HOTĂRÂRE nr. 578 din 15 iulie 2015pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, precum şi a unor dispoziţii din Hotărârea Guvernului nr. 204/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 571 din 30 iulie 2015  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554 din 27 iunie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 3, litera u) se modifică şi va avea următorul cuprins:"u) rezerva specială pentru anumiţi operatori de aeronave - numărul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate operatorilor de aeronave conform art. 15 pentru perioadele prevăzute la art. 12^2, care reprezintă 3% din numărul total de certificate de emisii de gaze cu efect de seră atribuite la nivelul Uniunii Europene;"2. La articolul 10^1, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:"(8) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului se asigură că toate deciziile şi rapoartele referitoare la cantitatea şi alocarea certificatelor şi la monitorizarea, raportarea şi verificarea emisiilor sunt aduse imediat la cunoştinţa publicului, astfel încât să se garanteze accesul nediscriminatoriu la aceste informaţii."3. La articolul 15 alineatul (5), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) Un operator de aeronave poate solicita, în condiţiile legii, alocarea cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră din rezerva specială pentru anumiţi operatori de aeronave, dacă se află în una dintre următoarele situaţii:"4. La articolul 16, alineatele (1) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 16. - (1) În măsura în care operatorul sau operatorul de aeronave nu a atins limita pentru folosirea dreptului de utilizare a ERU şi CER acordat în perioada 2008-2012 sau limitele prevăzute la alin. (3) şi (4), autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului permite operatorului ori operatorului de aeronave, la solicitarea acestuia, să utilizeze CER emise pentru reduceri de emisii realizate până la data de 31 decembrie 2020 în schimbul certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră provenite din proiecte noi realizate în cadrul perioadei a treia a schemei de comercializare, în ţările cel mai puţin dezvoltate, valabile pentru această perioadă....................................................................... (7) Prevederile alin. (1) se aplică pentru CER provenite din toate tipurile de proiecte care au fost eligibile pentru a fi utilizate în cadrul schemei de comercializare a emisiilor de gaze cu efect de seră în perioada 2008-2012, până la data ratificării unui acord în acest sens între România, statele respective şi Uniunea Europeană sau până la data de 31 decembrie 2020, luându-se în considerare data cea mai apropiată dintre aceste acorduri."5. La articolul 16, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:"(9) În cazul în care operatorul sau operatorul de aeronave nu a atins limita pentru dreptul de utilizare a ERU şi CER acordat în perioada 2008-2012 ori în cazul în care s-a acordat dreptul de a utiliza credite ERU şi CER în temeiul alin. (4) sau în eventualitatea în care nu există un acord încheiat până la 31 decembrie 2009, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului permite operatorului ori operatorului de aeronave să utilizeze ERU şi CER provenite din proiecte sau alte activităţi de reducere a emisiilor în cadrul schemei de comercializare a emisiilor de gaze cu efect de seră, în conformitate cu acordurile încheiate cu ţările terţe în care se precizează nivelurile de utilizare, în vederea conformării cu obligaţiile în cadrul schemei de comercializare a emisiilor de gaze cu efect de seră."6. La articolul 20, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 20. - (1) În termen de 4 luni de la sfârşitul fiecărei perioade de 8 ani a schemei de comercializare, administratorul naţional al conturilor în registrul unic anulează certificatele de emisii de gaze cu efect de seră care nu mai sunt valabile şi care nu au fost restituite şi anulate potrivit dispoziţiilor art. 18 alin. (2) şi (3)."7. La articolul 21, alineatele (3) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(3) Operatorul care desfăşoară o activitate prevăzută în anexa nr. 1 are obligaţia să depună, până la data de 1 august a fiecărui an, la autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, planul de monitorizare şi raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră......................................................................... (6) Operatorul de aeronave are obligaţia să depună planul de monitorizare şi raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 601/2012."8. La articolul 21, după alineatul (3^1) se introduce un nou alineat, alineatul (3^2), cu următorul cuprins:"(3^2) Operatorul şi operatorul de aeronave au obligaţia de a pune în aplicare conţinutul raportului de îmbunătăţire cu privire la metodologia de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră, în conformitate cu cerinţele art. 69 din Regulamentul (UE) nr. 601/2012."9. La articolul 21, după alineatul (14) se introduce un nou alineat, alineatul (15), cu următorul cuprins:"(15) În scopul îndeplinirii cerinţelor prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 601/2012, operatorul de aeronave utilizează formatele standard elaborate de Comisia Europeană pentru planul de monitorizare şi raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, planul de monitorizare a datelor tonă-kilometru, raportul privind emisiile anuale şi raportul privind datele tonă-kilometru."10. La articolul 28^1 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:"d) nerespectarea prevederilor art. 14^2 alin. (8) şi ale art. 21 alin. (1), (2), (3), (3^1), (3^2), (5), (6), (12), (13) şi (14), cu amendă de la 40.000 lei la 50.000 lei;"11. În anexa nr. 4 partea B "Monitorizarea şi raportarea emisiilor provenite din activităţi de aviaţie", punctul "Monitorizarea emisiilor de dioxid de carbon", formula de calcul al consumului real de combustibil pentru fiecare zbor se modifică şi va avea următorul cuprins:"cantitatea de combustibil din rezervoarele aeronavei după terminarea alimentării cu combustibil pentru zborul respectiv - cantitatea de combustibil din rezervoarele aeronavei după terminarea alimentării pentru zborul următor + cantitatea de combustibil alimentat pentru zborul următor."  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 204/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 248 din 30 aprilie 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul II, alineatul (2), litera h) se abrogă.2. La articolul II, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Pentru respectarea dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare, autoritatea competentă în domeniul protecţiei mediului, în calitate de minister beneficiar şi instituţie responsabilă în România pentru implementarea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, poate beneficia de finanţare din veniturile din licitaţii pentru acoperirea cheltuielilor privind administrarea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cheltuieli efectuate în scopul prevăzut la art. 10 alin. (3) lit. i) din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii şi de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare."3. Articolul III se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. III. - Certificatele de emisii de gaze cu efect de seră alocate cu titlu gratuit operatorilor şi operatorilor de aviaţie pentru toată perioada schemei de comercializare sunt valabile pentru emisiile generate până la data de 31 decembrie 2020."  +  Articolul IIIPrevederile art. I pct. 10 intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri.

  PRIM-MINISTRU

  VICTOR-VIOREL PONTA

  Contrasemnează:

  ------------------

  Ministrul mediului,

  apelor şi pădurilor,

  Graţiela Leocadia Gavrilescu

  p. Ministrul transporturilor,

  Iulian-Ghiocel Matache

  secretar de stat

  Ministrul economiei,

  comerţului şi turismului,

  Mihai Tudose

  Ministrul energiei,

  întreprinderilor mici şi mijlocii

  şi mediului de afaceri,

  Andrei Dominic Gerea

  Ministrul finanţelor publice,

  Eugen Orlando Teodorovici

  Ministrul afacerilor externe,

  Bogdan Lucian Aurescu
  Bucureşti, 15 iulie 2015.Nr. 578.----