ORDIN nr. 6C din 25 ianuarie 1999privind instituirea mecanismului de eliberare a certificatului de export în cadrul contingentelor tarifare de ovine şi caprine vii şi de carne de ovina şi caprina,convenite în relaţia cu Uniunea Europeană (U.E.) în anul 1999
EMITENT
  • MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI COMERŢULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 23 februarie 1999    Ministrul industriei şi comerţului,în baza Hotărârii Guvernului nr. 382/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei şi Comerţului, cu modificările ulterioare,luând în considerare prevederile Acordului european de asociere a României la Uniunea Europeană (U.E.), ale Protocolului de adaptare a aspectelor comerciale ale acordului european, ca urmare a largirii U.E. şi a punerii în aplicare a rezultatelor Rundei Uruguay, semnat la 13 octombrie 1998, şi ale Reglementării Comisiei Europene nr. 2.756/1998,ţinând seama ca exportul românesc de carne de ovina şi caprina nu poate fi efectuat din cauza lipsei abatoarelor agreate de către U.E., iar Reglementarea Comisiei Europene nr. 2.756/1998 da posibilitatea convertirii contingentului de carne de ovina şi caprina în echivalent animale vii,luând în considerare Ordinul ministrului industriei şi comerţului nr. 4C/1998 privind instituirea mecanismului de eliberare a certificatului de export în cadrul contingentelor tarifare de ovine şi caprine vii şi carne de ovina şi caprina, convenite în relaţia cu Uniunea Europeană (U.E.) pentru anul 1998, şi în special prevederile privind accesul la contingentul tarifar din anul 1999 al operatorilor economici care nu au respectat obligaţiile prevăzute la art. 10, 11 şi 13,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Contingentul tarifar de ovine şi caprine vii (poziţiile tarifare 0104 10 30, 0104 10 80 şi 0104 20 90) pentru exportul din România în ţările membre ale U.E. în anul 1999 este de 5.526,6 tone în viu.Acest contingent este constituit astfel:- 4.776,6 tone în viu reprezintă contingentul tarifar de 2.245 tone ovine şi caprine vii în echivalent carcasa;- 750 tone în viu reprezintă contingentul tarifar de 352,5 tone carne de ovina şi caprina în echivalent carcasa*1).------------*1) Convertirea cantităţii de carne de ovina şi caprina în echivalent animale vii este posibila în conformitate cu prevederile Reglementării Comisiei Europene nr. 2.756/1998.  +  Articolul 2Exportul de ovine şi caprine vii, cu destinaţia U.E., în cadrul contingentului tarifar menţionat la art. 1, se realizează pe baza certificatului de export tip U.E., conform modelului prezentat în anexa nr. I, eliberat de Ministerul Industriei şi Comerţului - Direcţia integrare europeană şi regionala.Formularele pentru certificatul de export tip U.E. se pot procura de la sediul Ministerului Industriei şi Comerţului din Bucureşti, Calea Victoriei nr. 152.  +  Articolul 3Repartizarea contingentului tarifar pentru anul 1999 se va face astfel:- 90%, respectiv 4.974 tone, pentru operatorii economici cu realizari la acest produs în cadrul contingentului tarifar din anul 1998 şi care au îndeplinit condiţiile prevăzute în Ordinul ministrului industriei şi comerţului nr. 4C/1998;- 10%, respectiv 552,6 tone, pentru operatorii economici nou-veniti pe piaţa, rezervare valabilă până la data de 31 iunie 1999. După această dată, cantităţile rămase neutilizate vor fi disponibilizate şi alocate în conformitate cu prevederile prezentului ordin.Operatorii economici, beneficiari de certificate de export în 1998, care nu au realizat minimum 95% din cantităţile alocate, nu au returnat certificatele de export neutilizate sau nu au avizat realizarile în termenele stabilite, nu vor avea acces la contingentul tarifar din anul 1999.  +  Articolul 4Cantităţile maxime care vor fi alocate operatorilor economici cu realizari în anul 1998 se vor putea ridica până la nivelul performantelor realizate în anul respectiv, majorat cu 5%, în funcţie de gradul de solicitare a cotei.Pentru operatorii economici nou-veniti pe piaţa în anul 1998, cantităţile alocate în anul 1999 vor fi de maximum 3 tone.Pentru operatorii economici nou-veniti pe piaţa în anul 1999, cantităţile maxime alocate se vor stabili în funcţie de numărul cererilor, fără însă a putea depăşi doua tone.  +  Articolul 5Certificatele de export vor fi eliberate de către Direcţia integrare europeană şi regionala din cadrul Ministerului Industriei şi Comerţului, pe baza unor cereri pentru eliberarea certificatului de export tip U.E., contingent tarifar ovine şi caprine vii. Formularele de cereri care vor fi utilizate de către operatorii economici pot fi procurate de la sediul Ministerului Industriei şi Comerţului din Bucureşti, Calea Victoriei nr. 152, sau vor respecta modelul prezentat în anexa nr. II.  +  Articolul 6Cererile pentru eliberarea certificatelor de export se trimit la Ministerul Industriei şi Comerţului numai prin fax, la numerele 659 4441 şi 650 3045, în termen de 8 zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României a prezentului ordin, între orele 8,00 şi 16,00. Perioada de 8 zile începe cu prima zi lucrătoare care urmează datei publicării.În cazul în care numerele de fax prevăzute în paragraful de mai sus se vor modifica, Direcţia integrare europeană şi regionala va publică noile numere în timp util.  +  Articolul 7În baza verificării cererilor pentru eliberarea certificatelor de export, primite prin fax, Direcţia integrare europeană şi regionala va proceda la alocarea provizorie a cantităţilor şi va publică lista cuprinzând firmele beneficiare.În alocarea cantităţilor se va avea în vedere gradul de solicitare a contingentului şi evaluarea gradului de valorificare a exportului.  +  Articolul 8Operatorii economici incluşi în lista de alocare provizorie au obligaţia să depună ulterior, cel mai târziu până la data de 31 mai 1999, la registratura Ministerului Industriei şi Comerţului din Bucureşti, Calea Victoriei nr. 152, în plic închis şi sigilat, certificatul de export tip U.E., împreună cu actele de înfiinţare a firmei, din care să rezulte ca sunt producători/crescatori de ovine şi caprine vii şi/sau ca au în obiectul lor de activitate operaţiuni de export/import cu animale vii, precum şi confirmarea băncii privind încasarea contravalorii mărfii exportate în anul 1998 (acest ultim document nu este necesar în cazul operatorilor nou-veniti pe piaţa). Pe plic vor fi înscrise coordonatele firmei şi menţiunea "Contingent tarifar export ovine şi caprine vii în U.E. în anul 1999".Operatorilor economici li se va elibera certificat de export numai dacă documentaţia depusa este completa şi dacă îndeplinesc în totalitate prevederile prezentului ordin. În caz contrar, cantitatea alocata provizoriu va fi redistribuita altor firme solicitante, în ordinea prezentării cererilor. Nu vor fi luate în considerare documente în copie fax sau ilizibile.La cerere, cota alocata unei firme poate face obiectul mai multor certificate de export pentru livrări eşalonate, eliberarea unui nou certificat fiind condiţionată de prezentarea dovezii de livrare şi de încasare a transei anterioare.  +  Articolul 9Certificatul de export care asigura accesul la contingentul alocat va fi completat de către exportator în original şi trei copii şi va fi eliberat în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data depunerii sale. Valabilitatea certificatului este de maximum 3 luni, fără să depăşească data de 31 decembrie 1999.  +  Articolul 10Operatorii economici au obligaţia sa comunice cantităţile realizate Ministerului Industriei şi Comerţului- Direcţia integrare europeană şi regionala, în maximum 20 de zile de la data realizării exportului (data depunerii la registratura ministerului din Bucureşti, Calea Victoriei nr. 152), anexând fotocopii lizibile de pe Declaraţia vamală de export (D.V.E.), de pe Declaraţia de încasare valutară (D.I.V.) şi de pe certificatul de export respectiv.Operatorii economici care nu se conformează prevederilor alin. 1 nu vor mai avea acces la eventualele cantităţi disponibilizate în anul 1999 şi nici la contingentul tarifar din anul 2000.Direcţia integrare europeană şi regionala din cadrul Ministerului Industriei şi Comerţului va verifica concordanta datelor înscrise în cerere, certificatul de export şi documentele prezentate în sprijinul obţinerii certificatului de export, comparativ cu cele din Declaraţia de încasare valutară (D.I.V.) şi din Declaraţia vamală de export (D.V.E.).  +  Articolul 11Operatorii economici care sunt în imposibilitate de a exporta cantităţile alocate în baza prevederilor prezentului ordin au obligaţia sa returneze originalul şi copia nr. 1 a certificatului de export Ministerului Industriei şi Comerţului - Direcţia integrare europeană şi regionala, cel mai târziu la 10 zile după expirarea termenului de valabilitate a certificatului.În cazul certificatelor de export cu termen de valabilitate până la sfârşitul anului, returnarea trebuie efectuată până cel târziu la 6 decembrie 1999, pentru a se putea efectua în timp util redistribuirea cantităţii şi a se evita neutilizarea contingentului.Firmelor care renunţa la cantităţile alocate în termenul stabilit la alin. 2 nu li se vor aplica prevederile art. 10 alin. 2.  +  Articolul 12Pentru asigurarea realizării contingentului de export de ovine şi caprine vii, alocat de U.E. în anul 1999, eventualele cantităţi rămase nealocate sau disponibilizate vor fi redistribuite operatorilor economici interesaţi, în ordinea depunerii la registratura Ministerului Industriei şi Comerţului din Bucureşti, Calea Victoriei nr. 152, a cererilor şi a certificatelor de export completate corespunzător.Operatorii economici cu realizari în anul 1999, care solicită alocarea unor noi cantităţi, trebuie să facă dovada livrării a minimum 95% din cantităţile atribuite anterior în cursul anului, prin prezentarea în anexa la noua cerere şi la certificatul de export a documentelor menţionate la art. 8 şi 10 şi a confirmării băncii (în original) privind încasarea contravalorii mărfii exportate anterior (cu referire la declaraţia de încasare valutară respectiva).Nu vor fi luate în considerare documente în copie fax sau ilizibile.  +  Articolul 13La cererea scrisă şi justificată a operatorilor economici, Direcţia integrare europeană şi regionala din cadrul Ministerului Industriei şi Comerţului poate aproba, o singură dată, înlocuirea certificatului de export ca urmare a modificării partenerului extern şi a tarii de destinaţie, în cadrul termenului de valabilitate a certificatului emis anterior şi în condiţiile returnarii acestuia la direcţia sus-menţionată (originalul şi copia nr. 1).Cu titlu excepţional, când operatorii economici cărora li s-au alocat cantităţi în cursul anului 1999 nu au putut efectua exportul în termenul de valabilitate a certificatului, acest termen se poate prelungi cu maximum 30 de zile, prin eliberarea unui nou certificat de export, cu condiţia returnarii certificatului eliberat anterior şi neutilizat (originalul şi copia nr. 1). Noul termen de valabilitate nu va putea depăşi data limita de 31 decembrie 1999. Solicitarea de înlocuire a certificatului de export va fi însoţită de prezentarea de documente care să justifice motivele neefectuarii exportului.  +  Articolul 14Operatorii economici care solicită certificate de export şi nu realizează minimum 95% din cantitatea acordată în cursul anului 1999 nu vor mai avea acces la contingentele tarifare aferente anului 2000.  +  Articolul 15Specimenele de semnatura ale persoanelor împuternicite să semneze certificatele de export, precum şi specimenele de ştampila sunt notificate la Comisia Europeană, în vederea difuzării acestora la autorităţile vamale ale statelor membre ale U.E.  +  Articolul 16Exportul de ovine şi caprine vii în ţările membre ale U.E. în afară contingentului tarifar este posibil cu plata taxelor vamale prevăzute în Tariful vamal de import al Uniunii Europene şi nu necesita certificat de export.  +  Articolul 17Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare la data publicării lui.Ministrul industriei şi comerţului,Radu Berceanu  +  Anexa IAnexa nr. I se găseşte publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 73 din 23 februarie 1999.  +  Anexa II ------------------------------------------------------------------------------| 1. Numele şi adresa exporta- | || torului | Numărul de înregistrare || (inclusiv numărul de telefon | la Ministerul Industriei şi Comerţului:|| şi fax) |--------------------------------------------|| || Dacă este producător/crescator | || | CERERE ||---------------------------------| pentru eliberarea || 2. Numărul şi adresa | CERTIFICATULUI DE EXPORT TIP U.E. || importatorului | CONTINGENT TARIFAR || | OVINE ŞI CAPRINE VII || | ||---------------------------------|------------------------------------------ || 3. An cota 5. Ţara de destinaţie ||---------------------------------|--------------------------------------------|| 4. Date privind furnizorul | 6. Termenul de livrare || mărfii | ||(denumirea şi adresa firmei, |--------------------------------------------|| numărul de telefon, fax) | 7. Condiţie de plată || | ||---------------------------------|--------------------------------------------|| 8. Descrierea şi caracteristi- |9. Poziţia|10. Canti-|11. Canti-|12. Preţul/||cile mărfii | tarifara| tatea | tatea | tona în || | | (tone în| (echiva-| viu || | | viu) | lent | || | | | carcasa)| || | | | | || | | | | || | | | | || | | | | || | | | | || | | | | ||------------------------------------------------------------------------------|| 13. Menţiuni ale Ministerului Industriei | 14. Declaraţia exportatorului: || şi Comerţului: | || | Declar pe propria răspundere ca || | datele menţionate în prezenta || | cerere sunt reale. || | || Cantitatea alocata .................. | || | || | || | || | || (Data, semnatura autorizata, ştampila) |(Data, persoana autorizata, funcţia|| |semnatura şi ştampila) || | || | | ---------------------------------------------------------------------------------------------