NORME METODOLOGICE din 15 iulie 2015de aplicare a prevederilor Legii nr. 91/2014 privind acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea sănătății copilului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 21 iulie 2015  Notă
  Aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 576 din 15 iulie 2015, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 542 din 21 iulie 2015.
   +  Articolul 1(1) Pentru a beneficia de ziua lucrătoare liberă prevăzută la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 91/2014 privind acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea sănătății copilului părintele sau reprezentantul legal al copilului depune cererea la angajator cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de vizita la medic.(2) Modelul cererii este prevăzut în anexa nr. 1.(3) Potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 91/2014, la cerere se atașează o copie a documentului din care să rezulte calitatea de părinte, respectiv de reprezentant legal al copilului, după caz, precum și o declarație pe propria răspundere că în anul respectiv celălalt părinte sau reprezentant legal nu a solicitat ziua lucrătoare liberă și nici nu o va solicita.  +  Articolul 2Vizita la medic prevăzută la art. 1 alin. (1) poate fi efectuată în sistemul public de sănătate sau în sistemul privat.  +  Articolul 3(1) După efectuarea controlului medical, părintele sau reprezentantul legal al copilului are obligația de a prezenta medicului de familie al copilului documentele ce conțin rezultatul controlului medical.(2) Pe baza documentelor prezentate de părinte sau, după caz, de reprezentantul legal al copilului, medicul de familie al copilului eliberează o adeverință, din care rezultă efectuarea controlului medical. Modelul adeverinței este prevăzut în anexa nr. 2.(3) În situația în care ziua liberă a fost acordată în cursul anului școlar, iar copilul frecventează o formă de învățământ preuniversitar, medicul de familie va elibera și o scutire medicală pentru copil.  +  Articolul 4Ziua lucrătoare liberă acordată se justifică prin depunerea la angajator a adeverinței prevăzute la art. 3 alin. (2), eliberată de către medicul de familie fără perceperea de taxe, în termen de 5 zile lucrătoare de la data eliberării acesteia.  +  Articolul 5Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa nr. 1la normele metodologice
  CERERE
  Subsemnatul/Subsemnata, .........., angajat/ă în cadrul ........., în calitate de părinte/reprezentant legal al copilului/copiilor ......, născut/născuți la ........,vă adresez rugămintea de a-mi aproba acordarea unei zile libere/două zile libere, în data de .........., în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) din Legea nr. 91/2014 privind acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea sănătății copilului.Atașez prezentei cereri declarația pe propria răspundere cu privire la faptul că celălalt părinte/reprezentant legal al copilului/copiilor ........... (se completează cu numele și prenumele părintelui/reprezentantului legal) nu a solicitat ziua lucrătoare liberă și nici nu o va solicita în cursul acestui an calendaristic.
  Data
  Semnătura
   +  Anexa nr. 2la normele metodologiceJudețul ........................Localitatea ...................Cabinet medic de familie ...................
  ADEVERINȚĂ
  Prin prezenta se adeverește că: dna/dl ......., cu domiciliul în: județul ......... localitatea ........., str. ......... nr. .........., în calitate de părinte/reprezentant legal al copilului/copiilor .............. născut/născuți la data de ........, a efectuat în data de ......... controlul medical al stării de sănătate a acestuia/acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 91/2014 privind acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea sănătății copilului.S-a eliberat prezenta pentru a-i servi la: ...........................
  Data eliberării:Semnătura și parafa medicului,
  Anul ............... luna ......... ziua...........L.S. .......................
  -----