. 3^1, are următoarele atribuţii: a) certifică produse, servicii şi sisteme ale calităţii din domeniul mediului, respectiv al securităţii şi sănătăţii ocupaţionale, precum şi în alte domenii pentru care este acreditată la nivel naţional sau internaţional; b) efectuează instruirea periodică în vederea atestării, pentru personalul cu responsabilităţi în cadrul sistemelor de management al calităţii, mediului, securităţii şi sănătăţii ocupaţionale, precum şi al altora asemenea, din unităţile de construire, reparare, întreţinere, verificare tehnică şi exploatare a materialului rulant şi a infrastructurii feroviare şi din alte domenii pentru care a fost acreditată la nivel naţional; c) efectuează studii şi cercetări în domeniul feroviar, cu prioritate pentru programele naţionale de cercetare; d) acordă asistenţă tehnică de specialitate şi efectuează expertize în domeniul transporturilor feroviare, cu metroul şi urban pe şine; e) asigură evidenţa şi păstrarea normelor, reglementărilor, specificaţiilor, instrucţiunilor, metodologiilor, procedurilor şi prescripţiilor aferente domeniului său de activitate; f) editează, traduce, multiplică, tipăreşte şi comercializează reglementări tehnice, publicaţii şi lucrări proprii, specifice domeniului său de activitate; g) publică periodic lista cuprinzând persoanele juridice şi fizice cărora AFER, prin organismele care funcţionează în cadrul său, le-a eliberat, le-a retras sau le-a suspendat licenţe, certificate, atestate, autorizaţii, documente de omologare sau altele asemenea; h) alte atribuţii specifice domeniului său de activitate, date în competenţa sa prin acte normative.----------Art. 4 din regulament a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.561 din 1 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 21 noiembrie 2006.  +  Articolul 5Abrogat.----------Art. 5 din regulament a fost abrogat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.561 din 1 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 21 noiembrie 2006.  +  Articolul 6AFER poate desfăşura şi alte activităţi privind valorificarea unor produse din activităţi proprii şi conexe, chirii, prestaţii editoriale, studii, proiecte, lucrări, alte prestări de servicii, exploatări ale unor bunuri pe care le are în administrare etc., pe baza de tarife stabilite în condiţiile legii.  +  Capitolul 3 Patrimoniul  +  Articolul 7Patrimoniul AFER se constituie prin preluarea în administrare a activului şi a pasivului Regiei Autonome "Registrul Feroviar Român - REFER", rezultat din bilanţul de închidere.  +  Articolul 8 (1) Patrimoniul AFER, constituit potrivit art. 7, se completează prin preluarea a doua autoturisme din dotarea Ministerului Transporturilor, precum şi a şase vagoane şi a unei locomotive din patrimoniul Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române. (2) Bunurile preluate potrivit alin. (1) sunt bunuri proprietate privată a statului, date în administrare AFER pe toată durata de existenta a acesteia, putând fi înstrăinate în condiţiile legii.  +  Capitolul 4 Structura organizatorică  +  Articolul 9Structura organizatorică a AFER se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, asigurându-se reprezentare în teritoriu în structura organizatorică a ASFR, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.----------Art. 9 din regulament a fost modificat de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.561 din 1 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 21 noiembrie 2006.  +  Articolul 10Abrogat.----------Art. 10 din regulament a fost abrogat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.561 din 1 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 21 noiembrie 2006.  +  Capitolul 5 Organele de conducere  +  Articolul 11 (1) Conducerea AFER este asigurată de către un consiliu de conducere compus din 7 persoane.----------Alin. (1) al art. 11 din regulament a fost modificat de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.104 din 3 noiembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 17 noiembrie 2010. (2) Preşedintele consiliului de conducere este directorul general al AFER. (3) Directorii organismelor independente prevăzute la art. 3^1 sunt membri în Consiliul de conducere al AFER.----------Alin. (3) al art. 11 din regulament a fost introdus de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.561 din 1 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 21 noiembrie 2006.  +  Articolul 12Abrogat.----------Art. 12 din regulament a fost abrogat de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.561 din 1 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 21 noiembrie 2006.  +  Articolul 13Directorul general al AFER şi ceilalţi membri ai Consiliului de conducere al AFER sunt numiţi şi revocaţi prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.----------Art. 13 din regulament a fost modificat de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.561 din 1 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 21 noiembrie 2006.  +  Articolul 14Salarizarea directorului general al AFER şi indemnizaţiile membrilor Consiliului de conducere al AFER se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.----------Art. 14 din regulament a fost modificat de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.561 din 1 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 21 noiembrie 2006.  +  Articolul 15Consiliul de conducere îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare şi funcţionare.  +  Articolul 16Consiliul de conducere are, în principal, următoarele atribuţii şi competente: a) aproba regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; b) aproba regulamentul de ordine interioară; c) aproba strategia de dezvoltare sau de modernizare a AFER; d) propune spre aprobare Ministerului Transporturilor structura organizatorică a AFER; e) prezintă, anual, conducerii Ministerului Transporturilor un raport asupra activităţii desfăşurate în perioada expirată şi programul de activitate pentru anul în curs; f) numeşte şi revoca personalul de conducere şi îi stabileşte salariile; g) asigura negocierea contractului colectiv de muncă cu reprezentanţii salariaţilor, în condiţiile legii; h) avizează bugetul de venituri şi cheltuieli şi asigura execuţia acestuia după aprobare; i) aproba sau propune spre aprobare, după caz, investiţiile ce urmează a se realiza de către AFER în condiţiile legii; j) propune modalităţi de finanţare a dotării cu echipamente, inclusiv prin credite şi/sau împrumuturi contractate de stat sau cu garanţia statului, pe care le poate derula în condiţiile legii; k) propune majorarea sau diminuarea patrimoniului AFER, în condiţiile legii; l) stabileşte şi supune spre aprobare Ministerului Transporturilor tarifele pentru prestaţiile de servicii; m) aproba raportul trimestrial al AFER privind activitatea desfăşurata şi stabileşte măsuri pentru continuarea activităţii în condiţii de echilibrare a bugetului; n) aproba rapoartele periodice, conform legii, ale compartimentelor de control din cadrul AFER; o) analizează şi propune Ministerului Transporturilor proiecte de acte normative sau modificări ale celor existente, pentru a fi supuse aprobării, potrivit legii; p) aproba închirierea de clădiri, spaţii şi terenuri ale AFER; q) aproba scoaterea din funcţiune şi valorificarea, în condiţiile legii, a bunurilor din patrimoniul AFER; r) exercita orice atribuţii care îi revin din prevederile legale, din regulamentul sau de organizare şi funcţionare şi din dispoziţiile Ministerului Transporturilor.  +  Articolul 17Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de conducere poate atrage în activitatea de analiza consilieri şi consultanţi din diferite sectoare, urmând ca activitatea acestora să fie recompensată material, conform înţelegerii, pe baza de convenţie civilă.  +  Articolul 18Preşedintele consiliului de conducere are, în principal, următoarele atribuţii şi competente: a) propune numirea şi, după caz, revocarea personalului de conducere din cadrul AFER; b) angajează şi, după caz, concediază personalul de execuţie din cadrul AFER; c) asigură conducerea executivă a AFER;----------Lit. c) a art. 18 din regulament a fost modificată de pct. 18 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.561 din 1 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 21 noiembrie 2006. d) reprezintă AFER în relaţiile cu terţii şi semnează actele ce o angajează faţă de aceştia, pe baza şi în limitele împuternicirilor date de consiliul de conducere şi ale celor conferite de legislaţia în vigoare; e) exercita orice atribuţii care îi revin din regulamentul de organizare şi funcţionare şi din hotărârile consiliului de conducere, precum şi din prevederile legale.  +  Articolul 19 (1) Consiliul de conducere se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar, la cererea preşedintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi. (2) Şedinţa este condusă de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de un membru al consiliului de conducere, delegat de către preşedinte conform regulamentului consiliului de conducere.----------Alin. (2) al art. 19 din regulament a fost modificat de pct. 19 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.561 din 1 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 21 noiembrie 2006. (3) Şedinţele consiliului de conducere pot avea loc în situaţia în care la acestea participa cel puţin jumătate plus unul din membrii consiliului. (4) Hotărârile consiliului de conducere se iau cu majoritatea voturilor membrilor acestuia.  +  Capitolul 6 Bugetul de venituri şi cheltuieli  +  Articolul 20 (1) AFER întocmeşte, anual, bugetul de venituri şi cheltuieli, în conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor. (2) Bugetul de venituri şi cheltuieli se avizează de Consiliul de conducere al AFER şi se aproba de Ministerul Transporturilor.  +  Articolul 21Soldurile anuale rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al AFER rămân la dispoziţia acesteia şi se folosesc în anul următor cu aceeaşi destinaţie.  +  Articolul 22AFER poate realiza şi poate dispune de venituri şi de cheltuieli în valuta, în condiţiile prevăzute de actele normative în vigoare.  +  Capitolul 7 Personalul  +  Articolul 23 (1) Personalul AFER este supus prevederilor statutului personalului feroviar şi ale regulamentului de ordine interioară al AFER. (2) Salarizarea personalului se face potrivit reglementărilor stabilite pentru instituţiile publice finanţate integral din venituri extrabugetare. (3) Personalul AFER cu atribuţii de inspecţie, control şi registru poarta uniforma de serviciu cu însemne specifice. (4) Forma, însemnele specifice şi modul de acordare a uniformelor se aproba prin ordin al ministrului transporturilor, la propunerea Consiliului de conducere al AFER.  +  Capitolul 8 Relaţiile AFER  +  Articolul 24AFER poate sa încheie contracte sau convenţii cu alte organisme similare şi cu agenţi economici, din ţara şi din străinătate, în vederea colaborării şi cooperării pe plan naţional sau internaţional în domeniul sau de activitate.  +  Anexa 1REGULAMENT 01/11/2006  +  Anexa 2REGULAMENT 01/11/2006  +  Anexa 3REGULAMENT 01/11/2006  +  Anexa 4REGULAMENT 01/11/2006