HOTĂRÂRE nr. 604 din 22 iulie 2015pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 577 din 31 iulie 2015  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 15 ianuarie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) În cadrul M.A.E. funcţionează ministrul delegat pentru relaţiile cu românii de peste hotare, care coordonează activităţile din domeniul relaţiilor cu românii de pretutindeni. (2) Ministrul delegat pentru relaţiile cu românii de peste hotare îndeplineşte atribuţiile ordonatorului principal de credite al M.A.E. în domeniul relaţiilor cu românii de pretutindeni. (3) Ministrul delegat pentru relaţiile cu românii de peste hotare angajează M.A.E. în raporturile cu terţii în domeniul relaţiilor cu românii de pretutindeni. (4) Ministrul delegat pentru relaţiile cu românii de peste hotare iniţiază şi avizează proiectele de acte normative, respectiv contrasemnează împreună cu ministrul afacerilor externe, actele normative adoptate potrivit legii, în domeniul relaţiilor cu românii de pretutindeni. (5) Ministrul delegat pentru relaţiile cu românii de peste hotare emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii, în domeniul relaţiilor cu românii de pretutindeni, inclusiv pentru aprobarea statului de funcţii, a regulamentului de organizare şi funcţionare şi pentru reglementarea raporturilor de muncă sau de serviciu ale personalului, aferente structurilor corespunzătoare domeniului relaţiilor cu românii de pretutindeni. (6) Ministrul delegat pentru relaţiile cu românii de peste hotare îndeplineşte atribuţiile stabilite de lege în domeniul relaţiilor cu românii de pretutindeni. (7) Ministrul delegat pentru relaţiile cu românii de peste hotare îşi îndeplineşte atribuţiile ce îi revin în domeniul relaţiilor cu românii de pretutindeni folosind aparatul propriu al M.A.E., precum şi prin instituţiile aflate în subordonarea, coordonarea sau autoritatea M.A.E., specifice domeniului relaţiilor cu românii de pretutindeni."2. La articolul 12, alineatele (2), (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Ministrul afacerilor externe poate numi reprezentanţi cu însărcinări speciale, cu rang de director general sau director, precum şi alţi reprezentanţi speciali, cu încadrarea în numărul total de posturi................................................................. (5) Numărul maxim de posturi din cadrul M.A.E. este de 2.323, exclusiv demnitarii şi cabinetul ministrului afacerilor externe, din care 901 în centrala M.A.E., exclusiv demnitarii şi cabinetul ministrului afacerilor externe. (6) Numărul maxim de posturi prevăzut pentru serviciul exterior al M.A.E. este de 1.422."3. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 18. - (1) Reprezentarea României la Uniunea Europeană se asigură de către Reprezentanţa Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană, cu sediul la Bruxelles. (2) Reprezentanţa Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană este condusă de Reprezentantul Permanent, ambasador extraordinar şi plenipotenţiar, sau, pe timpul absenţei acestuia, de locţiitorul său de drept. (3) Reprezentanţa Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană este alcătuită din secţiuni politice şi de specialitate, în funcţie de politicile Uniunii Europene şi organizarea în cadrul Consiliului Uniunii Europene, precum şi din secţiuni logistice. Structura Reprezentanţei Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană se aprobă, în condiţiile legii, prin ordin al ministrului afacerilor externe."4. După articolul 18 se introduce un nou articol, articolul 18^1, cu următorul cuprins:"Art. 18^1. - (1) Pentru încadrarea pe posturile structurilor prevăzute la art. 18 alin. (3), ministerele şi celelalte instituţii publice desemnează, în limita posturilor alocate, potrivit lit. A din anexa nr. 3, specialişti care să îşi desfăşoare activitatea în cadrul Reprezentanţei Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană, pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice, în vederea participării la activităţile Uniunii Europene. (2) Propunerile ministerelor şi ale altor instituţii publice pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate sunt validate de către M.A.E., conform procedurilor specifice pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate. (3) Pe durata misiunii lor, specialiştii desemnaţi să îşi desfăşoare activitatea potrivit alin. (1) şi (2) sunt detaşaţi la M.A.E., în condiţiile legii, şi se subordonează şefului Reprezentanţei Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană. (4) Specialiştilor desemnaţi de ministere şi de alte instituţii centrale pentru a-şi desfăşura activitatea în cadrul Reprezentanţei Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană li se acordă, pe perioada misiunii în exterior, grade diplomatice, în condiţiile legii. (5) M.A.E., potrivit celor prevăzute la lit. B din anexa nr. 3, va desemna personal diplomatic şi personal de specialitate şi administrativ pentru încadrarea pe posturile structurilor prevăzute la art. 18 alin. (3). (6) Instituţiile din care sunt detaşaţi specialiştii pot stabili în sarcina acestora atribuţii specifice activităţii instituţiilor în cauză, în vederea participării la activităţile Uniunii Europene, cu informarea prealabilă a Reprezentantului Permanent şi a M.A.E."5. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 21. - În subordinea M.A.E. şi în coordonarea ministrului delegat pentru relaţiile cu românii de peste hotare funcţionează Institutul «Eudoxiu Hurmuzachi» pentru românii de pretutindeni, instituţie publică cu personalitate juridică."6. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 27. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre."7. Articolul 29 se abrogă.8. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.9. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3 , având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIPentru funcţionarea structurilor Reprezentanţei Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană numărul de posturi pentru serviciul exterior al Ministerului Afacerilor Externe se suplimentează cu 20 de posturi de personal diplomatic, de specialitate şi administrativ, potrivit anexei nr. 3 la prezenta hotărâre, cu încadrarea în numărul maxim de posturi prevăzut la art. 12 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul IIILa data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 167/2003 privind structura şi încadrarea cu personal a Misiunii Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114 din 24 februarie 2003, cu modificările şi completările ulterioare.

