DECRET nr. 329 din 29 aprilie 1966privind sancţionarea unor contravenţii la regulile de călătorie cu trenul
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 3 mai 1966     +  Articolul 1Călătoria în trenuri fără legitimatii de călătorie şi neplata pe loc a taxelor tarifare şi a suprataxelor constituie contravenţie şi se sancţionează cu închisoare contravenţională de la 15 - 30 de zile.  +  Articolul 2Contravenţiile prevăzute la art. precedent se constata de organe ale căilor ferate, precum şi de organe ale militiei, anume desemnate în acest scop.  +  Articolul 3Procesele verbale de contravenţie se emit de îndată spre verificare direcţiei regionale de cai ferate.  +  Articolul 4În cazul în care contravenientul plăteşte în termen de 30 zile de la constatarea faptei, taxele de călătorie şi dublul suprataxelor datorate, direcţia regionala de cai ferate nu va da curs procesului verbal de contravenţie.  +  Articolul 5Procesele verbale de contravenţie, cărora li se da curs, se trimit tribunalului popular în circumscripţia căruia domiciliază contravenientul.  +  Articolul 6Tribunalul fixează termen de urgenta cu citarea contravenientului.Organul care a constatat contravenţia precum şi ministerul de care acesta depinde nu se citeaza.  +  Articolul 7Tribunalul se pronunţa, în baza probelor administrate, asupra sancţiunii, a taxelor şi a suprataxelor datorate.Taxele şi suprataxele aplicabile sînt cele prevăzute prin normele legale în vigoare la data săvîrşirii contravenţiei şi nu pot fi reduse.  +  Articolul 8În cazuri bine justificate, tribunalul popular va putea dispune motivat încetarea procesului, dacă contravenientul face dovada ca a achitat taxele de călătorie şi triplul suprataxelor.  +  Articolul 9Hotărîrea tribunalului popular este definitivă şi se pune în executare de îndată.Cauza poate fi reexaminata de aceeaşi instanţa, la cererea procurorului.Cererea de reexaminare facuta de procuror suspenda executarea hotărîrii.  +  Articolul 10Punerea în executare a hotărîrii, în ce priveşte închisoarea contravenţională, se face potrivit dispoziţiilor Codului de procedura penală, care se aplică în mod corespunzător.Sancţionarea închisorii contravenţionale se executa fie în secţii ale locurilor de deţinere anume destinate pentru aceasta, fie în arestul militiei.Sumele datorate cu titlul de taxe şi suprataxe se executa potrivit prevederilor Decretului nr. 221/1960.  +  Articolul 11Trimiterea în judecata pentru faptele prevăzute la art. 1 nu se va putea face după mai mult de 1 an de la săvîrşirea faptei.Executarea sancţiunii închisorii contravenţionale se prescrie în termen de un an de la pronunţarea hotărîrii.  +  Articolul 12Dispoziţiile prezentului decret nu se aplică contravenientilor militari făcînd parte din Forţele Armate şi militarilor şi militarizatilor făcînd parte din Ministerul Afacerilor Interne, aceşti contravenienti raminind dispusi dispoziţiilor normative în vigoare privitoare la sancţionarea contravenţiilor.  +  Articolul 13Ministrul căilor ferate şi ministrul afacerilor interne vor emite, fiecare în cadrul atribuţiilor lui, instrucţiuni pentru aplicarea acestui decret.  +  Articolul 14Prezentul decret intră în vigoare după 30 zile de la publicare.------------