  PRIM-MINISTRU

  VICTOR-VIOREL PONTA

  Contrasemnează:

  ---------------

  p. Ministrul afacerilor externe,

  George Ciamba,

  secretar de stat

  Ministrul finanţelor publice,

  Eugen Orlando Teodorovici

  Ministrul dezvoltării regionale

  şi administraţiei publice,

  Sevil Shhaideh

  Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

  Graţiela Leocadia Gavrilescu

  p. Ministrul muncii, familiei,

  protecţiei sociale

  şi persoanelor vârstnice,

  Teodor Codrin Scutaru,

  secretar de stat

  Ministrul agriculturii

  şi dezvoltării rurale,

  Daniel Constantin

  Ministrul fondurilor europene,

  Marius Nica
  Bucureşti, 22 iulie 2015.Nr. 604.  +  Anexa 1(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 8/2013)STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Ministerului Afacerilor Externe*Font 7*                                                                                            ┌────────────────────────────────────────┐                                                                                            │ Numărul maxim de posturi din │                                                                                            │ Centrala MAE este de 901, exclusiv │                                                                                            │ demnitarii şi cabinetul ministrului │                                                                                            │ afacerilor externe. │                                                                                            │ │                                                                                            │ Numărul maxim de posturi prevăzut │                                                                                            │pentru Serviciul exterior este de 1.422.│                                                                                            └────────────────────────────────────────┘                      ┌──────────────────┐ ┌────────────────┐ ┌──────────────────────────────┐                      │ Cabinetul ├────────────┤ MINISTRU ├------------┤ MINISTRU DELEGAT │                      │ Ministrului │ │ │ │ PENTRU RELAŢIILE CU ROMÂNII │                      │ │ │ │ │ DE PESTE HOTARE │                      └──────────────────┘ └────────┬───────┘ └────────────────┬─────────────┘                                                               │ │                                                               │ └────────────────────────────┐                                                               │ │        ┌───────┬──────────┬───────────────┬──────────────┬────┴─┬────────┬───────┬────────────┬────────────────────────┐ │┌───────┴──────┐│ ┌───────┴──────┐┌───────┴──────┐┌──────┴────┐ │ │ │ ┌─────┴─────┐ │ ┌──────┴───┐│ Secretar ││ │ Secretar ││ Secretar ││ Secretar │ │ │ │ │ Secretar │ │ │ Secretar ││ de stat ││ │ de stat ││ de stat ││ de stat │ │ │ │ │ general ├────────┐ │ │ de stat ││pentru afaceri││ │pentru afaceri││pentru afaceri││ pentru │ │ │ │ │ │ ┌────┴───┐ │ │ ││ europene ││ │ strategice ││ globale ││ analiză │ │ │ │ └─────┬─────┘ │Secretar│ │ └──────┬───┘└──────┬───────┘│ └──────┬───────┘└─────┬────────┘│politică şi│ │ │ │ │ │general │ │ │       │ ┌─────┴───┐ │ │ │relaţia cu │ │ │ │ │ │adjunct │ │ │       │ │ Agentul │ │ │ │Parlamentul│ │ │ │ │ └────┬───┘ │ │       │ │ guver- │┌────┴────┐ │ └────┬──────┘ │ │ │ ┌────┴────┐ │ │ │       │ │namental ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │       │ │ pentru ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │       │ │Curtea de││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │       │ │Justiţie ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │       │ │ a UE*) ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │       │ └─────────┘│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┌─────┴───┐ ┌────┴────┐┌───┴────┐┌───┴────┐ ┌───┴───┐┌───┴────┐┌──┴─────┐ │ ┌───┴────┐┌───┴────┐┌───┴────┐┌───┴────┐┌───┴──────┐ │ Departa-│ │ Departa-││Departa-││Departa-│ │ Direc-││Departa-││Agent │ │ │Departa-││Departa-││Departa-││Departa-││ Departa- │ │ mentul │ │ mentul ││ mentul ││ mentul │ │ torul ││mentul ││guverna-│ │ │ mentul ││ mentul ││ mentul ││ mentul ││ mentul │ │ Uniunea │ │ afaceri ││afaceri ││globali-│ │politic││comuni- ││mental │ │ │consular││resurse ││ finan- ││ pentru ││ Politici │ │Europeană│ │regionale││strate- ││zare**) │ │ **) ││care, ││pentru │ │ │ **) ││umane**)││ciar şi ││contro- ││ pentru │ │ **) │ │ **) ││gice**) ││ │ │ ││diploma-││CEDO***)│ │ │ ││ ││adminis-││ lul ││ Relaţia │ └─────────┘ └─────────┘└────────┘└────────┘ └───────┘│ţie │└────────┘ │ └────────┘└────────┘│ trativ ││exportu-││cu Românii│                                                             │publică │ ┌─────┴──────┐ │ **) ││rilor**)││de Pretu- │                                                             │şi │ │Departamen- │ └────────┘└────────┘│tindeni**)│                                                             │cultura-│ │tul │ └──────────┘                                                             │lă │ │ afaceri │                                                             └────────┘ │juridice**) │                                                                            └────────────┘ ┌─────────────────────────────────────────────────┐ │Notă │ │──── │ │*) cu rang de subsecretar de stat │ │**) se organizează la nivel de direcţie generală│ │***) cu rang de director general │ └─────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 2(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 8/2013)Structura posturilor din cadrul ReprezentanţeiPermanente a României pe lângă Uniunea EuropeanăA.- Ministerul Afacerilor Interne - 4 posturi- Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - 8 posturi, din care:Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor - 2 posturi- Ministerul Apărării Naţionale - 2 posturi- Ministerul Culturii - 1 post- Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice - 6 posturi- Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului - 3 posturi*)- Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri - 3 posturi- Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice - 2 posturi (1 post educaţie şi 1 post cercetare)- Ministerul Finanţelor Publice - 5 posturi- Ministerul Fondurilor Europene - 1 post- Ministerul Justiţiei - 4 posturi**)- Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor - 3 posturi- Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice - 4 posturi- Ministerul pentru Societatea Informaţională - 1 post- Ministerul Sănătăţii - 1 post- Ministerul Transporturilor - 3 posturi- Consiliul Concurenţei - 2 posturi- Banca Naţională a României - 1 postTotal: 54 de posturi Notă

  ──────────

  *) La aceştia se adaugă 4 reprezentanţi ai Departamentului de comerţ exterior din cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului, conform art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare.

  **) Din care un post de Înalt Reprezentant.

  ──────────
  B. Ministerul Afacerilor Externe, din care:- personal diplomatic - 31 posturi diplomatice- personal administrativ - 27 de posturi de specialitate şi administrativeTotal: 58 de posturiTotal general: 112 posturi
   +  Anexa 3Posturile din cadrul Reprezentanţei Permanentea României pe lângă Uniunea Europeană suplimentarprevăzute la data intrării în vigoarea prezentei hotărâri de GuvernNotă: Posturile din prezenta anexă sunt incluse în Structura posturilor din cadrul Reprezentanţei Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană prevăzută în anexa nr. 1 la hotărâreA.- Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice - 2 posturi- Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor - 1 post- Ministerul Fondurilor Europene - 1 post- Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice - 1 post- Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - 3 posturi, din care 2 posturi pentru Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa AlimentelorTotal: 8 posturiB. Ministerul Afacerilor Externe, din care:- personal diplomatic - 10 posturi diplomatice- personal administrativ - 2 posturi de specialitate şi administrativeTotal: 12 posturiTotal suplimentare: 20 de posturi-----